NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015 Z jednání Rady městyse Načeradec v červnu 2015 (2.6., 10.6., a 24.6.) ) RM schvaluje finanční podporu žákyni ZŠ Načeradec na účast na mezinárodním šachovém turnaji Mistrovství Evropy, kam postoupila z národního kola. RM bere na vědomí zprávu z metodické návštěvy Střediskové knihovny v Načeradci. RM prozatím neschvaluje opravu polní cesty v Dolní Lhotě vzhledem k přijatelné sjízdnosti a malé frekvenci. Jde o cestu přes zatravněný pozemek. RM pověřuje starostu jednáním s firmou BES o vyspravení výtluku před bytovkou v Načeradci. RM souhlasí s návrhem smlouvy o dílo s Ing. Arch. Krolákem, firma Urbanist.eu, na zhotovení a zpracování územního plánu pro Načeradec a spádové obce. RM bere na vědomí informaci od Michala Krále o průměrném zpeněžení dřevní hmoty ze samovýroby 381,- Kč za 1 m3. RM souhlasí s nákupem žaluzií a sítí do učeben ZŠ Načeradec za částku ,- Kč vč. DPH. RM bere na vědomí informaci ředitelky školy o řešení pojistné události v ZŠ Načeradec. Rozbité čidlo a řídící jednotka klimatizace se musí koupit nová. Cena vč. DPH ,- Kč. Rozdíl mezi plněním od pojišťovny a cenou opravy by dle názoru RM měla uhradit firma, která zateplení realizovala. Událost se stala v loňském roce při zateplovacích pracích na fasádě. RM pověřuje starostu zajistit rozmulčování pozemků kolem obecních komunikací a komunikací ve správě Správy a údržby silnic. RM pověřuje starostu objednat kontrolní rozbory vody v Načeradci, Horní Lhotě, Dolní Lhotě, Daměnicích, Pravěticích a v Řísnici. RM bere na vědomí Osvědčení o úspoře emisí pro městys Načeradec za rok 2014 od EKO-KOM. RM souhlasí s podmínkami majetkoprávního vypořádání s Povodím Vltavy. Týká se stavby Revitalizace toku Horní Lhota. Bude projednáno na ZM dne RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 2015 od Svazku obcí EKOSO Trhový Štěpánov. Obdrželi jsme částku ,- Kč. Bude použito na úhradu školního autobusu. RM nesouhlasí s nabídkou na repasi kontejneru (24.500,- Kč) na odpad (na hřbitově), bude pořízen nový kontejner za ,- Kč. RM souhlasí s nákupem venkovních herních prvků do MŠ Načeradec za částku Kč bez DPH (dotace nebyla přidělena).

2 RM souhlasí s nabídkou firmy Stako Jihlava na kovové rošty kolem budovy ZŠ Načeradec (bylo osloveno 6 firem, vybrána byla nejvýhodnější nabídka). RM souhlasí s nabídkou firmy Stavebniny Lukavec na vyčištění příkopů odpovídající technikou směrem na Daměnice (cca 300 metrů). RM souhlasí s provedením rekonstrukce v MŠ (nábytek, obklady v kuchyni, dlažba a oprava el. rozvodu vypadává jistič). Provede se o prázdninách za částku cca 25 tis. Kč. RM souhlasí s objednáním materiálu na opravu hasičárny Slavětín od firmy Status Pacov. Byla vybrána nejnižší cenová nabídka. Realizovat bude po dohodě pan Hlaváček. S pomocnými pracemi pomůže SDH Slavětín. RM pověřuje starostu zajištěním položení betonových žlabů v místech eroze v Pravěticích. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na drobné památky (kapličky, boží muka atd.). RM souhlasí s jednorázovým uvolněním částky Kč z rozpočtu ZŠ Načeradec na služby školního psychologa. RM bere na vědomí výsledky rozborů pitných vod. V Daměnicích byla voda v době odběru nevyhovující, byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody a situace se řeší tak, aby byl kontaminovaný zdroj vody obnoven. Postup koordinuje KHS Benešov. Kontaminace horní studny je řešena sanačním čerpáním po dobu 2 měsíců. Během tohoto čerpání budou 1x týdně prováděny kontrolní rozbory vody akreditovanou laboratoří. Po uplynutí lhůty 2 měsíců bude další postup prováděn ve spolupráci s vodoprávním úřadem a KHS Benešov. Náklady související s obnovením pitného zdroje ponese viník znečištění. Veřejnost je a nadále bude informována na stránkách městyse, informační tabuli městyse Načeradec, v Načeradských novinách a v úředních hodinách na radnici. Za pomoc děkujeme panu Stanislavu Vítkovi a SDH Načeradec. RM bere na vědomí konečnou fakturu na akci Povodňové škody Pravětice na částku Kč včetně víceprací. Městys se bude podílet částkou cca Kč. RM bere na vědomí přidělení čísla popisného místnímu spolku chovatelů (klubovna se sociálním zařízením). RM pověřuje starostu městyse oslovením firem na práce spojené s opravou hasičské zbrojnice Horní Lhota. RM pověřuje L.Vítka (Daměnice) oslovením firem na práce spojené s opravou hasičské zbrojnice Pravětice. RM pověřuje místostarostku pí. Petru Bartoníčkovou připravit návrh Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Návrh projedná rada a znění bude předloženo k projednání ZM. Firma BES provedla akci Oprava povodňových škod u Židovského hřbitova (vyhrála výběrové řízení). RM bere na vědomí informaci o instalacích informačních tabulí ve spád. obcích (Daměnice, Horní Lhota, Olešná, Dolní Lhota, Slavětín, Vračkovice a Zdiměřice). Instalace v Pravěticích a Řísnici se připravuje. Stav finančních prostředků k běžný účet: ,- Kč účet u ČNB: ,- Kč faktury k proplacení: ,-Kč Zbývá doplatit ČS (úvěr): ,- Kč. **************************************************************************** PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY. Léto, voda, dovolená - To vše patří k prázdninám! Úřad městyse Načeradec přeje všem krásné a slunečné léto a krásnou dovolenou. 2 str., Načeradské noviny, červenec 2015

3 Úřad městyse informuje Společnost EKO-KOM a.s. Praha nám zaslala přehled o množství odpadu, které naše obec vytřídila a předala k využití v roce Děkujeme všem občanům za třídění odpadů. EKOSO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV - Informace o tom, co do velkoobjemových kontejnerů na komunální a biologicky rozložitelné odpady patří a co nepatří. Velkoobjemový kontejner na komunální odpad (šedivý): Co do něj patří: - Objemný komunální odpad = takový, který se nevejde do běžných popelových nádob, např. koberce, lina, nábytek, staré hadry apod. Co do něj nepatří: - Stavební odpady: zemina, stavební suť, cihly, tašky, kusy betonu, kovový odpad, azbestové šablony, dřevo, biologicky rozložitelné odpady - Nebezpečné odpady: lednice, televize, elektronika, akumulátory, tekuté odpady (oleje v kanystrech), léky, zářivky, obaly se zbytky barev, pesticidů a herbicidů, ředidla a kyseliny. - Využitelné složky odpadů: sklo, papír, PET lahve, oblečení, krabice tetrapak - Biologicky rozložitelné odpady: pařezy, tráva, listí, sláma, seno, zbytky ovoce a zeleniny, větve, zbytky potravin, hnůj Velkoobjemový kontejner na bioodpad (zelený): Co do něj patří: - Tráva (čerstvá i stařina), listí, sláma, seno, piliny, hobliny (pouze dřevěné), ovoce, zelenina a jejich zbytky, větve tloušťky do 5 cm, zbytky potravin (pečivo, čajové sáčky), hnůj od drobných chovatelů Co do něj nepatří: - Bioodpad nastrkaný v igelitových pytlích, pařezy, kmeny a větve stromů nad 5 cm, komunální odpady jakéhokoliv druhu, zemina a stavební odpady, tekuté odpady Oznámení objízdné trasy Oznamujeme Vám, že od do povede přes Načeradec, sil. II/1255, obousměrná objízdná trasa na Louňovice pod Blaníkem z důvodu oprav silnic II/125 (staničení km 12,100 13,000) a II/150 (staničení km 18,154 18,387), tj. z Kondrace přes Načeradec do Louňovic pod Blaníkem a zpět. Upozorňujeme Vás na zvýšený provoz motorových vozidel v tomto období přes obec Načeradec. Žádáme občany v Pravěticích, aby v tomto období sucha nepoužívali pitnou vodu k užitkovým účelům, tj. mytí aut, napouštění bazénů, zalévání zahrad apod. 3 str., Načeradské noviny, červenec 2015

4 Vaše ambulance s.r.o. (MUDr. Sovják v zastoupení) Vám oznamuje, že ve dnech a (úterý) nebude ordinovat MUDr. Bobuská z důvodu nemoci, zdr. sestra p. Nová bude v ordinaci. Dále Vám oznamujeme, že ve dnech bude mít ordinace dovolenou. Upozorňujeme (OPĚT) na volně pobíhající psy a znečišťování veřejného prostranství Úřad městyse Načeradec vyzývá majitele psů, aby na veřejných prostranstvích venčili své psy výhradně na vodítku. Ne každý pes je vychován a schopen přijít k majiteli na zavolání. Tímto opatřením zvýšíte bezpečnost nejen ostatních, ale i svou vlastní a svého miláčka též (riziko vběhnutí pod projíždějící auto...) Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili a neporušovali zákon na ochranu zvířat proti týrání. Dalším problémem jsou exkrementy. V tomhle případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku, konkrétně znečištění veřejného prostranství a hrozí zde pokuta. Veřejné prostranství jsou ulice, chodníky, náměstí, travnaté plochy, hřiště atd. bez ohledu na to, komu patří, tj. i když jsou v soukromém vlastnictví, pokud jsou veřejně přístupné. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto upozornění. Načeradské služby s.r.o. Sucho, sucho, sucho Opět žádáme občany Načeradce, aby neplýtvali pitnou vodou. Nepoužívejte ji k napouštění bazénů, zalévání zahrad apod. Děkujeme za spolupráci. Odečty vodoměrů Ve dnech a proběhl odečet vodoměrů a kontrola vodoměrů. Někteří z Vás nám nemohli vodoměry zpřístupnit. Chápeme, že jste v práci nebo z jiných důvodů nejste doma. Proto kontrola vodoměrů proběhne opět při odečtech v září Mateřská škola Načeradec Den dětí V pondělí jsme s dětmi oslavili Den dětí na hřišti v Načeradci. Základní škola pozvala pro děti místní hasiče a policisty. Také se děti dozvěděly hodně nových informací o přírodě prostřednictvím názorných ukázek. Největším zážitkem pro děti bylo smět se posadit do hasičského a policejního auta. Návštěva v první třídě V úterý budoucí školáci z MŠ navštívili v ZŠ prvňáčky, kteří jim předvedli, co se už naučili. Dětem se ukázka líbila a těší se, až se posadí do školních lavic. Pohádková cesta Ve středu jsme pro děti uspořádali s pomocí žáků 8. třídy a manželů Beranových již tradiční cestu do pohádky. Na stanovištích u pohádkových postav děti plnily různé úkoly a u ježibaby a dědka si našly sladkou odměnu. Pohádkovou cestu jsme zakončili posezením s rodiči a opékáním špekáčků u MŠ. Divadlo V úterý nás navštívilo divadlo Kůzle s pohádkou plnou písniček a dobré nálady, která se jmenovala Pohádka s refrénem. Pohádka nám poradila, jak si bezpečně užít prázdniny, na které se všichni už moc těšíme. Jaroslava Koubíková, Jaroslava Lesinová, Bc. Jana Smetanová, učitelky MŠ 4 str., Načeradské noviny, červenec 2015

5 Základní škola Načeradec Den dětí V pondělí oslavily děti ze ZŠ a MŠ Načeradec svůj svátek na hřišti. Byl pro ně připraven preventivní program. Pan Hlinský s panem Maceškou ukázali dětem výstroj a seznámili je s vybavením hasičského auta. Děti si samy mohly vyzkoušet výstroj. Další stanoviště bylo věnováno zdravotní výchově. P. uč. Zhorná zadávala dětem různé úkoly týkající se ošetřování úrazů a přenosu zraněných. Další stanoviště patřilo Mysliveckému sdružení Načeradec. Paní Ing. Vopálka-Melicharová předvedla dětem trofeje zvěře, děti zábavnou formou poznávaly lesní zvěř i dravce. P. uč. Jakubův měl připraven přírodovědný program s praktickými ukázkami. Na dalším stanovišti se děti dozvěděly zajímavé informace o práci policie. Informace a materiály dětem poskytla Policie ČR Čechtice. Stanoviště věnované dopravní výchově a situacím, které ohrožují život člověka, měla na starosti paní Dufková (sociální kurátorka). Poslední stanoviště bylo věnováno dětským hrám. P. uč. Štekerová měla připraveny hry nejenom pro děti ze základní školy, ale i pro mateřskou školu. Poděkování patří p. Hlinskému, p. Maceškovi, p. Ing. Vopálka Melicharové, p. Dufkové, Policii ČR Čechtice a všem pedagogickým pracovníkům za spolupráci při organizování Dne dětí. Mgr. Jana Švárová Dobrých přátel není nikdy dost Jako každý rok se i letos ve dnech 4. a 5. června 8. třída zúčastnila setkání žáků tří škol (Načeradec, Pacov, Lukavec) v rekreačním středisku Sedlice Želivka. Program pobytu byl zaměřen na primární prevenci. Žáky čekaly dva dny plné besed, her a soutěží, (samozřejmě i noční hra), při kterých navázali nová přátelství. Mgr. Jitka Lorencová, Mgr. Jana Švárová Děti dětem Dobrý pocit z pomoci a pocit sounáležitosti zažili žáci základní školy Načeradec, kteří se zapojili do mezinárodního humanitárního programu KIDS TO KIDS - Děti dětem. V rámci tohoto programu připravili naši žáci, ve spolupráci se svými rodiči, balíčky pro děti ze zemětřesením postiženého Nepálu. Balíček obsahoval hygienické a školní potřeby, výživnou tyčinku, sušené ovoce či ořechovou směs. Pro povzbuzení nepálských vrstevníků připojily děti pozdravení v anglickém jazyce a hezký obrázek. Cílem programu Kids to Kids je také zprostředkování zpětné vazby a po rozdání balíčků nepálským dětem uspořádají v českých školách besedu s video prezentací. Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili a pomáhali. Mgr. Svobodová Jana CESTA ZA VODNÍKEM žáci 5. třídy vyrazili na pěší školní výlet. Máme před sebou bezchybné léto. Sluníčko, koupání, hry a zábavu hlavně prázdniny, jak mají být. Žáci a žákyně 5. tř. + D. Nováková Pasování čtenářů V úterý 9. Června se vydali naši prvňáčci do místní knihovny v Načeradci na tradiční Pasování čtenářů. Nejprve nás všechny přivítala paní Lapáčková ve společenské místnosti a poté každý předvedl své čtenářské umění. Na závěr byli všichni čtenáři odměněni diplomem, pěknou knížkou a drobnou sladkostí. 5 str., Načeradské noviny, červenec 2015

6 Vážení čtenáři, v pátek 26. června jsme slavnostně ukončili školní rok 2014/2015 v tělocvičně školy za účasti pozvaných hostů. Při tomto slavnostním ukončení byla vyhodnocena celoroční práce žáků školy. V roce 2014/2015 jsme měli v základní škole 124 žáků. Během školního roku jsme přijali jednoho žáka do 1. třídy. V mateřské škole máme k dnešnímu dni 51 žáků (2 oddělení). Celoročně byl zajištěný školní autobus pro žáky dojíždějící z Vlašimi, Kondrace a okolí. Tento školní autobus byl plně využitý. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Cesta k poznání ve všech třídách. Realizovali jsme různé projekty: v květnu 2015 jsme opět zorganizovali Anglický týden, před vánočními svátky jsme si koledy zazpívali s KLUBEM RÁCHEL, v březnu jsme se připojili k akci Masopustní průvod obcí, Velikonoční besídku spojenou s prodejní výstavou a velmi hezkým vystoupením žáků jednotlivých tříd jsme organizovali v březnu 2015 ve spolupráci se SRPŠ. Realizovali jsme různé projekty např. Barvy podzimu, Jablíčkový den, Poznej Načeradec, Recyklohraní, Čertovské učení, Moje rodina, Čarodějnice, Poznáváme okolí, Co dělám rád. V březnu jsme měli celoškolní projekt Den knihy a potom následovala Noc s Andersenem věnovaná letos spisovateli Janu Drdovi - ve spolupráci s místní knihovnou. Se SPŠ Vlašim jsme byli i letos zapojeni do projektu Podblanické centrum technických oborů, díky kterému žáci 8. a 9. třídy navštěvovali kroužky zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání a zúčastnili se výuky přímo na SPŠ. Pro rodiče a veřejnost byla v listopadu 2014 uspořádaná přednáška Bezpečně na internetu. V červnu 2015 jsme ve spolupráci s ČVUT Fakultou elektrotechnickou zorganizovali přednášku na téma Energetická gramotnost pro žáky 8. a 9. třídy. Den dětí se uskutečnil na hřišti jako preventivní program ve spolupráci s Policií ČR, s Myslivci Načeradec, s Městským úřadem Vlašim (Odbor sociální a zdravotní) a SDH Načeradec. Výuku plavání jsme v letošním školním roce měli v Plavecké škole Benešov, v únoru jsme zorganizovali Lyžařský výcvikový kurz. Naši žáci se zapojili do různých znalostních soutěží, např. krajského kola znalostní soutěže Eurorebus, okresního kola zeměpisné olympiády, školního kola olympiády z anglického jazyka z biologie, z matematiky, z dějepisu, z českého jazyka, astronomické olympiády. Dále školního kola internetové soutěže Finanční gramotnost a soutěžního kvízu 1. ročníku projektu Bezpečný internet. Zúčastnili se i sportovních soutěží v kopané, florbalu, vybíjené, soutěže v plavecko běžeckém poháru. Zapojili jsme se také do projektu Pomoc pro Nepál, Fond Sidus a do sběru hliníku, víček od PET lahví (na podporu postiženým dětem) a starého papíru. Za sběr hliníku byli odměněni Tomáš Trousil, František Jelínek a Adéla Kříženecká, za sběr víček od PET lahví - Natálie Krucká, Maxim Syrvatka, Martin Křemen a za sběr papíru Markéta Smetanová, Milan Kadeřábek, Lucie Ryšková, Maxim Syrvatka, Jana Peclinovská, Jiří Mašek, František Jelínek, Filip Kůra, Markéta Paýrová, Tomáš Trousil, Martin Křemen, Jakub Ctibor, Jan Ctibor. Velkého úspěchu dosáhla v Mistrovství České republiky v šachu Petra Píšová. Získala krásné druhé místo a tím si zajistila účast na Mistrovství Evropy. Za výborný prospěch a reprezentaci školy dostali odměnu Petra Píšová, Filip Kůra, Vojtěch Fišer, Kateřina Svobodová a za činnost v Žákovské samosprávě byly odměněny žákyně 9. třídy Anna Diepoldová a Jana Havelková. Děkuji touto cestou všem jmenovaným žákům za výbornou reprezentaci naší školy, SRPŠ, Městysi Načeradec a všem vedoucím místních spolků za výbornou spolupráci během školního roku. Žáci naší školy se zúčastnili různých testování: KALIBRO (testování znalostí žáků 5. a 9. třídy z Českého jazyka, Matematiky a Anglického jazyka), Kvalita školy (opět pro žáky 5. ročníku z předmětů Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Člověk a jeho svět) a v 9. ročníku z předmětů Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Chemie, Fyzika a Biologie. Naše škola byla zařazena do Výběrového zjišťování výsledků žáků organizovaného Českou školní inspekcí. Žáci 9. ročníku byli testováni ze společenskovědního a přírodovědného přehledu. Deváťáci prokázali v tomto testování dobré znalosti. Pro přípravu k přijímacím zkouškám jsme využili on line testy společnosti SCIO. Zapojili jsme se také do různých vyhlášených projektů: např. jsme získali podporu od nadace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Obědy pro děti. Díky této nadaci a díky místním sponzorům jsme mohli poskytnout obědy dětem, kterým by jinak stravování ve školní jídelně nemohlo být poskytnuto. Celoročně jsme také byli zapojeni do Programu podpory digitalizace škol, do projektu Ovoce a zelenina do škol. V příštím školním roce budeme realizovat projekt s názvem Vzájemnost v srdci podpořený Akademií středoevropských škol. Budeme spolupracovat se dvěma základními školami školou ze Srbska a ze Slovinska. Během celého školního roku budou výše uvedené školy v elektronickém kontaktu, budeme pracovat na společných úkolech a připravovat se na vzájemná setkání. S naší školou se prezentací v tělocvičně rozloučili tito žáci 9. třídy: Jan Ctibor Jana Macešková Anna Čechová Tomáš Postřihač Anna Diepoldová Veronika Přibylová Karel Doubek Jakub Starec Jana Havelková Nikola Šindelářová Marcel Hergesell Petr Švec Martin Křemen Petra Vašková Děkuji jim za příkladné plnění funkce patronů nad žáky první třídy a přeji jim mnoho úspěchů v jejich dalším studiu. V příštím školním roce dojde ke změně v pedagogickém sboru. Odchází z naší školy dva pedagogové pan Milan Dvořák, kterému chci poděkovat za práci v naší škole a paní Hana Hajná, které děkuji za její práci a přeji jí hodně štěstí a zdraví do dalších let. I když jsou před námi prázdniny a dovolené, nebude se ve škole zahálet. Tato doba bude využita na rekonstrukci v budově mateřské školy. Děkuji pedagogům i ostatním zaměstnancům školy za práci v tomto školním roce a přeji všem hezké prožití období dovolených a všem žákům hezké prázdniny. Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy 6 str., Načeradské noviny, červenec 2015

7 Ze života farnosti S účinností od se stává novým administrátorem naší farnosti P. Jan Primus se sídlem na faře ve Zdislavicích. V Načeradci bude poprvé sloužit nedělní mši svatou 5. července 2015 v 11 hodin. P. Marcel Timko byl přeložen do Benešova. ŠEVCOVSKÝ STAROČESKÝ JARMARK PODĚKOVÁNÍ V neděli proběhla v Načeradci nádherná kulturní akce. Ševcovský staročeský jarmark se vydařil nad všechna očekávání a mojí milou povinností je učinit důležitou, závěrečnou tečku za proběhlou akcí. Bez obrovské podpory a pomoci spousty dobrovolníků, bez dodávání odvahy vás všech, kteří jste mi věřili, bych nikdy nemohla takovou náročnou slavnost s vámi všemi připravit. Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu, obětovali jste svůj Sbor dobrovolných hasičů Načeradec 7 str., Načeradské noviny, červenec 2015 volný čas, své síly a pomohli jste k uskutečnění tak náročné akce co nejhlasitěji, co nejsrdečněji vyslovila poděkování. Věřím, že jste již na jarmarku viděli, slyšeli, zažili velmi nadšenou a positivní reakci od návštěvníků. Načeradec má novou tradici, do Načeradce stojí za to přijet. Děkuji, děkuji a ještě jednou vám všem, dobrovolníkům a spolkům z Načeradce a okolí děkuji a samozřejmě děkuji i panu starostovi za jeho vstřícný přístup. Přeji vám krásné léto a těším se na další spolupráci. Hana Stehlíková, MBA 5. června 2015 se konalo okresní kolo hasičů ve Vlašimi, na které se přihlásilo i družstvo mužů z Načeradce. Po 100m s překážkami byli na 3. místě, štafetu 4x100m vyhráli, po mírném zaváhání v útoku skončili na krásném 2. místě. Což je nejlepší výsledek mužů z Načeradce v této soutěži. Muži ve složení: T. Hlinský, M. Maršík, A. Hlinský, R. Vender, J. Janouš, M. Mareš, M. Deré, J. Hergesell, L. Maršík, T. Vosátka. V neděli 21. června 2015 v ranních hodinách vyrazilo družstvo dorostenců a dorostenka na Krajské kolo dorostu v Kolíně. Po disciplíně 100m s překážkami byli dorostenci na 3. místě, testy zvládli bez chyby, štafetu 4x100m měli druhou nejlepší a před požárním útokem byly na průběžném 1. místě. Rozhodoval útok. Zaváhali a skončili celkem na 4. místě. Dorostenci ve složení: P. Švec, L. Maršík, J. Starec, R. Holý, T. Hlinský, M. Hergesell, J. Burda, L. Volalík. Dorostenka Kateřina Čechová běhala 100m s překážkami, testy a dvojboj. Skončila celkem na krásném 2. místě. Všichni úspěšně reprezentovali městys Načeradec.

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v červenci 2015 oslaví František Martínek Načeradec 70 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Úmrtí Karel Soukup, Načeradec ve věku 58 let Jana Křemenová, Vračkovice ve věku 69 let Poděkování Děkuji všem za soustrast, kterou jste vyjádřili celé naší rodině nad bolestnou ztrátou mého manžela pana Karla Soukupa. Srdečně děkuji též za květinové dary, slova útěchy a účast na pohřbu. Jménem rodiny Eva Soukupová, Načeradec Inzerce, pozvánky, poděkování - Hledáme k pronájmu chalupu v Načeradci. Tel Prodám stavební buňku. Prodám nové duté cihly, levně 1500 ks. Tel SDH Slavětín pořádá v sobotu na parketě v Řísnici pouťovou taneční zábavu. Hudba EFEKT Jetřichovec. Začátek ve hodin. Všichni jste srdečně zváni. Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Za obsah neodpovídá vydavatel. 8 str., Načeradské noviny, červenec 2015

Hněvošický zpravodaj č. 2/2014

Hněvošický zpravodaj č. 2/2014 Hněvošický zpravodaj č. 2/2014 Obecní úřad Hněvošice říjen 2014 Volby do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Provoz D CENTRA zahájen

Provoz D CENTRA zahájen IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 1 úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok 2011. Léto skončilo a začala škola. Děti mají

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU NASE NOVINY 2015 SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU Osmé setkání rodáků je za námi. Několik týdnů příprav a jeden víkend, a vše je již historií. Podle ohlasů občanů se akce vydařila... Nakonec přálo i

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 106 vyšel 1. 6. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích 97. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

PŘEDMĚŘICKÝ. zpravodaj ZDARMA. PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník. Základní škola Předměřice nad Labem

PŘEDMĚŘICKÝ. zpravodaj ZDARMA. PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník. Základní škola Předměřice nad Labem PŘEDMĚŘICKÝ zpravodaj ZDARMA PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník Základní škola Předměřice nad Labem TJ Slavoj Předměřice nad Labem fotbal Mateřská školka Mikuláš

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014 Vydává Obecní úřad v Batňovicích červen 2014 Kanalizace Batňovice Naše obec získala dotaci na akci nazvanou Dostavba kanalizace Batňovice I. etapa. Obec podala žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zdické noviny informují

Zdické noviny informují ČERVENEC, SRPEN 2009 číslo 203 Cena 5 Kč Zdické noviny informují Viadukt k nádraží bude uzavřen 5 měsíců Vzhledem k pokračující stavbě Optimalizace tratě Beroun - Zbiroh bude po dobu 5 měsíců od 5. 7.

Více