Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):"

Transkript

1 Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád zákon č. 500/2004 Sb., správní řád vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého zisku, které správní orgán hradí jiným osobám a o výši paušální částky nákladů řízení zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právní vztazích zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím zákon č. 352/2001 Sb.,o užívání státních symbolů České republiky zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník zákon č. 94/1963 Sb., o rodině zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 1

2 II. (jednotlivé úseky odbory městského úřadu speciální právní předpisy) odbor kancelář starosty a tajemníka zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých (krizový zákon) zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržení upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nařízení vlády č.469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci odbor finanční zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých (zákon o finanční kontrole) zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících (rozpočtová pravidla) zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2

3 odbor vnitřních věcí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona o Policii České republiky (zákon o cestovních dokladech) zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých (zákon o evidenci obyvatel) zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých (zákon o ověřování) zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR ve znění pozdějších předpisů odbor majetku města a komunálního hospodářství zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem zákon č. 344/1992 Sb., zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám (zákon o vlastnictví bytů) zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor odbor obecní živnostenský úřad zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele zákon č. 353//2003 Sb., o spotřebních daních zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 3

4 zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby odbor sociálních věcí a zdravotnictví zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže zákon č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi yyhl. č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v soc. zabezpečení odbor investiční a regionálního rozvoje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje odbor školství a kultury zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých a některých dalších předpisů 4

5 odbor životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících (veterinární zákon) zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých (vodní zákon) zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona o správních poplatcích zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých (zákon o ochraně ovzduší) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých (lesní zákon) zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů (zákon o rybářství) zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické ujmě a o její nápravě zákon č. 9/2009 Sb., o hnojivech odbor dopravy zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 5

6 odbor výstavby a územního plánování zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, (úplné znění č. 357/2008 Sb.) zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Přístup k právním předpisům Přístup k předpisům obsaženým ve Sbírce je umožněn na odboru kancelář starosty a tajemníka v budově Městského úřadu Moravská Třebová, Olomoucká 2, I. poschodí, dveře č Náhled prostřednictvím informačního systému právních informací (ASPI) lze umožnit v úředních hodinách na odboru vnitřních věcí OIC nebo odboru kancelář starosty a tajemníka v budově Městského úřadu Moravská Třebová, Olomoucká 2. Aktualizováno k JUDr. Jana Blahová vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Městského úřadu v Moravské Třebové 6

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství Stránka č. 1 z 222 (platí od 26. 4. 2004) 505/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2 M e t o d i c k á p o m ů c k a Ministerstva vnitra ( č.j.: PO -1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003 ) kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Smart administration v cestovním ruchu

Smart administration v cestovním ruchu 1 Smart administration v cestovním ruchu Luděk Beneš, Pavel Kajml, Michal Kalman, Michaela Luňáčková, Marie Stříbrná ORE-institut, o.p.s. Praha 2008 2 Smart administration v oblasti cestovního ruchu Vydalo:

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upravujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. Záměr podřídit soukromé bezpečnostní

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 2. Důvod a způsob založení: Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zněním zákona č.

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více