Z Á P I S č. 3/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 4. února 2015 od hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 3/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 4. února 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné"

Transkript

1 Z Á P I S č. 3/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 4. února 2015 od hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Přítomni: Šupitar Jan, Kalinová Jitka, Našinec Pavel, Miloslava Brožková, Hrnečková Kateřina, Buriánková Jana, Řehák Stanislav Omluveni: Hosté: pí.trantinová, p.bouška, pí.boušková, Kalina Ondřej, p.brožka, p.kalous Jindřich st., pí.hrnečková Hana Zasedání zahájila starostka obce přivítáním všech přítomných. Na zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné. Zapisovatelkou jednání jmenovala starostka Kateřinu Hrnečkovou, ověřovateli zápisu Jitka Kalinová a Pavla Našince. Poté starostka seznámila zastupitele s programem zasedání a body, které je nutno na program doplnit. Zastupitelstvo schvaluje program jednání. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdrželi se hlasování Program zasedání: 1. Kontrola usnesení a informace starosty 2. Komunitní plán sociálních služeb ORP Písek 3. Jednací řád zasedání ZO 4. Obecní znak a prapor 5. Předčasné splacení úvěru u České spořitelny doplněný bod 6. Zadání obnovy technologie ČOV 7. Povinnost výběrového řízení na odběr energií od roku 2016 nabídka aukce fy. Terragroup Brno 8. Povinnost výběrového řízení na dodavatele telekomunikačních služeb - nabídka aukce fy. Proaukce Helena Šottová doplněný bod 9. Projednání žádostí o prodeje pozemků pí. Tučmandlová, p. Schaffer 10. Rozpočtové opatření č. 8/ Smlouva o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON zakázka Olešná, Jessenius s.r.o doplněný bod 12. Informace o podání žádosti na dotaci na projektovou dokumentaci Obnova Návesního rybníku doplněný bod 13. Vyčlenění knihy Olešná v průběhu dějin pro prezentaci obce doplněný bod 14. Podmínky zápůjček obecního majetku 15. Různé, diskuze Různé: a) Informace o obnově překrytí obecní studny a česla na ČOV b) Je nutné vypracovat Archivační a Skartační řád a Požární řád c) Kaplička 1

2 d) Pamětní deska na pomník obětem II. Světové války e) Povodňová komise f) Komplexní obnova zeleně v obci Olešná g) Územní plán h) Stížnost na volně pobíhající psy i) Příprava zprávy ohospodaření v obecních lesích j) Vlajka pro Tibet 1. Kontrola usnesení a informace starosty Byla provedena kontrola zápisu ze zasedání zastupitelů obce Olešná, konaného Předseda Kontrolního výboru konstatoval, že dosud nebyli stanoveni členové Kontrolního výboru a doplnil jejich jména: Jaromír Brožka a Marcel Halla. Další usnesení byla splněna nebo budou splněna v dohodnutém termínu. 2. Komunitní plán sociálních služeb ORP Písek Tento plán byl pro svoji rozsáhlost zaslán zastupitelům k prostudování mailem. Zastupitelé plán prostudovali. Zastupitelstvo bere na vědomí Komunitní plán sociálních služeb ORP Písek. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdrželi se hlasování. 3. Jednací řád zasedání ZO Na předchozích zastupitelstvech byly vzneseny požadavky, které nemáme zakotveny v Jednacím řádu zastupitelstva, který vydala obec Olešná dne , například: zasílání zápisů z jednání zastupitelstva mailem, uvádět jména zastupitelů při hlasování, dále nebyly zohledněny změny zákona 128/2000 Sb. o obcích od roku 2003, kterých bylo 30. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád zasedání ZO, viz.příloha. Jednací řád vydaný pozbývá tímto platnosti. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdrželi se hlasování. 4. Obecní znak a prapor Pan Jan Oulík nám nabízí přípravu na obecní znak a prapor. Cena kolem ticíc korun. V ceně jsou rešerše, kresebné návrhy znaku (a také praporu), konzultace s členy parlamentního výboru a příprava podkladů pro Poslaneckou sněmovnu PČR včetně definitivní kresby na čisto. Celé to trvá několik měsíců, jsou tam různé stupně schvalování. 2

3 Zastupitelstvo schvaluje zadání přípravy obecního znaku a praporu Hlasování: 4 pro, 3 proti (Šupitar, Kalinová, Našinec), 0 se zdržel hlasování. 5. Předčasné splacení úvěru u České spořitelny V roce 2010 jsme si vzali úvěr u České spořitelny ve výši Kč, který má být doplacen Současně jsme museli založit běžný účet. Při předčasném splacení úvěru a zrušení běžného účtu v únor 2015 ušetříme částku cca Kč. Zastupitelstvo schvaluje, předčasné splacení úvěru u České spořitelny a zrušení běžného účtu v únoru Zadání obnovy technologie ČOV Zahájení přípravy obnovy ČOV. Vyhledat projektovou dokumentaci ČOV Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k zahájení přípravy obnova ČOV v Olešné při zachování stávající technologie čistění odpadních vod. 7. Povinnost výběrového řízení na odběr energií od roku 2016 nabídka aukce fy. Terragroup Brno Firma zhotovila výpočet energetické optimalizace a garantuje vypočtené ceny jako maximální. Svoji činnost provádí pro obce zdarma Zastupitelstvo nesouhlasí se zadáním aukce na dodávku elektrické energie firmě Terragrop Brno viz. příloha. 8. Povinnost výběrového řízení na dodavatele telekomunikačních služeb - nabídka aukce fy. Proaukce Helena Šottová doplněný bod Zastupitelstvo nepověřuje starostu sjednáním tendru na výběr dodavatele telekomunikačních služeb 9. Projednání žádostí o prodeje pozemků pí. Tučmandlová, p. Schaffer Zastupitelstvo odkládá žádost o prodej pozemku pí.tučmandlové z důvodu výstavby místní komunikace. 3

4 Zastupitelstvo ukládá starostce dořešit žádost o prodej dvou stavebních pozemků s panem Schafferem. 10. Rozpočtové opatření č. 8/2014 Přesun financí mezi účty v rozpočtu pro rok 2014 rozpočtové opatření č.8 z roku 2014 Zastupitelstvo bere na vědomí, rozpočtové změny č.8/2014 z roku 2014 viz.příloha. 11. Smlouva o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON zakázka Olešná, Jessenius s.r.o Technický manažer fy. GEFOS inženýrig s.r.o Zuzana Kodlová žádá zastupitelstvo obce Olešná o schválení konečné smlouvy o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON zakázka Olešná, Jessenius s.r.o: NN připojení č. zak Smlouva budoucí s obcí Olešná byla uzavřena dne Zastupitelstvo schvaluje konečnou smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON zakázka Olešná, Jessenius s.r.o: NN připojení č. zak Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování. 12. Informace o podání žádosti na dotaci na projektovou dokumentaci Obnova Návesního rybníku Dne , byla podána žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na zpracování projektové dokumentace pro Obnovu návesního rybníka v Olešné. V případě poskytnutí dotace, je spoluúčast obce 20% ze Kč, což činí Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace a schvaluje 20% spoluúčast obce. Ukládá p. Šupitarovi doložení projektu na obnovu Nádržky. 13. Vyčlenění knihy Olešná v průběhu dějin pro prezentaci obce Usnesení č. 11 Zastupitelstvo obce Olešná vyčleňuje 100 ks knih Olešná v průběhu dějin pro prezentaci obce. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování. 14. Podmínky zápůjček obecního majetku Dataprojektor, fotoaparát, valník, žebřík, multikára atd. 4

5 Podmínky: Ten, kdo si bude půjčovat majetek Obecního úřadu, prokáže schopnost s půjčovanou věcí nakládat. Zapůjčený majetek vrátí nepoškozený. V případě poškození uhradí náklady opravy nebo pořízení nového. V případě zápůjček majetku, který vyžaduje odbornou způsobilost si ten, kdo užití majetku vyžaduje, zajistí osobu s odbornou způsobilostí, která může tento majetek obsluhovat. Finanční úhrada zapůjčeného majetku nebyla pevně stanovena. Předpokládaná cena: Kč/ den Zastupitelstvo bere na vědomí podmínky zápůjček. 15. Různé, diskuze Různé: a) Informace o obnově překrytí obecní studny a česla na ČOV bude zakoupen nový poklop na obecní studnu (za kontejnery na tříděný odpad část obce V chalupách) b) Je nutné vypracovat Archivační a Skartační řád a Požární řád Starostka osloví písecký archiv ve věci archivace starších dokumentů. Starostka osloví Hasiče Písek ve věci vypracování Požárního řádu c) Kaplička reklamace dveří a vlhkosti (p. Šupitar dodá dokumentaci ke stavebním pracím a k výrobě dveří, aby mohla být uplatněna reklamace), renovace vrácených obrazů oprava rámů a vyčištění obrazů, cena cca ,- jinak budou předány do Prácheňského muzea Písek Zastupitelé odhlasovali opravu rámů a vyčištění obrazů do kapličky. d) Pamětní deska na pomník obětem II. Světové války návrh: mramor a písmo stejné jako jsou na pomníku, dolepit na volné místo na pomníku. Druhý návrh: jednolitý samostatně stojící kámen s nakloněnou plochou s nápisem. Text: P. Benedikt František Hronek * Kněz řádu dominikánů a významný občan obce Olešná Umučen v Malé pevnosti v Terezíně Na věčnou paměť obec Olešná Budeme li chtít slavnostní odhalení, opat řádu dominikánů by odsloužil mši, hodí se mu termín nebo potom až v srpnu. Pamětní list jako vydal on na cihly na novou kapličku - odkaz na knihu Olešná v průběhu dějin. Starostka prověří u kamenické firmy oba návrhy pomníku. e) Povodňová komise pan Šupitar předá starostce f) Komplexní obnova zeleně v obci Olešná informace o stavu - neobnoveno g) Územní plán Zastupitelstvo schvaluje při pořízení územního plánu zástupcem obce stávající starostku 5

6 h) Stížnost na volně pobíhající psy Obec Olešná má asi vyhlášku z roku XXxx, kde je stanoven zákaz volného pobíhání psů. Příprava zprávy hospodaření v obecních lesích. Zastupitelstvo ukládá starostce dohledat, zda byl tento bod v některé obecní vyhlášce stanoven a prověří možnosti postihu při nedodržení této vyhlášky. i) Příprava zprávy o hospodaření v obecních lesích Zastupitelstvo ukládá panu Šupitarovi dodat starostce do příštího zasedání zastupitelstva zprávu hospodaření v obecních lesích j) Vlajka pro Tibet Diskuze: Změna dodavatele elektrické energie předchozím nájemcem obecní hospody. Projednávání nutnosti změny nájemní smlouvy obecní hospody a způsobu řešení stávající situace. Pan Šupitar neprodleně předá starostce klíče od obecního úřadu. Schůzi ukončila starostka obce v 22:30 hodin Zapsala: Kateřina Hrnečková, v. r. Ověřili: Našinec Pavel, v. r. Kalinová Jitka, v. r. starostka obce 6

7 Usnesení zastupitelstva: 3. Jednací řád zasedání ZO Usnesení č. 10: Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád zasedání ZO, viz.příloha. Jednací řád vydaný pozbývá tímto platnosti. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdrželi se hlasování. 13. Vyčlenění knihy Olešná v průběhu dějin pro prezentaci obce Usnesení č. 11 Zastupitelstvo obce Olešná vyčleňuje 100 ks knih Olešná v průběhu dějin pro prezentaci obce. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování. Zastupitelstvo schvaluje: Zastupitelstvo schvaluje program jednání. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdrželi se hlasování 4. Obecní znak a prapor Zastupitelstvo schvaluje zadání přípravy obecního znaku a praporu Hlasování: 4 pro, 3 proti (Šupitar, Kalinová, Našinec), 0 se zdržel hlasování. 5. Předčasné splacení úvěru u České spořitelny Zastupitelstvo schvaluje, předčasné splacení úvěru u České spořitelny a zrušení běžného účtu v únoru Smlouva o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON zakázka Olešná, Jessenius s.r.o Zastupitelstvo schvaluje konečnou smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro společnost E.ON zakázka Olešná, Jessenius s.r.o: NN připojení č. zak Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování. 15.Různé, diskuze Různé: g) Územní plán Zastupitelstvo schvaluje při pořízení územního plánu zástupcem obce stávající starostku c) Kaplička renovace vrácených obrazů oprava rámů a vyčištění obrazů, cena cca ,- Zastupitelé schvaluje opravu rámů a vyčištění obrazů do kapličky. 7

8 Zastupitelstvo pověřuje: 6. Zadání obnovy technologie ČOV Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k zahájení přípravy obnova ČOV v Olešné při zachování stávající technologie čistění odpadních vod. Zastupitelstvo ukládá: 9. Projednání žádostí o prodeje pozemků pí. Tučmandlová, p. Schaffer Zastupitelstvo ukládá starostce dořešit žádost o prodej dvou stavebních pozemků s panem Schafferem. 15.Různé, diskuze Různé: h) Stížnost na volně pobíhající psy Obec Olešná má asi vyhlášku z roku XXxx, kde je stanoven zákaz volného pobíhání psů. Zastupitelstvo ukládá starostce dohledat, zda byl tento bod v některé obecní vyhlášce stanoven prověří možnosti postihu při nedodržení této vyhlášky. i) Příprava zprávy hospodaření v obecních lesích. Zastupitelstvo ukládá panu Šupitarovi dodat starostce do příštího zasedání zastupitelstva zprávu hospodaření v obecních lesích Diskuze: Pan Šupitar neprodleně předá starostce klíče od obecního úřadu. Zastupitelstvo bere na vědomí: 2. Komunitní plán sociálních služeb ORP Písek Zastupitelstvo bere na vědomí Komunitní plán sociálních služeb ORP Písek. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdrželi se hlasování. 10. Rozpočtové opatření č. 8/2014 Zastupitelstvo bere na vědomí, rozpočtové změny č.8/2014 z roku 2014 viz.příloha. 12. Informace o podání žádosti na dotaci na projektovou dokumentaci Obnova Návesního rybníku Zastupitelstvo bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace a schvaluje 20% spoluúčast obce. Ukládá p. Šupitarovi doložení projektu na obnovu Nádržky. 14.Podmínky zápůjček obecního majetku Zastupitelstvo bere na vědomí podmínky zápůjček 8

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné

Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Z Á P I S č. 7/15 veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo ve středu 6. května 2015 od 19.30 hodin v místnosti Obecního úřadu v Olešné Přítomni: Miloslava Brožková, Šupitar Jan, Kalinová

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6. Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Pavel Říhák, Karel Škraňka,

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis č. 37-11/2009. Komínková

Zápis č. 37-11/2009. Komínková Zápis č. 37-11/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 9.11.2009, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 42. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 22.4.2014 v 18. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Melicharová J., Pittr V., Pechát V. Hanzlíková D., Kukeňová

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4/2010 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 186/02/2010 konaného dne 7.4.2010 v 18.30 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014

Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014 Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.55 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Z Á P I S č. 10. Návrh programu : 1) Závěrečný účet obce Opařany za rok 2007. 2) Rozpočet Obce Opařany na rok 2008

Z Á P I S č. 10. Návrh programu : 1) Závěrečný účet obce Opařany za rok 2007. 2) Rozpočet Obce Opařany na rok 2008 Z Á P I S č. 10 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 02. dubna 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více