SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU"

Transkript

1 1 Staříč SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v průběhu roku jste byli průběžně ve zpravodaji informování o dění v naší obci, nebudu se proto k tomuto vracet a rekapitulovat. Spíš bych chtěla poděkovat všem, kdo má zájem o dění v naši obci a svými náměty pomáhají zviditelnit někdy i to, co nám uniká. Pravidelně projíždíme naší obcí a vnímáme Vaši snahu udržovat i obecní pozemky. Je to dobře a díky za to. Vždyť je to naše obec a místo kde žijeme. Další poděkováni patří komisím a výborům při obecním úřadě, členům naších zájmových spolků za jejich práci a organizaci sportovních a společenských akcí pro všechny občany. Děkuji taky obecním zaměstnancům, sezonním zaměstnancům a brigádníkům za práci pro obec. Zdeňka Šebestová starostka obce INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 47. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konané dne 9. října 2013 schválilo - Smlouvu o dílo, předloženou společností DVOŘÁK, LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., Jahodová 782, Ostrava-Petřkovice, jejímž předmětem je zalesnění holin dle výjimky č.j. MMFM 58908/2013 na parcelách č. 2018/4, 2020/7 a 3437 PK k.ú. - cenovou nabídku firmy Ševčík Jiří, Ke Kotlině 113, Chlebovice na montáž nových otopných těles v kotelně v č.p žádost dopravce ČSAD Frýdek- -Místek a.s., Politických obětí 2238 o změnu licence k provozování městské autobusové dopravy na lince Dobrá-Frýdek-Místek-Sviadnov-Paskov. - poskytnutí příspěvku novorozencům Aleně Tobolové, ,- Kč, Karin Dětské, ,- Kč, Soni Čubové, ,- Kč, Anně Lednické ,- Kč, Lucii Slaninové, Sviadnovská ,- Kč. - uzavření smlouvy o půjčce z Fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč s paní Janou Válkovou, Sviadnovská 175, Staříč. - žádost dopravce ČSAD Frýdek- -Místek a.s., Politických obětí 2238 o udělení licence k provozování městské autobusové dopravy na lince Frýdek-Místek-Sviadnov-Staříč. - proplacení 50 % částky z výdajů školy v přírodě, organizované Základní školou a Mateřskou školou Staříč,

2 Staříč 2 okres Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací, Sviadnovská 332, Staříč v roce ZO ukládá místostarostovi obce panu Prokopovi tlumočit na školské radě návrh zastupitelstva obce umožnit pobyt na škole v přírodě i dětem ze sociálně slabších rodin, a to formou splátek částky za pobyt. 31. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konané dne 1. října Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2013, předložený společností HHP Projekt, s.r.o. Zelená 3062/30, Moravská Ostrava, jehož předmětem je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení pro stavbu Staříč splašková kanalizace a ČOV. - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev.č.01084/2008/žpz, předložený Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, Ostrava. 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konané dne 11. listopadu 2013 schválilo: - Smlouvu o provedení kontroly hospodaření za rok 2012 ve společnosti SKLADEKO, s.r.o Staříč, předloženou auditorskou společností Daně a audit, s.r.o. Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory. - přísedící pro okresní soud ve Frýdku-Místku. Jedná se o tyto občany obce Staříč: Ing. Václava Dvorského, Jaroslava Hanáka, Ing. Věru Mužnou a Ing. Jana Trnku. - oplocení dětského hřiště u obecního úřadu malým plotem pouze podél chodníku a komunikace, provést kontrolu a případnou opravu hracích prvků na hřišti a umístění malého plastového pískoviště, které se bude zakrývat. - zápis a usnesení kontrolního výboru ze dne smlouvu o dílo č. 1/2013, předloženou panem Zdeňkem Kabátem, Staříč č.p. 403, jejímž předmětem je zimní údržba místních komunikací. - smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na provozování linky městské hromadné dopravy, provozované dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s., na jejichž provozu má město a obec zájem linka MHD a linka smlouvu o zřízení věcného břemene Fojtíková Vladislava, bytem Horymírova 2347, Frýdek-Místek Obec Staříč, Chlebovická 201, Staříč, která spočívá ve vedení vodovodní přípojky pod obecní místní komunikací

3 3 Staříč - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích na rok ZO schválilo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014 ve výši 300,- Kč na fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci a fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Dále ZO schválilo rozšíření osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u fyzických osob žijících v domovech důchodců, ústavech sociální péče a obdobných zařízeních, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží. Placení místních poplatků Místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů musí být uhrazeny do Údaje pro platbu místních poplatků na rok 2014 bankou na účet č /100 - komunální odpad 300,- Kč/osoba, variabilní symbol je číslo popisné, k.s Proč tedy třídit, i když platíte poplatky obci za odpad? Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz vydaných na nakládání s odpady z obecního rozpočtu. Čím větší množství odpadů je v naší obci vytříděno, tím větší finanční částku obdrží obec za tento odpad od psi ve stejné výši jako v minulém roce, variabilní symbol je číslo popisné, k.s neobydlené domy s č.p. 300,- Kč, variabilní symbol je č.p., konstantní symbol chaty 300,- Kč konstantní symbol Místní poplatky hraďte v pokladně obecního úřadu od 3. února společnosti EKO-KOM. Tato úspora obecních financí se promítá také do paušálních poplatků za odpad. Takže pokud budete správně a zodpovědně třídit odpad, tak i Vy sami přispějete do rozpočtu obce a za to Vám obec nebude muset výrazně navyšovat poplatky za odpad.

4 Staříč 4 Nyní uvádíme pár údajů k odpadům v naší obci: K obec zaplatila za svoz komunálního odpadu celkem částku ,- Kč (v době vydání zpravodaje ještě konečná částka nebyla k dispozici a bude určitě o další tisíce korun vyšší). Pro rok 2014 stanovilo ZO na svém 49. zasedání dne místní poplatek za komunální odpad ve výši pouze 300,- Kč, i když skutečná výše nákladů na jednoho občana je 459,- Kč. (Celkové náklady ,- Kč děleny = 2091 počet osob s pobytem na území obce + 85 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba). Z a tříděný odpad obdržela obec k od firmy EKO-KOM částku ,- Kč. Čím bude tato částka vyšší, tím budou celkové náklady v oblasti odpadového hospodářství obce nižší, a jak je už výše uvedeno, toto se promítá i do výše ročního poplatku za odpady pro každého z nás. Třídění odpadu se v naší obci neustále zvyšuje. Vám, kteří odpad poctivě třídíte, patří poděkování nejen za finanční úsporu, ale také za naši přírodu. V tomto roce přibyly v naší obci sběrné kontejnery na oděvy, obuv a hračky. Pro zajímavost uvádíme, že v měsíci červenci sesbírali naši občané 249 kg oděvů, v měsíci srpnu 799 kg, v září 712 kg a v měsíci říjnu 532 kg oděvů. Na závěr přidáváme několik praktických informací - jak správně třídit PLAST Plasty patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží bublinkové fólie, polystyrenové díly, do nichž jsou baleny spotřebiče, dále tácky od balené zeleniny a ovoce, uzavírací víčka od instantní kávy, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. NE! Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

5 5 Staříč Statistika obyvatel Staříče Naše obec měla ke dni 2. prosince 2013 celkem 2091 obyvatel. Z toho 1029 mužů a 1062 žen. Průměrný věk mužů je 38,86 let a průměrný věk žen 40,30 let. K tomuto datu se narodilo celkem 17 dětí a naposledy jsme se rozloučili se 17 občany naší obce. Statistika obyvatel Staříče Naše obec měla ke dni 2. prosince 2013 celkem 2091 obyvatel. Z toho 1029 mužů a 1062 žen. Průměrný věk mužů je 38,86 let a průměrný věk žen 40,30 let. K tomuto datu se narodilo celkem 17 dětí a naposledy jsme se rozloučili se 17 občany naší obce. SPOLEČENSKÁ KRONIKA - II. POLOLETÍ 2013 Svá významná životní jubilea oslavili tito naši občané: 80 let Kostková Věra, Prokop Zdeněk 85 let Chvostková Božena 91 let Kusá Irena Novorozeňátka: Lucie Slaninová, Alena Tobolová, Anna Kostková, Dominik Grygar, Lucie Luňáčková Naposledy jsme se rozloučili s těmito našimi spoluobčany: Vladimírem Trnkou, Jindřichem Povolným a Zdeňkem Pokorným. Obecní úřad upozorňuje občany, že posledním úředním dnem je pátek 20. prosince Výstavba šaten a sociálního zařízení pod Okrouhlou na parc.č.1595/2 Smlouva o dílo byla podepsána 9. října firmou Beskydská stavební, a.s. Třinec a zápis o předání a převzetí staveniště byl pořízen dne Ihned poté se firma pustila do stavebních prací. Doba plnění je, zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 11 měsíců, nej-

6 Staříč 6 výše do 12 měsíců, od předání staveniště zhotoviteli až po předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků objednateli nejpozději poslední den lhůty provedení díla. Pro informaci bylo vyvrtáno 112 štěrkových pilotů FRANKI, na kterých byly vybetonovány patky s obsypem. Následně byly vykopány základové pásy, zhotoveno bednění včetně armatury a zalito betonovou směsí. Díky dobrému počasí se firmě podařilo dostat se z toho nejhoršího a následně zazimovat celého staveniště. Drobné stavební práce v obci Ke konci letošního roku byly provedeny drobné opravy na Ptáčnickém potoku ve směru na Fryčovice, a to v úsecích parcel 1270, 945, 1094 a 1375/5. Jednalo se o opravy koryt a břehů, kde Ptáčnický potok meandruje a narušuje soukromé pozemky (zahrady) jednotlivých vlastníků. S ohledem na nebezpečí vzniku škod a ohrožení bezpečnosti vlastníků pozemků bylo nutné tyto opravy provést. V měsíci listopadu rovněž byla opravena odstavná plocha před hasičskou zbrojnicí parc.č.15. Na této opravě se za finančního přispění podílelo OKD Paskov. Vedení šachty děkujeme za finanční pomoc. Městská hromadná doprava v obci Staříč Od roku 2010 jsme zvažovali a vyjednávali možnost zavedení MHD přes naši obec. Koncem letošního roku jsme s firmou UDI Morava dospěli k sestavení jízdního řádu, který musel být odsouhlasen odborem dopravy Magistrátu města Frýdku-Místku a následně projednán a schválen Krajským úřadem. Jedná se o linku MHD č.12 Staříč Kúty Poliklinika Místek dle platného jízdního řádu, s možností přestupu na další spoje MHD. Návod na získání čipových karet dáváme přílohou. Věřím, že posoudíte výhodnost MHD na čipové karty a budete hojně tuto službu využívat. Na závěr připomínám platnost jízdního řádu od do Připomínky k jízdnímu řádu možno podat během roku k zvážení a projednání. Pěkné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a pohody v roce 2014 Zbyněk Prokop místostarosta obce

7 7 Staříč Ceny jednotlivého jízdného Obyčejné jízdné, placené u řidiče v hotovosti, stojí 10 Kč. Jízdenka je nepřestupná. Zlevněné jízdné, placené u řidiče v hotovosti, stojí 5 Kč. Jízdenka je nepřestupná. Obyčejné jízdné, placené u řidiče z čipové karty, stojí 8 Kč. Jízdenka je přestupná. Zlevněné jízdné, placené u řidiče z čipové karty, stojí 4 Kč. Jízdenka je přestupná. Čipové karty - Žlutá čipová karta Je určena pro cestující nad 70 let. Tuto kartu je možno získat v přepravní kanceláři na autobusovém nádraží ve Frýdku-Místku, ulice Na Poříčí Držitelé čipové karty jsou přepravováni zdarma. Pro získání je potřeba předložit: barevnou fotografii velikost 3,5 x 4,5 cm občanský průkaz výměr o důchodu, nebo jiné potvrzení o výplatě důchodu např. z pošty Cena za vystavení žluté čipové karty je 180,- Kč, karta je vystavena na počkání. Platnost karty je 1 rok, prodloužení platnosti se provádí zdarma opět v přepravní kanceláři. Provozní doba přepravní kanceláře Pondělí pátek 5:30 12:15, 12:30 18:00, sobota 6:00 11:30 hodin Čipové karty - Zelená čipová karta Zelenou čipovou kartu si mohou pořídit všichni zájemci, kteří splní podmínku bezdlužnosti vůči městu Frýdek-Místek. Pro získání je potřeba předložit: barevnou fotografii velikosti 3,5 x 4,5 cm občanský průkaz vyplněnou žádost potvrzení o bezdlužnosti Cena za vystavení zelené čipové karty včetně ročního kuponu je 300,- Kč. Potvrzení o bezdlužnosti vystavuje Magistrát města Frýdek- -Místek, oddělení místních daní a poplatků (v přízemí), ulice Radniční Zároveň občan na místě vyplní žádost o vydání karty. Následně žadatel převezme od úředníka potvrzení o podání žádosti, které bude nutné předložit při převzetí čipové karty a ročního časového kuponu. Vyřízení čipové karty trvá cca 15 kalendářních dnů.

8 Staříč 8 Úřední dny Pondělí a středa 8:00 17:00 čtvrtek 8:00 15:00 hodin Vydání čipové karty Čipová karta a časový kupon se vydávají v přepravní kanceláři na autobusovém nádraží, ulice Na Poříčí Čipová karta bude vydána po předložení potvrzení o podání žádosti a zaplacení 299,- Kč za čipovou kartu a 1,- Kč za nabití ročního časového kuponu na přepravu zdarma. Platnost kuponu je 365 dní, následný kupon je potřeba zakoupit opět v přepravní kanceláři. Roční časový kupon obsahující číslo čipové karty a dobu platnosti musí mít cestující v rámci přepravy MHD vždy u sebe (zastrčený v obalu čipové karty). Provozní doba přepravní kanceláře Pondělí pátek 5:30 12:15, 12:30 18:00, sobota 6:00 11:30 hodin Černá a Modrá čipová karta Černá a Modrá čipová karta slouží jako elektronická peněženka, pomocí které hradí cestující cestovné, a dále ji je možné využít pro aplikaci časová jízdenka. Černá čipová karta je vydávána jako jízdenka občanská a je přenosná. Modrá čipová karta je personifikovaná, je vydávána jako jízdenka zlevněná (žákovská, studentská, atd.), je nepřenosná a platná pouze s příslušným průkazem. Bližší informace jsou uvedeny v platných Přepravních a tarifních podmínkách MHD ve Frýdku-Místku, které jsou volně dostupné na internetových stránkách statutárního města Frýdek- -Místek. Právní poradna 2014 Obec Staříč informuje občany o poskytování bezplatné právní poradny v roce Právní poradna je občanům k dispozici vždy od 16:30 do 18:30 hodin, v následujících termínech: , , , , , , 9. 4., , 7. 5., , 4. 6., , 2. 7., , , , , , , , , , , Právní poradna je určena občanům obce Staříče, formou ústních konzultací v obřadní síni Obecního úřadu Staříč, Chlebovická 201. Právní poradna je pro občany obce připravována ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jiřího Kubaly, advokáta. Kontaktní tel.:

9 9 Staříč Kalendáře na rok 2014 s fotografiemi Staříče Obecní úřad pro své občany připravil kalendář na rok 2014 s fotografiemi Staříče. Kalendáře si můžete zdarma vyzvednout v obecní knihovně. V novém roce hodně zdraví ať Vás jenom štěstí halí do závoje dobré mysli neb ta je zbraní nejlepší v boji proti nemoci. Ambulance praktického lékaře ve Staříči KNIHOVNA MUDr. Laciková oznamuje občanům, že nebude ordinovat Zastupovat ji bude MUDr. Hromádka, budova ČSAD v Místku. V dopoledních hodinách, denně, mimo čtvrtku - Od ledna se vybírají registrační poplatky na rok Dospělí platí 80,- Kč a děti 50,- Kč. V ceně je poplatek za půjčování knih, časopisů a ½ hodiny internetu denně. Provozní doba knihovny během vánoc Knihovna bude zavřena od do První pracovní den v novém roce bude čtvrtek 2. ledna Knihy v originále Čtete rádi knihy v anglickém jazyce? V naší knihovně si můžete takové knihy vypůjčit. Telefonní číslo: Internetová stránka: Fantasy knihy Pro dětské i dospělé čtenáře, kteří mají v oblibě fantasy knihy, máme v nabídce několik nových titulů

10 Staříč 10 (v závorce je uveden počet dílů): Hraničářův učeň (12), Vampýrská akademie (5), Percy Jackson (5), Stmívání (4), Škola noci (10 ), Letopisy Narnie (6), Říše temnot (6 ), Upíří deníky(11), Sága proletých (4), Tajemství gobelínu (3), Podzemí (6), Konyvran (3), Síla pětice (4), Věk rozvratu (3), Doba temna (3) a další. On-line katalog Chcete vědět, jestli máme knihu v knihovně? Použijte náš on-line katalog. Umožňuje: vyhledávat informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech v celém knihovním registru naší knihovny Všeobecné zásady vyhledávání Není nutno psát velká písmena Používejte diakritiku Stačí napsat pouze část hledaného výrazu (výjimkou je přírůstkové číslo a signatura) Můžete vyplnit 1 nebo více polí, podle toho, jak chcete dotaz upřesnit Jméno autora začíná příjmením Zapomenuté knihy Prosím čtenáře, aby se doma porozhlédli ve své knihovně a vrátili dlouho půjčené knihy. Jedná se hlavně o ZUMBU, Rozhodnutí (Tilly Bagshawe), Máslo na hlavě (Jana Brydová), Setkání s tajemnem (Arnošt Vašíček) a dětská kniha Kung Fu Panda Příjemnou vánoční pohodu, šťastné a spokojené dny všední i sváteční po celý příští rok Vám přeje vaše knihovnice. Betlémské světlo Každý rok před Vánocemi je tento plamínek zapálen v Betlémě - místě, kde se narodil Ježíš Kristus. Odtud putuje do Vídně, kde ho rakouští skauti předávají skautským delegacím z celé Evropy. Nabízíme Vám možnost stát se součástí nekonečného řetězu domovů, propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Toto světlo budeme roznášet na Štědrý den v dopoledních hodinách. Máte-li o něj zájem, napište na centrum.cz nebo sms na telefonní číslo Uveďte jméno, příjmení a číslo popisné.

11 11 Staříč Slavnostní mše V dnešní době nejistot Vám přeji, abyste našli svou jistotu v tom, který stvořil člověka. Stvořil nás, aby nás obdaroval svou přítomností v Nebi, ve svém Synu a v Církvi. Přeji Vám milostiplné svátky Narození Páně a požehnání do nového roku Duchovní správce Vaší farnosti Úterý Štědrý den Středa Slavnost Narození Páně 8.00 Čtvrtek Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka 8.00 Neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7.30 Úterý Zakončení občanského roku Středa 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8.30 Tříkrálová sbírka Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a zpíváním koled přály pokoj celému domu. Tříkrálová sbírka je pořádaná Českou katolickou charitou. Výtěžek z této sbírky je tradičně věnován na podporu projektů pro lidi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Menší část výtěžku je určena na podporu humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí. Více informací si můžete přečíst na V naší obci se tato sbírka uskuteční během soboty a neděle , kdy Vás s koledou navštíví Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar. Každá skupinka bude mít obecním úřadem zapečetěnou pokladničku, do níž můžete dobrovolně přispět libovolnou peněžní částkou. Koledníky bude doprovázet pověřená osoba starší 15 let, která se na požádání prokáže průkazem. Přejeme Vám požehnané Vánoce, mnoho radosti v novém roce a děkujeme za Vaše otevřená srdce a štědré dlaně..za Junák svaz skautů a skautek ČR, 1.oddíl Staříč, Hana Kubalová

12 Staříč 12 KULTURNÍ KOMISE Milí spoluobčané a přátelé naší obce, opět nám uběhl další rok kulturně společenského života v naší obci a ráda bych Vás informovala o naší činnosti v roce Začátkem nového roku jsme mezi námi přivítali nové dobrovolné členy kulturní komise a s nimi i nové nápady a spoustu energie. Do nového roku jsme tedy vstoupili v celkovém počtu 8 členů. Jako každým rokem jsme pro Vás připravili Obecní ples ve dvou termínech, Letní kino, Den obce, rozsvícení vánočního stromečku a divadelní představení. Dále jsme obnovili tradici PŘEDPOU- ŤOVÉ ZÁBAVY, ale z důvodu nepříznivého počasí se nekonala pod širým nebem v areálu za kulturním domem, jak jsme původně plánovali, ale v sále kulturního domu. Snad nám v roce 2014 bude počasí víc přát. Nově jsme pořádali přednášky: na jaře cestopisnou IZRAEL & PALESTINA s Jiřím Kubalou a na podzim o záchranné misi s názvem VZPOMÍNKY NA MALAWI s Mgr. Hankou Fialovou a Doc. MUDr. Rastislavem Maďarem Ph.D. Na základě Vašich dojmů a ohlasů budeme v příštím roce v pořádání přednášek pokračovat a už nyní pro Vás máme vytipovaná zajímavá témata a hosty. V září jsme zorganizovali jednodenní zájezd do Národního divadla na představení NAŠI FURIANTI. Pro velký zájem jsme dokonce vyjeli dvěma plnými autobusy Staříčanů a samozřejmě dobré nálady. Podařilo se nám také před představením zajistit prohlídku budovy Národního divadla s odborným výkladem. Letos jsme také začali psát, vydávat a roznášet do každé domácnosti letáčky s měsíčním nebo dvou měsíčním KA- LENDÁŘEM AKCÍ, pořádaných všemi spolky a organizacemi působícími v naši obci. Cílem bylo informovat Vás o všech akcích tak, abyste si mohli naplánovat svůj volný čas a především, aby Vám žádná akce neunikla. Tím, že kalendáře zaujaly pozici na Vašich lednicích anebo zrcadlech v předsíních, můžeme jen soudit, že se nám to pravděpodobně povedlo. Rádi bychom Vás ještě závěrem pozvali na poslední akci konanou v letošním roce v pátek , a to na divadelní představení CAVEMAN. Nemusíte se bát cizího názvu. Jeskynní muž, i když je z pravěku, mluví srozumitelnou řečí. A budete se hodně divit, jak hodně si budete rozumět v tom, že od pravěku se toho tady zase tak moc nezměnilo. Kdo má rád inteligentní humor a přijde, vsadí na jistotu. Dovolte, abych Vám za všechny členy kulturní komise poděkovala za účast na akcích nejen námi pořádaných. Taky bychom Vám rádi poděkovali za to, že informace o akcích šíříte mezi své přátele, sdílíte na facebooku apod. Všechny nás vždy těší, když vidíme hojnou účast a Vaši spokojenost. Přejeme krásnou zimu a hodně zdraví v roce Monika Sommerová za všechny členy kulturní komise

13 13 Staříč Výkup šrotu, papír a barevných kovů Od zavádíme ve výkupně železného šrotu TSR Czech Republic s.r.o. Staříč výkup tříděného papíru. Vlnitá lepenka 1,000 kč/t, směs novin, brožur a časopisů 1,500 kč/t. Dále bychom chtěli upozornit na zvýhodněné ceny železného šrotu a barevných kovů. Provozní doba : pondělí 7-16 hod. úterý 7-15 hod. středa 7-15 hod. čtvrtek 7-16 hod pátek 7-13 hod. po dohodě i mimo pracovní dobutel.: Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v roce 2014 Vám přejí HASIČI ze STAŘÍČE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OZNAMUJE Krásný den Vám přeju. Vánoční besídka je za námi a rok 2014 před námi. Jak se můžete dočíst v článcích, které napsaly paní učitelky, škola ve Staříči je plná života a aktivit a děti v mateřské škole a žáci v základní škole se nenudí. Kromě spousty učení přímo ve škole jezdí na výlety, exkurze, do divadla a do kina, pořádají se besedy, školení, Co nás čeká v roce 2014? Do školy se půjde poprvé v roce 2014 až 6. ledna a hned proběhne lyžařský výcvik Lyžování se Sluníčkem, organizované již tradičně společností SunOutdoor. Děti z mateřské školy i žáci 2. a 3. třídy se zúčastní plaveckého výcviku, 30. ledna bude v základní škole ukončení pololetí a vydání vysvědčení. Následovat pak bude ve stejný den od 13 hodin zápis do 1. třídy. Pololetní prázdniny budou v pátek , jarní pak v termínu od do Na jaře pak pojede celá základní škola v rámci projektu Nadace OKD do Lipky, což je školské zařízení pro environmentální vzdělávání a zúčastní se jednodenního ekologického výukového programu. V rámci projektu Nadace

14 Staříč 14 OKD se žáci již na podzim roku 2013 zúčastnili exkurzí a besed, ve vyučování probrali s vyučujícími stanovené téma a zpestřili si tak vyučování. Tento projekt pak ukončíme soutěží pro žáky školy ve stanovených oblastech ekologické výchovy. Další informace o akcích školy se budeme snažit dávat vědět včas, a to jak pomocí vyučujících nebo ostatních nepedagogických pracovníků, tak pomocí webových stránek, u, telefonu. Také děkuji aktivním členům Občanskému sdružení Spokojená škola maminkám žáků školy, že svou ochotou umožňují některé nadstandardní věci a snaží se přispět k dobré atmosféře. Škoda jen, že těch ochotných není více. Doufám, že rok 2014 nebude horší než ten předcházející, i když nám ho vrcholní politici svými rozhodnutími rozhodně neulehčí. Proto na závěr něco optimistického. Tento rok jsem několikrát zaslechl z úst cizích návštěvníků školy pochvalu, že se jim naše škola líbí a je vidět, že se o školu staráme, že je hezká. Doufám, že se Vám škola líbí také a nejste nespokojeni. (A když ano, tak snad jen maličko.) Troufám si říci, že my ve škole se snažíme a obec Staříč, jakožto náš zřizovatel, nás v tom podporuje, za což si také zaslouží naši pochvalu a uznání, ať už jde o mateřskou nebo základní školu, družinu nebo jídelnu. Doufám, že vedení obce Staříč svou podporu nezmenší, a za to mohou z mé strany čekat, že já sice budu vždy s něčím nespokojený (asi jako každý manažer, který ví, že vždy je co zlepšovat), ale že se budu spolu se zaměstnanci snažit, aby byli spokojení ostatní. Jak se říká: pokud budete nespokojeni, tak mi to řekněte a pokud budete spokojeni, tak to řekněte i ostatním. Spokojený a klidný rok, to Vám stejně jako v minulém roce přeji i v roce A nakonec otázka k zamyšlení od Paula Ardena: Všimli jste si, že ti nejchytřejší žáci ve škole nejsou těmi, kterým se daří v životě? Ondřej Polakovič Lampionáda 2013 Letošní lampionáda byla v pořadí již čtvrtá, stává se tedy již naší tradicí. Ráno se ve škole shromáždilo na výstavce opět mnoho nádherných lampionů- papírových, plastových, dokonce i dřevěných nebo textilních. Přehlídka byla zkrátka rozmanitá. Odpolední procházky se zúčastnilo více než 100 lidí. Tentokrát naši cestu vedly tóny hudby- rytmické nástroje, kytara, flétna i harmonika. Hudební nástroje nás směrovaly přes Kamennou až k cíli, kterým byl Kublův rybník. Ten dotvořil kouzlo zářivého večera tím, že nám poskytl svou hladinu k vypuštění plovoucích lampionů přání ve tvaru leknínu. V příjemném prostředí přišlo vhod i občerstvení pro děti i dospělé. Dě-

15 15 Staříč kuji Obecnímu úřadu a Občanskému sdružení Spokojená škola za finanční pomoc při nákupu odměn pro děti, manželům Kublovým za poskytnutí zázemí, dobrovolným hudebníkům a paní Lampové za výtečné chlebíčky. Také chválím počasí, že poprvé bylo dokonalé. Doufám, že děti neopustí nadšení, s jakým se do akce zapojují, a rodiče nápady k výrobě dalších lampionů. Budou se hodit v dalším roce, už se těšíme Mgr. Daniela Trojanová Projekt Nadace OKD V letošním roce jsme se zapojili do nového projektu Nadace OKD, který je zaměřen na pozorování a ochranu přírody. Každá třída si vybrala skupinu zvířat a k tomuto tématu učitelé vymýšlejí a pořádají různé akce- zapojují činnosti v běžném vyučování a pořádají se navíc besedy, exkurze a jiné zajímavé akce. První třída se zajímá o exotická zvířata, druhá třída o život včel, třetí třída o domácí mazlíčky, čtvrtá se zajímá o české šelmy a pátá třída pozoruje život u rybníků. Naše jednotlivé činnosti evidujeme a zaznamenáváme na fotografie i videa. Nejprve Vám představíme projekt 3. třídy Domácí mazlíčci, jak ho prezentovaly samy děti: V letošním roce jsme se rozhodli pořídit si do třídy zvířátko. Nejdřív jsme chtěli křečky, ale nechali jsme si poradit a koupili si pískomily. Hlavně proto, že to jsou denní zvířata, tak ať si je přes den užijeme. Máme je rádi, jsou pěkní a hodní. Jsou to samci, pojmenovali jsme je Teodor a Alvín. Jedí ovoce a zrní. Pijí vodu. Pískomil žije například v Číně nebo Mongolsku, ten náš druh je pískomil mongolský. Pochází z pouště, proto mu stačí málo vody a rád se zahrabává v písku. Tím se zároveň i čistí. Jsou to společenská zvířata, to znamená, že ráda žijí spolu, proto jsme si pořídili dva. Mívají různou barvu- šedou, černou, béžovou i bílou. Ti naši mají černo-bílou a šedou. Mají hebkou srst a černé oči. Dožívají se 3-5 let. Ocásek tvoří polovinu jeho celkové délky. Jsou to savci, hlodavci, kteří si potřebují brousit přední zuby. Samice může porodit až 8 mláďat. Ve Zverimexu jsme zakoupili i různé potřeby, například písek, běhací koule, pítko, vodítko, box na přenášení a směs zrní ke krmení. Dále jsme jim donesli klec s domečkem, kam se mohou schovat, tobogánem a miskou na jídlo, různé papírové ruličky na okusování i prolézání., větvičky na okusování a lezení, piliny na podestýlku spolu s pískem. Pískomilové jí, pijí a spí, čurají i kakají. Hrají si na tobogánu, běhají v kolotoči a kouli. Prolézají trubičky jako tunely. Mají rádi společnost, proto si s nimi rádi

16 Staříč 16 hrajeme. Posíláme si je, tvoříme jim překážky. Nezapomeneme po nich uklidit hovínka a pak si umýt si ruce. Nosíme jim i suchý chleba, uklízíme rozsypaný písek, krmíme je a dáváme vodu. Budeme také čistit klec, aby nesmrděla. Máme rozdělenou službu, která se o ně stará. Když odcházíme ze třídy, zkontrolujeme, zda je dobře zavřená klec, aby nám neutekli. Mgr. Daniela Trojanvá a žáci 3. třídy Školní časopis Žáci Základní školy Staříč mají nyní možnost navštěvovat kroužek Školní časopis, kde se mohou nejen stát redaktorem školního časopisu a podílet se na jeho tvorbě, ale také se mohou zdokonalovat v práci s počítačem. Žáci, kteří tento kroužek navštěvují již od října, založili měsíčník s názvem Školník. Zde se můžete podívat na pár úryvků z něj. Slavnostní předávání slabikáře V pátek 29. listopadu jsme s prvňáčky přivítali rodiče malou ukázkou toho, co jsme se doposud naučili (žáci přednesli básničky, předvedli ukázky říkanek s pohybem, hry s písmenky, zazpívali a také četli). U této příležitosti a pod dohledem svých nejmilejších dostaly děti slabikáře. Akce se nám všem moc líbila. Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům za hojnou účast a maminkám za pohoštění. Mgr. Eva Hirková a žáci 1. třídy

17 17 Staříč Výlov rybníku V rámci projektu Nadace OKD se děti 5. a 2. třídy účastnily dne výlovu rybníku s názvem Velký Budní v Polance. Se zájmem sledovaly práci rybářů, vyslechly si zajímavé povídání o životě ryb a o dalších rybnících v okolí. Nevlídné počasí dětem nevadilo a do školy se vracely bohatší o mnoho dalších poznatků ze světa přírody. J. Machová MATEŘSKÁ ŠKOLA OZNAMUJE Vánoce, Vánoce přicházejí V době vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena. Provoz začne v pondělí Ve čtvrtek přijel do mateřské školy bavič a ilustrátor dětských knih Adolf Dudek s programem Malujeme Vánoce. Pobavil děti i dospělé. Hodinu smíchu a legrace vystřídali vážnější hosté - čert, Mikuláš a anděl. Všechny děti dostaly balíčky a vyfotily se s čertem a Mikulášem. Ve čtvrtek besedovaly děti se zástupci Městské policie Frýdek-Místek. Den nato proběhly v obou třídách Vánoční besídky. Děti si zazpívaly koledy, vyzkoušely některé vánoční zvyky, ochutnávaly cukroví a hlavně se těšily z dárků od Ježíška. V pondělí jsme pozvali děti z 1. tř. ZŠ na vánoční setkání, hraní s novými hračkami a zpěv koled u vánočního stromečku. V týdnu od do budou jezdit přihlášené děti na lyžařský výcvik do Ski areálu na Bílé. Předplavecký výcvik začne ve čtvrtek V lednu se mohou děti v mateřské škole těšit na maškarní rej. Bude v tělocvičně MŠ a už nyní můžete začít s výrobou originálních masek. Za všechny zaměstnance mateřské školy přeji rodičům i dětem klidné, spokojené Vánoce a šťastný nový rok Skauti a podzim Na první akci v novém skautském roce jsme se vydali do Hodoňovic, abychom lépe poznali oddíly z okolních vesnic. Vlakem jsme dojeli do Bašky a poté se pěšky vydali do Hodoňovic. Páteční večer byl věnován seznamovacím hrám. Také nás navštívil neznámý jezdec, který při projížďce ztratil svou vlajku. Během sobotního

18 Staříč 18 dopoledne bylo pro mladší členy nachystáno několik aktivit - poznávání přírody, zpívání, tančení, malování pájkou do dřeva, dramaťák. Odpoledne jsme se vydali hledat neznámého jezdce, abychom mu mohli vrátit jeho vlajku. Během cesty na nás čekalo několik náročných úkolů. Všechny úkoly se podařilo splnit a dorazit do cíle, kde jsme poznali, že se jedná o sv.václava. Jako odměnu nám dal část ze svého pokladu. Sobotní večer jsme soutěžili v Kufru. Čekala nás pantomima, popisování slov, poznávání předmětů a hádání známé tváře. V neděli jsme si už jen sbalili své věci, uklidili a odjeli do svých vesnic. Další akce byl výlet na Velkou Čantoryji, který jsme podnikli během říjnové soboty. Cestou na vrchol jsme hráli různé hry a hledali kešky. Na vrcholu jsme navštívili rozhlednu a po krátkém odpočinku se vydali na zpáteční cestu. Pro naše nováčky to byl první výlet, a přestože to byl náročnější výšlap, všichni ho zvládli. 29. října jsme navštívili Frýdeckou skládku. Autobusem jsme dojeli do Frýdku a pak šli pěšky ke skládce. Protože jsme měli dost času a bylo krásné podzimní počasí, udělali jsme si po cestě v lese přestávku a zahráli si pár her. Po příchodu na skládku jsme měli malou prezentaci o tom, co všechno se děje s odpadky a jak se na skládce ukládají. Poté jsme se šli projít po skládce, kde jsme vše viděli na vlastní oči. Také jsme dostali malý dárek a návod, jak správně třídit nápojové kartony. Za Junák svaz skautů a skautek ČR, 1.oddíl Staříč, Hana Kubalová Zájezd do Prachovských skal Dovolte abych Vám jménem účastnice zájezdu,,prachovské SKÁLY popsala průběh tohoto dvoudenního výletu, avšak pouze v krátkých,,bodech, protože jinak by to byl dlouhý román: - zahájení dne hned ráno jsme se pohodlně usadili v autobuse, kde nás s dobrou náladou přivítali organizátoři ( L.Židková; J.Ši-

19 19 Staříč gut). Celkem se nás účastnilo 43, takže o zábavu nebyla nouze. Hodnotím na VÝBORNOU :-) - návštěva,,prachovských skal to byla pohádka :-), kdo má rád přírodu a pohádky, tak vřele doporučuji. Je to nádhera a zážitek i pro děti (jako je náš Honzík 12 let) - ubytování bylo jak v ubytovně :-) - podvečerní hry byly zábavné a legrační, když jsem po druhé v životě jela na koloběžce (klepala jsem se, ale podpora přátel překonala moje obavy) - večeře skvělá - rozdávání cen bylo originální :-) - večerní zábava hraní na kytary :-) :-), který doprovázel,,sborový zpěv, za dostatečného pitného režimu a v dobré náladě jsem si to užila - rozmarná snídaně každý si našel, na co měl chuť, až na nedostatek kakaa a malý kaz -,,nebyla káva, ale ten byl napravený - připraveností vybaveného autobusu takže OK 2. den jsme navštívili Zbrašovské jeskyně úžasné chodby a chodbičky se zajímavými,,aragonity, je to hlavně pro děti zajímavé a naučné. Honzíkovi se líbily, škoda že na fotkách ta krása tak není vidět (je tam na focení tma). Druhá skupina se vydala na procházku,,riegrovou stezkou, která vedla podél řeky Jizery s nádherným výhledem na skály. Třetí skupinka se vydala zdolat první českou ferratu Vodní bránu. Při zpáteční cestě jsme navštívili město pohádek Jičín. Celý zájezd doprovázelo nádherné počasí :-), dobrá nálada a pohoda, kterou udržovali dobří lidičkové :-) :-) :-) Jménem svým a mé rodinky :-) :-), která se účastnila tohoto skvělého zájezdu, musím poděkovat : - pořadatelům (SOKOL Staříč) - přátelům a skvělému řidiči Tomášovi Dávám palec nahoru = 100 % ( jen tak dál ) Tak zase příště AHOJ Maruška účastnice zájezdu

20 Staříč 20 Sportovně relaxační den pro ženy jubilejní 10. ročník V sobotu dne pořádal TJ Sokol Staříč již tradiční sportovní akci pro ženy. Opět jsme se sešly, abychom se odreagovaly od práce a starostí, v tělocvičně naší místní školy a mohly si zacvičit. Pro zúčastněné jsme připravily hodiny cvičení, zábavy a relaxace. Od aerobiku na zahřátí, přes cvičení na stepech jsme se přesunuly ke cvičení na velkých balonech, následoval blok piloxingu a čchi-kungu. Samozřejmě nechyběl dáreček od Mikuláše a dvou čertů, kteří se přišli na nás podívat. Ty, které si chtěly odpočinout, vstoupily do pomyslného pekla peklíčka a věnovaly se bohatému občerstvení. Jiné zase našly cestu k relaxaci a využily k tomu masáže, kosmetické služby, parafínové zábaly rukou i nohou, pedikúru atd. Mezi tím měly možnost nákupu bižuterie, keramiky, výrobků z medu výrobky z ubrouskové techniky. Pro dokonalou relaxaci jsme se přesunuly do Fryčovic na bazén. Tam pokračovaly aqua aerobikem se cvičebními pomůckami a nakonec relaxovaly v sauně a vířivce. Za úplné tmy jsme hladové, unavené a přitom natěšené usedly v restauraci na Bowlinku ve Staříči k výborné večeři. Poté jsme formou tomboly obdržely hezké ceny, dokonce nechyběl ani dort s velkou prskavkou. A nakonec jsme vše završily zábavou. Myslím, že jsme spokojené a nabité energií odcházely domů s tím, že za rok se zase vrátíme! Tato akce by těžko proběhla bez spolupráce naší ZŠ, MŠ a ŠD. Touto cestou bychom jim chtěly poděkovat a samozřejmě i děvčatům, které pomáhaly při organizaci! Za organizátorky Lenka Žídková

Souhrnný jízdní řád. Palkovice

Souhrnný jízdní řád. Palkovice Souhrnný jízdní řád Palkovice Platný od 31. 8. 2014 Vážení občané, po několikaměsíčním vyjednávání, plném problémů a překážek, se podařilo dojednat propojení Frýdku-Místku a Palkovic městskou hromadnou

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S. ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013

Z Á P I S. ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013 1 Z Á P I S ze 49. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. listopadu 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ Nařízení města Hradec Králové č. o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích Rada města Hradec Králové

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou

: TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Pořadatel : TJ Rožnov p. R. - oddíl házené ve spolupráci s městem Rožnov p.r. a ZŠ Pod Skalkou Termín : Pátek- neděle 29.11.2013 1.12.2013 Věk hráčů Místo Organizace Počet družstev Ubytování Stravování

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Časopis MŠ. Říjen 2014

Časopis MŠ. Říjen 2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Říjen 2014 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více