NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015"

Transkript

1 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 57 číslo: 7 Informační věstník Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2015 Z jednání Rady městyse Načeradec v červnu 2015 (2.6., 10.6., a 24.6.) ) RM schvaluje finanční podporu žákyni ZŠ Načeradec na účast na mezinárodním šachovém turnaji Mistrovství Evropy, kam postoupila z národního kola. RM bere na vědomí zprávu z metodické návštěvy Střediskové knihovny v Načeradci. RM prozatím neschvaluje opravu polní cesty v Dolní Lhotě vzhledem k přijatelné sjízdnosti a malé frekvenci. Jde o cestu přes zatravněný pozemek. RM pověřuje starostu jednáním s firmou BES o vyspravení výtluku před bytovkou v Načeradci. RM souhlasí s návrhem smlouvy o dílo s Ing. Arch. Krolákem, firma Urbanist.eu, na zhotovení a zpracování územního plánu pro Načeradec a spádové obce. RM bere na vědomí informaci od Michala Krále o průměrném zpeněžení dřevní hmoty ze samovýroby 381,- Kč za 1 m3. RM souhlasí s nákupem žaluzií a sítí do učeben ZŠ Načeradec za částku ,- Kč vč. DPH. RM bere na vědomí informaci ředitelky školy o řešení pojistné události v ZŠ Načeradec. Rozbité čidlo a řídící jednotka klimatizace se musí koupit nová. Cena vč. DPH ,- Kč. Rozdíl mezi plněním od pojišťovny a cenou opravy by dle názoru RM měla uhradit firma, která zateplení realizovala. Událost se stala v loňském roce při zateplovacích pracích na fasádě. RM pověřuje starostu zajistit rozmulčování pozemků kolem obecních komunikací a komunikací ve správě Správy a údržby silnic. RM pověřuje starostu objednat kontrolní rozbory vody v Načeradci, Horní Lhotě, Dolní Lhotě, Daměnicích, Pravěticích a v Řísnici. RM bere na vědomí Osvědčení o úspoře emisí pro městys Načeradec za rok 2014 od EKO-KOM. RM souhlasí s podmínkami majetkoprávního vypořádání s Povodím Vltavy. Týká se stavby Revitalizace toku Horní Lhota. Bude projednáno na ZM dne RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 2015 od Svazku obcí EKOSO Trhový Štěpánov. Obdrželi jsme částku ,- Kč. Bude použito na úhradu školního autobusu. RM nesouhlasí s nabídkou na repasi kontejneru (24.500,- Kč) na odpad (na hřbitově), bude pořízen nový kontejner za ,- Kč. RM souhlasí s nákupem venkovních herních prvků do MŠ Načeradec za částku Kč bez DPH (dotace nebyla přidělena).

2 RM souhlasí s nabídkou firmy Stako Jihlava na kovové rošty kolem budovy ZŠ Načeradec (bylo osloveno 6 firem, vybrána byla nejvýhodnější nabídka). RM souhlasí s nabídkou firmy Stavebniny Lukavec na vyčištění příkopů odpovídající technikou směrem na Daměnice (cca 300 metrů). RM souhlasí s provedením rekonstrukce v MŠ (nábytek, obklady v kuchyni, dlažba a oprava el. rozvodu vypadává jistič). Provede se o prázdninách za částku cca 25 tis. Kč. RM souhlasí s objednáním materiálu na opravu hasičárny Slavětín od firmy Status Pacov. Byla vybrána nejnižší cenová nabídka. Realizovat bude po dohodě pan Hlaváček. S pomocnými pracemi pomůže SDH Slavětín. RM pověřuje starostu zajištěním položení betonových žlabů v místech eroze v Pravěticích. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na drobné památky (kapličky, boží muka atd.). RM souhlasí s jednorázovým uvolněním částky Kč z rozpočtu ZŠ Načeradec na služby školního psychologa. RM bere na vědomí výsledky rozborů pitných vod. V Daměnicích byla voda v době odběru nevyhovující, byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody a situace se řeší tak, aby byl kontaminovaný zdroj vody obnoven. Postup koordinuje KHS Benešov. Kontaminace horní studny je řešena sanačním čerpáním po dobu 2 měsíců. Během tohoto čerpání budou 1x týdně prováděny kontrolní rozbory vody akreditovanou laboratoří. Po uplynutí lhůty 2 měsíců bude další postup prováděn ve spolupráci s vodoprávním úřadem a KHS Benešov. Náklady související s obnovením pitného zdroje ponese viník znečištění. Veřejnost je a nadále bude informována na stránkách městyse, informační tabuli městyse Načeradec, v Načeradských novinách a v úředních hodinách na radnici. Za pomoc děkujeme panu Stanislavu Vítkovi a SDH Načeradec. RM bere na vědomí konečnou fakturu na akci Povodňové škody Pravětice na částku Kč včetně víceprací. Městys se bude podílet částkou cca Kč. RM bere na vědomí přidělení čísla popisného místnímu spolku chovatelů (klubovna se sociálním zařízením). RM pověřuje starostu městyse oslovením firem na práce spojené s opravou hasičské zbrojnice Horní Lhota. RM pověřuje L.Vítka (Daměnice) oslovením firem na práce spojené s opravou hasičské zbrojnice Pravětice. RM pověřuje místostarostku pí. Petru Bartoníčkovou připravit návrh Pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Návrh projedná rada a znění bude předloženo k projednání ZM. Firma BES provedla akci Oprava povodňových škod u Židovského hřbitova (vyhrála výběrové řízení). RM bere na vědomí informaci o instalacích informačních tabulí ve spád. obcích (Daměnice, Horní Lhota, Olešná, Dolní Lhota, Slavětín, Vračkovice a Zdiměřice). Instalace v Pravěticích a Řísnici se připravuje. Stav finančních prostředků k běžný účet: ,- Kč účet u ČNB: ,- Kč faktury k proplacení: ,-Kč Zbývá doplatit ČS (úvěr): ,- Kč. **************************************************************************** PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY. Léto, voda, dovolená - To vše patří k prázdninám! Úřad městyse Načeradec přeje všem krásné a slunečné léto a krásnou dovolenou. 2 str., Načeradské noviny, červenec 2015

3 Úřad městyse informuje Společnost EKO-KOM a.s. Praha nám zaslala přehled o množství odpadu, které naše obec vytřídila a předala k využití v roce Děkujeme všem občanům za třídění odpadů. EKOSO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV - Informace o tom, co do velkoobjemových kontejnerů na komunální a biologicky rozložitelné odpady patří a co nepatří. Velkoobjemový kontejner na komunální odpad (šedivý): Co do něj patří: - Objemný komunální odpad = takový, který se nevejde do běžných popelových nádob, např. koberce, lina, nábytek, staré hadry apod. Co do něj nepatří: - Stavební odpady: zemina, stavební suť, cihly, tašky, kusy betonu, kovový odpad, azbestové šablony, dřevo, biologicky rozložitelné odpady - Nebezpečné odpady: lednice, televize, elektronika, akumulátory, tekuté odpady (oleje v kanystrech), léky, zářivky, obaly se zbytky barev, pesticidů a herbicidů, ředidla a kyseliny. - Využitelné složky odpadů: sklo, papír, PET lahve, oblečení, krabice tetrapak - Biologicky rozložitelné odpady: pařezy, tráva, listí, sláma, seno, zbytky ovoce a zeleniny, větve, zbytky potravin, hnůj Velkoobjemový kontejner na bioodpad (zelený): Co do něj patří: - Tráva (čerstvá i stařina), listí, sláma, seno, piliny, hobliny (pouze dřevěné), ovoce, zelenina a jejich zbytky, větve tloušťky do 5 cm, zbytky potravin (pečivo, čajové sáčky), hnůj od drobných chovatelů Co do něj nepatří: - Bioodpad nastrkaný v igelitových pytlích, pařezy, kmeny a větve stromů nad 5 cm, komunální odpady jakéhokoliv druhu, zemina a stavební odpady, tekuté odpady Oznámení objízdné trasy Oznamujeme Vám, že od do povede přes Načeradec, sil. II/1255, obousměrná objízdná trasa na Louňovice pod Blaníkem z důvodu oprav silnic II/125 (staničení km 12,100 13,000) a II/150 (staničení km 18,154 18,387), tj. z Kondrace přes Načeradec do Louňovic pod Blaníkem a zpět. Upozorňujeme Vás na zvýšený provoz motorových vozidel v tomto období přes obec Načeradec. Žádáme občany v Pravěticích, aby v tomto období sucha nepoužívali pitnou vodu k užitkovým účelům, tj. mytí aut, napouštění bazénů, zalévání zahrad apod. 3 str., Načeradské noviny, červenec 2015

4 Vaše ambulance s.r.o. (MUDr. Sovják v zastoupení) Vám oznamuje, že ve dnech a (úterý) nebude ordinovat MUDr. Bobuská z důvodu nemoci, zdr. sestra p. Nová bude v ordinaci. Dále Vám oznamujeme, že ve dnech bude mít ordinace dovolenou. Upozorňujeme (OPĚT) na volně pobíhající psy a znečišťování veřejného prostranství Úřad městyse Načeradec vyzývá majitele psů, aby na veřejných prostranstvích venčili své psy výhradně na vodítku. Ne každý pes je vychován a schopen přijít k majiteli na zavolání. Tímto opatřením zvýšíte bezpečnost nejen ostatních, ale i svou vlastní a svého miláčka též (riziko vběhnutí pod projíždějící auto...) Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili a neporušovali zákon na ochranu zvířat proti týrání. Dalším problémem jsou exkrementy. V tomhle případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku, konkrétně znečištění veřejného prostranství a hrozí zde pokuta. Veřejné prostranství jsou ulice, chodníky, náměstí, travnaté plochy, hřiště atd. bez ohledu na to, komu patří, tj. i když jsou v soukromém vlastnictví, pokud jsou veřejně přístupné. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto upozornění. Načeradské služby s.r.o. Sucho, sucho, sucho Opět žádáme občany Načeradce, aby neplýtvali pitnou vodou. Nepoužívejte ji k napouštění bazénů, zalévání zahrad apod. Děkujeme za spolupráci. Odečty vodoměrů Ve dnech a proběhl odečet vodoměrů a kontrola vodoměrů. Někteří z Vás nám nemohli vodoměry zpřístupnit. Chápeme, že jste v práci nebo z jiných důvodů nejste doma. Proto kontrola vodoměrů proběhne opět při odečtech v září Mateřská škola Načeradec Den dětí V pondělí jsme s dětmi oslavili Den dětí na hřišti v Načeradci. Základní škola pozvala pro děti místní hasiče a policisty. Také se děti dozvěděly hodně nových informací o přírodě prostřednictvím názorných ukázek. Největším zážitkem pro děti bylo smět se posadit do hasičského a policejního auta. Návštěva v první třídě V úterý budoucí školáci z MŠ navštívili v ZŠ prvňáčky, kteří jim předvedli, co se už naučili. Dětem se ukázka líbila a těší se, až se posadí do školních lavic. Pohádková cesta Ve středu jsme pro děti uspořádali s pomocí žáků 8. třídy a manželů Beranových již tradiční cestu do pohádky. Na stanovištích u pohádkových postav děti plnily různé úkoly a u ježibaby a dědka si našly sladkou odměnu. Pohádkovou cestu jsme zakončili posezením s rodiči a opékáním špekáčků u MŠ. Divadlo V úterý nás navštívilo divadlo Kůzle s pohádkou plnou písniček a dobré nálady, která se jmenovala Pohádka s refrénem. Pohádka nám poradila, jak si bezpečně užít prázdniny, na které se všichni už moc těšíme. Jaroslava Koubíková, Jaroslava Lesinová, Bc. Jana Smetanová, učitelky MŠ 4 str., Načeradské noviny, červenec 2015

5 Základní škola Načeradec Den dětí V pondělí oslavily děti ze ZŠ a MŠ Načeradec svůj svátek na hřišti. Byl pro ně připraven preventivní program. Pan Hlinský s panem Maceškou ukázali dětem výstroj a seznámili je s vybavením hasičského auta. Děti si samy mohly vyzkoušet výstroj. Další stanoviště bylo věnováno zdravotní výchově. P. uč. Zhorná zadávala dětem různé úkoly týkající se ošetřování úrazů a přenosu zraněných. Další stanoviště patřilo Mysliveckému sdružení Načeradec. Paní Ing. Vopálka-Melicharová předvedla dětem trofeje zvěře, děti zábavnou formou poznávaly lesní zvěř i dravce. P. uč. Jakubův měl připraven přírodovědný program s praktickými ukázkami. Na dalším stanovišti se děti dozvěděly zajímavé informace o práci policie. Informace a materiály dětem poskytla Policie ČR Čechtice. Stanoviště věnované dopravní výchově a situacím, které ohrožují život člověka, měla na starosti paní Dufková (sociální kurátorka). Poslední stanoviště bylo věnováno dětským hrám. P. uč. Štekerová měla připraveny hry nejenom pro děti ze základní školy, ale i pro mateřskou školu. Poděkování patří p. Hlinskému, p. Maceškovi, p. Ing. Vopálka Melicharové, p. Dufkové, Policii ČR Čechtice a všem pedagogickým pracovníkům za spolupráci při organizování Dne dětí. Mgr. Jana Švárová Dobrých přátel není nikdy dost Jako každý rok se i letos ve dnech 4. a 5. června 8. třída zúčastnila setkání žáků tří škol (Načeradec, Pacov, Lukavec) v rekreačním středisku Sedlice Želivka. Program pobytu byl zaměřen na primární prevenci. Žáky čekaly dva dny plné besed, her a soutěží, (samozřejmě i noční hra), při kterých navázali nová přátelství. Mgr. Jitka Lorencová, Mgr. Jana Švárová Děti dětem Dobrý pocit z pomoci a pocit sounáležitosti zažili žáci základní školy Načeradec, kteří se zapojili do mezinárodního humanitárního programu KIDS TO KIDS - Děti dětem. V rámci tohoto programu připravili naši žáci, ve spolupráci se svými rodiči, balíčky pro děti ze zemětřesením postiženého Nepálu. Balíček obsahoval hygienické a školní potřeby, výživnou tyčinku, sušené ovoce či ořechovou směs. Pro povzbuzení nepálských vrstevníků připojily děti pozdravení v anglickém jazyce a hezký obrázek. Cílem programu Kids to Kids je také zprostředkování zpětné vazby a po rozdání balíčků nepálským dětem uspořádají v českých školách besedu s video prezentací. Děkuji všem, kteří se do projektu zapojili a pomáhali. Mgr. Svobodová Jana CESTA ZA VODNÍKEM žáci 5. třídy vyrazili na pěší školní výlet. Máme před sebou bezchybné léto. Sluníčko, koupání, hry a zábavu hlavně prázdniny, jak mají být. Žáci a žákyně 5. tř. + D. Nováková Pasování čtenářů V úterý 9. Června se vydali naši prvňáčci do místní knihovny v Načeradci na tradiční Pasování čtenářů. Nejprve nás všechny přivítala paní Lapáčková ve společenské místnosti a poté každý předvedl své čtenářské umění. Na závěr byli všichni čtenáři odměněni diplomem, pěknou knížkou a drobnou sladkostí. 5 str., Načeradské noviny, červenec 2015

6 Vážení čtenáři, v pátek 26. června jsme slavnostně ukončili školní rok 2014/2015 v tělocvičně školy za účasti pozvaných hostů. Při tomto slavnostním ukončení byla vyhodnocena celoroční práce žáků školy. V roce 2014/2015 jsme měli v základní škole 124 žáků. Během školního roku jsme přijali jednoho žáka do 1. třídy. V mateřské škole máme k dnešnímu dni 51 žáků (2 oddělení). Celoročně byl zajištěný školní autobus pro žáky dojíždějící z Vlašimi, Kondrace a okolí. Tento školní autobus byl plně využitý. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Cesta k poznání ve všech třídách. Realizovali jsme různé projekty: v květnu 2015 jsme opět zorganizovali Anglický týden, před vánočními svátky jsme si koledy zazpívali s KLUBEM RÁCHEL, v březnu jsme se připojili k akci Masopustní průvod obcí, Velikonoční besídku spojenou s prodejní výstavou a velmi hezkým vystoupením žáků jednotlivých tříd jsme organizovali v březnu 2015 ve spolupráci se SRPŠ. Realizovali jsme různé projekty např. Barvy podzimu, Jablíčkový den, Poznej Načeradec, Recyklohraní, Čertovské učení, Moje rodina, Čarodějnice, Poznáváme okolí, Co dělám rád. V březnu jsme měli celoškolní projekt Den knihy a potom následovala Noc s Andersenem věnovaná letos spisovateli Janu Drdovi - ve spolupráci s místní knihovnou. Se SPŠ Vlašim jsme byli i letos zapojeni do projektu Podblanické centrum technických oborů, díky kterému žáci 8. a 9. třídy navštěvovali kroužky zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání a zúčastnili se výuky přímo na SPŠ. Pro rodiče a veřejnost byla v listopadu 2014 uspořádaná přednáška Bezpečně na internetu. V červnu 2015 jsme ve spolupráci s ČVUT Fakultou elektrotechnickou zorganizovali přednášku na téma Energetická gramotnost pro žáky 8. a 9. třídy. Den dětí se uskutečnil na hřišti jako preventivní program ve spolupráci s Policií ČR, s Myslivci Načeradec, s Městským úřadem Vlašim (Odbor sociální a zdravotní) a SDH Načeradec. Výuku plavání jsme v letošním školním roce měli v Plavecké škole Benešov, v únoru jsme zorganizovali Lyžařský výcvikový kurz. Naši žáci se zapojili do různých znalostních soutěží, např. krajského kola znalostní soutěže Eurorebus, okresního kola zeměpisné olympiády, školního kola olympiády z anglického jazyka z biologie, z matematiky, z dějepisu, z českého jazyka, astronomické olympiády. Dále školního kola internetové soutěže Finanční gramotnost a soutěžního kvízu 1. ročníku projektu Bezpečný internet. Zúčastnili se i sportovních soutěží v kopané, florbalu, vybíjené, soutěže v plavecko běžeckém poháru. Zapojili jsme se také do projektu Pomoc pro Nepál, Fond Sidus a do sběru hliníku, víček od PET lahví (na podporu postiženým dětem) a starého papíru. Za sběr hliníku byli odměněni Tomáš Trousil, František Jelínek a Adéla Kříženecká, za sběr víček od PET lahví - Natálie Krucká, Maxim Syrvatka, Martin Křemen a za sběr papíru Markéta Smetanová, Milan Kadeřábek, Lucie Ryšková, Maxim Syrvatka, Jana Peclinovská, Jiří Mašek, František Jelínek, Filip Kůra, Markéta Paýrová, Tomáš Trousil, Martin Křemen, Jakub Ctibor, Jan Ctibor. Velkého úspěchu dosáhla v Mistrovství České republiky v šachu Petra Píšová. Získala krásné druhé místo a tím si zajistila účast na Mistrovství Evropy. Za výborný prospěch a reprezentaci školy dostali odměnu Petra Píšová, Filip Kůra, Vojtěch Fišer, Kateřina Svobodová a za činnost v Žákovské samosprávě byly odměněny žákyně 9. třídy Anna Diepoldová a Jana Havelková. Děkuji touto cestou všem jmenovaným žákům za výbornou reprezentaci naší školy, SRPŠ, Městysi Načeradec a všem vedoucím místních spolků za výbornou spolupráci během školního roku. Žáci naší školy se zúčastnili různých testování: KALIBRO (testování znalostí žáků 5. a 9. třídy z Českého jazyka, Matematiky a Anglického jazyka), Kvalita školy (opět pro žáky 5. ročníku z předmětů Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Člověk a jeho svět) a v 9. ročníku z předmětů Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Chemie, Fyzika a Biologie. Naše škola byla zařazena do Výběrového zjišťování výsledků žáků organizovaného Českou školní inspekcí. Žáci 9. ročníku byli testováni ze společenskovědního a přírodovědného přehledu. Deváťáci prokázali v tomto testování dobré znalosti. Pro přípravu k přijímacím zkouškám jsme využili on line testy společnosti SCIO. Zapojili jsme se také do různých vyhlášených projektů: např. jsme získali podporu od nadace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Obědy pro děti. Díky této nadaci a díky místním sponzorům jsme mohli poskytnout obědy dětem, kterým by jinak stravování ve školní jídelně nemohlo být poskytnuto. Celoročně jsme také byli zapojeni do Programu podpory digitalizace škol, do projektu Ovoce a zelenina do škol. V příštím školním roce budeme realizovat projekt s názvem Vzájemnost v srdci podpořený Akademií středoevropských škol. Budeme spolupracovat se dvěma základními školami školou ze Srbska a ze Slovinska. Během celého školního roku budou výše uvedené školy v elektronickém kontaktu, budeme pracovat na společných úkolech a připravovat se na vzájemná setkání. S naší školou se prezentací v tělocvičně rozloučili tito žáci 9. třídy: Jan Ctibor Jana Macešková Anna Čechová Tomáš Postřihač Anna Diepoldová Veronika Přibylová Karel Doubek Jakub Starec Jana Havelková Nikola Šindelářová Marcel Hergesell Petr Švec Martin Křemen Petra Vašková Děkuji jim za příkladné plnění funkce patronů nad žáky první třídy a přeji jim mnoho úspěchů v jejich dalším studiu. V příštím školním roce dojde ke změně v pedagogickém sboru. Odchází z naší školy dva pedagogové pan Milan Dvořák, kterému chci poděkovat za práci v naší škole a paní Hana Hajná, které děkuji za její práci a přeji jí hodně štěstí a zdraví do dalších let. I když jsou před námi prázdniny a dovolené, nebude se ve škole zahálet. Tato doba bude využita na rekonstrukci v budově mateřské školy. Děkuji pedagogům i ostatním zaměstnancům školy za práci v tomto školním roce a přeji všem hezké prožití období dovolených a všem žákům hezké prázdniny. Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy 6 str., Načeradské noviny, červenec 2015

7 Ze života farnosti S účinností od se stává novým administrátorem naší farnosti P. Jan Primus se sídlem na faře ve Zdislavicích. V Načeradci bude poprvé sloužit nedělní mši svatou 5. července 2015 v 11 hodin. P. Marcel Timko byl přeložen do Benešova. ŠEVCOVSKÝ STAROČESKÝ JARMARK PODĚKOVÁNÍ V neděli proběhla v Načeradci nádherná kulturní akce. Ševcovský staročeský jarmark se vydařil nad všechna očekávání a mojí milou povinností je učinit důležitou, závěrečnou tečku za proběhlou akcí. Bez obrovské podpory a pomoci spousty dobrovolníků, bez dodávání odvahy vás všech, kteří jste mi věřili, bych nikdy nemohla takovou náročnou slavnost s vámi všemi připravit. Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu, obětovali jste svůj Sbor dobrovolných hasičů Načeradec 7 str., Načeradské noviny, červenec 2015 volný čas, své síly a pomohli jste k uskutečnění tak náročné akce co nejhlasitěji, co nejsrdečněji vyslovila poděkování. Věřím, že jste již na jarmarku viděli, slyšeli, zažili velmi nadšenou a positivní reakci od návštěvníků. Načeradec má novou tradici, do Načeradce stojí za to přijet. Děkuji, děkuji a ještě jednou vám všem, dobrovolníkům a spolkům z Načeradce a okolí děkuji a samozřejmě děkuji i panu starostovi za jeho vstřícný přístup. Přeji vám krásné léto a těším se na další spolupráci. Hana Stehlíková, MBA 5. června 2015 se konalo okresní kolo hasičů ve Vlašimi, na které se přihlásilo i družstvo mužů z Načeradce. Po 100m s překážkami byli na 3. místě, štafetu 4x100m vyhráli, po mírném zaváhání v útoku skončili na krásném 2. místě. Což je nejlepší výsledek mužů z Načeradce v této soutěži. Muži ve složení: T. Hlinský, M. Maršík, A. Hlinský, R. Vender, J. Janouš, M. Mareš, M. Deré, J. Hergesell, L. Maršík, T. Vosátka. V neděli 21. června 2015 v ranních hodinách vyrazilo družstvo dorostenců a dorostenka na Krajské kolo dorostu v Kolíně. Po disciplíně 100m s překážkami byli dorostenci na 3. místě, testy zvládli bez chyby, štafetu 4x100m měli druhou nejlepší a před požárním útokem byly na průběžném 1. místě. Rozhodoval útok. Zaváhali a skončili celkem na 4. místě. Dorostenci ve složení: P. Švec, L. Maršík, J. Starec, R. Holý, T. Hlinský, M. Hergesell, J. Burda, L. Volalík. Dorostenka Kateřina Čechová běhala 100m s překážkami, testy a dvojboj. Skončila celkem na krásném 2. místě. Všichni úspěšně reprezentovali městys Načeradec.

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum v červenci 2015 oslaví František Martínek Načeradec 70 let Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví. Úmrtí Karel Soukup, Načeradec ve věku 58 let Jana Křemenová, Vračkovice ve věku 69 let Poděkování Děkuji všem za soustrast, kterou jste vyjádřili celé naší rodině nad bolestnou ztrátou mého manžela pana Karla Soukupa. Srdečně děkuji též za květinové dary, slova útěchy a účast na pohřbu. Jménem rodiny Eva Soukupová, Načeradec Inzerce, pozvánky, poděkování - Hledáme k pronájmu chalupu v Načeradci. Tel Prodám stavební buňku. Prodám nové duté cihly, levně 1500 ks. Tel SDH Slavětín pořádá v sobotu na parketě v Řísnici pouťovou taneční zábavu. Hudba EFEKT Jetřichovec. Začátek ve hodin. Všichni jste srdečně zváni. Úřad městyse Načeradec, tel , mob , Za obsah neodpovídá vydavatel. 8 str., Načeradské noviny, červenec 2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Ročník: 55 číslo: 7 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2013

Ročník: 55 číslo: 7 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2013 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 55 číslo: 7 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec ČERVENEC 2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V ČERVNU 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse vzala na vědomí informaci o

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané,

ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ. pro Ostrou a Šnepov. Vážení občané, ZPRAVODAJ OBCE OSTRÁ pro Ostrou a Šnepov Z obsahu: Informace z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Novela zákona o bioodpadu Kalendář 201 5 Seznam lékařů v Lysé n.l. Poplatky za odpad na rok 201 5 Výběrové

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2015

NAČERADSKÉ NOVINY. Ročník: 57 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2015 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 57 číslo: 4 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec DUBEN 2015 Z jednání Zastupitelstva městyse Načeradec dne 16.3.2015 Zastupitelstvo městyse Načeradec schválilo výroční

Více

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Usnesení č. 162/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2. Usnesení z minulého ZO Usnesení č. 163/2009: Zastupitelstvo obce bere na vědomí: ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6. 5. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva) Zapisovatel: Švecová Martina

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Noviny obce Křoví duben 2014

Noviny obce Křoví duben 2014 Noviny obce Křoví duben 2014 Vážení spoluobčané, březen je za námi a mírná zima přešla v krásné a slunečné jaro, které již stačilo zlomit několik teplotních rekordů. Zastupitelstvo obce se letos sešlo

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Upozornění majitelům psů

Upozornění majitelům psů občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo 2/2011 2. dubna se konečně zaplnilo osiřelé hnízdo na obchodě čapí rodinkou. Zatím je tam jenom táta s mámou, ale mají se čile k světu, tak už

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011

Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011 Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám první obecní zpravodaj v tomto roce, který si klade za cíl Vás informovat o aktuálním dění ve Hvozdci. Internetové stránky obce Webové

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více