1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]"

Transkript

1 True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace garage [gæra:ž] autodílna secretary [sekr t ri] sekretářka, tajemník waiter [weit ] číšník waitress [weitris] číšnice teacher [ti:č ] učitel(ka) doctor [dokt ] doktor(ka), lékař(ka) dentist [dentist] zubní lékař(ka) accountant [e kaunt nt] účetní lawyer [lo:j ] právník, advokát(ka) electrician [i,lek trišn] elektrotechnik plumber [plam ] instalatér mechanic [mi kænik] mechanik businessman obchodník [biznismæn], pl. -men [men] businesswoman obchodnice [bizniswum n], pl. -women [wimin] parent [pe rent] rodič unemployed nezaměstnaný [anim ploid] housewife [hauswaif] hospodyně, žena v domáctnosti retired [ri tai d] v důchodu from [from] z, ze now [nau] in [in] classroom [kla:sru:m] friend [frend] room [ru:m] carpet [ka:pit] painting [peintiń] computer [k m pju:t ] television [teli,vižn] radio [reidi u] bookcase [bukkeis] table [teibl] book [buk] plant [pla:nt] chair [če ] light [lait] where [we ] lift [lift] building [bildiń] hotel [h utel] department store [di pa:tm nt sto:] college [kolidž] house [haus] floor [flo:] stairs [ste z] information desk [info: meišn desk] escalator [esk leit ] car park [ka: pa:k] parking space [pa:kiń speis] teď, nyní v, ve třída přítel(kyně) místnost, pokoj koberec obraz počítač televize rádio knihovna stůl kniha rostlina židle světlo kde, kam výtah budova, stavba hotel obchodní dům univerzita dům poschodí schodiště informační pult, přepážka eskalátor parkoviště místo k parkování Důležité vazby a fráze - 1. lekce Excuse me. [iks kju:z mi:] Promiňte. What s your name [neim]? Jak se jmenujete? What s your address [ dres]? Jaká je Vaše adresa? What s your phone number [f un namb ]? Jaké je Vaše tel. číslo? What do you do? Co děláte? Where are you from? Odkud jste? full name [ful] celé jméno family name [fæmili] příjmení first name [f :st] křestní jméno part-time [pa:t taim] na částečný pracovní úvazek

2 True to Life Elementary Strana 2 full-time [ful taim] na plný úvazek at home [æt h um] doma at work [æt w :k] v práci ground floor [graund] přízemí Is there a lift in the building? Je v budově výtah? Yes, there is. / No, there isn t. Ano, je. / Ne, není. I m not sure. [šu ] Nejsem si jist. I don t know. [n u] Nevím. No smoking. [n u sm ukiń] Kouření zakázáno. 2. lekce have [hæv] mít, vlastnit daughter [do:t ] dcera mother [mað ] matka grandmother babička [grænd,mað ] baby [beibi] dítě, nemluvně brother [brað ] bratr little [litl] malý sister [sist ] sestra wife [waif], manželka pl. wives [waivz] granddaughter vnučka [græn,do:t ] grandson [grændsan] vnuk son [san] syn any [eni] v ot. nějaký, se záp. žádný other [að ] jiný country [kantri] země cousin [kazn] bratranec, sestřenice some [sam] nějaký money [mani] peníze mirror [mir ] zrcadlo comb [k um] hřeben calculator [kælkju:leit ] kalkulačka handkerchief [hæńk čif] kapesník credit card [kredit ka:d] kreditní karta key [ki:] klíč pen [pen] pero handbag [hændbæg] kabelka briefcase [bri:fkeis] aktovka think [θińk] myslet, přemýšlet bed [bed] postel bathroom [ba:θrum] koupelna bedroom [bedrum] ložnice kitchen [kičin] kuchyně sitting room [sitiń rum] obývací pokoj favourite [feivrit] oblíbený old [ uld] starý new [nju:] nový small [smo:l] malý big [big] velký quiet [kwai t] tichý busy [bizi] rušný, zaneprázdněný interesting [intristiń] zajímavý boring [bo:riń] nudný cold [k uld] studený, chladný hot [hot] horký beautiful [bju:tifl] krásný weather [weð ] počasí terrible [ter bl] strašný, hrozný Důležité vazby a fráze - 2. lekce how many [hau meni] I ve got lots of books. He hasn t got any plants. house/car keys [haus ki:s/ka: ki:s] portable computer [po:t bl k m pju:t ] kolik (u počitatelných podst. jm.) Mám hodně knih. Nemá žádné květiny. klíče od domu/auta přenosný počítač

3 True to Life Elementary Strana 3 mobile phone [m ubail f un] mobilní telefon 3. lekce breakfast [brekf st] tea [ti:] banana [b na:n ] egg [eg] milk [milk] coffee [kofi] toast [t ust] just [džast] cereals [si ri l] nothing [naθiń] adult [ædalt] child [čaild], pl. children [čildr n] service [s :vis] meal [mi:l;] order [o:d ] time [taim] apple [æpl] sugar [šug ] rice [rais] peach [pi:č] water [wo:t ] snídaně čaj banán vejce mléko káva topinka právě, jenom obilniny nic dospělý dítě služba jídlo (jedno z denních jídel) objednat, objednávka čas jablko cukr rýže broskev voda cheese [či:z] sýr noodle [nu:dl] nudle butter [bat ] máslo yoghurt [jog t] jogurt fruit juice [fru:t džu:s] ovocná šťáva bread [bred] chléb orange [orindž] pomeranč roll [r ul] rohlík with [wið, wiθ] s, se jam [džem] marmeláda, džem eat [i:t] jíst drink [drińk] pít dinner [din ] večeře mineral water minerálka [min r l wo:t ] tomato [t ma:t u] rajče food [fu:d] potrava, jídlo cheap [či:p] levný, laciný expensive [iks penziv] drahý, nákladný shopper [šop ] nakupující seller [sel ] prodavač only [ unli] jenom, pouze Důležité vazby a fráze - 3. lekce What would you like to eat? I d like... What do you have for breakfast? What time do you have your breakfast? About seven. at the weekend How about you? / What about you? how much [hau mač ] for example [fo: ig za:mpl] How much is it? How much is it altogether? [o:lt geð ] I ve no idea. Here you are. Anything else? [eniðiń els] top quality [top kwoliti] Co byste chtěl k jídlu? Rád bych... / Chtěl bych... Co snídáte? / Co míváte k snídani? V kolik hodin snídáte? Okolo sedmé. o víkendu A co Vy? kolik (u nepočitatelných podst. jm.) například Kolik to stojí? Kolik to stojí celkem? Nemám tušení. Prosím, tu máte. Něco jiného? nejlepší kvalita

4 True to Life Elementary Strana 4 4. lekce sense [sens] colour [kal ] cotton [kotn] made in [meid in] made of [meid ov] shirt [š :t] tie [tai] suit [sju:t] jacket [džækit] trousers [trauz z] blouse [blauz] dress [dres] skirt [sk :t] jeans [dži:nz] shoe [šu:] clothes [kl uðz] sock [sok] coat [k ut] T-shirt [ti:š :t] label [leibl] wool [wul] silk [silk] leather [leð ] nylon [nail n] white [wait] pink [pink] smysl barva bavlna vyrobeno v vyrobeno z košile kravata oblek sako pl. kalhoty halenka šaty sukně pl. džínsy bota pl. oblečení, šaty ponožka kabát triko visačka, etiketa vlna hedvábí kůže nylon bílý růžový red [red] orange [orindž] yellow [jel u] purple [p :pl] blue [blu:] green [gri:n] brown [braun] grey [grei] black [blek] uniform [ju:nifo:m] police [p li:s] traffic [træfik] warden [wo:dn] nurse [n :s] ošetřovatelka cat [kæt] buy [bai] supermarket [su:p,ma:kit] husband [hazb nd] why [wai] because [bi koz] never [nev ] hat [hæt] mean [mi:n] červený oranžový žlutý fialový modrý zelený hnědý šedý černý uniforma policie provoz, doprava dozorce zdravotní sestra, kočka koupit supermarket, samobsluha manžel proč protože nikdy klobouk znamenat, mínit Důležité vazby a fráze - 4. lekce What is it made of? Z čeho je to vyrobeno? Where is it from? Odkud to je? summer/winter clothes letní/zimní šaty buy st. at (from) the supermarket koupit něco v supermarketu at the market na trhu once [wans] / twice [twais] / jednou / dvakrát / three times a year třikrát za rok of course [ v ko:s] ovšem 5. lekce habit [hæbit] routine [ru: ti:n] morning [mo:niń] zvyk rutina, běžná praxe ráno get up [get ap] quickly [kwikli] sing [siń] vstávat rychle zpívat

5 True to Life Elementary Strana 5 talk [to:k] hovořit, mluvit, povídat si get dressed [get dresd] obléci se start [sta:t] začít wake up [weik ap] probudit (se) slowly [sl uli] pomalu lie [lai] ležet read [ri:d ] číst newspaper noviny [ nju:s,paper] usually [ju:žu li] obvykle, obyčejně cup [kap] šálek go [g u] jít straight [streit ] rovnou, přímo slice [slais] plátek wash [woš] mýt back [bæk] zpět leave [li:v] odejít, opustit often [ofn] často between [bi twi:n] mezi sleep [sli:p] spát smoke [sm uk] kouřit loud [laud] hlasitý wash up [woš ap] mýt nádobí tidy [taidi] uklidit bad [bæd] špatný snack [snæk] lehké jídlo, přesnídávka, zákusek watch television dívat se na televizi [woč teli,vižn] relax [ri læks] odpočívat learn [l :n] učit se translate [træns leit] přeložit song [soń] píseň always [o:lweiz] vždy, stále take off (shoes) [teik of] zout (boty) shake (hands) [šeik] potřást (rukou) kiss [kis] políbit both [b uθ] oba cheek [či:k] tvář stand [stænd] stát, postavit queue [kju:] fronta long [loń] dlouhý sometimes [samtaimz] někdy, občas bank [bæńk] banka post office [p ust,ofis] pošta cinema [sinim ] kino Důležité vazby a fráze - 5. lekce It depends. [di pens] Přijde na to. / To bývá různé. have a bath [ba:θ] /a quick wash / a shower vykoupat se / rychle se umýt / [š u ] vysprchovat se sleep with the lights on spát při rozsvíceném světle Have a chocolate! [čok l t] Vezmi si (dej si) čokoládu! all day celý den not at all vůbec ne every day / week [wi:k] / month [manθ] každý den / týden / měsíc go shopping jít nakupovat kiss on both cheeks políbit na obě tváře 6. lekce way [wei] look [luk] sad [sæd] lively [laivli] kind [kaind] confident [k n faidnt] practical [præktikl] cesta, způsob dívat se, vypadat smutný živý, plný života laskavý, milý sebejistý praktický happy [hæpi] serious [si ri s] selfish [selfiš] young [jań] shy [šai] artistic [a: tistik] a bit [ bit] šťastný, spokojený vážný sobecký mladý plachý, ostýchavý umělecký trochu

6 True to Life Elementary Strana 6 quite [kwait] poměrně, dost square [skwe ] čtvercový very [veri] velmi, velice, moc profile [pr ufail] profil fun [fan] zábava, žert, ambitious [æm biš s] ctižádostivý legrace dark [da:k] tmavý seem [si:m] zdát se fair [fe ] světlý, blond really [ri li] opravdu, skutečně foot [fut], pl. feet [fi:t] noha (chodidlo) forehead [forid, fo:hed] čelo leg [leg] noha wide [waid] široký strong [stroń] silný narrow [nær u] úzký arm [a:m] paže high [hai] vysoký height [hait] výška ear [i ] ucho tall [to:l] vysoký small [smo:l] malý intelligent [in telidž nt] inteligentní large [la:dž] velký, rozsáhlý smile [smail] usmívat se nose [n uz] nos face [feis] obličej thin [θin] tenký, hubený sleeve [sli:v] rukáv short [šo:t] krátký, malý too [tu:] příliš mouth [mauθ] ústa enough [i naf] dost hair [he ] vlas(y) glove [glav] rukavice straight [streit] rovný travel [trævl] cestovat thick [θik] tlustý, hustý outdoor life [autdo: laif] život v přírodě curly [k :li] kudrnatý, vlnitý party [pa:ti] večírek eye [ai] oko music [mju:zik] hudba round [raund] kulatý conversation (roz)hovor, chin [čin] brada [konv seišn] konverzace 7. lekce can [kæn, k n, kn] moci, umět crowded [kraudid] přeplněný train [trein] vlak bus [bas] autobus type [taip] psát na stroji finger [fińg ] prst repair [ri pe ] opravit iron [ai n] žehlit own [ un] vlastní cook [kuk] vařit easy [i:zi] snadný hard [ha:d] nesnadný, tvrdý take [teik] vzít, brát important [im po:tnt] důležitý skill [skil] dovednost play [plei] hrát musical instrument hudební nástroj [mju:zikl instrum nt] drum [dram] buben guitar [gi ta:] kytara write [rait] psát poem [p uim] báseň remember [ri memb ] pamatovat si, vzpomenout si draw [dro:] kreslit paint [peint] malovat band [bænd] kapela photocopier kopírka [f ut ukopi ] whole [h ul] celý magazine [mæg zi:n] časopis indeed [in di:d] vskutku, opravdu age [eidž] věk get married [get merid] oženit se, vdát se drive [draiv] řídit auto open [ upn] otevřít, otevřený bank account bankovní účet, [bæńk kaunt] konto vote [v ut] volit try on [trai on] zkusit (šaty) see [si:] vidět passport [pa:spo:t] cestovní pas

7 True to Life Elementary Strana 7 official [ fišl] airport [e po:t] anybody [enibodi] anywhere [eniwe ] pass [pa:s] salt [so:lt] úředník, úřední letiště kdokoli kdekoli podat (u stolu) sůl show [š u] fill in [fil in] form [fo:m] wait [weit] (for) get [get] shut [šat] ukázat vyplnit formulář čekat (na) dostat zavřít Důležité vazby a fráze - 7. lekce type with all fingers psát všemi prsty I m afraid. [ freid] Bohužel. At what age can you vote? V kolika letech smíte volit? At 18. V 18. Could you tell me the time? Můžete mi říct, kolik je hodin? 8. lekce love [lav] hate [heit] energy [en dži] town [taun] city [siti] river [riv ] bridge [bridž] flat [flæt] park [pa:k] lifestyle [laifstail] pollution [p lu:šn] crowd [kraud] tourist [tu rist] noise [noiz] price [prais] heat [hi:t] history [hist ri] especially [i sp šli] admire [ d mai ] wood [wud] nightclub [naitklab] milovat, mít velmi rád nenávidět energie město město (velké nebo významné) řeka most byt park životní styl, způsob života znečištění zástup, dav, tlačit se turista hluk cena horko, vedro dějiny zvláště obdivovat les bar, noční podnik fact [fækt] fakt, skutečnost present [preznt] dar card [ka:d] pohlednice, karta view [vju:] výhled window [wind u] okno pay [pei] plat, mzda, platit help [help] pomoci add up (prices) [æd ap] zvýšit (ceny) serve [s :v] obsluhovat politician [poli tišn] politik guide [gaid] průvodce goat [g ut] koza spider [spaid ] pavouk goldfish [g uldfiš] rybičky snake [sneik] had cockroach [kokr uč] šváb canary [k n ri] kanár(ek) sport [spo:t] sport flower [flau ] květina holiday [hol dei] dovolená, svátek pet [pet] domácí zvíře, miláček sort [so:t] druh Důležité vazby a fráze - 8. lekce What do/don t you like about this town? What do you think of their sense of humour? Co se Vám líbí/nelíbí na tomto městě? Co si myslíte o jejich smyslu pro humor?

8 True to Life Elementary Strana 8 people from all over the world lidé z celého světa 9. lekce at least [ t li:st] alespoň different [difr nt] různý lunch [lanč] oběd ago [ g u] před clothing [kl uðiń] šaty, oblečení word [w :d] slovo national [næš nl] národní toy [toi] hračka glasses [gla:siz] pl. brýle actor [ækt ] herec actress [æktris] herečka special [spešl] zvláštní smell [smel] vůně, zápach childhood [čaildhud] dětství fresh [freš] čerstvý grass [gra:s] tráva cut [kat] řezat, krájet, stříhat, sekat live [liv] žít after [a:ft ] po then [ðen] pak, potom maybe [meibi:] možná, snad village [vilidž] vesnice swimming pool bazén [swimiń pu:l] camp [kæmp] tábor, kemp university [,ju:ni v :s ti] univerzita south [sauθ] jih train [trein] vyškolit (se), naučit (se), trénovat job [džob] publish [pabliš] boring [bo:riń] stay [stei] last [la:st] time line [taim lain] move [mu:v] miss [mis] change [čeindž] decide [di said] garden [ga:dn] tree [tri:] yesterday [jest dei] ordinary [o:dn ri] extraordinary [iks tro:dn ri] fantastic [fæn tæstik] great [greit] pleasant [pleznt] frustrate [fra streit] happen [hæp n] receive [ri si:v] letter [let ] práce, zaměstnání, pracovní místo uveřejnit, publikovat nudný zůstat poslední, minulý časová přímka stěhovat (se), pohybovat (se) postrádat, pociťovat stesk změnit, vyměnit rozhodnout (se) zahrada strom včera obyčejný, normální, běžný mimořádný, zvláštní fantastický, skvělý velký, hovor. bezvadný, skvělý příjemný znechutit, otrávit stát se, přihodit se dostat, obdržet dopis Důležité vazby a fráze - 9. lekce three days ago před třemi dny Where were you born? Kde jste se narodil? for three years na tři roky What was her job like? Jaké bylo její povolání? Where did she live until she was 18 years old? Kde žila do svých 18 let? 10. lekce suddenly [sadnli] shot [šot] náhle výstřel, rána ring out [riń aut] railway [reilwei] zaznít železnice

9 True to Life Elementary Strana 9 platform [plætfo:m] nástupiště oven [avn] pec, trouba even [i:vn] dokonce die [dai] zemřít lonely [l unli] osamělý find [faind] najít, nalézt, objevit frightening [fraitniń] strašidelný lose [lu:z] ztratit, prohrát picture [pikč ] obraz forget [f get] zapomenout stormy [sto:mi] bouřlivý, prudký loss [los] ztráta, prohra sit [sit] sedět discovery [di skav ri] objev sandwich [sændwidž] sendvič birth [b :θ] narození towards [t wo:dz] (směrem) k separation [sep rejšn] odloučení, follow [fol u] následovat, jít za oddělení někým, něčím death [deθ] smrt stop [stop] zastavit, přestat meeting [mi:tiń] setkání, schůze go out [g u aut] zhasnout story [sto:ri] povídka, příběh meat [mi:t] maso storyteller [ sto:ri,tel ] vypravěč, povídkář catch [kæč] chytit, stihnout film [film] film (vlak) television set televizor next [nekst] příští, další [teli,vižn set] light [lait] zapálit programme [pr ugræm] program match [mæč] zápalka hear [hi ] slyšet walk [wo:k] jít, procházet se news [nju:z] zprávy turn [t :n] zatočit, odbočit comedy [komidi] komedie cigarette [sig ret] cigareta amusing [ mju:ziń] zábavný panic [pænik] panika, panikařit documentary dokumentární fire [fai ] oheň [,dokju ment ri] pořad burn [b :n] pálit, hořet lovely [l unli] hezký, rozkošný Důležité vazby a fráze lekce Once upon a time [wans pon taim] for the first time speak to each other What was it about? Bylo nebylo poprvé mluvit spolu O čem to bylo? 11. lekce call [ko:l] taxi [tæksi] build [bild] road [r ud] fly [flai] in front of [in frant v] Government [gav nm nt] often [ofn] prefer [pri f :] report [ri po:t] volat, telefonovat taxi stavět, budovat cesta, silnice létat, letět před vláda často dávat přednost zpráva try [trai] President [prezid nt] Prime Minister [praim minist ] arrive [ raiv] (at, in) meet [mi:t] another [ nað ] slowly [sl uli] teach [ti:č] evening [i:vniń] zkusit, snažit se prezident ministerský předseda přijít, přijet potkat, setkat se, sejít se jiný, ještě jeden pomalu učit, vyučovat večer

10 True to Life Elementary Strana 10 today [t dei] instead [in sted] normally [no:m li] take [teik] study [stadi] feel [fi:l] enjoy [in džoi] temporary [temp r ri] spend [spend] beach [bi:č] company [kamp ni] see [si:] language [længwidž] boat [b ut] greeting [gri:tiń] sunny [sani] dnes místo čeho normálně, obyčejně vzít, brát studovat cítit (se) těšit se čemu, spokojeně užívat dočasný, přechodný strávit (čas) pláž společnost, podnik, firma vidět jazyk, řeč loďka, člun pozdrav slunný, slunečný wonderful [wand ful] interesting [intristiń] thing [θiń] rest [rest] dear [di: ] lucky [laki] still [stil] kid [kid] pronunciation [pr,nansi eišn] experience [ik spi ri ns] afford [ fo:d] free [fri:] tired [tai d] come [kam] visit [vizit] soon [su:n] hope [h up] (in) podivuhodný, báječný, skvělý zajímavý věc odpočívat, odpočinek drahý, milý šťastný stále, ještě, dosud děcko výslovnost zkušenost (jen sg.) dopřát (si) volný; bezplatný unavený přijít, přijet navštívit, návštěva brzy doufat Důležité vazby a fráze lekce What s going on? What s happening? on the radio, on the television in the newspaper on Mondays at the moment [m um nt] just now work until late at night get better Co se děje? Co se děje? v rádiu, v televizi v novinách v pondělí (opakovaně) teď, právě právě teď pracovat dlouho do noci zlepšovat se 12. lekce plan [plæn] Monday [mandi] Tuesday [tju:zdi] Wednesday [wenzdi] Thursday [θ :zdi] Friday [fraidi] Saturday [sæt di] Sunday [sandi] half [ha:f] long [loń] relative [ril tiv] plán pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle polovina, půl dlouhý, dlouho příbuzný activity [ k tiv ti] false [fo:ls] diary [dai ri] wall [wo:l] difficult [difik lt] appointment [ pointm nt] client [klai nt] either...or [aið...o:] činnost, aktivita nepravdivý, falešný deník, diář stěna, zeď obtížný, nesnadný schůzka klient, zákazník buď...(a) nebo

11 True to Life Elementary Strana 11 trouble [trabl] afternoon [a:ft nu:n] potíž, nesnáz, problém odpoledne Důležité vazby a fráze lekce next [nekst] student [stju:dnt] half a day půl dne You re right. [rait] Máš / Máte pravdu. as usual [ju:žu l] jako obvykle Let me check. Ověřím / Překontroluji to. Dovolte, abych to ověřil. She s not free. Nemá volno. That seems fine. To vypadá dobře. 3 pm 3 hodiny odpoledne 10 am 10 hodin dopoledne příští, další student 13. lekce Greenland [gri:nl nd] Grónsko than [ðæn, ð n] než Australia [o streili ] Austrálie China [čain ] Čína Brazil [br zil] Brazílie Italy [it li] Itálie Japan [dž pæn] Japonsko Mexico [meksik u] Mexiko Indonesia [ind ni:zi ] Indonésie France [fra:ns] Francie Spain [spein] Španělsko Iceland [aisl nd] Island Cuba [kju:b ] Kuba Turkey [t ki] Turecko Egypt [i:džipt] Egypt Kenya [kenj ] Keňa Chile [čili] Chile Thailand [tailænd] Thajsko New Zealand Nový Zéland [nju: zi:l nd] Belgium [beldž m] Belgie a bit [ bit] trochu much [mač] mnoho, hodně centre [sent ] centrum suburb [sab :b] předměstí countryside [kantrisaid] venkov, krajina coast [k ust] pobřeží clean [kli:n] čistý safe [seif] bezpečný polluted [p lu:tid] znečištěný noisy [noizi] hlučný dirty [d :ti] špinavý place [pleis] místo tale [teil] vyprávění, příběh, povídka tidy [taidi] uklizený, upravený part [pa:t] část shout [šaut] pokřikovat, křičet as [ s] zatímco, když inside [in said] uvnitř full [ful] plný contrast [kontra:st] kontrast exciting [ik saitiń] vzrušující, napínavý underground podzemní, [,and graund] podzemí cathedral [k θi:dr l] katedrála, chrám around [ raund] kolem, okolo cover [kav ] pokrýt, zakrýt bazaar [b za:] bazar both [b uθ] oba modern [mod n] moderní mixture [miksč ] směs(ice) impersonal [im p :snl] neosobní efficient [i fišnt] schopný; výkonný, účinný less [les] méně varied [ve rid] rozmanitý, různorodý

12 True to Life Elementary Strana lekce spirit [spirit] duch adventure [ed venč ] dobrodružství ski [ski:] lyže, lyžovat hot [hot] horký air [e ] vzduch balloon [b lu:n] balón camel [k ml] velbloud race [reis] závod, závodit, běžet o závod dive [daiv] potápět se skydiving [ skai,daiviń] seskok se zpožděným otevřením padáku scuba [skju:b ] akvalung excitement [ik saitment] vzrušení motor racing automobilové [m ut reisiń] závody horse [ho:s] kůň ride [raid] jezdit karate [k ra:ti] karate hang glide [hæń glaid] závěsné létání, rogalo sail [seil] plachtit, plavit se when [wen] když reader [ri:d ] čtenář experience zážitek [ik spi ri ns] want [wont] chtít again [ gein] zase, znovu fit [fit] v kondici stress [stres] stres, napětí cold [k uld] volleyball [volibo:l] cough [kof] stomach [stam k] ache [eik] soccer [sok ] sore [so:] golf [golf] throat [θr ut] swim [swim] break [breik] head [hed] back [bæk] tennis [tenis] active[æktiv] healthy [helθi] health [helθ] heart [ha:t] kidney [kidni] type [taip] massage [mæsa:ž] pressure [preš ] point [point] believe [bi li:v] connect [k nekt] know [n u] perhaps [p hæps] help [help] reduce [ri dju:s] nachlazení, rýma odbíjená, volejbal kašel žaludek bolest, bolet fotbal bolavý golf hrdlo, krk plavat zlomit, rozbít hlava záda tenis činný, aktivní, živý zdravý zdraví srdce ledvina typ, druh masáž tlak bod věřit, domnívat se spojit, připojit vědět; znát snad pomoci, pomoc zmenšit, snížit, redukovat Důležité vazby a fráze lekce Have you ever tried...? Once was enough! [i na:f] Did you enjoy it? BC [bi: si:] = before Christ stomachache headache broken arm Už jsi někdy zkoušel...? Jednou stačilo! Líbilo se Ti/Vám to? Bavilo Tě/Vás to? před n. l., před Kristem bolest žaludku bolest hlavy zlomená ruka

13 True to Life Elementary Strana lekce save [seiv] absent-minded [,æbs nt maindid] keep [ki:p] forget [f get] put [put] lock [lok] letter [let ] put away [put wei] file [fail] piece [pi:s] paper [peip ] finish [finiš] tackle [tækl] memo [mem u] mountain [mauntin] average [æv ridž] worker [w :k ] minute [minit] look for [luk fo:] (u)šetřit roztržitý dodržovat zapomenout položit, dát zamknout, zavřít dopis uložit, uklidit zařadit, uspořádat kus, díl, část papír ukončit, dodělat, skončit pustit se (do čeho), chopit se (čeho) poznámka, záznam hora; hromada čeho průměr, průměrný pracovník, dělník minuta hledat each [i:č] každý worldwide [,w :d waid] světový, celosvětový print [print] (vy)tisknout printer [print ] počítač. tiskárna every [evri] každý copy [kopi] kopie, kopírovat sheet [ši:t] arch papíru hour [au ] hodina explain [ik splein] vysvětlit deal with [di:l] jednat (s), zacházet (s) need [ni:d] potřebovat opinion [ pinj n] mínění, názor couple [kapl] pár idea [ai di ] nápad, myšlenka under [and ] pod kill [kil] zabít fly [flai] moucha airplane [e plein] letadlo, am. wrap [ræp] (za)balit rain [rein] déšť, pršet Důležité vazby a fráze lekce I m well-organised. Do you keep forgetting to pay for things? all the time before going home after opening letters in my opinion Mám vše dobře zorganizované. Stává se Vám často, že zapomenete zaplatit? stále, po celou dobu dříve/předtím, než jdu domů poté, co otevřu dopisy podle mého názoru 16. lekce neighbourhood [neib hud] newsagent [ nju:z,eidžent] corner [ko:n ] church [č :č] sousedství, okolí prodavač novin roh kostel café [kæfei] member [memb ] mosque [mosk] petrol station [petr l steišn] kavárna člen mešita benzinová pumpa

14 True to Life Elementary Strana 14 bus stop [bas stop] autobusová zastávka medical centre [medikl sent ] zdravotní středisko map [mæp] mapa similarity [similæriti] podobnost difference [difr ns] rozdíl show [š u] ukázat, ukazovat scientist [sai ntist] vědec research [ri s :č] výzkum, zkoumat psychology [sai kol dži] psychologie complete [k m pli:t] dokončit study [stadi] studie give [giv] dát personally [p :sn li] osobně yet [jet] ještě; v otázce již, už firm [f :m] pevný statement [steitm nt] prohlášení; zpráva, výkaz attitude [ætitju:d] postoj, stanovisko suggest [s džest] navrhnout, naznačit far [fa:] from daleký, vzdálený od generally [džen r li] všeobecně culture [kalč ] kultura society [s sai ti] společnost apart [ pa:t] stranou, od sebe, odděleně everywhere [evriwe ] všude local [l ukl] místní hostinec pub [pab] hovor. hospoda chat [čæt] povídat si, vykládat, klábosit darts [da:ts] šipky barbecue [ba:bikju:] piknik (při kterém se opéká maso na rožni) tonight [t nait] dnes večer brake down porouchat se, [breik daun] rozbít se hospital [hospitl] nemocnice change [čeindž] změna recently [ri:sntli] nedávno several [sevr l] několik, pár become [bi ka:m] stát se a few [ fju:] několik

15 True to Life Elementary Strana 15 Důležité vazby a fráze lekce What does the word... mean to you? Co pro Vás znamená slovo...? similar to podobný čemu different from rozdílný, odlišný od across [ kros] the street přes ulici Have you met them yet? Už jste se s nimi setkali? I haven t had time to do that yet. Ještě jsem neměl čas to udělat. places that are important to you místa, která jsou pro Vás důležitá people who live in China lidé žijící v Číně 17. lekce work out [w :k aut] vypočítat, vyřešit missing [misiń] chybějící sum [sam] součet, částka hide [haid] skrýt square [skwe ] čtverec rearrange [ri: reindž] přerovnat, změnit letter [let ] písmeno puzzle [pazl] hádanka; hlavolam add up [æd ap] sečíst cost [kost] cena stamp [stæmp] známka divide [di vaid] (roz)dělit bill [bil] účet clearly [kli: li] srozumitelně, jasně, zřetelně public talk [pablik to:k] hovor na veřejnosti direction [di rekšn] směr strange [streindž] cizí agree [ gri:] souhlasit driver [draiv ] řidič patiently [pešntli] trpělivě honestly [onistli] čestně, poctivě politely [p laitli] slušně, zdvořile seriously [si ri sli] vážně carefully [ke fuli] opatrně; pečlivě naturally [næčr li] přirozeně usefully [ju:sfuli] užitečně hobby [hobi] koníček, záliba gardening [ga:dniń] zahradničení pottery [pot ri] keramika photography [f togr fi] fotografie, fotografování collect [k lekt] sbírat origami [o rig mi] skládanky z papíru jewellery [džu: lri] klenoty, šperky hike [haik] pěší turistika, chodit na pěší výlety lino, linoleum linoleum [lain u, li n ulj m] simple [simpl] jednoduchý; prostý including [in klu:diń] včetně bag [bæg] taška ink [ińk] inkoust block [blok] kvádr shape [šeip] tvar; forma knife [naif], nůž pl. knives [naivz] repeat [ri pi:t] opakovat pattern [pæt n] vzor(ek), model, šablona remove [ri mu:v] odstranit regularly [regjul li] pravidelně Důležité vazby a fráze lekce It s worth [w :θ] doing well. He is twice as old as I am. Stojí za to (Vyplatí se) udělat to dobře. Je dvakrát tak starý jako já.

16 True to Life Elementary Strana lekce trip [trip] výlet, cesta plane [plein] letadlo enjoyable [in džoi bl] uspokojivý animal [æniml] zvíře, živočich raise [reiz] (po)zvednout ankle [æńkl] kotník distance [dist ns] vzdálenost traveller [trævl ] cestovatel; cestující flight [flait] let post code [p ust k ud] PSČ mention [menšn] zmínit (se) have [hæv] to muset visa [vi:z ] vízum airport [e po:t] letiště obligation [obli geišn] povinnost necessary [nes seri] nutný require [ri kwai ] vyžadovat, požadovat; potřebovat choice [čois] volba, výběr embasssy [emb si] velvyslanectví however [hau ev ] nicméně, leč, ale permission [p mišn] povolení, svolení, souhlas region [ri:dž n] oblast, kraj exchange [iks čeindž] vyměnit, výměna cheque [ček] šek away [ wei] pryč, daleko main [mein] hlavní impossible [im pos bl] nemožný supply [s plai] zásoba local [l ukl] místní currency [kar nsi] měna, peníze arrival [ raivl] příjezd, příchod enter [ent ] vstoupit, vejít re-enter [ri: ent ] znovu vstoupit entry [entri] vstup, vchod port [po:t] přístav efficient [i fišnt] schopný, výkonný rate [reit] sazba, cena accept [ek sept] přijmout, uznávat, akceptovat, cash [kæš] hotové peníze, hotovost emergency naléhavá potřeba, [i m :dž nsi] stav nouze nationality [næš næliti] národnost; národ return [ri t :n] vrátit (se) carry [kæri] nést, nosit; vézt, vozit hat [hæt] klobouk passenger [pæsindž ] cestující, pasažér Důležité vazby a fráze lekce by plane / by train / by car on foot business trip you should / you shouldn t on a long flight with best wishes at the airport lack of obligation It s your choice. on time letadlem / vlakem / autem pěšky služební cesta měl bys(te) / neměl bys(te) během dlouhého letu přání všeho nejlepšího na letišti nepovinný, nezávazný Můžeš si vybrat. včas 19. lekce bowl [b ul] mísa cherry [čeri] třešeň

17 True to Life Elementary Strana 17 sweet [swi:t] nasty [na:sti] fear [fi ] saying [seiiń] balance [bæl ns] exercise [eks saiz] teenager [ti:n,eidž ] sladký; příjemný šeredný, ošklivý; protivný strach rčení, přísloví rovnováha cvičení chlapec/děvče ve věku let grandparents prarodiče [ græn,pe r nts] close [kl uz] blízký, důvěrný advantage [ d va:ntidž] výhoda disadvantage nevýhoda [dis d va:ntidž] machine [m ši:n] stroj future [fju:č ] budoucnost, budoucí probably [prob bli] pravděpodobně sick [sik] nemocný Důležité vazby a fráze lekce Life is what you make it. Would you like to live to be 100 years old? on the one / other hand Život je takový, jaký si ho uděláš. Dožil byste se rád 100 let? na jednu / na druhou stranu 20. lekce watch [woč] duty-free [,dju:ti fri:] brochure [bro šu ] guarantee [gær n ti:] ask for [a:sk fo:] refund [ri: fand] receipt [ri si:t] size [saiz] manager [mænidž ] rather [ra:ð ] unusual [an ju:žl] reliable [ri lai bl] button [batn] soup [su:p] hodinky osvobozený od cla brožura záruka; dát záruku, ručit (po)žádat, (po)prosit splatit; proplatit účet, stvrzenka velikost vedoucí spíše; poněkud, dost neobvyklý spolehlivý knoflík polévka air conditioning [ e k n,diš niń] necklace [neklis] diamond [dai m nd] real [ri l] cookery [kuk ri] course [ko:s] fashion [fæšn] jewellers [džu: l s] chemists [k mists] bookshop [bukšop] video [vidi u] complain [k m plein] about, at get angry [get æńgri] klimatizace náhrdelník diamant pravý vaření, kuchařské umění kurz móda klenotnictví lékárna knihkupectví video stěžovat si na rozzlobit se Důležité vazby a fráze lekce everything is OK pay with cash / with credit card / by cheque the only colour we ve got It s not working. I m so sorry about that. Can I have a look at it? všechno je v pořádku platit hotově / kreditní kartou / šekem jediná barva, kterou máme Nefunguje to. Je mi to velice líto. Mohu se na to podívat?

18 True to Life Elementary Strana 18 This doesn t fit. To nesedí / nepadne. 21. lekce gift [gift] dar salary [sæl ri] plat finance [fai næns] finance, financovat managment řízení, vedení, [mænidžm nt] správa respect [ri spekt] respektovat, úcta, respekt, vážnost, advice [ d vais] rada, jen sg. farm [fa:m] statek, farma factory [fækt ri] továrna root [ru:t] kořen, původ evil [i:vl] zlo, špatnost grow [gr u] růst value [vælju:] cenit si, vážit si; cena, hodnota worry [wari] trápit (se), znepokojovat (se) stock exchange burza [stok iks čeindž] rich [rič] bohatý able [eibl] schopný, nadaný, zdatný column [kol m] sloupec; sloupek expression [ik sprešn] výraz meaning [mi:niń] význam, smysl fear [fi ] of strach z, před strong [stroń] silný anxiety [æń zai ti] úzkost, starost o about, for secure [si kju ] bezpečný, jistý financially [fai nænšli] finančně valuable [vælju bl] cenný, hodnotný earn [ :n] vydělat (si) community [k mju:niti] veřejnost; společenství dress [dres] oblékat (se) admit [ d mit] připustit, uznat realize [ri laiz] uvědomit si, pochopit attitude [ætitju:d] towards recent [ri:snt] issue [išu:] postoj k, vůči nedávný vydání, číslo novin Důležité vazby a fráze lekce course on being a good partner kurz na téma, jak být dobrým partnerem

19 True to Life Elementary Strana 19 a few words of advice několik rad round-the-world air ticket letenka na cestu kolem světa work on a farm / in a factory pracovat na farmě / v továrně be afraid of obávat se čeho be worried about být znepokojen čím secure financially finančně zajištěn, zabezpečen 22. lekce right [rait] správný, vhodný climate [klaimit] podnebí, klima temperature [temprič ] teplota cool [ku:l] chladný, studený freezing [fri:ziń] mrazivý, ledový chilly [čili] mrazivý, chladný, studený warm [wo:m] teplý boil [boil] vařit (se) boiling [boiliń] vařící, vřelý, žhavý changeable [čeindž bl] proměnlivý humid [hju:mid] vlhký, mokrý snowy [sn ui] sněžný, sněhový; zasněžený wet [wet] mokrý windy [windi] větrný spring [spriń] jaro summer [sam ] léto autumn [o:t m] podzim winter [wint ] zima umbrella [am brel ] deštník, slunečník ideal [ai di l] ideální picnic [piknik] piknik wedding [wediń] svatba sunscreen [sanskri:n] stínítko, clona proti slunci UVR = ultra-violet rays ultrafialové paprsky [,altr vai lit reis] sunburn [sanb :n] opálení, spálení sluncem danger [deindž ] nebezpečí clear [kli ] jasný noon [nu:n] poledne Důležité vazby a fráze lekce What s the weather like today? a shirt with long sleeves a hat with a wide brim make sure scattered [skæt d] rozházený, rozptýlený, roztroušený cloud [klaud] oblak, mrak, mračno almost [o:lm ust] skoro, téměř effect [i fekt] účinek; výsledek, efekt level [levl] úroveň; rovina affect [ fekt] působit, ovlivnit amount [ maunt] množství month [manθ] kalendářní měsíc cause [ko:z] způsobit, být příčinou period [pi ri d] období, doba surface [s :fis] povrch reflect [ri flekt] odrážet snow [sn u] sníh; sněžit sand [sænd] písek fall [fo:l] padat, spadnout keep on [ki:p on] ponechat, nesundat sunglasses [sangla:siz] brýle proti slunci keep out [ki:p aut] zachytit, nepropustit cover [kav ] (po)krýt, zakrýt (se) skin [skin] kůže, pleť keep in [ki:p in] zdržet se shade [šeid] stín outside [,aut said] venku, ven reply [ri plai] odpovědět comment [koment] poznámka, komentář sunshine [sanšain] sluneční svit Jaké je dnes počasí? košile s dlouhými rukávy klobouk se širokým okrajem ujistit se

20 True to Life Elementary Strana lekce celebration [,seli breišn] oslava national [næš nl] národní festival [fest vl] slavnost, festival; svátek reason [ri:zn] důvod, příčina traditional [tr dišnl] tradiční candle [kændl] svíčka feast [fi:st] svátek; hostina, hody commercial [k m :šl] komerční, obchodní celebrate [selibreit] slavit, oslavovat during [dju riń] během agriculture [ægrikalč ] zemědělství fruit [fru:t] ovoce, plod culture [kalč ] kultura area [e ri ] oblast religious [ri lidž s] náboženský principle [prins pl] základ, podstata; zásada unity [ju: n ti] jednota; shoda cooperation [k uop reišn] spolupráce creativity [kri eitiviti] tvořivost, kreativita last [la:st] trvat dance [da:ns] final [fainl] popular [popjul ] also [o:ls u] poetry [p uitri] recipe [risipi] návod attract [ trækt] side [said] poor [pu ] balance [bæl ns] influence [influ ns] create [kri eit] look after [luk a:ft ] early [ :li] invite [in vait] decline [di klain] old fashioned [, uld fæšnd] tanec; tančit závěrečný, konečný populární, oblíbený také, též, rovněž poezie recept, předpis; přitáhnout, přitahovat; vábit strana chudý rovnováha vliv, účinek vytvořit, stvořit; udělat starat se, pečovat brzy, časně zvát, pozvat odmítnout staromódní Důležité vazby a fráze lekce in fact in the 1960s black people It lasts for seven days from 26 December. Father Christmas all night through name day How are things? Happy Birthday! ve skutečnosti v šedesátých letech černoši Trvá sedm dní od 26. prosince. Ježíšek, Děda Mráz po celou noc svátek, jmeniny Co je nového? Všechno nejlepší k narozeninám! 24. lekce ahead [ hed] career [k ri: ] kariéra hope [h up] in personality dopředu povolání, profese; doufat v osobnost [,p s næliti] international [,int rnæš nl] famous [feim s] writer [rait ] mezinárodní slavný, proslulý spisovatel

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list

Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list VY_32_INOVACE_ANJ_138 Modal Verbs Způsobová slovesa Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. - 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6. A year in my life VY_32_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1.Find 26 words in a wordsearch and solve a message. A year in my life 1 G E

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Dělnická 7.

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více