BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 27/1999 Sb. Datum vydání: 7.11. 2003 UMANAX 2K Str- Y Strana 1 z 6. UMANAX 2K Str Y"

Transkript

1 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce 1.1 Identifikace látky/přípravku: Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: UMANAX 2K Str Y Žlutá dvousložková hmota pro značení vozovky 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: PLISKA Podlahy s.r.o. IČO: Provoz chemických výrob Tel.+ Fax: Rybitví Tel.: Česká republika Přímé telefonní spojení v případě havárie Tel.: Tel.: Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Chemický název Obsah [%] Číslo CAS Číslo ES Výstražný symbol nebezp. Rvěta Světa Methylmetakrylát max F, Xi 1136/37/ nbutylmetakrylát max Xi 1036/37/ nbutylakrylát max Xi 1036/37/ Hydroxyetylmetakrylát max Xi 36/ /37 Výrobek dále obsahuje inertní pevné částice a akrylátový kopolymer. Tyto látky nejsou nebezpečné ve smyslu zákona č. 157/98 Sb. 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Xi Dráždivý R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: F; R 11 Vysoce hořlavý Možné nesprávné použití látky/přípravku: 4. Pokyny pro první pomoc 4.1 Všeobecné pokyny: Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. Ve všech vážnějších případech, při zasažení očí vždy, vyhledat lékařskou pomoc.

2 Strana 2 z Při nadýchání: Ihned přerušit expozici, postiženého přenést na čerstvý vzduch. 4.3 Při styku s kůží: Pokožku omýt vlažnou vodou a mýdlem, event. ožetřit reparačním krémem. 4.4 Při zasažení očí: Okamžitě a důkladně promývat čistou vodou při rozevřených víčkách, vyhledat lékaře. 4.5 Při požití: Vypláchnout ústa čistou vodou, dát vypít asi 0,5 l vlažné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře. Zvracíli postižený sám, dbát o průchodnost dýchacích cest. 4.6 Další podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem (TIS): Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, Praha 2, tel.: nebo Opatření pro hasební zásah 5.1 Vhodná hasiva: CO 2, pěnové a sněhové hasicí přístroje. 5.2 Nevhodná hasiva: 5.3 Zvláštní nebezpečí: 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Dýchací přístroj Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Zabránit iniciaci požáru, uzavřít přístup k ohroženému prostoru nepovolaným osobám a zdržovat se na návětrné straně. 6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit úniku produktu do vodních zdrojů a kanalizace. 6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění: Absorbovat produkt do nasákavého materiálu (písek, piliny, zemina apod.), spálit ve schváleném spalovacím zařízení. 6.4

3 Strana 3 z 6 7 Pokyny pro zacházení a skladování 7.1 Pokyny pro zacházení: Během práce s produktem zachovávejte základní hygienická pravidla, používejte ochranné pracovní prostředky. Nejzte, nepijte, nekuřte, chraňte před zdroji ohně nebo sálavého tepla 7.2 Pokyny pro skladování: S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření Skladujte v původních, těsně uzavřených obalech, v suchých a větraných skladech při teplotách +5 C až + 25 C v souladu s ČSN Skladovací doba je 6 měsíců. Skladujte odděleně od peroxidů, látek oxidačních, redukčních, silných kyselin. 8 Kontrola expozice a ochrana osob 8.1 Technická opatření: Hermetizace, místní odsávání, ventilace 8.2 Kontrolní parametry: 8.3 Osobní ochranné prostředky: Ochrana dýchacích orgánů Ochranná maska s filtrem proti organickým parám, při vysokých koncentracích izolační dýchací přístroj Ochrana rukou Pracovní rukavice Ochrana očí Ochranné protichemické brýle Ochrana kůže Ochranný keprový oděv 8.4 Při práci nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny. 9 Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství (při 20 C): Viskozní hmota Barva: Žlutá Zápach (vůně): Charakteristický akrylátový Hodnota ph: Teplota (rozmezí teplot) tání: Teplota (rozmezí teplot) varu: Bod vzplanutí: ca. 20 C Hořlavost: Hořlavá hmota Samozápalnost: Meze výbušnosti dolní: horní: Oxidační vlastnosti: Tenze par (při 20 C) Hustota (při 25 C) 2 g.cm 3

4 Strana 4 z 6 Rozpustnost: ve vodě: Omezeně mísitelný v tucích (nutno specifikovat rozpouštědlový olej): Rozdělovací koeficient noktanol/voda: 10 Stabilita a reaktivita Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Za normálních podmínek je výrobek stabilní látka. Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Manipulace s otevřeným ohněm, skladování při vysokých teplotách možnost samovolného vytvrzení Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Peroxidy, jiné oxidující látky a dále chemikálie redukční, kyselé nebo bazické povahy. Nebezpečné rozkladné produkty: 11 Toxikologické informace Údaje nejsou k dispozici Akutní toxicita: LD 50 orálně, krysa: LD 50 dermálně, potkan nebo králík (mg/kg): LD 50 inhalačně, potkan, pro aerosily nebo částice (mg/kg): LD 50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg/kg): Subchronická chronická toxicita: Senzibilizace: Karcinogenita: Mutagenita: Toxicita pro reprodukci: Zkušenosti u člověka: Provedení zkoušek na zvířatech: 12 Ekologické informace Údaje nejsou k dispozici Akutní toxicita pro vodní organismy: LC hod., ryby (mg/kg): LC hod., dafnie (mg/kg): IC hod., řasy (mg/kg):

5 Strana 5 z 6 Rozložitelnost: Toxicita pro ostatní prostředí: CHSK: BSK 5 : 13 Informace o zneškodňování Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Větší množství lze vytvrdit pomocí dibenzoylperoxidu a poté uložit jako tuhý chemický odpad. Menší množství saturací do savého materiálu a spálením ve schváleném spalovacím zařízení. Způsoby zneškodňování kontaminovaného odpadu: Spálením ve schváleném spalovacím zařízení. 14 Informace pro přepravu Pozemní přeprava: ADR/RID Třída: 3 Číslice/písmeno: 5b Výstražná tabule: 33 Číslo a pojmenování: 1263 Barva 1263 Poznámka: Nálepka: 3 Vnitrozemská vodní přeprava: ADN/ADNR Třída: 3 Číslice/písmeno: 5b Kategorie: Námořní přeprava: IMDG Třída: 3.2 Číslo UN: 1263 Typ obalu: II. Látky znečišťující moře: ne Technický název: PAINT Nálepka: 3 Letecká doprava: ICAO/IATA Třída: 3 Číslo UN: 1263 Typ obalu: II. Technický název: PAINT Poznámky:

6 Strana 6 z 6 15 Informace o právních předpisech Klasifikace přípravku podle zákona č. 157/98 Sb. Symboly nebezpečnosti přípravku: F Vysoce hořlavý Xi Dráždivý R věty R 11 Vysoce hořlavý R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S věty S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě S 14 Uchovávejte odděleně od peroxidů, látek oxidační i redukční povahy S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení Zákaz kouření S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou péči S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice Právní předpisy, které se vztahují na přípravek: Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů a vyhlášek a nařízení vlády s ním souvisejících. 16 Další informace Výše uvedené informace vyjadřují současný stav našich znalostí a zkušeností. Údaje pouze popisují výrobek se zřetelem na bezpečnost a nemohou být pokládány za garantované hodnoty. Příjemce našeho výrobku musí respektovat platné zákony a předpisy.

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001

-------------------------------------------------------------------------počet stran 5 Datum vydání: 15.10. 2001 Datum vydání: 15.10. 2001 Název výrobku: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: 1.2 Číslo CAS: 1.3 Číslo ES (EINECS): 1.4 Další

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

Elektrická rozbuška - časovaná

Elektrická rozbuška - časovaná B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004

Bezpečnostní list CLINIC Strana: 1/9 Datum: 12/07/2004 Strana: 1/9 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce / výrobce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: glyphosate-ipa / Clinic Číslo CAS: 38641-94-0 Číslo ES (EINECS): 254-056-8 Další názvy

Více

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz

SAVO PRIM. bochemie@bochemie.cz Datum vydání :12.5.2004 Datum revize: 3.1.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ZM cementová malta ke zdění a omítání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 9. 12. 2008 Strana: 1 / 6 Název výrobku: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.2. Použití látky Desinfekční prostředek, organické rozpouštědlo. 1.3. Identifikace distributora: Výhradní distributor pro ČR

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.2. Použití látky Desinfekční prostředek, organické rozpouštědlo. 1.3. Identifikace distributora: Výhradní distributor pro ČR Datum vydání : 01.01.2007 Strana : 1 1. Identifikace látky a distributora 1.1. Chemický název látky: Hydroxid sodný Další názvy: Louh sodný, Caustic soda Obchodní název: 1.2. Použití látky Desinfekční

Více

Bezpečnostní list Tandus 250 EC Strana: 1/7 Datum: 15/7/2009

Bezpečnostní list Tandus 250 EC Strana: 1/7 Datum: 15/7/2009 Strana: 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fluroxypyr-meptyl / Registrační číslo: 4721-0 Číslo CAS: 081406-37-3 / fluroxypyr-meptyl

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 Datum revize: 11/1999 Datum vydá ní: 09/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a vý robce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: -/ Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - Další názvy látky:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

MKH 18 BEZPEČNOSTNÍ LIST. NeraAgro spol. s r.o. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA

MKH 18 BEZPEČNOSTNÍ LIST. NeraAgro spol. s r.o. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 1. Identifikace látky nebo přípravku, dovozce a výrobce 1.1.Obchodní název: 1.2.Doporučený účel použití: Foliární hnojivo MKH-18 je vhodné pro většinu zelenin a ovoce, brambory, víceleté pícniny, travní

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 25.10.2010 Datum revize: HOŘČÍK DLE GRIGNARDA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP. Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 - REACH a č. 1272/2008 - CLP Datum vydání: 1994 Datum 8. revize: 23.1.2012 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1 Identifikátor výrobku

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 16 Sensitive. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 16 Sensitive 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není

MWF. není. Řezná kapalina pro strojní obrábění a tváření s obsahem molybdenu. nechce být uveden na českém bezpečnostním listu není 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Obchodní název produktu: Registrační číslo: neuděleno Další názvy látky: není Doporučený účel použití látky: Výrobce: Zpráva o chemické bezpečnosti:

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST - podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST - podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 01.09.2008 Strana : 1 1. Identifikace látky a distributora 1.1. Chemický název látky: Hydroxid sodný Další názvy: Louh sodný, Caustic soda Obchodní název: 1.2. Použití látky Čistič potrubí

Více