EG-Konformitätserklärung

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EG-Konformitätserklärung"

Transkript

1 EG-Konformitätserklärung Der Hersteller Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str Stuttgart erklärt nach 9 des Bauproduktengesetz (Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG), dass die im Produktdatenblatt beschriebene Beschichtung Sikagard WallCoat T hergestellt im Werk Nr unter Berücksichtigung der in den Produktinformationen beschriebenen Aufbauten, den Bestimmungen der EN entspricht und die Voraussetzungen für die CE- Kennzeichnung gemäß Anhang ZA.1 d, f, g von EN erfüllt. Es wurden die in Tabelle ZA.3e angegebenen Verfahren für die Bewertung der Konformität durchgeführt. Zur Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle wurde die notifizierte Stelle Mainzer Landstr. 55 D Frankfurt am Main (Kenn-Nr. 0921) eingeschaltet. Beigefügt ist das Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle mit der Registrier-Nr.: 0921-BPR-2017 Stuttgart, Joachim Straub - Geschäftsführer

2

3 SPOLE NOST PRO KVALITU N MECKÁ STAVEBNÍ CHEMIE reg.sdruž. Kompetence. Spolehlivost. Kvalita CERTIFIKÁT EVROPSKÉHO SPOLE ENSTVÍ O FIREMNÍ VÝROBNÍ KONTROLE CPD 2017 Dle sm rnice Rady Evropského spole enství ze den 21. prosince 1988 k vyrovnání právních a správních p edpis lenských stát ohledn stavebních výrobk 89/106/EWG (SSV sm rnice pro stavební výrobky), pozm n ná sm rnicí rady Evropského spole enství ze dne 22. ervence /68/EWG realizována v N mecku Zákonem o stavebních výrobcích BauPG ze dne 28. dubna 1998, tímto potvrzujeme, že níže uvedené skupiny stavebních výrobk ochranu povrchu betonu podle EN :2004 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí ást 2: systémy ochrany povrchu betonu pro použití: ochrana proti vnikání (1.3) (podle EN :2004, tab. ZA 1d.) fyzikální odolnost / zlepšení povrchu (5.1) (podle EN :2004, tab. ZA 1f.) chemická odolnost (6.1) (podle EN :2004, tab. ZA 1g.) vyráb ném firmou ve výrobním závod Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str Stuttgart N mecko závod 2017 byly podrobeny výrobcem první zkoušce a že podléhají b žné firemní výrobní kontrole a zkoušce v závod odebraných vzork podle stanoveného zkušebního plánu. Dále prohlašujeme, že notifikované pracovišt SPOLE NOST PRO KVALITU N MECKÁ STAVEBNÍ CHEMIE reg.sdruž. provedla první inspekci závodu a firemní výrobní kontroly a bude provád t b žnou kontrolu, vyhodnocování a certifikaci firemní výrobní kontroly. Tímto certifikátem EU se potvrzuje, že byla aplikována veškerá ustanovení vzhledem k potvrzení firemní výrobní kontroly, ve smyslu ustanovení dle dodatku ZA upravené evropské normy EN :2004 v souladu s EN :2004 Tento certifikát EU o firemní výrobní kontrole byl poprvé vystaven dne Platnost tohoto certifikátu EU vyprší, pokud se podstatn zm ní základní podmínky upravené technické specifikace nebo výrobní podmínky v závod nebo sama firemní výrobní kontrola. Frankfurt nad Mohanem, 02. prosince 2008 v.r Místo, datum Ing. Martin Glöckner Vedoucí notifikovaného pracovišt Spole nost pro kvalitu n mecká stavební chemie, reg sdruž. Mainzer Landstraße Frankfurt nad Mohanem Tel.: Fax Spolkov uznávané kontrolní a certifika ní místo dle hesenského stavebního ádu. Notifikované kontrolní a certifika ní místo dle Zákona o stavebním ádu. Notified Body identifika ní íslo 0921.

4 P eklad z originál dokumentu od výrobce. ES Prohlášení o shod ES Prohlášení o shod Výrobce: Sika Deutschland GmbH., Kornwestheimer Str.103, Stuttgart, SRN Prohlašuje podle 9 Zákona o stavebních výrobcích ( nahrazujícího sm rnici ES o stavebních výrobcích 89/106/EWG), že výrobek: Sikagard -Wallcoat T ochranný nát r vyrobený v závod : Závod 2017 odpovídá ustanovením EN a spl uje p edpoklady pro ozna ení CE podle p ílohy ZA 1d,f,g normy EN Pro posouzení shody byly provedeny postupy uvedené v tabulce ZA.3 e. Pro posouzení a certifikaci výrobku provedl notifikovaný orgán kontrolu systému ízení výroby a vydal certifikát systému ízení výroby pod registra ním íslem: Stuttgart P íloha: ES Declaration of Conformity Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, CZ Brno tel.: , fax : , DI : CZ ; SOB, a.s.;.ú / 0300 Firma zapsána v obchodním rejst íku Krajského soudu v Brn, oddíl C, vložka 12073

5 N: Datum: červen 2010 Zpráva z počáteční zkoušky typu Sikagard -Wallcoat T Construction v souladu s požadavky EN : Systémy ochrany povrchu betonu Zásada č.1: ochrana proti vnikání (metoda 1.3) Zásada č.2: regulace vlhkosti (metoda č.2.3) Zásada č.8: zvýšení odporu (metoda č. 8.3) Tato zpráva obsahuje údaje o výrobku Sikagard -Wallcoat T odpovídajícímu základním požadovaným parametrům v normě EN :2006 Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na internetových stránkách 1/2

6 N: Sikagard Wallcoat T Datum: červen 2010 Zkoušky byly provedeny pro funkční vlastnosti uvedené v EN :2004,tab.5 a pro příslušné zkušební metody podle odpovídajících norem (nejnižší hodnoty uvedeny v závorce). č. vlastnost Zkušební metoda Požadavky Výsledky 1 Lineární smrštění ,3% 0,04% 1 4 Odolnost v oděru EN ISO < 3000 mg 1800 mg 7 5 přilnavost mřížkovou zkouškou EN ISO 2409 GT 2 GT Propustnost oxidu uhličitého EN s D > 50 > 200 m Propustnost pro vodní páru Rychlost pronikání vody v kapalné fázi Teplotní cyklování s ponořením do roztoku CHRL Teplotní cyklování bez ponořením do roztoku CHRL Odolnost vůči teplotnímu šoku Odolnost vůči silnému chemickému napadení Schopnost přemosťování trhlin EN ISO třída I: s D < 5 m (propustná 1/2 pro vodní páru) 0,70 1 třída I EN w < 0,1 kg x m -2 x h -0,5 0, ,0 (1,5) N/mm 2 3,50 (3,19) 1 2,0 (1,5) N/mm 2 3,23 (3,08) 1 není uveden (N/mm 2 ) 2,82 1 není uveden není uveden (N/mm 2 ) Bez puchýřů, odlupování, 1 šířka přemostěné trhliny 116 μm 1 14 Odolnost proti úderu ISO Žádné trhliny a odlupování Vyhovuje 6 15 Odtrhová zkouška EN ,0 (1,5) N/mm 2 4,19 (4,05) 1 16 Reakce na oheň EN A2-s1,dO 18 Protismykové ČSN μ 0,5 Vyhovuje za sucha vlastnosti i mokra 5 22 Soudržnost s mokrým 1,5 N/mm 2 2,45 1 betonem Difúze chloridových není uveden 0,028 3 iontů po 6 měsících 26 Odolnost vůči CHRL ČSN metoda C není uveden 13,8 g/m 2 po 150 cyklech 4 Index 1: Zkušební protokol č /01 vydal ITC Zlín Index 2: Zkušební zpráva LPM Index 3: Zkušební protokol č /03 vydal ITC Zlín Index 4: Zkušební protokol č.3430/06/be1/2009 vydal Qualiform Praha Index 5: Zkušební protokol č vydal ITC Zlín Index 6: Zkušební protokol č /02 vydal ITC Zlín Index 7: Zkušební protokol č /01 vydal ITC Zlín 2/2

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000011 1180 Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Construction

Více

Polymerní hydroizolační střešní fólie

Polymerní hydroizolační střešní fólie Technický list Vydání 03/2014 Identifikační číslo 02 09 05 01 100 0 150000 Polymerní hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá syntetická

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²)

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²) HML technická dokumentace topná r ohož s ochr annou Al vr stvou 80 W/m² použití: vytápění plovoucích podlah vytápění dřevěných podlah t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m typ obj.

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení OTD2 technická dokumentace elektr onický kombinovaný ter mostat použití: řízení topných systémů funkce: podlahový termostat prostorový termostat kombinovaný termostat regulátor výkonu zobrazení nastavené

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Vlastnosti. portlandských. cementů směsných. Performance of Portland - composite cements

Vlastnosti. portlandských. cementů směsných. Performance of Portland - composite cements Vlastnosti portlandských cementů směsných Performance of Portland - composite cements RESUMÉ Výroba cementů s více hlavními složkami nabývá mimořádného významu především z důvodu snižování emisí CO 2 a

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více