Toxikologie a legislativa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toxikologie a legislativa"

Transkript

1 chemické látky = potraviny, léčiva, kosmetika, látky zneužívané (narkotika, opiáty, jedy), látky používané v domácnosti, průmyslu toxikologie skutečný život vědecké podklady a požadavky průmysl konflikt zájmů otázka správné míry ve vztazích mezi vědou, průmyslem a společností kolik bezpečnosti je zapotřebí cíle zákonných norem společenská přijatelnost věrohodnost a spolehlivost informací u většiny chemických látek neexistují žádné informace o jejich dopadu na zdraví a život organismů / ekosystému nutnost stanovit toxicitu (nebezpečnost) látek limity pro jejich použití hazard (nebezpečnost) = potenciální schopnost sloučeniny vyvolat toxický účinek, roste s toxicitou = toxikologické indexy LD 50 /LC 50 prodloužením doby odpovědi organismu (zákeřnost) nevratností účinku riziko (risk) = realizace hazardu (pravděpodobnost <0,1>), roste se stálostí látky v prostředí množstvím látky v prostředí počtem exponovaných osob 1

2 limity obsahu toxických látek stanovují národní/nadnárodní dohlížecí orgány NOAEL (no observable adverse effect level) = experimentálně stanovená dávka při které nebyl pozorován žádný negativní efekt pomocí různých faktorů (1/10 1/ ) se z NOAEL stanovují pro potraviny acceptable daily intake (ADI): mg kg 1 den 1 pro pracovní prostředí threshold limit value (TLV) permissible exposure limit (PEL) short-term exposure limit (STEL) timeweighted averages (TWA) immediately dangerous to life or health value (IDLH) 2

3 legislativní regulace národní úroveň (MZ) nadnárodní úroveň (EU, WHO, OSN) dohlížecí orgány Státní zdravotní ústav / Státní ústav pro kontrolu léčiv European Chemicals Agency US Environmental Protection Agency (EPA) US Food and Drug Administration (FDA) US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Legislativa ČR zákony jsou zdarma dostupné na: aktuality o zákonech přináší Bulletin ČSCH v sekci Zákony, které ovlivní život chemiků na zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) týká se výroby, klasifikace, nakládání, prodeje, používání netýká se vědy a výzkumu každá chemická látka (směs) uváděná do oběhu musí být vybavena bezpečnostním listem (MSDS Material Safety Data Sheet) zpřesněno vyhláškou 402/2011 Sb. (jen do ) výstražné symboly nebezpečnosti R-věty (Risk, rizikovost), např. R 19 může vytvářet výbušné peroxidy S-věty (Safety, bezpečnost), např. S 3 uchovávat v chladnu 3

4 Legislativa ČR výstražné symboly nebezpečnosti E O F/F+ T/T+ výbušný oxidující vysoce hořlavý extrémně hořlavý toxický vysoce toxický Xn/Xi C N zdraví škodlivý dráždivý žíravý biohazard nebezpečný pro životní prostředí Legislativa ČR zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (ve znění 223/2012 Sb.) 4

5 Legislativa ČR Jedová kniha Legislativa ČR 5

6 Legislativa ČR vyhláška 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým Legislativa EU Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) systém vypracovaný OSN, v EU zaveden direktivou 1272/2008 CLP = Classification, Labelling and Packaging nový systém pro identifikaci nebezpečnosti chemikálií/směsí nebezpečnost (hazard) fyzikální, zdravotní, pro životní prostředí H-věty (Hazard statements) standardní věty o nebezpečnosti, H200 H413, např. H223 Hořlavý aerosol. P-věty (Precautionary statements) standardní pokyny pro bezpečné zacházení, P101 P501, např. P235 Uchovávejte v chladu. do platí souběžně starší výstražné symboly a R-, S- věty 6

7 Legislativa EU výstražné symboly nebezpečnosti podle GHS výbušné látky hořlavé látky oxidační látky toxické látky plyny pod tlakem dráždivé látky korozivní a látky nebezpečné látky nebezpečné látky s neznámými žíravé látky pro zdraví pro životní prostředí vlastnostmi Legislativa EU REACH REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals systém nakládání s chemickými látkami (direktiva EU 1907/2006) registrace (Registration) registraci podléhají všechny (i tradiční ) chemické látky vyráběné a dovážené v množství > 1 tuna/rok netýká se vědy a výzkumu hodnocení (Evaluation) používány výsledky hodnocení nebezpečnosti doporučenými metodami, včetně možnosti odhadu na základě využití alternativních metod omezení zkoušení na zvířatech písemné podklady přezkoumává European Chemicals Agency 7

8 Legislativa EU schvalování (Authorisation) kontrola používání mimořádně nebezpečných látek uživatel látky je oprávněn používat látku podléhající povinnosti autorizace pouze za okolností uvedených v autorizačním osvědčení omezení (Restriction) látky, které jsou z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí nejnebezpečnější (karcinogeny, mutageny, genotoxické látky, látky persistentní a bioakumulativní) mohou být užívány pouze tak, aby rizika byla minimalizována používání takových látek je postupně omezováno a je stimulováno hledání jejich alternativ Práce v chemické laboratoři chemická laboratoř = pracovní prostředí práce v chemické laboratoři nařízení, normy a vyhlášky Zákoník práce 262/2006 Sb. Zákon o chemických látkách 350/2011 Sb. ČSN :2002 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích specifické bezpečnostní předpisy nedodržování předpisů může mít následky právní i finanční (pojišťovna) 8

9 Práce s chemikáliemi každá nám neznámá chemikálie je jedem nejprve zjistit všechny dostupné údaje bezpečnostní list (MSDS), katalogy chemikálií, literatura vysoce toxické látky musí být uchovávány odděleně v uzavřených skříních evidence používání ( Jedová kniha ) zbytky je třeba zlikvidovat, nebo předat k likvidaci nádobí nutno dekontaminovat řadu chemikálií je nutno skladovat za jistých podmínek, odděleně od sebe práce s rtutí se provádějí pouze na stolech s hladkou pracovní plochou beze spár, a na k tomu určených miskách, zbytky rtuti se skladují pod vodou Likvidace chemických odpadů rozlité roztoky a rozsypané chemikálie nutno ihned zneškodnit likvidace chemikálií jen schválenými a doporučenými postupy malá množství se obvykle likvidují chemicky např. kyanidy se oxidují na kyanatany pomocí KMnO 4 větší množství se svěřují k likvidaci odborným firmám organická rozpouštědla se schraňují do nádob k tomu určených (ze skla), chlorovaná a nechlorovaná rozpouštědla zvlášť 9

10 Osobní ochranné pomůcky chemici jsou vystaveni zejména chronické expozici chemikálií maximální používání osobních ochranných pomůcek pracovní plášť, ochranné brýle, ochranný štít ochranné rukavice (teflonové pro alergiky) ochranné masky Tlakové lahve na stlačené plyny (tlakové bomby) 10

11 Tlakové lahve na stlačené plyny (tlakové bomby) značení tlakových lahví podle ČSN EN :1998 (staré nové) První pomoc v laboratoři se mohou přihodit úrazy nebo/a otravy prvním pravidlem je zachovat klid, rozvahu a ihned jednat vždy vyhledat lékařskou pomoc požití chemikálie ihned po otravě je vhodné vyvolat zvracení (do 30 minut po požití), nesmí se vyvolávat u osob v bezvědomí a v křečích nesmí se vyvolávat po požití kyseliny (ph < 2) či zásady (ph > 12) vypláchnout ústa vodou podání tekutin, případně suspenze vody s aktivním uhlím (ne alkoholické nápoje, hydrogenuhličitany) chránit před fyzickým i psychickým zatížením (strach z následků, smrti) 11

12 První pomoc nadýchání se chemikálie přerušit expozici odstranit zamořený oděv, opláchnout vlasy, obličej, pokožku v případě potřeby zavést umělé dýchání chránit před fyzickým i psychickým zatížením (edém plic) potřísnění pokožky odstranit zasažený oděv důkladné omytí zasaženého místa vodou (asi 0,5 hodiny) neutralizační roztoky (hydrogenuhličitan sodný, citronová kyselina) brom odsát filtračním papírem, opláchnout vodou, glycerin První pomoc zasažení očí okamžitý intenzivní výpach tekoucí vodou (násilné rozevření víček) pozor na zasažení druhého oka vodou z výplachu nepoužívat neutralizační roztoky 12

13 První pomoc při jakékoliv nehodě 1. informovat vedoucího pracovníka 2. vyhledat lékařskou pomoc 3. při intoxikacích se informovat v toxikologickém informačním centru Toxikologické informační středisko Klinika nemocí z povolání VFN Praha 2, Na Bojišti 1 tel.: (nepřetržitá služba) 4. důležitá telefonní čísla 150 hasiči 155 záchranná služba 158 policie Information Resources in Toxicology. Fourth Edition. P.J. Bert Hakkinen, Asish Mohapatra, Steven G. G. Gilbert, Philip Wexler (Edits). Academic Press ISBN: p. nejdostupnější literatura tištěná Casarett & Doull s Toxicology. The Basic Science of Poisons. 8th Edition. New York, McGrawHill Principles and Methods of Toxicology. A.W. Hayes (ed.). Boca Raton, CRC Press 2008 Hrdina V. a kol.: Přírodní toxiny a jedy. Praha, Karolinum Galén Reich F.X.: Taschenatlas der Toxikologie. Substanzen, Wirkungen, Umwelt. 2. Aufl. Stuttgart, Thieme 2002 Riedl O., Vodráček V.: Klinická toxikologie. Toxikologie léků, potravin, jedovatých živočichů a rostlin a jiných. Praha, Avicenum Patočka, J. a kol.: Vojenská toxikologie. Praha, Grada

14 firemní katalogy (šedá literatura), firemní webové stránky bezpečnostní listy MSDS Toxnet 14

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

Bezpečnostní list verze 1. KOBAN T

Bezpečnostní list verze 1. KOBAN T Datum revize: 18.04.2014 strana: 1/14 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku Koban T Přípravek na ochranu rostlin 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC Název výrobku: ANTICASSE FN Datum vydání: 2010-09-15 (v. 1.0) Datum revize: 2012-03-15

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Verze č.: 2.0 REACH Datum vydán:14.11. 2011 Datum poslední revize: 29.4. 2015 Nahrazuje verzi ze dne: 20.6.2014 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

mezinárodní chemický název: Hydrocarbons, C 4 : +420 476 161 111 fax: +420 476 619 553 unipetrolrpa@unipetrol.cz www.unipetrolrpa.

mezinárodní chemický název: Hydrocarbons, C 4 : +420 476 161 111 fax: +420 476 619 553 unipetrolrpa@unipetrol.cz www.unipetrolrpa. ODDÍL 1: 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Tabulka obsahuje identifikátory (názvy a identifikační čísla) produktu, který je na trh uváděn pod obchodním názvem: C4

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

Domestos Čistič odpadů

Domestos Čistič odpadů 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Domestos Čistič odpadů Název výrobku Domestos Čistič odpadů Kód

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / směsi: Profesionální přípravek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy)

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy) Stránka 1 z 9 1. oddíl: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: FLEGBOLTFIX II 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace:

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: Datum vydání: 18.10.2004 Strana: 1 ze 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku: 17.10.2014 Datum vydání: 17.10.2014

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku: 17.10.2014 Datum vydání: 17.10.2014 strana 1/9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Originální název: F-799 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Žádné deskriptory

Více

Aidol Wetterschutz-Lasur

Aidol Wetterschutz-Lasur Datum vydání: 26.01.2009 Datum revize: 08.07.2008 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: Číslo výrobku: 1553, 1555-65 1.2 Použití přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Verze 1.0 Strana: 1 / 12 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Lignofix SYNTETICKÁ TENKOVRSTVÁ LAZURA Další názvy: - Varianta/odstín: hemlock, jilm,

Více

Dr. House ruční čištění koberců

Dr. House ruční čištění koberců Strana 1 z 6 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku: Číslo výrobku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): 1.1. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA MANIPULACE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI VE ŠKOLNÍCH LABORATOŘÍCH

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA MANIPULACE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI VE ŠKOLNÍCH LABORATOŘÍCH LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA MANIPULACE S CHEMICKÝMI LÁTKAMI VE ŠKOLNÍCH LABORATOŘÍCH ZDENKA NOVÁKOVÁ a a ROBERT PRUCEK b a Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, UP Olomouc, Žižkovo nám. 5,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č. Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5%

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 96,5% 1 / 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 1.2 Identifikátor výrobku Obchodní název: Mezinárodní chemický název / CAS Kyselina sírová / 7664-93-9 Identifikační číslo: 016-020-00-8

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES. 1907/2006, ve znění nařízení EU. 453/2010 Nízkosirné palivo na bázi použitých minerálních olejů

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení ES. 1907/2006, ve znění nařízení EU. 453/2010 Nízkosirné palivo na bázi použitých minerálních olejů BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: AR TO1 Chemický název: Topný olej,těžký topný olej,zbytkový 1.2 Příslušná

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku:

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Verze: 1.2 Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Číslo Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Nedoporučená použití

Více

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr. 51586, č. výr. 51545 Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí

Více

Bezpečnostní list DRAGOON

Bezpečnostní list DRAGOON Bezpečnostní list DRAGOON 1: IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: DRAGOON Identifikační číslo 5128-0 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostin herbicid 1.3. Podrobné

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01418 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Tekutý

Více

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití Zpráva o chemické bezpečnosti: Není

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití Zpráva o chemické bezpečnosti: Není Datum vydání: 24.11.2000 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: TECTANE Čistič brzd Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky

Více