ERASMUS+: KA2. Strategická partnerství. Jana Pávková, Alena Svobodová Jan Slavíček, Aneta Žáčková Praha a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERASMUS+: KA2. Strategická partnerství. Jana Pávková, Alena Svobodová Jan Slavíček, Aneta Žáčková Praha 13. 3. a 14. 3. 2014"

Transkript

1 ERASMUS+: KA2 Strategická partnerství Jana Pávková, Alena Svobodová Jan Slavíček, Aneta Žáčková Praha a

2 Dům zahraniční spolupráce (DZS) přímo řízená organizace MŠMT administruje vzdělávací programy EU poskytuje informační a konzultační služby připravuje národní a mezinárodní konference od 2014 pověřen administrací programu Erasmus+ v ČR 2

3 LLP Mobility studentů a zaměstnanců Organizace mobilit Intenzivní programy Multilaterální projekty Erasmus+ Mobility studentů a zaměstnanců Organizace mobilit Sdílené magisterské studium Záruky studentských půjček Strategická partnerství Znalostní aliance 3

4 VÝZVA 4

5 Erasmus+ - kde se informovat Národní agentury programu Erasmus+ v ČR: webová stránka Evropské komise 5

6 KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices (Klíčová akce 2 (KA2) Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů) Strategic partnerships (strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže) Knowledge Alliances (znalostní aliance) Sector Skills Alliances (aliance odvětvových dovedností) Capacity Building (budování kapacit v oblasti mládeže) 6

7 Dokumenty k prostudování (Erasmus+: Programme guide / Příručka k programu Erasmus+: Výzva k předkládání návrhů CS/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=EN Příručka Předkládání žádostí Krok za krokem 7

8 CÍLE A PRIORITY 8

9 Strategické partnerství Umožňuje organizacím v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a dalším aktérům z různých socio-ekonomických sektorů spolupracovat šířit dobrou praxi a inovativní přístupy uznávat a potvrzovat nabyté znalosti a kompetence spolupracovat s regionálními autoritami povzbudit aktivní občanství a podnikání

10 Cíle strategických partnerství Zvýšení kvality činností a mezinárodního rozměru vzdělávání Inovace, nové přístupy a nové činnosti Šíření dobré praxe, vzájemné inspirace, zahraničních zkušeností Zvyšování kompetencí relevantních pro současný trh práce Podpora přeshraniční, meziregionální a mezinárodní spolupráce Dodržování principů rovnosti a sociální inkluze Usnadnit studentům přístup ke studiu a praxi v zahraničí a spolupráci se sektorem zaměstnavatelů 10

11 Aktivity podporované v rámci strategických partnerství Aktivity posilující spolupráci mezi organizacemi vedoucí k výměně osvědčených postupů Rozvoj, testování a realizace inovačních postupů Aktivity vedoucí k usnadnění uznávání a ověřování znalostí, dovedností a kompetencí získaných ve všech formách vzdělávání 11

12 Aktivity podporované v rámci strategických partnerství Spolupráce mezi regionálními autoritami vedoucí k podpoře rozvoje systémů vzdělávání, odborné přípravy a mládeže Nadnárodní iniciativy posilující podnikatelské myšlení a dovednosti a aktivní občanství 12

13 ZEMĚ, INSTITUCE, OPRÁVNĚNÉ INSTITUCE 13

14 Programové země Švýcarsko není pro akademický rok 2014/2015 programovou zemí. 14

15 Partnerské země 15

16 Kdo se může zapojit? Různé organizace z oblasti vzdělávání i napříč dalšími sektory, což umožní čerpat z jejich odlišných a specifických zkušeností V případě VŠ z programových zemí pouze VŠ s ECHE Primárně je určeno pro programové země EU, ale jako partner se může zapojit také partnerská země, pokud je její účast nezbytně důležitá pro přidanou hodnotu projektu 16

17 Z pohledu VŠ: Minimální počet zapojených institucí: 3 organizace ze 3 různých programových zemí Všechny zapojené organizace musí být uvedeny již do žádosti o grant Délka trvání projektu: 2 3 roky 17

18 AKTIVITY 18

19 KA2 Aktivity pro VŠ společné studijní programy a společná kurikula, intenzivní programy a společné moduly (včetně e-modulů) mezi členy partnerství z odlišných zemí, disciplín i ekonomických sektorů relevance k potřebám pracovního trhu

20 KA2 Aktivity pro VŠ mezinárodní projektová spolupráce mezi podniky a zaměstnanci/studenty VŠ studium případů z praxe (případové studie) 20

21 KA2 Aktivity pro VŠ pedagogické přístupy a metodiky průřezové kompetence podnikatelské a kreativní myšlení zavádění více-, nad-, mezioborových přístupů začleněná mobilita ICT 21

22 KA2 Aktivity pro VŠ větší rozmanitost způsobů studia distanční, kombinované, modulární učení nové formy personalizovaného učení strategické využívání otevřených vzdělávacích zdrojů virtuální mobility virtuální učební platformy 22

23 KA2 Aktivity pro VŠ propojení vysokoškolských institucí s místními/regionálními orgány a dalšími zúčastěnými stranami opírající se o spolupráci mezinárodního rozměru podpora regionálního rozvoje spolupráce napříč obory sdílení znalostí z různých oborů formálního a informálního vzdělávání 23

24 KA2 Aktivity pro VŠ spolupráce a výměny postupů mezi pracovníky poradenství odborné poradenství metody a nástroje koučinku rozvoj systémů napomáhajících sledovat pokroky studentů (mentorování) usnadňovat uznávání a potvrzení dosažených dovedností a schopností na národní úrovni 24

25 KA2 Aktivity pro VŠ Další aktivity např.: peer-learning, workshopy, virtuální laboratoře, virtuální spolupráce zpracování a zavádění strategických plánů spolupráce 25

26 ODBORNÁ PŘÍPRAVA, VÝUKA A STUDIUM ZAČLENĚNÉ DO STRATEGICKÝCH PARTNERSTVÍ Blended mobility (kombinovaná mobilita méně než 2 měsíce fyzicky a zbytek virtuálně) Intensive Study Programmes* (5 dní-2 měsíce) Long-term teaching or trainning assignments* (Dlouhodobá mobilita pracovníků, 2-12 měsíců) Short-term joint staff training events (Krátkodobé společné školení pracovníků, 5 dní-2 měsíce) Short-term exchanges of groups of pupils* (5 dní-2 měsíce) Long-term study mobility of pupils* (2-12 měsíců) Long-term mobility of youth workers* (2-12 měsíců) * Aktivity studentů a dlouhodobé aktivity mladých pracovníků a zaměstnanců jsou určeny pouze pro účastníky z programových zemí. 26

27 Blended mobility = Kombinovaná mobilita kombinující jedno či více krátkých období fyzické mobility (v celkové maximální délce 2 měsíců) s virtuální mobilitou oslovení lidí se specifickými potřebami nebo menšími příležitostmi 27

28 Intenzivní studijní programy převzato z LLP Erasmus V DÉLCE OD 5 DNŮ DO 2 MĚSÍCŮ krátký studijní program s cílem: podporovat účinnou a mezinárodní výuku odborných témat umožnit studentům a pedagogům spolupracovat v mezinárodních a víceoborových skupinách umožnit pedagogickým pracovníkům vyměňovat si názory na obsah výuky, nové přístupy studijních plánů, vyzkoušet si inovativní výukové metody 28

29 Krátkodobé společné školení pracovníků krátká školení pro pedagogické pracovníky týkající se témat či rozsahu strategického partnerství pro malé skupiny pracovníků zúčastněných organizací z různých zemí studijní návštěvy kombinované s návštěvami v místě příslušných organizací prezentace, diskusní workshopy, kurzy odborné přípravy atd. 29

30 Dlouhodobá mobilita pracovníků Cílem posílení spolupráce mezi organizacemi zapojenými do stejného strategického partnerství pobyt v zahraničí v délce od 2 do 12 měsíců spočívající ve vyučování v partnerské instituci práce ve vzdělávací instituci/centru, NGO, školských orgánech atd., účasti na strukturovaných kurzech/seminářích, pracovních stážích, pozorování ve firmách či organizaci z oblasti vzdělávání 30

31 ERASMUS+ KA2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ FINANČNÍ KAPACITA 31

32 ERASMUS + Typy grantů Typy grantů: grant of a specified portion of eligible costs (určitá výše uznatelných/skutečných nákladů) grant on the basis of unit costs (grant na základě jednotkových nákladů) lump sum (paušální grant) flat-rate financing (financování pevnou sazbou) 32

33 ERASMUS + Základní principy týkající se EU grantů Non retroaktivity žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené projekty Non cumulative funding nemožnost dvojího financování No-profit and co-financing grant EU nesmí být použit za účelem vytvoření zisku grant EU je podnětem k realizaci projektu, který by nebylo možné uskutečnit bez finanční podpory Evropské unie a je založen na principu spolufinancování 33

34 ERASMUS+ FINANCOVÁNÍ FINANČNÍ KAPACITA Ověření, že žadatel má dostatečné a stabilní zdroje financování dané aktivity netýká se: veřejných institucí žádostí o grant do výše EUR před podáním žádosti o grant nutno doložit finanční výkazy za poslední uzavřený finanční rok rozvahu výkaz zisku a ztráty 34

35 ERASMUS+ FINANCOVÁNÍ výsledná finanční kapacita: dobrá, dostatečná grant je poskytnut standardním způsobem nedostatečná: FINANČNÍ KAPACITA finanční záruky (garance) grant poskytnut bez zálohových plateb zálohy rozděleny do menších splátek 35

36 ERASMUS+ KA2 STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ

37 Strategická partnerství pravidla financování Široká škála typů projektů od jednoduchých až po velmi sofistikované Variabilní rozpočet v závislosti na plánovaných aktivitách a plánovaných výstupech Žádost předkládá pouze Koordinátor, části grantu rozesílá partnerům Maximální grantová podpora EUR / 3 roky tj EUR / měsíc 37

38 Přehled položek rozpočtu 1) Projektové řízení a organizace 2) Mezinárodní projektová setkání ) Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů 4) Organizace diseminačních akcí ) Mimořádné náklady 6) Náklady na účastníky se specifickými potřebami 7) Náklady na vzdělávací aktivity 7a) Cestovní náklady 7b) Pobytové náklady 7c) Jazyková příprava 38

39 Základní položky rozpočtu Základní složky rozpočtu pro společné všechny projekty: 1. Project management and implementation (projektové řízení a organizace) 2. Transnational project meetings (mezinárodní projektová setkání) 39

40 1. Projektové řízení a organizace Project management and implementation (Projektové řízení a organizace) zahrnuje např: plánování, financování, koordinační činnost, komunikace mezi partnery mzdové náklady na řízení a administraci virtuální spolupráce s partnery a místních aktivity projektu výukové materiály a nástroje pro výuku v menším rozsahu práce na projektu se studenty propagace a informační kampaň k projektu brožury, letáky, webové stránky 40

41 1. Projektové řízení a organizace Typ grantové podpory: Jednotkové náklady Dle délky trvání projektu Počtu partnerských organizací Rozpočet: Koordinátor: 500 EUR/měsíc Ostatní partneři: 250 EUR/měsíc Maximální grant pro partnerství: EUR / měsíc 41

42 2. Mezinárodní projektová setkání Transnational project meetings (mezinárodní projektová setkání) zahrnuje náklady na: účast na jednáních s partnery projektu příspěvek na cestovní a pobytové náklady Veškerá projektová setkání včetně počtu účastníků musí být řádně zdůvodněna 42

43 2. Mezinárodní projektová setkání Typ grantové podpory: Jednotkové náklady Cestovní vzdálenost dle kalkulátoru vzdáleností EK - viz Rozpočet: Cestovní vzdálenost 100 km 1999 km: 575 EUR/účastník Cestovní vzdálenost 2000 km a více: 760 EUR/účastník Maximální výše grantu pro partnerství: EUR/rok 43

44 Strategická partnerství se zásadními výstupy Pouze pro projekty se zásadními výstupy : 3. Intellectual outputs (mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů) 4. Multiplier events (organizace diseminačních akcí) 45

45 3.Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů Intellectual outputs (mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů), tj. např: Intelektuální/hmatatelné výstupy projektu osnovy (curricula) pedagogický materiál další vzdělávací nástroje, IT nástroje analýzy, studie, metody peer-learningu (vzájemného učení se) 46

46 3. Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů Náklady na: Mzdy zaměstnanců na vytváření zásadních výstupů Stanovení rozpočtu: Formou jednotkových nákladů Limity pro jednotlivé kategorie zaměstnanců viz tabulka Nutnost zdůvodnit počet zaměstnanců v jednotlivých kategoriích pro všechny výstupy projektu Ostatní mzdové náklady manažerů a administrátorů jsou hrazeny z položky Projektové řízení a organizace 47

47 3. Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů Mzdová sazba v EUR na den Programové země Manažer Učitel/školitel/ výzkumný pracovník Technický pracovník Administrativ ní pracovník Dánsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Lichtenštejnsko, Norsko Belgie, Německo, Francie, Itálie, Finsko, Spojené království, Island Česká republika, Řecko, Španělsko, Kypr, Malta, Portugalsko, Slovinsko Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko

48 3. Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů Mzdová sazba v EUR na den Partnerské země Manažer Učitel/školitel/ výzkumný pracovník Technický pracovník Administrativ ní pracovník Austrálie, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Monako, San Marino, Spojené státy americké Andorra, Brunej, Japonsko, Nový Zéland, Singapur, Spojené arabské emiráty, Městský stát Vatikán Bahamy, Bahrajn, Hongkong, Izrael, Korea (Jižní), Omán, Rovníková Guinea, Saúdská Arábie, Tchaj-wan Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Bělorusko, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad, Černá Hora, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Džibuti, Egypt, Ekvádor, El Salvador, Eritrea, Etiopie, Fidži, Filipíny, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Gruzie, Guatemala, Guinea (republika), Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jamajka, Jemen, Jižní Afrika, Jordánsko, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kazachstán, Keňa, Kiribati, Kolumbie, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Kosovo, Kostarika, Kuba, Kyrgyzstán, Laos, Lesotho, Libanon, Libérie, Libye, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Maledivy, Mali, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauritánie, Mauricius, Mexiko, Mikronésie, Moldavsko, Mongolsko, Mosambik, Myanmar, Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nigérie, Nikaragua, Niue, Pákistán, Palau, Palestina, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Ruská federace, Rwanda, Samoa, Senegal, Severní Korea (KLDR), Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Srbsko, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Sýrie, Šalamounovy ostrovy, Tádžikistán, Tanzanie, Thajsko, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Ukrajina, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Východní Timor, Zambie, Zimbabwe

49 4. Organizace diseminačních akcí Multiplier events (organizace diseminačních akcí) Organizace národních a mezinárodních konferencí, seminářů a akcí zaměřených na sdílení a propagaci zásadních výstupů projektu Pouze pokud je grant čerpán na Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů 50

50 4. Organizace diseminačních akcí Typ grantové podpory: Jednotkové náklady Pro místní účastníky: 100 EUR/osoba Pro zahraniční účastníky: 200 EUR/osoba Další podmínky: Maximální grant: EUR/projekt Nelze financovat akce v partnerských zemích 51

51 Další nákladové kategorie Pokud budou nezbytné pro dosažení cílů projektu: 5. Exceptional costs (mimořádné náklady) 6. Special needs support (náklady na účastníky se speciálními potřebami) 7. Transnational training, teaching and learning activities (náklady na vzdělávací aktivity) 52

52 5. Mimořádné náklady Exceptional costs (mimořádné náklady) náklady spojené se subdodávkami nebo nákupem zboží a služeb (zařízení) pouze subdodávky na služby, které nemohou být poskytnuty žádnou se zúčastněných organizací nákup zařízení se nemůže týkat běžného kancelářského vybavení nebo zařízení, které se běžně používá v zapojených organizacích 53

53 5. Mimořádné náklady Typy grantové podpory: 75% uznatelných (skutečných) nákladů Maximální výše grantové podpory: EUR / projekt 54

54 6. Náklady na účastníky se specifickými potřebami Special needs support (náklady na účastníky se specifickými potřebami) dodatečné náklady přímo spojené s účastníky se zdravotním postižením grant ve výši 100% uznatelných (skutečných) nákladů potřeba těchto nákladů musí být odůvodněna v žádosti o grant 55

55 7. Náklady na vzdělávací aktivity Volitelné složky rozpočtu lze využít na: Long term teaching or training assignments (dlouhodobá mobilita pracovníků - až na 12 měsíců) Short term joint staff training events (krátkodobé společné školení pracovníků - až na 60 dní) Short term activities for learners (krátkodobé aktivity pro vzdělavané osoby - až na 60 dní) Blended mobility (kombinované krátkodobé mobility spojené s virtuální spoluprací) Intensive programmes (intenzivní programy) 56

56 7. Náklady na vzdělávací aktivity 7a) Cestovní náklady Náklady na: Cesty účastníků z místa pobytu do místa konání aktivity Typ grantové podpory: Jednotkové náklady Cestovní vzdálenost dle kalkulátoru vzdáleností EK - viz Cestovní vzdálenost 100 km 1999 km: 275 EUR/účastník Cestovní vzdálenost 2000 km a více: 360 EUR/účastník 57

57 7. Náklady na vzdělávací aktivity 7b) Pobytové náklady Náklady na: Ubytování účastníků během vzdělávací aktivity Typ grantové podpory: Jednotkové náklady Na základě délky, druhu aktivity a země konání 58

58 7. Náklady na vzdělávací aktivity Rozpočet: 7a) Pobytové náklady Krátkodobé aktivity: Short term joint staff training den: 100 EUR/den a účastníka den: 70 EUR/den a účastníka Ostatní krátkodobé mobility (tj. blended mobility a Intenzivní program) den: 55 EUR/den a účastníka den: 40 EUR/den a účastníka Dlouhodobé mobility pracovníků viz tabulka na 59

59 7. Náklady na vzdělávací aktivity 7c) Jazyková příprava Náklady na: Zlepšení jazykové vybavenosti účastníků Stanovení rozpočtu: 150 EUR/účastníka Jednotkové náklady Pouze u dlouhodobých aktivit (2 12 měsíců) 60

60 Pravidla financování - obecně KA 2 strategická partnerství Projekty trvající 2 roky: 1. záloha ve výši 80% grantu do 30 dnů od podpisu grantové smlouvy Doplatek ve výši 20% do 60 dnů od zaslání závěrečné zprávy Projekty trvající 3 roky: Příjemce podává průběžnou zprávu První záloha 40% - do 30 dnů od podpisu grantové smlouvy Druhá záloha 40% - po vyčerpání 70% první zálohy Doplatek ve výši 20% do 60 dnů od zaslání závěrečné zprávy

61 KRITÉRIA HODNOCENÍ 62

62 Formální kritéria Žadatel: organizace z programové země - Vysokoškolská instituce vlastnící ECHE Podání žádosti: koordinující instituce u své NA Počet partnerů: 3 10 (bez financování i více) Termín podání žádosti: , 12:00 Trvání projektu: 2 roky nebo 3 roky Zahájení projektu: Žádost předložená v daném kole pouze 1x 63

63 Kritéria kvality 1. Relevance projektu (až 30 bodů) Relevantnost k cílům EU politik a cílům akce 2. Kvalita koncepce a implementace projektu (až 20 bodů) Shoda mezi cíli programu a cíli projektu, metodologie, kvalita zpracování projektu, fáze projektu atd. 3. Kvalita projektového týmu a spolupráce (až 20 bodů) Výběr partnerských institucí, rozdělení úkolů, nastavení komunikace 4. Dopad a šíření výsledků (až 30 bodů) Možný dopad na účastníky a instituce, šíření výsledků a jejich udržitelnost i po skončení projektu 64

64 1. Relevance projektu The relevance of the proposal to: -the objectives of European policies relevant to one or more fields of education, training and youth (Higher Education Modernisation Agenda) - the objectives and the priorities of the Action (see section "What are the aims of a Strategic Partnership") The extent to which: - the proposal is based on a genuine and adequate needs analysis - the objectives are clearly defined, realistic and address issues relevant to the participating organisations and target groups - the proposal is suitable of realising synergies between different fields of education, training and youth -the proposal is innovative and/or complementary to other initiatives already carried out by the participating organisations -the proposal brings added value at EU level through results that would not be attained by activities carried out in a single country 65

65 2. Kvalita koncepce a implementace projektu - The clarity, completeness and quality of the work programme, including appropriate phases for preparation, implementation, monitoring, evaluation and dissemination - The consistency between project objectives and activities proposed - The quality and feasibility of the methodology proposed - The existence and relevance of quality control measures to ensure that the project implementation is of high quality, completed in time and on budget - The extent to which the project is cost-effective and allocates appropriate resources to each activity If the project plans training, teaching or learning activities: - The extent to which these activities are appropriate to the project's aims and involve the appropriate number of participants -The quality of arrangements for the recognition and validation of participants' learning outcomes, in line with European transparency and recognition tools and principles 66

66 3. Kvalita projektového týmu a - The extent to which: -the project involves an appropriate mix of complementary participating organisations with the necessary profile, experience and expertise to success fully deliver all aspects of the project spolupráce -the distribution of responsibilities and tasks demonstrates the commitment and active contribution of all participating organisations -if relevant for the project type, the project involves participation of organisations from different fields of education, training, youth and other socio-economic sectors -the project involves newcomers to the Action The existence of effective mechanisms for coordination and communication between the participating organisations, as well as with other relevant stakeholders If applicable, the extent to which the involvement of a participating organisation from a Partner Country brings an essential added value to the project (if this cpndition is not fulfilled, the project will not be considered for selection) 67

67 4. Dopad a šíření výsledků - The quality of measures for evaluating the outcomes of the project - The potential impact of the project: - on participants and participating organisations, during and after the project lifetime - outside the organisations and individuals directly participating in the project, at local, regional, national and/or European levels - The quality of the dissemination plan: the appropriateness and quality of measures aimed at sharing the outcomes of the project within and outside the participating organisations -If relevant, the extent to which the proposal describes how the materials, documents and media produced will be made freely available and promoted through open licences, and does not contain disproportionate limitations - The quality of the plans for ensuring the sustainability of the project: its capacity to continue having an impact and producing results after the EU grant has been used up 68

68 ERASMUS+ Guide for Experts On Quality Assessment 69

69 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANT 70

70 Konsorcium partnerů může předložit ve stejném období pouze jednu žádost jedné z příslušných Národních agentur Termín pro podání žádosti: 30. dubna 2014, do 12:00 71

71 Krok za krokem Získání ECHE u vysokých škol Registrace instituce/organizace na účastnickém portálu Seznámení se s programovými kritérii a finančními podmínkami Vyplnit a přeložit žádost s přílohami Příručka k programu Erasmus+, Část C Informace pro žadatele 72

72 UNIQUE REGISTRATION FACILITY (URF) 73

73 URF (1) URF = registrační služba s webovým rozhraním Umožňuje registraci nové organizace a aktualizaci dat již registrovaných organizací URF přiděluje Participant Identification Code (PIC) jedinečný devítimístný kód 8997/fcc3e

74 URF (2) Vstupte na portál přes ECAS Ověřte, zda Vaše organizace není již zaregistrována: Klikněte na položku ORGANISATIONS v horním menu a po rozbalení na položku Search. Pokud již organizace v systému je, kontaktuje pověřenou osobu. 75

75 URF (3) Pokud organizace v systému není, pokračujte kliknutím na REGISTER ORGANISATION. Proveďte registraci údajů o organizaci prostřednictvím průvodce Pozn. po uvedení DIČ / IČ systém zobrazí seznam jakýchkoli podobných organizací, které jsou v systému Po zaregistrování URF přidělí PIC 76

76 URF (4) - VLOŽENÍ POVINNÝCH DOKUMENTŮ NA PORTÁL Formulář Právní subjekt _contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm Přílohy k formuláři Právní subjekt : A) kopií dokladu o tom, že subjekt je plátcem DPH, pokud je plátcem B) kopií úředního dokumentu dokladujícího existenci organizace (např. úředního věstníku, obchodního rejstříku, zřizovací listiny...) 77

77 URF (5) - VLOŽENÍ POVINNÝCH DOKUMENTŮ NA PORTÁL Formulář Finanční identifikace _contracts/financial_id/financial_id_en.cfm a případně libovolnou přílohu - kopii některého z posledních výpisů z účtu Případné další povinné dokumenty např. k finanční kapacitě Pozn: jednou nahrané dokumenty nejdou z portálu odstranit 78

78 PROGRAMOVÁ KRITÉRIA A FINANČNÍ PODMÍNKY 79

79 Kritéria kritéria způsobilosti (Eligibility criteria) kritéria pro vyloučení (Exclusion criteria) kritéria pro výběr (Selection criteria) kvalitativní kritéria (Award criteria) Podrobnosti viz Příručka k programu Erasmus+, část B kapitola Strategická partnerství 80

80 Finanční podmínky Rozpočet v EUR Maximální grant: EUR / rok Rozpočtové položky viz výše Podrobnosti viz Příručka k programu Erasmus+, část B kapitola Strategická partnerství 81

81 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI E-FORM 82

82 E-Form (1) žádost ke stažení na žádost se předkládá pouze on-line národní agentuře v zemi koordinátora žádost musí být vyplněna v jednom z oficiálních jazyků EU (jazyk partnerství) pro určení cestovní vzdálenosti použijte nástroj EK kalkulátor vzdálenosti bude-li jedna žádost předložena vícekrát, za platnou bude považována ta žádost předložená nejblíže termínu pro předkládání žádostí před předložením je nutné vložit povinné přílohy (podepsané a naskenované ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, časový plán, mandátní smlouvy partnerů) změny v žádosti po termínu ( , 12:00) nejsou možné Žádosti zaslané poštou, kurýrem, faxem nebo em nebudou akceptovány. 83

83 ERASMUS+ Technical guidelines for completing application e- Forms 84

84 Děkujeme za pozornost.

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015

ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015. Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru Výzva 2015 Jan Slavíček Praha, 6. a 15. 1. 2015 Dům zahraniční spolupráce (DZS) přímo řízená organizace MŠMT administruje vzdělávací programy

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2011) 2 OBSAH ÚVOD.... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI...6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu

Více

Mládež v akci. Průvodce programem

Mládež v akci. Průvodce programem Mládež v akci Průvodce programem platný od 1. ledna 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež v akci?...

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 8. 1. 2015 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 5. 2015) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG

SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE V PROGRAMU ERASMUS+: GRUNDTVIG Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle

Více

Ceník předplacených služeb Vinatel

Ceník předplacených služeb Vinatel Ceník předplacených služeb Vinatel Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami Vinatel tvoří smluvní podmínky Služby, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 12. 2014 pro rezidentní zákazníky) 1. Hlasové tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však

Více

MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ MOŽNOST ÚČASTI ČESKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA PROGRAMECH ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Ceník je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) Platnost od 1. ledna 2014 Verze 2.0. 1 Hlavní pojmy Účastník Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích

Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Ceník základních a volitelných služeb v mobilních sítích Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. srpna 2013 VBC CZECH s.r.o. Hlavní pojmy Tarif - Soubor služeb, za které

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014 Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně

Více

Ceník služeb, poplatky

Ceník služeb, poplatky Standardní tarify - bez limitu a FUP Tarif Rychlost Platnost od 23. 2. 2015 Ceník služeb, poplatky INTERNET - WMS CITY CITY Mini 100 Mbit/s FULL DUPLEX 340 Kč CITY Klasik 200 Mbit/s FULL DUPLEX 565 Kč

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 1. dubna 2015

Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet. Platnost od 1. dubna 2015 Přehled tarifů a služeb pro zákazníky Vodafone OneNet Platnost od 1. dubna 2015 Užitečné pojmy Hlavní pojmy Vodafonu: Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Kredit Převod kreditu Roaming

Více