Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení"

Transkript

1 Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne , v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka Hrubá, Michal Konečný, Mgr. Ing. Jana Medková, Vladimír Panenka, Pavel Vejman Nepřítomni: Kamil Králik Hosté: Jan Konečný 1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu, schválení programu Zasedáni Zastupitelstva obce Výrava (dále též jako zastupitelstvo nebo ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Michalem Konečným. Starosta po přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva a hostů konstatuje, že zasedání bylo řádně svoláno, program byl zveřejněn od na úřední a elektronické desce a je nedílnou součástí zápisu. Přítomna je nadpoloviční většina členů zastupitelstva, proto je zasedání usnášení schopné. Bylo konstatováno, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky, proto jej pokládáme za schválený. Starosta obce navrhuje doplnit zveřejněný program zasedání v bodě 3. Zřízení komisí o způsob a účinnost odměňovaní členů komisí, doplnit program informaci o výsledku kontroly provedené FV dne Dále starosta obce navrhuje program zasedání rozšířit o informaci o zveřejnění návrhu Pravidel pro rozpočtové provizorium 2015 a návrh Rozpočtového provizoria Program zasedání: 1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu. 2. Plnění usnesení z ustavujícího zasedání ZO. 3. Pracovní struktura obecního úřadu v kompetenci starosty - zřízení komisí, způsob a účinnost odměňování členů komisí. 4. Rozpracované investiční, neinvestiční a ostatní akce pro rok (viz. bod Zápisu č. ZO 35-09/2014). 5. Schválení podání žádosti o dotaci POVKHK (točna BUS + komunikace k areálu sportu). 6. Uzavření smlouvy o pronájmu rybníku V Ráji (Rybářství DUNAS). 7. Projednání nákupu kontejnerů na plast a sklo - výměna za dožilé (z rozpočtu tis.). 8. Starosta informuje o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce. 9. Starosta informuje o výsledku jednání o stavu Biocentra Na Bělkách, které se konalo za účasti zástupce SPKÚ HK a zhotovitele Školky Montano na místě samém. Stránka 1 z 9

2 10. Návrh úpravy odměn členů ZO, starosty a místostarosty a členů výborů s účinností od Zpráva finančního výboru. 12. Hospodaření obce: Stav na účtech. Rozpočtová opatření. Pravidla rozpočtového provizoria a návrh rozpočtového provizoria. 13. Diskuze 14. Závěr. Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pí. Mgr. Jitku Hrubou a p. Jaroslava Hejcmana, zapisovatelem p. Pavla Vejmana Usnesení k bodu 1 : Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, ověřovateli zápisu určuje pí. Mgr. Jitku Hrubou a p. Jaroslava Hejcmana, zapisovatelem p. Pavla Vejmana. 2. Plnění usnesení z ustavujícího zasedání ZO (kontrolní výbor) Předseda kontrolního výboru Vladimír Panenka informoval o kontrole plnění usnesení minulého zasedání ZO bylo splněno, starosta obce předal jmenný rozpis odměn nových členů ZO podle zvolených funkcí účetní OU. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 3. Pracovní struktura obecního úřadu v kompetenci starosty - zřízení komisí Starosta informuje o zřízení komisí jako své iniciativní a poradní orgány ( 122 zákona o obcích). Předsedou i členy komisí mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby z řad občanů obce. Starosta informuje o zřízení následujících komisí včetně počtu jejich členů: - Komise pro rozvoj a obnovu obce (v počtu tří členů) - Komise kulturní, sportovní, volnočasových aktivit a sociální (v počtu pěti členů) - Inventarizační komise (v počtu tří členů) - Likvidační komise (v počtu dvou členů) Starosta informuje o jmenování předsedů jednotlivých komisí. S uvedenými předsedy komisí bylo jmenování do funkce předsedy projednáno, a se svým jmenováním souhlasí: - Komise pro rozvoj a obnovu obce - p. Kamil Králík - Komise kulturní, sportovní, volnočasových aktivit a sociální - Mgr. Ing. Jana Medková - Inventarizační komise - p. Pavel Vejman - Likvidační komise - p. Vladimír Panenka Stránka 2 z 9

3 Starosta informuje o jmenování členů jednotlivých komisí. S každým kandidátem byl návrh na jmenování členem komise v předstihu projednán předsedou komise. Členové uvedených komisí se svým jmenováním souhlasí: - Komise pro rozvoj a obnovu obce - p. Vladimír Panenka, Mgr. Jitka Hrubá - Komise kulturní, sportovní, volnočasových aktivit a sociální - pí. Jana Hojná, pí. Radka Hamplová, pí. Martina Steinová, pí. Marie Konečná - Inventarizační komise - pí. Martina Steinová, pí. Hana Jurčíková - Likvidační komise - p. Jiří Hájek Starosta informuje o způsobu a účinnosti odměňování předsedů a členů uvedených komisí z řad členů ZO, a o způsobu odměňování členů uvedených komisí z řad občanů obce. Členové ZO budou za funkci předsedy, člena komise nebo za funkci předsedy i člena komise odměňováni dle NV č. 37/2003 Sb., s účinností od Se členy komisí z řad občanů obce bude pro rok 2015 uzavřena Dohoda o provedení práce dle 75 zákoníku práce. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zřízení výše uvedených komisí. 4. Rozpracované investiční, neinvestiční a ostatní akce pro rok (viz. bod Zápisu č. ZO 35-09/2014) Starosta obce znovu předložil k projednání investiční, neinvestiční a ostatní akce, připravené předchozím zastupitelstvem obce k zařazení do rozpočtu Jedná se o následující akce: Bod 4.1 VIII. etapa zpevněných chodníků (podél II/299 vpravo od křiž. III/2992 po konec zástavby obce). Na akci zpracována dokumentace pro stavební povolení, na stavbu je vydané platné stavební povolení. Na uvedenou akci lze podat žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, pod programem Zvýšení bezpečnosti dopravy a její zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu. Výzva k podání žádosti již běží, žádost lze podat nejpozději do Náklady na realizaci díla v tis. 602,83 Kč Předpokládaná výše dotace v tis. 443,00 Kč Usnesení k bodu 4.1 : Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení akce VIII. etapa zpevněných chodníků do rozpočtu Bod 4.2 Rekonstrukce vodní nádrže přírodní s okolní zelení (před čp. 53) Na akci je zpracována dokumentace pro stavební povolení, na stavbu je nutné obnovit ohlášení stavby. Na uvedenou akci lze podat žádost o dotaci na KÚ KHK ŽP, pod názvem Obnova a technické zajištění stávajících návesních vodních nádrží. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy 03-04/2015. Náklady na realizaci díla v tis. 960,42 Kč Požadavek na dotaci v tis. 500,00 Kč Stránka 3 z 9

4 Usnesení k bodu 4.2 : Obec Výrava, Výrava 116, Smiřice Zastupitelstvo obce schvaluje zastavení akce Rekonstrukce vodní nádrže přírodní s okolní zelení (před čp. 53). Bod 4.3 Rekonstrukce místních komunikací (točna BUS + komunikace k areálu sportu) Na dnešním zasedání ZO bude projednáno jako samostatný bod programu. Usnesení k bodu 4.3 : Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení akce Rekonstrukce místních komunikací do rozpočtu Bod 4.4 Vodovodní a kanalizační přípojka a ČOV (k areálu sportu a volnočasových aktivit) Na akci je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Usnesení k bodu 4.4 : Zastupitelstvo obce schvaluje zastavení akce Vodovodní a kanalizační přípojka a ČOV a schvaluje zpracování nového záměru na zajištění zdroje pitné vody a likvidace odpadních vod. Bod 4.5 Hřiště pro malou kopanou Na akci je pracována projektová dokumentace. Usnesení k bodu 4.5 : Zastupitelstvo obce schvaluje zastavení akce Hřiště pro malou kopanou. Bod 4.6 Obnova zeleně a nízkých dřevin v obci Výrava Na akci je zpracována projektová dokumentace. Na akci je zpracován záměr udržovacích prací. Stránka 4 z 9

5 Usnesení k bodu 4.6 : Obec Výrava, Výrava 116, Smiřice Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení akce Obnova zeleně a nízkých dřevin v obci Výrava do rozpočtového výhledu. Bod 4.7 Stavba VI. etapy zpevněných chodníků (od čp. 159 po čp. 31 podél silnice III/2992 vlevo). Na akci je zpracován investiční záměr. Zastupitelstvo souhlasí s pokračováním projektu, předpokládáme zahájení projektových prací v roce Usnesení k bodu 4.7 : Zastupitelstvo obce schvaluje zahrnout do rozpočtu na rok 2015 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Stavba VI. etapy zpevněných chodníků. Bod 4.8 Obnova vodní plochy u čp. 154 v obci Výrava Na akci je zpracován záměr udržovacích prací. Usnesení k bodu 4.8 : Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení akce Obnova vodní plochy u čp. 154 v obci Výrava do rozpočtového výhledu. Bod 4.9 Stavba dřevěné rozhledny na Hřibech Na akci je zpracována projektová studie. Usnesení k bodu 4.9 : Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení akce Stavba dřevěné rozhledny na Hřibech do rozpočtového výhledu. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 Stránka 5 z 9

6 5. Schválení podání žádosti o dotaci POVKHK (točna BUS + komunikace k areálu sportu) Starosta obce předložil k projednání a schválení nový návrh Žádosti o poskytnutí finanční podpory z POV KHK na projekt Rekonstrukce místních komunikací v obci Výrava. Jedná se o rekonstrukci stávající točny autobusů a rekonstrukci místní komunikace k areálu sportu. Žádost byla zpracována podle Zásad poskytování dotací z POV KHK pro rok Náklady na realizaci díla v tis ,96 Kč Předpokládaná výše dotace v tis. 500,00 Kč Vlastní podíl v tis. 509,96 Kč Zastupitelstvo prohlašuje, že má zajištěné finanční krytí na spolufinancování projektu v minimální výši 50 % celkových nákladů projektu. Usnesení k bodu 5 : Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o poskytnutí finanční podpory z POV KHK z dotačního titulu 15POV02 na projekt Rekonstrukce místních komunikací v obci Výrava. Ukládá starostovi obce podání Žádosti o dotaci prostřednictvím administrátorky POV ORP HK v tištěné i elektronické podobě spolu se všemi požadovanými přílohami v termínu do Pověřuje starostu obce podepsat smlouvu o dotaci termín po vyzvání k podpisu. 6. Uzavření smlouvy o pronájmu rybníku V Ráji (Rybářství DUNAS) Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh nájemní smlouvy na pronájem rybníku V Ráji, na základě smlouvy o budoucí smlouvě, schválené minulým zastupitelstvem, na základě usnesení 10.6 ze dne Starosta obce projedná detaily uzavření smlouvy. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu uzavírání smlouvy. 7. Projednání nákupu kontejnerů na plast a sklo - výměna za dožilé (z rozpočtu 2014 ve výši 50 tis.) Na základě schváleného rozpočtu p. Pavel Vejman poptal nákup nových kontejnerů na sklo a plasty u fy Marius Pedersen. Marius Pedersen nabízí kontejner na sklo za ,- Kč, kontejner na plasty za 8 100,- Kč. Dále nabízí bezplatný pronájem až 4 ks kontejnerů na papír. Ceny jsou včetně DPH a dopravy. Navrhuji zakoupit 1 ks na barevné sklo, 3 ks na bílé sklo, 1 ks na plasty a přijmout nabídku na bezplatný pronájem 3 ks kontejnerů na papír, celkem za ,- Kč Usnesení k bodu 7 : Zastupitelstvo obce schvaluje nákup celkem 4 ks kontejnerů na sklo, 1 ks kontejneru na plasty a bezplatný pronájem 3 ks kontejnerů na papír od fy. Marius Pedersen. Stránka 6 z 9

7 Pověřuje místostarostu obce zajištěním nákupu, termín do Starosta informuje o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dne proběhlo oddělením kontroly Královéhradeckého kraje dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok Výsledek kontroly nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku finanční kontroly. 9. Starosta informuje o výsledku jednání o stavu Biocentra Na Bělkách, které se konalo za účasti zástupce SPKÚ HK a zhotovitele Školky Montano na místě samém Dne se konal kontrolní den díla Ozelenění BC Na Bělkách, za účasti zástupců obce Výravy, ZDV Výrava a SPÚ Hradec Králové. Z výsledku prohlídky vyplývá, že došlo k úhynu cca 15% sazenic, stav oplocenek je dobrý a následná péče je provedena bez vad. Zápis je k nahlédnutí na OU. Další kontrolní den, svolaný za účelem odstranění zjištěných vad, proběhne na jaře Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu biocentra na Bělkách. 10. Návrh úpravy odměn členů ZO, starosty a místostarosty a členů výborů nebo komisí s účinností od Starosta obce předložil nový návrh odměňování členů zastupitelstva a výborů. Usnesení k bodu 10 : Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům zastupitelstva obce a členům výborů s platností a účinností od dle přiložené tabulky odměn. Ukládá starostovi obce provést jmenný rozpis podle zvolených funkcí a předat účetní obecního úřadu termín do Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: Zpráva finančního výboru Paní Mgr. Jitka Hrubá informovala ZO o výsledku kontroly finančního výboru za období 07-10/2014, která proběhla Stránka 7 z 9

8 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 12. Hospodaření obce 12.1 Stav na účtech Starosta obce předal zastupitelům obce informaci o stavu na účtech k Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu na účtech obce Rozpočtová opatření Starosta obce informuje zastupitelstvo obce o provedených rozpočtových opatření v kompetenci starosty obce, vykonávající pravomoc rady obce, dle Opatření č. 1/2011 a předkládá je ke schválení rozpočtová opatření č Usnesení k bodu 12.2 : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření RO č provedených v kompetenci starosty obce, vykonávající pravomoc rady obce. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: Pravidla rozpočtového provizoria a návrh rozpočtového provizoria Starosta obce seznámil přítomné s pravidly rozpočtového provizoria na rok 2015 a s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 a návrh rozpočtového provizoria na rok Diskuse 14. Závěr Předpokládaný termín dalšího zasedání: Na úřední desku fyzickou a elektronickou bude zveřejněn výpis ve formě přijatých usnesení. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:30 hod. Stránka 8 z 9

9 Přílohy zápisu: (pouze originál zápisu) Obec Výrava, Výrava 116, Smiřice - prezenční listina - program zasedání ZO (pozvánka) - rozpočtová opatření - tabulka odměn - a vše co je označeno v zápise jako příloha k originálu Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Pavel Vejman, podpis Ověřovatelé: Mgr. Jitka Hrubá dne... podpis. Jaroslav Hejcman dne... podpis. Starosta obce: Michal Konečný dne... podpis. Stránka 9 z 9

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. ing. Dana Hejtíková Ověřovatelé zápisu: p. Václav

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více