I. Smluvní strany. Obchodní firma: Sídlo: Zastupuje kdo:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Smluvní strany. Obchodní firma: Sídlo: Zastupuje kdo:"

Transkript

1 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ VE VNITROSTÁTNÍM DISTRIBUČNÍM SYSTÉMU uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012Sb. Občanský zákoník (dále jen OZ), ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Obchodní firma: Sídlo: Zastupuje kdo: IČ: DIČ: Kontaktní osoba a . , na který mají být zasílány daňové doklady faktury:. (v případě, že si objednatel nepřeje přijímat faktury v elektronické podobě, ponechá tuto kolonku prázdnou nebo ji proškrtne, více viz.články 3.4 a 3.5 této smlouvy ) Bankovní spojení (IBAN) platby za služby (přepravné):... Bankovní spojení (IBAN) pro zasílání vybrané dobírky:.. (vyplňte pouze v případě, pokud budete objednávat zároveň s přepravní službou i službu výběru dobírky ve smyslu článku 2.5.) (objednatel) a Obchodní firma: DSV Road a.s. Sídlo: U Trati 224, Dobrovíz Zastupuje kdo: Ing. Petr Chocholatý, Managing Director IČ: DIČ: CZ Zápis v OR: zapsáno v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5663 Bankovní spojení: účet v Kč: /3500 IBAN (Kč): CZ SWIFT: INGBCZPP ING Bank N.V., Pobočka Praha Plzeňská 345/5, Praha 5 (provozovatel) II. Předmět smlouvy 2.1. Předmětem smlouvy je zajištění přepravy kusových zásilek z domu do domu (vyzvednutí u odesílatele a dodání na adresu příjemce) v České republice v rámci distribučního systému, jehož sběrná/podejová střediska spádových oblastí jsou uvedena v příloze této smlouvy (dále též Smlouvy ). Provozovatel jako dopravce se zavazuje objednateli, že přepraví zásilky dle předaných dispozic Závazkový vztah smluvních stran se řídí ust OZ. Přepravy zásilek, jejichž místo nakládky i vykládky je na území České republiky se řídí ustanoveními této smlouvy, Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti DSV Road a.s. pro oblast tuzemské přepravy (ke stažení na webu DSV nebo k dispozici u obchodního zástupce) a OZ v uvedeném pořadí. Přepravy zásilek, u kterých místo nakládky nebo místo vykládky, případně obě místa, neleží na území České republiky, se řídí Úmluvou CMR, přičemž na právní vztahy Úmluvou CMR neupravené se použijí ustanovení této rámcové smlouvy a ustanovení OZ v uvedeném pořadí, pokud ta nejsou v rozporu s Úmluvou CMR. 1

2 2.3. Provozovatel může svůj závazek z této smlouvy splnit pomocí dalšího dopravce, přičemž odpovídá, jako by přepravu vykonal sám Přepravní listinou je řádně vyplněný přepravní nebo dodací list potvrzený dopravcem. Přepravní list vyplňuje podejové středisko na základě údajů poskytnutých objednatelem. Přepravní listina musí obsahovat obvyklé pojmenování přepravního obalu a obsahu zásilky (např. 1 paleta nože). Požadavek na výběr finanční hotovosti u příjemce objednatel uvede v objednávce a v přepravní listině včetně čísla účtu a variabilního symbolu pro převod hotovosti V případě, že objednatel používá k objednávání přepravy informační systém DSV E-services a má za tímto účelem od provozovatele přidělenu sadu přihlašovacích údajů, je povinen uvést do kolonky Reference Odesílatele (v anglické verzi: Shippers ref. ) variabilní symbol platby, pokud požaduje od provozovatele výběr a úhradu dobírky. Uvedení variabilního symbolu má zásadní význam pro provedení úhrady ze strany provozovatele. Další referenci odesílatele (chce-li ji objednatel využít) může objednatel zadat do první kolonky oddílu Instrukce pro dodávku (v anglické verzi: Delivery instructions ) V případě, že objednatel požaduje od provozovatele výběr a úhradu dobírky, je povinen vyplnit v záhlaví smlouvy bankovní spojení pro příjem dobírky. III. Platební podmínky a cena plnění/dovozné 3.1. Plátcem dovozného je objednatel. V případě, že v objednávce uvede, že plátcem dovozného je příjemce a příjemce splatnou fakturu za dovozné neuhradí ani po opakované výzvě, je dovozné povinen uhradit objednatel včetně úroku z prodlení a za tímto účelem činí objednatel slib odškodnění ve smyslu 2890 a násl. OZ. V případě, že objednatel nemá uhrazeny své splatné závazky, je povinen zaplatit provozovateli zálohu ve výši dopravného předtím, než je zásilka převzata do systému Dovozné je stanoveno Ceníkem provozovatele, který je přílohou Smlouvy Faktury provozovatele jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od jejich vystavení. V případě prodlení se zaplacením faktury objednatel uhradí provozovateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně za každý den prodlení Objednatel podpisem Smlouvy a zároveň uvedením jím zvolené ové adresy do záhlaví Smlouvy dává výslovný souhlas s tím, že mu provozovatel může vystavovat daňové doklady v elektronické podobě a zároveň je zasílat na elektronickou adresu objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy a to v souladu s 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Za zaslání jedné každé faktury v elektronické podobě nenáleží provozovateli žádná odměna Objednatel podpisem Smlouvy bez uvedení jím zvolené ové adresy do záhlaví Smlouvy oznamuje provozovateli, že mu není udělen souhlas s tím, aby mu provozovatel mohl vystavovat daňové doklady v elektronické podobě a zároveň je zasílat na elektronickou adresu objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy v souladu s 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Za zasílání faktur v listinné podobě náleží provozovateli odměna ve výši 40,- Kč za jednu každou zaslanou fakturu Ocitne-li se objednatel v prodlení v platbě splatných faktur delším než 14 dnů, je provozovatel oprávněn s okamžitou účinností zastavit dodávky zboží či ukončit poskytování služeb a odstoupit od smlouvy. Neplnění dodávek dle předcházející věty není porušením smlouvy a provozovatel nenese odpovědnost za případné, tím způsobené, škody. Tímto ustanovením není dotčeno zástavní právo provozovatele k zásilce dle 2571 OZ Datem úhrady se rozumí datum připsání částky na bankovní účet provozovatele uvedený na faktuře Pokud ve lhůtě do 30 dnů od marného doručení nebude zásilka vyzvednuta Objednatelem a zároveň nedojde k žádné dohodě mezi Objednatelem a provozovatelem o tom, jak dále postupovat, 2

3 je provozovatl e oprávněn zásilku otevřít, zlikvidovat, či prodat. Případný výtěžek ze zásilky je Provozovatl oprávněn použít na úhradu části a nebo všech svých pohledávek vůči Objednateli z titulu veškerých uskutečněných přeprav Provozovatl má k zásilce, dokud s ní může nakládat zástavní právo k zajištění dluhů, vyplývajících ze smlouvy dle ustanovení 2571 OZ. V případě, že Objednatel neuhradí Provozovateli sjednané přepravné či jiné nároky, vyplývající ze smlouvy, je Provozovatel oprávněn zásilku prodat i jiným způsobem než-li v dražbě, a to za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností v daném místě a v daném čase. Z výtěžku zpeněžení zástavy se hradí pohledávka včetně příslušenství a nákladů na jejichž náhradu má zástavní věřitel právo IV. Přepravní podmínky 4.1. K přepravě z domu do domu se přijímají zásilky řádně zabalené v přepravním obalu, jejichž rozměry jsou limitovány délkou 600 cm, šířkou 220 cm, výškou 210 cm a hmotností jednoho kusu 1500 kg, při maximálním zatížení 200 kg na 1m3. Zásilky musí být obvyklým a bezpečným způsobem manipulovatelné (např. na paletě, na rámu, na podložce apod.), aby byla zajištěna možnost opakované a bezpečné manipulace při přepravě zásilky v systému Vyžaduje-li zásilka, aby s ní bylo určitým způsobem zacházeno nebo byla ukládána v určité poloze, je objednatel povinen označit každý kus manipulační značkou a pokyn uvést v objednávce Přepravu nadrozměrných nebo atypických zásilek je objednatel povinen s provozovatelem projednat předem. Dodací lhůta a cena takové přepravy se sjednává individuálně Z přepravy jsou vyloučeny zásilky, které nejsou řádně zabaleny pro přepravu v systému (překládání v oblastních střediscích provozovatele), zásilky zvláštní hodnoty (jako peníze, cenné papíry, loterijní sázenky, známky, šeky, vstupenky, poukázky, kupony, doklady apod., zlato, stříbro, cenné kovy a výrobky z nich, drahokamy, polodrahokamy, průmyslové diamanty, SIM karty, historické, sběratelské nebo umělecké předměty apod.), nepojištěné dokumenty mimořádné hodnoty, živá zvířata a rostliny, listovní zásilky spadající pod poštovní výhradu, zboží podléhající předepsanému řízenému teplotnímu režimu nebo rychlé zkáze, zbraně a střelivo, radioaktivní látky, nebezpečné zboží, tj.látky definovány jako nebezpečné podle standardů ADR/RID/IMCO a obdobných předpisů (vyjma zásilek s obsahem tzv. podlimitního množství těchto látek) 4.5. Podá-li objednatel bez vědomí provozovatele k přepravě zásilku vyloučenou z přepravy dle čl. 4.4., nese riziko poškození takové zásilky Provozovatel má právo nepřevzít k přepravě takové zásilky, u kterých při jejich převzetí zjistí, že nevyhovují povaze přepravy v systému. V. Povinnosti objednatele 5.1. Objednatel se zavazuje dostatečně včas před požadovaným časem přepravy poskytnout provozovateli veškeré údaje potřebné k provedení a k vyúčtování přepravy Objednatel se zavazuje předat (či zajistit předání odesílatelem) zásilku, která je pod celním dohledem, k přepravě celně odbavenou s doprovodnými celními doklady, originálem faktury, uvedenými rozměry a dodací podmínkou Incoterms Objednatel si může celní odbavení zajistit prostřednictvím provozovatele, má-li s ním za tímto účelem uzavřenu komisionářskou nebo mandátní smlouvu Objednatel je povinen v písemné objednávce upozornit na hodnotu zásilky, pokud přesáhne částku ,- Kč. 3

4 VI. Povinnosti provozovatele 6.1. Zásilka bude převzata k přepravě dle dispozic objednatele v místě nakládky Zásilka bude přepravena do místa určení: - v režimu 24 hod. po celé ČR Dodací lhůta začíná plynout v 18:00 hod. dne převzetí zásilky k přepravě, v sobotu, v neděli a ve svátek lhůta neběží Přeprava je ukončena v okamžiku složení zásilky na rampě příjemce v místě určení nebo před vchodem do objektu příjemce v místě určení V případě, že zásilka nebyla doručena příjemci z jiných důvodů než na straně provozovatele (např. nezastižení příjemce), dodací lhůta je splněna. V takovém případě je provozovatel povinen neprodleně kontaktovat objednatele a na základě jeho pokynů zásilku dočasně uskladnit, opakovaně doručit nebo dopravit zpět odesílateli nebo jinému příjemci, vše za ceny dle ceníku provozovatele V případě, že zásilka nebyla doručena příjemci z důvodů na straně provozovatele (ztráta nebo závlek zásilky), provozovatel je povinen neprodleně kontaktovat objednatele a na základě jeho pokynů zásilku dopravit zpět odesílateli a/nebo náhradní zásilku příjemci, vše na náklady provozovatele systému Je-li to sjednáno a zapsáno v přepravním listu nebo objednáno prostřednictvím aplikace E-services, bude před vydáním zásilky vybrána od příjemce finanční hotovost (dobírka). Vybranou dobírku převádí provozovatel neprodleně po výběru dobírky od příjemce. V případě, že objednateli není úhrada připsána na účet do deseti kalendářních dní od vyzvednuté zásilky u odesílatele, může objednatel zahájit reklamační řízení u zákaznického servisu provozovatele. Za tuto službu náleží provozovateli odměna dle platného ceníku Při překročení dodací lhůty (ledaže bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost se cena za přepravu snižuje o 10% za každý (započatý) pracovní den prodlení až do výše dovozného. VII. Odpovědnost za škodu, reklamace 7.1. Úhrada škody vzniklé překročením dodací lhůty se sjednává jen do výše dovozného. Objednatel si může při objednávání přepravy sjednat prostřednictvím provozovatele pojištění nákladu za účelem minimalizace rizika ztráty v souvislosti s omezenou odpovědností provozovatele Zjistí-li příjemce při převzetí zásilky její poškození, zjevnou porušenost nebo neúplnost, je povinen sepsat o tom zápis do přepravní listiny a uvést zjištěnou nebo pravděpodobnou příčinu škody. Při nedostatku místa sepíše samostatný zápis o škodě ve dvou kopiích, který se stává přílohou přepravního listu. Sepsání samostatného zápisu o škodě příjemce zaznamená do přepravní listiny. Pokud doručující řidič neumožní sepsat zápis o škodě, příjemce není povinen zásilku převzít Reklamace musí být podána bezodkladně po zjištění škody písemně na adresu provozovatele a oprávněný k ní musí přiložit: a) zápis o škodě (zápis v přepravní listině), b) fotodokumentaci vzniklé škody, b) kopii faktury za pořízení zboží a doklad o jejím zaplacení, c) přepravní listinu (potvrzený přepravní nebo dodací list), d) vyčíslení škody na zboží (faktura bez DPH), nepřímá škoda ani ušlý zisk se nenahrazuje, e) písemný souhlas příjemce (nebo odesílatele v případě úplné ztráty zásilky) nebo objednatele s tím, aby provozovatel reklamoval přepravu u dalšího dopravce, plnil-li svůj závazek vůči objednateli prostřednictvím dalšího dopravce. 4

5 7.4. Bez náležitostí uvedených v odst této smlouvy nelze považovat reklamaci za řádně podanou Provozovatel vyřídí řádně podanou reklamaci v zákonné lhůtě, neoprávněnou reklamaci zamítne Reklamovaná zásilka musí být do vyřízení reklamace k dispozici provozovateli a zástupci pojišťovny. VIII. Doba trvání smlouvy 8.1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Výpověď musí být písemná a doručená druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. IX. Odběr obalů 9.1. Vratným obalem zásilky se rozumí EUR paleta s rozměry 120 x 80 cm. Požadavek na vrácení palety je objednatel povinen uvést v objednávce a zapsat do přepravního listu. U příjemce zásilky bude provedeno vrácení obalů výměnným způsobem nebo provozovatel zatíží paletové konto objednatele počtem nevrácených obalů. Provozovatel je oprávněn nepřevzít za účelem vrácení obalů pouze takové palety, které splňují jednu nebo více z těchto podmínek: Některé prkno chybí. Prkna jsou tak poškozena, že jsou vidět hřebíky. Některý špalík chybí nebo je poškozen tak, že je vidět několik hřebíků. Celkový stav je špatný (paleta je špinavá, dřevo je shnilé) Doprava vratných obalů zpět dle pokynů objednatele je zdarma v případě současného svozu zásilek. V ostatních případech je účtována sazba dle platného ceníku nebo dle individuální dohody Za provedení vrácení obalů náleží provozovateli odměna ve výši 20,- Kč za každou vrácenou paletu v rámci ČR. X. Závěrečná ustanovení Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů, založených touto smlouvou, nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o platnost, výklad, realizaci či zánik této smlouvy, se pokusí vyřešit smírem a pokud toto nebude možné, budou případné spory řešeny místně a věcně příslušným soudem v ČR dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu, a že ji nepodepsaly v tísni či za jiných nápadně nevýhodných podmínek. 5

6 XI. Přílohy smlouvy Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: a) výpis z obchodního rejstříku smluvních stran b) osvědčení o přidělení DIČ smluvních stran c) ceník d) seznam poboček DSV v ČR pro vnitrostátní přepravu e) seznam kontaktů smluvních stran V Dobrovízi dne V.. dne Ing. Petr Chocholatý, Managing Director jméno, příjmení, funkce. provozovatel objednatel 6

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) vnitrostátní a mezinárodní přepravy

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) vnitrostátní a mezinárodní přepravy Všeobecné obchodní podmínky (VOP) vnitrostátní a mezinárodní přepravy Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vnitrostátní a mezinárodní přepravy (dále jen Podmínky ) upravují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Mesík servis s. r. o. vydané podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákona, v platném znění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Mesík servis s. r. o. vydané podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákona, v platném znění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Mesík servis s. r. o. vydané podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákona, v platném znění 1. Výklad základních pojmů 1.1 Obchodní podmínky představují tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky MESSENGER a. s. I. Definice

Všeobecné obchodní podmínky MESSENGER a. s. I. Definice Všeobecné obchodní podmínky MESSENGER a. s. I. Definice 1. 1. Obchodními podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1. 2. Dopravcem se rozumí společnost MESSENGER a.s. se sídlem v Praze 5,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen Podmínky ) upravují právní vztahy mezi společností Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., IČ 61329266,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Přepravní podmínky Přepravní podmínky společnosti Express Riders, s.r.o. (dále jen "Podmínky") Výklad základních pojmů Objednatel - fyzická nebo právnická osoba, které Přepravce poskytuje na základě její

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vydává společnost CONTEG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek

GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek 1 dále jen: GLS Tyto Všeobecné obchodní podmínky se opírají o Zákon číslo 513/1991Sb, Obchodní zákoník, zejména o ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEDICALSPACE s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEDICALSPACE s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEDICALSPACE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti MedicalSpace, s.r.o. IČ:01605062 (dále jen prodávající")

Více

1. Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito Obchodními podmínkami Zasilatel povinnost dopravit Příjemci.

1. Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito Obchodními podmínkami Zasilatel povinnost dopravit Příjemci. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Motolinka, s.r.o. Výklad základních pojmů Příkazce - fyzická nebo právnická osoba, které Zasilatel poskytuje na základě její objednávky přepravní služby, tj. zejména

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. Průmyslová 5619/1 CZ-58601 Jihlava dále jen: GLS Tyto Všeobecné obchodní podmínky se opírají

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro obstarání tuzemské přepravy kusových zásilek

Všeobecné obchodní podmínky pro obstarání tuzemské přepravy kusových zásilek Všeobecné obchodní podmínky pro obstarání tuzemské přepravy kusových zásilek Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro obstarání tuzemské přepravy kusových zásilek (dále jen

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky

RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Výklad základních pojmů Příkazce - Zasilatel - Odesílatel - Místem odeslání - Místem určení - Příjemcem - Písemná forma - fyzická nebo

Více

Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provodínské písky a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Provodínské písky a.s. IČO: 467 09 053 se sídlem Provodín 165, 471 67 Provodín zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 294 I. Úvodní ustanovení

Více

Kurýrní služba Zasilka.com Všeobecné obchodní podmínky Zavolejsikurýra.cz s.r.o. 1. Vymezení pojmů Obchodními podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky Zásilka je předmět určený k přepravě,

Více

Všeobecné přepravní podmínky firmy Jan Hándl Olomoucká kurýrní služba, IČ: 69231427

Všeobecné přepravní podmínky firmy Jan Hándl Olomoucká kurýrní služba, IČ: 69231427 Všeobecné přepravní podmínky firmy Jan Hándl Olomoucká kurýrní služba, IČ: 69231427 I. Úvodní ustanovení, vymezení zasílatelských služeb 1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy,

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice identifikační číslo: 015 72 822 daňové identifikační číslo: CZ01572822 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více