Vzorová smlouva o poskytnutí služby "Připojení k síti Internet Wi-Fi"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorová smlouva o poskytnutí služby "Připojení k síti Internet Wi-Fi""

Transkript

1 Vzorová smlouva o poskytnutí služby "Připojení k síti Internet Wi-Fi" uzavřená dle 261 a násl. Obchodního zákoníku mezi dále uvedenými smluvními stranami č.smlouvy XXX 1. Smluvní strany 1.1. Poskytovatel služby: Wi-Fi Point - David Korčak Žižkovo náměstí Trhové Sviny IČ : DIČ : CZ Bankovní spojení: /5500 Variabilní symbol: XXX Příjemce služby: XXX 2. Předmět smlouvy 2.1."Poskytovatel služby" zabezpečí pro "Příjemce služby" přístup do celosvětové sítě Internet. Tento přístup bude realizován bezdrátově - technologií Wi-Fi Rychlost bezdrátového spoje (kbps) je stanovena podle odstavce Adresa přípojného místa: XXX 3. Čas plnění Plnění smlouvy začíná dnem XXX 4. Ceny a platební podmíny (Všechny uvedené ceny jsou v Kč s DPH) 4.1. Zřizovací poplatek - aktivace... dle tarifu 4.2. Zajištění přístupu k síti Internet - Wi-Fi s vlastním zařízením. Rychlost - Mbps Dle tarifu Měsíční platba Dle tarifu 4.3. Poplatky se účtují následujícím způsobem: a. zúčtovacím obdobím je jeden měsíc b. pravidelné měsíční poplatky jsou účtovány za předešlý měsíc, za necelé měsíce se tyto poplatky

2 účtují v poměrné části jedné třicetiny měsíčních nákladů za každý den. c. z hlediska zákona o DPH ( č. 588/92 Sb.) se jedná o opakované plnění shodnou službou 4.4. Úhrada účtované částky "Příjemcem služby" se považuje za provedenou odepsáním příslušné částky z účtu u peněžního ústavu "Příjemce služby" nebo hotovostní platbou v prodejně PC Point, Žižkovo náměstí, Trhové Sviny a to nejpozději do 10 dne měsíce, který následuje po měsíci, v kterém byly poskytovány služby. Je-li "Příjemce služby" v prodlení s úhradou účtované částky, může dojít k pozastavení služby (odpojení) Nemůže-li "Příjemce služby" využívat službu přístupu k síti Wi-Fi Point pro závady, za které sám neodpovídá, má právo na vrácení poměrné části pravidelných měsíčních poplatků, trvala-li závada alespoň 6 hodin. Vrácení poplatků je "Příjemce služby" povinen uplatnit písemně nejdéle do 15 dní od posledního dne trvání závady Veškeré poruchy služby je "Příjemce služby" povinen neprodleně hlásit telefonicky na čísla , Doba trvání smlouvy 5.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami Smlouva může zaniknout: a) písemnou dohodou smluvních stran b) okamžitou výpovědí ze strany "Poskytovatele služby" v případě zneužití služby podle článku 6.1 této smlouvy, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi zákazníkovi c) okamžitou výpovědí ze strany "Poskytovatele služby" v případě opakovaného porušení povinnosti "Příjemce služby" popsané v článku 6.2 této smlouvy, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi zákazníkovi d) výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze strany "Poskytovatele služby" v případě, že "Příjemce služby" porušil opakovaně některou povinnost uvedenou ve smlouvě e) výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze strany "Příjemce služby" při podstatném neplnění "Poskytovatele služby". Za podstatné neplnění se pro účely této považuje neplnění lhůty pro poskytnutí služby Wi-Fi Point, která je ustanovena v článku 3. této smlouvy f) výpovědí jednoho z partnerů bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou 5.3.Výpovědní lhůta dle bodů 5.2. d) až f) nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následující po dni doručení písemné výpovědi Při zániku této smlouvy je "Příjemce služby" povinen bezprostředně vrátit "Poskytovateli služby" vše, co je vlastnictvím PC Pointu. Veškeré závazky a pohledávky plynoucí z této Smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku. 6. Práva a povinnosti "Příjemce služby" 6.1."Příjemce služby" nesmí službu Wi-Fi Point zneužít ani nesmí jiným osobám toto umožnit nebo jim v tom napomáhat. Pro účely této Smlouvy "zneužití" zahrnuje mimo jiné: a) zajistit si, nebo se pokusit zajistit pro službu jakékoliv prostředky nebo zařízení s úmyslem vyhnout se placení b) zpřístupnění neveřejných informací, pozměnění nebo zničení informací jiného odběratele služby Wi-Fi Point bez jeho souhlasu jakýmikoliv prostřeky nebo zařízením, nebo pokus tak učinit c) překážet v používání služby Wi-Fi Point jiným zákazníkům či oprávněným uživatelům nebo užívat službu v rozporu se zákonem, či při napomáhání k nezákonným činům. 6.2."Příjemce služby" je povinen za poskytnuté služby platit smluvenou částku v daném termínu a smluveným způsobem - dle bodu 4. této Smlouvy.

3 7. Práva a povinnosti "Poskytovatele služby" 7.1."Poskytovatel služby" je povinen instalovat, provozovat a udržovat službu Wi-Fi Point v souladu s ustanoveními specifikovanými v této smlouvě a dále "Poskytovatel služby" zaručuje, že služba bude odpovídat těmto specifikacím ode dne instalace "Poskytovatel služby" nebude odpovědný za nároky či škody vzniklé vinou "Příjemce služby", nedbalostí nebo neplněním jeho povinností. 8. Technická specifikace IP: XXX Maska podsítě: XXX Výchozí brána: XXX DNS1: DNS2: SMTP: smtp.termsnet.cz 9. Závěrečná ujednání 9.1."Příjemce služby" bere na vědomí, že "Poskytovatel služby" nepřejímá odpovědnost za spolehlivost, obsah nebo za informace dostupné v síti Internet, i když jsou tyto přístupné a používané prostřednictvím služeb Wi-Fi Point Výpověď této Smlouvy jak ze strany "Poskytovatele služby", tak ze strany "Příjemce služby" musí být učiněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem oprávněné osobě Veškeré změny, přílohy a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou a písemně odsouhlaseny oběma stranami Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana obdrží 1 výtisk. V Trhových Svinech dne XXX V Trhových Svinech dne XXX... David Korčak... XXX

4 Dodatek smlouvy Smluvní strany se dohodly na dodatku smlouvy o poskytnutí služby "Připojení k síti internet Wi-Fi" č.: XXX s následujícími změnami: 4.2 tabulka je změněna na: dle tarifu Mbps download / dle tarifu Mbps upload XXX,- Kč s DPH rychlost je závislá na zatížení přístupového bodu a může dočasně klesnout, typicky ve špičkách od 16:00 do 21:00, ale ne více než na 30% rychlosti dle tarifu. V případě trvalého přetěžování sítě klientem bude rychlost přenosu dat klienta regulována. 5.2 odst. f) změněn na: výpovědí Příjemce služby bez udání důvodů s výpovědní lhůtou dle tarifu. smlouva se rozšiřuje o body: 4.7 poplatek za odpojení z důvodů neplacení 100,- 4.8 poplatek za demontáž zařízení v majetku PC Point při ukončení smlouvy 300,- 4.9 servis na odstranění závad způsobených klientem nebo na zařízeních, kterými je správce: výjezd do 10-ti km 280,- 30 min. práce technika 150,- 1km nad 10km 9, servis na odstranění závad nezpůsobených klientem nebo na zařízeních PC Point zdarma 6. Klient nesmí nijak manipulovat se zařízením, které je v majetku "Poskytovatele služby" bez předchozího souhlasu jeho majitele. Klient se zavazuje učinit opatření zabraňující nepovolaným osobám v manipulaci s tímto zařízením. 6.4 Uživatel se zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv jinému využití objednaných služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, zejména není uživatel oprávněn jejich komerčnímu využití nebo umožnit bezplatné nebo komerční užívání objednaných služeb třetím osobám. Zařízení v majetku "Poskytovatele služby" umístěné u "Příjemce služby": Vydaná klubová karta PC Point č: XXX Platnost smlouvy od: XXX v Trhových Svinech dne XXX v Trhových Svinech dne XXX

5 ......

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami SM//XXXXX kde XXXXX je č. smlouvy BruntálNet o.s., se sídlem U Rybníka

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011,

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami Institut komunikačního vzdělávání, se sídlem Příčná 2828/10, 746

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

Smlouva o poskytování telekomunikační služby Greenhousing

Smlouva o poskytování telekomunikační služby Greenhousing Smlouva o poskytování telekomunikační služby Greenhousing Obchodní jméno: Greendata s.r.o. Zastoupení: Zdeňkem Maršálem Se sídlem: Zvoníčkova 1928/7, Praha 6-Břevnov, 16200 IČO : 247 53 874 DIČ: CZ247

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET ČÍSLO: «Číslo_smlouvy» (domá cnosti) verze smlouvy: 20130717 SMLUVNÍ STRANY: GreenCube, s.r.o. IČ: 28303229, DIČ: CZ28303229

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy / variabilní symbol : Heslo do uživatelského rozhraní na www.davenet.cz : Uživatel: Jméno a příjmení: Obchodní firma: Adresa: Město: IČ: Číslo OP: Telefon: Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Preambule Zprostředkovatel služby je vlastníkem Osvědčení o registraci podle všeobecného oprávnění VO- S/1/07.2007-11

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby WiFi společnosti "elektronicnet" (dále jen "Podmínky") vydané s platností a účinností od 01.01.

Všeobecné podmínky poskytování služby WiFi společnosti elektronicnet (dále jen Podmínky) vydané s platností a účinností od 01.01. Stránka 1 z 5 Všeobecné podmínky poskytování služby WiFi společnosti "elektronicnet" (dále jen "Podmínky") vydané s platností a účinností od 01.01.2009 Tyto Všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Alf servis, s.r.o. 1. Definice pojmů 1.1 Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací,

Více

Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek Všeobecné podmínky poskytování Veřejných telekomunikačních služeb společnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K připojení do sítě INTERNET

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K připojení do sítě INTERNET JISKRA Software PaedDr.Marcela Iliadisová Jiřího z Poděbrad 61b, 787 01 Šumperk Mobil : 603 377 016 Tel.: 588 000 340 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K připojení do sítě INTERNET Převzal : Smlouva č: . (dále jen Podmínky

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Smlouva o poskytování VoIP služeb. Smluvní strany

Smlouva o poskytování VoIP služeb. Smluvní strany Smlouva o poskytování VoIP služeb uzavřena dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.1. Zákazník: Se sídlem/bytem: Fakturační adresa: Místo připojení: Statutární

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování telekomunikačních služeb v síti PESCOM-NET. s účinností od 1.7.2008

Všeobecné podmínky. pro poskytování telekomunikačních služeb v síti PESCOM-NET. s účinností od 1.7.2008 Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb v síti PESCOM-NET s účinností od 1.7.2008 zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet hlasová komunikace prostřednictvím sítě

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Smlouva číslo:... 1. Smluvní strany Poskytovatel: Účastník: M.NET Studénka s.r.o., IČ: 27809927, DIČ: CZ27809927

Více

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Nabídka poskytování internetu

Nabídka poskytování internetu PRO-ISP communication is power Nabídka poskytování internetu Hledáte jistotu bleskurychlé komunikace? Se službou Internet Profi získáte absolutně spolehlivé připojení k internetu, které uspokojí i ty nejnáročnější

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb elektronických komunikací společností Suptech CZ s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. V těchto Všeobecných podmínkách jsou upravena práva a povinnosti Uživatele

Více

Inominátní smlouva o nájmu práva,

Inominátní smlouva o nájmu práva, Inominátní smlouva o nájmu práva, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednali: obchodní společnost: OPTOPROJEKT s.r.o. identifikační číslo: 290 45 461 sídlo: Hamerská 314/30, Olomouc, PSČ 779 00

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) Číslo: uzavřená ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.- občanského zákoníku (dále jen: občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami:

Více