NÁVRH VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků"

Transkript

1 Příloha k č.j. KUJCK 51880/2015/OZZL/7 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.:. Sp.zn.: OZZL 28718/2015/haha datum:. vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: NÁVRH VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice ř.km 0, ,568 od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy Nežárka ř.km 0,000 2,380 od soutoku s Lužnicí po železniční most Vídeňský ve Veselí nad Lužnicí Degárka ř.km 0,000 0,920 od ústí do Lužnice k ústí do Nežárky Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále také jen krajský úřad ), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu správce významných vodních toků Lužnice, Nežárky a Degárky, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČO: , prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, České Budějovice, podaného dne , a předložené dokumentace Záplavová území Lužnice od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy (ř.km 0, ,568) včetně Nežárky a Degárky ve Veselí nad Lužnicí, jejímž zpracovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení projektových činností, Litvínovická 709/5, České Budějovice; zpracováno v únoru 2015, pro významný vodní tok Lužnice v ř.km 0, ,568 ř.km 0,000 v ČHP , ř.km 109,568 v ČHP od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy na území těchto obcí Obec Hosty Všemyslice Týn nad Vltavou Bechyně Hodonice Sudoměřice u Bechyně Černýšovice Dobronice u Bechyně Malšice Bečice Stádlec Řepeč Katastrální území obce Hosty Všemyslice Týn nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, Nuzice Hvožďany u Bechyně, Bechyně, Senožaty u Bechyně Hodonice u Bechyně Bežerovice Černýšovice Dobronice u Bechyně Dobřejice, Malšice Bečice nad Lužnicí Křída u Stádlce, Stádlec, Slavňovice Řepeč Stránka 1

2 Obec Dražice Dražičky Slapy Tábor Radimovice u Želče Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí Ústrašice Košice Skalice Roudná Klenovice Soběslav Vesce Dráchov Řípec Žíšov Veselí nad Lužnicí Vlkov Val Ponědrážka Ponědraž Frahelž Klec Lomnice nad Lužnicí Lužnice Třeboň Katastrální území obce Dražice u Tábora Dražičky Hnojná Lhotka Klokoty, Horky u Tábora, Tábor, Čelkovice Radimovice u Želče Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí Ústrašice Doubí nad Lužnicí Třebiště, Skalice nad Lužnicí, Rybova Lhota Roudná nad Lužnicí Klenovice u Soběslavi Soběslav Čeraz Dráchov Řípec Žíšov u Veselí nad Lužnicí Veselí nad Lužnicí, Horusice Vlkov nad Lužnicí Val u Veselí nad Lužnicí Ponědrážka Ponědraž Frahelž Klec Lomnice nad Lužnicí Lužnice Stará Hlína, Přeseka, Třeboň, Holičky u Staré Hlíny pro významný vodní tok Nežárka v ř.km 0,000 2,380 celá délka v ČHP od soutoku s Lužnicí po železniční most Vídeňský ve Veselí nad Lužnicí pro významný vodní tok Degárka v ř.km 0,000 0,920 celá délka toku v ČHP od ústí do Lužnice k ústí do Nežárky na území této obce Obec Veselí nad Lužnicí Katastrální území obce Veselí nad Lužnicí Stránka 2

3 I. s t a n o v u j e podle 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území s periodicitou povodně 5, 20 a 100 let, a to v rozsahu dle dokumentace Záplavová území Lužnice od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy (ř.km 0, ,568) včetně Nežárky a Degárky ve Veselí nad Lužnicí, která je přílohou tohoto stanovení; II. v y m e z u j e podle 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území, a to v rozsahu dle dokumentace Záplavová území Lužnice od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy (ř.km 0, ,568) včetně Nežárky a Degárky ve Veselí nad Lužnicí, která je přílohou tohoto stanovení. Dotčené obce a obce s rozšířenou působností, jejichž správního obvodu se opatření obecné povahy týká, žádáme, aby rozsah záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice ř.km 0, ,568, Nežárka ř.km 0,000 2,380 a Degárka ř.km 0,000 0,920, zapracovaly v souladu s 71 vodního zákona do svého povodňového plánu. Informace o rozsahu záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice ř.km 0, ,568, Nežárky ř.km 0,000 2,380 a Degárky ř.km 0,000 0,920 je možné získat u místně příslušného stavebního úřadu (Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje [stavební úřad]; Městský úřad Bechyně, odbor výstavby a životního prostředí; Městský úřad Tábor, stavební úřad; Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy; Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje; Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí; Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu) u místně příslušných vodoprávních úřadů (Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí; Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí; Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí; Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí; Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví) a na internetových stránkách Krajského úřadu Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, v sekci Záplavová území (cesta: Krajský úřad Odbor životního prostření, zemědělství a lesnictví Záplavová území; přímo: Dokumentace záplavového území bude rozeslána po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, a to patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Tímto stanovením záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice ř.km 0, ,568, Nežárky ř.km 0,000 2,380 a Degárky ř.km 0,000 0,920 se v plném rozsahu nahrazuje: záplavové území a aktivní zóna záplavového území významných vodních toků Lužnice v ř.km 0, ,568, Nežárky v ř.km 0,000 2,380 a Degárky v ř.km 0,000 0,920, stanovená krajským úřadem, č.j. KUJCK 1506/2007 OZZL/2/Zah dne O d ů v o d n ě n í Návrh na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice ř.km 0, ,568, Nežárky ř.km 0,000 2,380 a Degárky ř.km 0,000 0,920, byl podán dne společností Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČO: , prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, České Budějovice, jako správcem uvedených významných vodních toků, který navrhl záplavové území a aktivní zónu záplavového území. Aktivní zóna záplavového území byla dle zdůvodnění Povodí Vltavy, státní podnik, navržena v celé řešené délce vodních toků z důvodu potřeby účinné ochrany odtokových poměrů v území, které se podstatnou měrou podílí na převádění povodňových průtoků. Jedná se i území podél vodního toku z hlediska povodňových průtoků nebezpečné, kde situování jakýchkoliv staveb a činností je zcela nežádoucí s výjimkou vodních děl, činností a staveb uvedených v 67 odst. 1 vodního zákona. Spolu s návrhem byla předložena mapová situace s nově zakreslenými záplavovými čarami a nově vyznačenou aktivní zónou záplavového území. Důvodem změny záplavového území a aktivní zóny vodního toku Lužnice jsou nové zpřesněné podklady pořizované v souvislosti se zpracováním map povodňových rizik (Lužnice ř.km 39,0 94,2 a Nežárky ř.km 0,0-2,5) a aktualizací mapových podkladů z ostatní části vodních toků. Do výpočtu byly zahrnuty protipovodňové úpravy. Významné vodní toky Lužnice (ID vodního toku ), Nežárka (ID vodního toku ) a Degárka (ID vodního toku ) jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Stránka 3

4 Po podání žádosti svolal krajský úřad ústní jednání s obcemi podle 172 odst. 1 správního řádu, které mají ve věci postavení dotčeného orgánu dle 136 odst. 2 správního řádu, jichž se toto záplavové území dotýká, a s vodoprávními úřady obcí s rozšířenou působností, v jejichž územní působnosti se navržené záplavové území uvedených vodních toků nachází, a to na den Připomínky ze strany obcí a vodoprávního úřadu byly vysvětleny, mapové listy č. 15, 17, 21, 22 a 23 byly společností Povodí Vltavy, státní podnik, následně upraveny a krajským úřadem dne zaslány obcím a vodoprávním úřadů, jichž se změna týkala. Návrh opatření obecné povahy byl poté vyvěšen na úřední desce krajského úřadu a též úřední desce obecních úřadů v obcích, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, a to po dobu 15-ti dnů. Dle 25 odst. 3 správního řádu, dnem vyvěšení veřejné vyhlášky je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy krajského úřadu, kde byl návrh opatření obecné povahy vyvěšen dne.. a následně sejmut dne.. V souladu s ustanovením 172 odst. 4 správního řádu vyzval krajský úřad kohokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Tyto připomínky mohly být dle 172 odst. 1 a 39 odst. 1 správního řádu uplatněny nejpozději dne Podávání námitek podle 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením 115a odst. 3 vodního zákona vyloučeno. Opatření obecné povahy bude krajským úřadem doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce krajského úřadu a též na úřední desce obecních úřadů v obcích, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat. Dnem vyvěšení je v souladu s 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15-ti dnů, patnáctý den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá opatření obecné povahy účinnosti. Záplavová území a aktivní zóny záplavových území jsou součástí územně analytických podkladů podle 26 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 1, části A, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Proto budou po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy poskytnuty údaje o území dotčenému orgánu územního plánování (pokud tuto činnost nevykonává odbor totožný se stavebním úřadem, konkrétně Městský úřad Týn nad Vltavou a Městský úřad Soběslav, Městský úřad Třeboň). P o u č e n í Podle ustanovení 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce. Podle ustanovení 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Ing. Karel Černý vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Stránka 4

5 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů o vyvěšení žádáme o neprodlené vrácení vyhlášky zpět krajskému úřadu. Vyvěšeno dne.. Sejmuto dne:. Písemnost byla zároveň zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Přílohy 1. Dokumentace Záplavová území Lužnice od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy (ř.km 0, ,568) včetně Nežárky a Degárky ve Veselí nad Lužnicí včetně CD s elektronickou podobou dokumentace Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS) 1. Obec Hosty 2. Obec Všemyslice 3. Město Týn nad Vltavou 4. Město Bechyně 5. Obec Hodonice (okr. Tábor) 6. Obec Sudoměřice u Bechyně 7. Obec Černýšovice 8. Obec Dobronice u Bechyně 9. Městys Malšice 10. Obec Bečice (okr. Tábor) 11. Městys Stádlec 12. Obec Řepeč 13. Obec Dražice 14. Obec Dražičky 15. Obec Slapy 16. Město Tábor 17. Obec Radimovice u Želče 18. Město Sezimovo Ústí 19. Město Planá nad Lužnicí 20. Obec Ústrašice 21. Obec Košice 22. Obec Skalice 23. Obec Roudná 24. Obec Klenovice 25. Město Soběslav 26. Obec Řípec 27. Obec Vesce 28. Obec Dráchov 29. Obec Žíšov 30. Město Veselí nad Lužnicí 31. Obec Vlkov (okr. Tábor) 32. Obec Val 33. Obec Ponědrážka 34. Obec Ponědraž Stránka 5

6 35. Obec Frahelž 36. Obec Klec 37. Město Lomnice nad Lužnicí 38. Obec Lužnice 39. Město Třeboň 40. Obec Majdalena 41. Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor kanceláře ředitele Obdrží na dodejku po nabytí účinnosti opatření obecné povahy (D) 1. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČO: , prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, České Budějovice + 1x příloha 2. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 65, Praha x příloha 3. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí + 1x příloha 4. Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí + 1x příloha 5. Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí + 1x příloha 6. Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí + 1x příloha 7. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje (stavební úřad) + 1x příloha 8. Městský úřad Bechyně, odbor výstavby a životního prostředí + 1x příloha 9. Městský úřad Tábor, stavební úřad + 1x příloha 10. Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy + 1x příloha 11. Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje + 1x příloha 12. Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí + 1x příloha 13. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu + 1x příloha Údaje o území obdrží na dodejku po nabytí účinnosti opatření obecné povahy (D) 1. Městský úřad Tábor, odbor rozvoje + 1x CD (D) 2. Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic + 1 x CD zde Stránka 6

7 *KUCBX00HUJLH* KUCBX00HUJLH O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 51880/2015/OZZL/7 Sp.zn.: OZZL 28718/2015/haha datum: vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice ř.km 0, ,568 od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy Nežárka ř.km 0,000 2,380 od soutoku s Lužnicí po železniční most Vídeňský ve Veselí nad Lužnicí Degárka ř.km 0,000 0,920 od ústí do Lužnice k ústí do Nežárky Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále také jen krajský úřad ), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájil dne na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČO: , prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, České Budějovice, řízení o návrhu opatření obecné povahy podle 172 správního řádu a 66 odst. 7 vodního zákona, a zároveň zveřejňuje návrh opatření obecné povahy stanovení rozsahu záplavového území, včetně aktivní zóny záplavového území, významných vodních toků Lužnice ř.km 0, ,568 od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy Nežárka ř.km 0,000 2,380 od soutoku s Lužnicí po železniční most Vídeňský ve Veselí nad Lužnicí Degárka ř.km 0,000 0,920 od ústí do Lužnice k ústí do Nežárky Krajský úřad dále oznamuje zahájení projednávání návrhu záplavového území, včetně aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice ř.km 0, ,568, Nežárka ř.km 0,000 2,380 a Degárka ř.km 0,000 0,920, které bude vedeno písemnou formou. Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1953/2, České Budějovice, a úřední desce Obecního úřadu Hosty Obecního úřadu Všemyslice Městského úřadu Týn nad Vltavou Městského úřadu Bechyně Obecního úřadu Hodonice (okr. Tábor) Obecního úřadu Sudoměřice u Bechyně Obecního úřadu Černýšovice Obecního úřadu Dobronice u Bechyně Úřadu městyse Malšice Obecního úřadu Bečice (okr. Tábor) Úřadu městyse Stádlec Obecního úřadu Řepeč Stránka 1

8 Obecního úřadu Dražice Obecního úřadu Dražičky Obecního úřadu Slapy Městského úřadu Tábor Obecního úřadu Radimovice u Želče Městského úřadu Sezimovo Ústí Městského úřadu Planá nad Lužnicí Obecního úřadu Ústrašice Obecního úřadu Košice Obecního úřadu Skalice Obecního úřadu Roudná Obecního úřadu Klenovice Městského úřadu Soběslav Obecního úřadu Řípec Obecního úřadu Vesce Obecního úřadu Dráchov Obecního úřadu Žíšov Městského úřadu Veselí nad Lužnicí Obecního úřadu Vlkov (okr. Tábor) Obecního úřadu Val Obecního úřadu Ponědrážka Obecního úřadu Ponědraž Obecního úřadu Frahelž Obecního úřadu Klec Městského úřadu Lomnice nad Lužnicí Obecního úřadu Lužnice Městského úřadu Třeboň Obecního úřadu Majdalena, a to ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy po dobu 15 dnů. Obsah úřední desky je dle 26 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup. Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy jej není možno zveřejnit na úřední desce v úplném znění, stanovuje se proto v souladu s ustanovením 172 odst. 2 správního řádu, místo a termín, kde je možné se s návrhem seznámit. Grafická část dokumentace je zveřejněna na internetových stránkách krajského úřadu, v sekci Záplavová území, část Probíhající řízení o stanovení záplavových území a jejich aktivních zón (cesta: Krajský úřad Odbor životního prostření, zemědělství a lesnictví Záplavová území Probíhající řízení o stanovení záplavových území a jejich aktivních zón; přímo: o_stanoveni_zaplavovych_uzemi_a_jejich_aktivnich_zon.htm). Kompletní dokumentace pro návrh záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice ř.km 0, ,568, Nežárka ř.km 0,000 2,380 a Degárka ř.km 0,000 0,920 (textová a grafická část) formou opatření obecné povahy je vystavena k nahlédnutí ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy po dobu 15 dnů: v budově Krajského úřadu Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, na pracovišti v ulici B. Němcové 49/3, České Budějovice, v 1. patře, č. dveří 228, a to každé pondělí a středu od 8.00 do hod., v ostatní dny doporučujeme návštěvu telefonicky domluvit. Grafická část dokumentace pro návrh záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice ř.km 0, ,568, Nežárka ř.km 0,000 2,380 a Degárka ř.km 0,000 0,920, s vyznačením rozsahu záplavového území konkrétní obce je vystavena k nahlédnutí ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy po dobu 15 dnů v budově Obecního úřadu Hosty v budově Obecního úřadu Všemyslice v budově Městského úřadu Týn nad Vltavou v budově Městského úřadu Bechyně Stránka 2

9 v budově Obecního úřadu Hodonice (okr. Tábor) v budově Obecního úřadu Sudoměřice u Bechyně v budově Obecního úřadu Černýšovice v budově Obecního úřadu Dobronice u Bechyně v budově Úřadu městyse Malšice v budově Obecního úřadu Bečice (okr. Tábor) v budově Úřadu městyse Stádlec v budově Obecního úřadu Řepeč v budově Obecního úřadu Dražice v budově Obecního úřadu Dražičky v budově Obecního úřadu Slapy v budově Městského úřadu Tábor v budově Obecního úřadu Radimovice u Želče v budově Městského úřadu Sezimovo Ústí v budově Městského úřadu Planá nad Lužnicí v budově Obecního úřadu Ústrašice v budově Obecního úřadu Košice v budově Obecního úřadu Skalice v budově Obecního úřadu Roudná v budově Obecního úřadu Klenovice v budově Městského úřadu Soběslav v budově Obecního úřadu Řípec v budově Obecního úřadu Vesce v budově Obecního úřadu Dráchov v budově Obecního úřadu Žíšov v budově Městského úřadu Veselí nad Lužnicí v budově Obecního úřadu Vlkov (okr. Tábor) v budově Obecního úřadu Val v budově Obecního úřadu Ponědrážka v budově Obecního úřadu Ponědraž v budově Obecního úřadu Frahelž v budově Obecního úřadu Klec v budově Městského úřadu Lomnice nad Lužnicí v budově Obecního úřadu Lužnice v budově Městského úřadu Třeboň v budově Obecního úřadu Majdalena I. V souladu s ustanovením 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Tyto připomínky lze dle 172 odst. 1 a 39 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději uplatnit dne 31. července K připomínkám podaných později se nepřihlíží. II. Krajský úřad ve smyslu ustanovení 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky ve lhůtě ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy do 31. července Písemné připomínky k návrhu opatření obecné povahy podávejte na adresu: Krajský úřad Jihočeský kraj Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Stránka 3

10 O d ů v o d n ě n í Návrh na stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území úseku významných vodních toků Lužnice ř. km 0, ,568 od soutoku s Vltavou po Novořecké splavy, Nežárka ř.km 0,000 2,380 od soutoku s Lužnicí po železniční most Vídeňský ve Veselí nad Lužnicí, Degárka ř.km 0,000 0,920 od ústí do Lužnice k ústí do Nežárky, byl podán dne společností Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČO: , prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, České Budějovice, jako správcem významných vodních toků Lužnice, Nežárka a Degárka, který navrhl záplavové území a aktivní zónu záplavového území. Spolu s návrhem byla předložena mapová situace s nově zakreslenými záplavovými čarami a nově vyznačenou aktivní zónou záplavového území. V souladu s ustanovením 172 odst. 4 správního řádu vyzval krajský úřad kohokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Podávání námitek podle 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením 115a odst. 3 vodního zákona vyloučeno. Veřejná vyhláška bude zveřejněna také v Obci Majdalena, na jejímž území v k.ú. Majdalena, je v současné době stanoveno záplavové území vodního toku Lužnice ř.km 0, ,568 č.j. KUJCK 1506/2007 OZZL/2/Zah ze dne , i záplavové území Lužnice ř.km 109,57 160,20; č.j. KUJCK 6543/2007 OZZL/4 Wo ze dne Dle předloženého návrhu pro vodní tok Lužnice ř.km 0, ,568 se již na území této obce nebudou záplavová území vodního toku Lužnice překrývat; nově stanovené záplavové území Lužnice ř.km 0, ,568 na území této obce nebude zasahovat. Na území obce Majdalena, pro vodní tok Lužnice, bude po vydání této aktualizace záplavového území platit pouze stanovené záplavové území Lužnice ř.km 109,57 160,20. Ing. Karel Černý vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Toto oznámení včetně přílohy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů o vyvěšení žádáme o neprodlené vrácení vyhlášky zpět krajskému úřadu. Vyvěšeno dne.. Sejmuto dne:. Písemnost byla zároveň zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Přílohy 1. Návrh opatření obecné povahy - stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Lužnice ř.km 0, ,568, Nežárka ř.km 0,000 2,380 a Degárka ř.km 0,000 0,920 Stránka 4

11 Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS) 1. Obec Hosty 2. Obec Všemyslice 3. Město Týn nad Vltavou 4. Město Bechyně 5. Obec Hodonice (okr. Tábor) 6. Obec Sudoměřice u Bechyně 7. Obec Černýšovice 8. Obec Dobronice u Bechyně 9. Městys Malšice 10. Obec Bečice (okr. Tábor) 11. Městys Stádlec 12. Obec Řepeč 13. Obec Dražice 14. Obec Dražičky 15. Obec Slapy 16. Město Tábor 17. Obec Radimovice u Želče 18. Město Sezimovo Ústí 19. Město Planá nad Lužnicí 20. Obec Ústrašice 21. Obec Košice 22. Obec Skalice 23. Obec Roudná 24. Obec Klenovice 25. Město Soběslav 26. Obec Řípec 27. Obec Vesce 28. Obec Dráchov 29. Obec Žíšov 30. Město Veselí nad Lužnicí 31. Obec Vlkov (okr. Tábor) 32. Obec Val 33. Obec Ponědrážka 34. Obec Ponědraž 35. Obec Frahelž 36. Obec Klec 37. Město Lomnice nad Lužnicí 38. Obec Lužnice 39. Město Třeboň 40. Obec Majdalena 41. Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor kanceláře ředitele Obdrží na vědomí (DS) 1. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, IČO: , prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, České Budějovice 2. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí 3. Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí 4. Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí 5. Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí Stránka 5

NÁVRH VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků

NÁVRH VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků Příloha k č.j. KUJCK 51880/2015/OZZL/7 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.:. Sp.zn.: OZZL 28718/2015/haha datum:. vyřizuje: Ing. Hana Havelková

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY *KUCBX00FWV86* KUCBX00FWV86 O D B O R Ţ I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 50910/2014/OZZL/31 Sp.zn.: OZZL 16714/2014/haha datum: 25. 8. 2014 vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků *KUCBX00I9GF0* KUCBX00I9GF0 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 67697/2015/OZZL/54 Sp.zn.: OZZL 28718/2015/haha datum: 10.09.2015 vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY *KUCBX00JVYQK* KUCBX00JVYQK O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Č.j.: KUJCK 51076/2016/OZZL/6 Sp.zn.: OZZL 93627/2015/vlza datum: 15. 4. 2016 vyřizuje:

Více

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Soběslav MS/00099/2016 MS/20150/2015/07 Ing. Marie Staňková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Soběslav MS/00099/2016 MS/20150/2015/07 Ing. Marie Staňková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad Soběslav odbor životního prostředí Náměstí Republiky 55/I, 392 01 Soběslav tel. č.: 381 508 160, fax: 381 508 109 e-mail: stankova@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Viz. rozdělovník

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI

Více

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení záplavového území Počepického potoka veřejnou vyhláškou

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení záplavového území Počepického potoka veřejnou vyhláškou Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/23782/2016/S-3 V Sedlčanech dne : 01.02.2017 JID : 3889/2017/MUSED Vyřizuje OÚO : Ing. Michaela Šmídová Telefon : 720 524 921,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 81917/2015/OŽPZ Č. j.: KrÚ 14703/2016 Vyřizuje: Ing. Zdeněk Fliedr Dle rozdělovníku Telefon: 466 026 476 E-mail: zdenek.fliedr@pardubickykraj.cz

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 12,815. Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 46951/2011 V Olomouci dne 10. 5. 2011 SpZn.: KÚOK/46948/2011/OŽPZ/7231 Sp. a skart. znak:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 60564/2014/OŽPZ Č.j.: KrÚ 4478/2015 Vyřizuje: Ing.Zemenová Telefon: 466 026 522 E-mail: vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 88954/2016 V Olomouci dne 6. 9. 2016 Sp. zn.: KÚOK/79322/2016/OŽPZ/7206/2 Sp. a skart.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, TIŠNOV. Tel.:

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, TIŠNOV. Tel.: MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č. j. MUTI 21499/2016/ODŽÚ/Dv-2 V Tišnově, 17. 10. 2016 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Luboš Dvořáček Tel.: 549

Více

Č.j.: OSČ/SH MI23463/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Iveta Kopečková, DiS dne

Č.j.: OSČ/SH MI23463/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Iveta Kopečková, DiS   dne M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI23463/2016-2 tel/fax:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 Č. j.: Sp. zn.: 64907/16/DOP/JLa 58039/16/DOP/JLa Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Dat. schránka: Josef

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Záplavové území vodního toku Bystřice - zaslání dokumentace

Záplavové území vodního toku Bystřice - zaslání dokumentace ^^^^^ Váš dopis zn.: KRAJSKY UR/ mzpp* 0 U P L U R MORAVSKOSLEZSKÝ KRA] Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava í,./ TJU3TVO ÍIVO m ;-AÍAO PROSTŘEDÍ P Došlo 'dne/ i * PO 'í"?;,

Více

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 NAŠE ČJ.: 155/2016-MZE-15120 VYŘIZUJE: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058567/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0077641/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OPATŘENí OBECNÉ POVAHY O STANOVENí ZÁPLAVOVÉHO JELENKY V Ř. KM 0,000-18,446

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. OPATŘENí OBECNÉ POVAHY O STANOVENí ZÁPLAVOVÉHO JELENKY V Ř. KM 0,000-18,446 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO ODBOR ŽVOTNíHO PROSTŘEDí Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJE Naše č. j.: ŽP176616 Spis. zn.: ZN592ŽP16 Počet listů: 3 Počet příloh: 1 - mapové podklady Počet listů příloh:- Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058565/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0080718/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CYKSE* Čj: MSK 72455/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11336/2014/Ded 231.2 A20 Vyřizuje: Ing. Táňa Třaskošová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, TIŠNOV. Tel.:

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, TIŠNOV. Tel.: MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č. j. MUTI 21499/2016/ODŽÚ/Dv-1 V Tišnově, 26. 8. 2016 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Luboš Dvořáček Tel.: 549 439

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 72466/2015 Sp.zn.: S-JMK 31084/2015 ODOS Brno 08.06.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0019344/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0038046/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 16020/13-SEB-2597/13-326.1-16 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 72330/2014 V Olomouci 31. 07. 2014 SpZn.: KÚOK/54081/2014/OŽPZ/7124 Sp. a skart. znak:

Více

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy MUPLP00045IE odbor životního prostředí f1uplp00045ie Pigislrát misii Dle rozdělovníku [ Váš dopis ze dne ' 03.08.2016 číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava MMJ/OŽP/9389/2016-4 Nováková DIS./3324 03.10.2016

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Vyfizuje/telefon. Ing. Jana Bláhová 564602576

Vyfizuje/telefon. Ing. Jana Bláhová 564602576 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Štáflova 2003, 580 31 Havlíčkův Brod Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386 301 436, e-mail: silhosp2@tsviny.cz Značka Číslo jednací Vyřizuje Trhové Sviny DZ - 3 13938/16/Kas

Více

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň.

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel.: +420 384 342 156, fax.: +420 384 723 505 e-mail: jiri.zahradnik@mesto-trebon.cz doručí se dle rozdělovníku Spis. zn.: METR_S 4144/2016 OÚPaSŘ Naše č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0032810/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0032914/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI26138/2015-4 tel/fax:

Více

MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ MIZPP00UNC7P XÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ P Došlo dne/ O 'i nn onił Počet listů: čas přijeti: Ĺ Ł "W fcuľt ph'ioh: Čislo Jednací:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

muts412816kle V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Petříkov

muts412816kle V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Petříkov Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 4120/ZOUUP/2016/K Trhové Sviny, dne 17.2.2016 Vyřizuje : Ing. Luděk

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP /2015 Č.j. MHMP /2015/OZP-II/Ka

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP /2015 Č.j. MHMP /2015/OZP-II/Ka HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle rozdělovníku Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-188920/2015 Č.j. MHMP-210104/2015/OZP-II/Ka Ing. Kačer / 236004267

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 71753/2014/OŽPZ Č.j.: KrÚ 15385/2015 Vyřizuje: Ing.Zemenová Telefon: 466 026 522 E-mail: vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2013 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 10395/13-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: 12255/16/DOP/JLa Sp. zn.: 81502/15/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Telefon: +420 416 916

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 119183/2016 Sp.zn.: S-JMK 81967/2016 ODOS Brno 02.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 100072/2016 Sp.zn.: S-JMK 98338/2016 ODOS Brno 17.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1441-402/14 Zlonice dne 17.3.2015 Vyřizuje: František

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E odbor dopravy a silničního hospodářství

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E odbor dopravy a silničního hospodářství M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E odbor dopravy a silničního hospodářství Spisová zn.: MULO 13416/2015 Č. J.: ODSH 1125/2015 Vyřizuje:: Vladimír Krupička Tel./fax: 416 571 256 Mobil: E-mail: vladimir.krupicka@meulovo.cz

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: MUVPK-VÚP 20374/16-SEB-5743/14-103 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP - 19078/2015/No V Sedlčanech 30.9.2015 Tel.: 318 822 742, linka 239 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

Vírský oblastní vodovod sdružení měst, obcí a svazků obcí Zelný trh Brno IČ: Veřejná vyhláška

Vírský oblastní vodovod sdružení měst, obcí a svazků obcí Zelný trh Brno IČ: Veřejná vyhláška Městský úřad Kuřim tel. +420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 366 664 34 Kuřim www.kurim.cz ODBOR DOPRAVY Váš dopis zn.: ze dne: 07.07.2016 naše zn.: MK/14800/16/OD vyřizuje: tel.: +420

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP 13082/2010/Ci V Sedlčanech dne: 8.6.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.2

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386 301 436, e-mail: silhosp2@tsviny.cz Značka Číslo jednací Vyřizuje Trhové Sviny DZ - 3 8339/16/Kas

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 11. června /ENV/15 Ing. Tytlová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 11. června /ENV/15 Ing. Tytlová V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0046141/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0046245/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Krajský úřad Královéhradeckého kraje dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 32623/ZP/2015-12 9. 6. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Počet listů:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 26840/2016 OD Ve Vyškově dne 11. 7. 2016 Č. j.: MV 26840/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI3762/2015-4 tel/fax:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 129123/2014 Sp.zn.: S-JMK 129123/2014 ODOS Brno 26.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386 301 436, e-mail: silhosp2@tsviny.cz Značka Číslo jednací Vyřizuje Trhové Sviny DZ - 10 MUTS/5528/17/Kas

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 23214/2015 V Olomouci 16. 03. 2015 SpZn.: KÚOK/7341/2015/OŽPZ/7443 Sp. a skart. znak:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 78318/2015/OŽPZ Č.j.: KrÚ 49782/2016 Vyřizuje: Ing.Zemenová Telefon: 466 026 522 E-mail: vaclava.zemenova@pardubickykraj.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0074267/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0028982/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax:

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax: Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771 Ve Slaném dne: 26. 1. 2017 NAŠE Č. SPISU: 232/2017 NAŠE ČJ.: MUSLANY/4186/2017/ODSH

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 19550/15-SEB-50/10-326.1-237 VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963 Naše čj.: Spisová značka:

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@arm.muznojmo.cz Sp.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o návrhu Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o návrhu Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí http://www.valasskemezirici.cz ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o. Pavelkova 222/2 779 00 Bystrovany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: Č.j.: 50334/16/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416 916 512 E-mail: Dat. schránka:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 7713/15-SEB-4584/12-326.1-136 Vyřizuje:

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 26. 07. 2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 22237/10-1702/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Spisová značka.: 2RP18200/2015-523206 Č.j.: SPU 503147/2015/Ta Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: Č.j.: 34279/16/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416 916 512 E-mail: Dat. schránka:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: Č.j.: 35449/16/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416 916 512 E-mail: Dat. schránka:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 115221/2014 Sp.zn.: S-JMK 115221/2014 ODOS Brno 09.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S11292016ÚPaSŘ Ze dne : 21.03.2016 Č.j.: METR2575/2016RoMi

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Spis. zn. : Výst. 20233/Proj./2016/K Trhové Sviny, dne 12.8.2016 Vyřizuje : Ing.

Více