ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Dopravní nehody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Dopravní nehody"

Transkript

1 ŘIDIČOVA KNIHOVNA Dopravní nehody

2 Dopravní nehoda některé aspekty řešení účasti na mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích Co je dopravní nehoda z hlediska zákona? Dopravní nehoda je přesně definována v ustanovení 47 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, z něhož cit.: (1) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. 1

3 Tato dvoustrana se nezobrazuje, kompletní příručku obdržíte zdarma na školení. Text je chráněn autorským zákonem a jakákoliv reprodukce celého nebo části textu je bez souhlasu vydavatele zakázána.

4 Jak se chovat po dopravní nehodě? Účast na dopravní nehodě je jistě pro každého účastníka provozu na pozemních komunikacích mimořádnou životní situací. Tomu, jak se chovat po dopravní nehodě, je dobré věnovat odpovídající pozornost. Možná z neznalosti, možná právě i k okolnostem, na které není řidič - účastník dopravní nehody připraven, dochází k nedorozuměním a komplikacím při šetření dopravní nehody, likvidaci pojistné události, která v souvislosti s dopravní nehodou vznikla, nebo při jiném řízení o náhradu škody. Kvůli počátečním chybám a nedůslednostem potom dochází ke zbytečným finančním a časovým ztrátám a stresům aktérů dopravní nehody, ať již poškozeným, či viníkům. Po dopravní nehodě se asi úplně každý bude zajímat o zdraví svoje, svých spolujedoucích a osádky druhého vozidla, případně chodce, se kterým mělo vozidlo kontakt. To je správná reakce okamžitě po té, co řidič zastaví vozidlo po střetu. Pokud řidič po dopravní nehodě, na níž měl účast, pokračuje v jízdě, z místa nehody ujede, vystavuje se nebezpečí postihu, ne v souvislosti se zaviněním dopravní nehody, ale za úmyslné maření řádného zjištění příčin vzniku dopravní nehody, a v případě zranění někoho z dalších účastníků dopravní nehody i možného postihu pro naplnění skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci podle 208 trestního zákona. Z toho vyplývá, že řidič, který má účast na dopravní nehodě při řízení vozidla svého zaměstnavatele a vozidlo je poškozeno, musí vždy oznámit dopravní nehodu neprodleně policistovi. Přitom nezáleží na výši hmotné škody. Označení místa nehody Řidič by po dopravní nehodě měl v případě, že stopy vzniklé při dopravní nehodě, vozidlo nebo části nákladu leží nebo zasahují do vozovky, vždy provést označení překážky v provozu na pozemních komunikacích výstražným trojúhelníkem. Přitom by měl dobře zvážit, kam umístit výstražný trojúhelník s ohledem na rychlost a způsob jízdy ostatních řidičů v daném úseku a to tak, aby informaci o překážce v provozu na pozemních komunikacích dostali včas tak, aby mohli bezpečně zvládnout průjezd kolem místa dopravní nehody. Při tom by měl dodržet i další zákonná ustanovení týkající se označování překážky v provozu na pozemních komunikacích. Při pohybu ve vozovce nezapomenout na používání reflexní vesty. Pro posouzení příčiny dopravní nehody jsou velmi důležité stopy vzniklé při dopravní nehodě na vozidlech, na vozovce, na přepravovaném nákladu, na tělech chodců a motocyklistů. Místo střetu, poloha vozidel po střetu, lokalita, kde došlo k úniku provozních kapalin z vozidel, střepy skel vozidel, odpadlé bláto z podběhů, poloha uvolněných částí karoserie vozidel a pod. Zranění při dopravní nehodě V případě, že při dopravní nehodě vznikne zranění, je řidič vždy povinen ohlásit dopravní nehodu policii. Nejběžnějším způsobem je oznámení na známou linku tísňového volání 112, kde jsou automaticky vyrozuměny všechny potřebné součásti integrovaného záchranného systému, to znamená policie (158), hasiči (150) a záchranná služba (155). Obdobně by měl postupovat řidič i při dopravní nehodě, kdy vznikne na některém ze zúčastněných vozidel hmotná škoda vyšší jak Kč nebo vznikne škoda třetí osobě. Touto osobou může být majitel vozidla, jehož vozidlo řídí např. příbuzný, zaměstnanec, nebo někdo komu vozidlo půjčil. Takovou osobou může být i majitel obecního mobiliáře, poškozeného zábradlí, sloupu veřejného osvětlení, svodidel, dopravní značky, stromu, majitel domu apod., který je dopravní nehodou poškozen. Dokumentace nehody Je doporučováno, aby byla situace na místě dopravní nehody pokud možno co nejdříve po události zadokumentována fotograficky, právě s ohledem na vzniklé stopy, případně zajištěno označení polohy stop na vozovce a v jejím okolí, zejména pokud je nutné změnit jejich polohu. Obvykle se provádí vyznačení obrysu vozidla na vozovce křídou, speciální barvou ve spreji, improvizovaně též pískem, v městském provozu při dopravní nehodě na tramvajovém tělese a jeho blízkosti lze využít písek, který mají tramvaje v zásobnících pro zintenzivnění brzdění, případně lze obkreslit polohu stopy i úlomkem cihly nebo jiným vhodným předmětem. Přitom by se nemělo zapomínat na vyznačení natočení kol vozidla. Pokud řidiči zajistí tyto úkony, měli by se odebrat mimo vozovku do relativně bezpečného prostoru např. za svodidla, na chodník apod., vždy před místo 4 5

5 Tato dvoustrana se nezobrazuje, kompletní příručku obdržíte zdarma na školení. Text je chráněn autorským zákonem a jakákoliv reprodukce celého nebo části textu je bez souhlasu vydavatele zakázána.

6 Za uvedená jednání se uloží pokuta od Kč do Kč, pokuta od Kč do Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců se uloží tomu, kdo tento přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát. Může být dopravní nehoda trestným činem? V souvislosti s dopravní nehodou může být v jednání řidiče spatřováno naplnění skutkové podstaty některých trestných činů uvedených v trestním zákoně, z něhož cit.: 180 Obecné ohrožení (1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt, b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona nebo c) způsobí-li takovým činem značnou škodu. (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) a) škodu velkého rozsahu nebo b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt. (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob. 184 Kdo z nedbalosti ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení a) veřejného telekomunikačního zařízení, zařízení držitele poštovní licence nebo zařízení pro hromadnou veřejnou dopravu, b) ochranného zařízení proti úniku znečišťujících látek, c) zařízení energetického nebo vodárenského, d) veřejného ochranného zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, e) podmořského kabelu nebo podmořského potrubí, f) obranného nebo ochranného zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům nebo g) podobného obecně prospěšného zařízení, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem. 201 Ohrožení pod vlivem návykové látky (1) Kdo, byť i z nedbalosti, vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, 8 9

7 Tato dvoustrana se nezobrazuje, kompletní příručku obdržíte zdarma na školení. Text je chráněn autorským zákonem a jakákoliv reprodukce celého nebo části textu je bez souhlasu vydavatele zakázána.

8 Dopravní nehody a poškození vozidel v zahraničí Obecně lze říci, že chování po dopravní nehodě by mělo být podobné jak u nás, tak v cizině. Dopravní nehoda v cizině je o to nepříjemnější, že k již tak nestandardní životní situaci se přidává ještě jazyková bariéra, neznalost prostředí, zvyků a mnohdy i zákonů země, kde máme účast na této mimořádné události v dopravě. Je dobré se držet několika zásad: Nepodepisovat žádné písemnosti, které vám nejsou přeloženy do jazyka, kterému dokonale rozumíte. Do protokolů napsat vyjádření v mateřském jazyce s poznámkou, že předtištěnému textu nerozumíte a žádáte o jeho přeložení. Při jednání s cizozemskou policií a úřady požádat o tlumočníka. V případě hrozby trestního stíhání nebo eskalace problémů v souvislosti s dopravní nehodou se obrátit na ambasádu nebo konzulát ČR. Proto se doporučuje zjistit před výjezdem do zahraničí kontaktní telefonní číslo na zastupitelské úřady. V případě kontaktu s cizozemskou policií si vždy poznamenat služební číslo policisty či policistů, se kterými jste jednali, z jaké policejní součásti jsou, eventuální telefonické spojení a adresu na policejní služebnu. V případě, že nezjistíte žádný identifikační údaj k zasahujícím policistům na místě dopravní nehody, poznamenejte si alespoň registrační značku jejich služebního vozidla. Pokud nedostanete od policistů protokol o dopravní nehodě, pokuste se zjistit úřední číslo jednací, pod kterým je dopravní nehoda vedena. Doporučuje se fotograficky zadokumentovat jak konečné postavení vozidel po dopravní nehodě, tak i jejich poškození. Tyto důkazy mohou velmi dobře posloužit pro uplatnění nároku na náhradu škody, ať už cestou pojišťovny nebo cestou soudní. Pro případ dohody účastníků dopravní nehody platí obdobná výše uvedená pravidla pro dohodu účastníků dopravní nehody na našem území. Pojistnou událost oznamte telefonicky na pojišťovnu, u které je vozidlo pojištěno, a informujte se při tom, na eventuální postup a pomoc při likvidaci dopravní nehody i pojistné události s ní spojené

9 Tato dvoustrana se nezobrazuje, kompletní příručku obdržíte zdarma na školení. Text je chráněn autorským zákonem a jakákoliv reprodukce celého nebo části textu je bez souhlasu vydavatele zakázána.

10 Vydalo Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA v roce 2008 ISBN: Autor: Václav Valenta Text je chráněn autorským zákonem a jakákoliv reprodukce celého nebo části textu je bez souhlasu vydavatele zakázána. Grafická úprava: Václav Hraba, DTP a výroba: Grafický atelier H, s.r.o. Samostatně neprodejné.

11

Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení :

Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení : 1. Část Novela zákona č.361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., přináší zcela nové ustanovení : Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem 123 a Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování

Více

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING INTERPRETACE VÝSLEDKŮ TECHNICKÉ ANALÝZY NEHODY NA KŘIŽOVATCE VE VZTAHU K PRÁVNÍM

Více

Manuál do kabiny řidiče!

Manuál do kabiny řidiče! Manuál do kabiny řidiče! Výběr hlavních zásad a uplatnění předpisů pro silniční dopravu. Zpracoval a vybral Mgr. Jaromír Nosek. leden 2009 Mgr. Jaromír Nosek Autoškola, právní servis a služby v dopravě

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

411/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005, ČÁST PRVNÍ

411/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005, ČÁST PRVNÍ 411/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2010 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328

Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 *18718C* Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 bezplatná infolinka: 800 22 55 55 www.wuestenrot.cz

Více

JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD JUDr. František Púry JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD Příspěvek mezinárodní konference znalců analytiků silničních nehod Nehody s chodci nejen na přechodech

Více

Všeobecné pojistné podmínky doplňkového pojištění k platebním kartám Expensa VPPDP-PK ze dne 1. listopadu 2013

Všeobecné pojistné podmínky doplňkového pojištění k platebním kartám Expensa VPPDP-PK ze dne 1. listopadu 2013 Všeobecné pojistné podmínky doplňkového pojištění k platebním kartám Expensa VPPDP-PK ze dne 1. listopadu 2013 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Doplňkové pojištění k platebním

Více

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu S t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŘÍSLUŠNOST

Více

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven POJISTI SI SVÉ AUTO Průvodce havarijním pojištěním Česká asociace pojišťoven Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Tel.: + 420 222 350 150, fax: + 420 221 413 400 E-mail: info@cap.cz,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí příslušnými

Více

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách č. 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách Změna: 248/2010 Sb. Ministerstvo dopravy

Více

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv:

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv: ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Vážení čtenáři, tento materiál se snaží pomoci těm, kteří se ocitají v nelehké životní situaci po dopravní nehodě a snaží se jim v co největší

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění klidné dovolené

Všeobecné pojistné podmínky pojištění klidné dovolené Všeobecné pojistné podmínky pojištění klidné dovolené VPP-PKD-CZ 2011 ze dne 1. června 2011 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pojištění klidné dovolené je pojištění soukromé a

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraji reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, DO KTERÝCH

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

Informace pro zájemce o pojištění

Informace pro zájemce o pojištění Informace pro zájemce o pojištění v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, před případným uzavřením pojistné smlouvy Informace o pojistiteli: obchodní firma: Slavia pojišťovna a. s. právní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01) Generali pojišťovna a.s. Generální ředitelství Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01)

Více