1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]"

Transkript

1 True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace garage [gæra:ž] autodílna secretary [sekr t ri] sekretářka, tajemník waiter [weit ] číšník waitress [weitris] číšnice teacher [ti:č ] učitel(ka) doctor [dokt ] doktor(ka), lékař(ka) dentist [dentist] zubní lékař(ka) accountant [e kaunt nt] účetní lawyer [lo:j ] právník, advokát(ka) electrician [i,lek trišn] elektrotechnik plumber [plam ] instalatér mechanic [mi kænik] mechanik businessman obchodník [biznismæn], pl. -men [men] businesswoman obchodnice [bizniswum n], pl. -women [wimin] parent [pe rent] rodič unemployed nezaměstnaný [anim ploid] housewife [hauswaif] hospodyně, žena v domáctnosti retired [ri tai d] v důchodu from [from] z, ze now [nau] in [in] classroom [kla:sru:m] friend [frend] room [ru:m] carpet [ka:pit] painting [peintiń] computer [k m pju:t ] television [teli,vižn] radio [reidi u] bookcase [bukkeis] table [teibl] book [buk] plant [pla:nt] chair [če ] light [lait] where [we ] lift [lift] building [bildiń] hotel [h utel] department store [di pa:tm nt sto:] college [kolidž] house [haus] floor [flo:] stairs [ste z] information desk [info: meišn desk] escalator [esk leit ] car park [ka: pa:k] parking space [pa:kiń speis] teď, nyní v, ve třída přítel(kyně) místnost, pokoj koberec obraz počítač televize rádio knihovna stůl kniha rostlina židle světlo kde, kam výtah budova, stavba hotel obchodní dům univerzita dům poschodí schodiště informační pult, přepážka eskalátor parkoviště místo k parkování Důležité vazby a fráze - 1. lekce Excuse me. [iks kju:z mi:] Promiňte. What s your name [neim]? Jak se jmenujete? What s your address [ dres]? Jaká je Vaše adresa? What s your phone number [f un namb ]? Jaké je Vaše tel. číslo? What do you do? Co děláte? Where are you from? Odkud jste? full name [ful] celé jméno family name [fæmili] příjmení first name [f :st] křestní jméno part-time [pa:t taim] na částečný pracovní úvazek

2 True to Life Elementary Strana 2 full-time [ful taim] na plný úvazek at home [æt h um] doma at work [æt w :k] v práci ground floor [graund] přízemí Is there a lift in the building? Je v budově výtah? Yes, there is. / No, there isn t. Ano, je. / Ne, není. I m not sure. [šu ] Nejsem si jist. I don t know. [n u] Nevím. No smoking. [n u sm ukiń] Kouření zakázáno. 2. lekce have [hæv] mít, vlastnit daughter [do:t ] dcera mother [mað ] matka grandmother babička [grænd,mað ] baby [beibi] dítě, nemluvně brother [brað ] bratr little [litl] malý sister [sist ] sestra wife [waif], manželka pl. wives [waivz] granddaughter vnučka [græn,do:t ] grandson [grændsan] vnuk son [san] syn any [eni] v ot. nějaký, se záp. žádný other [að ] jiný country [kantri] země cousin [kazn] bratranec, sestřenice some [sam] nějaký money [mani] peníze mirror [mir ] zrcadlo comb [k um] hřeben calculator [kælkju:leit ] kalkulačka handkerchief [hæńk čif] kapesník credit card [kredit ka:d] kreditní karta key [ki:] klíč pen [pen] pero handbag [hændbæg] kabelka briefcase [bri:fkeis] aktovka think [θińk] myslet, přemýšlet bed [bed] postel bathroom [ba:θrum] koupelna bedroom [bedrum] ložnice kitchen [kičin] kuchyně sitting room [sitiń rum] obývací pokoj favourite [feivrit] oblíbený old [ uld] starý new [nju:] nový small [smo:l] malý big [big] velký quiet [kwai t] tichý busy [bizi] rušný, zaneprázdněný interesting [intristiń] zajímavý boring [bo:riń] nudný cold [k uld] studený, chladný hot [hot] horký beautiful [bju:tifl] krásný weather [weð ] počasí terrible [ter bl] strašný, hrozný Důležité vazby a fráze - 2. lekce how many [hau meni] I ve got lots of books. He hasn t got any plants. house/car keys [haus ki:s/ka: ki:s] portable computer [po:t bl k m pju:t ] kolik (u počitatelných podst. jm.) Mám hodně knih. Nemá žádné květiny. klíče od domu/auta přenosný počítač

3 True to Life Elementary Strana 3 mobile phone [m ubail f un] mobilní telefon 3. lekce breakfast [brekf st] tea [ti:] banana [b na:n ] egg [eg] milk [milk] coffee [kofi] toast [t ust] just [džast] cereals [si ri l] nothing [naθiń] adult [ædalt] child [čaild], pl. children [čildr n] service [s :vis] meal [mi:l;] order [o:d ] time [taim] apple [æpl] sugar [šug ] rice [rais] peach [pi:č] water [wo:t ] snídaně čaj banán vejce mléko káva topinka právě, jenom obilniny nic dospělý dítě služba jídlo (jedno z denních jídel) objednat, objednávka čas jablko cukr rýže broskev voda cheese [či:z] sýr noodle [nu:dl] nudle butter [bat ] máslo yoghurt [jog t] jogurt fruit juice [fru:t džu:s] ovocná šťáva bread [bred] chléb orange [orindž] pomeranč roll [r ul] rohlík with [wið, wiθ] s, se jam [džem] marmeláda, džem eat [i:t] jíst drink [drińk] pít dinner [din ] večeře mineral water minerálka [min r l wo:t ] tomato [t ma:t u] rajče food [fu:d] potrava, jídlo cheap [či:p] levný, laciný expensive [iks penziv] drahý, nákladný shopper [šop ] nakupující seller [sel ] prodavač only [ unli] jenom, pouze Důležité vazby a fráze - 3. lekce What would you like to eat? I d like... What do you have for breakfast? What time do you have your breakfast? About seven. at the weekend How about you? / What about you? how much [hau mač ] for example [fo: ig za:mpl] How much is it? How much is it altogether? [o:lt geð ] I ve no idea. Here you are. Anything else? [eniðiń els] top quality [top kwoliti] Co byste chtěl k jídlu? Rád bych... / Chtěl bych... Co snídáte? / Co míváte k snídani? V kolik hodin snídáte? Okolo sedmé. o víkendu A co Vy? kolik (u nepočitatelných podst. jm.) například Kolik to stojí? Kolik to stojí celkem? Nemám tušení. Prosím, tu máte. Něco jiného? nejlepší kvalita

4 True to Life Elementary Strana 4 4. lekce sense [sens] colour [kal ] cotton [kotn] made in [meid in] made of [meid ov] shirt [š :t] tie [tai] suit [sju:t] jacket [džækit] trousers [trauz z] blouse [blauz] dress [dres] skirt [sk :t] jeans [dži:nz] shoe [šu:] clothes [kl uðz] sock [sok] coat [k ut] T-shirt [ti:š :t] label [leibl] wool [wul] silk [silk] leather [leð ] nylon [nail n] white [wait] pink [pink] smysl barva bavlna vyrobeno v vyrobeno z košile kravata oblek sako pl. kalhoty halenka šaty sukně pl. džínsy bota pl. oblečení, šaty ponožka kabát triko visačka, etiketa vlna hedvábí kůže nylon bílý růžový red [red] orange [orindž] yellow [jel u] purple [p :pl] blue [blu:] green [gri:n] brown [braun] grey [grei] black [blek] uniform [ju:nifo:m] police [p li:s] traffic [træfik] warden [wo:dn] nurse [n :s] ošetřovatelka cat [kæt] buy [bai] supermarket [su:p,ma:kit] husband [hazb nd] why [wai] because [bi koz] never [nev ] hat [hæt] mean [mi:n] červený oranžový žlutý fialový modrý zelený hnědý šedý černý uniforma policie provoz, doprava dozorce zdravotní sestra, kočka koupit supermarket, samobsluha manžel proč protože nikdy klobouk znamenat, mínit Důležité vazby a fráze - 4. lekce What is it made of? Z čeho je to vyrobeno? Where is it from? Odkud to je? summer/winter clothes letní/zimní šaty buy st. at (from) the supermarket koupit něco v supermarketu at the market na trhu once [wans] / twice [twais] / jednou / dvakrát / three times a year třikrát za rok of course [ v ko:s] ovšem 5. lekce habit [hæbit] routine [ru: ti:n] morning [mo:niń] zvyk rutina, běžná praxe ráno get up [get ap] quickly [kwikli] sing [siń] vstávat rychle zpívat

5 True to Life Elementary Strana 5 talk [to:k] hovořit, mluvit, povídat si get dressed [get dresd] obléci se start [sta:t] začít wake up [weik ap] probudit (se) slowly [sl uli] pomalu lie [lai] ležet read [ri:d ] číst newspaper noviny [ nju:s,paper] usually [ju:žu li] obvykle, obyčejně cup [kap] šálek go [g u] jít straight [streit ] rovnou, přímo slice [slais] plátek wash [woš] mýt back [bæk] zpět leave [li:v] odejít, opustit often [ofn] často between [bi twi:n] mezi sleep [sli:p] spát smoke [sm uk] kouřit loud [laud] hlasitý wash up [woš ap] mýt nádobí tidy [taidi] uklidit bad [bæd] špatný snack [snæk] lehké jídlo, přesnídávka, zákusek watch television dívat se na televizi [woč teli,vižn] relax [ri læks] odpočívat learn [l :n] učit se translate [træns leit] přeložit song [soń] píseň always [o:lweiz] vždy, stále take off (shoes) [teik of] zout (boty) shake (hands) [šeik] potřást (rukou) kiss [kis] políbit both [b uθ] oba cheek [či:k] tvář stand [stænd] stát, postavit queue [kju:] fronta long [loń] dlouhý sometimes [samtaimz] někdy, občas bank [bæńk] banka post office [p ust,ofis] pošta cinema [sinim ] kino Důležité vazby a fráze - 5. lekce It depends. [di pens] Přijde na to. / To bývá různé. have a bath [ba:θ] /a quick wash / a shower vykoupat se / rychle se umýt / [š u ] vysprchovat se sleep with the lights on spát při rozsvíceném světle Have a chocolate! [čok l t] Vezmi si (dej si) čokoládu! all day celý den not at all vůbec ne every day / week [wi:k] / month [manθ] každý den / týden / měsíc go shopping jít nakupovat kiss on both cheeks políbit na obě tváře 6. lekce way [wei] look [luk] sad [sæd] lively [laivli] kind [kaind] confident [k n faidnt] practical [præktikl] cesta, způsob dívat se, vypadat smutný živý, plný života laskavý, milý sebejistý praktický happy [hæpi] serious [si ri s] selfish [selfiš] young [jań] shy [šai] artistic [a: tistik] a bit [ bit] šťastný, spokojený vážný sobecký mladý plachý, ostýchavý umělecký trochu

6 True to Life Elementary Strana 6 quite [kwait] poměrně, dost square [skwe ] čtvercový very [veri] velmi, velice, moc profile [pr ufail] profil fun [fan] zábava, žert, ambitious [æm biš s] ctižádostivý legrace dark [da:k] tmavý seem [si:m] zdát se fair [fe ] světlý, blond really [ri li] opravdu, skutečně foot [fut], pl. feet [fi:t] noha (chodidlo) forehead [forid, fo:hed] čelo leg [leg] noha wide [waid] široký strong [stroń] silný narrow [nær u] úzký arm [a:m] paže high [hai] vysoký height [hait] výška ear [i ] ucho tall [to:l] vysoký small [smo:l] malý intelligent [in telidž nt] inteligentní large [la:dž] velký, rozsáhlý smile [smail] usmívat se nose [n uz] nos face [feis] obličej thin [θin] tenký, hubený sleeve [sli:v] rukáv short [šo:t] krátký, malý too [tu:] příliš mouth [mauθ] ústa enough [i naf] dost hair [he ] vlas(y) glove [glav] rukavice straight [streit] rovný travel [trævl] cestovat thick [θik] tlustý, hustý outdoor life [autdo: laif] život v přírodě curly [k :li] kudrnatý, vlnitý party [pa:ti] večírek eye [ai] oko music [mju:zik] hudba round [raund] kulatý conversation (roz)hovor, chin [čin] brada [konv seišn] konverzace 7. lekce can [kæn, k n, kn] moci, umět crowded [kraudid] přeplněný train [trein] vlak bus [bas] autobus type [taip] psát na stroji finger [fińg ] prst repair [ri pe ] opravit iron [ai n] žehlit own [ un] vlastní cook [kuk] vařit easy [i:zi] snadný hard [ha:d] nesnadný, tvrdý take [teik] vzít, brát important [im po:tnt] důležitý skill [skil] dovednost play [plei] hrát musical instrument hudební nástroj [mju:zikl instrum nt] drum [dram] buben guitar [gi ta:] kytara write [rait] psát poem [p uim] báseň remember [ri memb ] pamatovat si, vzpomenout si draw [dro:] kreslit paint [peint] malovat band [bænd] kapela photocopier kopírka [f ut ukopi ] whole [h ul] celý magazine [mæg zi:n] časopis indeed [in di:d] vskutku, opravdu age [eidž] věk get married [get merid] oženit se, vdát se drive [draiv] řídit auto open [ upn] otevřít, otevřený bank account bankovní účet, [bæńk kaunt] konto vote [v ut] volit try on [trai on] zkusit (šaty) see [si:] vidět passport [pa:spo:t] cestovní pas

7 True to Life Elementary Strana 7 official [ fišl] airport [e po:t] anybody [enibodi] anywhere [eniwe ] pass [pa:s] salt [so:lt] úředník, úřední letiště kdokoli kdekoli podat (u stolu) sůl show [š u] fill in [fil in] form [fo:m] wait [weit] (for) get [get] shut [šat] ukázat vyplnit formulář čekat (na) dostat zavřít Důležité vazby a fráze - 7. lekce type with all fingers psát všemi prsty I m afraid. [ freid] Bohužel. At what age can you vote? V kolika letech smíte volit? At 18. V 18. Could you tell me the time? Můžete mi říct, kolik je hodin? 8. lekce love [lav] hate [heit] energy [en dži] town [taun] city [siti] river [riv ] bridge [bridž] flat [flæt] park [pa:k] lifestyle [laifstail] pollution [p lu:šn] crowd [kraud] tourist [tu rist] noise [noiz] price [prais] heat [hi:t] history [hist ri] especially [i sp šli] admire [ d mai ] wood [wud] nightclub [naitklab] milovat, mít velmi rád nenávidět energie město město (velké nebo významné) řeka most byt park životní styl, způsob života znečištění zástup, dav, tlačit se turista hluk cena horko, vedro dějiny zvláště obdivovat les bar, noční podnik fact [fækt] fakt, skutečnost present [preznt] dar card [ka:d] pohlednice, karta view [vju:] výhled window [wind u] okno pay [pei] plat, mzda, platit help [help] pomoci add up (prices) [æd ap] zvýšit (ceny) serve [s :v] obsluhovat politician [poli tišn] politik guide [gaid] průvodce goat [g ut] koza spider [spaid ] pavouk goldfish [g uldfiš] rybičky snake [sneik] had cockroach [kokr uč] šváb canary [k n ri] kanár(ek) sport [spo:t] sport flower [flau ] květina holiday [hol dei] dovolená, svátek pet [pet] domácí zvíře, miláček sort [so:t] druh Důležité vazby a fráze - 8. lekce What do/don t you like about this town? What do you think of their sense of humour? Co se Vám líbí/nelíbí na tomto městě? Co si myslíte o jejich smyslu pro humor?

8 True to Life Elementary Strana 8 people from all over the world lidé z celého světa 9. lekce at least [ t li:st] alespoň different [difr nt] různý lunch [lanč] oběd ago [ g u] před clothing [kl uðiń] šaty, oblečení word [w :d] slovo national [næš nl] národní toy [toi] hračka glasses [gla:siz] pl. brýle actor [ækt ] herec actress [æktris] herečka special [spešl] zvláštní smell [smel] vůně, zápach childhood [čaildhud] dětství fresh [freš] čerstvý grass [gra:s] tráva cut [kat] řezat, krájet, stříhat, sekat live [liv] žít after [a:ft ] po then [ðen] pak, potom maybe [meibi:] možná, snad village [vilidž] vesnice swimming pool bazén [swimiń pu:l] camp [kæmp] tábor, kemp university [,ju:ni v :s ti] univerzita south [sauθ] jih train [trein] vyškolit (se), naučit (se), trénovat job [džob] publish [pabliš] boring [bo:riń] stay [stei] last [la:st] time line [taim lain] move [mu:v] miss [mis] change [čeindž] decide [di said] garden [ga:dn] tree [tri:] yesterday [jest dei] ordinary [o:dn ri] extraordinary [iks tro:dn ri] fantastic [fæn tæstik] great [greit] pleasant [pleznt] frustrate [fra streit] happen [hæp n] receive [ri si:v] letter [let ] práce, zaměstnání, pracovní místo uveřejnit, publikovat nudný zůstat poslední, minulý časová přímka stěhovat (se), pohybovat (se) postrádat, pociťovat stesk změnit, vyměnit rozhodnout (se) zahrada strom včera obyčejný, normální, běžný mimořádný, zvláštní fantastický, skvělý velký, hovor. bezvadný, skvělý příjemný znechutit, otrávit stát se, přihodit se dostat, obdržet dopis Důležité vazby a fráze - 9. lekce three days ago před třemi dny Where were you born? Kde jste se narodil? for three years na tři roky What was her job like? Jaké bylo její povolání? Where did she live until she was 18 years old? Kde žila do svých 18 let? 10. lekce suddenly [sadnli] shot [šot] náhle výstřel, rána ring out [riń aut] railway [reilwei] zaznít železnice

9 True to Life Elementary Strana 9 platform [plætfo:m] nástupiště oven [avn] pec, trouba even [i:vn] dokonce die [dai] zemřít lonely [l unli] osamělý find [faind] najít, nalézt, objevit frightening [fraitniń] strašidelný lose [lu:z] ztratit, prohrát picture [pikč ] obraz forget [f get] zapomenout stormy [sto:mi] bouřlivý, prudký loss [los] ztráta, prohra sit [sit] sedět discovery [di skav ri] objev sandwich [sændwidž] sendvič birth [b :θ] narození towards [t wo:dz] (směrem) k separation [sep rejšn] odloučení, follow [fol u] následovat, jít za oddělení někým, něčím death [deθ] smrt stop [stop] zastavit, přestat meeting [mi:tiń] setkání, schůze go out [g u aut] zhasnout story [sto:ri] povídka, příběh meat [mi:t] maso storyteller [ sto:ri,tel ] vypravěč, povídkář catch [kæč] chytit, stihnout film [film] film (vlak) television set televizor next [nekst] příští, další [teli,vižn set] light [lait] zapálit programme [pr ugræm] program match [mæč] zápalka hear [hi ] slyšet walk [wo:k] jít, procházet se news [nju:z] zprávy turn [t :n] zatočit, odbočit comedy [komidi] komedie cigarette [sig ret] cigareta amusing [ mju:ziń] zábavný panic [pænik] panika, panikařit documentary dokumentární fire [fai ] oheň [,dokju ment ri] pořad burn [b :n] pálit, hořet lovely [l unli] hezký, rozkošný Důležité vazby a fráze lekce Once upon a time [wans pon taim] for the first time speak to each other What was it about? Bylo nebylo poprvé mluvit spolu O čem to bylo? 11. lekce call [ko:l] taxi [tæksi] build [bild] road [r ud] fly [flai] in front of [in frant v] Government [gav nm nt] often [ofn] prefer [pri f :] report [ri po:t] volat, telefonovat taxi stavět, budovat cesta, silnice létat, letět před vláda často dávat přednost zpráva try [trai] President [prezid nt] Prime Minister [praim minist ] arrive [ raiv] (at, in) meet [mi:t] another [ nað ] slowly [sl uli] teach [ti:č] evening [i:vniń] zkusit, snažit se prezident ministerský předseda přijít, přijet potkat, setkat se, sejít se jiný, ještě jeden pomalu učit, vyučovat večer

10 True to Life Elementary Strana 10 today [t dei] instead [in sted] normally [no:m li] take [teik] study [stadi] feel [fi:l] enjoy [in džoi] temporary [temp r ri] spend [spend] beach [bi:č] company [kamp ni] see [si:] language [længwidž] boat [b ut] greeting [gri:tiń] sunny [sani] dnes místo čeho normálně, obyčejně vzít, brát studovat cítit (se) těšit se čemu, spokojeně užívat dočasný, přechodný strávit (čas) pláž společnost, podnik, firma vidět jazyk, řeč loďka, člun pozdrav slunný, slunečný wonderful [wand ful] interesting [intristiń] thing [θiń] rest [rest] dear [di: ] lucky [laki] still [stil] kid [kid] pronunciation [pr,nansi eišn] experience [ik spi ri ns] afford [ fo:d] free [fri:] tired [tai d] come [kam] visit [vizit] soon [su:n] hope [h up] (in) podivuhodný, báječný, skvělý zajímavý věc odpočívat, odpočinek drahý, milý šťastný stále, ještě, dosud děcko výslovnost zkušenost (jen sg.) dopřát (si) volný; bezplatný unavený přijít, přijet navštívit, návštěva brzy doufat Důležité vazby a fráze lekce What s going on? What s happening? on the radio, on the television in the newspaper on Mondays at the moment [m um nt] just now work until late at night get better Co se děje? Co se děje? v rádiu, v televizi v novinách v pondělí (opakovaně) teď, právě právě teď pracovat dlouho do noci zlepšovat se 12. lekce plan [plæn] Monday [mandi] Tuesday [tju:zdi] Wednesday [wenzdi] Thursday [θ :zdi] Friday [fraidi] Saturday [sæt di] Sunday [sandi] half [ha:f] long [loń] relative [ril tiv] plán pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle polovina, půl dlouhý, dlouho příbuzný activity [ k tiv ti] false [fo:ls] diary [dai ri] wall [wo:l] difficult [difik lt] appointment [ pointm nt] client [klai nt] either...or [aið...o:] činnost, aktivita nepravdivý, falešný deník, diář stěna, zeď obtížný, nesnadný schůzka klient, zákazník buď...(a) nebo

11 True to Life Elementary Strana 11 trouble [trabl] afternoon [a:ft nu:n] potíž, nesnáz, problém odpoledne Důležité vazby a fráze lekce next [nekst] student [stju:dnt] half a day půl dne You re right. [rait] Máš / Máte pravdu. as usual [ju:žu l] jako obvykle Let me check. Ověřím / Překontroluji to. Dovolte, abych to ověřil. She s not free. Nemá volno. That seems fine. To vypadá dobře. 3 pm 3 hodiny odpoledne 10 am 10 hodin dopoledne příští, další student 13. lekce Greenland [gri:nl nd] Grónsko than [ðæn, ð n] než Australia [o streili ] Austrálie China [čain ] Čína Brazil [br zil] Brazílie Italy [it li] Itálie Japan [dž pæn] Japonsko Mexico [meksik u] Mexiko Indonesia [ind ni:zi ] Indonésie France [fra:ns] Francie Spain [spein] Španělsko Iceland [aisl nd] Island Cuba [kju:b ] Kuba Turkey [t ki] Turecko Egypt [i:džipt] Egypt Kenya [kenj ] Keňa Chile [čili] Chile Thailand [tailænd] Thajsko New Zealand Nový Zéland [nju: zi:l nd] Belgium [beldž m] Belgie a bit [ bit] trochu much [mač] mnoho, hodně centre [sent ] centrum suburb [sab :b] předměstí countryside [kantrisaid] venkov, krajina coast [k ust] pobřeží clean [kli:n] čistý safe [seif] bezpečný polluted [p lu:tid] znečištěný noisy [noizi] hlučný dirty [d :ti] špinavý place [pleis] místo tale [teil] vyprávění, příběh, povídka tidy [taidi] uklizený, upravený part [pa:t] část shout [šaut] pokřikovat, křičet as [ s] zatímco, když inside [in said] uvnitř full [ful] plný contrast [kontra:st] kontrast exciting [ik saitiń] vzrušující, napínavý underground podzemní, [,and graund] podzemí cathedral [k θi:dr l] katedrála, chrám around [ raund] kolem, okolo cover [kav ] pokrýt, zakrýt bazaar [b za:] bazar both [b uθ] oba modern [mod n] moderní mixture [miksč ] směs(ice) impersonal [im p :snl] neosobní efficient [i fišnt] schopný; výkonný, účinný less [les] méně varied [ve rid] rozmanitý, různorodý

12 True to Life Elementary Strana lekce spirit [spirit] duch adventure [ed venč ] dobrodružství ski [ski:] lyže, lyžovat hot [hot] horký air [e ] vzduch balloon [b lu:n] balón camel [k ml] velbloud race [reis] závod, závodit, běžet o závod dive [daiv] potápět se skydiving [ skai,daiviń] seskok se zpožděným otevřením padáku scuba [skju:b ] akvalung excitement [ik saitment] vzrušení motor racing automobilové [m ut reisiń] závody horse [ho:s] kůň ride [raid] jezdit karate [k ra:ti] karate hang glide [hæń glaid] závěsné létání, rogalo sail [seil] plachtit, plavit se when [wen] když reader [ri:d ] čtenář experience zážitek [ik spi ri ns] want [wont] chtít again [ gein] zase, znovu fit [fit] v kondici stress [stres] stres, napětí cold [k uld] volleyball [volibo:l] cough [kof] stomach [stam k] ache [eik] soccer [sok ] sore [so:] golf [golf] throat [θr ut] swim [swim] break [breik] head [hed] back [bæk] tennis [tenis] active[æktiv] healthy [helθi] health [helθ] heart [ha:t] kidney [kidni] type [taip] massage [mæsa:ž] pressure [preš ] point [point] believe [bi li:v] connect [k nekt] know [n u] perhaps [p hæps] help [help] reduce [ri dju:s] nachlazení, rýma odbíjená, volejbal kašel žaludek bolest, bolet fotbal bolavý golf hrdlo, krk plavat zlomit, rozbít hlava záda tenis činný, aktivní, živý zdravý zdraví srdce ledvina typ, druh masáž tlak bod věřit, domnívat se spojit, připojit vědět; znát snad pomoci, pomoc zmenšit, snížit, redukovat Důležité vazby a fráze lekce Have you ever tried...? Once was enough! [i na:f] Did you enjoy it? BC [bi: si:] = before Christ stomachache headache broken arm Už jsi někdy zkoušel...? Jednou stačilo! Líbilo se Ti/Vám to? Bavilo Tě/Vás to? před n. l., před Kristem bolest žaludku bolest hlavy zlomená ruka

13 True to Life Elementary Strana lekce save [seiv] absent-minded [,æbs nt maindid] keep [ki:p] forget [f get] put [put] lock [lok] letter [let ] put away [put wei] file [fail] piece [pi:s] paper [peip ] finish [finiš] tackle [tækl] memo [mem u] mountain [mauntin] average [æv ridž] worker [w :k ] minute [minit] look for [luk fo:] (u)šetřit roztržitý dodržovat zapomenout položit, dát zamknout, zavřít dopis uložit, uklidit zařadit, uspořádat kus, díl, část papír ukončit, dodělat, skončit pustit se (do čeho), chopit se (čeho) poznámka, záznam hora; hromada čeho průměr, průměrný pracovník, dělník minuta hledat each [i:č] každý worldwide [,w :d waid] světový, celosvětový print [print] (vy)tisknout printer [print ] počítač. tiskárna every [evri] každý copy [kopi] kopie, kopírovat sheet [ši:t] arch papíru hour [au ] hodina explain [ik splein] vysvětlit deal with [di:l] jednat (s), zacházet (s) need [ni:d] potřebovat opinion [ pinj n] mínění, názor couple [kapl] pár idea [ai di ] nápad, myšlenka under [and ] pod kill [kil] zabít fly [flai] moucha airplane [e plein] letadlo, am. wrap [ræp] (za)balit rain [rein] déšť, pršet Důležité vazby a fráze lekce I m well-organised. Do you keep forgetting to pay for things? all the time before going home after opening letters in my opinion Mám vše dobře zorganizované. Stává se Vám často, že zapomenete zaplatit? stále, po celou dobu dříve/předtím, než jdu domů poté, co otevřu dopisy podle mého názoru 16. lekce neighbourhood [neib hud] newsagent [ nju:z,eidžent] corner [ko:n ] church [č :č] sousedství, okolí prodavač novin roh kostel café [kæfei] member [memb ] mosque [mosk] petrol station [petr l steišn] kavárna člen mešita benzinová pumpa

14 True to Life Elementary Strana 14 bus stop [bas stop] autobusová zastávka medical centre [medikl sent ] zdravotní středisko map [mæp] mapa similarity [similæriti] podobnost difference [difr ns] rozdíl show [š u] ukázat, ukazovat scientist [sai ntist] vědec research [ri s :č] výzkum, zkoumat psychology [sai kol dži] psychologie complete [k m pli:t] dokončit study [stadi] studie give [giv] dát personally [p :sn li] osobně yet [jet] ještě; v otázce již, už firm [f :m] pevný statement [steitm nt] prohlášení; zpráva, výkaz attitude [ætitju:d] postoj, stanovisko suggest [s džest] navrhnout, naznačit far [fa:] from daleký, vzdálený od generally [džen r li] všeobecně culture [kalč ] kultura society [s sai ti] společnost apart [ pa:t] stranou, od sebe, odděleně everywhere [evriwe ] všude local [l ukl] místní hostinec pub [pab] hovor. hospoda chat [čæt] povídat si, vykládat, klábosit darts [da:ts] šipky barbecue [ba:bikju:] piknik (při kterém se opéká maso na rožni) tonight [t nait] dnes večer brake down porouchat se, [breik daun] rozbít se hospital [hospitl] nemocnice change [čeindž] změna recently [ri:sntli] nedávno several [sevr l] několik, pár become [bi ka:m] stát se a few [ fju:] několik

15 True to Life Elementary Strana 15 Důležité vazby a fráze lekce What does the word... mean to you? Co pro Vás znamená slovo...? similar to podobný čemu different from rozdílný, odlišný od across [ kros] the street přes ulici Have you met them yet? Už jste se s nimi setkali? I haven t had time to do that yet. Ještě jsem neměl čas to udělat. places that are important to you místa, která jsou pro Vás důležitá people who live in China lidé žijící v Číně 17. lekce work out [w :k aut] vypočítat, vyřešit missing [misiń] chybějící sum [sam] součet, částka hide [haid] skrýt square [skwe ] čtverec rearrange [ri: reindž] přerovnat, změnit letter [let ] písmeno puzzle [pazl] hádanka; hlavolam add up [æd ap] sečíst cost [kost] cena stamp [stæmp] známka divide [di vaid] (roz)dělit bill [bil] účet clearly [kli: li] srozumitelně, jasně, zřetelně public talk [pablik to:k] hovor na veřejnosti direction [di rekšn] směr strange [streindž] cizí agree [ gri:] souhlasit driver [draiv ] řidič patiently [pešntli] trpělivě honestly [onistli] čestně, poctivě politely [p laitli] slušně, zdvořile seriously [si ri sli] vážně carefully [ke fuli] opatrně; pečlivě naturally [næčr li] přirozeně usefully [ju:sfuli] užitečně hobby [hobi] koníček, záliba gardening [ga:dniń] zahradničení pottery [pot ri] keramika photography [f togr fi] fotografie, fotografování collect [k lekt] sbírat origami [o rig mi] skládanky z papíru jewellery [džu: lri] klenoty, šperky hike [haik] pěší turistika, chodit na pěší výlety lino, linoleum linoleum [lain u, li n ulj m] simple [simpl] jednoduchý; prostý including [in klu:diń] včetně bag [bæg] taška ink [ińk] inkoust block [blok] kvádr shape [šeip] tvar; forma knife [naif], nůž pl. knives [naivz] repeat [ri pi:t] opakovat pattern [pæt n] vzor(ek), model, šablona remove [ri mu:v] odstranit regularly [regjul li] pravidelně Důležité vazby a fráze lekce It s worth [w :θ] doing well. He is twice as old as I am. Stojí za to (Vyplatí se) udělat to dobře. Je dvakrát tak starý jako já.

16 True to Life Elementary Strana lekce trip [trip] výlet, cesta plane [plein] letadlo enjoyable [in džoi bl] uspokojivý animal [æniml] zvíře, živočich raise [reiz] (po)zvednout ankle [æńkl] kotník distance [dist ns] vzdálenost traveller [trævl ] cestovatel; cestující flight [flait] let post code [p ust k ud] PSČ mention [menšn] zmínit (se) have [hæv] to muset visa [vi:z ] vízum airport [e po:t] letiště obligation [obli geišn] povinnost necessary [nes seri] nutný require [ri kwai ] vyžadovat, požadovat; potřebovat choice [čois] volba, výběr embasssy [emb si] velvyslanectví however [hau ev ] nicméně, leč, ale permission [p mišn] povolení, svolení, souhlas region [ri:dž n] oblast, kraj exchange [iks čeindž] vyměnit, výměna cheque [ček] šek away [ wei] pryč, daleko main [mein] hlavní impossible [im pos bl] nemožný supply [s plai] zásoba local [l ukl] místní currency [kar nsi] měna, peníze arrival [ raivl] příjezd, příchod enter [ent ] vstoupit, vejít re-enter [ri: ent ] znovu vstoupit entry [entri] vstup, vchod port [po:t] přístav efficient [i fišnt] schopný, výkonný rate [reit] sazba, cena accept [ek sept] přijmout, uznávat, akceptovat, cash [kæš] hotové peníze, hotovost emergency naléhavá potřeba, [i m :dž nsi] stav nouze nationality [næš næliti] národnost; národ return [ri t :n] vrátit (se) carry [kæri] nést, nosit; vézt, vozit hat [hæt] klobouk passenger [pæsindž ] cestující, pasažér Důležité vazby a fráze lekce by plane / by train / by car on foot business trip you should / you shouldn t on a long flight with best wishes at the airport lack of obligation It s your choice. on time letadlem / vlakem / autem pěšky služební cesta měl bys(te) / neměl bys(te) během dlouhého letu přání všeho nejlepšího na letišti nepovinný, nezávazný Můžeš si vybrat. včas 19. lekce bowl [b ul] mísa cherry [čeri] třešeň

17 True to Life Elementary Strana 17 sweet [swi:t] nasty [na:sti] fear [fi ] saying [seiiń] balance [bæl ns] exercise [eks saiz] teenager [ti:n,eidž ] sladký; příjemný šeredný, ošklivý; protivný strach rčení, přísloví rovnováha cvičení chlapec/děvče ve věku let grandparents prarodiče [ græn,pe r nts] close [kl uz] blízký, důvěrný advantage [ d va:ntidž] výhoda disadvantage nevýhoda [dis d va:ntidž] machine [m ši:n] stroj future [fju:č ] budoucnost, budoucí probably [prob bli] pravděpodobně sick [sik] nemocný Důležité vazby a fráze lekce Life is what you make it. Would you like to live to be 100 years old? on the one / other hand Život je takový, jaký si ho uděláš. Dožil byste se rád 100 let? na jednu / na druhou stranu 20. lekce watch [woč] duty-free [,dju:ti fri:] brochure [bro šu ] guarantee [gær n ti:] ask for [a:sk fo:] refund [ri: fand] receipt [ri si:t] size [saiz] manager [mænidž ] rather [ra:ð ] unusual [an ju:žl] reliable [ri lai bl] button [batn] soup [su:p] hodinky osvobozený od cla brožura záruka; dát záruku, ručit (po)žádat, (po)prosit splatit; proplatit účet, stvrzenka velikost vedoucí spíše; poněkud, dost neobvyklý spolehlivý knoflík polévka air conditioning [ e k n,diš niń] necklace [neklis] diamond [dai m nd] real [ri l] cookery [kuk ri] course [ko:s] fashion [fæšn] jewellers [džu: l s] chemists [k mists] bookshop [bukšop] video [vidi u] complain [k m plein] about, at get angry [get æńgri] klimatizace náhrdelník diamant pravý vaření, kuchařské umění kurz móda klenotnictví lékárna knihkupectví video stěžovat si na rozzlobit se Důležité vazby a fráze lekce everything is OK pay with cash / with credit card / by cheque the only colour we ve got It s not working. I m so sorry about that. Can I have a look at it? všechno je v pořádku platit hotově / kreditní kartou / šekem jediná barva, kterou máme Nefunguje to. Je mi to velice líto. Mohu se na to podívat?

18 True to Life Elementary Strana 18 This doesn t fit. To nesedí / nepadne. 21. lekce gift [gift] dar salary [sæl ri] plat finance [fai næns] finance, financovat managment řízení, vedení, [mænidžm nt] správa respect [ri spekt] respektovat, úcta, respekt, vážnost, advice [ d vais] rada, jen sg. farm [fa:m] statek, farma factory [fækt ri] továrna root [ru:t] kořen, původ evil [i:vl] zlo, špatnost grow [gr u] růst value [vælju:] cenit si, vážit si; cena, hodnota worry [wari] trápit (se), znepokojovat (se) stock exchange burza [stok iks čeindž] rich [rič] bohatý able [eibl] schopný, nadaný, zdatný column [kol m] sloupec; sloupek expression [ik sprešn] výraz meaning [mi:niń] význam, smysl fear [fi ] of strach z, před strong [stroń] silný anxiety [æń zai ti] úzkost, starost o about, for secure [si kju ] bezpečný, jistý financially [fai nænšli] finančně valuable [vælju bl] cenný, hodnotný earn [ :n] vydělat (si) community [k mju:niti] veřejnost; společenství dress [dres] oblékat (se) admit [ d mit] připustit, uznat realize [ri laiz] uvědomit si, pochopit attitude [ætitju:d] towards recent [ri:snt] issue [išu:] postoj k, vůči nedávný vydání, číslo novin Důležité vazby a fráze lekce course on being a good partner kurz na téma, jak být dobrým partnerem

19 True to Life Elementary Strana 19 a few words of advice několik rad round-the-world air ticket letenka na cestu kolem světa work on a farm / in a factory pracovat na farmě / v továrně be afraid of obávat se čeho be worried about být znepokojen čím secure financially finančně zajištěn, zabezpečen 22. lekce right [rait] správný, vhodný climate [klaimit] podnebí, klima temperature [temprič ] teplota cool [ku:l] chladný, studený freezing [fri:ziń] mrazivý, ledový chilly [čili] mrazivý, chladný, studený warm [wo:m] teplý boil [boil] vařit (se) boiling [boiliń] vařící, vřelý, žhavý changeable [čeindž bl] proměnlivý humid [hju:mid] vlhký, mokrý snowy [sn ui] sněžný, sněhový; zasněžený wet [wet] mokrý windy [windi] větrný spring [spriń] jaro summer [sam ] léto autumn [o:t m] podzim winter [wint ] zima umbrella [am brel ] deštník, slunečník ideal [ai di l] ideální picnic [piknik] piknik wedding [wediń] svatba sunscreen [sanskri:n] stínítko, clona proti slunci UVR = ultra-violet rays ultrafialové paprsky [,altr vai lit reis] sunburn [sanb :n] opálení, spálení sluncem danger [deindž ] nebezpečí clear [kli ] jasný noon [nu:n] poledne Důležité vazby a fráze lekce What s the weather like today? a shirt with long sleeves a hat with a wide brim make sure scattered [skæt d] rozházený, rozptýlený, roztroušený cloud [klaud] oblak, mrak, mračno almost [o:lm ust] skoro, téměř effect [i fekt] účinek; výsledek, efekt level [levl] úroveň; rovina affect [ fekt] působit, ovlivnit amount [ maunt] množství month [manθ] kalendářní měsíc cause [ko:z] způsobit, být příčinou period [pi ri d] období, doba surface [s :fis] povrch reflect [ri flekt] odrážet snow [sn u] sníh; sněžit sand [sænd] písek fall [fo:l] padat, spadnout keep on [ki:p on] ponechat, nesundat sunglasses [sangla:siz] brýle proti slunci keep out [ki:p aut] zachytit, nepropustit cover [kav ] (po)krýt, zakrýt (se) skin [skin] kůže, pleť keep in [ki:p in] zdržet se shade [šeid] stín outside [,aut said] venku, ven reply [ri plai] odpovědět comment [koment] poznámka, komentář sunshine [sanšain] sluneční svit Jaké je dnes počasí? košile s dlouhými rukávy klobouk se širokým okrajem ujistit se

20 True to Life Elementary Strana lekce celebration [,seli breišn] oslava national [næš nl] národní festival [fest vl] slavnost, festival; svátek reason [ri:zn] důvod, příčina traditional [tr dišnl] tradiční candle [kændl] svíčka feast [fi:st] svátek; hostina, hody commercial [k m :šl] komerční, obchodní celebrate [selibreit] slavit, oslavovat during [dju riń] během agriculture [ægrikalč ] zemědělství fruit [fru:t] ovoce, plod culture [kalč ] kultura area [e ri ] oblast religious [ri lidž s] náboženský principle [prins pl] základ, podstata; zásada unity [ju: n ti] jednota; shoda cooperation [k uop reišn] spolupráce creativity [kri eitiviti] tvořivost, kreativita last [la:st] trvat dance [da:ns] final [fainl] popular [popjul ] also [o:ls u] poetry [p uitri] recipe [risipi] návod attract [ trækt] side [said] poor [pu ] balance [bæl ns] influence [influ ns] create [kri eit] look after [luk a:ft ] early [ :li] invite [in vait] decline [di klain] old fashioned [, uld fæšnd] tanec; tančit závěrečný, konečný populární, oblíbený také, též, rovněž poezie recept, předpis; přitáhnout, přitahovat; vábit strana chudý rovnováha vliv, účinek vytvořit, stvořit; udělat starat se, pečovat brzy, časně zvát, pozvat odmítnout staromódní Důležité vazby a fráze lekce in fact in the 1960s black people It lasts for seven days from 26 December. Father Christmas all night through name day How are things? Happy Birthday! ve skutečnosti v šedesátých letech černoši Trvá sedm dní od 26. prosince. Ježíšek, Děda Mráz po celou noc svátek, jmeniny Co je nového? Všechno nejlepší k narozeninám! 24. lekce ahead [ hed] career [k ri: ] kariéra hope [h up] in personality dopředu povolání, profese; doufat v osobnost [,p s næliti] international [,int rnæš nl] famous [feim s] writer [rait ] mezinárodní slavný, proslulý spisovatel

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2.

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2. True to Life Pre-Intermediate Strana 1 1. lekce personal [ p :s n l] osobní habit [hæbit] zvyk, obyčej study [stady] 1.pracovna, studovna 2.učit se,studovat study habits studijní zvyky lounge [laundž]

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

face2face Studijní příručka Elementary

face2face Studijní příručka Elementary face2face Studijní příručka Elementary Studijní příručka k učebnici face2face elementary Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina

Více

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

International Express Elementary slovníček

International Express Elementary slovníček International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto]

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Text zvukové stopy na CD Angličtina ELEMENTS (s výslovností a překladem) Mírně pokročilí

Text zvukové stopy na CD Angličtina ELEMENTS (s výslovností a překladem) Mírně pokročilí Stopa 48: Poslechněte si text. If I had my life to live again, I d try to make more mistakes. [if ai hñd mai laif tò liv ò gen aid trai tò meik mo: mi steikz] I would relax. [ai wud ri lñks] I would be

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Slovníček k učebnici Start with Click new 2

Slovníček k učebnici Start with Click new 2 Slovníček k učebnici Start with Click new 2 INTRODUCTION Unit 4 Hobbies. str. 13 adjective ['zdžiktiv] přídavné jméno hobby ['hobi] koníček, záliba travelling ['trzv?lim] cestování collecting stamps [k?'lektim

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Geography [ʤɪ ɒgrəfɪ] Zeměpis beach [bi:tʃ] pláž capital [ kæpɪtl] hlavní město city [sɪtɪ] velkoměsto

Geography [ʤɪ ɒgrəfɪ] Zeměpis beach [bi:tʃ] pláž capital [ kæpɪtl] hlavní město city [sɪtɪ] velkoměsto Modul 1 Personal information [pɜ:snl,ɪnfə meɪʃn] Osobní informace I m American. [aɪm ə merɪkən] Já jsem Američan. I live in New York. [aɪ lɪv ɪn nju: jɔ:k] Žiji v New Yorku. I ve got two sisters. [aɪv

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více