Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31"

Transkript

1 Datum vydání Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: RUST CONVENTOR (500 ml), (5 l) 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Antikorozní nátěr 1.3. Telefonní číslo pro naléhavé situace: RETECH, s.r.o. Vackova 1541/ Praha-5 Stodůlky Telefonní číslo/fax: , Další informace dostupné na: 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: RETECH, Suchdol 212, Suchdol u Kutné Hory telefon ( hod.) Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, PRAHA 2 telefon , (24 hodin/den) 2. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi: Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP): Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži. Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES (Vyhlášky 402/2011 Sb.): Xi Dráždivý R36/38 Dráždí oči a kůži Prvky označení: Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte. P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů Další nebezpečnost: Výsledky posouzení PBT a vpvb: PBT: vpvb: 3. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2. Směsi:

2 Datum vydání Obchodní označení látky/směsi: Strana: 2/7 Popis směsi: Aktivní složky s hnací látkou Nebezpečné látky: CAS: EINECS: Kyselina fosforečná C R34 Skin Corr. 1B, H314 Pro plné znění vět o nebezpečnosti a R-vět: viz ODDÍL 16. < 10 % 4. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci: Obecné poznámky: Kontaminovaný oděv svlékněte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření a předložte etiketu směsi. Po vdechnutí: Postiženého okamžitě přesunout na čerstvý vzduch. Při bezvědomí postiženého uložit a dopravovat ve stabilizované poloze. Okamžitě, případně podle symptomů, přivolat lékaře. Po styku s kůží: Omýt vodou a mýdlem a dobře spláchnout, případně ošetřit ochraným kosmetickým krémem. Nepoužívat rozpouštědla. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Po styku s okem: Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Další postup konzultujte s lékařem. Po požití: Nevyvolávat zvracení. Ústa vypláchnout vodou a vypít velké množství vody, pokud je postižený při vědomí. Udržujte postiženého v teple a klidu. Okamžitě volejte lékaře Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Další informace nejsou k dispozici (více viz oddíly 2a 11) Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Závisí na cestě expozice (viz informace výše) 5. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.1. Hasiva: Vhodné hasicí látky: Samotný produkt není hořlavý. CO2, hasící prášek, postřiková mlha a pěna. Typ hasicího prostředku přizpůsobit okolí. Nevhodné hasicí látky: Plný proud vody Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Při zahřátí nebo při požáru může vytvářet zdraví škodlivé plyny a páry. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů hoření může mít za následek poškození zdraví. Oxidy fosforu (PxOx) 5.3. Pokyny pro hasiče: Použijte ochranné oblečení a dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Ochranné prostředky zvolit podle velikosti požáru. Pokud je to možné, přípravky v nepoškozených obalech odstranit z oblasti nebezpečí. Kontaminovanou hasicí vodu dočasně skladovat odděleně, nenechat vniknout do kanalizace. Hasicí vodu nebo použité hasicí přístroje spolu se zbytkem po hoření odstranit v souladu s příslušnými předpisy (viz. oddíl 13) 6. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Pro jiný než pohotovostní personál: Respektovat pokyny uvedené v oddílech 7 a 8.

3 Datum vydání Obchodní označení látky/směsi: Strana: 3/7 Zabránit kontaktu s očima, pokožkou a oděvem. Nevdechovat výpary a aerosoly. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat. Zajistit dostatečné větrání. Pro pohotovostní personál: Nosit určené ochranné pomůcky (viz oddíl 5) Opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit dalšímu unikání. Nenechat vniknout do kanalizace, vrchních a spodních vod, půdy. Při vniknutí do kanalizace nebo vodotečí postupovat podle místních předpisů a informovat příslušné orgány Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Unikající produkt ohradit (např. sorpčním hadem apod.), nebo použít kanalizační kryt na zabránění úniku do kanalizace. Sebrat s materiály, které váží kapaliny (např. univerzální sorbent, písek, vapex, perlit, jemný štěrk) a potom umístit do vhodných nádob. Zasažené místo a použité nářadí důkladně omýt vhodným čišticím prostředkem, nepoužívat ředidla. Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle oddílu Odkaz na jiné oddíly: Viz oddíl 7. Zacházení a skladování (informace o bezpečném zacházení). Viz oddíl 8. Omezování expozice (informace osobní ochranné prostředky). Viz oddíl 13. Pokyny pro odstraňování. 7. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení: Před použitím je nutné seznámit se s obsahem oddílů 2, 6, 8, 11. Je nutné dodržovat ochranné a bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Nevdechovat páry/ aerosoly. Dodržovat pokyny a návod na použití uvedený na etiketě výrobku. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před přestávkami a po ukončení práce umýt ruce. Kontaminovaný oděv svlékněte. Opatření pro zamezení požáru: Produkt držet mimo dosah otevřeného plamene a zdrojů vysoké teploty. Chraňte před teplem, horkými povrchy a jinými zdroji zapálení Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Technická opatření a podmínky skladování: Skladovat na suchém, chladném, dobře větraném místě. Neskladovat s následujícími látkami a sloučeninami: zásady, kovy, karbidy, alkalické kovy, práškové kovy (s kovy reaguje za vzniku hořlavého vodíku), chlór a jeho sloučeniny. Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladovat na suchém, chladném, dobře větraném místě. Další informace o podmínkách skladování: Produkt držet mimo dosah otevřeného plamene a zdrojů vysoké teploty. Chránit před mrazem. Skladovat odděleně od potravin Specifické konečné/specifická konečná použití: Použití produktu je stanoveno výrobcem v návodu k použití, který je uveden na štítku obalu nebo v přiložené dokumentaci. 8. ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry: Název PEL NPK-P Poznámka mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm Kyselina fosforečná I I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. Kůži

4 Datum vydání Obchodní označení látky/směsi: Strana: 4/ Omezování expozice: Opatření k zabránění expozice: Osobní ochranné prostředky: Ochrana dýchacích cest: Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Znečištěné nasáknuté části oděvu okamžitě vysvléct. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Zabránit styku s kůží a očima. Zajistit dostatečné větrání pracoviště při používání přípravku (např. odtahem z pracoviště, nebo celkovým vzduchotechnickým systémem). Při doporučeném způsobu použití a dostatečném větrání není nutná. Při nedostatečném větrání a nízkém zatížení použít ochranou masku s filtrem, při intenzivním nebo delším zatížení použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle dle ČSN EN 166, nebo obličejový štít. Ochrana rukou: Ochranné rukavice dle ČSN EN 374. Materiál rukavic: gumové rukavice (ČSN EN 374) Nebyly provedeny žádné testy, odolnost rukavic je potřeba před použitím testovat. Je nutno u výrobce zjistit a dodržovat časy průniku materiálem ochranných rukavic. Ochrana kůže: Zástěra z gumy. Ochranný pracovní oděv, případně ochranná obuv. 9. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: Skupenství: Kapalina Barva: Fialovomodrá až modrá Zápach: Slabý Prahová hodnota zápachu: ph: Bod tání/ bod tuhnutí: 18 C Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 101,8 C Bod vzplanutí: Rychlost odpařování: Hořlavost (pevné látky, plyny): Výbušné vlastnosti: Mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: - Horní mezní hodnoty: - Dolní mezní hodnoty: Tlak páry při 20 C: 0,0003 mbar Hustota páry při 20 C: 1/5,68 (vzduch/produkt) Hustota při 20 C: Relativní hustota: Rozpustnost: - ve vodě: Dokonale mísitelný. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Teplota vznícení: Teplota rozkladu: 266 C Teplota samovznícení: Viskozita: mpas Oxidační vlastnosti: 9.2. Další informace: Další informace nejsou k dispozici. 10. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Reaktivita: Další informace nejsou k dispozici Chemická stabilita: Při správném použití nedochází k rozkladu Možnost nebezpečných reakcí: Zásady, kovy, karbidy, alkalické kovy, práškové kovy (s kovy reaguje za vzniku

5 Datum vydání Obchodní označení látky/směsi: Strana: 5/7 hořlavého vodíku), chlór a jeho sloučeniny Podmínky, kterým je třeba zabránit: Další informace nejsou k dispozici Neslučitelné materiály: Viz oddíl Nebezpečné produkty rozkladu: Při zahřátí nebo při požáru může vytvářet zdraví škodlivé plyny a páry. Viz oddíl ODDÍL 11: Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích: Akutní toxicita: CAS Název LD50 Orálně, potkan LC50 Inhalačně, potkan Kyselina fosforečná 1530 mg/kg > 850 mg/m 3 /4h pro aerosoly; 2740 mg/kg/4h pro plyny a páry Dráždivost: Pro kůži: Dráždí kůži a sliznice. Pro oči: Dráždí oči. Žíravost: Není žíravý. Senzibilizace: Není známo žádné senzibilizující působení. Toxicita při opakované expozici: Další informace nejsou k dispozici. Karcinogenita: Pro směs nestanoveno. Komponenty směsi nemají mutagenní účinek. Mutagenita: Pro směs nestanoveno. Komponenty směsi nemají karcinogenní účinek. Toxicita pro reprodukci: Pro směs nestanoveno. Komponenty směsi nemají teratogenní účinek. Další informace: Po vdechnutí: Může dojít k podráždění dýchacího ústrojí. 12. ODDÍL 12: Ekologické informace Toxicita: Vodní toxicita: Kyselina fosforečná LC50 (96h, Fische) mg/l Perzistence a rozložitelnost: Biologicky rozložitelný Bioakumulační potenciál: Další informace nejsou k dispozici Mobilita v půdě: Další informace nejsou k dispozici. Další ekologické údaje: Všeobecná upozornění: Nesmí vniknout do podzemních vod, povrchových vod a kanalizace. Produkt je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí Výsledky posouzení PBT a vpvb: PBT: vpvb: Jiné nepříznivé účinky: Další informace nejsou k dispozici. 13. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady: Doporučení: Menší množství lze odstranit společně s komunálními odpady z domácnosti. Způsoby zneškodňování látky/směsi: Spálení ve spalovně nebezpečného odpadu Druh odpadu Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Spálení ve spalovně nebezpečného odpadu nebo odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Druh odpadu Právní předpisy: Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění. Vyhláška č.381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů.

6 Datum vydání Obchodní označení látky/směsi: Strana: 6/7 14. ODDÍL 14: Informace pro přepravu UN číslo: ADR, IMDG, IATA Není regulovaný Náležitý název UN pro zásilku: ADR - IMDG - IATA Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: ADR - IMDG - IATA Obalová skupina: ADR, IMDG, IATA Nebezpečnost pro životní - prostředí: Zvláštní bezpečnostní opatření - pro uživatele: Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: Nevtahuje se. 15. ODDÍL 15: Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi: Použité právní předpisy: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Nařízení komise (EU) č. 453/2010 v platném znění, které mění nařízení č.1907/2006 (REACH). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, balení a označování nebezpečných chemických látek a směsí v platném znění. Nařízení ES 648/2004 o detergentech v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích a o změněně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změněně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače), ve znění pozdějších předpisů. Sbírka mezinárodních smluv č. 64/1987 v platném znění, přeprava zboží - ADR Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 16. ODDÍL 16: Další informace Plné znění R+H vět uvedených v bodě 3.: R34 Způsobuje poleptání. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Použité zkratky: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereusespar Route (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Řád pro

7 Datum vydání Obchodní označení látky/směsi: Strana: 7/7 mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí) IATA: International Air Transport Association (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců) ICAO: International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek) EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek) CAS: Číslo Chemical Abstract Service PEL: Přípustné expoziční limity NPK-P: Nejvyšší přípustné expoziční koncenrace EC: Effect concentration (Efektivní koncentrace) LC: Lethal concentration (Letální koncentrace) LD: Lethal dose (Letální dávka) DNEL: Derived No Effect Level (Odvozená koncentrace, při které nedochází k nežádoucím účinkům) PNEC: Predicted No Effect Concentration (Odvozená koncentrace, při které nedochází k nežádoucím účinkům) LOEC Lowest Observed Effect Concentration (Nejnižší pozorovatelná účinná koncentrace) NOEC No Observed Effect Concentration (Nejvyšší koncentrace bez pozorovatelných účinků) PBT: Persistent, bioaccumulative and Toxic (Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka) vpvb: Very Persistent and Very Bioaccumulative (Vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní látka) VOC: Volatile Organic Compounds (Těkavé organické sloučeniny) ČSN: Česká technická norma Pokyny pro školení: Není nutné zvláštní školení, před použitím přečíst a dodržovat bezpečnostní pokyny a návod k použití uvedené na etiketě. Klasifikace byla provedena dle údajů a podkladů výrobce a originálů bezpečnostních listů. Údaje v tomto bezpečnostním listě jsou založeny na námi ověřených a spolehlivých informacích platných v době vydání. Uvedené údaje nenahrazují jakostní specifikaci výrobků. *Údaje byly oproti předešlé verzi změněny

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 2.2.2015 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/8 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: - 1 35671 1.2. Příslušná určená použití Čistič a

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 3.9.2014 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/6 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 1 35610 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 15.01.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: R 34688/90/95, 1 35012(-80 C); R 34689/92/93/94, 1 35013(-60

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / směsi: Profesionální přípravek

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / směsi: Impregnace na dřevo proti dřevokaznému

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku: 17.10.2014 Datum vydání: 17.10.2014

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum tisku: 17.10.2014 Datum vydání: 17.10.2014 strana 1/9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Originální název: F-799 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Žádné deskriptory

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

UHU Flinke Flasche. Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 20.07.2015. 1.1 Identifikátor výrobku UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077)

UHU Flinke Flasche. Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 20.07.2015. 1.1 Identifikátor výrobku UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010 GUAa-POOL Shock

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010 GUAa-POOL Shock ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Bazénová dezinfekce Nedoporučená použití: Všechna, vyjímaje výše

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 10064-A30 Číslo CAS: 7722-84-1 Číslo ES: 231-765-0 Indexové číslo: 008-003-00-9 Registrační

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 20024 Číslo CAS: 78-93-3 Číslo ES: 201-159-0 Indexové číslo: 606-002-00-3 Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / směsi: Brzdová kapalina. Nedoporučená

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 * 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 61020 Registrační číslo: - 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC ANTICASSE FN BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení č. 453/2010/EC Název výrobku: ANTICASSE FN Datum vydání: 2010-09-15 (v. 1.0) Datum revize: 2012-03-15

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: ALTHOSAN MB 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kationtová povrchově aktivní látka.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

Datum vydání: 3.1.2001 Datum revize: 22.8.2005, 24.10.2008, 9.4.2010, 20.5.2015 Revize č.: 4

Datum vydání: 3.1.2001 Datum revize: 22.8.2005, 24.10.2008, 9.4.2010, 20.5.2015 Revize č.: 4 Strana: 1 z 8 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: Neuvádí se - směs. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - směs. Registrační číslo REACH: Neuvádí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

FIXINELA tablety do pisoárů /borovice,oceán/

FIXINELA tablety do pisoárů /borovice,oceán/ Strana: 1 z 7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: FIXINELA tablety do pisoárů /borovice, oceán/ Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Registrační číslo REACH:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: (Hydroxid sodný) Identifikační číslo: Nemá směs Registrační číslo: Nemá směs 1.2 Příslušná určená použití

Více

Nebezpečí GHS02-GHS07

Nebezpečí GHS02-GHS07 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Tisková barva 1. Podrobné

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01418 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Tekutý

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Datum tisku 26.09.2011 List č. 684 Strana 1 z 9 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název směsi: Další názvy látky/směsi: Látka/směs:

Více

Larrin WC blok (do splachovací nádržky)

Larrin WC blok (do splachovací nádržky) Strana 1/6 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Larrin WC blok do splachovací nádržky Mountain fresh Identifikační číslo: 01057 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SODA na změkčování vody

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SODA na změkčování vody Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: 011-005-00-2 Registrační číslo: 01-2119485498-19-xxxx Číslo CAS: 497-19-8 Číslo

Více