PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PODLE NICHŽ JEDNOTLIVÉ ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JEDNAJÍ A ROZHODUJÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PODLE NICHŽ JEDNOTLIVÉ ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JEDNAJÍ A ROZHODUJÍ"

Transkript

1 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PODLE NICHŽ JEDNOTLIVÉ ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JEDNAJÍ A ROZHODUJÍ Všechny níže uvedené předpisy jsou: míněny vždy ve znění pozdějších předpisů fyzicky jsou k nahlédnutí na Odboru vnějších a vnitřních vztahů - úseku kultury, cestovního ruchu a Havlíčkobrodských listů (MIC); každý občan má možnost nahlížet do Sbírky zákonů ČR zveřejňované Ministerstvem vnitra ČR na každý občan při vyhledávání evropské legislativy má možnost nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie ODDĚLENÍ ÚTVARU VNITŘNÍHO AUDITU Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Vyhláška č. 416/2004 Sb. kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. PERSONÁLNĚ MZDOVÉ ODDĚLENÍ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech. Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. ODBOR VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH VZTAHŮ Zákon č.128/2000 Sb., o obcích. Zákon č. 250/2000 Sb., o hospodaření ÚSC. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství z r Nařízení Evropské komise č. 1998/2009 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné. Vyhláška 465/2009 Sb. o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

2 EKONOMICKÝ ODBOR Zákon č. 250/2000 Sb., o hospodaření ÚSC. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Vyhláška č. 449/2009 ze dne 11. prosince 2009, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. Vyhláška č. 410/2009 ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky. Vyhláška č. 383/2009 ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů. Vyhláška č. 357/2009 ze dne 5. října 2009, kterou se mění Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech řešení (insolventní zákon). Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Vyhláška č. 416/2004 Sb., provádí zákon 320/2001 Sb. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC. ODBOR ROZVOJE MĚSTA Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zákon č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Vyhláška č. 66/1988 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu č. 20/1987, v platném znění Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vyhláška č.501/2006 Sb., o požadavcích na využívání území. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy. Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa. Vyhláška č. 590/2002 o technických požadavcích pro vodní díla. Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

3 ODBOR SPRÁVY MAJETKU Usek správy bytů a nebytových prostor Zákon č.128/2000 Sb., zákon o obcích. Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví. Zákon č. 116/1990 Sb., zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Zákon č. 337/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků. Zákon č. 107/2006 Sb., zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Úsek správy majetku Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. Zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. Zákon č. 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích. Zákon č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku. Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu lesních a zemědělských pozemků. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Zákon č. 458/2005 Sb., energetický zákon. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Úsek evidenčně právní Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. ODBOR SPRÁVY A INFORMATIKY Úsek podatelny Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, Zákon č. 359/2005 Sb., občanský zákoník (péče o nálezy odevzdané občany). Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Úsek zabezpečení provozu úřadu Zákon č. 258/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Úsek informatiky Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Úsek krizového řízení Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

4 ODBOR DOPRAVY Úsek dopravy a pozemních komunikací Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Úsek dopravně správních agend Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení vozidel. Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech. Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Úsek přestupkového řízení Zákon č. 200 /1990 Sb., o přestupcích. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Úsek registrace Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů. Úsek kontroly Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky. Úsek ochrany přírodních zdrojů Ochrana přírody a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Myslivost Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Vyhláška Mze č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. Vyhláška Mze č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd.

5 Vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Ochrana zemědělského půdního fondu Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Vyhláška MŽP č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Lesní hospodářství Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů. Vyhláška Mze č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Vyhláška Mze č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství. Vyhláška Mze č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže. Vyhláška Mze č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Rybářství Zákon č. 99/2004 Sb., rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů. Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb. Ochrana zvířat Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů. Ochrana rostlin Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů. Úsek technické ochrany Odpadové hospodářství Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a Změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autogramů. Ochrana ovzduší Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti. Vyhláška MŽP č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu. Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. Vodní hospodářství Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Vyhláška Mze č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

6 Vyhláška Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Vyhláška Mze č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území. Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Vyhláška Mze č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci. Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Vyhláška Mze č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod. Posuzování vlivů na životní prostředí a projednávání integrovaných povolení Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů. Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ Úsek sociální péče Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, včetně prováděcí yhlášky č. 182/1991 Sb. Úsek sociálních služeb a prevence kriminality Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotně nouzi. zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Úsek kontrolní Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,. včetně prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Úsek sociálně právní ochrany dětí Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů. Úsek školství Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. OBECNÝ STAVEBNÍ ÚŘAD Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vyhláška č.501/2006 Sb., o požadavcích na využívání území. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní smlouvy. Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

7 Vyhláška č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zákon č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád. Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Speciální stavební úřad pro stavby silnic II. a III. třídy, místních komunikace a veřejně přístupných účelových komunikací Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Vyhláška č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Vyvlastňovací úřad Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Přidělování domovních čísel Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel. ODBOR EVIDENCE OBYVATEL A MATRIK Úsek matriky Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) - 6a oznamovací povinnost. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, (pro Slovenskou republiku zákon č. 40/1993 Z. z.) účinnost od Zákon č. 193/1999, o nabývání státního občanství některých bývalých československých občanů prošlá účinnost byla znovu obnovena zákonem č. 46/2006 Sb. prohlášení lze zpětně učinit od Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o změně některých zákonů (zákon o ověřování). Úsek správní a přestupkové agendy Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Úsek dokladů a evidencí Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel. Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o cestovních dokladech). Nařízení Rady (ES) 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy.

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA. Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA Mezi nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: zákon č./vyhl. Název právního předpisu 128/2000 Sb. O

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově městského úřadu na odboru vnitřních věcí. PŘEDPIS ČÍSLO NÁZEV 200/1990 106/1999

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní 1 PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYMEZUJÍCÍCH POSTAVENÍ OBCE A VZTAHUJÍCÍCH SE K JEJÍ ČINNOSTI Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Usnesení

Více

Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače

Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače Př í loha č. 3 Seznam přa vní ho řa mče ve vazbe na přostořove infořmače zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších usnesení

Více

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů)

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

14. Nejdůležitější předpisy

14. Nejdůležitější předpisy 14. Nejdůležitější předpisy DOPRAVA Pozemní komunikace Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Přehled nejdůležitějších zákonů pro činnost statutárního města a jeho orgánů

Přehled nejdůležitějších zákonů pro činnost statutárního města a jeho orgánů STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Nejdůležitější právní předpisy Statutární město a jeho orgány se při své činnosti řídí mnoha právními předpisy. Seznam platných právních předpisů týkající se činností orgánů obcí

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí Odbor životního prostředí Vedoucí odboru Oddělení zemědělství a lesního hospodářství vedoucí oddělení zemědělství a lesní hospodářství referent - zemědělství referent - zemědělství referent - myslivost,

Více

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 136/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. června 2015 o rovnocennosti některých zkouek a odborných kvalifikací zvlátní části úřednické zkouky Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek

Legislativa Přehled legislativních novinek Legislativa Přehled legislativních novinek 01.03. 2010 31.03.2010 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Nově přijaté předpisy

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou - odbor finanční

Městský úřad Lipník nad Bečvou - odbor finanční Seznam právních předpisů podle kterých je možné vůči městu Lipník nad Bečvou a jeho orgánu Městskému úřadu Lipník nad Bečvou činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Odbor analýz a podpory řízení 0 ne 0 provedené mimořádné kontroly 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Seznam zákonů. Příloha číslo 5. Zákon č.

Seznam zákonů. Příloha číslo 5. Zákon č. Příloha číslo 5 Seznam zákonů Zákon Procesní zákony 200 1990 Zákon 200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších 563 1991 Zákon 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších 337 1992 Zákon 337/1992, o správě

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodický list číslo 1 Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, LexisNexis cz, 2007 Damohorský a kol.:, C.H. Beck, Praha 2003 Kružíková, Adamová, Komárek:

Více

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Téma: Rovnocennost vzdělání Mgr. Jan Roneš dne 2. března 2016 1 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OBECNÁ ČÁST

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OBECNÁ ČÁST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OBECNÁ ČÁST PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 1.11.2004 ÚSTAVNÍ ZÁKLADY A OBECNÉ PŘEDPISY - Ústava ČR 1/1993, ve znění úst. z.č. 347/1997, 300/2000, 176/2001, 395/2001, 448/2001, 395/2001 -

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Město Svoboda nad Úpou má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město Svoboda nad Úpou má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zpracováno podle Vyhlášky Ministerstva informatiky č.442/2006sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. dubna 2015 o oborech státní služby Vláda nařizuje podle 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Obory státní služby Obory státní služby jsou uvedeny

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

I) MINISTERSTVO VNITRA

I) MINISTERSTVO VNITRA I) MINISTERSTVO VNITRA I. Základní právní předpisy Ústava České republiky, ve znění úst. zák. č. 347/1997 Sb., úst. zák. č. 300/2000 Sb., úst. zák. č. 395/2001 Sb., úst. zák. č. 448/2001 Sb., úst. zák.

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKONŮ UVEDENÝCH V PŘÍRUČCE VE ZNĚNÍ ZMĚN, DOPLŇKŮ A ÚPRAV K (podle programu ASPI)

PŘEHLED VYBRANÝCH ZÁKONŮ UVEDENÝCH V PŘÍRUČCE VE ZNĚNÍ ZMĚN, DOPLŇKŮ A ÚPRAV K (podle programu ASPI) Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 PŘEHLED VYBRANÝCH

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a

P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a Přehled činností v přenesené působnosti, které vykonávají některé městské části pro jiné městské části Městská část Brno-střed správní obvod Brno-město

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které ukládá povinnost pravidelně,

Více

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Změna: 41/2006 Sb. Změna: 273/2007 Sb.

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Změna: 41/2006 Sb. Změna: 273/2007 Sb. Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků Změna: 41/2006 Sb. Změna: 273/2007 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 21 zákona č. 312/2002

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od DOTAZNÍK sloužící jako zpráva o vzdělávání od 1. 1. 31. 12. 216 podle 39 zákona č. 312/22 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) 1. Název vzdělávací

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

Adresa úřadu: Městský úřad Lanškroun Nám. J. M. Marků Lanškroun

Adresa úřadu: Městský úřad Lanškroun Nám. J. M. Marků Lanškroun Město Lanškroun - povinně zveřejňované informace podle 5 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákona ) Adresa úřadu: Městský úřad Lanškroun Nám.

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Novela stavebního zákona a související zákony včetně prováděcích vyhlášek

Novela stavebního zákona a související zákony včetně prováděcích vyhlášek Novela stavebního zákona a související zákony včetně prováděcích vyhlášek MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Celostátní konference 12. a 13. 10. v Plzni JUDr. Vladimíra Sedláčková odbor stavebního řádu

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Právní předpisy vydané v roce 2010

Právní předpisy vydané v roce 2010 Právní předpisy vydané v roce 2010 1. Nález Ústavního soudu č. 10/2010 Sb., ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb.,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

Zveřejnění informací o shromažďování osobních údajů dle 18 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zveřejnění informací o shromažďování osobních údajů dle 18 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zveřejnění informací o shromažďování dle 18 odst.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně Město Jičín MěÚ Jičín 1 Komunikace s veřejností Poskytování informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb.

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Přehled dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR - v platném znění, Listina základních práv a svobod vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. jako součásti ústavního pořádku

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a

P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a Přehled činností v přenesené působnosti, které vykonávají některé městské části pro jiné městské části Strana 1 (celkem 15) Městská část Brno-střed vykonává

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ)

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) Informace pro úředníky územních samosprávných celků Aktualizováno 20. 10. 2014 Právní úprava ZOZ zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008 Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha, státní příspěvková organizace MV ČR sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 kontaktní

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích

Více

Legislativa Přehled legislativních novinek 01.10.2010 31.10.2010 Obsah: Přehled nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Upozornění na důležité legislativní změny > Projednávané zákony Přehled

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 LEDEN 2011 PŘEDKLÁDÁ : ING. MARIE HRABOVSKÁ VEDOUCÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Právní předpisy vydané v roce 2004, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2004, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2004, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1. Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných klíčové aktivity

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 14 Podopatření 1.3.4. - Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Investiční záměr: a) zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských

Více

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna čtvrtletně....2...3...5...6...8...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...23...24...25...26...27...28...30...31...33...35

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více