Srovnání daňového zatížení poplatníků daní z nemovitostí v letech 2006 až 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání daňového zatížení poplatníků daní z nemovitostí v letech 2006 až 2010"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Srovnání daňového zatížení poplatníků daní z nemovitostí v letech 2006 až 2010 Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. Hana Vašíková Brno 2010

2

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Ing. Miloši Grásgruberovi, Ph.D. za cenné připomínky, odborné rady a konzultace, které mi velmi pomohly při zpracování této bakalářské práce.

4

5 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Srovnání daňového zatížení poplatníků daní z nemovitostí v letech 2006 až 2010, vypracovala samostatně s použitím literatury a internetových zdrojů, které uvádím v seznamu literatury. V Brně dne 20. prosince 2010

6 Abstract Vašíková, H. a comparison of the tax burden of payers of taxes on real estate from 2006 till2010. Bachelor thesis. Brno: MUAF, This thesis is the issue of taxation of real estate. The work describes the changes to the regulations of the real estate tax for the years 2006 to Evaluates the impacts of changes in the work of the law on the taxation of real estate and the effect of the use of local factors on the amount of tax for each type of real estate. The income of the selected municipalities are evaluated the effects of changes in taxation estate. Keywords Comparison, property taxes, tax from real estate, tax duty, municipality, budget, municipalities Abstrakt Vašíková, H. Srovnání daňového zatížení poplatníků daní z nemovitostí v letech 2006 až Bakalářská práce. Brno: MZLU v Brně, Tato bakalářská práce je zaměřena problematiku zdanění nemovitostí. V práci jsou popsány změny zákonné úpravy daně z nemovitostí v letech 2006 až Práce vyhodnocuje vliv změn v zákoně o dani z nemovitostí a vliv využití místních koeficientů na výši daně u jednotlivých typů nemovitostí. Na příjmech vybraných obcí jsou vyhodnoceny dopady změn zdaňování nemovitostí. Klíčová slova Komparace, majetkové daně, daň z nemovitostí, daňová povinnost, obec, rozpočet obce.

7 Obsah 7 Obsah 1 Úvod 13 2 Cíl práce a metodika 14 3 Literární přehled Daňová soustava České republiky Výhody a nevýhody majetkových daní Historie majetkových daní na území České republiky Daně z nemovitostí v evropských zemích Katastr nemovitostí Daň z nemovitostí Daň z pozemků Poplatníci daně ( 3) Předmět daně ( 2) Osvobození od daně ( 4) Základ daně ( 5) a výpočet daně z pozemků Zaokrouhlování ( 14) Sazba daně ( 6) Daň ze staveb Předmět daně ( 7) Poplatníci daně ( 8) Osvobození od daně ( 9) Základ daně ( 10) a výpočet daně ze staveb Koeficienty upravující sazbu daně Zaokrouhlování ( 14) Sazba daně ( 11) Zdaňovací období ( 13) Daňové přiznání ( 13a) Platba daně ( 15) Změny v daních v letech

8 8 Obsah Změny v daních z nemovitostí Změny v daních z nemovitostí Změny v daních z nemovitostí Změny v daních z nemovitostí Změny v daních z nemovitostí Vlastní práce Příklady výpočtu daní Zdanění bytu Zdanění rodinného domu Zdanění firemního areálu Místní koeficient 12 ZDN Koeficient 1,5 dle 11 odst. 3 písm. b) Daňové nedoplatky Daňové příjmy obcí Celkové daňové příjmy obcí České republiky Daňové příjmy obcí do 1000 obyvatel Porovnání příjmů obcí do obyvatel Daňové příjmy obcí s obyvateli Porovnání příjmů obcí s obyvateli Daňové příjmy obcí nad obyvatel Porovnání příjmů obcí nad obyvatel Porovnání příjmů obcí Problémy aplikace daně z nemovitostí Nadzemní části podzemních staveb Stavby přestřešení Plošné stavby Návrhy na možné změny daně z nemovitostí Zdaňování staveb ad valorem Zdaňování pozemků ad valorem Správci DN obce Závěr 61

9 Obsah 9 6 Seznam zkratek 65 7 Literatura 66 Přílohy 68

10 10 Seznam obrázků Seznam obrázků Obr. 1 Daňová soustava ČR 15 Obr. 2 Daň z nemovitostí 20 Obr. 3 Druhy osvobození od daně z pozemků 23 Obr. 4 Druhy osvobození od daně ze staveb 26 Obr. 5 Vývoj daňového zatížení u bytu o výměře 60 m² (v Kč) 37 Obr. 6 Vývoj daňového zatížení u rodinného domu (v Kč) 39 Obr. 7 Využití koeficientů obcemi (v %) 40 Obr. 8 Vývoj daňových příjmů obcí České republiky (v mld. Kč) 44 Obr. 9 Vývoj podílu výnosu DN na daňových příjmech obcí do obyvatel (v %) 48 Obr. 10 Vývoj podílu výnosu DN na daňových příjmech obcí s obyvateli (v %) 51 Obr. 11 Vývoj podílu výnosu DN na daňových příjmech obcí nad obyvatel (v %) 54 Obr. 12 Vývoj podílu příjmů DN na daňových (DP) a celkových (CP) příjmech obcí v letech (v %) 56

11 Seznam tabulek 11 Seznam tabulek Tab. 1 Rozpočtové určení DN a stanovení základu DN 18 Tab. 2 Dělení pozemků 22 Tab. 3 Tab. 4 Koeficienty pro výpočet sazby daně pro stavební pozemky25 Koeficienty pro výpočet sazby daně pro obytné domy a byty30 Tab. 5 Výpočet daně ze staveb 31 Tab. 6 Sazby daně z pozemků a staveb 35 Tab. 7 Výpočet daně z bytu o výměře 60 m² (v Kč) 36 Tab. 8 Výpočet daně z nemovitostí (v Kč) 38 Tab. 9 Počet obcí využívající koeficient 1,5 42 Tab. 10 Kumulativní objem nedoplatků DN (v mil. Kč) 42 Tab. 11 Celkové daňové příjmy obcí České republiky (v mld. Kč) 43 Tab. 12 Příjmy obce Rusava (v tis. Kč), místní koeficient a koeficient 1,5 44 Tab. 13 Příjmy obce Podhradní Lhota (v tis. Kč), místní koeficient a koeficient 1,5 45 Tab. 14 Příjmy obce Loukov (v tis. Kč), místní koeficient a koeficient 1,5 45 Tab. 15 Příjmy obce Dukovany (v tis. Kč), místní koeficient a koeficient 1,5 46 Tab. 16 Podíl příjmu DN na daňových příjmech obcí do obyvatel (v %) 47 Tab. 17 Příjmy obce Hranice (v tis. Kč), místní koeficient a koeficient 1,5 49 Tab. 18 Příjmy obce Šternberk (v tis. Kč), místní koeficient a koeficient 1,5 49

12 12 Seznam tabulek Tab. 19 Příjmy obce Holešov (v tis. Kč), místní koeficient a koeficient 1,5 50 Tab. 20 Podíl příjmu DN na daňových příjmech obcí s obyvateli (v %) 50 Tab. 21 Příjmy obce Olomouc (v tis. Kč), místní koeficient a koeficient 1,5 51 Tab. 22 Příjmy obce Opava (v tis. Kč), místní koeficient a koeficient 1,5 52 Tab. 23 Příjmy obce Havířov (v tis. Kč), místní koeficient a koeficient 1,5 52 Tab. 24 Příjmy obce Zlín (v tis. Kč), místní koeficient a koeficient 1,5 53 Tab. 25 Podíl příjmu DN na daňových příjmech obcí nad obyvatel (v %) 53 Tab. 26 Podíl DN (v Kč) na daňových (DP) a celkových (CP) příjmech obcí v letech (v %) 55

13 Úvod 13 1 Úvod Daň z nemovitostí patří mezi přímé majetkové daně. Majetkovými daněmi v České republice jsou daně darovací, dědické a z převodu nemovitostí (tzv. trojdaň), daň z nemovitostí a daň silniční. Daň silniční bývá někdy zařazována k daním ze spotřeby. Výnos daně darovací, dědické a daně z převodu nemovitostí je jednorázový, daň je placena poplatníky při převodu majetku. Oproti výnosu z převodových daní je výnos daně z nemovitostí pravidelný, daň je placena poplatníky v pravidelných platbách. Daň z nemovitostí v České republice byla zavedena novou daňovou soustavou k Problematiku daně z nemovitostí upravuje zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí. Od jeho schválení Českou národní radou v roce 1992 uplynulo osmnáct let a během této doby byl zákon novelizován více než dvěma desítkami novel. V souvislosti s novelami zákona nastalo mnoho dílčích změn ve zdaňování: upřesnění stanovení základu daně, zavedení společného zástupce, zvýšení sazeb daně, zrušení osvobození aj. Zatím nejvýznamnější změna zákona proběhla v roce 2010, kdy se poprvé od platnosti zákona zvýšily sazby daní. Sazby daní zůstávaly stejné po celých sedmnáct let, bez ohledu na výši inflace, změnu tržních cen nemovitostí nebo na vývoj průměrných platů. Měnily se pouze ceny zemědělské půdy, které stanovuje vyhláškou Ministerstvo zemědělství. Už od vzniku zákona o dani z nemovitostí jsou diskutovány jeho možné změny. Jednou možnou změnou je stanovení základu daně podle hodnoty nemovitosti. Pro jednoduchost stanovení výpočtu byl zákonem zaveden jednotkový princip stanovení daňového základu, na rozdíl od většiny evropských zemí, ve kterých je daň vypočítána z hodnoty nemovitostí. Další diskutovanou změnou je návrh na převedení správy a výběru daně na obce. Zákon o dani z nemovitostí i přes novelizace umožňuje různé výklady způsobu zdaňování pro některé druhy staveb. Tyto nejasnosti způsobují problémy daňovým poplatníkům při výpočtu výše daňové povinnosti. Daň z nemovitostí je jako jediná daň celá příjmem obecních rozpočtů, na rozdíl od všech ostatních daní. Obce mohou významně ovlivňovat výši výnosu daně z nemovitostí stanovením koeficientů, kterými se upravuje sazba daně. Problematika daní z nemovitostí je důležitá nejen pro poplatníky, ale také pro samotné obce, které můžou ovlivnit výši výnosu této daně.

14 14 Cíl práce a metodika 2 Cíl práce a metodika Hlavním cílem bakalářské práce je srovnání daňového zatížení poplatníků daní z nemovitostí v letech 2006 až 2010, srovnání dle jednotlivých typů nemovitostí v daném období v důsledku změn zákonné úpravy a aplikace místních koeficientů. Dílčím cílem je vyhodnotit dopady změn ve zdaňování nemovitostí na příjmy vybraných obcí a posoudit problémy aplikace daně z nemovitostí u některých typů staveb. V literární části je charakterizován daňový systém České republiky a jsou objasněny teoretické pojmy z oblastí daní z nemovitostí. Je provedena deskripce systémů výpočtu daní z nemovitostí v zemích Evropské unie. Jsou popsány změny v daních z nemovitostí v letech 2006 až Pro svou důležitost jsou uvedeny základní pojmy z oblasti katastru nemovitostí a oblasti stavebního zákona. V praktické části bakalářské práce je využita metoda analýzy. Na modelových příkladech je provedena komparace daňového zatížení poplatníka při zdanění bytu, rodinného domu a firemního areálu ve sledovaném období. Stěžejní částí práce je kapitola Daňové příjmy obcí, kde jsou na vybraných obcích, ukázány změny ve sledovaném období. Metodou komparace a analýzy jsou posouzeny příjmy obcí za daň z nemovitostí podle velikosti obce, u každé skupiny obcí je vytvořeno metodou indukce zhodnocení výsledků. V posledních kapitolách praktické části jsou metodou deskripce a analýzy posouzeny problémy aplikace daně z nemovitostí u vybraných typů staveb a vyhodnoceny možné změny daně směrem ke zdanění nemovitostí podle hodnoty a přenesení správy a výběru daně na obce.

15 Literární přehled 15 3 Literární přehled 3.1 Daňová soustava České republiky Daňová soustava České republiky je tvořena různými druhy daní. Daně lze členit podle mnoha kritérií, např. podle stupně progrese, podle druhu sazby, podle daňového určení, podle vztahu k platební schopnosti poplatníka. Nejčastěji používané je dělení na daně přímé a daně nepřímé. Daně přímé platí přímo poplatník. Daně nepřímé platí konečný spotřebitel v ceně výrobků nebo služeb. K daním přímým patří důchodové daně a majetkové daně. Mezi daně důchodové řadíme daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob. K daním majetkovým náleží daň z nemovitostí (dále jen DN), daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí a daň silniční. K daním nepřímým patří daně univerzální a daně selektivní. Daní univerzální je pouze daň z přidané hodnoty. Poslední skupinou daní jsou daně selektivní daně spotřební a daně ekologické. Daňová soustava ČR Přímé daně Nepřímé daně Daně důchodové Daně majetkové Daně univerzální Daně selektivní Daň z příjmu fyzických osob Daň z nemovitostí Daň z přidané hodnoty Daně spotřební Daň z příjmu právnických Daň dědická Daně ekologické Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň silniční Obr. 1 Daňová soustava ČR Zdroj: Vlastní práce autorky

16 16 Literární přehled 3.2 Výhody a nevýhody majetkových daní K výhodám majetkových daní patří podle Kubátové (2006) to, že majetkové daně zohledňují dodatečnou platební kapacitu poplatníků a přispívají ke zvýšení horizontální i vertikální spravedlnosti. Výnos majetkových daní je stabilní, nezávislý na stavu ekonomiky. V období hospodářské recese majetkové daně nabývají na významu, protože klesají příjmy z důchodových daní. K nevýhodám majetkových daní podle Kubátové (2006) patří nerovnost ve zdanění movitého a nemovitého majetku, kdy nemovitý majetek je daněn a movitý majetek je většinou ze zdanění vyloučen. Mezi nevýhody můžeme zařadit i to, že jsou jen doplňkovým daňovým příjmem (Vančurová, 2010). Majetkové daně jsou vnímány občany jako další zdanění jejich příjmů. Příjem občana je zdaněn daní z příjmů, vlastní nákup majetku daní z přidané hodnoty a v poslední řadě je majetek zdaněn některou z majetkových daní. Zastánci daně z nemovitostí argumentují tím, že je nutné považovat tuto daň za platbu obci za služby, které jsou majiteli nemovitosti poskytovány (údržba komunikací, výstavba inženýrských sítí). Zastánci daní darovacích a dědických jako hlavní důvod těchto daní uvádí, že majetek získaný dědictvím a darováním je nespravedlivě nabytý (Kubátová, 2006). 3.3 Historie majetkových daní na území České republiky K nejstarším daním patří daně majetkové, které byly zavedeny v Českém království ve dvanáctém století (Radvan, 2007). Daně se vybíraly z městských domů a z obdělávaných pozemků. Tyto daně neplatila šlechta a církev. Všeobecná daň z majetku byla ustanovena v roce 1517 berním předpisem stavovského sněmu. Majetková daň byla zavedena v roce 1531 a po třech letech nahrazena nepřímou daní z prodejů v zemi. Domovní daň byla zavedena na konci šestnáctého století, předmětem této daně byly usedlosti na venkově a stavby v královských městech. V roce 1785 byla provedena reforma pozemkové daně. Až do roku 1918 nedošlo ke změnám majetkových daní. Z důvodu sjednocení daňového systému pro celé území tehdejšího Československa byl v roce 1927 vydán zákon o přímých daních. Za nemovitosti se platila daň pozemková a daň domovní. Daň domovní se rozlišovala na daň činžovní (z budov pronajatých, nebo budov ve větších obcích a městech) a daň třídní (v obcích kde se zpravidla budovy nepronajímaly). Za převody nemovitostí se platil poplatek nemovitostní, který patřil k obchodovým daním. Daň dědickou a daň darovací zahrnovala daň z obohacení, další obchodová daň. K odstranění válečných škod byl v roce 1946 vydán zákon o dávce z majetku, který zavedl milionářskou dávku. Reforma daní po roce 1948 zavedla zemědělskou daň, kterou platila jednotná zemědělská družstva a státní statky. Zemědělská daň zahrnovala daň z pozemků, daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby a zemědělskou daň ze

17 Literární přehled 17 zisku. Reformou nebyla zrušena domovní daň. Předmětem domovní daně byly obytné budovy a budovy sloužící rekreačním, provozním nebo podobným účelům. Od roku 1957 byl vybírán poplatek z bytů. Platil se za byty, které nebyly užívány k bydlení a za byty s větší obytnou plochou, než tzv. osvobozenou výměrou. Za úkony notářů byly vybírány tři poplatky: poplatek z dědictví, poplatek z darování a poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí. Tyto poplatky nahradila dnešní daň darovací, daň dědická a daň z převodu nemovitostí (trojdaň). Dnem 1. ledna 1993 vstoupila v platnost nová daňová soustava, která nahradila stávající daňovou soustavu. 3.4 Daně z nemovitostí v evropských zemích Základ daně se ve většině zemí Evropské unie stanoví podle hodnoty nemovitosti. Zpravidla se používá tržní hodnota nemovitostí (např. Dánsko, Velká Británie) nebo úředně stanovená cena (Itálie, Francie, Lucembursko, Španělsko). V některých zemích se používá kombinace více metod (např. Nizozemsko, Německo, Belgie), (Košíková, 2006). Rozpočtové určení daní není v Evropské unii jednotné. Většinou výnos z DN plyne do místních rozpočtů (např. Dánsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Česká republika) někdy, např. v Řecku, Belgii je DN příjmem státního rozpočtu. Následující tabulka znázorňuje rozpočtové určení daně v jednotlivých zemích Evropské unie a způsob stanovení základu daně z nemovitostí v zemích Evropské unie.

18 18 Literární přehled Tab. 1 Rozpočtové určení DN a stanovení základu DN Stát Rozpočet Základ daně Belgie SR ad valorem Bulharsko MR, SR ad valorem Česká republika MR jednotkový upravený s prvky ad valorem Dánsko MR ad valorem Estonsko MR, SR ad valorem Finsko MR ad valorem Francie MR, SR ad valorem v určitých případech i jednotkový Irsko MR, SR ad valorem Itálie MR ad valorem Kypr ad valorem Litva MR ad valorem Lotyšsko RR, MR ad valorem Lucembursko MR ad valorem Maďarsko MR kombinovaný Malta.. Německo MR ad valorem Nizozemsko MR ad valorem Polsko MR v případě pozemků specifický, v případě staveb jednotkový Portugalsko MR ad valorem Rakousko MR, FR, ZR ad valorem Rumunsko MR jednotkový upravený Řecko SR ad valorem Slovensko MR jednotkový upravený s prvky ad valorem Slovinsko MR ad valorem Španělsko MR ad valorem Švédsko SR ad valorem Velká Británie MR, SR ad valorem Zdroj: Radvan, 2007 Použité zkratky: místní rozpočet (MR) státní rozpočet (SR), federální rozpočet (FR), zemský rozpočet (ZR)

19 Literární přehled Katastr nemovitostí Základní údaje potřebné pro správné vypočítání daně z nemovitostí získává poplatník daně v katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí upravuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální zákon). Podle katastrálního zákona je katastr nemovitostí soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. V katastru nemovitostí jsou evidovány pozemky, budovy, byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory za podmínek stanovených katastrálním zákonem. Pro prokázání stavu evidovaného v katastru nemovitostí vystavuje katastrální úřad výpis z katastru nemovitostí, tzv. list vlastnictví. Jedná se o listinu, která je pro účely podání přiznání k dani z nemovitostí pro poplatníka nejdůležitější. V záhlaví listu vlastnictví jsou uvedeny údaje o umístění nemovitostí: okres, katastrální území, obec a číslo listu vlastnictví. List vlastnictví je rozdělen na části A, B, B1, C, D, E a F. Část A obsahuje údaje o vlastníkovi nebo vlastnících a jejich podílech na nemovitostech. Část B obsahuje údaje o nemovitostech v rozdělení na pozemky a budovy. Část B1 obsahuje jiná práva k nemovitostem, např. údaje o bytech a nebytových prostorech. V části C jsou popsána omezení vlastnického práva, např. věcná břemena a zástavní práva. Část D je určena pro jiné zápisy, např. změna výměr obnovou operátu. V části E se zapisují nabývací tituly nebo jiné podklady zápisu. Poslední část E je určena pro vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám. Z údajů uvedených na listu vlastnictví vychází poplatník i finanční úřad při vyplňování dat ve výpočtu daně. Nelze ale údaje přejímat z výpisu z katastru nemovitostí pro daňové přiznání bez kontroly, protože dochází k rozdílům mezi evidencí podle katastrálního zákona a podle zákona o dani z nemovitostí (dále jen ZoDN). Vždy je potřeba údaje vedené v katastru nemovitostí korigovat na skutečný fyzický stav nemovitostí. Rozdíly v evidenci pozemků jsou přehledně uspořádány v tabulce č. 2 Dělení pozemků. Některé stavby nejsou podle katastrálního zákona v katastru nemovitostí evidovány vůbec, ale podle zákona o dani z nemovitostí z těchto staveb musí poplatník daň z nemovitostí přiznat. Pro lepší přehled v umístění nemovitostí je možné požádat katastrální úřad o vyhotovení kopie katastrální mapy. Zvláště v případě, kdy stavby nemají své vlastní parcelní číslo, je vhodné vycházet z údajů v katastrální mapě. Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem je takový pozemek, který je veden na listu vlastnictví bez označení druhu a způsobu využití pozemku.

20 20 Literární přehled Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, označen parcelní číslem a zakreslen v katastrální mapě (katastrální zákon). Pojem stavební parcela je možné použít v několika souvislostech. V případě katastru nemovitostí se jedná o pozemek, evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří. Na listu vlastnictví je takovýto pozemek označen zkratkou St., na katastrální mapě je označen tečkou před číslem pozemku. Stavebním pozemkem podle stavebního zákona je pozemek, kde je možné stavět dle územního nebo regulačního plánu. Stavební pozemek pro účely zákona o dani z nemovitostí je pozemek určený k zastavění stavbou, na kterou jsou vydána příslušná povolení, v tomto případě je to pouze pozemek v rozsahu půdorysu budoucí stavby. Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, podle 119 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nemovitost musí být způsobilá být předmětem vlastnického práva. Stavební zákon definici nemovitosti neřeší, definuje pouze stavbu. Podle 2 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. 3.6 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí je daň majetková, platí ji poplatník. Tuto daň upravuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDN). Daň z nemovitostí se skládá ze dvou, téměř samostatných daní: daně z pozemků a z daně ze staveb. Daň z nemovitostí Daň z pozemků Daň ze staveb Obr. 2 Daň z nemovitostí Zdroj: Vlastní práce autorky 3.7 Daň z pozemků Poplatníci daně ( 3) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku. V případě pronajatých pozemků může být poplatníkem nájemce, pokud se jedná o pozemky evidované

21 Literární přehled 21 v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, nebo pokud se jedná o pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, nebo jsou to pozemky převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí. Pokud vlastník pozemku není znám, pak poplatníkem daně z pozemků je uživatel. Tato situace může nastat v případě nevyřešených majetkoprávních vztahů. Do roku 2006 se podle tohoto odstavce postupovalo v případě, že nebylo skončeno dědické řízení. V případě spoluvlastnictví pozemku je možné podat daňové přiznání společné pro všechny vlastníky. Přiznání podá společný zástupce všech vlastníků nebo může každý spoluvlastník podat přiznání sám za svůj spoluvlastnický podíl. Druhá možnost je zavedena teprve od roku Předmět daně ( 2) Podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, jsou předmětem daně z pozemků pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Zákon vyjmenovává pozemky, které nejsou předmětem daně. Na tyto pozemky poplatník daně nemusí podávat daňové přiznání. Jedná se o: pozemky zastavěné stavbami, v rozsahu půdorysu stavby. Za tyto pozemky se neplatí daň z pozemků ani v případě, že stavby na nich postavené nejsou předmětem daně ze staveb, lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné (např. les na mimořádně nepříznivých stanovištích, les na exponovaných hřebenech) a lesy zvláštního určení (např. les v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, les lázeňský, lesy v nichž důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření). Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích se lesy dělí do tří kategorií: lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. Předmětem daně z pozemků jsou pouze lesy hospodářské, vodní plochy (např. vodní toky a vodní nádrže), ale rybníky sloužící intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb předmětem daně jsou, pozemky určené pro obranu státu (např. pozemky ve vojenských újezdech). Předmětem daně z pozemků jsou tedy: zemědělská půda orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, pozemky hospodářských lesů s výjimkou hospodářských lesů pod vlivem imisí zařazených do pásek ohrožení (dle 10 odst. 2 lesního zákona), rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, zastavěné plochy a nádvoří mimo půdorys stavby, ostatní plochy mimo půdorys staveb, např. železniční vlečky,

22 22 Literární přehled stavební pozemky zdaňuje se půdorys budoucí stavby, která bude předmětem zdanění daní ze staveb. Pro daňové přiznání jsou používány údaje z katastru nemovitostí, ale může dojít k několika odlišnostem při označení pozemků podle katastrálního zákona oproti ZoDN. V katastru nemovitostí jsou vedeny lesní pozemky, ale pro účely daňového přiznání jsou předmětem pouze lesy hospodářské. Další odlišnost je u evidence vodních ploch, kdy v katastru nemovitostí jsou vedeny vodní plochy, ale předmětem daně z nemovitostí jsou pouze rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb. Největší rozdíly nastávají při zdaňování stavebních pozemků, kdy stavební pozemek může vzniknout na pozemcích vedených jako ostatní plochy, lesní pozemky a zastavěné plochy a nádvoří. Tab. 2 Dělení pozemků Dělení pozemků podle zákona o dani z nemovitostí Druh pozemku dle daňového přiznání Dělení pozemků podle katastrálního zákona Orná půda A Orná půda Chmelnice A Chmelnice Vinice A Vinice Zahrady A Zahrady Ovocné sady A Ovocné sady Trvalé travní porosty B Trvalé travní porosty Pozemky hospodářských lesů Pozemky lesů ochranných a lesů zvláštního určení Rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb C nejsou předmětem daně Lesní pozemky D nejsou předmětem Vodní plochy Ostatní vodní plochy daně Zastavěné plochy a nádvoří E Zastavěné plochy a nádvoří Ostatní plochy G Ostatní plochy Stavební pozemky F Ostatní plochy, lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří Zdroj Radvan, 2007 a upraveno autorkou Osvobození od daně ( 4) Osvobození od daně z pozemků se vztahuje i na část pozemku. Osvobození od daně z pozemků můžeme rozdělit na skupinu, kdy poplatník nemusí podávat daňové přiznání a na skupinu osvobození, kdy poplatník podávat daňové přiznání musí. Tato skupina se dělí na osvobození trvalá a osvobození dočasná.

23 Literární přehled 23 Osvobození od daně z pozemků Poplatník nemusí podávat daňové přiznání Poplatník musí podávat daňové přiznání Osvobození trvalá Osvobození dočasná Obr. 3 Druhy osvobození od daně z pozemků Zdroj: Vlastní práce autorky 1. Poplatník nemusí podávat daňové přiznání v případě pozemků: pozemky ve vlastnictví státu, pozemky ve vlastnictví obce, v jejímž katastrálním území se pozemek nachází, hřbitovy, veřejně přístupné parky, další pozemky uvedené v zákoně. 2. Poplatník musí podávat daňové přiznání a osvobození uplatňuje až v daňovém přiznání: 2.1. Osvobození trvalá: pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám, muzeím, církvím, stavbám, pozemky sloužící ke zlepšení stavu životního prostředí, pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů pokud je obec od daně osvobodí, další pozemky uvedené v zákoně Osvobození dočasná: zemědělské (5 let) a lesní pozemky (25 let) od doby jejich vrácení zemědělské nebo lesní výrobě, restituované zemědělské pozemky a pozemky hospodářských lesů do výměry 10 ha na dobu 5 let.

24 24 Literární přehled Další podmínkou pro osvobození, kterou musíme sledovat je u některých druhů pozemkům podmínka jejich nevyužívání k podnikatelské činnosti, případně ještě další podmínka, že pozemky nesmí být pronajímány Základ daně ( 5) a výpočet daně z pozemků Daň z pozemků vypočteme jako součin základu daně a sazby daně. Základem daně z pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů je cena půdy výměra pozemku v m² průměrná cena půdy Výpočet daně: m² cena půdy 0,75 % místní koeficient Základem daně z pozemků trvalých travních porostů je cena půdy výměra pozemku v m² průměrná cena půdy Výpočet daně: m² cena půdy 0,25 % místní koeficient Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků je cena pozemku nebo výměra pozemku v m² 3,80 Kč Výpočet daně: m² 3,80 0,25 % (nebo ocenění) místní koeficient Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m² Výpočet daně u stavebních pozemků: m² 1 Kč korekční koeficient místní koeficient Výpočet daně u ostatních pozemků: m² 0,10 Kč místní koeficient Zaokrouhlování ( 14) Základ daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých porostů, hospodářských lesů a rybníků se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. U ostatních pozemkům základ daně se zaokrouhluje na celé m² nahoru. Daň z pozemků, nebo za spoluvlastnický podíl na dani z pozemku se za jednotlivé druhy pozemků zaokrouhluje na celé Kč nahoru Sazba daně ( 6) Sazba daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů je 0,75 % u pozemků trvalého travního porostu, hospodářských lesů a rybníků je 0,25 %. Dvojnásobně se od roku 2010 zvýšila sazba u zastavěných ploch a nádvoří na 0,20 Kč/m², u stavebních pozemků na 2,00 Kč/m², u ostatních ploch na 0,20 Kč/m². Sazba daně u stavebních pozemků (2,00 Kč/m²) se násobí koeficientem podle počtu obyvatel obce (korekční koeficient). Tuto sazbu může obec obecně závaznou vyhláškou zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie.

25 Literární přehled 25 Tab. 3 Koeficienty pro výpočet sazby daně pro stavební pozemky Koeficient Počet obyvatel Snížený obcí Zvýšený v obci/obec Základní o jednu o dvě o tři obcí kategorii kategorie kategorie do , , ,4 1, , ,6 1,4 1,0-2, ,0 1,6 1,4 1,0 2, ,5 2,0 1,6 1,4 3,5 nad , Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady 3,5 2,5 2,0 1,6 4,5 Praha 4,5 3,5 2,5 2,0 5,0 Zdroj: Radvan, 2007 a upraveno autorkou 3.8 Daň ze staveb Předmět daně ( 7) Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) a stavby dokončené podle dříve vydaných právních předpisů. Předmětem daně jsou také byty a nebytové prostory, které jsou zapsány v katastru nemovitostí. Stavby, ve kterých jsou tyto byty a nebytové prostory pak nejsou předmětem daně ze staveb. Předmětem daně ze staveb nejsou stavby, pro které nemusí být vydán kolaudační souhlas a stavby, jejichž užívání nemusí být oznámeno stavebnímu úřadu. Tyto stavby jsou vyjmenovány ve stavebním zákoně v 103. Jsou to např. přízemní stavby skleníků a zimních zahrad do 40 m² a max. s jedním podzemním podlažím, stavby bazénů do 40 m², přízemní nepodsklepené stavby do 25 m² a do 5 m výšky, pokud neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat ani k uskladnění hořlavých kapalin a plynů. Předmětem daně ze staveb nejsou stavby rozvodů energií, stavby pro veřejnou dopravu, vodní díla vyjmenovaná v ZoDN. Předmětem daně nejsou stavby, v nichž jsou byty nebo samostatné nebytové prostory, které jsou samostatně předmětem daně ze staveb. V případě spoluvlastnictví je nutné podat daňové přiznání společné pro všechny vlastníky stavby. Přiznání podává společný zástupce všech vlastníků.

26 26 Literární přehled Každý spoluvlastník nemůže podat přiznání sám za svůj spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo nebytového prostoru. Tato možnost je přípustná pouze u daňového přiznání z pozemků, na nichž nestojí stavby Poplatníci daně ( 8) Poplatníky daně jsou: vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru, je-li vlastníkem stát pak je poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní organizace nebo právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku, pokud je správcem stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru Pozemkový fond České republiky nebo Správa státních hmotných rezerv, pak tyto instituce jsou také poplatníky daně ze staveb Osvobození od daně ( 9) Osvobození od daně ze staveb se vztahuje i na část stavby. Druhy osvobození od daně ze staveb můžeme stejně jako u osvobození od daně z pozemků rozdělit na skupinu, kdy poplatník nemusí podávat daňové přiznání a na skupinu osvobození, kdy poplatník podávat daňové přiznání musí. Tuto skupinu můžeme rozdělit na osvobození trvalá a osvobození dočasná. Osvobození od daně ze staveb Poplatník nemusí podávat daňové přiznání Poplatník musí podávat daňové přiznání Osvobození trvalá Osvobození dočasná Obr. 4 Druhy osvobození od daně ze staveb Zdroj: Vlastní práce autorky 1. Poplatník nemusí podávat daňové přiznání, v případě staveb: stavby, byty a samostatné nebytové prostory ve vlastnictví státu, stavby, byty a samostatné nebytové prostory ve vlastnictví obce, v jejímž katastrálním území se nachází,

27 Literární přehled 27 stavby, byty a samostatné nebytové prostory k zajištění veřejné hromadné výroby, další stavby, byty a samostatné nebytové prostory uvedené v zákoně. 2. Poplatník musí podávat daňové přiznání a osvobození uplatňuje až v daňovém přiznání: 2.1. Osvobození trvalá: stavby, byty a samostatné nebytové prostory ve vlastnictví církví, obecně prospěšných společností, sdružení občanů, škol, stavby, byty a samostatné nebytové prostory ve vlastnictví veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, stavby, byty a samostatné nebytové prostory sloužící výhradně pro zlepšení životního prostředí, další stavby, byty a samostatné nebytové prostory uvedené v zákoně Osvobození dočasná: na dobu osmi let stavby kulturních památek po vydání stavebního povolení na stavební úpravy, na dobu pěti let stavby, byty a samostatné nebytové prostory, u nichž byla provedena změna vytápění z pevných paliv na vytápění pomocí obnovitelných zdrojů energie. Další podmínkou pro osvobození od daně ze staveb je u některých druhů staveb podmínka jejich nevyužívání k podnikatelské činnosti, případně nesmí být pronajímány Základ daně ( 10) a výpočet daně ze staveb Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m². Pokud má stavba svislou nosnou konstrukci, pak půdorys je průmět obvodového pláště na pozemek. Pokud stavba nemá svislou nosnou konstrukci, pak půdorys je průmět obvodu stavby na povrch pozemku. Katastr nemovitostí eviduje pod druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří nejen vlastní stavbu, ale i okolní pozemek. Proto je nutné spočítat skutečnou výměru pozemku, která je zastavěna stavbou. V případě stavby bez svislé nosné konstrukce může nastat skutečnost, že tuto stavbu katastr nemovitostí neeviduje vůbec, ale pro účely daně z nemovitostí musíme zjistit skutečnou výměru průmětu obvodu stavby a tu potom zdanit daní ze staveb. Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy, kterou je nutné vynásobit koeficientem 1,20. Daň vypočteme jako součin základu daně a sazby daně.

28 28 Literární přehled Obytné domy: Výpočet daně: m² (2 Kč + 0,75 Kč za nadzemní podlaží) korekční koeficient místní koeficient Příslušenství k obytným domům: Výpočet daně: m² (bez 16 m²) (2 Kč + 0,75 Kč za nadzemní podlaží) korekční koeficient místní koeficient Chaty, chalupy: Výpočet daně: m² (6 Kč + 0,75 Kč za nadzemní podlaží) koeficient 1,5 místní koeficient koeficient v národních parcích a CHKO Příslušenství k chatám a chalupám: Výpočet daně: m² (2 Kč + 0,75 Kč za nadzemní podlaží) koeficient 1,5 místní koeficient koeficient v národních parcích a CHKO Garáže: Výpočet daně: m² (8 Kč + 0,75 Kč za nadzemní podlaží) koeficient 1,5 místní koeficient Stavby pro podnikatelskou činnost: Výpočet daně: m² (2; 10 Kč + 0,75 Kč za nadzemní podlaží) koeficient 1,5 místní koeficient Byty: Výpočet daně: m² 1,20 (2 Kč) korekční koeficient místní koeficient Samostatné nebytové prostory pro podnikatelskou činnost Výpočet daně: m² 1,20 (2; 10 Kč) koeficient 1,5 místní koeficient Koeficienty upravující sazbu daně ZoDN umožňuje zastupitelstvům obcí upravit nebo zavést obecně závaznou vyhláškou tři typy koeficientů, kterými se upravuje sazba daně (Sedmihradská, 2010): korekční koeficient podle 6, odst. 4 písm. a) a podle 11 odst. 3 písm. a) koeficient je přiřazen obcím podle počtu obyvatel. Tento koeficient mohou obce zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie, koeficient 1,5 podle 11 odst. 3 koeficient mohou obce vyhlásit na stavby pro individuální rekreaci, samostatné garáže, stavby a nebytové prostory pro podnikatelskou činnost, místní koeficient podle 12 koeficient mohou obce stanovit pro všechny nemovitosti na území obce s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic zahrad,

29 Literární přehled 29 ovocných sadů a trvalých travních porostů. Koeficient může být stanoven ve výši 2, 3, 4 nebo Zaokrouhlování ( 14) Základ daně ze staveb se zaokrouhluje na celé m² nahoru. Daň ze staveb se zaokrouhluje na celé Kč nahoru Sazba daně ( 11) Sazba daně se liší podle druhu stavby. Za obytné domy a za stavby, které tvoří jejich příslušenství je sazba 2 Kč za m². Za stavby, které tvoří příslušenství obytných domů, se daň platí pouze z výměry nad 16 m². Za stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy, které jsou využívány pro individuální rekreaci, je výše základní sazby daně 6 Kč za m². U staveb garáží, které jsou vystavěny oddělené od obytných domů, je sazba daně 8 Kč za m². U staveb a nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost se sazby daně liší. Pro stavby a nebytové prostory užívané pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro lesní a vodní hospodářství jsou to 2 Kč za m². Pro jinou podnikatelskou činnost je sazba daně 10 Kč za m². Základní sazby daně se zvyšují za každé nadzemní podlaží o 0,75 Kč. V případě staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně zvyšuje za každé nadzemní podlaží bez ohledu na zastavěnou plochu nadzemního podlaží. V případě ostatních staveb se základní sazba daně zvyšuje pouze v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. Prvním nadzemním podlažím je podlaží, které má úroveň podlahy do 0,80 m pod nejnižším bodem přilehlého terénu. V projektové dokumentaci může být stanoveno první nadzemní podlaží jinak. Za další podlaží je považováno i účelově určené podkroví. Půdy nejsou považovány za další nadzemní podlaží. Základní sazba daně u obytných domů, staveb příslušenství k obytným domům, bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů se násobí korekčním koeficientem. Korekční koeficient činí 1 až 4,5. Obec může tento koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorii.

30 30 Literární přehled Tab. 4 Koeficienty pro výpočet sazby daně pro obytné domy a byty Korekční koeficient Počet obyvatel Snížený obcí v obci /Obec Základní o jednu o dvě o tři Zvýšený kategorii kategorie kategorie do , , ,4 1, , ,6 1,4 1,0-2, ,0 1,6 1,4 1,0 2, ,5 2,0 1,6 1,4 3,5 nad , Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady 3,5 2,5 2,0 1,6 4,5 Praha 4,5 3,5 2,5 2,0 5,0 Zdroj: Radvan, 2007 a upraveno autorkou U rekreačních staveb a domů, doplňkových staveb k rekreaci, garáží a staveb pro podnikatelskou činnost může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou koeficient 1,5. V případě, že jsou rekreační stavby, domy a doplňkové stavby k rekreaci umístěny v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí, pak se sazba daně násobí koeficientem 2. Protože výpočet daně ze staveb je značně složitý díky různým druhům staveb, možnému použití několika různých koeficientů a případnému zvýšení za nadzemní podlaží je pro přehlednost výpočtu daně ze staveb vhodná tabulka.

31 Literární přehled 31 Tab. 5 Výpočet daně ze staveb Předmět daně ze staveb Základní sazba v Kč/m² Násobící koeficienty Korekční 1,5 Místní NP, zóna I. CHKO Obytný dům Příslušenství k obytnému domu nad 16m² Rekreační stavby a domy 6 - žádný / 1, ,0 Doplňkové stavby k rekreaci 2 - žádný / 1, ,0 Garáže 8 - žádný / 1, Stavby pro podnikatelskou činnost zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 - žádný / 1, Stavby pro podnikatelskou činnost průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 - žádný / 1, Stavby pro podnikatelskou činnost ostatní podnikání 10 - žádný / 1, Ostatní stavby Zdroj: Radvan, upraveno autorkou 3.9 Zdaňovací období ( 13) Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, podstatný je stav k 1. lednu daného roku. Jako jediná daň se platí daň z nemovitostí na rok dopředu a ke změnám v průběhu kalendářního roku se nepřihlíží Daňové přiznání ( 13a) Daňové přiznání podává poplatník příslušnému správci daně do 31. ledna. V případě zaslání daňového přiznání poštou je podstatné datum pošty, které musí být nejpozději 31. ledna. Poplatník je povinen podat daňové přiznání pokud se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, nebo pokud došlo ke změně poplatníka. V případě, že došlo ke změně sazeb daně, ke změně průměrné ceny půdy, ke stanovení nebo změně koeficientu podle počtu obyvatel obce, místního koefici-

32 32 Literární přehled entu nebo koeficientu pro rekreační stavby umístěné v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí není poplatník povinen podat daňové přiznání. Existuje několik druhů daňového přiznání: řádné podává poplatník, pokud se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, nebo pokud došlo ke změně poplatníka daně, dílčí toto daňové přiznání podává poplatník v případě, že již u správce daně má evidováno daňové přiznání z minulého zdaňovacího období a v dílčím přiznání daňový poplatník pouze vyplní změnu a na posledním listě DP vypočte celkovou daňovou povinnost, opravné tento typ daňové přiznání podává poplatník v případě, že zjistí, že údaje v již podaném daňovém přiznání jsou nesprávné, dodatečné podává poplatník, pokud zjistí, že daňová povinnost má být vyšší nebo nižší než poslední známá daňová povinnost. Pokud fyzická nebo právnická osoba přestala být poplatníkem daně u jednoho správce daně z důvodu, že se změnila vlastnická nebo jiné práva ke všem nemovitostem v obvodu tohoto správce daně, je tato osoba povinna oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období Platba daně ( 15) Daň z nemovitostí je splatná ve dvou splátkách. U poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, nejpozději 31. srpna a 30. listopadu. U ostatních poplatníků také ve dvou stejných splátkách, ale první splátka musí být nejpozději do 31. května a u druhé splátky zůstává stejný termín tj. 30. listopadu. V případě, že výše daně nepřesáhne Kč, pak je splatná do 31. května. Poplatník daně může zaplatit do 31. května i vyšší částku než Kč. Den platby daně je den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně. V případě platby v pokladně finančního úřadu je to den, kdy pokladna hotovost přijala, pro případ převodu z účtu poplatníka musí poplatník počítat s několika pracovními dny potřebnými pro převod na účet správce. V případě, že daňová povinnost poplatníka nepřesáhne 30 Kč, tak daňové přiznání je poplatník povinen podat, daň se vyměří, ale nepředepíše. Pokud je daňová povinnost poplatníka za spoluvlastnický podíl na dani z pozemků, menší než 50 Kč, pak poplatník zaplatí minimální daň 50 Kč.

33 Literární přehled Změny v daních v letech Změny v daních z nemovitostí 2006 nedošlo ke změnám oproti roku Změny v daních z nemovitostí 2007 zavedeno osvobození od daně z pozemků i na část pozemků, je umožněno podat daňové přiznání k dani z nemovitostí podle rozsahu spoluvlastnických podílů, změna splatnosti daně u poplatníků neprovozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ze 4 splátek ročně na 2 splátky tj a , zvýšení hranice pro jednorázovou platbu daně z Kč na Kč, nový vzor daňového přiznání Změny v daních z nemovitostí 2008 zrušeny koeficienty 0,3 a 0,6 při výpočtu daně z nemovitostí u stavebních pozemků a staveb obytných domu, příslušenství bytů a nebytových prostorů a jejich nahrazení koeficientem 1, zaveden místní koeficient 12 (na všechny druhy pozemků) obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient ve výši 2, 3, 4, 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka. Místní koeficient se poprvé použije pro zdaňovací období roku Obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1. srpna předchozího zdaňovacího období a účinnosti 1. ledna následujícího zdaňovacího období, pozemky orné půdy, chmelnice, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů mohou být osvobozeny od daně z pozemků, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou. Toto osvobození se poprvé použije pro zdaňovací období roku 2009, od roku 2008 nelze dohodou pronajímatele a nájemce přenést daňovou povinnost na pronajímatele, jde-li o pozemky evidované ve zjednodušené evidenci Změny v daních z nemovitostí 2009 od roku 2009 je možné poprvé použít místní koeficient dle 12, zvýšení podle místního koeficientu ( 12) nelze použít na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, zrušení osvobození novostaveb od daně ze staveb, u již vzniklých osvobození končí toto osvobození dnem , zrušení osvobození zateplených staveb,

34 34 Literární přehled od došlo ke změně dne platby daně na den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně, před to byl den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních prostředků z účtu plátce Změny v daních z nemovitostí 2010 zvýšení, zdvojnásobení pevných sazeb u většiny pozemků a staveb. Sazby zůstávají stejné pouze zemědělských pozemků, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním hospodařením a u staveb a nebytových prostor pro ostatní podnikatelskou činnost, pro zdaňovací období 2010 došlo k úpravě 16a v roce 2009 lze pro zdaňovací období roku 2010 vydat obecně závaznou vyhlášku do , s účinností od

35 Literární přehled 35 Tab. 6 Sazby daně z pozemků a staveb Sazby daně z pozemků v Kč/m² do 2009 od E zastavená plocha a nádvoří 0,10 0,20 F stavební pozemek 1,00 2,00 G ostatní plocha 0,10 0,20 Sazby daně ze staveb v Kč/m² do 2009 od H obytný dům 1,00 2,00 I příslušenství k obytnému domu 1,00 2,00 J stavba nebo rodinný dům pro individuální rekreaci 3,00 6,00 K stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 1,00 2,00 L garáž vystavěná odděleně od obytného domu 4,00 8,00 M zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 1,00 2,00 N průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 5,00 10,00 O ostatní podnikatelská činnost 10,00 10,00 P ostatní stavba 3,00 6,00 R byt 1,00 2,00 S zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 1,00 2,00 T průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, 5,00 10,00 U ostatní podnikatelská činnost 10,00 10,00 V samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 4,00 8,00 Z ostatní samostaný nebytový prostor 1,00 2,00 Zdroj: Marková, 2009 a 2010

36 36 Vlastní práce 4 Vlastní práce Praktická část práce je zaměřena na vývoj výše zdanění DN od roku 2006, porovnání významu DN pro rozpočty obcí od nejmenších vesnic do obyvatel, přes města od do obyvatel, až po největší města nad obyvatel. Bude zhodnocena výše nedoplatků na DN v návaznosti na hospodářskou recesi. U staveb bez svislé nosné konstrukce a u plošných staveb budou posouzeny problémy aplikace daně z nemovitostí. 4.1 Příklady výpočtu daní Zdanění bytu Příklad výpočtu: Poplatník vlastní byt o výměře 60 m². Základem daně u bytu je výměra bytu 1,2 = upravená podlahová plocha základní sazba daně (1 Kč, od roku Kč) korekční koeficient. S koeficientem podle 12 nebo koeficientem podle 11 odst. 3 písm. b) ZoDN, ani se změněným korekčním koeficientem není počítáno. Tab. 7 Výpočet daně z bytu o výměře 60 m² (v Kč) Byt o výměře 60m Obec do Obec Obec Obec Obec Obec Obec Obce nad , Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady Praha Zdroj: Vlastní práce autorky U poplatníka vlastnícího nemovitosti na vesnici do 300 obyvatel se daňové zatížení zvýšilo z 22 Kč v roce 2006, na 72 Kč v roce V roce 2008 se změnil koeficient pro nejmenší obce z 0,3 na 1. Poslední zvýšení proběhlo v roce 2010 na 144 Kč. V případě bytu v obci do 1000 obyvatel zaplatí poplatník v roce 2006 částku 72 Kč. Daňová povinnost se zvýší v roce 2010 na 144 Kč, což je o 100 % více než

37 Vlastní práce 37 v roce V obcích nad obyvatele daňová povinnost v letech 2006 až 2009 zůstala stejná a zvýšila se od roku Základ a sazba daně jsou vždy stejné u všech obcí, ale korekční koeficient se liší podle velikosti obce. V obci do 1000 obyvatel zaplatí poplatník v roce 2010 částku 144 Kč. Nejvyšší daňová povinnost podle ZoDN je v Praze, kde poplatník zaplatí 648 Kč, což je o 350 % více oproti poplatníku vlastnícímu nemovitost v obci do obyvatel. Podle ZoDN Praha může zvýšit korekční koeficient ze 4,5 na 5 a této možnosti hlavní město využívá. Ve výpočtu je počítáno pouze s korekčním koeficientem podle počtu obyvatel. Pokud by obec změnila některý ze tří koeficientů, které může ovlivnit, pak by se výpočet daně změnil. Obr. 5 Vývoj daňového zatížení u bytu o výměře 60 m² (v Kč) Zdroj: Vlastní práce autorky Zdanění rodinného domu Příklad výpočtu: Poplatník vlastní přízemní rodinný dům o výměře 150 m², samostatnou garáž o výměře 20 m² a pozemek o výměře 500 m². Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Základem daně u domu je 150 m², sazba daně je 1 Kč za m² (od roku 2010 je sazba 2 Kč za m²). Za dům poplatník zaplatí 150 Kč (300 Kč v roce 2010). Za garáž zaplatí 20 4 = 80 Kč (20 8 = 160 Kč v roce 2010). Za pozemek zaplatí 500 0,10 = 50 Kč (500 0,20=100 Kč v roce 2010). U poplatníka vlastnícího nemovitost v obci do obyvatel je celková daňová povinnost 280 Kč (korekční koeficient 1), od roku 2010 daňová povinnost tohoto poplatníka je 560 Kč.

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z nemovitostí 2011 Charakteristika - daň majetkového typu

Více

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 2 Předmět daně (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí

Více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEDMĚTEM DANĚ jsou stavby a pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. U staveb proběhlo kolaudační řízení, daň se vztahuje

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_10_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Nemovité věci tvoří: daň z pozemků daň ze staveb a jednotek 3

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ U RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ

VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ U RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ U RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1419

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí.

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí. Otázka: Daň z nemovitostí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kamikula1 Daň z pozemků a daň ze staveb (Nemovitostmi jsou pozemky na území ČR uvedené v katastru nemovitostí a stavby spojené pevným základem se

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 15) Daně majetkové Daňová soustava ČR. Správa daní. Daňové tvrzení. Druhy majetkových daní. Základní terminologie k majetkovým daním: zákony, předmět daně, poplatník a plátce, sazba daně, základ daně,

Více

Funkce státu z hlediska daní

Funkce státu z hlediska daní Daně zákonem stanovené platby do státního rozpočtu, které odvádí jak fyzické tak i právnické osoby Proč se odvádějí daně? aby měl stát z čeho platit výdaje do veřejného sektoru /tzn. z daní se financuje

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ Daň z nemovitostí je majetkovou daní a v daňové soustavě České republiky je upravuje zákon č. 338/1992 Sb., v platném znění.

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ Daň z nemovitostí je majetkovou daní a v daňové soustavě České republiky je upravuje zákon č. 338/1992 Sb., v platném znění. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ Daň z nemovitostí je majetkovou daní a v daňové soustavě České republiky je upravuje zákon č. 338/1992 Sb., v platném znění. Zákon se dělí pro daňové účely nemovitosti do dvou skupin,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 13MAJ5450_13.pdf Finančnímu úřadu pro Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Územnímu pracovišti v ve pro 101 Daňové identifi kační číslo C Z 102 Fyzická osoba 1 ) 103 Právnická osoba

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 5450_9.pdf Finančnímu úřadu v ve pro Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 02 Fyzická osoba ) Rodné číslo 03 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne ,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 118 Vládní návrh zákon ze dne...2002, kterým se mění zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů - 2 -

Více

k dani z nemovitostí na rok

k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, Č. Budějovice

Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, Č. Budějovice Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 Č. Budějovice Územní pracoviště v Českém Krumlově Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov Oddělení majetkových daní Tel.: 380 760 111 E-mail: podatelna2203@fs.mfcr.cz

Více

1.10 Daň z nemovitých věcí

1.10 Daň z nemovitých věcí 1.10 Daň z nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí (do 31. 12. 2013 označovaná jako daň z nemovitostí) je upravena zákonem č. 338/1992 Sb. (ZDN). 1.10.1 Předmět daně z nemovitých věcí

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 338/1992 Sb. (4091/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 4. května 1992

Text úpln. zn. předpisu č. 338/1992 Sb. (4091/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 4. května 1992 Text úpln. zn. předpisu č. 338/1992 Sb. (4091/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 338 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 4. května 1992 č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí; ve znění zákona č. 315/1993 Sb.

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1. Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1. Úvodní ustanovení 338/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 4. května 1992 o dani z nemovitostí Změna: 315/1993 Sb. Změna: 242/1994 Sb. Změna: 248/1995 Sb. Změna: 65/2000 Sb., 492/2000 Sb. Změna: 239/2001 Sb. Změna:

Více

Informace k dani z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitých věcí Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Prachaticích Vodňanská 376, 383 01 Prachatice Oddělení majetkových daní Tel.: 388 371 111 E-mail:podatelna2209@fs.mfcr.cz

Více

Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016

Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016 Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Strančice se na svém zasedání

Více

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace Zastupitelstvo Obce Dublovice se na svém zasedání konaném

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška Obce Mirošovice č. 2/2012

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška Obce Mirošovice č. 2/2012 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Mirošovice č. 2/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo Obce Mirošovice

Více

Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Dřevčice se na svém zasedání

Více

338/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

338/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 338/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 4. května 1992 o dani z nemovitostí Změna: 315/1993 Sb. Změna: 242/1994 Sb. Změna: 248/1995 Sb. Změna: 65/2000 Sb., 492/2000 Sb. Změna: 239/2001 Sb. Změna:

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v ve pro Prahu 5 Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 4 3 8 7 5 Rodné číslo Fyzická

Více

338/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

338/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 338/1992 Sb. - o dani z nemovitostí - poslední stav textu Změna: 315/1993 Sb. Změna: 242/1994 Sb. Změna: 248/1995 Sb. Změna: 65/2000

Více

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ 1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ Formuláře pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí naleznete v naší sekci Daně a daňová přiznání, a to konkrétně zde. Zobrazit seznam

Více

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 338/1992 Sb Zákon o dani z nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Úvodní ustanovení Tento

Více

P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. SKAT-daně. Finančníu úřadu v ve pro Třebíči Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosí pokyny. fyzická osoba *) Rodné číslo X 7 8 / 7 právnická osoba *) Identifikační

Více

OBEC SVOJETICE. Obecně závazná vyhláška Obce Svojetice č. 1/2012

OBEC SVOJETICE. Obecně závazná vyhláška Obce Svojetice č. 1/2012 OBEC SVOJETICE Obecně závazná vyhláška Obce Svojetice č. 1/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu Zastupitelstvo Obce Svojetice se na svém zasedání

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (I) Daň z nemovitostí 1. Charakteristika a struktura majetkových daní. 2. Charakteristika a struktura daně z nemovitostí. 3. Základní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 01.07.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 338 Z Á K O N České národní

Více

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří a) daň z pozemků, b) daň ze staveb.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. XXX, o dani z nabytí nemovitých věcí: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (I) Daň z nemovitých věcí 1. Charakteristika a struktura majetkových daní. 2. Charakteristika a struktura daně z nemovitých věcí. 3.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Libeř 2/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo Obce Libeř se na svém zasedání konaném

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 10 10. funkční období 10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 292 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2010

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2010 Stručně o dani z nemovitostí POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2010 Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOUBRAVČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Doubravčice se na

Více

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2008

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2008 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2008 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na rok Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosí, pokyny. Finančníu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo fyzická osoba právnická osoba 0 Rodné číslo 03 Identifikační číslo organizace otisk

Více

MOŽNOSTI OBCÍ OVLIVNIT DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

MOŽNOSTI OBCÍ OVLIVNIT DAŇ Z NEMOVITOSTÍ MOŽNOSTI OBCÍ OVLIVNIT DAŇ Z NEMOVITOSTÍ MICHAL RADVAN Právnická fakulta, Masarykova universita Abstrakt Cílem tohoto článku je ukázat a popsat možnosti obcí v České republice ovlivnit daň z nemovitostí

Více

Změny u daně z nemovitostí - jak se nás dotknou?

Změny u daně z nemovitostí - jak se nás dotknou? GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Tel.: 257 044 025 Změny u daně z nemovitostí - jak se nás dotknou? Některé změny daň sníží,

Více

OBEC PTICE. Obecně závazná vyhláška Obce Ptice 1/2013

OBEC PTICE. Obecně závazná vyhláška Obce Ptice 1/2013 OBEC PTICE Obecně závazná vyhláška Obce Ptice 1/2013 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace Zastupitelstvo Obce Ptice se na svém zasedání konaném

Více

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Stavební pozemek pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo

Více

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Obsah Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta... 1 1 Základní pojmy... 2 2 Právní úprava jednotlivých daňových

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2005

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2005 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2005 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí, stavby nemovitého

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2003

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2003 Všeobecně POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2003 1. Nemovitostmi se rozumějí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Daňovou povinnost má podle zákona č. 338/1992 Sb., o

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 300 USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 k vládnímu návrhu zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2012 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2012 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

Zadání cvičných znaleckých posudků pro posluchače 16. a starších běhů

Zadání cvičných znaleckých posudků pro posluchače 16. a starších běhů Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Zadání cvičných znaleckých posudků pro posluchače 16. a starších běhů Cvičný znalecký posudek Posudek je třeba vypracovat na počítači se všemi

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2012 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2012 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí,

Více

Platné znění zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1.

Platné znění zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. Platné znění zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015 IV. ZÁKON č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,

Více

PETROVICE 50355 PETROVICE U NOVÉHO BYDŽOVA Okres: OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Kód obce: 570567 I N F O R M A C E O D A N I Z N E M O V I T O S T Í

PETROVICE 50355 PETROVICE U NOVÉHO BYDŽOVA Okres: OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Kód obce: 570567 I N F O R M A C E O D A N I Z N E M O V I T O S T Í Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ Čj.: 1660490/13/2711-24400-603495 Vyřizuje: Malá Ivana Telefon: 495 702 311 linka: 311 Fax: č. dveří: 2 Pracoviště: dne Obec: PETROVICE

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Daňová soustava České republiky Autor diplomové práce: Bc. Lucie Ječná Vedoucí

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Daň z nemovitých věcí u pozemků a staveb používaných pro podnikání

Daň z nemovitých věcí u pozemků a staveb používaných pro podnikání 17 Daň z nemovitých věcí u pozemků a staveb používaných pro podnikání Podle 1 zákona o dani z nemovitých věcí tvoří daň z nemovitých věcí: a) daň z pozemků a b) daň ze staveb a jednotek. Podle 2 odst.

Více

Ž Á R O V N Á. Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 pro obec: údaje k dani z pozemků

Ž Á R O V N Á. Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 pro obec: údaje k dani z pozemků Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 pro obec: Ž Á R O V N Á údaje k dani z pozemků kód k.ú. katastrální územíprům. cena zem. půdy (Kč/m 2 ) zjednodušená evidence pozemků

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 02.12.1988 Účinnosť od: 01.01.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 02.12.1988 Účinnosť od: 01.01.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 02.12.1988 Účinnosť od: 01.01.1989 182 V Y H L Á Š K A ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky ze dne 13. října 1988

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

DAŇ Z POZEMKŮ 2 Předmět daně (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.

DAŇ Z POZEMKŮ 2 Předmět daně (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí. Zákon o dani z nemovitých věcí v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2018) 338/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 4. května 1992 o dani z nemovitých věcí Česká národní rada se usnesla

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

kapitola daň z nemovitostí Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí PŘEHLED ustanovení zákona o dani z nemovitostí

kapitola daň z nemovitostí Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí PŘEHLED ustanovení zákona o dani z nemovitostí OBSAH KAPITOLY daň z nemovitostí PITOLY kapitola Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí........ 314 PŘEHLED ustanovení zákona o dani z nemovitostí ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ........ 314 ČÁST DRUHÁ DAŇ

Více

Otázka: Daňová soustava. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Kája. Podstata a význam daní

Otázka: Daňová soustava. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Kája. Podstata a význam daní Otázka: Daňová soustava Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kája Podstata a význam daní daň je zákonem stanovená a zpravidla pravidelně se opakující platba FO nebo PO do státního rozpočtu, do rozpočtů územních

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

Obec Olšovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obec Olšovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Obec Olšovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Olšovice se

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Michal Radvan. Majetkové daně. Daň z nemovitých věcí

Michal Radvan. Majetkové daně. Daň z nemovitých věcí Michal Radvan Majetkové daně Daň z nemovitých věcí Definice majetkových daní Přímé daně Vyměřované na základě majetku (in rem) Adresné daně MAJETEK soubor penězi ocenitelných hodnot vázaných k určitému

Více

B E Z D Ě D O V I C E

B E Z D Ě D O V I C E Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice Oddělení majetkových daní Tel.: 383 363 111 E-mail: podatelna2211@fs.mfcr.cz

Více

Návod na vyplňování Oddílu III. - část Věci nemovité

Návod na vyplňování Oddílu III. - část Věci nemovité Návod na vyplňování Oddílu III. - část Věci nemovité V oznámení uveďte všechny nemovité věci, které vlastníte podle údajů zapsaných na listu vlastnictví v katastru nemovitostí (např. stavby: rodinný dům,

Více

338/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

338/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 338/1992 Sb. - o dani z nemovitých věcí - poslední stav textu Změna: 315/1993 Sb. Změna: 242/1994 Sb. Změna: 248/1995 Sb. Změna: 65/2000

Více

o dani z nemovitostí

o dani z nemovitostí Zákon č. 8/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění zákona č. 15/199 Sb., zákona č. 242/1994 Sb. (úplné znění č. 174/1995 Sb.), zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2016 www.danovezakony365.cz Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých

Více

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 340/2013 Sb. (ze dne 9. října 2013), o dani z nabytí nemovitých věcí nabylo účinnosti 1.1.2014 Novou úpravou daně z nabytí nemovitých

Více