BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR"

Transkript

1 MOTOROLA RAZR TM

2

3 BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí, procházení webu i multimediálních soubor a adu dalších aktivit. Bleskurychlý 1,2GHz dvoujádrový procesor umož uje stahování webových stránek b hem vte iny a snadno zvládá i více úloh najednou. Prost ednictvím aplikace MotoCast m žete do smartphonu p enášet a stahovat hudbu, videa i dokumenty nebo odesílat fotografie a soubory do po íta e. Pomocí 8MP fotoaparátu zachytíte d ležité životní okamžiky na 1080p video v plném rozlišení HD. 4,3" displej qhd Super AMOLED Advanced vašeho smartphonu zajiš uje ješt živ jší a jasn jší obraz p ehrávaného videa. Poznámka: N které aplikace a funkce nemusí být dostupné ve všech zemích. Upozorn ní: Než smartphone sestavíte, nabijete nebo poprvé použijete, p e t te si d ležité informace o bezpe nosti a právních p edpisech, které jsou p ibaleny k výrobku. Tento výrobek spl uje platné mezní hodnoty pro vystavení rádiovým vlnám (tzv. SAR) 2,0 W/kg (ICNIRP). Mezní hodnoty i sm rnice obsahují podstatnou rezervu, aby byla chrán na bezpe nost všech osob bez rozdílu v ku a zdravotního stavu. Nejvyšší hodnoty SAR nam ené pro toto za ízení jsou uvedeny v regula ních informacích, které jsou sou ástí balení tohoto výrobku. Poznámka: P i nošení výrobku na t le použijte bu schválené p íslušenství, nap íklad pouzdro, nebo udržujte vzdálenost 2,5 cm od t la, abyste vyhov li požadavk m SAR. Upozor ujeme, že výrobek m že provád t p enos i v p ípad, že práv netelefonujete. Blahop ejeme 1

4 VÁŠ SMARTPHONE VÍCE Odpov di: Stiskn te možnost > Help Center. Aktualizace: Aktualizace pro smartphone, po íta ový software, uživatelské p íru ky, online nápov du a další informace naleznete na stránkách P íslušenství: P íslušenství k tomuto smartphonu najdete na adrese d ležité klávesy a konektory Mikrokonektor USB 3,5mm Konektor sady handsfree Mikrokonektor HDMI 11:23 Webová kamera HD Poznámky: Arturo Roman JP Jordan Tatia Torrey Kim Vonesh Snímky obrazovky uvedené v této p íru ce jsou simulované. Skute né zobrazení se m že lišit. Klávesy hlasitosti Pokyny uvedené v této p íru ce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru vašeho smartphonu. Není-li uvedeno jinak, veškeré pokyny uvedené v této p íru ce p edpokládají, že za ínáte na domovské obrazovce. Klávesa pro zapnutí a vypnutí Stisknutí = režim spánku Přidržení = napájení h ttp : //www. Slot na kartu Micro SIM Slot na kartu microsd Phone Browser Market Text Camera Apps Dotyková obrazovka 4,3" AMOLED Advanced Menu Search Home Back Poznámka: Váš smartphone se m že mírn lišit. 2 Váš smartphone

5 OBSAH ZA ÍNÁME DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY DOMOVSKÁ OBRAZOVKA APLIKACE A AKTUALIZACE HOVORY KONTAKTY ZPRÁVY ZADÁVÁNÍ TEXTU SOCIÁLNÍ SÍT TIPY A TRIKY WEBOVÁ APLIKACE DIGITÁLNÍ SV T FOTOGRAFIE A VIDEA HUDBA WEB P IZP SOBENÍ POLOHA BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE PAM OVÁ KARTA A SPRÁVA SOUBOR NÁSTROJE SPRÁVA ZABEZPE ENÍ ODSTRAN NÍ ZÁVAD BEZPE NOST VÝROBKU A PRÁVNÍ INFORMACE ZA ÍNÁME zprovozn ní SESTAVENÍ A NABITÍ 1 Vložte kartu Micro SIM. Poznámka: Stáhněte přístupový kryt směrem dolů abyste mohli do telefonu vložit kartu SIM a microsd. 3 Poznámka: V tomto produktu se používá nevym nitelná baterie. Baterii musí m nit pouze servisní za ízení schválené spole ností Motorola. Jakýkoli pokus o vyjmutí nebo vým nu baterie m že vést k poškození produktu a porušení záru ních podmínek. 2 Nabijte baterii. Vložte kartu microsd. 3H Za ínáme 3

6 Tip: Pokud se náhodou stane, že za ízení p estane reagovat, zkuste vynucený restart: Stiskn te a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí sou asn s klávesou zeslabení hlasitosti na 10 sekund. Tip: Chcete-li šet it energii baterie, p e t te si ást TIPY PRO BATERII na stránce 26. NASTAVENÍ A SPUŠT NÍ 1 Zapněte zařízení. 2 Vyberte jazyk. Welcome to MOTOROLA Poznámka: Tento smartphone podporuje služby a aplikace využívající velké množství dat. Ov te si proto, zda váš datový tarif spl uje vaše pot eby. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb. P IPOJENÍ K SÍTI WI-FI Chcete-li se p ipojovat k internetu rychleji a používat sí Wi-Fi, klepn te na stavový ádek v horní ásti domovské obrazovky a stáhn te jej dol. Stiskn te upozorn ní Wi-Fi networks available a vyberte preferovanou sí. Bezdrátové sít m žete také vyhledat pomocí položky Menu > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings a p ipojit se k nim. Další informace naleznete v ásti SÍT WI-FI na stránce Proveďte úvodní nastavení. Data settings The phone settings will be adapted to the data plan you have subscribed. Flat rate data plan Non-flat rate data plan 4 Please choose a language English (United Kingdom) Přidejte účty. Set Up Accounts If you use any of the services below, tap the icon to set it up. Corporate Sync Google MotoCast ID SKV LÝ OBSAH A JEŠT VÍCE Procházejte a stahujte tisíce nejskv lejších aplikací na sv t ze služby Android Market. M žete si stáhnout nové aplikace podle kapitoly PROCHÁZENÍ A INSTALACE APLIKACÍ na stránce 11. Do smartphonu lze nainstalovat volitelnou pam ovou kartu microsd m žete na ní nahrát fotografie, videa a hudbu z po íta e. (viz PAM OVÁ KARTA MICROSD na stránce 47). 4 Za ínáme

7 DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY n kolik základních informací ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY Pokud dotykovou obrazovku práv pot ebujete, je zapnutá, pokud nikoli, je vypnutá. Pokud b hem hovor držíte smartphone u ucha, dotyková obrazovka p ejde do režimu spánku, aby nedošlo k náhodnému stisknutí. Chcete-li dotykovou obrazovku uvést do režimu spánku nebo ji probudit, sta í stisknout klávesu pro zapnutí a vypnutí. Chcete-li zm nit asový interval, po který smartphone eká, než obrazovka automaticky p ejde do režimu spánku, stiskn te klávesu Menu > Settings > Display > Screen timeout. Pokud chcete obrazovku v režimu spánku zamknout, použijte postup ZÁMEK OBRAZOVKY na stránce 55. Chcete-li obrazovku odemknout, stiskn te klávesu pro zapnutí a vypnutí a poté p etáhn te ikonu doprava. Poznámka: Dotyková obrazovka m že z stat tmavá, pokud je sníma nad ní zakrytý. Nepoužívejte kryty nebo chráni e displeje (ani isté), které sníma zakrývají. TIPY PRO STISKNUTÍ Vše pouhým stisknutím: Stisknutí: Volba ikony nebo možnosti. Stisknutí a podržení: Otev ení možností. P etažení: Procházení nebo pomalý posun. Rychlý pohyb: Procházení nebo rychlý posun. Dotyková obrazovka a klávesy 5

8 Lupa: Posunem dvou prst od sebe nebo k sob p iblížíte nebo oddálíte aplikaci Google Maps, webovou stránku nebo fotografii. Displaying 297 contacts A In case of emergency Abe Baudo Allie Smyth Abe Baudo View contact Anna Medina Call contact Astrid Fanning Text contact lark St born St Wacker Dr E Wacker Pl State/Lake M W Lake St M W Lake St Lake Randolph/ M Wabash E Randolph St M N Micigan Stisknutím a přidržením zobrazíte možnosti. Posunem dvou prstů od sebe nebo k sobě zobrazení oddálíte nebo přiblížíte. Přetažením nebo rychlým pohybem můžete procházet. TIPY PRO KLÁVESY MENU, HOME, BACK A SEARCH Stisknutím klávesy Home ukon íte menu nebo aplikaci a vrátíte se na domovskou obrazovku. Na domovské obrazovce stisknutím a podržením klávesy Menu Klávesa Home Klávesa Back Klávesa Search Klávesa Home zobrazíte naposledy používané aplikace. Chcete-li n kterou z aplikací spustit, stiskn te ji. Stisknutím možnosti Menu otev ete možnosti nabídky. Stisknutím možnosti Back se vrátíte zp t. Stisknutím možnosti Search m žete vyhledávat text, stisknutím a podržením aktivujete hlasové vyhledávání. MENU KLÁVESY PRO ZAPNUTÍ, VYPNUTÍ A ZAMKNUTÍ Stisknutím a podržením klávesy pro zapnutí a vypnutí otev ete menu klávesy pro zapnutí a vypnutí, v n mž m žete vypnout smartphone (Power off), vypnout veškerá bezdrátová p ipojení, uvést smartphone do režimu Sleep s nízkou spot ebou nebo vypnout i zapnout Airplane mode nebo Silent mode. 6 Dotyková obrazovka a klávesy

9 NASTAVIT HLASITOST Stisknutím kláves hlasitosti m žete zm nit hlasitost vyzván ní (na domovské obrazovce) nebo hlasitost sluchátka (b hem hovoru). B hem p ehrávání hudebních soubor nebo videosoubor m žete pomocí kláves hlasitosti nastavovat hlasitost p ehrávání. OTO ENÍ OBRAZOVKY Když oto íte smartphone, m že se oto it i dotyková obrazovka, aby z stala ta správná strana naho e: Nalezení: Menu > Settings > Display > Auto-rotate screen RYCHLÉ TIPY Pokud si nevíte rady, vyzkoušejte následující: Chcete... P ejít na podrobnosti Nap íklad otev ít textovou zprávu, zobrazit podrobnosti kontaktu nebo otev ít položky v seznamech. Stiskn te p íslušnou zprávu, kontakt nebo položku. Chcete... Zobrazit menu obrazovky Otev ít nabídku aktuální obrazovky. Zobrazit možnosti položek Otev ít nabídku možností pro položku na obrazovce (je-li nabídka k dispozici). Za ít znovu Vrátit se na domovskou obrazovku. Probudit smartphone Zapnout dotykovou obrazovku z režimu spánku. Restartovat smartphone, který nereaguje vypn te smartphone a poté jej znovu zapn te. Stiskn te možnost Menu. Stiskn te položku a podržte ji. Stiskn te možnost Home. Stiskn te klávesu pro zapnutí avypnutí. Stiskn te a podržte klávesu pro zapnutí avypnutí sou asn s klávesou zeslabení hlasitosti na 10 sekund. Dotyková obrazovka a klávesy 7

10 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA rychlý p ístup k tomu, co pot ebujete nejvíce RYCHLÝ ZA ÁTEK: DOMOVSKÁ OBRAZOVKA Na domovské obrazovce naleznete všechny nejnov jší informace na jednom míst. Zobrazuje se p i zapnutí smartphonu nebo po stisknutí klávesy Home v menu. Vypadá takto: 11:23 Arturo Roman JP Jordan Tatia Torrey Kim Vonesh Stavový řádek telefonu Upozornění Přetažením panelu dolů zobrazíte podrobnosti. Poznámka: Vaše domovská obrazovka se m že mírn lišit. Domovská obrazovka p esahuje doleva a doprava, a poskytuje tak více prostoru pro zkratky, widgety a další položky. Rychlým pohybem domovské obrazovky doleva a doprava zobrazíte další panely a m žete p idávat widgety a zkratky. Tip: Stisknutím možnosti Home na domovské obrazovce zobrazíte miniatury p ti panel domovských obrazovek. Klepnutím na miniaturu p ejdete na p íslušný panel. POUŽITÍ A ZM NA DOMOVSKÉ OBRAZOVKY Rychlým pohybem doleva nebo doprava zobrazíte další widgety a zkratky. / w w w. Browser Market Text Camera Apps Zkratky Stisknutím otevřete. Otevření menu aplikací. Phone 8 Domovská obrazovka Na domovské obrazovce se nacházejí zkratky, což jsou ikony, které spoušt jí oblíbené aplikace i otevírají webové záložky, kontakty, ozna ení u nebo seznamy skladeb. Widgety zobrazují novinky, p edpov po así, zprávy a další aktuality. Další panely zkratek a widgety zobrazíte rychlým pohybem po domovské obrazovce doleva nebo doprava. Nebo m žete stisknout klávesu Home a klepnutím na miniaturu p ejít na p íslušný panel.

11 Chcete-li n co otev ít, stiskn te to. Stisknutím klávesy Home se vrátíte na domovskou obrazovku. Tip: Otev ete-li widget, stisknutím možnosti Menu zobrazíte dostupné možnosti a nastavení (m žete zobrazit nap íklad ú ty widget Calendar, Social Networking, Social Status nebo Universal Inbox). Další informace o widgetech pro sociální sít naleznete v ásti Ú ET SOCIÁLNÍCH SÍTÍ na stránce 24. Chcete-li zm nit velikost widgetu, stiskn te a p idržte THU 8 JUL jeden roh, dokud neucítíte Kristine Kelley Not 3pm even ready to vibrace a poté jej go Budget back Meeting to school potáhn te. Chcete-li n co p idat nebo zm nit tapetu, stiskn te a podržte prázdné místo, dokud se nezobrazí menu Add to Home. Chcete-li uspo ádat zkratky, m žete p idat složku. Chcete-li n co p esunout nebo smazat, stiskn te to a podržte, dokud nepocítíte vibrace. Poté to p etáhn te na jiné místo, na jiný panel nebo do koše v horní ásti obrazovky. Zkratky v dokovací ad v dolní ásti domovské obrazovky se zobrazují na všech panelech. Zkratky v doku m žete zm nit (krom ikony menu aplikací ). Stiskn te a p idržte zkratku v doku a poté vyberte zkratku, kterou chcete umístit místo ní. VYHLEDÁVÁNÍ Stiskn te ikonu pole. Stisknutím zobrazíte více možností vyhledávání. a vyhledávejte pomocí zobrazeného Klepnutím zde můžete zadat text. Stiskněte a můžete vyhledávat hlasem. STAV SMARTPHONU A OZNÁMENÍ Ikony v horní ásti obrazovky upozor ují na Service Provider zprávy a na stav Notifications smartphonu. Chcete-li oznámení zobrazit, klepn te na stavový Jim Somers ádek a stáhn te jej dol. Meet me outside the... Klepnutím vyberte New p íslušné oznámení. Chcete-li odstranit jedno New voic Dial *86 oznámení, stiskn te ikonu. Chcete-li odstranit všechna oznámení, klepn te na tla ítko Clear. October 6, :23 Wi-Fi networks available Select to open Preferred N/W Finder 2:47 PM 2:45 PM 2:41 PM Domovská obrazovka Clear 9

12 Tip: Chcete-li zobrazit dnešní datum, stiskn te stavový ádek v horní ásti obrazovky. IKONY NA STAVOVÉM ÁDKU sí (plný signál) sí (roaming) aktivní p ipojení GPS Wi-Fi v dosahu Bluetooth je zapnuto USB p ipojeno aktivní hovor režim V letadle nová textová zpráva nový nová hlasová pošta vibrace vypnutý zvuk baterie (nabíjení) baterie (pln nabitá) H+ (nejrychlejší data) sí (bez signálu) varování Wi-Fi je p ipojena Bluetooth je p ipojeno synchronizace dat na pozadí zmeškaný hovor karta microsd je nastaven budík P ipomenutí události v kalendá i aktivní hudební p ehráva zapnutý reproduktor ztlumený hovor stahování Tip: Pokud je smartphone p ipojen k vašemu ú tu Google, zobrazí se modré ikony p ipojení (sí, data, Wi-Fi). Bílé ikony p ipojení znamenají, že smartphone nekomunikuje se servery Google. Poznámka: Aplikace, které stáhnete ze služby Android Market, mohou ve stavovém ádku zobrazovat jiné ikony, které upozor ují na specifické události. 10 Domovská obrazovka

13 APLIKACE A AKTUALIZACE získejte požadovanou aplikaci RYCHLÝ ZA ÁTEK: APLIKACE A AKTUALIZACE Všechny aplikace se nacházejí na jednom míst. Na domovské obrazovce otev ete menu aplikací stisknutím ikony. Chcete-li zobrazit všechny aplikace, posu te se rychlým pohybem doprava nebo doleva. Chcete-li prohlížet nebo vytvo it skupiny aplikací, v menu aplikací stiskn te možnost All apps. All apps New group Recent Downloaded Otevření menu skupin aplikací. Vyhledání nových aplikací ve službě Android Market. Vytvořené nové skupiny aplikací. Výběr požadované skupiny aplikací. Chcete-li menu Aplikace ukon it, stiskn te klávesu Home nebo Back. PROCHÁZENÍ A INSTALACE APLIKACÍ Získejte všechny ty zábavné hry a bezvadné aplikace, které chcete! Služba Android Market poskytuje p ímý p ístup k aplikacím, hrám a knihám, které si m žete stáhnout a nainstalovat do svého smartphonu. Nalezení: > Market P ejd te na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a stiskn te ji. Poté stiskn te tla ítko Install (je-li aplikace zdarma) nebo Buy. Nové aplikace, které nainstalujete, se p idávají do menu aplikací. Tip: Aplikace a aktualizace si pe liv vybírejte z d v ryhodných webových stránek, nap íklad Market, protože n které mohou ovlivnit výkon vašeho smartphonu viz ást VYBÍREJTE PE LIV na stránce 12. Poznámka: P i instalaci aplikace si p e t te upozorn ní, která vám sd lují, k jakým informacím aplikace poskytne p ístup. Pokud nechcete, aby aplikace k t mto informacím m la p ístup, instalaci zrušte. POSLEDNÍ APLIKACE Smartphone si pamatuje, které aplikace jste používali naposled. Naposled používané aplikace zobrazíte stisknutím a p idržením možnosti Home na domovské obrazovce. V menu aplikací poté stiskn te ikonu > Recent. Aplikace a aktualizace 11

14 SPRÁVA A OBNOVA APLIKACÍ Na domovské obrazovce stiskn te možnost Menu > Manage apps. Klepn te na aplikaci v seznamu a vyberte možnost Uninstall (pokud jste danou aplikaci stáhli), Clear cache nebo jinou možnost. Chcete-li znovu nainstalovat aplikaci ze služby Android Market, stiskn te ikonu > Market a poté stiskn te možnost Menu > My apps. Aplikace, které jste již d íve zakoupili prost ednictvím služby Android Market, jsou uvedeny v seznamu a k dispozici ke stažení. VYBÍREJTE PE LIV Aplikace jsou skv lé. N co se najde pro každého. Hrajte si, komunikujte, pracujte nebo se bavte. Nezapome te ale aplikace vybírat pe liv. Zde je n kolik tip : Aby spyware, phishing nebo viry neovlivnily váš smartphone nebo vaše soukromí, používejte aplikace z d v ryhodných webových stránek, nap íklad Market. Ve služb Market si p ed instalací ov te hodnocení a komentá e k aplikaci. Máte-li o bezpe nosti aplikace pochybnosti, neinstalujte ji. Jako všechny aplikace i ty stažené budou využívat pam, data, baterii a výkon tabletu n které více než jiné. Nap íklad jednoduchý widget pro zobrazení úrovn baterie spot ebuje mén než aplikace p ehráva e, který streamuje hudbu. Pokud se vám po instalaci aplikace nelíbí, kolik pam ti, dat a výkonu procesoru pot ebuje, odinstalujte ji. M žete ji vždy nainstalovat znovu. Podobn jako u procházení internetu m žete sledovat p ístup d tí k aplikacím a zabránit tak jejich vystavení nevhodnému obsahu. N které aplikace nemusí poskytovat úpln správné informace. Bu te opatrní, zejména pokud jde o osobní zdraví. AKTUALIZACE SMARTPHONU Aktualizace softwaru smartphonu m žete kontrolovat, stahovat a instalovat prost ednictvím samotného smartphonu nebo prost ednictvím po íta e: Pomocí smartphonu: Je-li k dispozici aktualizace smartphonu, m že se zobrazit automatické upozorn ní. Jednoduše ji podle pokyn stáhn te a nainstalujte. Chcete-li aktualizace zkontrolovat manuáln, stiskn te možnost Menu > Settings > About phone > System updates. 12 Aplikace a aktualizace

15 Smartphone stáhne všechny aktualizace prost ednictvím vaší mobilní sít. Nezapome te, že tyto aktualizace mohou být pom rn velké (25 MB i více) a nemusí být k dispozici ve všech zemích. Nemáte-li neomezený datový tarif nebo aktualizace mobilní sít nejsou ve vaší zemi k dispozici, aktualizaci m žete provést prost ednictvím po íta e. Pomocí po íta e: V po íta i p ejd te na webovou adresu a zkontrolujte odkazy Software. Je-li k dispozici aktualizace, postupujte podle pokyn pro instalaci. HOVORY je skv lé si popovídat RYCHLÝ ZA ÁTEK: HOVORY MOŽNOSTI VYTÁ ENÍ Na domovské obrazovce stiskn te ikonu Dialer Most Recent Recent Contacts Julie Smith Mobile Favorites 1 hour ago Phone. Seznam posledních hovorů Stisknutím položky uskutečníte hovor. Volat zpět 1 2 ABC 3 DEF 4 GHI * 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 + # Backspace Odstraní zadané číslice. Přidat číslo do kontaktů Volat Zadejte telefonní číslo a stisknutím zahajte hovor. Hlasové vytáčení Hovory 13

16 Tip: Vyhledávejte kontakty p ímo z íselníku! Chcete-li nap íklad ve svých kontaktech najít jméno Jeff, stiskn te Odpovídající kontakty se zobrazí nad polem ísel. MOŽNOSTI B HEM HOVORU Connected 00:12 Service Provider Měřič hovorů Victor Harp Mobile Chcete-li použít za ízení Bluetooth, stiskn te možnost Bluetooth. (P íslušné za ízení musí být zapnuté a spárované viz P IPOJENÍ NOVÝCH ZA ÍZENÍ na stránce 45.) Tip: M žete stisknout možnost Home nebo tla ítko Back a skrýt tak zobrazení aktivního hovoru. Znovu jej zobrazíte stisknutím možnosti Home > Phone. Poznámka: Používání mobilního za ízení nebo p íslušenství p i ízení m že snižovat pozornost idi e a m že být v rozporu s platnými p edpisy. Vždy dodržujte dopravní p edpisy a jezd te bezpe n. Add call Bluetooth End call Mute Dialpad Speaker Ukončení hovoru Zavěšení. Číselník Zadávání čísel během hovoru. Reproduktor Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru. USKUTE N NÍ NEBO P IJETÍ HOVORU Chcete-li uskute nit hovor, stiskn te ikonu Phone, zadejte íslo a poté stiskn te ikonu. Tip: Je-li obrazovka zamknuta, nejprve p etáhn te ikonu doprava. Pokud je obrazovka aktivní, p ijmete hovor stisknutím tla ítka Answer. Je-li obrazovka zamknuta, p ijmete hovor p etáhnutím ikony doprava. Ztlumit Ztlumení nebo zesílení hovoru. 14 Hovory

17 Pokud je obrazovka aktivní a chcete hovor ignorovat, stiskn te ikonu Ignore. Pokud chcete hovor ignorovat a obrazovka je zamknutá, p etáhn te ikonu doleva. Váš smartphone umož uje zaslat volajícímu textovou zprávu. Vyberte požadovanou zprávu a odešlete ji tla ítkem Ok. Pokud zprávu odeslat nechcete, stiskn te tla ítko Cancel. Text Message Reply Create new message Sorry I was unable to answer your call Please call me again in a few minutes I will call you back in a few minutes Turn off text message reply Tip: Chcete-li upozorn ní na p íchozí hovor ztlumit, stiskn te klávesu pro zapnutí a vypnutí nebo klávesy hlasitosti. Poznámka: Když smartphone podržíte u ucha, displej zhasne, aby nedošlo k náhodnému stisknutí. Pokud smartphone od ucha vzdálíte, displej se znovu rozsvítí. POSLEDNÍ HOVORY Nalezení: Phone > Recent Chcete-li vybrat seznam hovor, stiskn te a vyberte možnost All calls, Missed calls, Incoming calls nebo Outgoing calls. Ok Cancel Chcete-li na dané íslo zavolat, stiskn te ikonu vedle n j. Pokud chcete zaslat textovou zprávu, vytvo it kontakt, zobrazit kontakt nebo vybrat jinou možnost, stiskn te položku a p idržte ji. Seznam vymažete stisknutím možnosti Menu > Clear list. ASTÉ HOVORY Nalezení: Phone > Favorites Stisknutím kontaktu zobrazíte informace o tomto kontaktu. Chcete-li kontaktu zavolat, stiskn te ikonu vedle položky. Chcete-li odeslat textovou zprávu, nebo zobrazit další možnosti, kontakt stiskn te a podržte. Chcete-li p idat kontakt do seznamu oblíbených, stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Add to favorites. KONFEREN NÍ HOVORY Chcete-li zahájit konferen ní hovor, zavolejte na první íslo. Když dojde ke spojení hovoru, stiskn te možnost Add call. Vyto te další íslo nebo je vyberte ze seznamu kontakt nebo z oblíbených. Jakmile další ú astník p ijme hovor, stiskn te možnost Merge. Hovory 15

18 VAŠE TELEFONNÍ ÍSLO Nalezení: Menu > Settings > About phone > Status > My Phone number REŽIM TTY Váš smartphone m že používat volitelný dálnopis (TTY); komunika ní za ízení, které používají osoby se ztíženou schopností naslouchání nebo se sluchovým postižením. 1 P ipojte za ízení TTY (dálnopis) do konektoru soupravy handsfree smartphonu. 2 Stiskn te možnost Menu > Settings > Call settings > TTY mode a vyberte nastavení za ízení TTY. TÍS OVÁ VOLÁNÍ Poznámka: Váš poskytovatel služby naprogramoval do telefonu jedno nebo více ísel tís ových linek, která lze vyto it kdykoli, a to i v dob, kdy je smartphone uzam en. Tís ová telefonní ísla se v r zných zemích liší. P edprogramovaná ísla tís ových linek nemusí fungovat na všech místech a n kdy nelze tís ový hovor uskute nit kv li potížím s p enosovou sítí, vlivu okolního prost edí nebo rušení. 1 Stiskn te ikonu Phone (je-li smartphone uzam en, stiskn te položku Emergency Call). 2 Zadejte íslo tís ového volání. 3 Stisknutím ikony zavolejte na íslo tís ového volání. Poznámka: Smartphone m že použít lokaliza ní služby (GPS a AGPS), které pomohou tís ovým službám vás nalézt. Viz ást SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POLOHOU na stránce 62. ZCHLAZENÍ Za velmi výjime ných okolností, nap íklad pokud byl smartphone vystaven mimo ádn vysokým teplotám, se mohou zobrazit zprávy Zchlazení. Chcete-li zabránit možnému poškození baterie nebo smartphonu, m li byste postupovat podle t chto pokyn, dokud nebude smartphone ve svém doporu eném teplotním rozsahu. Pokud je smartphone v režimu Zchlazení, lze uskute ovat pouze tís ová volání. 16 Hovory

19 KONTAKTY telefonní seznam jaký jste ješt nikdy nem li RYCHLÝ ZA ÁTEK: TELEFONNÍ SEZNAM Nalezení: > Contacts Dialer Recent Displaying 297 contacts A Contacts In case of emergency Abe Baudo Allie Smyth Anna Medina Astrid Fanning Favorites Tip: Chcete-li v seznamu vyhledávat, stisknutím ikony otev ete dotykovou klávesnici a napište jméno. Pokud tento seznam p etahujete nebo jím listujete, zobrazí se lišta pro procházení, která umožní rychlejší pohyb. # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Skupina Vytváření a zobrazování skupin kontaktů. Přidání kontaktu. Seznam kontaktů Stisknutím zobrazíte informace o kontaktu. Stisknutím a přidržením uskutečníte hovor, odešlete textovou zprávu nebo provedete jinou akci. Stisknutím písmene přejdete na kontakty s tímto počátečním písmenem. P ENOS KONTAKT Všechny kontakty m žete mít na jednom míst. N kolik praktických rad: Používejte Gmail Veškeré vaše kontakty ze služby Gmail se automaticky synchronizují do smartphonu. R zné po íta ové aplikace pro mobilní telefony a ové ú ty umož ují export seznamu kontakt v podob souboru.csv. Takový soubor pak m žete do Gmailu importovat. Podrobn jší informace najdete na stránkách M žete se také v po íta i p ihlásit k ú tu Gmail a vybrat možnost Nápov da. Více Na stránkách najdete další postupy a nástroje. SPOJENÍ KONTAKT M žete mít dva nebo více kontakt pro tutéž osobu, nap íklad m žete mít kontakt ze služby Gmail, který je zárove uložen ve smartphonu, nebo jednoho p ítele se dv ma ovými adresami. Pokud chcete tyto kontakty zkombinovat: Nalezení: > Contacts Stisknutím kontakt otev ete, poté stiskn te možnost Menu > Join a stiskn te druhý kontakt. Kontakty 17

20 KONTAKTY PRO VOLÁNÍ NEBO Nalezení: > Contacts Stisknutím kontaktu zobrazíte informace o tomto kontaktu. Chcete-li kontaktu zavolat, stiskn te ikonu vedle položky. Chcete-li odeslat textovou zprávu, nebo zobrazit další možnosti, kontakt stiskn te a podržte. Pokud chcete zm nit zobrazovanou skupinu kontakt (All, Facebook a podobn ), klepn te na název filtru naho e. Chcete-li zm nit zobrazení seznamu kontakt, stiskn te možnost Menu > Display options. VYTVO ENÍ KONTAKT Nalezení: > Contacts > ZOBRAZENÍ A POUŽÍVÁNÍ KONTAKT Když si nastavíte ú et sociálních sítí (viz SOCIÁLNÍ SÍT na stránce 24), získáte informace o tom, co a kdy vaši p átelé d lají. Pokaždé, když p ijmete hovor, p e tete si zprávu nebo vyhledáte kontaktní informace p ítele, uvidíte nejen jeho jméno a íslo, ale i status na sociální síti a smajlík. Nalezení: > Contacts Chcete-li vyhledat kontakt, stiskn te ikonu na obrazovce Contacts a napište jméno kontaktu. Stisknutím kontaktu otev ete podrobnosti. V okn podrobností m žete zahájit hovor nebo napsat zprávu stisknutím ikony vedle telefonního ísla, ové adresy nebo sociální sít. Chcete-li zobrazit vzájemné kontakty s tímto lov kem, stiskn te položku Contact History. Add contact First name Last name Phone Home Home Google contact from Postal address Organization Save Phone Cancel Nastavení obrázku kontaktu. Přidání podrobností. Přidání dalšího čísla. Odstranění čísla. Typ telefonního čísla. 18 Kontakty

21 Stisknutím pole pro zadání textu otev ete dotykovou klávesnici. Po skon ení stiskn te možnost Save. Kde jsou kontakty uloženy? Smartphone ukládá nové kontakty do vlastní pam ti a na server Google, pokud máte založen ú et. Aktualizuje také váš ú et sociálních sítí. OBLÍBENÉ Chcete-li p idat kontakt do seznamu oblíbených, stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Add to favorites. Zobrazení seznamu oblíbených: Nalezení: > Contacts > Favorites ÚPRAVY A ODSTRAN NÍ KONTAKT Nalezení: > Contacts Stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Edit contact nebo Delete contact. PERSONALIZACE KONTAKT Nalezení: > Contacts P idat fotografii: Stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Edit contact >. Nastavení vyzván cího tónu: Klepn te na kontakt a stiskn te možnost Menu > Options > Ringtone. SKUPINY Nalezení: > Contacts > > název skupiny Kontakty m žete za adit do vámi vytvo ených skupin (nap íklad p átelé, rodina nebo práce ). Kontakty pak m žete zobrazit snadn ji zobrazením jedné skupiny. Chcete-li vytvo it novou skupinu, stiskn te ikonu Contacts > a poté stiskn te možnost Menu > New group. SYNCHRONIZACE KONTAKT Pokud n který kontakt zm níte, smartphone automaticky aktualizuje i vaše další ú ty sociálních sítí. Pokud zm níte údaje p ítele na sociální síti, smartphone aktualizuje také vaše kontakty. Kontakty 19

22 ZPRÁVY n kdy je nejlepší poslat textovou nebo okamžitou zprávu anebo ... RYCHLÝ ZA ÁTEK: ZASÍLÁNÍ ZPRÁV Nalezení: > Messaging > Universal Inbox Universal Inbox (14) Anna Medina 7:39 PM Copy Revisions Please take a look at the new revisions and let... Jim Somers 5:47 PM Meet me outside the theater at 8 and don t don t forget your ID. Would you maybe like to... Arther Bando 2:45 PM Meeting invitation Meeting is set for next Thursday at 10:00 am... Jon Anderson 2:19 PM Your last message I m fine with that. Mary Morgan 11:41 AM Freelancers We re going to need help with the new interns... Kontrola zpráv. Vytváření zpráv. Typ zprávy Seznam zpráv Stisknutím otevřete zprávu. Stisknutím a přidržením můžete přesouvat, odstraňovat a provádět další akce. Tip: Chcete-li zobrazit více zpráv, prove te rychlý pohyb nebo p etažení nahoru. TENÍ A ODPOV DI NA ZPRÁVY Nalezení: > Messaging > Universal Inbox Poznámka: Universal Inbox zobrazí všechny zprávy pohromad zprávy, a zprávy ze sociálních sítí. Pokud chcete zobrazit pouze jeden typ zpráv, stiskn te místo možnosti Universal Inbox typ zprávy. Chcete-li otev ít textovou zprávu nebo zprávu ze sociální sít a všechny p íslušné odpov di, klepn te na ni. Chcete-li odpov d t na textovou zprávu, sta í ji otev ít a zadat odpov do textového pole v dolní ásti. Na ovou zprávu m žete odpov d t stisknutím ikony. Chcete-li ovou zprávu p eposlat, otev ete ji a stiskn te ikonu > Forward. Stisknutím a p idržením zprávy zobrazíte možnosti. VYTVÁ ENÍ ZPRÁV Nalezení: > Messaging > Vyberte typ zprávy, nap íklad Text Message nebo Facebook. Poté zadejte p íjemce a zprávu. U textových zpráv a m žete stisknutím možnosti Menu vybrat rozší ené možnosti, nap íklad Insert... nebo Attach Files. 20 Zprávy

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR TM MOTOROLA RAZR BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Stru né pokyny. D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer.

Stru né pokyny. D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer. Stru né pokyny D kujeme vám, že jste si k uspokojení svých pot eb v oblasti p enosných po íta vybrali notebook Acer. Uživatelské p íru ky Abychom vám p i používání notebooku Acer pomohli, vytvo ili jsme

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má osmijádrový procesor s frekvencí 1,7 GHz. Před použitím si prosím přečtěte tento

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Mobilní projektor. Průvodce rychlým používáním

Mobilní projektor. Průvodce rychlým používáním Mobilní projektor Průvodce rychlým používáním Průvodce rychlým používáním... 4 2011 3M. Všechna práva vyhrazena. 3 Děkujeme vám Děkujeme vám za zakoupení tohoto mobilního projektoru značky 3M. Nyní si

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios OBSAH PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 FUNKCE... 3 INSTALOVÁNÍ APLIKACE IMATION LINK... 3 PŘECHOD Z APLIKACE IMATION POWER DRIVE... 3 SPUŠTĚNÍ

Více

PRIV. Verze:: 6.0. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 6.0. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2016-05-19 SWD-20160519163749325 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

NOOK Color. Návod k použití

NOOK Color. Návod k použití NOOK Color Návod k použití Nabíjení čtečky NOOK 1 Před první použitím je nutné čtečku plně nabít. Zapojte čtečku do zásuvky pomocí přiloženého napájecího adaptéru a USB kabelu. Čtečku NOOK můžete používat,

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Vítejte přejděte na stránku přejděte na stránku

Vítejte přejděte na stránku  přejděte na stránku Vítejte eský Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Uživatelská příručka 1 ASUS Travelair AC CZ11182 Druhá edice V2 Leden 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

VisionBook 10Wi Pro. Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka User manual

VisionBook 10Wi Pro. Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka User manual VisionBook 10Wi Pro Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka User manual Tablet Klávesnice Sou ásti balení Napájecí adaptér Uživatelská p íru ka Popis tabletu Za ízení Funkce 1. micro SD slot tení a zápis

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100

Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Uživatelská příručka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Version 1.0.CS Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Použití přístroje 4 1.1 Funkční tlačítka 4 1.2 Nabíjení baterie 5 1.3 Paměťová karta 6 1.4

Více

Vítejte MOTOROLA ATRIX. Více

Vítejte MOTOROLA ATRIX. Více MOTOROLA ATRIX TM Vítejte MOTOROLA ATRIX Není to něco jako počítač: jednoduše počítač plnohodnotně nahrazuje. Počítač, který slouží také jako telefon: Díky vestavěné počítačové dvoujádrové technologii

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Návod pro Sony Xperia Z5

Návod pro Sony Xperia Z5 Návod pro Sony Xperia Z5 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vasco Traveler Premium 5

Vasco Traveler Premium 5 Vasco Traveler Premium 5 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 5 1.2. Nabíjení baterie 6 1.3. Paměťová

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 32 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 55 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

3 Domovská obrazovka Androidu. Zamykací obrazovka Androidu

3 Domovská obrazovka Androidu. Zamykací obrazovka Androidu Zamykací obrazovka Androidu Tažením lišty zámku (A) doprava zamkněte GoTab. Následně se dostanete na domovskou obrazovku Androidu. 3 Domovská obrazovka Androidu Domovská obrazovka Androidu Dole na obrazovce

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Přední fotoaparát Reproduktor Konektor sluchátek Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor Micro USB Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid S56 Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid 1 2014 Všechna práva vyhrazena Acer Liquid Jade S Stru né pokyny Model: S56 Tato revize: 01/2015 English Informace

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více