SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU"

Transkript

1 1 Staříč SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v průběhu roku jste byli průběžně ve zpravodaji informování o dění v naší obci, nebudu se proto k tomuto vracet a rekapitulovat. Spíš bych chtěla poděkovat všem, kdo má zájem o dění v naši obci a svými náměty pomáhají zviditelnit někdy i to, co nám uniká. Pravidelně projíždíme naší obcí a vnímáme Vaši snahu udržovat i obecní pozemky. Je to dobře a díky za to. Vždyť je to naše obec a místo kde žijeme. Další poděkováni patří komisím a výborům při obecním úřadě, členům naších zájmových spolků za jejich práci a organizaci sportovních a společenských akcí pro všechny občany. Děkuji taky obecním zaměstnancům, sezonním zaměstnancům a brigádníkům za práci pro obec. Zdeňka Šebestová starostka obce INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 47. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konané dne 9. října 2013 schválilo - Smlouvu o dílo, předloženou společností DVOŘÁK, LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782, Ostrava-Petřkovice, jejímž předmětem je zalesnění holin dle výjimky č.j. MMFM 58908/2013 na parcelách č. 2018/4, 2020/7 a 3437 PK k.ú. - cenovou nabídku firmy Ševčík Jiří, Ke Kotlině 113, Chlebovice na montáž nových otopných těles v kotelně v č.p žádost dopravce ČSAD Frýdek- -Místek a.s., Politických obětí 2238 o změnu licence k provozování městské autobusové dopravy na lince Dobrá-Frýdek-Místek-Sviadnov-Paskov. - poskytnutí příspěvku novorozencům Aleně Tobolové, ,- Kč, Karin Dětské, ,- Kč, Soni Čubové, ,- Kč, Anně Lednické ,- Kč, Lucii Slaninové, Sviadnovská ,- Kč. - uzavření smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč s paní Janou Válkovou, Sviadnovská 175, Staříč. - žádost dopravce ČSAD Frýdek- -Místek a.s., Politických obětí 2238 o udělení licence k provozování městské autobusové dopravy na lince Frýdek-Místek-Sviadnov-Staříč. - proplacení 50 % částky z výdajů školy v přírodě, organizované Základní školou a Mateřskou školou Staříč,

2 Staříč 2 okres Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací, Sviadnovská 332, Staříč v roce ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi tlumočit na školské radě návrh zastupitelstva obce umožnit pobyt na škole v přírodě i dětem ze sociálně slabších rodin, a to formou splátek částky za pobyt. 31. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konané dne 1. října Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2013, předložený společností HHP Projekt, s.r.o. Zelená 3062/30, Moravská Ostrava, jehož předmětem je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení pro stavbu Staříč splašková kanalizace a ČOV. - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev.č.01084/2008/žpz, předložený Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava. 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne 11. listopadu 2013 schválilo: - Smlouvu o provedení kontroly hospodaření za rok 2012 ve společnosti SKLADEKO, s.r.o Staříč, předloženou auditorskou společností Daně a audit, s.r.o. Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory. - přísedící pro okresní soud ve Frýdku-Místku. Jedná se o tyto občany obce Staříč: Ing. Václava Dvorského, Jaroslava Hanáka, Ing. Věru Mužnou a Ing. Jana Trnku. - oplocení dětského hřiště u obecního úřadu malým plotem pouze podél chodníku a komunikace, provést kontrolu a případnou opravu hracích prvků na hřišti a umístění malého plastového pískoviště, které se bude zakrývat. - zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne smlouvu o dílo č. 1/2013, předloženou panem Zdeňkem Kabátem, Staříč č.p. 403, jejímž předmětem je zimní údržba místních komunikací. - smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na provozování linky městské hromadné dopravy, provozované dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s., na jejichž provozu má město a obec zájem linka MHD a linka smlouvu o zřízení věcného břemene Fojtíková Vladislava, bytem Horymírova 2347, Frýdek-Místek Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč, která spočívá ve vedení vodovodní přípojky pod obecní místní komunikací

3 3 Staříč - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích na rok ZO schválilo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014 ve výši 300,- Kč na fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci a fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Dále ZO schválilo rozšíření osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u fyzických osob žijících v domovech důchodců, ústavech sociální péče a obdobných zařízeních, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží. Placení místních poplatků Místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů musí být uhrazeny do Údaje pro platbu místních poplatků na rok 2014 bankou na účet č /100 - komunální odpad 300,- Kč/osoba, variabilní symbol je číslo popisné, k.s Proč tedy třídit, i když platíte poplatky obci za odpad? Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz vydaných na nakládání s odpady z obecního rozpočtu. Čím větší množství odpadů je v naší obci vytříděno, tím větší finanční částku obdrží obec za tento odpad od psi ve stejné výši jako v minulém roce, variabilní symbol je číslo popisné, k.s neobydlené domy s č.p. 300,- Kč, variabilní symbol je č.p., konstantní symbol chaty 300,- Kč konstantní symbol Místní poplatky hraďte v pokladně obecního úřadu od 3. února společnosti EKO-KOM. Tato úspora obecních financí se promítá také do paušálních poplatků za odpad. Takže pokud budete správně a zodpovědně třídit odpad, tak i Vy sami přispějete do rozpočtu obce a za to Vám obec nebude muset výrazně navyšovat poplatky za odpad.

4 Staříč 4 Nyní uvádíme pár údajů k odpadům v naší obci: K obec zaplatila za svoz komunálního odpadu celkem částku ,- Kč (v době vydání zpravodaje ještě konečná částka nebyla k dispozici a bude určitě o další tisíce korun vyšší). Pro rok 2014 stanovilo ZO na svém 49. zasedání dne místní poplatek za komunální odpad ve výši pouze 300,- Kč, i když skutečná výše nákladů na jednoho občana je 459,- Kč. (Celkové náklady ,- Kč děleny = 2091 počet osob s pobytem na území obce + 85 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba). Z a tříděný odpad obdržela obec k od firmy EKO-KOM částku ,- Kč. Čím bude tato částka vyšší, tím budou celkové náklady v oblasti odpadového hospodářství obce nižší, a jak je už výše uvedeno, toto se promítá i do výše ročního poplatku za odpady pro každého z nás. Třídění odpadu se v naší obci neustále zvyšuje. Vám, kteří odpad poctivě třídíte, patří poděkování nejen za finanční úsporu, ale také za naši přírodu. V tomto roce přibyly v naší obci sběrné kontejnery na oděvy, obuv a hračky. Pro zajímavost uvádíme, že v měsíci červenci sesbírali naši občané 249 kg oděvů, v měsíci srpnu 799 kg, v září 712 kg a v měsíci říjnu 532 kg oděvů. Na závěr přidáváme několik praktických informací - jak správně třídit PLAST Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží bublinkové fólie, polystyrenové díly, do nichž jsou baleny spotřebiče, dále tácky od balené zeleniny a ovoce, uzavírací víčka od instantní kávy, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. NE! Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

5 5 Staříč Statistika obyvatel Staříče Naše obec měla ke dni 2. prosince 2013 celkem 2091 obyvatel. Z toho 1029 mužů a 1062 žen. Průměrný věk mužů je 38,86 let a průměrný věk žen 40,30 let. K tomuto datu se narodilo celkem 17 dětí a naposledy jsme se rozloučili se 17 občany naší obce. Statistika obyvatel Staříče Naše obec měla ke dni 2. prosince 2013 celkem 2091 obyvatel. Z toho 1029 mužů a 1062 žen. Průměrný věk mužů je 38,86 let a průměrný věk žen 40,30 let. K tomuto datu se narodilo celkem 17 dětí a naposledy jsme se rozloučili se 17 občany naší obce. SPOLEČENSKÁ KRONIKA - II. POLOLETÍ 2013 Svá významná životní jubilea oslavili tito naši občané: 80 let Kostková Věra, Prokop Zdeněk 85 let Chvostková Božena 91 let Kusá Irena Novorozeňátka: Lucie Slaninová, Alena Tobolová, Anna Kostková, Dominik Grygar, Lucie Luňáčková Naposledy jsme se rozloučili s těmito našimi spoluobčany: Vladimírem Trnkou, Jindřichem Povolným a Zdeňkem Pokorným. Obecní úřad upozorňuje občany, že posledním úředním dnem je pátek 20. prosince Výstavba šaten a sociálního zařízení pod Okrouhlou na parc.č.1595/2 Smlouva o dílo byla podepsána 9. října firmou Beskydská stavební, a.s. Třinec a zápis o předání a převzetí staveniště byl pořízen dne Ihned poté se firma pustila do stavebních prací. Doba plnění je, zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 11 měsíců, nej-

6 Staříč 6 výše do 12 měsíců, od předání staveniště zhotoviteli až po předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků objednateli nejpozději poslední den lhůty provedení díla. Pro informaci bylo vyvrtáno 112 štěrkových pilotů FRANKI, na kterých byly vybetonovány patky s obsypem. Následně byly vykopány základové pásy, zhotoveno bednění včetně armatury a zalito betonovou směsí. Díky dobrému počasí se firmě podařilo dostat se z toho nejhoršího a následně zazimovat celého staveniště. Drobné stavební práce v obci Ke konci letošního roku byly provedeny drobné opravy na Ptáčnickém potoku ve směru na Fryčovice, a to v úsecích parcel 1270, 945, 1094 a 1375/5. Jednalo se o opravy koryt a břehů, kde Ptáčnický potok meandruje a narušuje soukromé pozemky (zahrady) jednotlivých vlastníků. S ohledem na nebezpečí vzniku škod a ohrožení bezpečnosti vlastníků pozemků bylo nutné tyto opravy provést. V měsíci listopadu rovněž byla opravena odstavná plocha před hasičskou zbrojnicí parc.č.15. Na této opravě se za finančního přispění podílelo OKD Paskov. Vedení šachty děkujeme za finanční pomoc. Městská hromadná doprava v obci Staříč Od roku 2010 jsme zvažovali a vyjednávali možnost zavedení MHD přes naši obec. Koncem letošního roku jsme s firmou UDI Morava dospěli k sestavení jízdního řádu, který musel být odsouhlasen odborem dopravy Magistrátu města Frýdku-Místku a následně projednán a schválen Krajským úřadem. Jedná se o linku MHD č.12 Staříč Kúty Poliklinika Místek dle platného jízdního řádu, s možností přestupu na další spoje MHD. Návod na získání čipových karet dáváme přílohou. Věřím, že posoudíte výhodnost MHD na čipové karty a budete hojně tuto službu využívat. Na závěr připomínám platnost jízdního řádu od do Připomínky k jízdnímu řádu možno podat během roku k zvážení a projednání. Pěkné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a pohody v roce 2014 Zbyněk Prokop místostarosta obce

7 7 Staříč Ceny jednotlivého jízdného Obyčejné jízdné, placené u řidiče v hotovosti, stojí 10 Kč. Jízdenka je nepřestupná. Zlevněné jízdné, placené u řidiče v hotovosti, stojí 5 Kč. Jízdenka je nepřestupná. Obyčejné jízdné, placené u řidiče z čipové karty, stojí 8 Kč. Jízdenka je přestupná. Zlevněné jízdné, placené u řidiče z čipové karty, stojí 4 Kč. Jízdenka je přestupná. Čipové karty - Žlutá čipová karta Je určena pro cestující nad 70 let. Tuto kartu je možno získat v přepravní kanceláři na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku, ulice Na Poříčí Držitelé čipové karty jsou přepravováni zdarma. Pro získání je potřeba předložit: barevnou fotografii velikost 3,5 x 4,5 cm občanský průkaz výměr o důchodu, nebo jiné potvrzení o výplatě důchodu např. z pošty Cena za vystavení žluté čipové karty je 180,- Kč, karta je vystavena na počkání. Platnost karty je 1 rok, prodloužení platnosti se provádí zdarma opět v přepravní kanceláři. Provozní doba přepravní kanceláře Pondělí pátek 5:30 12:15, 12:30 18:00, sobota 6:00 11:30 hodin Čipové karty - Zelená čipová karta Zelenou čipovou kartu si mohou pořídit všichni zájemci, kteří splní podmínku bezdlužnosti vůči městu Frýdek-Místek. Pro získání je potřeba předložit: barevnou fotografii velikosti 3,5 x 4,5 cm občanský průkaz vyplněnou žádost potvrzení o bezdlužnosti Cena za vystavení zelené čipové karty včetně ročního kuponu je 300,- Kč. Potvrzení o bezdlužnosti vystavuje Magistrát města Frýdek- -Místek, oddělení místních daní a poplatků (v přízemí), ulice Radniční Zároveň občan na místě vyplní žádost o vydání karty. Následně žadatel převezme od úředníka potvrzení o podání žádosti, které bude nutné předložit při převzetí čipové karty a ročního časového kuponu. Vyřízení čipové karty trvá cca 15 kalendářních dnů.

8 Staříč 8 Úřední dny Pondělí a středa 8:00 17:00 čtvrtek 8:00 15:00 hodin Vydání čipové karty Čipová karta a časový kupon se vydávají v přepravní kanceláři na autobusovém nádraží, ulice Na Poříčí Čipová karta bude vydána po předložení potvrzení o podání žádosti a zaplacení 299,- Kč za čipovou kartu a 1,- Kč za nabití ročního časového kuponu na přepravu zdarma. Platnost kuponu je 365 dní, následný kupon je potřeba zakoupit opět v přepravní kanceláři. Roční časový kupon obsahující číslo čipové karty a dobu platnosti musí mít cestující v rámci přepravy MHD vždy u sebe (zastrčený v obalu čipové karty). Provozní doba přepravní kanceláře Pondělí pátek 5:30 12:15, 12:30 18:00, sobota 6:00 11:30 hodin Černá a Modrá čipová karta Černá a Modrá čipová karta slouží jako elektronická peněženka, pomocí které hradí cestující cestovné, a dále ji je možné využít pro aplikaci časová jízdenka. Černá čipová karta je vydávána jako jízdenka občanská a je přenosná. Modrá čipová karta je personifikovaná, je vydávána jako jízdenka zlevněná (žákovská, studentská, atd.), je nepřenosná a platná pouze s příslušným průkazem. Bližší informace jsou uvedeny v platných Přepravních a tarifních podmínkách MHD ve Frýdku-Místku, které jsou volně dostupné na internetových stránkách statutárního města Frýdek- -Místek. Právní poradna 2014 Obec Staříč informuje občany o poskytování bezplatné právní poradny v roce Právní poradna je občanům k dispozici vždy od 16:30 do 18:30 hodin, v následujících termínech: , , , , , , 9. 4., , 7. 5., , 4. 6., , 2. 7., , , , , , , , , , , Právní poradna je určena občanům obce Staříče, formou ústních konzultací v obřadní síni Obecního úřadu Staříč, Chlebovická 201. Právní poradna je pro občany obce připravována ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jiřího Kubaly, advokáta. Kontaktní tel.:

9 9 Staříč Kalendáře na rok 2014 s fotografiemi Staříče Obecní úřad pro své občany připravil kalendář na rok 2014 s fotografiemi Staříče. Kalendáře si můžete zdarma vyzvednout v obecní knihovně. V novém roce hodně zdraví ať Vás jenom štěstí halí do závoje dobré mysli neb ta je zbraní nejlepší v boji proti nemoci. Ambulance praktického lékaře ve Staříči KNIHOVNA MUDr. Laciková oznamuje občanům, že nebude ordinovat Zastupovat ji bude MUDr. Hromádka, budova ČSAD v Místku. V dopoledních hodinách, denně, mimo čtvrtku - Od ledna se vybírají registrační poplatky na rok Dospělí platí 80,- Kč a děti 50,- Kč. V ceně je poplatek za půjčování knih, časopisů a ½ hodiny internetu denně. Provozní doba knihovny během vánoc Knihovna bude zavřena od do První pracovní den v novém roce bude čtvrtek 2. ledna Knihy v originále Čtete rádi knihy v anglickém jazyce? V naší knihovně si můžete takové knihy vypůjčit. Telefonní číslo: Internetová stránka: Fantasy knihy Pro dětské i dospělé čtenáře, kteří mají v oblibě fantasy knihy, máme v nabídce několik nových titulů

10 Staříč 10 (v závorce je uveden počet dílů): Hraničářův učeň (12), Vampýrská akademie (5), Percy Jackson (5), Stmívání (4), Škola noci (10 ), Letopisy Narnie (6), Říše temnot (6 ), Upíří deníky(11), Sága proletých (4), Tajemství gobelínu (3), Podzemí (6), Konyvran (3), Síla pětice (4), Věk rozvratu (3), Doba temna (3) a další. On-line katalog Chcete vědět, jestli máme knihu v knihovně? Použijte náš on-line katalog. Umožňuje: vyhledávat informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech v celém knihovním registru naší knihovny Všeobecné zásady vyhledávání Není nutno psát velká písmena Používejte diakritiku Stačí napsat pouze část hledaného výrazu (výjimkou je přírůstkové číslo a signatura) Můžete vyplnit 1 nebo více polí, podle toho, jak chcete dotaz upřesnit Jméno autora začíná příjmením Zapomenuté knihy Prosím čtenáře, aby se doma porozhlédli ve své knihovně a vrátili dlouho půjčené knihy. Jedná se hlavně o ZUMBU, Rozhodnutí (Tilly Bagshawe), Máslo na hlavě (Jana Brydová), Setkání s tajemnem (Arnošt Vašíček) a dětská kniha Kung Fu Panda Příjemnou vánoční pohodu, šťastné a spokojené dny všední i sváteční po celý příští rok Vám přeje vaše knihovnice. Betlémské světlo Každý rok před Vánocemi je tento plamínek zapálen v Betlémě - místě, kde se narodil Ježíš Kristus. Odtud putuje do Vídně, kde ho rakouští skauti předávají skautským delegacím z celé Evropy. Nabízíme Vám možnost stát se součástí nekonečného řetězu domovů, propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Toto světlo budeme roznášet na Štědrý den v dopoledních hodinách. Máte-li o něj zájem, napište na centrum.cz nebo sms na telefonní číslo Uveďte jméno, příjmení a číslo popisné.

11 11 Staříč Slavnostní mše V dnešní době nejistot Vám přeji, abyste našli svou jistotu v tom, který stvořil člověka. Stvořil nás, aby nás obdaroval svou přítomností v Nebi, ve svém Synu a v Církvi. Přeji Vám milostiplné svátky Narození Páně a požehnání do nového roku Duchovní správce Vaší farnosti Úterý Štědrý den Středa Slavnost Narození Páně 8.00 Čtvrtek Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka 8.00 Neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7.30 Úterý Zakončení občanského roku Středa 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8.30 Tříkrálová sbírka Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a zpíváním koled přály pokoj celému domu. Tříkrálová sbírka je pořádaná Českou katolickou charitou. Výtěžek z této sbírky je tradičně věnován na podporu projektů pro lidi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Menší část výtěžku je určena na podporu humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí. Více informací si můžete přečíst na V naší obci se tato sbírka uskuteční během soboty a neděle , kdy Vás s koledou navštíví Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar. Každá skupinka bude mít obecním úřadem zapečetěnou pokladničku, do níž můžete dobrovolně přispět libovolnou peněžní částkou. Koledníky bude doprovázet pověřená osoba starší 15 let, která se na požádání prokáže průkazem. Přejeme Vám požehnané Vánoce, mnoho radosti v novém roce a děkujeme za Vaše otevřená srdce a štědré dlaně..za Junák svaz skautů a skautek ČR, 1.oddíl Staříč, Hana Kubalová

12 Staříč 12 KULTURNÍ KOMISE Milí spoluobčané a přátelé naší obce, opět nám uběhl další rok kulturně společenského života v naší obci a ráda bych Vás informovala o naší činnosti v roce Začátkem nového roku jsme mezi námi přivítali nové dobrovolné členy kulturní komise a s nimi i nové nápady a spoustu energie. Do nového roku jsme tedy vstoupili v celkovém počtu 8 členů. Jako každým rokem jsme pro Vás připravili Obecní ples ve dvou termínech, Letní kino, Den obce, rozsvícení vánočního stromečku a divadelní představení. Dále jsme obnovili tradici PŘEDPOU- ŤOVÉ ZÁBAVY, ale z důvodu nepříznivého počasí se nekonala pod širým nebem v areálu za kulturním domem, jak jsme původně plánovali, ale v sále kulturního domu. Snad nám v roce 2014 bude počasí víc přát. Nově jsme pořádali přednášky: na jaře cestopisnou IZRAEL & PALESTINA s Jiřím Kubalou a na podzim o záchranné misi s názvem VZPOMÍNKY NA MALAWI s Mgr. Hankou Fialovou a Doc. MUDr. Rastislavem Maďarem Ph.D. Na základě Vašich dojmů a ohlasů budeme v příštím roce v pořádání přednášek pokračovat a už nyní pro Vás máme vytipovaná zajímavá témata a hosty. V září jsme zorganizovali jednodenní zájezd do Národního divadla na představení NAŠI FURIANTI. Pro velký zájem jsme dokonce vyjeli dvěma plnými autobusy Staříčanů a samozřejmě dobré nálady. Podařilo se nám také před představením zajistit prohlídku budovy Národního divadla s odborným výkladem. Letos jsme také začali psát, vydávat a roznášet do každé domácnosti letáčky s měsíčním nebo dvou měsíčním KA- LENDÁŘEM AKCÍ, pořádaných všemi spolky a organizacemi působícími v naši obci. Cílem bylo informovat Vás o všech akcích tak, abyste si mohli naplánovat svůj volný čas a především, aby Vám žádná akce neunikla. Tím, že kalendáře zaujaly pozici na Vašich lednicích anebo zrcadlech v předsíních, můžeme jen soudit, že se nám to pravděpodobně povedlo. Rádi bychom Vás ještě závěrem pozvali na poslední akci konanou v letošním roce v pátek , a to na divadelní představení CAVEMAN. Nemusíte se bát cizího názvu. Jeskynní muž, i když je z pravěku, mluví srozumitelnou řečí. A budete se hodně divit, jak hodně si budete rozumět v tom, že od pravěku se toho tady zase tak moc nezměnilo. Kdo má rád inteligentní humor a přijde, vsadí na jistotu. Dovolte, abych Vám za všechny členy kulturní komise poděkovala za účast na akcích nejen námi pořádaných. Taky bychom Vám rádi poděkovali za to, že informace o akcích šíříte mezi své přátele, sdílíte na facebooku apod. Všechny nás vždy těší, když vidíme hojnou účast a Vaši spokojenost. Přejeme krásnou zimu a hodně zdraví v roce Monika Sommerová za všechny členy kulturní komise

13 13 Staříč Výkup šrotu, papír a barevných kovů Od zavádíme ve výkupně železného šrotu TSR Czech Republic s.r.o. Staříč výkup tříděného papíru. Vlnitá lepenka 1,000 kč/t, směs novin, brožur a časopisů 1,500 kč/t. Dále bychom chtěli upozornit na zvýhodněné ceny železného šrotu a barevných kovů. Provozní doba : pondělí 7-16 hod. úterý 7-15 hod. středa 7-15 hod. čtvrtek 7-16 hod pátek 7-13 hod. po dohodě i mimo pracovní dobutel.: Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v roce 2014 Vám přejí HASIČI ze STAŘÍČE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OZNAMUJE Krásný den Vám přeju. Vánoční besídka je za námi a rok 2014 před námi. Jak se můžete dočíst v článcích, které napsaly paní učitelky, škola ve Staříči je plná života a aktivit a děti v mateřské škole a žáci v základní škole se nenudí. Kromě spousty učení přímo ve škole jezdí na výlety, exkurze, do divadla a do kina, pořádají se besedy, školení, Co nás čeká v roce 2014? Do školy se půjde poprvé v roce 2014 až 6. ledna a hned proběhne lyžařský výcvik Lyžování se Sluníčkem, organizované již tradičně společností SunOutdoor. Děti z mateřské školy i žáci 2. a 3. třídy se zúčastní plaveckého výcviku, 30. ledna bude v základní škole ukončení pololetí a vydání vysvědčení. Následovat pak bude ve stejný den od 13 hodin zápis do 1. třídy. Pololetní prázdniny budou v pátek , jarní pak v termínu od do Na jaře pak pojede celá základní škola v rámci projektu Nadace OKD do Lipky, což je školské zařízení pro environmentální vzdělávání a zúčastní se jednodenního ekologického výukového programu. V rámci projektu Nadace

14 Staříč 14 OKD se žáci již na podzim roku 2013 zúčastnili exkurzí a besed, ve vyučování probrali s vyučujícími stanovené téma a zpestřili si tak vyučování. Tento projekt pak ukončíme soutěží pro žáky školy ve stanovených oblastech ekologické výchovy. Další informace o akcích školy se budeme snažit dávat vědět včas, a to jak pomocí vyučujících nebo ostatních nepedagogických pracovníků, tak pomocí webových stránek, u, telefonu. Také děkuji aktivním členům Občanskému sdružení Spokojená škola maminkám žáků školy, že svou ochotou umožňují některé nadstandardní věci a snaží se přispět k dobré atmosféře. Škoda jen, že těch ochotných není více. Doufám, že rok 2014 nebude horší než ten předcházející, i když nám ho vrcholní politici svými rozhodnutími rozhodně neulehčí. Proto na závěr něco optimistického. Tento rok jsem několikrát zaslechl z úst cizích návštěvníků školy pochvalu, že se jim naše škola líbí a je vidět, že se o školu staráme, že je hezká. Doufám, že se Vám škola líbí také a nejste nespokojeni. (A když ano, tak snad jen maličko.) Troufám si říci, že my ve škole se snažíme a obec Staříč, jakožto náš zřizovatel, nás v tom podporuje, za což si také zaslouží naši pochvalu a uznání, ať už jde o mateřskou nebo základní školu, družinu nebo jídelnu. Doufám, že vedení obce Staříč svou podporu nezmenší, a za to mohou z mé strany čekat, že já sice budu vždy s něčím nespokojený (asi jako každý manažer, který ví, že vždy je co zlepšovat), ale že se budu spolu se zaměstnanci snažit, aby byli spokojení ostatní. Jak se říká: pokud budete nespokojeni, tak mi to řekněte a pokud budete spokojeni, tak to řekněte i ostatním. Spokojený a klidný rok, to Vám stejně jako v minulém roce přeji i v roce A nakonec otázka k zamyšlení od Paula Ardena: Všimli jste si, že ti nejchytřejší žáci ve škole nejsou těmi, kterým se daří v životě? Ondřej Polakovič Lampionáda 2013 Letošní lampionáda byla v pořadí již čtvrtá, stává se tedy již naší tradicí. Ráno se ve škole shromáždilo na výstavce opět mnoho nádherných lampionů- papírových, plastových, dokonce i dřevěných nebo textilních. Přehlídka byla zkrátka rozmanitá. Odpolední procházky se zúčastnilo více než 100 lidí. Tentokrát naši cestu vedly tóny hudby- rytmické nástroje, kytara, flétna i harmonika. Hudební nástroje nás směrovaly přes Kamennou až k cíli, kterým byl Kublův rybník. Ten dotvořil kouzlo zářivého večera tím, že nám poskytl svou hladinu k vypuštění plovoucích lampionů přání ve tvaru leknínu. V příjemném prostředí přišlo vhod i občerstvení pro děti i dospělé. Dě-

15 15 Staříč kuji Obecnímu úřadu a Občanskému sdružení Spokojená škola za finanční pomoc při nákupu odměn pro děti, manželům Kublovým za poskytnutí zázemí, dobrovolným hudebníkům a paní Lampové za výtečné chlebíčky. Také chválím počasí, že poprvé bylo dokonalé. Doufám, že děti neopustí nadšení, s jakým se do akce zapojují, a rodiče nápady k výrobě dalších lampionů. Budou se hodit v dalším roce, už se těšíme Mgr. Daniela Trojanová Projekt Nadace OKD V letošním roce jsme se zapojili do nového projektu Nadace OKD, který je zaměřen na pozorování a ochranu přírody. Každá třída si vybrala skupinu zvířat a k tomuto tématu učitelé vymýšlejí a pořádají různé akce- zapojují činnosti v běžném vyučování a pořádají se navíc besedy, exkurze a jiné zajímavé akce. První třída se zajímá o exotická zvířata, druhá třída o život včel, třetí třída o domácí mazlíčky, čtvrtá se zajímá o české šelmy a pátá třída pozoruje život u rybníků. Naše jednotlivé činnosti evidujeme a zaznamenáváme na fotografie i videa. Nejprve Vám představíme projekt 3. třídy Domácí mazlíčci, jak ho prezentovaly samy děti: V letošním roce jsme se rozhodli pořídit si do třídy zvířátko. Nejdřív jsme chtěli křečky, ale nechali jsme si poradit a koupili si pískomily. Hlavně proto, že to jsou denní zvířata, tak ať si je přes den užijeme. Máme je rádi, jsou pěkní a hodní. Jsou to samci, pojmenovali jsme je Teodor a Alvín. Jedí ovoce a zrní. Pijí vodu. Pískomil žije například v Číně nebo Mongolsku, ten náš druh je pískomil mongolský. Pochází z pouště, proto mu stačí málo vody a rád se zahrabává v písku. Tím se zároveň i čistí. Jsou to společenská zvířata, to znamená, že ráda žijí spolu, proto jsme si pořídili dva. Mívají různou barvu- šedou, černou, béžovou i bílou. Ti naši mají černo-bílou a šedou. Mají hebkou srst a černé oči. Dožívají se 3-5 let. Ocásek tvoří polovinu jeho celkové délky. Jsou to savci, hlodavci, kteří si potřebují brousit přední zuby. Samice může porodit až 8 mláďat. Ve Zverimexu jsme zakoupili i různé potřeby, například písek, běhací koule, pítko, vodítko, box na přenášení a směs zrní ke krmení. Dále jsme jim donesli klec s domečkem, kam se mohou schovat, tobogánem a miskou na jídlo, různé papírové ruličky na okusování i prolézání., větvičky na okusování a lezení, piliny na podestýlku spolu s pískem. Pískomilové jí, pijí a spí, čurají i kakají. Hrají si na tobogánu, běhají v kolotoči a kouli. Prolézají trubičky jako tunely. Mají rádi společnost, proto si s nimi rádi

16 Staříč 16 hrajeme. Posíláme si je, tvoříme jim překážky. Nezapomeneme po nich uklidit hovínka a pak si umýt si ruce. Nosíme jim i suchý chleba, uklízíme rozsypaný písek, krmíme je a dáváme vodu. Budeme také čistit klec, aby nesmrděla. Máme rozdělenou službu, která se o ně stará. Když odcházíme ze třídy, zkontrolujeme, zda je dobře zavřená klec, aby nám neutekli. Mgr. Daniela Trojanvá a žáci 3. třídy Školní časopis Žáci Základní školy Staříč mají nyní možnost navštěvovat kroužek Školní časopis, kde se mohou nejen stát redaktorem školního časopisu a podílet se na jeho tvorbě, ale také se mohou zdokonalovat v práci s počítačem. Žáci, kteří tento kroužek navštěvují již od října, založili měsíčník s názvem Školník. Zde se můžete podívat na pár úryvků z něj. Slavnostní předávání slabikáře V pátek 29. listopadu jsme s prvňáčky přivítali rodiče malou ukázkou toho, co jsme se doposud naučili (žáci přednesli básničky, předvedli ukázky říkanek s pohybem, hry s písmenky, zazpívali a také četli). U této příležitosti a pod dohledem svých nejmilejších dostaly děti slabikáře. Akce se nám všem moc líbila. Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům za hojnou účast a maminkám za pohoštění. Mgr. Eva Hirková a žáci 1. třídy

17 17 Staříč Výlov rybníku V rámci projektu Nadace OKD se děti 5. a 2. třídy účastnily dne výlovu rybníku s názvem Velký Budní v Polance. Se zájmem sledovaly práci rybářů, vyslechly si zajímavé povídání o životě ryb a o dalších rybnících v okolí. Nevlídné počasí dětem nevadilo a do školy se vracely bohatší o mnoho dalších poznatků ze světa přírody. J. Machová MATEŘSKÁ ŠKOLA OZNAMUJE Vánoce, Vánoce přicházejí V době vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena. Provoz začne v pondělí Ve čtvrtek přijel do mateřské školy bavič a ilustrátor dětských knih Adolf Dudek s programem Malujeme Vánoce. Pobavil děti i dospělé. Hodinu smíchu a legrace vystřídali vážnější hosté - čert, Mikuláš a anděl. Všechny děti dostaly balíčky a vyfotily se s čertem a Mikulášem. Ve čtvrtek besedovaly děti se zástupci Městské policie Frýdek-Místek. Den nato proběhly v obou třídách Vánoční besídky. Děti si zazpívaly koledy, vyzkoušely některé vánoční zvyky, ochutnávaly cukroví a hlavně se těšily z dárků od Ježíška. V pondělí jsme pozvali děti z 1. tř. ZŠ na vánoční setkání, hraní s novými hračkami a zpěv koled u vánočního stromečku. V týdnu od do budou jezdit přihlášené děti na lyžařský výcvik do Ski areálu na Bílé. Předplavecký výcvik začne ve čtvrtek V lednu se mohou děti v mateřské škole těšit na maškarní rej. Bude v tělocvičně MŠ a už nyní můžete začít s výrobou originálních masek. Za všechny zaměstnance mateřské školy přeji rodičům i dětem klidné, spokojené Vánoce a šťastný nový rok Skauti a podzim Na první akci v novém skautském roce jsme se vydali do Hodoňovic, abychom lépe poznali oddíly z okolních vesnic. Vlakem jsme dojeli do Bašky a poté se pěšky vydali do Hodoňovic. Páteční večer byl věnován seznamovacím hrám. Také nás navštívil neznámý jezdec, který při projížďce ztratil svou vlajku. Během sobotního

18 Staříč 18 dopoledne bylo pro mladší členy nachystáno několik aktivit - poznávání přírody, zpívání, tančení, malování pájkou do dřeva, dramaťák. Odpoledne jsme se vydali hledat neznámého jezdce, abychom mu mohli vrátit jeho vlajku. Během cesty na nás čekalo několik náročných úkolů. Všechny úkoly se podařilo splnit a dorazit do cíle, kde jsme poznali, že se jedná o sv.václava. Jako odměnu nám dal část ze svého pokladu. Sobotní večer jsme soutěžili v Kufru. Čekala nás pantomima, popisování slov, poznávání předmětů a hádání známé tváře. V neděli jsme si už jen sbalili své věci, uklidili a odjeli do svých vesnic. Další akce byl výlet na Velkou Čantoryji, který jsme podnikli během říjnové soboty. Cestou na vrchol jsme hráli různé hry a hledali kešky. Na vrcholu jsme navštívili rozhlednu a po krátkém odpočinku se vydali na zpáteční cestu. Pro naše nováčky to byl první výlet, a přestože to byl náročnější výšlap, všichni ho zvládli. 29. října jsme navštívili Frýdeckou skládku. Autobusem jsme dojeli do Frýdku a pak šli pěšky ke skládce. Protože jsme měli dost času a bylo krásné podzimní počasí, udělali jsme si po cestě v lese přestávku a zahráli si pár her. Po příchodu na skládku jsme měli malou prezentaci o tom, co všechno se děje s odpadky a jak se na skládce ukládají. Poté jsme se šli projít po skládce, kde jsme vše viděli na vlastní oči. Také jsme dostali malý dárek a návod, jak správně třídit nápojové kartony. Za Junák svaz skautů a skautek ČR, 1.oddíl Staříč, Hana Kubalová Zájezd do Prachovských skal Dovolte abych Vám jménem účastnice zájezdu,,prachovské SKÁLY popsala průběh tohoto dvoudenního výletu, avšak pouze v krátkých,,bodech, protože jinak by to byl dlouhý román: - zahájení dne hned ráno jsme se pohodlně usadili v autobuse, kde nás s dobrou náladou přivítali organizátoři ( L.Židková; J.Ši-

19 19 Staříč gut). Celkem se nás účastnilo 43, takže o zábavu nebyla nouze. Hodnotím na VÝBORNOU :-) - návštěva,,prachovských skal to byla pohádka :-), kdo má rád přírodu a pohádky, tak vřele doporučuji. Je to nádhera a zážitek i pro děti (jako je náš Honzík 12 let) - ubytování bylo jak v ubytovně :-) - podvečerní hry byly zábavné a legrační, když jsem po druhé v životě jela na koloběžce (klepala jsem se, ale podpora přátel překonala moje obavy) - večeře skvělá - rozdávání cen bylo originální :-) - večerní zábava hraní na kytary :-) :-), který doprovázel,,sborový zpěv, za dostatečného pitného režimu a v dobré náladě jsem si to užila - rozmarná snídaně každý si našel, na co měl chuť, až na nedostatek kakaa a malý kaz -,,nebyla káva, ale ten byl napravený - připraveností vybaveného autobusu takže OK 2. den jsme navštívili Zbrašovské jeskyně úžasné chodby a chodbičky se zajímavými,,aragonity, je to hlavně pro děti zajímavé a naučné. Honzíkovi se líbily, škoda že na fotkách ta krása tak není vidět (je tam na focení tma). Druhá skupina se vydala na procházku,,riegrovou stezkou, která vedla podél řeky Jizery s nádherným výhledem na skály. Třetí skupinka se vydala zdolat první českou ferratu Vodní bránu. Při zpáteční cestě jsme navštívili město pohádek Jičín. Celý zájezd doprovázelo nádherné počasí :-), dobrá nálada a pohoda, kterou udržovali dobří lidičkové :-) :-) :-) Jménem svým a mé rodinky :-) :-), která se účastnila tohoto skvělého zájezdu, musím poděkovat : - pořadatelům (SOKOL Staříč) - přátelům a skvělému řidiči Tomášovi Dávám palec nahoru = 100 % ( jen tak dál ) Tak zase příště AHOJ Maruška účastnice zájezdu

20 Staříč 20 Sportovně relaxační den pro ženy jubilejní 10. ročník V sobotu dne pořádal TJ Sokol Staříč již tradiční sportovní akci pro ženy. Opět jsme se sešly, abychom se odreagovaly od práce a starostí, v tělocvičně naší místní školy a mohly si zacvičit. Pro zúčastněné jsme připravily hodiny cvičení, zábavy a relaxace. Od aerobiku na zahřátí, přes cvičení na stepech jsme se přesunuly ke cvičení na velkých balonech, následoval blok piloxingu a čchi-kungu. Samozřejmě nechyběl dáreček od Mikuláše a dvou čertů, kteří se přišli na nás podívat. Ty, které si chtěly odpočinout, vstoupily do pomyslného pekla peklíčka a věnovaly se bohatému občerstvení. Jiné zase našly cestu k relaxaci a využily k tomu masáže, kosmetické služby, parafínové zábaly rukou i nohou, pedikúru atd. Mezi tím měly možnost nákupu bižuterie, keramiky, výrobků z medu výrobky z ubrouskové techniky. Pro dokonalou relaxaci jsme se přesunuly do Fryčovic na bazén. Tam pokračovaly aqua aerobikem se cvičebními pomůckami a nakonec relaxovaly v sauně a vířivce. Za úplné tmy jsme hladové, unavené a přitom natěšené usedly v restauraci na Bowlinku ve Staříči k výborné večeři. Poté jsme formou tomboly obdržely hezké ceny, dokonce nechyběl ani dort s velkou prskavkou. A nakonec jsme vše završily zábavou. Myslím, že jsme spokojené a nabité energií odcházely domů s tím, že za rok se zase vrátíme! Tato akce by těžko proběhla bez spolupráce naší ZŠ, MŠ a ŠD. Touto cestou bychom jim chtěly poděkovat a samozřejmě i děvčatům, které pomáhaly při organizaci! Za organizátorky Lenka Žídková

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Občasník č. 4 Prosin 2006

Občasník č. 4 Prosin 2006 Občasník č. 4 Prosin 2006 Štědrý den nastal, radost nám nachystal. Ježíšek zrozen jest, v jesličkách položen. Radujme se, veselme se, alelujá! Krásné Vánoce, u stromečku pohodu a štěstí a co pod ním? Kromě

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči www.obec-staric.cz e-mail: obec.staric@iol.cz číslo 2 zdarma červen 2008 Z jednání Zastupitelsta obce Staříč 17. března 2008 členové ZO například schválili žádosti o

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 Pranostika Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Významné dny v červenci 5. 7. - Státní svátek

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Březolupský zpravodaj

Březolupský zpravodaj Poločas Užívám podobný titulek jako v roce 2000 a 2004. To proto, že zase uplynula polovina funkčního období zastupitelstva a není marné provést jistou rekapitulaci. Jestliže byl rok 2007 označen jako

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více