BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR"

Transkript

1 MOTOROLA RAZR TM

2

3 BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí, procházení webu i multimediálních soubor a adu dalších aktivit. Bleskurychlý 1,2GHz dvoujádrový procesor umož uje stahování webových stránek b hem vte iny a snadno zvládá i více úloh najednou. Prost ednictvím aplikace MotoCast m žete do smartphonu p enášet a stahovat hudbu, videa i dokumenty nebo odesílat fotografie a soubory do po íta e. Pomocí 8MP fotoaparátu zachytíte d ležité životní okamžiky na 1080p video v plném rozlišení HD. 4,3" displej qhd Super AMOLED Advanced vašeho smartphonu zajiš uje ješt živ jší a jasn jší obraz p ehrávaného videa. Poznámka: N které aplikace a funkce nemusí být dostupné ve všech zemích. Upozorn ní: Než smartphone sestavíte, nabijete nebo poprvé použijete, p e t te si d ležité informace o bezpe nosti a právních p edpisech, které jsou p ibaleny k výrobku. Tento výrobek spl uje platné mezní hodnoty pro vystavení rádiovým vlnám (tzv. SAR) 2,0 W/kg (ICNIRP). Mezní hodnoty i sm rnice obsahují podstatnou rezervu, aby byla chrán na bezpe nost všech osob bez rozdílu v ku a zdravotního stavu. Nejvyšší hodnoty SAR nam ené pro toto za ízení jsou uvedeny v regula ních informacích, které jsou sou ástí balení tohoto výrobku. Poznámka: P i nošení výrobku na t le použijte bu schválené p íslušenství, nap íklad pouzdro, nebo udržujte vzdálenost 2,5 cm od t la, abyste vyhov li požadavk m SAR. Upozor ujeme, že výrobek m že provád t p enos i v p ípad, že práv netelefonujete. Blahop ejeme 1

4 VÁŠ SMARTPHONE VÍCE Odpov di: Stiskn te možnost > Help Center. Aktualizace: Aktualizace pro smartphone, po íta ový software, uživatelské p íru ky, online nápov du a další informace naleznete na stránkách P íslušenství: P íslušenství k tomuto smartphonu najdete na adrese d ležité klávesy a konektory Mikrokonektor USB 3,5mm Konektor sady handsfree Mikrokonektor HDMI 11:23 Webová kamera HD Poznámky: Arturo Roman JP Jordan Tatia Torrey Kim Vonesh Snímky obrazovky uvedené v této p íru ce jsou simulované. Skute né zobrazení se m že lišit. Klávesy hlasitosti Pokyny uvedené v této p íru ce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru vašeho smartphonu. Není-li uvedeno jinak, veškeré pokyny uvedené v této p íru ce p edpokládají, že za ínáte na domovské obrazovce. Klávesa pro zapnutí a vypnutí Stisknutí = režim spánku Přidržení = napájení h ttp : //www. Slot na kartu Micro SIM Slot na kartu microsd Phone Browser Market Text Camera Apps Dotyková obrazovka 4,3" AMOLED Advanced Menu Search Home Back Poznámka: Váš smartphone se m že mírn lišit. 2 Váš smartphone

5 OBSAH ZA ÍNÁME DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY DOMOVSKÁ OBRAZOVKA APLIKACE A AKTUALIZACE HOVORY KONTAKTY ZPRÁVY ZADÁVÁNÍ TEXTU SOCIÁLNÍ SÍT TIPY A TRIKY WEBOVÁ APLIKACE DIGITÁLNÍ SV T FOTOGRAFIE A VIDEA HUDBA WEB P IZP SOBENÍ POLOHA BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE PAM OVÁ KARTA A SPRÁVA SOUBOR NÁSTROJE SPRÁVA ZABEZPE ENÍ ODSTRAN NÍ ZÁVAD BEZPE NOST VÝROBKU A PRÁVNÍ INFORMACE ZA ÍNÁME zprovozn ní SESTAVENÍ A NABITÍ 1 Vložte kartu Micro SIM. Poznámka: Stáhněte přístupový kryt směrem dolů abyste mohli do telefonu vložit kartu SIM a microsd. 3 Poznámka: V tomto produktu se používá nevym nitelná baterie. Baterii musí m nit pouze servisní za ízení schválené spole ností Motorola. Jakýkoli pokus o vyjmutí nebo vým nu baterie m že vést k poškození produktu a porušení záru ních podmínek. 2 Nabijte baterii. Vložte kartu microsd. 3H Za ínáme 3

6 Tip: Pokud se náhodou stane, že za ízení p estane reagovat, zkuste vynucený restart: Stiskn te a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí sou asn s klávesou zeslabení hlasitosti na 10 sekund. Tip: Chcete-li šet it energii baterie, p e t te si ást TIPY PRO BATERII na stránce 26. NASTAVENÍ A SPUŠT NÍ 1 Zapněte zařízení. 2 Vyberte jazyk. Welcome to MOTOROLA Poznámka: Tento smartphone podporuje služby a aplikace využívající velké množství dat. Ov te si proto, zda váš datový tarif spl uje vaše pot eby. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb. P IPOJENÍ K SÍTI WI-FI Chcete-li se p ipojovat k internetu rychleji a používat sí Wi-Fi, klepn te na stavový ádek v horní ásti domovské obrazovky a stáhn te jej dol. Stiskn te upozorn ní Wi-Fi networks available a vyberte preferovanou sí. Bezdrátové sít m žete také vyhledat pomocí položky Menu > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings a p ipojit se k nim. Další informace naleznete v ásti SÍT WI-FI na stránce Proveďte úvodní nastavení. Data settings The phone settings will be adapted to the data plan you have subscribed. Flat rate data plan Non-flat rate data plan 4 Please choose a language English (United Kingdom) Přidejte účty. Set Up Accounts If you use any of the services below, tap the icon to set it up. Corporate Sync Google MotoCast ID SKV LÝ OBSAH A JEŠT VÍCE Procházejte a stahujte tisíce nejskv lejších aplikací na sv t ze služby Android Market. M žete si stáhnout nové aplikace podle kapitoly PROCHÁZENÍ A INSTALACE APLIKACÍ na stránce 11. Do smartphonu lze nainstalovat volitelnou pam ovou kartu microsd m žete na ní nahrát fotografie, videa a hudbu z po íta e. (viz PAM OVÁ KARTA MICROSD na stránce 47). 4 Za ínáme

7 DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY n kolik základních informací ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY Pokud dotykovou obrazovku práv pot ebujete, je zapnutá, pokud nikoli, je vypnutá. Pokud b hem hovor držíte smartphone u ucha, dotyková obrazovka p ejde do režimu spánku, aby nedošlo k náhodnému stisknutí. Chcete-li dotykovou obrazovku uvést do režimu spánku nebo ji probudit, sta í stisknout klávesu pro zapnutí a vypnutí. Chcete-li zm nit asový interval, po který smartphone eká, než obrazovka automaticky p ejde do režimu spánku, stiskn te klávesu Menu > Settings > Display > Screen timeout. Pokud chcete obrazovku v režimu spánku zamknout, použijte postup ZÁMEK OBRAZOVKY na stránce 55. Chcete-li obrazovku odemknout, stiskn te klávesu pro zapnutí a vypnutí a poté p etáhn te ikonu doprava. Poznámka: Dotyková obrazovka m že z stat tmavá, pokud je sníma nad ní zakrytý. Nepoužívejte kryty nebo chráni e displeje (ani isté), které sníma zakrývají. TIPY PRO STISKNUTÍ Vše pouhým stisknutím: Stisknutí: Volba ikony nebo možnosti. Stisknutí a podržení: Otev ení možností. P etažení: Procházení nebo pomalý posun. Rychlý pohyb: Procházení nebo rychlý posun. Dotyková obrazovka a klávesy 5

8 Lupa: Posunem dvou prst od sebe nebo k sob p iblížíte nebo oddálíte aplikaci Google Maps, webovou stránku nebo fotografii. Displaying 297 contacts A In case of emergency Abe Baudo Allie Smyth Abe Baudo View contact Anna Medina Call contact Astrid Fanning Text contact lark St born St Wacker Dr E Wacker Pl State/Lake M W Lake St M W Lake St Lake Randolph/ M Wabash E Randolph St M N Micigan Stisknutím a přidržením zobrazíte možnosti. Posunem dvou prstů od sebe nebo k sobě zobrazení oddálíte nebo přiblížíte. Přetažením nebo rychlým pohybem můžete procházet. TIPY PRO KLÁVESY MENU, HOME, BACK A SEARCH Stisknutím klávesy Home ukon íte menu nebo aplikaci a vrátíte se na domovskou obrazovku. Na domovské obrazovce stisknutím a podržením klávesy Menu Klávesa Home Klávesa Back Klávesa Search Klávesa Home zobrazíte naposledy používané aplikace. Chcete-li n kterou z aplikací spustit, stiskn te ji. Stisknutím možnosti Menu otev ete možnosti nabídky. Stisknutím možnosti Back se vrátíte zp t. Stisknutím možnosti Search m žete vyhledávat text, stisknutím a podržením aktivujete hlasové vyhledávání. MENU KLÁVESY PRO ZAPNUTÍ, VYPNUTÍ A ZAMKNUTÍ Stisknutím a podržením klávesy pro zapnutí a vypnutí otev ete menu klávesy pro zapnutí a vypnutí, v n mž m žete vypnout smartphone (Power off), vypnout veškerá bezdrátová p ipojení, uvést smartphone do režimu Sleep s nízkou spot ebou nebo vypnout i zapnout Airplane mode nebo Silent mode. 6 Dotyková obrazovka a klávesy

9 NASTAVIT HLASITOST Stisknutím kláves hlasitosti m žete zm nit hlasitost vyzván ní (na domovské obrazovce) nebo hlasitost sluchátka (b hem hovoru). B hem p ehrávání hudebních soubor nebo videosoubor m žete pomocí kláves hlasitosti nastavovat hlasitost p ehrávání. OTO ENÍ OBRAZOVKY Když oto íte smartphone, m že se oto it i dotyková obrazovka, aby z stala ta správná strana naho e: Nalezení: Menu > Settings > Display > Auto-rotate screen RYCHLÉ TIPY Pokud si nevíte rady, vyzkoušejte následující: Chcete... P ejít na podrobnosti Nap íklad otev ít textovou zprávu, zobrazit podrobnosti kontaktu nebo otev ít položky v seznamech. Stiskn te p íslušnou zprávu, kontakt nebo položku. Chcete... Zobrazit menu obrazovky Otev ít nabídku aktuální obrazovky. Zobrazit možnosti položek Otev ít nabídku možností pro položku na obrazovce (je-li nabídka k dispozici). Za ít znovu Vrátit se na domovskou obrazovku. Probudit smartphone Zapnout dotykovou obrazovku z režimu spánku. Restartovat smartphone, který nereaguje vypn te smartphone a poté jej znovu zapn te. Stiskn te možnost Menu. Stiskn te položku a podržte ji. Stiskn te možnost Home. Stiskn te klávesu pro zapnutí avypnutí. Stiskn te a podržte klávesu pro zapnutí avypnutí sou asn s klávesou zeslabení hlasitosti na 10 sekund. Dotyková obrazovka a klávesy 7

10 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA rychlý p ístup k tomu, co pot ebujete nejvíce RYCHLÝ ZA ÁTEK: DOMOVSKÁ OBRAZOVKA Na domovské obrazovce naleznete všechny nejnov jší informace na jednom míst. Zobrazuje se p i zapnutí smartphonu nebo po stisknutí klávesy Home v menu. Vypadá takto: 11:23 Arturo Roman JP Jordan Tatia Torrey Kim Vonesh Stavový řádek telefonu Upozornění Přetažením panelu dolů zobrazíte podrobnosti. Poznámka: Vaše domovská obrazovka se m že mírn lišit. Domovská obrazovka p esahuje doleva a doprava, a poskytuje tak více prostoru pro zkratky, widgety a další položky. Rychlým pohybem domovské obrazovky doleva a doprava zobrazíte další panely a m žete p idávat widgety a zkratky. Tip: Stisknutím možnosti Home na domovské obrazovce zobrazíte miniatury p ti panel domovských obrazovek. Klepnutím na miniaturu p ejdete na p íslušný panel. POUŽITÍ A ZM NA DOMOVSKÉ OBRAZOVKY Rychlým pohybem doleva nebo doprava zobrazíte další widgety a zkratky. / w w w. Browser Market Text Camera Apps Zkratky Stisknutím otevřete. Otevření menu aplikací. Phone 8 Domovská obrazovka Na domovské obrazovce se nacházejí zkratky, což jsou ikony, které spoušt jí oblíbené aplikace i otevírají webové záložky, kontakty, ozna ení u nebo seznamy skladeb. Widgety zobrazují novinky, p edpov po así, zprávy a další aktuality. Další panely zkratek a widgety zobrazíte rychlým pohybem po domovské obrazovce doleva nebo doprava. Nebo m žete stisknout klávesu Home a klepnutím na miniaturu p ejít na p íslušný panel.

11 Chcete-li n co otev ít, stiskn te to. Stisknutím klávesy Home se vrátíte na domovskou obrazovku. Tip: Otev ete-li widget, stisknutím možnosti Menu zobrazíte dostupné možnosti a nastavení (m žete zobrazit nap íklad ú ty widget Calendar, Social Networking, Social Status nebo Universal Inbox). Další informace o widgetech pro sociální sít naleznete v ásti Ú ET SOCIÁLNÍCH SÍTÍ na stránce 24. Chcete-li zm nit velikost widgetu, stiskn te a p idržte THU 8 JUL jeden roh, dokud neucítíte Kristine Kelley Not 3pm even ready to vibrace a poté jej go Budget back Meeting to school potáhn te. Chcete-li n co p idat nebo zm nit tapetu, stiskn te a podržte prázdné místo, dokud se nezobrazí menu Add to Home. Chcete-li uspo ádat zkratky, m žete p idat složku. Chcete-li n co p esunout nebo smazat, stiskn te to a podržte, dokud nepocítíte vibrace. Poté to p etáhn te na jiné místo, na jiný panel nebo do koše v horní ásti obrazovky. Zkratky v dokovací ad v dolní ásti domovské obrazovky se zobrazují na všech panelech. Zkratky v doku m žete zm nit (krom ikony menu aplikací ). Stiskn te a p idržte zkratku v doku a poté vyberte zkratku, kterou chcete umístit místo ní. VYHLEDÁVÁNÍ Stiskn te ikonu pole. Stisknutím zobrazíte více možností vyhledávání. a vyhledávejte pomocí zobrazeného Klepnutím zde můžete zadat text. Stiskněte a můžete vyhledávat hlasem. STAV SMARTPHONU A OZNÁMENÍ Ikony v horní ásti obrazovky upozor ují na Service Provider zprávy a na stav Notifications smartphonu. Chcete-li oznámení zobrazit, klepn te na stavový Jim Somers ádek a stáhn te jej dol. Meet me outside the... Klepnutím vyberte New p íslušné oznámení. Chcete-li odstranit jedno New voic Dial *86 oznámení, stiskn te ikonu. Chcete-li odstranit všechna oznámení, klepn te na tla ítko Clear. October 6, :23 Wi-Fi networks available Select to open Preferred N/W Finder 2:47 PM 2:45 PM 2:41 PM Domovská obrazovka Clear 9

12 Tip: Chcete-li zobrazit dnešní datum, stiskn te stavový ádek v horní ásti obrazovky. IKONY NA STAVOVÉM ÁDKU sí (plný signál) sí (roaming) aktivní p ipojení GPS Wi-Fi v dosahu Bluetooth je zapnuto USB p ipojeno aktivní hovor režim V letadle nová textová zpráva nový nová hlasová pošta vibrace vypnutý zvuk baterie (nabíjení) baterie (pln nabitá) H+ (nejrychlejší data) sí (bez signálu) varování Wi-Fi je p ipojena Bluetooth je p ipojeno synchronizace dat na pozadí zmeškaný hovor karta microsd je nastaven budík P ipomenutí události v kalendá i aktivní hudební p ehráva zapnutý reproduktor ztlumený hovor stahování Tip: Pokud je smartphone p ipojen k vašemu ú tu Google, zobrazí se modré ikony p ipojení (sí, data, Wi-Fi). Bílé ikony p ipojení znamenají, že smartphone nekomunikuje se servery Google. Poznámka: Aplikace, které stáhnete ze služby Android Market, mohou ve stavovém ádku zobrazovat jiné ikony, které upozor ují na specifické události. 10 Domovská obrazovka

13 APLIKACE A AKTUALIZACE získejte požadovanou aplikaci RYCHLÝ ZA ÁTEK: APLIKACE A AKTUALIZACE Všechny aplikace se nacházejí na jednom míst. Na domovské obrazovce otev ete menu aplikací stisknutím ikony. Chcete-li zobrazit všechny aplikace, posu te se rychlým pohybem doprava nebo doleva. Chcete-li prohlížet nebo vytvo it skupiny aplikací, v menu aplikací stiskn te možnost All apps. All apps New group Recent Downloaded Otevření menu skupin aplikací. Vyhledání nových aplikací ve službě Android Market. Vytvořené nové skupiny aplikací. Výběr požadované skupiny aplikací. Chcete-li menu Aplikace ukon it, stiskn te klávesu Home nebo Back. PROCHÁZENÍ A INSTALACE APLIKACÍ Získejte všechny ty zábavné hry a bezvadné aplikace, které chcete! Služba Android Market poskytuje p ímý p ístup k aplikacím, hrám a knihám, které si m žete stáhnout a nainstalovat do svého smartphonu. Nalezení: > Market P ejd te na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a stiskn te ji. Poté stiskn te tla ítko Install (je-li aplikace zdarma) nebo Buy. Nové aplikace, které nainstalujete, se p idávají do menu aplikací. Tip: Aplikace a aktualizace si pe liv vybírejte z d v ryhodných webových stránek, nap íklad Market, protože n které mohou ovlivnit výkon vašeho smartphonu viz ást VYBÍREJTE PE LIV na stránce 12. Poznámka: P i instalaci aplikace si p e t te upozorn ní, která vám sd lují, k jakým informacím aplikace poskytne p ístup. Pokud nechcete, aby aplikace k t mto informacím m la p ístup, instalaci zrušte. POSLEDNÍ APLIKACE Smartphone si pamatuje, které aplikace jste používali naposled. Naposled používané aplikace zobrazíte stisknutím a p idržením možnosti Home na domovské obrazovce. V menu aplikací poté stiskn te ikonu > Recent. Aplikace a aktualizace 11

14 SPRÁVA A OBNOVA APLIKACÍ Na domovské obrazovce stiskn te možnost Menu > Manage apps. Klepn te na aplikaci v seznamu a vyberte možnost Uninstall (pokud jste danou aplikaci stáhli), Clear cache nebo jinou možnost. Chcete-li znovu nainstalovat aplikaci ze služby Android Market, stiskn te ikonu > Market a poté stiskn te možnost Menu > My apps. Aplikace, které jste již d íve zakoupili prost ednictvím služby Android Market, jsou uvedeny v seznamu a k dispozici ke stažení. VYBÍREJTE PE LIV Aplikace jsou skv lé. N co se najde pro každého. Hrajte si, komunikujte, pracujte nebo se bavte. Nezapome te ale aplikace vybírat pe liv. Zde je n kolik tip : Aby spyware, phishing nebo viry neovlivnily váš smartphone nebo vaše soukromí, používejte aplikace z d v ryhodných webových stránek, nap íklad Market. Ve služb Market si p ed instalací ov te hodnocení a komentá e k aplikaci. Máte-li o bezpe nosti aplikace pochybnosti, neinstalujte ji. Jako všechny aplikace i ty stažené budou využívat pam, data, baterii a výkon tabletu n které více než jiné. Nap íklad jednoduchý widget pro zobrazení úrovn baterie spot ebuje mén než aplikace p ehráva e, který streamuje hudbu. Pokud se vám po instalaci aplikace nelíbí, kolik pam ti, dat a výkonu procesoru pot ebuje, odinstalujte ji. M žete ji vždy nainstalovat znovu. Podobn jako u procházení internetu m žete sledovat p ístup d tí k aplikacím a zabránit tak jejich vystavení nevhodnému obsahu. N které aplikace nemusí poskytovat úpln správné informace. Bu te opatrní, zejména pokud jde o osobní zdraví. AKTUALIZACE SMARTPHONU Aktualizace softwaru smartphonu m žete kontrolovat, stahovat a instalovat prost ednictvím samotného smartphonu nebo prost ednictvím po íta e: Pomocí smartphonu: Je-li k dispozici aktualizace smartphonu, m že se zobrazit automatické upozorn ní. Jednoduše ji podle pokyn stáhn te a nainstalujte. Chcete-li aktualizace zkontrolovat manuáln, stiskn te možnost Menu > Settings > About phone > System updates. 12 Aplikace a aktualizace

15 Smartphone stáhne všechny aktualizace prost ednictvím vaší mobilní sít. Nezapome te, že tyto aktualizace mohou být pom rn velké (25 MB i více) a nemusí být k dispozici ve všech zemích. Nemáte-li neomezený datový tarif nebo aktualizace mobilní sít nejsou ve vaší zemi k dispozici, aktualizaci m žete provést prost ednictvím po íta e. Pomocí po íta e: V po íta i p ejd te na webovou adresu a zkontrolujte odkazy Software. Je-li k dispozici aktualizace, postupujte podle pokyn pro instalaci. HOVORY je skv lé si popovídat RYCHLÝ ZA ÁTEK: HOVORY MOŽNOSTI VYTÁ ENÍ Na domovské obrazovce stiskn te ikonu Dialer Most Recent Recent Contacts Julie Smith Mobile Favorites 1 hour ago Phone. Seznam posledních hovorů Stisknutím položky uskutečníte hovor. Volat zpět 1 2 ABC 3 DEF 4 GHI * 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 + # Backspace Odstraní zadané číslice. Přidat číslo do kontaktů Volat Zadejte telefonní číslo a stisknutím zahajte hovor. Hlasové vytáčení Hovory 13

16 Tip: Vyhledávejte kontakty p ímo z íselníku! Chcete-li nap íklad ve svých kontaktech najít jméno Jeff, stiskn te Odpovídající kontakty se zobrazí nad polem ísel. MOŽNOSTI B HEM HOVORU Connected 00:12 Service Provider Měřič hovorů Victor Harp Mobile Chcete-li použít za ízení Bluetooth, stiskn te možnost Bluetooth. (P íslušné za ízení musí být zapnuté a spárované viz P IPOJENÍ NOVÝCH ZA ÍZENÍ na stránce 45.) Tip: M žete stisknout možnost Home nebo tla ítko Back a skrýt tak zobrazení aktivního hovoru. Znovu jej zobrazíte stisknutím možnosti Home > Phone. Poznámka: Používání mobilního za ízení nebo p íslušenství p i ízení m že snižovat pozornost idi e a m že být v rozporu s platnými p edpisy. Vždy dodržujte dopravní p edpisy a jezd te bezpe n. Add call Bluetooth End call Mute Dialpad Speaker Ukončení hovoru Zavěšení. Číselník Zadávání čísel během hovoru. Reproduktor Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru. USKUTE N NÍ NEBO P IJETÍ HOVORU Chcete-li uskute nit hovor, stiskn te ikonu Phone, zadejte íslo a poté stiskn te ikonu. Tip: Je-li obrazovka zamknuta, nejprve p etáhn te ikonu doprava. Pokud je obrazovka aktivní, p ijmete hovor stisknutím tla ítka Answer. Je-li obrazovka zamknuta, p ijmete hovor p etáhnutím ikony doprava. Ztlumit Ztlumení nebo zesílení hovoru. 14 Hovory

17 Pokud je obrazovka aktivní a chcete hovor ignorovat, stiskn te ikonu Ignore. Pokud chcete hovor ignorovat a obrazovka je zamknutá, p etáhn te ikonu doleva. Váš smartphone umož uje zaslat volajícímu textovou zprávu. Vyberte požadovanou zprávu a odešlete ji tla ítkem Ok. Pokud zprávu odeslat nechcete, stiskn te tla ítko Cancel. Text Message Reply Create new message Sorry I was unable to answer your call Please call me again in a few minutes I will call you back in a few minutes Turn off text message reply Tip: Chcete-li upozorn ní na p íchozí hovor ztlumit, stiskn te klávesu pro zapnutí a vypnutí nebo klávesy hlasitosti. Poznámka: Když smartphone podržíte u ucha, displej zhasne, aby nedošlo k náhodnému stisknutí. Pokud smartphone od ucha vzdálíte, displej se znovu rozsvítí. POSLEDNÍ HOVORY Nalezení: Phone > Recent Chcete-li vybrat seznam hovor, stiskn te a vyberte možnost All calls, Missed calls, Incoming calls nebo Outgoing calls. Ok Cancel Chcete-li na dané íslo zavolat, stiskn te ikonu vedle n j. Pokud chcete zaslat textovou zprávu, vytvo it kontakt, zobrazit kontakt nebo vybrat jinou možnost, stiskn te položku a p idržte ji. Seznam vymažete stisknutím možnosti Menu > Clear list. ASTÉ HOVORY Nalezení: Phone > Favorites Stisknutím kontaktu zobrazíte informace o tomto kontaktu. Chcete-li kontaktu zavolat, stiskn te ikonu vedle položky. Chcete-li odeslat textovou zprávu, nebo zobrazit další možnosti, kontakt stiskn te a podržte. Chcete-li p idat kontakt do seznamu oblíbených, stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Add to favorites. KONFEREN NÍ HOVORY Chcete-li zahájit konferen ní hovor, zavolejte na první íslo. Když dojde ke spojení hovoru, stiskn te možnost Add call. Vyto te další íslo nebo je vyberte ze seznamu kontakt nebo z oblíbených. Jakmile další ú astník p ijme hovor, stiskn te možnost Merge. Hovory 15

18 VAŠE TELEFONNÍ ÍSLO Nalezení: Menu > Settings > About phone > Status > My Phone number REŽIM TTY Váš smartphone m že používat volitelný dálnopis (TTY); komunika ní za ízení, které používají osoby se ztíženou schopností naslouchání nebo se sluchovým postižením. 1 P ipojte za ízení TTY (dálnopis) do konektoru soupravy handsfree smartphonu. 2 Stiskn te možnost Menu > Settings > Call settings > TTY mode a vyberte nastavení za ízení TTY. TÍS OVÁ VOLÁNÍ Poznámka: Váš poskytovatel služby naprogramoval do telefonu jedno nebo více ísel tís ových linek, která lze vyto it kdykoli, a to i v dob, kdy je smartphone uzam en. Tís ová telefonní ísla se v r zných zemích liší. P edprogramovaná ísla tís ových linek nemusí fungovat na všech místech a n kdy nelze tís ový hovor uskute nit kv li potížím s p enosovou sítí, vlivu okolního prost edí nebo rušení. 1 Stiskn te ikonu Phone (je-li smartphone uzam en, stiskn te položku Emergency Call). 2 Zadejte íslo tís ového volání. 3 Stisknutím ikony zavolejte na íslo tís ového volání. Poznámka: Smartphone m že použít lokaliza ní služby (GPS a AGPS), které pomohou tís ovým službám vás nalézt. Viz ást SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POLOHOU na stránce 62. ZCHLAZENÍ Za velmi výjime ných okolností, nap íklad pokud byl smartphone vystaven mimo ádn vysokým teplotám, se mohou zobrazit zprávy Zchlazení. Chcete-li zabránit možnému poškození baterie nebo smartphonu, m li byste postupovat podle t chto pokyn, dokud nebude smartphone ve svém doporu eném teplotním rozsahu. Pokud je smartphone v režimu Zchlazení, lze uskute ovat pouze tís ová volání. 16 Hovory

19 KONTAKTY telefonní seznam jaký jste ješt nikdy nem li RYCHLÝ ZA ÁTEK: TELEFONNÍ SEZNAM Nalezení: > Contacts Dialer Recent Displaying 297 contacts A Contacts In case of emergency Abe Baudo Allie Smyth Anna Medina Astrid Fanning Favorites Tip: Chcete-li v seznamu vyhledávat, stisknutím ikony otev ete dotykovou klávesnici a napište jméno. Pokud tento seznam p etahujete nebo jím listujete, zobrazí se lišta pro procházení, která umožní rychlejší pohyb. # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Skupina Vytváření a zobrazování skupin kontaktů. Přidání kontaktu. Seznam kontaktů Stisknutím zobrazíte informace o kontaktu. Stisknutím a přidržením uskutečníte hovor, odešlete textovou zprávu nebo provedete jinou akci. Stisknutím písmene přejdete na kontakty s tímto počátečním písmenem. P ENOS KONTAKT Všechny kontakty m žete mít na jednom míst. N kolik praktických rad: Používejte Gmail Veškeré vaše kontakty ze služby Gmail se automaticky synchronizují do smartphonu. R zné po íta ové aplikace pro mobilní telefony a ové ú ty umož ují export seznamu kontakt v podob souboru.csv. Takový soubor pak m žete do Gmailu importovat. Podrobn jší informace najdete na stránkách M žete se také v po íta i p ihlásit k ú tu Gmail a vybrat možnost Nápov da. Více Na stránkách najdete další postupy a nástroje. SPOJENÍ KONTAKT M žete mít dva nebo více kontakt pro tutéž osobu, nap íklad m žete mít kontakt ze služby Gmail, který je zárove uložen ve smartphonu, nebo jednoho p ítele se dv ma ovými adresami. Pokud chcete tyto kontakty zkombinovat: Nalezení: > Contacts Stisknutím kontakt otev ete, poté stiskn te možnost Menu > Join a stiskn te druhý kontakt. Kontakty 17

20 KONTAKTY PRO VOLÁNÍ NEBO Nalezení: > Contacts Stisknutím kontaktu zobrazíte informace o tomto kontaktu. Chcete-li kontaktu zavolat, stiskn te ikonu vedle položky. Chcete-li odeslat textovou zprávu, nebo zobrazit další možnosti, kontakt stiskn te a podržte. Pokud chcete zm nit zobrazovanou skupinu kontakt (All, Facebook a podobn ), klepn te na název filtru naho e. Chcete-li zm nit zobrazení seznamu kontakt, stiskn te možnost Menu > Display options. VYTVO ENÍ KONTAKT Nalezení: > Contacts > ZOBRAZENÍ A POUŽÍVÁNÍ KONTAKT Když si nastavíte ú et sociálních sítí (viz SOCIÁLNÍ SÍT na stránce 24), získáte informace o tom, co a kdy vaši p átelé d lají. Pokaždé, když p ijmete hovor, p e tete si zprávu nebo vyhledáte kontaktní informace p ítele, uvidíte nejen jeho jméno a íslo, ale i status na sociální síti a smajlík. Nalezení: > Contacts Chcete-li vyhledat kontakt, stiskn te ikonu na obrazovce Contacts a napište jméno kontaktu. Stisknutím kontaktu otev ete podrobnosti. V okn podrobností m žete zahájit hovor nebo napsat zprávu stisknutím ikony vedle telefonního ísla, ové adresy nebo sociální sít. Chcete-li zobrazit vzájemné kontakty s tímto lov kem, stiskn te položku Contact History. Add contact First name Last name Phone Home Home Google contact from Postal address Organization Save Phone Cancel Nastavení obrázku kontaktu. Přidání podrobností. Přidání dalšího čísla. Odstranění čísla. Typ telefonního čísla. 18 Kontakty

21 Stisknutím pole pro zadání textu otev ete dotykovou klávesnici. Po skon ení stiskn te možnost Save. Kde jsou kontakty uloženy? Smartphone ukládá nové kontakty do vlastní pam ti a na server Google, pokud máte založen ú et. Aktualizuje také váš ú et sociálních sítí. OBLÍBENÉ Chcete-li p idat kontakt do seznamu oblíbených, stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Add to favorites. Zobrazení seznamu oblíbených: Nalezení: > Contacts > Favorites ÚPRAVY A ODSTRAN NÍ KONTAKT Nalezení: > Contacts Stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Edit contact nebo Delete contact. PERSONALIZACE KONTAKT Nalezení: > Contacts P idat fotografii: Stiskn te a podržte kontakt a poté stiskn te možnost Edit contact >. Nastavení vyzván cího tónu: Klepn te na kontakt a stiskn te možnost Menu > Options > Ringtone. SKUPINY Nalezení: > Contacts > > název skupiny Kontakty m žete za adit do vámi vytvo ených skupin (nap íklad p átelé, rodina nebo práce ). Kontakty pak m žete zobrazit snadn ji zobrazením jedné skupiny. Chcete-li vytvo it novou skupinu, stiskn te ikonu Contacts > a poté stiskn te možnost Menu > New group. SYNCHRONIZACE KONTAKT Pokud n který kontakt zm níte, smartphone automaticky aktualizuje i vaše další ú ty sociálních sítí. Pokud zm níte údaje p ítele na sociální síti, smartphone aktualizuje také vaše kontakty. Kontakty 19

22 ZPRÁVY n kdy je nejlepší poslat textovou nebo okamžitou zprávu anebo ... RYCHLÝ ZA ÁTEK: ZASÍLÁNÍ ZPRÁV Nalezení: > Messaging > Universal Inbox Universal Inbox (14) Anna Medina 7:39 PM Copy Revisions Please take a look at the new revisions and let... Jim Somers 5:47 PM Meet me outside the theater at 8 and don t don t forget your ID. Would you maybe like to... Arther Bando 2:45 PM Meeting invitation Meeting is set for next Thursday at 10:00 am... Jon Anderson 2:19 PM Your last message I m fine with that. Mary Morgan 11:41 AM Freelancers We re going to need help with the new interns... Kontrola zpráv. Vytváření zpráv. Typ zprávy Seznam zpráv Stisknutím otevřete zprávu. Stisknutím a přidržením můžete přesouvat, odstraňovat a provádět další akce. Tip: Chcete-li zobrazit více zpráv, prove te rychlý pohyb nebo p etažení nahoru. TENÍ A ODPOV DI NA ZPRÁVY Nalezení: > Messaging > Universal Inbox Poznámka: Universal Inbox zobrazí všechny zprávy pohromad zprávy, a zprávy ze sociálních sítí. Pokud chcete zobrazit pouze jeden typ zpráv, stiskn te místo možnosti Universal Inbox typ zprávy. Chcete-li otev ít textovou zprávu nebo zprávu ze sociální sít a všechny p íslušné odpov di, klepn te na ni. Chcete-li odpov d t na textovou zprávu, sta í ji otev ít a zadat odpov do textového pole v dolní ásti. Na ovou zprávu m žete odpov d t stisknutím ikony. Chcete-li ovou zprávu p eposlat, otev ete ji a stiskn te ikonu > Forward. Stisknutím a p idržením zprávy zobrazíte možnosti. VYTVÁ ENÍ ZPRÁV Nalezení: > Messaging > Vyberte typ zprávy, nap íklad Text Message nebo Facebook. Poté zadejte p íjemce a zprávu. U textových zpráv a m žete stisknutím možnosti Menu vybrat rozší ené možnosti, nap íklad Insert... nebo Attach Files. 20 Zprávy

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více