BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR"

Transkript

1 MOTOROLA RAZR TM

2

3 BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí, procházení webu i multimediálních soubor a adu dalších aktivit. Bleskurychlý 1,2GHz dvoujádrový procesor umož uje stahování webových stránek b hem vte iny a snadno zvládá i více úloh najednou. Prost ednictvím aplikace MotoCast m žete do smartphonu p enášet a stahovat hudbu, videa i dokumenty nebo odesílat fotografie a soubory do po íta e. Pomocí 8MP fotoaparátu zachytíte d ležité životní okamžiky na 1080p video v plném rozlišení HD. 4,3" displej qhd Super AMOLED Advanced vašeho smartphonu zajiš uje ješt živ jší a jasn jší obraz p ehrávaného videa. Poznámka: N které aplikace a funkce nemusí být dostupné ve všech zemích. Upozorn ní: Než smartphone sestavíte, nabijete nebo poprvé použijete, p e t te si d ležité informace o bezpe nosti a právních p edpisech, které jsou p ibaleny k výrobku. Tento výrobek spl uje platné mezní hodnoty pro vystavení rádiovým vlnám (tzv. SAR) 2,0 W/kg (ICNIRP). Mezní hodnoty i sm rnice obsahují podstatnou rezervu, aby byla chrán na bezpe nost všech osob bez rozdílu v ku a zdravotního stavu. Nejvyšší hodnoty SAR nam ené pro toto za ízení jsou uvedeny v regula ních informacích, které jsou sou ástí balení tohoto výrobku. Poznámka: P i nošení výrobku na t le použijte bu schválené p íslušenství, nap íklad pouzdro, nebo udržujte vzdálenost 2,5 cm od t la, abyste vyhov li požadavk m SAR. Upozor ujeme, že výrobek m že provád t p enos i v p ípad, že práv netelefonujete. Blahop ejeme 1

4 VÁŠ SMARTPHONE VÍCE Odpov di: Stiskn te možnost > Help Center. Aktualizace: Aktualizace pro smartphone, po íta ový software, uživatelské p íru ky, online nápov du a další informace naleznete na stránkách P íslušenství: P íslušenství k tomuto smartphonu najdete na adrese d ležité klávesy a konektory Mikrokonektor USB 3,5mm Konektor sady handsfree Mikrokonektor HDMI 11:23 Webová kamera HD Poznámky: Arturo Roman JP Jordan Tatia Torrey Kim Vonesh Snímky obrazovky uvedené v této p íru ce jsou simulované. Skute né zobrazení se m že lišit. Klávesy hlasitosti Pokyny uvedené v této p íru ce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru vašeho smartphonu. Není-li uvedeno jinak, veškeré pokyny uvedené v této p íru ce p edpokládají, že za ínáte na domovské obrazovce. Klávesa pro zapnutí a vypnutí Stisknutí = režim spánku Přidržení = napájení h ttp : //www. Slot na kartu Micro SIM Slot na kartu microsd Phone Browser Market Text Camera Apps Dotyková obrazovka 4,3" AMOLED Advanced Menu Search Home Back Poznámka: Váš smartphone se m že mírn lišit. 2 Váš smartphone

5 OBSAH ZA ÍNÁME DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY DOMOVSKÁ OBRAZOVKA APLIKACE A AKTUALIZACE HOVORY KONTAKTY ZPRÁVY ZADÁVÁNÍ TEXTU SOCIÁLNÍ SÍT TIPY A TRIKY WEBOVÁ APLIKACE DIGITÁLNÍ SV T FOTOGRAFIE A VIDEA HUDBA WEB P IZP SOBENÍ POLOHA BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE PAM OVÁ KARTA A SPRÁVA SOUBOR NÁSTROJE SPRÁVA ZABEZPE ENÍ ODSTRAN NÍ ZÁVAD BEZPE NOST VÝROBKU A PRÁVNÍ INFORMACE ZA ÍNÁME zprovozn ní SESTAVENÍ A NABITÍ 1 Vložte kartu Micro SIM. Poznámka: Stáhněte přístupový kryt směrem dolů abyste mohli do telefonu vložit kartu SIM a microsd. 3 Poznámka: V tomto produktu se používá nevym nitelná baterie. Baterii musí m nit pouze servisní za ízení schválené spole ností Motorola. Jakýkoli pokus o vyjmutí nebo vým nu baterie m že vést k poškození produktu a porušení záru ních podmínek. 2 Nabijte baterii. Vložte kartu microsd. 3H Za ínáme 3

6 Tip: Pokud se náhodou stane, že za ízení p estane reagovat, zkuste vynucený restart: Stiskn te a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí sou asn s klávesou zeslabení hlasitosti na 10 sekund. Tip: Chcete-li šet it energii baterie, p e t te si ást TIPY PRO BATERII na stránce 26. NASTAVENÍ A SPUŠT NÍ 1 Zapněte zařízení. 2 Vyberte jazyk. Welcome to MOTOROLA Poznámka: Tento smartphone podporuje služby a aplikace využívající velké množství dat. Ov te si proto, zda váš datový tarif spl uje vaše pot eby. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb. P IPOJENÍ K SÍTI WI-FI Chcete-li se p ipojovat k internetu rychleji a používat sí Wi-Fi, klepn te na stavový ádek v horní ásti domovské obrazovky a stáhn te jej dol. Stiskn te upozorn ní Wi-Fi networks available a vyberte preferovanou sí. Bezdrátové sít m žete také vyhledat pomocí položky Menu > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings a p ipojit se k nim. Další informace naleznete v ásti SÍT WI-FI na stránce Proveďte úvodní nastavení. Data settings The phone settings will be adapted to the data plan you have subscribed. Flat rate data plan Non-flat rate data plan 4 Please choose a language English (United Kingdom) Přidejte účty. Set Up Accounts If you use any of the services below, tap the icon to set it up. Corporate Sync Google MotoCast ID SKV LÝ OBSAH A JEŠT VÍCE Procházejte a stahujte tisíce nejskv lejších aplikací na sv t ze služby Android Market. M žete si stáhnout nové aplikace podle kapitoly PROCHÁZENÍ A INSTALACE APLIKACÍ na stránce 11. Do smartphonu lze nainstalovat volitelnou pam ovou kartu microsd m žete na ní nahrát fotografie, videa a hudbu z po íta e. (viz PAM OVÁ KARTA MICROSD na stránce 47). 4 Za ínáme

7 DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY n kolik základních informací ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY Pokud dotykovou obrazovku práv pot ebujete, je zapnutá, pokud nikoli, je vypnutá. Pokud b hem hovor držíte smartphone u ucha, dotyková obrazovka p ejde do režimu spánku, aby nedošlo k náhodnému stisknutí. Chcete-li dotykovou obrazovku uvést do režimu spánku nebo ji probudit, sta í stisknout klávesu pro zapnutí a vypnutí. Chcete-li zm nit asový interval, po který smartphone eká, než obrazovka automaticky p ejde do režimu spánku, stiskn te klávesu Menu > Settings > Display > Screen timeout. Pokud chcete obrazovku v režimu spánku zamknout, použijte postup ZÁMEK OBRAZOVKY na stránce 55. Chcete-li obrazovku odemknout, stiskn te klávesu pro zapnutí a vypnutí a poté p etáhn te ikonu doprava. Poznámka: Dotyková obrazovka m že z stat tmavá, pokud je sníma nad ní zakrytý. Nepoužívejte kryty nebo chráni e displeje (ani isté), které sníma zakrývají. TIPY PRO STISKNUTÍ Vše pouhým stisknutím: Stisknutí: Volba ikony nebo možnosti. Stisknutí a podržení: Otev ení možností. P etažení: Procházení nebo pomalý posun. Rychlý pohyb: Procházení nebo rychlý posun. Dotyková obrazovka a klávesy 5

8 Lupa: Posunem dvou prst od sebe nebo k sob p iblížíte nebo oddálíte aplikaci Google Maps, webovou stránku nebo fotografii. Displaying 297 contacts A In case of emergency Abe Baudo Allie Smyth Abe Baudo View contact Anna Medina Call contact Astrid Fanning Text contact lark St born St Wacker Dr E Wacker Pl State/Lake M W Lake St M W Lake St Lake Randolph/ M Wabash E Randolph St M N Micigan Stisknutím a přidržením zobrazíte možnosti. Posunem dvou prstů od sebe nebo k sobě zobrazení oddálíte nebo přiblížíte. Přetažením nebo rychlým pohybem můžete procházet. TIPY PRO KLÁVESY MENU, HOME, BACK A SEARCH Stisknutím klávesy Home ukon íte menu nebo aplikaci a vrátíte se na domovskou obrazovku. Na domovské obrazovce stisknutím a podržením klávesy Menu Klávesa Home Klávesa Back Klávesa Search Klávesa Home zobrazíte naposledy používané aplikace. Chcete-li n kterou z aplikací spustit, stiskn te ji. Stisknutím možnosti Menu otev ete možnosti nabídky. Stisknutím možnosti Back se vrátíte zp t. Stisknutím možnosti Search m žete vyhledávat text, stisknutím a podržením aktivujete hlasové vyhledávání. MENU KLÁVESY PRO ZAPNUTÍ, VYPNUTÍ A ZAMKNUTÍ Stisknutím a podržením klávesy pro zapnutí a vypnutí otev ete menu klávesy pro zapnutí a vypnutí, v n mž m žete vypnout smartphone (Power off), vypnout veškerá bezdrátová p ipojení, uvést smartphone do režimu Sleep s nízkou spot ebou nebo vypnout i zapnout Airplane mode nebo Silent mode. 6 Dotyková obrazovka a klávesy

9 NASTAVIT HLASITOST Stisknutím kláves hlasitosti m žete zm nit hlasitost vyzván ní (na domovské obrazovce) nebo hlasitost sluchátka (b hem hovoru). B hem p ehrávání hudebních soubor nebo videosoubor m žete pomocí kláves hlasitosti nastavovat hlasitost p ehrávání. OTO ENÍ OBRAZOVKY Když oto íte smartphone, m že se oto it i dotyková obrazovka, aby z stala ta správná strana naho e: Nalezení: Menu > Settings > Display > Auto-rotate screen RYCHLÉ TIPY Pokud si nevíte rady, vyzkoušejte následující: Chcete... P ejít na podrobnosti Nap íklad otev ít textovou zprávu, zobrazit podrobnosti kontaktu nebo otev ít položky v seznamech. Stiskn te p íslušnou zprávu, kontakt nebo položku. Chcete... Zobrazit menu obrazovky Otev ít nabídku aktuální obrazovky. Zobrazit možnosti položek Otev ít nabídku možností pro položku na obrazovce (je-li nabídka k dispozici). Za ít znovu Vrátit se na domovskou obrazovku. Probudit smartphone Zapnout dotykovou obrazovku z režimu spánku. Restartovat smartphone, který nereaguje vypn te smartphone a poté jej znovu zapn te. Stiskn te možnost Menu. Stiskn te položku a podržte ji. Stiskn te možnost Home. Stiskn te klávesu pro zapnutí avypnutí. Stiskn te a podržte klávesu pro zapnutí avypnutí sou asn s klávesou zeslabení hlasitosti na 10 sekund. Dotyková obrazovka a klávesy 7

10 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA rychlý p ístup k tomu, co pot ebujete nejvíce RYCHLÝ ZA ÁTEK: DOMOVSKÁ OBRAZOVKA Na domovské obrazovce naleznete všechny nejnov jší informace na jednom míst. Zobrazuje se p i zapnutí smartphonu nebo po stisknutí klávesy Home v menu. Vypadá takto: 11:23 Arturo Roman JP Jordan Tatia Torrey Kim Vonesh Stavový řádek telefonu Upozornění Přetažením panelu dolů zobrazíte podrobnosti. Poznámka: Vaše domovská obrazovka se m že mírn lišit. Domovská obrazovka p esahuje doleva a doprava, a poskytuje tak více prostoru pro zkratky, widgety a další položky. Rychlým pohybem domovské obrazovky doleva a doprava zobrazíte další panely a m žete p idávat widgety a zkratky. Tip: Stisknutím možnosti Home na domovské obrazovce zobrazíte miniatury p ti panel domovských obrazovek. Klepnutím na miniaturu p ejdete na p íslušný panel. POUŽITÍ A ZM NA DOMOVSKÉ OBRAZOVKY Rychlým pohybem doleva nebo doprava zobrazíte další widgety a zkratky. / w w w. Browser Market Text Camera Apps Zkratky Stisknutím otevřete. Otevření menu aplikací. Phone 8 Domovská obrazovka Na domovské obrazovce se nacházejí zkratky, což jsou ikony, které spoušt jí oblíbené aplikace i otevírají webové záložky, kontakty, ozna ení u nebo seznamy skladeb. Widgety zobrazují novinky, p edpov po así, zprávy a další aktuality. Další panely zkratek a widgety zobrazíte rychlým pohybem po domovské obrazovce doleva nebo doprava. Nebo m žete stisknout klávesu Home a klepnutím na miniaturu p ejít na p íslušný panel.

11 Chcete-li n co otev ít, stiskn te to. Stisknutím klávesy Home se vrátíte na domovskou obrazovku. Tip: Otev ete-li widget, stisknutím možnosti Menu zobrazíte dostupné možnosti a nastavení (m žete zobrazit nap íklad ú ty widget Calendar, Social Networking, Social Status nebo Universal Inbox). Další informace o widgetech pro sociální sít naleznete v ásti Ú ET SOCIÁLNÍCH SÍTÍ na stránce 24. Chcete-li zm nit velikost widgetu, stiskn te a p idržte THU 8 JUL jeden roh, dokud neucítíte Kristine Kelley Not 3pm even ready to vibrace a poté jej go Budget back Meeting to school potáhn te. Chcete-li n co p idat nebo zm nit tapetu, stiskn te a podržte prázdné místo, dokud se nezobrazí menu Add to Home. Chcete-li uspo ádat zkratky, m žete p idat složku. Chcete-li n co p esunout nebo smazat, stiskn te to a podržte, dokud nepocítíte vibrace. Poté to p etáhn te na jiné místo, na jiný panel nebo do koše v horní ásti obrazovky. Zkratky v dokovací ad v dolní ásti domovské obrazovky se zobrazují na všech panelech. Zkratky v doku m žete zm nit (krom ikony menu aplikací ). Stiskn te a p idržte zkratku v doku a poté vyberte zkratku, kterou chcete umístit místo ní. VYHLEDÁVÁNÍ Stiskn te ikonu pole. Stisknutím zobrazíte více možností vyhledávání. a vyhledávejte pomocí zobrazeného Klepnutím zde můžete zadat text. Stiskněte a můžete vyhledávat hlasem. STAV SMARTPHONU A OZNÁMENÍ Ikony v horní ásti obrazovky upozor ují na Service Provider zprávy a na stav Notifications smartphonu. Chcete-li oznámení zobrazit, klepn te na stavový Jim Somers ádek a stáhn te jej dol. Meet me outside the... Klepnutím vyberte New p íslušné oznámení. Chcete-li odstranit jedno New voic Dial *86 oznámení, stiskn te ikonu. Chcete-li odstranit všechna oznámení, klepn te na tla ítko Clear. October 6, :23 Wi-Fi networks available Select to open Preferred N/W Finder 2:47 PM 2:45 PM 2:41 PM Domovská obrazovka Clear 9

12 Tip: Chcete-li zobrazit dnešní datum, stiskn te stavový ádek v horní ásti obrazovky. IKONY NA STAVOVÉM ÁDKU sí (plný signál) sí (roaming) aktivní p ipojení GPS Wi-Fi v dosahu Bluetooth je zapnuto USB p ipojeno aktivní hovor režim V letadle nová textová zpráva nový nová hlasová pošta vibrace vypnutý zvuk baterie (nabíjení) baterie (pln nabitá) H+ (nejrychlejší data) sí (bez signálu) varování Wi-Fi je p ipojena Bluetooth je p ipojeno synchronizace dat na pozadí zmeškaný hovor karta microsd je nastaven budík P ipomenutí události v kalendá i aktivní hudební p ehráva zapnutý reproduktor ztlumený hovor stahování Tip: Pokud je smartphone p ipojen k vašemu ú tu Google, zobrazí se modré ikony p ipojení (sí, data, Wi-Fi). Bílé ikony p ipojení znamenají, že smartphone nekomunikuje se servery Google. Poznámka: Aplikace, které stáhnete ze služby Android Market, mohou ve stavovém ádku zobrazovat jiné ikony, které upozor ují na specifické události. 10 Domovská obrazovka

13 APLIKACE A AKTUALIZACE získejte požadovanou aplikaci RYCHLÝ ZA ÁTEK: APLIKACE A AKTUALIZACE Všechny aplikace se nacházejí na jednom míst. Na domovské obrazovce otev ete menu aplikací stisknutím ikony. Chcete-li zobrazit všechny aplikace, posu te se rychlým pohybem doprava nebo doleva. Chcete-li prohlížet nebo vytvo it skupiny aplikací, v menu aplikací stiskn te možnost All apps. All apps New group Recent Downloaded Otevření menu skupin aplikací. Vyhledání nových aplikací ve službě Android Market. Vytvořené nové skupiny aplikací. Výběr požadované skupiny aplikací. Chcete-li menu Aplikace ukon it, stiskn te klávesu Home nebo Back. PROCHÁZENÍ A INSTALACE APLIKACÍ Získejte všechny ty zábavné hry a bezvadné aplikace, které chcete! Služba Android Market poskytuje p ímý p ístup k aplikacím, hrám a knihám, které si m žete stáhnout a nainstalovat do svého smartphonu. Nalezení: > Market P ejd te na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a stiskn te ji. Poté stiskn te tla ítko Install (je-li aplikace zdarma) nebo Buy. Nové aplikace, které nainstalujete, se p idávají do menu aplikací. Tip: Aplikace a aktualizace si pe liv vybírejte z d v ryhodných webových stránek, nap íklad Market, protože n které mohou ovlivnit výkon vašeho smartphonu viz ást VYBÍREJTE PE LIV na stránce 12. Poznámka: P i instalaci aplikace si p e t te upozorn ní, která vám sd lují, k jakým informacím aplikace poskytne p ístup. Pokud nechcete, aby aplikace k t mto informacím m la p ístup, instalaci zrušte. POSLEDNÍ APLIKACE Smartphone si pamatuje, které aplikace jste používali naposled. Naposled používané aplikace zobrazíte stisknutím a p idržením možnosti Home na domovské obrazovce. V menu aplikací poté stiskn te ikonu > Recent. Aplikace a aktualizace 11

14 SPRÁVA A OBNOVA APLIKACÍ Na domovské obrazovce stiskn te možnost Menu > Manage apps. Klepn te na aplikaci v seznamu a vyberte možnost Uninstall (pokud jste danou aplikaci stáhli), Clear cache nebo jinou možnost. Chcete-li znovu nainstalovat aplikaci ze služby Android Market, stiskn te ikonu > Market a poté stiskn te možnost Menu > My apps. Aplikace, které jste již d íve zakoupili prost ednictvím služby Android Market, jsou uvedeny v seznamu a k dispozici ke stažení. VYBÍREJTE PE LIV Aplikace jsou skv lé. N co se najde pro každého. Hrajte si, komunikujte, pracujte nebo se bavte. Nezapome te ale aplikace vybírat pe liv. Zde je n kolik tip : Aby spyware, phishing nebo viry neovlivnily váš smartphone nebo vaše soukromí, používejte aplikace z d v ryhodných webových stránek, nap íklad Market. Ve služb Market si p ed instalací ov te hodnocení a komentá e k aplikaci. Máte-li o bezpe nosti aplikace pochybnosti, neinstalujte ji. Jako všechny aplikace i ty stažené budou využívat pam, data, baterii a výkon tabletu n které více než jiné. Nap íklad jednoduchý widget pro zobrazení úrovn baterie spot ebuje mén než aplikace p ehráva e, který streamuje hudbu. Pokud se vám po instalaci aplikace nelíbí, kolik pam ti, dat a výkonu procesoru pot ebuje, odinstalujte ji. M žete ji vždy nainstalovat znovu. Podobn jako u procházení internetu m žete sledovat p ístup d tí k aplikacím a zabránit tak jejich vystavení nevhodnému obsahu. N které aplikace nemusí poskytovat úpln správné informace. Bu te opatrní, zejména pokud jde o osobní zdraví. AKTUALIZACE SMARTPHONU Aktualizace softwaru smartphonu m žete kontrolovat, stahovat a instalovat prost ednictvím samotného smartphonu nebo prost ednictvím po íta e: Pomocí smartphonu: Je-li k dispozici aktualizace smartphonu, m že se zobrazit automatické upozorn ní. Jednoduše ji podle pokyn stáhn te a nainstalujte. Chcete-li aktualizace zkontrolovat manuáln, stiskn te možnost Menu > Settings > About phone > System updates. 12 Aplikace a aktualizace

15 Smartphone stáhne všechny aktualizace prost ednictvím vaší mobilní sít. Nezapome te, že tyto aktualizace mohou být pom rn velké (25 MB i více) a nemusí být k dispozici ve všech zemích. Nemáte-li neomezený datový tarif nebo aktualizace mobilní sít nejsou ve vaší zemi k dispozici, aktualizaci m žete provést prost ednictvím po íta e. Pomocí po íta e: V po íta i p ejd te na webovou adresu a zkontrolujte odkazy Software. Je-li k dispozici aktualizace, postupujte podle pokyn pro instalaci. HOVORY je skv lé si popovídat RYCHLÝ ZA ÁTEK: HOVORY MOŽNOSTI VYTÁ ENÍ Na domovské obrazovce stiskn te ikonu Dialer Most Recent Recent Contacts Julie Smith Mobile Favorites 1 hour ago Phone. Seznam posledních hovorů Stisknutím položky uskutečníte hovor. Volat zpět 1 2 ABC 3 DEF 4 GHI * 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 + # Backspace Odstraní zadané číslice. Přidat číslo do kontaktů Volat Zadejte telefonní číslo a stisknutím zahajte hovor. Hlasové vytáčení Hovory 13

16 Tip: Vyhledávejte kontakty p ímo z íselníku! Chcete-li nap íklad ve svých kontaktech najít jméno Jeff, stiskn te Odpovídající kontakty se zobrazí nad polem ísel. MOŽNOSTI B HEM HOVORU Connected 00:12 Service Provider Měřič hovorů Victor Harp Mobile Chcete-li použít za ízení Bluetooth, stiskn te možnost Bluetooth. (P íslušné za ízení musí být zapnuté a spárované viz P IPOJENÍ NOVÝCH ZA ÍZENÍ na stránce 45.) Tip: M žete stisknout možnost Home nebo tla ítko Back a skrýt tak zobrazení aktivního hovoru. Znovu jej zobrazíte stisknutím možnosti Home > Phone. Poznámka: Používání mobilního za ízení nebo p íslušenství p i ízení m že snižovat pozornost idi e a m že být v rozporu s platnými p edpisy. Vždy dodržujte dopravní p edpisy a jezd te bezpe n. Add call Bluetooth End call Mute Dialpad Speaker Ukončení hovoru Zavěšení. Číselník Zadávání čísel během hovoru. Reproduktor Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru. USKUTE N NÍ NEBO P IJETÍ HOVORU Chcete-li uskute nit hovor, stiskn te ikonu Phone, zadejte íslo a poté stiskn te ikonu. Tip: Je-li obrazovka zamknuta, nejprve p etáhn te ikonu doprava. Pokud je obrazovka aktivní, p ijmete hovor stisknutím tla ítka Answer. Je-li obrazovka zamknuta, p ijmete hovor p etáhnutím ikony doprava. Ztlumit Ztlumení nebo zesílení hovoru. 14 Hovory

17 Pokud je obrazovka aktivní a chcete hovor ignorovat, stiskn te ikonu Ignore. Pokud chcete hovor ignorovat a obrazovka je zamknutá, p etáhn te ikonu doleva. Váš smartphone umož uje zaslat volajícímu textovou zprávu. Vyberte požadovanou zprávu a odešlete ji tla ítkem Ok. Pokud zprávu odeslat nechcete, stiskn te tla ítko Cancel. Text Message Reply Create new message Sorry I was unable to answer your call Please call me again in a few minutes I will call you back in a few minutes Turn off text message reply Tip: Chcete-li upozorn ní na p íchozí hovor ztlumit, stiskn te klávesu pro zapnutí a vypnutí nebo klávesy hlasitosti. Poznámka: Když smartphone podržíte u ucha, displej zhasne, aby nedošlo k náhodnému stisknutí. Pokud smartphone od ucha vzdálíte, displej se znovu rozsvítí. POSLEDNÍ HOVORY Nalezení: Phone > Recent Chcete-li vybrat seznam hovor, stiskn te a vyberte možnost All calls, Missed calls, Incoming calls nebo Outgoing calls. Ok Cancel Chcete-li na dané íslo zavolat, stiskn te ikonu vedle n j. Pokud chcete zaslat textovou zprávu, vytvo it kontakt, zobrazit kontakt nebo vybrat jinou možnost, stiskn te položku a p idržte ji. Seznam vymažete stisknutím možnosti Menu > Clear list. ASTÉ HOVORY Nalezení: Phone > Favorites Stisknutím kontaktu zobrazíte informace o tomto kontaktu. Chcete-li kontaktu zavolat, stiskn te ikonu vedle položky. Chcete-li odeslat textovou zprávu, nebo zobrazit další možnosti, kontakt stiskn te a podržte. Chcete-li p idat kontakt do seznamu oblíbených, stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Add to favorites. KONFEREN NÍ HOVORY Chcete-li zahájit konferen ní hovor, zavolejte na první íslo. Když dojde ke spojení hovoru, stiskn te možnost Add call. Vyto te další íslo nebo je vyberte ze seznamu kontakt nebo z oblíbených. Jakmile další ú astník p ijme hovor, stiskn te možnost Merge. Hovory 15

18 VAŠE TELEFONNÍ ÍSLO Nalezení: Menu > Settings > About phone > Status > My Phone number REŽIM TTY Váš smartphone m že používat volitelný dálnopis (TTY); komunika ní za ízení, které používají osoby se ztíženou schopností naslouchání nebo se sluchovým postižením. 1 P ipojte za ízení TTY (dálnopis) do konektoru soupravy handsfree smartphonu. 2 Stiskn te možnost Menu > Settings > Call settings > TTY mode a vyberte nastavení za ízení TTY. TÍS OVÁ VOLÁNÍ Poznámka: Váš poskytovatel služby naprogramoval do telefonu jedno nebo více ísel tís ových linek, která lze vyto it kdykoli, a to i v dob, kdy je smartphone uzam en. Tís ová telefonní ísla se v r zných zemích liší. P edprogramovaná ísla tís ových linek nemusí fungovat na všech místech a n kdy nelze tís ový hovor uskute nit kv li potížím s p enosovou sítí, vlivu okolního prost edí nebo rušení. 1 Stiskn te ikonu Phone (je-li smartphone uzam en, stiskn te položku Emergency Call). 2 Zadejte íslo tís ového volání. 3 Stisknutím ikony zavolejte na íslo tís ového volání. Poznámka: Smartphone m že použít lokaliza ní služby (GPS a AGPS), které pomohou tís ovým službám vás nalézt. Viz ást SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POLOHOU na stránce 62. ZCHLAZENÍ Za velmi výjime ných okolností, nap íklad pokud byl smartphone vystaven mimo ádn vysokým teplotám, se mohou zobrazit zprávy Zchlazení. Chcete-li zabránit možnému poškození baterie nebo smartphonu, m li byste postupovat podle t chto pokyn, dokud nebude smartphone ve svém doporu eném teplotním rozsahu. Pokud je smartphone v režimu Zchlazení, lze uskute ovat pouze tís ová volání. 16 Hovory

19 KONTAKTY telefonní seznam jaký jste ješt nikdy nem li RYCHLÝ ZA ÁTEK: TELEFONNÍ SEZNAM Nalezení: > Contacts Dialer Recent Displaying 297 contacts A Contacts In case of emergency Abe Baudo Allie Smyth Anna Medina Astrid Fanning Favorites Tip: Chcete-li v seznamu vyhledávat, stisknutím ikony otev ete dotykovou klávesnici a napište jméno. Pokud tento seznam p etahujete nebo jím listujete, zobrazí se lišta pro procházení, která umožní rychlejší pohyb. # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Skupina Vytváření a zobrazování skupin kontaktů. Přidání kontaktu. Seznam kontaktů Stisknutím zobrazíte informace o kontaktu. Stisknutím a přidržením uskutečníte hovor, odešlete textovou zprávu nebo provedete jinou akci. Stisknutím písmene přejdete na kontakty s tímto počátečním písmenem. P ENOS KONTAKT Všechny kontakty m žete mít na jednom míst. N kolik praktických rad: Používejte Gmail Veškeré vaše kontakty ze služby Gmail se automaticky synchronizují do smartphonu. R zné po íta ové aplikace pro mobilní telefony a ové ú ty umož ují export seznamu kontakt v podob souboru.csv. Takový soubor pak m žete do Gmailu importovat. Podrobn jší informace najdete na stránkách M žete se také v po íta i p ihlásit k ú tu Gmail a vybrat možnost Nápov da. Více Na stránkách najdete další postupy a nástroje. SPOJENÍ KONTAKT M žete mít dva nebo více kontakt pro tutéž osobu, nap íklad m žete mít kontakt ze služby Gmail, který je zárove uložen ve smartphonu, nebo jednoho p ítele se dv ma ovými adresami. Pokud chcete tyto kontakty zkombinovat: Nalezení: > Contacts Stisknutím kontakt otev ete, poté stiskn te možnost Menu > Join a stiskn te druhý kontakt. Kontakty 17

20 KONTAKTY PRO VOLÁNÍ NEBO Nalezení: > Contacts Stisknutím kontaktu zobrazíte informace o tomto kontaktu. Chcete-li kontaktu zavolat, stiskn te ikonu vedle položky. Chcete-li odeslat textovou zprávu, nebo zobrazit další možnosti, kontakt stiskn te a podržte. Pokud chcete zm nit zobrazovanou skupinu kontakt (All, Facebook a podobn ), klepn te na název filtru naho e. Chcete-li zm nit zobrazení seznamu kontakt, stiskn te možnost Menu > Display options. VYTVO ENÍ KONTAKT Nalezení: > Contacts > ZOBRAZENÍ A POUŽÍVÁNÍ KONTAKT Když si nastavíte ú et sociálních sítí (viz SOCIÁLNÍ SÍT na stránce 24), získáte informace o tom, co a kdy vaši p átelé d lají. Pokaždé, když p ijmete hovor, p e tete si zprávu nebo vyhledáte kontaktní informace p ítele, uvidíte nejen jeho jméno a íslo, ale i status na sociální síti a smajlík. Nalezení: > Contacts Chcete-li vyhledat kontakt, stiskn te ikonu na obrazovce Contacts a napište jméno kontaktu. Stisknutím kontaktu otev ete podrobnosti. V okn podrobností m žete zahájit hovor nebo napsat zprávu stisknutím ikony vedle telefonního ísla, ové adresy nebo sociální sít. Chcete-li zobrazit vzájemné kontakty s tímto lov kem, stiskn te položku Contact History. Add contact First name Last name Phone Home Home Google contact from Postal address Organization Save Phone Cancel Nastavení obrázku kontaktu. Přidání podrobností. Přidání dalšího čísla. Odstranění čísla. Typ telefonního čísla. 18 Kontakty

21 Stisknutím pole pro zadání textu otev ete dotykovou klávesnici. Po skon ení stiskn te možnost Save. Kde jsou kontakty uloženy? Smartphone ukládá nové kontakty do vlastní pam ti a na server Google, pokud máte založen ú et. Aktualizuje také váš ú et sociálních sítí. OBLÍBENÉ Chcete-li p idat kontakt do seznamu oblíbených, stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Add to favorites. Zobrazení seznamu oblíbených: Nalezení: > Contacts > Favorites ÚPRAVY A ODSTRAN NÍ KONTAKT Nalezení: > Contacts Stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Edit contact nebo Delete contact. PERSONALIZACE KONTAKT Nalezení: > Contacts P idat fotografii: Stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Edit contact >. Nastavení vyzván cího tónu: Klepn te na kontakt a stiskn te možnost Menu > Options > Ringtone. SKUPINY Nalezení: > Contacts > > název skupiny Kontakty m žete za adit do vámi vytvo ených skupin (nap íklad p átelé, rodina nebo práce ). Kontakty pak m žete zobrazit snadn ji zobrazením jedné skupiny. Chcete-li vytvo it novou skupinu, stiskn te ikonu Contacts > a poté stiskn te možnost Menu > New group. SYNCHRONIZACE KONTAKT Pokud n který kontakt zm níte, smartphone automaticky aktualizuje i vaše další ú ty sociálních sítí. Pokud zm níte údaje p ítele na sociální síti, smartphone aktualizuje také vaše kontakty. Kontakty 19

22 ZPRÁVY n kdy je nejlepší poslat textovou nebo okamžitou zprávu anebo ... RYCHLÝ ZA ÁTEK: ZASÍLÁNÍ ZPRÁV Nalezení: > Messaging > Universal Inbox Universal Inbox (14) Anna Medina 7:39 PM Copy Revisions Please take a look at the new revisions and let... Jim Somers 5:47 PM Meet me outside the theater at 8 and don t don t forget your ID. Would you maybe like to... Arther Bando 2:45 PM Meeting invitation Meeting is set for next Thursday at 10:00 am... Jon Anderson 2:19 PM Your last message I m fine with that. Mary Morgan 11:41 AM Freelancers We re going to need help with the new interns... Kontrola zpráv. Vytváření zpráv. Typ zprávy Seznam zpráv Stisknutím otevřete zprávu. Stisknutím a přidržením můžete přesouvat, odstraňovat a provádět další akce. Tip: Chcete-li zobrazit více zpráv, prove te rychlý pohyb nebo p etažení nahoru. TENÍ A ODPOV DI NA ZPRÁVY Nalezení: > Messaging > Universal Inbox Poznámka: Universal Inbox zobrazí všechny zprávy pohromad zprávy, a zprávy ze sociálních sítí. Pokud chcete zobrazit pouze jeden typ zpráv, stiskn te místo možnosti Universal Inbox typ zprávy. Chcete-li otev ít textovou zprávu nebo zprávu ze sociální sít a všechny p íslušné odpov di, klepn te na ni. Chcete-li odpov d t na textovou zprávu, sta í ji otev ít a zadat odpov do textového pole v dolní ásti. Na ovou zprávu m žete odpov d t stisknutím ikony. Chcete-li ovou zprávu p eposlat, otev ete ji a stiskn te ikonu > Forward. Stisknutím a p idržením zprávy zobrazíte možnosti. VYTVÁ ENÍ ZPRÁV Nalezení: > Messaging > Vyberte typ zprávy, nap íklad Text Message nebo Facebook. Poté zadejte p íjemce a zprávu. U textových zpráv a m žete stisknutím možnosti Menu vybrat rozší ené možnosti, nap íklad Insert... nebo Attach Files. 20 Zprávy

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

G510 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9tWi YiV VSROHþQRVW +XDZHL

G510 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9tWi YiV VSROHþQRVW +XDZHL G510 Obsah P edmluva...1 Bezpe nostní opat ení...2 P íprava...4 První pohled na telefon... 4 Vložení SIM karty... 5 Instalace karty microsd... 6 Instalace baterie... 6 Nabíjení baterie... 7 Zapnutí a vypnutí...

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth MultiPhone 5453 DUO Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth Obchod Mapy a navigace Pomocné Utilities programy Technické parametry ešení problém Na za ízení

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

BLADE Průvodce rychlým startem

BLADE Průvodce rychlým startem BLADE Průvodce rychlým startem Informace o bezpečnosti produktu Další informace naleznete v návodu, který je uložen na instalované kartě microsd. Přečtěte si sekci bezpečnostních instrukcí této uživatelské

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Přečtěte si tento návod před instalací a použitím. Obsah Úvod... 3 Rychlý start... 3

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Práce s mobilním zařízením

Práce s mobilním zařízením Práce s mobilním zařízením Ing. Petr Nepustil 2 Agenda Ovládání dodaného mobilního zařízení a SW Lenovo Ovládání Microsoft Windows 8.1 Registrujte své zařízení Lenovo www.lenovo.com/registration/index.html

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Start me quick! Čeština

Start me quick! Čeština Start me quick! Čeština Popis zařízení: Package contents: Chcete-li nainstalovat kameru, postupujte takto: Žárovka-indikátor Snímač svítivosti Čočka kamery Žárovky infračerveného osvětlení Kloub otáčení

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni!

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni! Vážený uživateli, Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Yarvik GoTab, přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku řádně tyto pokyny.

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android F-Secure Mobile Security with Parental control Android F-Secure Mobile Security with Parental control Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 Instalace...6 Aktivace...6 Konfigurace produktu...7 Odinstalace

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení zařízení

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

Joyplus M708. Uživatelská p íru ka. MID Mobile Internet Device

Joyplus M708. Uživatelská p íru ka. MID Mobile Internet Device Ustanovení Evropské Unie Tento výrobek spl uje sm rnice a normy EMC (89/336/EEC) a dále sm rnice pro za ízení s nízkým nap tím (73/23/EEC), které byly stanoveny Evropskou komisí pro telekomunikace. Joyplus

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Praktické rady pro váš

Praktické rady pro váš Praktické rady pro váš smartphone Samsung Poruchy mobilního telefonu Kontrolní body pro zařízení, která se nezapnou, fungují pomaleji, než je obvyklé, nebo se sama resetují Už se cítím lépe! Kontrolní

Více

Nokia 603 - Uživatelská p íručka

Nokia 603 - Uživatelská p íručka Nokia 603 - Uživatelská p íručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Vložení SIM karty 6 Vložení paměťové karty 8 Nabíjení telefonu 9 Zapnutí a vypnutí telefonu 11 Zamknutí

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Rejstřík. Vážený uživateli,

Rejstřík. Vážený uživateli, Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění GoTab 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení zařízení Yarvik

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

KynectTAB 32013G. Uživatelská příručka

KynectTAB 32013G. Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Vítejte 3 Důležité poznámky 3 Klávesy a funkce 4 I. Začínáme 6 1.1 Zapnutí a vypnutí vašeho tabletu KynectTAB 6 1.1.1 Zapnutí vašeho tabletu KynectTAB 6 1.1.2 Vypnutí vašeho tabletu

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více