8/2008 Nosislavský zpravodaj ročník XIV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8/2008 Nosislavský zpravodaj ročník XIV"

Transkript

1 8/2008 Nosislavský zpravodaj ročník XIV Červený kohout řádil 14. srpna v 19:36h. narušila poklidný chod naší vesnice siréna ohlašující požární poplach. Minutu předtím bylo na telefonní linku 150 Krajského operačního střediska ohlášeno, že hoří stodola na ul. Komenského u rodiny Zbořilových. V I. stupni poplachu spěchají k požáru 4 hasičské jednotky. 3 minuty poté je vyhlášen II. stupeň a vyjíždějí další 3 hasičské jednotky. První jsou na místě profesionální hasiči ze Židlochovic a to ve 14:42 hodin, po rychlém průzkumu natahují první hadice na likvidaci požáru z ulice Komenského přes dvorek rodiny Zbořilových. Jako druzí přijíždí v 19:43 hodin místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů a z ulice Dolní Kroupná natahují hasičskou hadici přes dvůr p. Brabce na střechu jeho nové dílny a tam hasí požár z druhé strany a snaží se chránit okolní stavby - objekt autodílny a zadní stavení rodiny Nádeníčků. V 19:48 hod. přijíždějí profesionální hasiči z Hustopeče a dobrovolní hasiči ze Židlochovic. Židlochovští zasahují z ul. Komenského, kde pomáhají likvidovat požár, doplňují vodu a hlavně hlídají přilehlé zadní stavení rodiny Vodákových. Hustopečtí hasiči v počtu 1+1 za pomoci občanů natahují vysokotlaký proud na půdu zadního stavení rodiny Nádeníčkových, kam se již začínal požár šířit. Ten je rychle uhašen a otvorem ve střeše vytvořeným rozebráním křidlice je půda odvětrána a je umožněn přístup k požáru z druhé strany. To již jsou na místě hasiči z Velkých Němčic, kteří pomáhají z půdy a střechy u Nádeníčků likvidovat požár stodoly. Podaří se odstranit plechový žlab, jež spojoval obě stodoly a zakrýval hořící pozednicový trám. Teď bylo možno hořící trám uhasit. Pak přijíždějí další jednotky z II. stupně poplachu Žabčice ve 20:07 h., Hrušovany ve 20:08 h. Tyto jednotky jsou velitelem zásahu nasazeny z ul. Komenského, kde bylo nutno pro silné zakouření zasahovat v dýchacích přístrojích a byl zde veden hlavní útok na likvidaci požáru. Zásah byl komplikovaný pro velké množství hořícího dřeva, uskladněného ve stodole. Vznikal hustý dým, jež byl vidět hodně daleko. Velkým nebezpečím bylo možné zhroucení značně ohořelé dřevěné vazby, která by s sebou strhla i štíty stodoly. Proto se postupovalo opatrně. I přes nebezpečí bylo nutno nakonec velkou část uskladněného dřeva vynosit ven ze stodoly a tím bylo možno dohasit zbývající ohniska požáru. Kolem půlnoci se začaly jednotky vracet zpět domů. Na místě ještě asi 2hodiny zůstali místní hasiči, kteří místo hlídali. Druhý den místní hasiči na žádost majitele shořelé stodoly vyjeli na místo k odstranění vazby a štítů shořelé stodoly. Byl hlášený velký vítr, jež by mohl štíty neplánovaně shodit a poškodit okolní objekty. Celkem u požáru zasahovalo 54 hasičů z 8 jednotek. Na místě bylo 12 hasičských vozidel z toho 7 cisteren s vodou. Zásah se obešel naštěstí bez zranění. Požárem byla zničena celá střecha, uskladněný materiál a věci ve stodole. Podařilo se ale zachránit většinu drobného zvířectva a taky okolní objekty bez větších škod. Za to patří dík nejen hasičům, ale taky všem občanům, kteří pomohli ještě před příjezdem hasičů, a těm, kteří byli nápomocni při hasebních pracech. Jatel Karel

2 Informace z radnice Než jsme se nadáli, je polovina roku za námi a je na místě krátké zhodnocení. Tak jak jsem již uvedl v únorovém čísle zpravodaje, letošní rok je pln velkých očekávání a snad i dobrých zpráv. Jednou z nich je určitě rozhodnutí o přidělení 92,5% finanční dotace ve výši ,-Kč z evropského dotačního titulu Regionální operační programu Jihovýchod, na realizaci akce Kulturní centrum Nosislav, jinými slovy na dostavbu víceúčelového sálu. Žádosti v rámci třetí výzvy podalo celkem 194 měst a obcí z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Uspokojena byla pouze třetina žadatelů z okresu Brno venkov, mimo nás to byly dále i 1 obec, 1 městys a jedno město. Stavební práce budou zahájeny a budou trvat po celý rok, náklady s tímto spojené se předpokládají kolem 8 mil Kč. Sál bude sloužit jako tělocvična pro MŠ a ZŠ, sportovní kroužky, dále např. vinobraní, vánoční besídky, vystoupení hudebních a divadelních souborů, ale i přes svou nižší oficiálně stanovenou kapacitu 200 míst na košt vín, hody apod. V případě potřeby bude možnost samostatně oddělené přísálí pronajmout pro jubilea, svatby, pohřby, setkání rodáků, schůze spolků, neziskových organizací a jednání zastupitelstva. Určitě je na místě ještě jednou poděkovat těm spoluobčanům, kteří se v rámci dotazníkového šetření nějakým způsobem k dostavbě sálu vyjádřili a pomohli tím k navýšení i tak dobře zpracované žádosti. V době, kdy píšu tento příspěvek, mi bohužel stále ještě není znám výsledek naší další žádosti o dotaci na kanalizaci (cca 120 mil Kč), ale i tady věřím, že to vyjde. Protipovodňová a protierozní opatření Slatina (12 mil Kč rybník, tůň, poldry a vysázení lesoparku) je projekčně zpracován (viz předchozí čísla zpravodaje). Jednání se všemi vlastníky pozemků proběhlo úspěšné a akce je zatím ve stavu, kdy očekáváme pouze souhlas od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro nakládání s jedním jejich pozemkem. Po odsouhlasení se rozeběhne územní řízení. Následovat bude dále pravděpodobně podání žádosti o 90% dotaci, která má v tomto případě a po dosavadních konzultacích na odboru ministerstva obrovskou šanci uspět. Projekt pro Optickou síť Nosislav dostává již konečnou podobu a v podzimních měsících bude požádáno o územní řízení tak, aby se akce mohla realizovat souběžně s kanalizací. Telefonica O2 po mnohých urgencích zahájila v minulých měsících úpravy venkovních telefonních kabelových rozvodů na sloupech. Akci realizuje fi. VEGACOM a potrvá do konce roku. Oddrátněny jsou ul. Nivka, okolí ZŠ, bytovky. Pokračovat se bude v ul. Horní, Dolní Kroupná, Komenského, Masarykova a v dalších místech. Městys požádal o stavební povolení na nový vodovodní řad v ulici Ke Slatině, a to v rámci akce: Prodloužení inženýrských sítí v ul. Ke Slatině (3 milkč). Také PD (projektová dokumentace) na prodloužení 300 m plynu je před dokončením. Všechny dotčené pozemky (na inženýrské sítě a komunikaci) jsou od vlastníků již vykoupeny a více jak polovina dohod o příspěvku na budování inženýrských sítí (30 tiskč/ stavební místo) jsou podepsány. Zbytek dohod bude podepsán koncem roku, v případě, že ne, stavebník se nebude moci na sítě připojit. PD na přeložku trafostanice z Dolní Kroupné, ale i úpravu el. vedení v ul. Krefty (v rámci této akce zmizí všechny el. sloupy, elektřina zemí ), je zatím ve fázi zrodu (pořizuje ji a zajišťuje E.ON), nicméně koncem roku očekávám zahájení stavebního řízení a dokončení celé akce pak do poloviny r Je dokončena PD na novou Hasičskou zbrojnici. Vzhledem k dostavbě sálu budou muset naši hasiči opustit provizorní zbrojnici a dočasně uložit techniku a nářadí jinde. Podle finančních možností zvažuje městys zahájení výstavby nové zbrojnice v příštím a v dalším roce na etapy. Zvažuje se také možnost oslovit spoluobčany s žádostí o výpomoc formou brigád na stavebních pracích, ale toto vše bude ještě pečlivě zvažováno i v návaznosti na případnou kanalizaci a jiné rozsáhlé investice. Jak jsme se nedávno přesvědčili o síle ohnivého živlu (požár stodoly manž. Zbořilových dne 14.8.), nosislavské hasiče (byli mezi prvními na místě samém) stále potřebujeme, nikdy nevíme, zda-li by je byť i jen jeden spoluobčan z městečka potřeboval. Na obecním hřbitově je nově postavena márnice a naplňujeme tak svůj záměr Rozšíření hřbitova. V příštím roce se zrealizují chodníky a společný betonový základ pro všechny nové budoucí hroby tak, aby byla dodržena jejich jednotná niveleta. V polovině roku byla dokončena demolice staré radnice č.p. 23 a provedena stavební úprava vstupu do jednoho ze sklepů. Oba sklepy jsou v relativně dobrém stavu a záměr zrealizovat v nich budoucí vinotéku pod budoucím Domem s chráněným bydlením je určitě reálný. Městys na základě žádosti obdržel dotaci 200tis Kč na nový územní plán. Jeho první projednávání se očekává začátkem nového roku. Digitální plán bude splňovat všechny podmínky dané novým stavebním zákonem a budou zapracovány případné změny a úpravy stávajícího plánu na základě rozhodnutí zastupitelstva. V měsíci červenci byla opravena střecha knihovny a ordinace lékařů. Bylo postaveno nové oplocení obecního dvora a zvýšena ostraha celého objektu. V srpnu byla opravena vodoteč v Kotlích. V ZŠ byla vyměněna všechna dřevěná okna za plastová a byly provedeny další práce pro zvelebení prostředí našich děti. V MŠ byly během prázdnin kompletně vyměněny podlahy ve dvou třídách a školka je připravena na nový školní rok. strana 2

3 Po jednáních se zástupci fi. Kordis a KÚ JMK o spuštění IDS v Nosislavi je současný stav na trase Nosislav Brno a zpět následující. Od se bude z Nosislavi bohužel vždy přestupovat (bus Židlochovice a vlak Hrušovany), nicméně byl navýšen počet spojů na trase Nosislav - Brno ze stávajících čtyřiceti, na konečných 54 a na trase Brno Nosislav, ze třiceti sedmi stávajících, na konečných 53. Byly posíleny spoje v ranních a v odpoledních špičkách, byly nově přidány autobusy v ranních a pozdních nočních hodinách, v pracovní dny a ve svátky, více viz samostatná tabulka nebo více na a Současně s rozběhem IDS bude přejmenována i prostřední zastávka z Nosislav ObÚ na Nosislav, Městečko. Další informace: - Městys Nosislav a ČZS pořádá v sobotu a v neděli 13. a 14. září Vinobraní pod hradbami. V sobotu odpoledne se uskuteční průvod ochotníků a dalších nadšenců po nosislavských vinných sklepech, večer hudební zábava. V neděli odpoledne je připraven bohatý kulturně-společenský program. Těšit se můžeme na divadelníky s novým originálním scénářem, šermíře, cimbálovou muziku, burčák, ukázky řemesel, lukostřelbu atd. Součástí programu bude ochutnávka vín z nosislavské části Výhonu v Lidovém domě. - svoz nebezpečného odpadu proběhne v pátek a sobotu 19. a 20. září ve dvoře ÚM, - sklo vhazujte prosím vždy do zvonů na určených místech (za samoobsluhou a ve dvoře ÚM) a ne mimo ně. Udržujte v okolí sběrných míst pořádek. - připomínám opětovně vlastníkům zaplevelených polností na nutnost pole udržovat bez plevelu, řádně ho alespoň 2x ročně posekat, jinak mohou Vaši sousedé vyžadovat náhradu vzniklé škody. Pavel Fröhlich, starosta městyse CZECHPOINT Úřad městyse v současné době zřizuje pracoviště CzechPOINTu v Nosislavi. Zahájení provozu se předpokládá v podzimních měsících a o přesném datu spuštění budete ještě zavčas informováni (letáky, rozhlas atd.). Spoluobčané tak budou moci přímo na Úřadě městyse Nosislav v pracovní dny získat: - výpis z Katastru nemovitostí - výpis z Obchodního rejstříku - výpis z Živnostenského rejstříku - výpis z Rejstříku trestů Tyto výpisy mají stejnou platnost, jako výpisy pořízené na příslušných rejstřících, jejich vydání bude zpoplatněno dle zákona o správních poplatcích. Úřad městyse Nosislav Výměna občanských průkazů Připomínáme občanům, že v letošním roce končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31. prosince Žádost o vydání nového OP je třeba předložit nejpozději do 30. listopadu Výjimku mají občané narození před 1. lednem 1936, kteří mají OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti bez omezení. Úřad městyse Nosislav Na základě Nařízení vlády č. 612/2004 Sb. jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji v těchto lhůtách: občanské průkazy vydané do vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2005, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2005 občanské průkazy vydané do 31. prosince 1996 vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2006 občanské průkazy vydané do 31. prosince 1998 vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2007 občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003 vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2008, žádost o vydání OP předložit nejpozději do 30. listopadu 2008 strana 3

4 Jakubské hody v Nosislavi 2008 Je deštivé sobotní odpoledne a já jsem se rozhodl zpříjemnit si ho shlédnutím DVD z letošních hodů. Věřte, že těch 125minut opravdu zahřeje, a to nejen u srdce. Všechno uteklo nějak rychle. Začalo to stárkovskými schůzemi už někdy v květnu. Tam se mladí Nosislaváci pustili do tančení a zpívání, pro některé z nich bylo vše nové a tak si navzájem pomáhali. Vznikla tak nová skupinka lidí, která si říkala Stárci ročníku V jednu dobu čítala dokonce 21 párů! To se ale díky různým nepříznivým vlivům vytřídilo na 16 párů a 3 sklepníky. Než se kdokoliv nadál, ležely na place obroušené a nazdobené májky a hody byly tu. Těsně po postavení máje u placu se spustil krátký letní déšť, ale ani ten neodradil návštěvníky večerní zábavy se skupinou Panorama. Málokdo z řad sárků si tou dobou stihl uvědomit, že už jsou vlastně hody. V sobotu ráno je už ale čekalo stavění malých májek a odpoledne generálka pochodu. Ten poprvé předvedli večer, kdy nacpaný areál za mostem ladila skupina Modul. V neděli už se od rána zraky všech upínaly na mládež v krojích. Zvládli kostel i průvod po obci. Až s překvapením jsem pozoroval ty všudypřítomné davy lidí. Vždyť taky bylo nad čím žasnout! Věřím, že nejen mě při pohledu na tu masu krojů přecházel mráz po zádech. Častokrát bylo slyšet: Tolik stárků tu snad ještě nebylo! Průvod končil za mostem, kam se všichni přišli podívat na nový pochod a určitě nebyli zklamáni vždyť už jen to, že jdou všichni stejnou nohou je krása. A když už při tom zvládli skoro deset minut různých kombinací, byl potlesk zasloužený. Po večeři dál, nejen k sólům, hráli Blučiňáci a zbývalo jen udělat tečku za dalším povedeným ročníkem hodů. Tečkou byl pochod v převlecích za různé profese. Provázely ho slzy smíchu, křik, tleskání, hrdé pohledy... Za sebe můžu říci, že se mi hody líbily. Patří za to poděkování všem, co jakkoliv pomohli, dále pořadatelům TJ Sokol Nosislav a především stárkům, bez kterých by hody nebyly hody. za KŠSK Martin Burian Letní skautský tábor 2008 a situace v družině V letošním roce se konal každoroční letní skautský tábor. Zúčastnili se ho čtyři skauti z Nosislavi. Pro srovnání, loni na tábor z nosislavské družiny nejel nikdo, v předchozích letech byla účast u skautů relativně srovnatelná. Ve všech případech ale nosislavští členové mají nižší účast nežli oddíly ze Židlochovic a Blučiny. V tomto roce se letní tábor konal nedaleko Letovic, u potoka Křetínka a stejnojmenné vodní nádrže v těsné blízkosti obce Prostřední Poříčí. Skautský tábor trval 14 dní, od do Oproti minulosti byl střediskový, pro všechny členy bez jakýchkoliv rozdílů. Program byl dělen dle věku, nikoliv pohlaví. V současnosti se na něm sešlo prakticky celé středisko, tj. cca 60 členů. Jedná se o malé číslo, před třemi lety byl počet o polovinu vyšší, podobně jako počet členů samotného střediska. Jak bylo v prvém odstavci naznačeno, v minulém roce se oddíl v Nosislavi potýkal s problémy. Organizačně byly zrušeny nejprve skautky. Během velmi krátké chvíle odešla čtyři děvčata z šesti a zbylé dvě jsme se pokusili sloučit do družiny skautů a skautek, což se nakonec pro odpor nosislavských skautů bohužel nepovedlo. Za druhé byla ukončena činnost družiny světlušek a vlčat, pro malý počet členů a rovněž jiné vytížení jejich vedoucí. V Nosislavi tak funguje pouze družina skautů (chlapci ve věku let), kterých je nyní osm, z toho čtyři chodí pravidelně, čtyři již mají skautský slib (dva z nich chodí pravidelně). Činnost družiny se v posledním období krize orientovala pouze na pravidelné schůzky a nepočetné výpravy do okolí. Postupně vedení věří ve zlepšování situace a obnovy vedení i bývalých družin, přijetí mladších skautů a posun dalších dále na stezce. Skautskou družinu nyní převezme vůdce střediska, Ing. Jiří Zapadlo, původně ze Židlochovic, protože současný vůdce družiny odjíždí na povinnou zahraniční stáž. Vůdce střediska a budoucí vůdce družiny skautů v Nosislavi (pro září 2008 únor 2009) prozatím neplánuje náborové akce, protože bohužel nejsou k dispozici vhodní vůdcové pro jednotlivé družiny. Při stavění tábora a v prvním týdnu nepřálo účastníkům počasí. Většina programu byla ve skluzu. Proto členové nezvládli plnit různé zkoušky s takovou intenzitou a zapojením, na které jsme byli dříve zvyklí. V druhém týdnu naopak byl program dynamičtější, i když se postupně rozjížděl s uvedeným zpožděním. Činnost byla ovlivněna sloučením holek a kluků na táboře, program měl prvky pro obě kategorie. Nakonec se vše povedlo a strach z tohoto typu konfliktů byl vystřídán pozitivní reakcí, že se nám na táboře povedlo překonat rozdíly kluci-holky a tým stmelit tak, aby se všichni navzájem motivovali a rozvíjeli své dobré stránky a poznávali a reagovali, sebekontrolovali své špatné stránky. Oproti minulosti vedoucí zvolili častěji rozhovory (zpětné vazby), nežli v minulosti, což nás všechny obohatilo. Zajímavé bylo i rozdělení rolí v rámci družin a následně sebehodnocení činností v družině. Oproti očekávání se skautské družiny i členové na táboře chovali téměř nečekaně dobře. Z Nosislavi se tábora účastnili tito kluci: Petr Nekvapil, Lukáš Rozsypal, Mirek Sedlo a Vojta Válka. Mirek Sedlo se rozhodl na tomto táboře uzavřít skautský slib, po předchozím splnění zkoušek a doporučením vůdců tábora. Z programu tábora bych vypíchl celotáborovou hru skautů a skautek, Cesta na jižní pól, kde se seznamovali s příběhy výprav Amundsena a Scotta; úkolem bylo zachránit výpravu, která uvízla (včetně schopnosti podání první pomoci). Dále jednodenní a dvoudenní pěší výpravu s přespáním (ve stanech z celt, strana 4

5 případně pod širákem), tradiční střediskové polní hry, přespávání ve vlastních podsadových stanech s vlastní kuchyní, hry ringo, lakros apod. Vybraní skauti se podíleli na ekologické brigádě. Lukáš Nevěděl Beseda s válečným veteránem Ve středu jsme měli v 19 hod. na radnici mimořádnou příležitost pobesedovat s válečným veteránem, 89 ti letým panem Miloslavem Kratochvílem - plukovníkem v.v., nejen o období , ale i jak se odvíjel jeho život po válce dál, kdy žil ve Velké Británii. Zasedací místnost radnice byla zaplněna, občané se ptali a náš host odpovídal. V Nosislavi není poprvé. Už před pěti lety jsme o něm psali v Nosislavském zpravodaji, když zde byl na návštěvě příbuzných jenom jeden den. Přesto tehdy přijal mě a dvě členky tehdejší kulturní komise v jejich domě, aby s námi pobesedoval. Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé. Pobyt v naší obci byl tentokrát delší, proto se beseda s ním a občany mohla uskutečnit. II. světová válka jej zastihla v tom nejkrásnějším věku mladého muže v 19 letech. Velmi rychle pochopil, kde je jeho místo. Se svými dvěma staršími bratry odešel do zahraničního odboje, aby pomohl ohrožené vlasti. Nakonec se stal stíhacím pilotem na západní frontě. V dubnu 1945 se stačil oženit s Angličankou. Po osvobození naší vlasti, ale hlavně po únoru 1948, nebylo umožněno mladým manželům žít v ČSR jak si představovali, proto odešli do Anglie, kde žijí dosud. Poprvé po válce navštívil Nosislav i s manželkou v roce Do staré vlasti jezdí moc rád, má zde příbuzenstvo, kamarády, a přestože jich už hodně ubylo, tak i v tomto vysokém věku je navštěvuje. Také naše Ministerstvo národní obrany zve každoročně už 10 let poslední veterány z Anglie na týdenní dovolenou do ČR. Letos v červnu přiletělo zvláštním speciálem 15 osob, z toho 6 jich bylo i s manželkami. Jsou to všechno pánové ve věku let. Přes potíže toho věku jsou šťastni, že se mohou setkávat s přáteli, institucemi, které jim projevují úctu a uvidět mnohá krásná a zajímavá místa naší vlasti. V Anglii se tihle hoši stále těší uznání veřejnosti, dobrého jména čsl. statečných bojovníků. O tom svědčí i blahopřejný list, který manželé Kratochvílovi Bittonovi obdrželi od samotné královny Alžběty při příležitosti oslavy diamantové svatby v roce Všichni kluci, kteří v Anglii po válce zůstali, zastávali důležitá místa ve společnosti, měli dobré postavení v zaměstnání a žili pěkným rodinným životem. Společně jsme se setkávali jednou měsíčně vždycky u jednoho z nás, mluvili jsme česky a hodně jsme zpívali české písně, říká pan Kratochvíl. Tak jsme si udržovali rodnou řeč a dobré kamarádské vztahy. Pan plukovník v.v. Miloslav Kratochvíl Bitton byl potěšen naším zájmem o besedu s ním a přeje nám všechno dobré do budoucna. Na závěr besedy jsme si všichni zazpívali naše moravské písně. Pavel Frőhlich, starosta Pěvecký sbor dětí a mládeže z Gubenu Vytvořit dnes pěvecké těleso je poměrně těžké. Každý má svoje starosti, málo času, hodně práce, však to znáte. Jaký je ale potom prožitek z toho, když slyšíte zpívat 80 lidí ve věku,,školáků až po,,starce? Tak tohle jsme mohli i u nás v Nosislavi. Ve dnech 3. 6.srpna 2008 naši obec navštívil Pěvecký sbor dětí a mládeže z Gubenu ( Německo ). Uskutečnili tady dva koncerty duchovní hudby a zpěvu, jeden v Židlochovicích v římskokatolickém kostele a druhý v Nosislavi v evangelickém kostele. Mohli jsme slyšet nejen hudbu starých mistrů ( Bach, Mozart, Bartholdy), ale i současnou tvorbu ( Vorrath, Gardonyi). Oba koncerty měly mezi posluchači velký ohlas a v Nosislavi i velkou návštěvnost ( asi 160 lidí ). Německým hostům se u nás opravdu líbilo. Nejenže jim vyšlo počasí, ale přivítali i srdečnou atmosféru všech setkání. V pondělí byli na výletě na Macoše, v úterý dopoledne si prohlédli Nosislav, odpoledne někteří shlédli historickou část Brna, někteří dali přednost koupání v Hustopečích. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří poskytli nejen ubytování, ale i přispěli na občerstvení, protože se sešlo opravdu hodně. Jsem ráda, že mohu jen kladně hodnotit rozvoj ekumeny u nás v obci. Těším se s Vámi se všemi na další pěkná setkání. Hana Gottfriedová strana 5

6 Vstřícné jednání se musí ocenit Každý, kdo má dítě školou povinné jistě ví, že učení nejde samozřejmě, ale od 1. třídy je nutná každodenní příprava na vyučování. Během minulých let nebylo pro každého známé slovo dyslexie, dysgrafie a další Zkrátka mluvilo se pouze o tom, že učení někomu jde a někomu nejde. I já jsem toho o poruchách učení moc nevěděla do té doby, než mně v Pedagogicko - psychologická poradna v Židlochovicích po krátkém testu s mým synem oznámili, že syn je dyslektik a potřebuje jiný přístup ve vyučování. Začali jsme tedy opravdu s velkou trpělivostí doma a očekávali jsme stejný přístup i ve škole. Ten nastal hned po příchodu nové paní ředitelky ZŠ v Nosislavi Mgr. Moniky Přibylové. Díky jejímu profesionálnímu a odpovědnému přístupu se hned po naší schůzce chopila situace a vytvořila individuální program synovi na míru. Od té doby syn ve škole konečně pocítil radost i z malého úspěchu, a opravdu začal díky trpělivosti a individuálnímu přístupu ve vyučování pracovat s větším zájmem. Za to všechno paní ředitelce velice děkuji a myslím, že se ke mně přidají i ostatní rodiče se stejnou zkušeností. D. Vozdecká Lov ryb na Slatině Cílem nosislavských dětí, mládeže a místních rybářů je již delší dobu i rybníček na Slatině. Ovšem to, co nám v poslední době dělá vrásky, je fakt, že rybník i jeho okolí nezodpovědní návštěvníci ničí a znečišťují. Plastové i skleněné láhve, igelitové tašky a jiný odpad se často hromadí na březích rybníka a okolí. Budeli to takto pokračovat, stane se za několik let ze Slatiny pouze zapáchající kaluž. Nebylo by na škodu, kdyby břehy rybníka občas někdo zkontroloval a vyčistil. Při lovu ryb je nutné především udržovat pořádek a veškerý svůj odpad odnášet domů. Každý rybář si musí uvědomit, že ryby do rybníka sami nepřiplavou, ale musí je tam někdo vysadit případně se vytřít. Malých rybek je v rybníku spousta, ale domů si je můžeme vzít až od určité velikosti. Mluvím teď o rybách jako je třeba kapr, amur, štika, lín nebo sumec. U těchto ryb se musí dodržovat stanovené míry: kapr 40cm, amur 50cm, štika 50cm, sumec 70cm, lín - 25 cm. U plevelných ryb (karas, červenka, atd.) není míra stanovena. Rybky, nedosahující míry, se musí pustit zpět do vody. Bohužel se v poslední době objevují tzv. rybáři, kteří ve velkém počtu loví pouze malé rybky. Co dál s nimi dělají, si mohu pouze domyslet. Narušují tímto dorůstající populaci a může se stát, že žádné lovné ryby ani nebudou. Z tohoto důvodu prosím občany, aby v případě, že budou svědky takovéhoto prohřešku, nezůstali lhostejní a dotyčného vyzvali k navrácení rybek zpět. Dále také chci apelovat na zachování čistoty vodní plochy a přiléhajícího okolí rybníka. Slatina sice není rybářským revírem v pravém slova smyslu, to však neznamená, že si tam každý může dělat co chce. Lukáš Novotný Novinky v knihovně Pro děti a mládež: Štíplová L. - Venku s koťaty. Leporelo Bull, J. - Prázdninová kniha nápadů Štětinová, D. - Nejhezčí z pohádek staré Evropy Žáček, J. - Krtek v ZOO Jelínková, H. - Obrázkové básničky Disney, W. - Zátiší medvídka PÚ. Kdo udělal HÚÚ Disney, W. - Zátiší medvídka PÚ. Kdo se tu schovává. Karczewska, K. - Jede, jede mašinka Rudel, I. - Co už vím o dinosaurech Junakovic, S. - Kde je tučňák Pip? Holler, R. - Zachraňte faraona Holler, R. - Co víme o rytířích Awdry, W. - O mašince Tomášovi. 11., 12. OZNÁMENÍ Veřejný internet bude od v půjčovní době knihovny. Půjčovní doba: úterý hod. čtvrtek hod. strana 6 Pro dospělé: Jazairiová, P. - Jižní Afrika Wyler, A. - Fatální omyl Legátová, K. - Želary Legátová, K. - Jozova Hanule Koch, J. - Výchova kojence v rodině Martini, M. - Záře purpurové hory Fielding, J. - Zachráníš mě ráno Gordon, N. - Ranhojič Hislop, V. - Ostrov Drake, S. - Na křídlech touhy Steel, D. - Její královská výsost MacBain, E. - Podpatek Segal, E. - Doktoři Nowak, H. - Byl jsem v ruském zajetí Dainty, S her pro vašeho psa i pro vás Kubešová, B. - Žoržína Erickson, C. - Tajný život císařovny Josefíny Knihovnice Olga Slouková

7 Nářečí nosislavské pajoch zajíc pajzák otvírací nůž párník část stodoly pátec druh účesu (na pěšinku) páza ráhno na upevnění nákladu na voze pěra povidlový knedlík péř pýr pírko mašlovačka, peroutka na maštění plac místo plachta trávnice plescház přípravna na krmivo plkša kdo si vymýšlí podávke druh vidlí podlaha strop pohrabáč cestář polének pelyněk postnica první jarní kopačka na vinohradě prohlábka díra v ledu na řece na nabírání vody pucka hadrový míč rábl roubík na vázání snopů rathás radnice rébizl rybíz richtuvat se chystat se řičica obilní síto řvát - hlasitě plakat sádek dolní část vinohradu, osázená jinou plodinou scánke moč Voda teplá jak moč sečka řezačka sečkovica stroj na řezanku sesílek židlička sesla židle slak, maslak svlačec smítat ořezávat révu spírat se přít se spázet skotačit, nezbedně pobíhat stréček strýc, též každá dospělá osoba mužská střapaté bez čepice střešňa třešeň střešinka třešnička šástí kukuřičné listí škarnátka kornout škařápka skořápka škraně - tváře šporhert sporák štandlík nádoba na sádlo štucovat vrbe obsekávat šufánek naběračka šupňa kůlna šušeň v nosu švirgat šilhat tetinka teta, též každá dospělé osoba ženská tratuár chodník trnke povidla troke - velké necky, obvykle na paření prasat turkeň kukuřice upráš liják vadit, bét vaděné kárat, být napomínán vekládat povídat vevádět, vevest provádět neplechu véměnka výměnek vesvátkuvané svátečně ustrojený vetlákat vytloukat vétržek krátké prudké stoupání vevect provést (nepřístojnost) vévoz úvoz vobměk obleva vobrlicht světlík nad dveřmi do domu zadní stavení hospodářké stavení ve dvoře zákalec pruh sraženého těsta zapackat klopýtnout zhňilé lenošný žingla jehlice na navlékání (bela chudá jak žingla) žlica lžíce poskytnul pan Josef Peša, č.p. 401 Dějiny Želic - pokračování MAJITELÉ ŽELIC: I. díl II. dil?? Bedřich z Blučiny Perchta z Blučiny Ofka z Tvoříhráze Hrzek z ŽeIic Boček z Želic Ofka z Tvoříi hráze Hrzek z Želic Kuník Kolda ze Žampachu KareI z Želic? Jitka, Ofka a Skonka probošt a kapitula Koldovy z Želic sv. Petra v Brně? Bětka z Želic? Pulec z Želic p u s t á v e s Ctibor z Janovic Kuna z Kunštátu zastaveno králem Boček z Kunštátu Ferdinandem I. Jiřímu Žabkovi Havel z Batelova z Limberka Jiří Žabka z Lim. pustá ves Burian Žabka z Lim Albrecht Černohorský Vilém z Pernštejna z Boskovic strana 7

8 Jan z Pernštejna Jan Šembera Černohorský Jaroslav z Pernštejna z Boskovic Vratislav z Pernštejna 1572-? hrabě František Vojtěch z Pernštejna Thurn (della Torre) Vratislav z Pernštejna Jan Ždánský ze Zástřizl? - dále už není zminka 1567-? Jaroš ze Zástřizl ani o pusté vsi Kromě uvedených majitelů této vesnice nebo jejich částí, nalézáme zmínky o dalších osobách, které se buď psaly z Želic nebo z dalších důvodů souvisely se sledovanou obcí. Bratři Boček, Hrzek a Karel z Želic měli ještě sestru Dorotu, psanou z Tvoříhráze, podobně jako Hrzkova dcera Ofka (Ofka Hrzkova 1392). Oba rody byly nepochybně značně spřízněné. Dobré vztahy můžeme sledovat i při výměně obou dílů Želic, kdy Ofka svému otci i strýcům ihned vkládala do desek zemských jim patřící zboží. Naopak potíže nastaly, když Bušek z Nosislavi prodával majetek v Nosislavi, včetně tvrze, Blahutovi z Chrudichrom, ale Hrzek s Karlem tomu odporovali s tvrzením, že jim patří dědictví a ne Blahutovi (r. 1368). Bušek byl zřejmě jejich otcem, ale chtěl přenechat vlastnictví části Nosislavi (asi levně, pro nás zdánlivě cizímu člověku). Proč asi neprotestoval i další bratr Boček? Nepochybně se nemohlo jednat o osobu totožnou s Buškem z Nosislavi, poněvadž tento měl sourozence Adama z Lovčic a možná i Václava z Nosislavi. Z literárních pramenů se dále dozvídáme, že Bočkova manželka Kunka (již jako vdova r. 1398) přenechala nějaký majetek svým bratřím Ješkovi a Výškovi (Víckovi) z Chrudichrom. Blahuta byl pravděpodobně jejich otcem a zároveň tedy Bočkovým tchánem. Při získání dílu Nosislavi by Josef Procinger, Masarykova 426 nar , 60 let Karel Říha, Horní Kroupná 250 nar , 60 let Jitka Pulkrábková, Dolní Kroupná 236 nar , 60 let František Novák, Dolní Kroupná 237 nar , 65 let Anna Luklová, Komenského 186 nar , 70 let Vlastimil Dobrovolný, Horní Kroupná 387 nar , 81 let Vladimír Kloupar, Městečko 20 nar , 81 let Anděla Měřínská, Dolní Kroupná 110 nar , 84 let Jubilea se zajisté dostalo i na Bočka jakožto zetě. Proto by neměl zapotřebí odporovat vkladu zboží do desek. Boček se postupně stal majitelem dílu Želic, Nosislavi, dvora v Křepicích, části Slatiny a snad i Želovic. Byl tedy poměrně zámožným a významným šlechticem. Vtipy ze života Mladý frajerský pilot poprvé v životě přistává v noci. Namísto obvyklého ohlášení se dispečerovi ozve z vysílačky: Kdo jsem? No hádej kdo.... Dispečer vypne osvětlení přistávací dráhy letiště a odpoví: Hádej kde Záplavy v Londýně. Voda bouří přede dveřmi lorda Padingtona. Sluha James je otevře a zahuhňá: Vaše Lordstvo, Temže! Anna Vránová, Masarykova 251 nar , 84 let Zdenka Kneslová, Městečko 34 nar , 85 let Alice Hlaváčková, Městečko 53 nar , 86 let Ceny inzerce: A Kč A5-798 Kč A6-399 Kč A7-200 Kč A8-100 Kč Inzerce Květoslava Luklová, Pod Baštou 2 nar , 91 let Poplatek za inzerci je nutné uhradit na obecním úřadě. Zdenka Vránová, Masarykova 202 zemřela ve věku 67 let Úmrtí Omluva Omlouváme se za špatný nadpis pozvánky od p. Gottfriedové na koncert v minulém čísle. Nosislavský Zpravodaj vydává Úřad městyse Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Aktuální informace o obci naleznete na Za redakční radu Karel Vodák. Jakékoli podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MKČR E

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti

Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti Pár slov úvodem... Vážené čtenářky, vážení čtenáři, držíte v rukou již druhé vydání letošního zpravodaje. Stále se v redakci snažíme, abychom vám nabídli co nejpodrobnější zprávy z úřadu městyse a co nejpestřejší

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2007. Březen 2007. 42 Vážení spoluobčané, Slovo starosty pro nové zastupitelstvo obce začíná první rok práce z čtyřletého funkčního období. Byla zvolena nová 5-ti členná rada. Oba

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky...4 Informace obecního úřadu...5 Pravidla pro užívání znaku

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války

17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války 17. 4. 2005-60 let od konce 2. světové války Šedesáté výročí osvobození Nosislavi jsme oslavili dvoudenní akcí. V sobotní podvečer vzpomínali pamětníci ve sportovní hale na průběh a konec této ničivé války.

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše květen - čer ven 2010 Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2010 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Co se v příštím zpravodaji se dočtete? Jak probíhá rekonstrukce zdravotního

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým ROÈNÍK XVII. I BØEZEN E 2008 0 CENA 5 Kè Budou v Tlumaèovì protipovodòové ochranné hráze (?) Obec Tlumačov na základě mandátní smlouvy uzavřené s Povodím Moravy,s.p. zajišťuje od srpna 2007 majetkoprávní

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nová planetární stezka láká malé i velké.

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nová planetární stezka láká malé i velké. VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ZÁŘÍ 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 9/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Nová planetární stezka láká malé i velké Foto: Elen Sladká BRODSKÉ KULTURNÍ LÉTO OBRAZEM Historická hostina str. 14. Foto:

Více

Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč Zámecké slavnosti si získaly přízeň široké veřejnosti a tak i v sobotu 1. září 2012 se nádvoří benáteckého zámku zaplnilo návštěvníky. Odpoledne i večer byl

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

města Hrádek nad Nisou.

města Hrádek nad Nisou. ãervenec/srpen 2006 7/8 Víla Nisa pfiivezla do Hrádku své poselství V neděli 25. června dorazila kolem poledního do Hrádku flotila v čele s plavidlem víly Nisy. Ta se na svou pouť vydala už v pátek v Nové

Více

Rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu PROSINEC 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Rozsvěcení vánočního stromu Vážení občané, chci využít této možnosti a poděkovat všem, kteří se podíleli na veřejném životě města v roce 2013, kteří nějakým

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více