Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s."

Transkript

1 E K O L O G I E H O S P O D Á R N O S T Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s. Ing. Michal Pešta, specialista energetiky, Plzeňský prazdroj Optimalizace energetického hospodářství je vždy dána charakterem provozu, požadavky technologie a pokročilostí řízení jednotlivých systémů. S kolegy v Prazdroji jsme nastoupili cestu k postupné eliminaci ztrát, ať už tepla, chladu, nebo elektrické energie. A to postupným zmenšováním počtu kondenzátních stanic, které neběželo ruku v ruce s rozvojem závodu, eliminací zbytečné akumulace ledové vody, odstavení odlehčených traf a v neposlední řadě optimalizací řídících algoritmů jednotlivých energetických systémů tak, aby byl zaručen chod zařízení s optimální účinností. Tyto věci lze však dělat pouze na základě dokonalé znalosti energetického systému závodu, a tak se ve svém článku omezím na představení technologií, které nám v současnosti dovolují využít dříve opomíjené zdroje energie. VYUŽITÍ TEPLA ODPADNÍCH VOD Odpadní vodu lze chápat jako druhotnou surovinu. Podrobným rozborem jejích vlastností se lze rozhodnout, jak ji dále využít, neboť odpadní vody mají zpravidla mají značný obsah tepla, které je možné druhotně využít. Dříve snad bývalo problémem, že pro znečištěné vody neexistovaly vhodné výměníky. Dnes však již existují zařízení pro jakkoli znečištěnou odpadní vodu. Dále se pokusím přiblížit hlavní typy výměníků a jejich využití v našich provozech. Typy výměníků pro různé znečištění odpadní vody Typy pro výměnu čistá voda odpadní voda a zhodnocení jejich ekonomického přínosu Deskové výměníky Je možné je použít pouze pro vody znečištěné rozpuštěnou nebo kapalnou odpadní látkou, kterou je třeba pivo. Tyto se budou odpadní vodou snáze zanášet a pro případ, že se zvolí pájené výměníky, je v podstatě možné čistit je pouze chemicky. Rozhodujícím momentem pro jejich instalaci je cena, která je výrazně nižší než pro jiné typy. Ekonomické zhodnocení deskový výměník bude využit při instalaci využití tepla odpadní vody z výplachu sudů na předehřátí vody pro výplach sudů, celá akce stála cca 1 mil. Kč, z toho bude cena výměníku činit Kč. Spirálové výměníky pro shodnou aplikaci by stály Kč. Ze současného provozu je patrné, že předpokládaná úspora 1 mil. korun ročně bude naplněna. Trubkové, spirálové výměníky Je možné je použít i pro vody znečištěné jemnými mechanickými částicemi jen s tou podmínkou, že ohřívané médium se nachází uvnitř trubek, zatímco zdroj tepla proudí pláštěm, tedy obrácené zapojení, než bývá obvyklé. Ekonomické zhodnocení spirálový výměník je využit pro dochlazení odluhu za parním kotlem v pivovaru Velké Popovice. Celá instalace stála Kč, prokazatelná úspora Kč ročně. Výměníky špinavá voda čistá voda Je možné použít v podstatě pro jakkoliv Obrázek č. 1: Princip výměníku špinavá voda - čistá voda 40 Zdroj:

2 M A G A Z Í N znečištěnou vodu, podmínkou však je, že teplo musí být dodáváno do čistého média, které neobsahuje žádné dodatečné znečištění. Princip výměníku spočívá v tom, že teplá odpadní voda teče po absorbéru, který je tvořen absorpčním plechem a plochými trubkami, jimiž protéká ohřívaná čistá kapalina. Výměníky při správném zapojení dokáží i z minimálního rozdílu 5 C získat z odpadu až polovinu jeho energie. Ekonomické zhodnocení: Pro aplikace, kde byl dosud výměník namontován, se pohybovala návratnost vždy do jednoho roku. Výměníky špinavá voda špinavá voda Do těchto výměníků lze pouštět z teplé i studené strany znečištěné médium. Základní konstrukce výměníku spočívá na dvou pravidelně zvlněných trubkách, které jsou do sebe vloženy, přičemž ochlazované médium obvykle proudí vnitřní trubkou a ohřívané médium pláštěm. Ekonomické zhodnocení o instalaci výměníku bylo uvažováno pro předehřev vody před anaerobním reaktorem pro čističku odpadní vody (ČOV) pivovaru ve Velkých Popovicích. V případě, že by byl pro předehřev využíván zemní plyn, byla by čistá návratnost při ceně 6 mil. Kč 2,5 roku. Vzhledem k využití bioplynu bylo toto úsporné opatření odloženo. Tlak [MPa abs.], teplota vstup [ C] MOŽNOSTI KOGENERACE (MOŽNOSTI VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE) Elektrickou energii můžeme generovat třemi způsoby: záměrně vytvořeným entalpickým spádem (parní nebo spalovací turbína, pístový motor), ztrátovým entalpickým spádem (náhrada parních redukčních ventilů točivou redukcí nebo pístovým motorem), využitím odpadních tlakových spádů (výškové spády vody, redukce zemního a technických plynů, chlazení). Možnosti využití záměrně vytvořeného entalpického spádu (parní nebo spalovací turbína, pístový motor) Tlak[MPa abs.], teplota výstup [ C] Spalovací pístový motor Spalovací pístový motor mechanickým pohybem na hřídeli pohání generátor a teplo je získáváno z chlazení pístů a jeho spalin. Tuto aplikaci pokládám za natolik známou, že se jí zde nebudu šířeji věnovat. Při současných cenách energie se o ní však již vyplatí uvažovat i v případě, že bychom měli spalovat zemní plyn, avšak jen s tou podmínkou, že budeme mít dostatečnou tepelnou spotřebu v teplotách do 100 C. Nad těmito teplotami je již potřeba volit jiné kogenerační zdroje. Účinnost přeměny tepelné na mechanickou energii je až 40 %. Celková účinnost systému 85 %. Elektrický výkon [kw] 1.6 MPa, 195 C 0.6 MPa, 160 C 200 kw 1.6 MPa, 280 C 0.6 MPa, 200 C 310 kw Tabulka č. 1: Vliv teplotního spádu na účinnost parní turbíny Tento typ kogenerace je v investičním plánu na rok 2009 pro spalování bioplynu na ČOV pivovaru Velké Popovice. Předpokládané investiční náklady jsou 6 mil. Kč a předpokládaná čistá návratnost 3 roky. Spalovací turbína Spalovací turbína expanze plynu ve spalovací komoře roztáčí hřídel turbíny a s ní i generátor. Spaliny za turbínou jsou schopny vyvíjet páru o poměrně vysokých parametrech, až 400 C. Účinnost přeměny na mechanickou energii je okolo 30 %, celková účinnost systému až 85 %. Cena turbíny pro nízké výkony je však dvojnásobná oproti ceně pístového motoru (pro 1,2 MW el pístový motor 28 mil. Kč, turbína 60 mil. Kč - s rostoucími výkony tento poměr klesá). Parní turbína Parní turbína je nutné mít zdroj páry o dostatečných parametrech. Nejlepší poměr mezi cenou a výkonem je zdroj o parametrech syté páry 14 bar a 192 C stupňů se sálavým přehřívákem, který je schopen dosáhnout až 300 C. Cena pro instalaci s turbínou 10 t hodinově cca 9 mil. Kč je shodná s cenou nového kotle pro 14 t hodinově. S tímto typem kogenerace bylo uvažováno při nákupu nového kotle pro kotelnu pivovaru ve Velkých Popovicích. Předpokládané náklady jsou okolo 9 mil. Kč, předpokládaná čistá návratnost 2,5 roku. Obrázek č. 2: Výměník unex Zdroj: 41

3 E K O L O G I E H O S P O D Á R N O S T Plášť turbíny Rotor Ukotvená hřídel Dráha bodu po obvodu rotoru Obrázek č. 4: Bezlopatková turbína Parní turbína je vhodná i jako náhrada redukčních ventilů. Pro ilustraci uvádím v tabulce 1 uvádím, jak ovlivňuje účinnost teplotní spád na turbíně Možnosti pro využití ztrátového entalpického spádu (náhrada parních redukčních ventilů točivou redukcí nebo pístovým motorem) Točivá redukce tlaku Mezi zařízení pracující na tomto principu lze zařadit parní turbínu a Quasiturbinu. Výše zmíněná turbína je vhodná i pro tuto aplikaci. Vyrábí ji společnost G-Team. Další možností je tzv. Quasiturbina. Její princip v sobě kombinuje turbínu, pístový a wankův motor. Toto zařízení je v současnosti zkonstruováno pro výkony v řádech desítek kw a v tomto rozmezí by bylo možno uvažovat o jejím využití. Jediný problém, který vidím pro její využití, je, že konstrukční tým sídlí v Kanadě. Pístový motor Je alternativa pro nižší výkony a parametry redukované páry. Momentálně je k dispozici výkonová řada v rozmezí 22, 45 a 75 kw. Vyšší výkonová řada, která by měla mít až 300 kw, je ve vývoji. Podstatné však je, že tento motor je omezený teplotou páry 210 C. Tato teplota je horní mezí pro těsnění pístů. Parní pístové motory jsou primárně určeny pro náhradu redukčních ventilů, je však možné přímo využít i za parním kotlem. Výhodou tohoto řešení je sídlo konstrukční firmy v Čechách a nižší investiční náklady než u klasické turbíny. Obrázek č. 3: Quasiturbina 42 Zdroj: quasiturbine.promci.qc.ca/eindex.htm Využití odpadních tlakových spádů (výškové spády vody, redukce zemního a technických plynů, chlazení) Stejně tak jako u využití odpadního tepla se v tomto případě jedná o využití odpadní energie. Podstatné je rozlišovat, zda se jedná

4 M A G A Z Í N o tekutinu nebo plyn. Protože voda, případně i jiná tekutina, koná práci pouze na základě rozdílů své potenciální energie, zatímco plyn při expanzi koná práci také na úkor své vnitřní energie, to znamená, že se ochlazuje. Využití odpadních spádů tekutin Na řadě míst v průmyslu je možné najít několikametrový spád vody, případně výraznější tlakový spád jiné tekutiny. Dnes už existují jednoduché a relativně levné systémy, které dokáží tuto ztrátovou mechanickou energii o výkonu 1 až 100 kw využít. Nejperspektivnějším způsobem jsou bezlopatkové turbíny. Princip bezlopatkové turbíny je prostý. Proud tekutiny protéká zužujícím se profilem, tento zužující se profil vyvolá proudění, vložíme- li do tohoto profilu těleso kulovitého nebo kuželovitého tvaru, je vtaženo ke straně. Na místě jeho dotyku se stěnou vzniká podtlak proti směru proudění. Tímto podtlakem je těleso taženo po stěně statoru (základního profilu) proti směru víru. Příklady uvažovaného využití První uvažovaná aplikace je využití výškového spádu vody z chladících kondenzátorů chladíren Gambrinus. Při spádu 4,5 m a průměrném průtoku 40 l/s je teoretický výkon 1,8 kw. V případě, že bychom jej využili k výrobě elektrické energie, byl by předpokládaný výkon na svorkách generátoru 0,9 kw. Ekonomické zhodnocení Zisk elektrické energie z tohoto zařízení by byl cca kwh ročně. Předpokládané investiční náklady se pohybují v rozmezí Kč. V závislosti na ceně energie se pak návratnost může pohybovat od 3 do 5 let. U této aplikace je třeba podotknout, že je vyzkoušená a je možno ji okamžitě instalovat. Další uvažovanou aplikací, kde by však bylo nutné turbínu hermeticky uzavřít, byla náhrada expanzních ventilů čpavku. Zde jsem pro změnu počítal výtěžnost na chladícím zařízení chladíren Plzeňského Prazdroje, kde ročně systémem putuje kg čpavku. Celková ideální výroba je kwh, reálně využitelných tedy kwh. Tato aplikace se při současných cenách energie ukazuje jako nevhodná. Využití odpadních spádů plynů Zde bude zásadním problémem ochlazování plynu při expanzi. To znamená, že je nutné volit jen plyny bez přítomnosti vlhkosti, jinak bude zařízení zamrzat. Uvažovanou aplikací je využití odpadního tlakového spádu CO 2, v plzeňském pivovaru se dodává do rozvodné sítě CO 2 cca 14 mil. kg ročně. Tato síť slouží výrobním provozům pivovaru. Toto množství se po odpaření redukuje z 16 na 7 barů. Při stávající teplotě 30 C by byla roční výroba na tomto zařízení kwh. V případě, že bychom CO 2 Obrázek č. 5: Srovnání LED (nahoře) x sodík (dole) Zdroj: 43

5 E K O L O G I E H O S P O D Á R N O S T předehřáli nějakým zdrojem na 100 C, dosáhli bychom teoretické práce kwh. Reálně uvažujeme o poloviční účinnosti systému, ale i tak by bylo možné dosáhnout zajímavých úspor v řádech stovek tisíc Kč. Bohužel pro tyto výkony v současnosti neexistuje vhodné zařízení, proto jsme požádali naše obchodní partnery z firmy Linde o zvážení výzkumného projektu na využití bezlopatkových turbín pro využití odpadního tlakového spádu po redukci zplyněného CO 2. Pokud se rozhodnou výzkumný projekt realizovat, jsem přesvědčen, že do 5 let zde bude finančně přijatelné zařízení schopné tyto spády zpracovat. VYUŽITÍ CHLADÍCÍHO POTENCIÁLU VODY A OSTATNÍCH MÉDIÍ Abychom mohli uvažovat o využití tohoto potenciálu, je nutné toto médium při výrobním procesu spotřebovávat. Kdybychom využívali povrchové vody, tak poplatky za jejich využívání několikanásobně převýší benefit úspory energie, který by generovalo její využití jako chladícího média. Chlazení výrobních procesů Nejobvyklejší variantou je chlazení kompresorů, ať už přímo jejich pracovního prostoru, nebo média z nich vystupujícího (nejčastěji stlačený vzduch). Konkrétní aplikace tohoto způsobu je možno nalézt v pivovaru Velké Popovice, kde jsou vodou, která je posléze použita pro parní kotel, chlazeny hlavy pístových kompresorů. Průměrný průtok chladících vod je 44 m 3 denně. Při oteplení chladící vody o 15 C vel- Obrázek č. 6: Struktura nano solárního článku mi prosté opatření za Kč se vrátilo během několika měsíců. Obdobnou akci pro chlazení sušiček vzduchu vodou jsme poptali pro vzduchovou stanici Plzeňského Prazdroje, kdy předpokládaná investiční náročnost činí Kč a předpokládaná roční úspora je odhadována na Kč. Voda z tohoto chlazení by byla využita pro předehřev teplé užitkové vody (TUV). Kondenzace chladících plynů Zde se jedná o připojení paralelního kondenzátoru ke stávajícímu kondenzačnímu cyklu. Úspora je pak úměrná množství vody, které tímto způsobem předehřejete. Jen pro příklad jsem spočítal návratnost pro chladící výkon 500 kw, což při plném využití představuje úsporu MWh ročně. Jen pro představu pro tento paralelní kondenzační výkon potřebujeme hodinový průtok 42 m 3 při předpokládaném ohřátí vody o 10 C. V závodě pivovaru Velké Popovice je zatím zapojeno do paralelní kondenzace odmrazování solanky (před tím byla využívána pro odmrazování dodání užitečného tepla z okolí a práci čerpadel), nyní je do chladiče 44

6 M A G A Z Í N solanky, kde standardně dochází k chlazení, přiváděn v době odmazování místo kapalného plynný čpavek, který díky kondenzaci solanku rychle ohřívá a doba odmrazování se tak zkrátila desetkrát z 10 na 1 hod., úspora se pohybuje okolo Kč ročně. Využití chladu technických plynů Technické plyny jsou zásadně skladovány zkapalněné. Proto jim musí být dodána tepelná energie pro odpaření, může být využito jak tepla venkovního prostředí, tak i tepla např. páry. Tato energie vlastně představuje odpadní chlad. Technickým plynem s největším výparným teplem je CO 2. Je-li v dané průmyslové aplikaci spotřeba chladu, je možné uvážit instalaci výparníku technických plynů jako paralelního chladiče. V naší společnosti jsme do investičního plánu připravili akci pro využití tohoto chladu k chlazení glykolu. Navržený výparník CO 2 s kapacitou kg/hod by měl výkon cca 200 kw. To je poměrně zajímavý příspěvek k chladícímu výkonu, který je částečně využíván i pro zkapalňování CO 2. Návratnost takovéhoto opatření je taktéž úměrná ceně energie, ale určitě se vejde do 5 let. LED OSVĚTLENÍ BUDOUCNOSTI I SOUČASNOSTI Osvětlení výrobních hal, skladovacích prostor, představuje značnou spotřebu elektrické energie, konkrétně i v naší společnosti necelých 10 % z celkové spotřeby. Tento podíl jde minimálně o 50 % snížit a to tím, že využijeme místo stávajících zářivek a výbojek LED zdroje. Například firmy 6th dimension (www.6thd.eu) a Snaggi (www.snaggi.com) nabízí ekvivalentní náhradu zářivkových trubic 60, 120, 150 cm za ceny cca od do Kč za kus. Dále také nabízejí náhrady standardních žárovek ze ceny řádu několika set Kč. Úspora na spotřebě osvětlení se pohybuje okolo cca 50 % v porovnání s moderní zářivkou. Dle typu osvětlení lze očekávat návratnost od 2 do 6 let. Se životností zdroje hodin se tato investice rozhodně vyplatí i z důvodů údržby osvětlení. Zajímavé jsou také náhrady veřejného osvětlení, kdy lze vyměnit jak celá svítidla, tak jen vnitřní zdroje světla technologií LED. Spotřeba je pak 3x až 4x nižší, světlo je bílé a sníží se i náklady na údržbu. Zároveň musím konstatovat, že ceny elektřiny rostou a ceny LED zdrojů klesají. SKLÍZEJME SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ ANEB MOŽNÁ BUDOUCNOST SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ Výzkumníci z Idaho National Laboratory představili v roce 2007 nový koncept solárních článků, v jehož možnostech je využít sluneční záření dopadající na zem až s 80% účinností. Zkonstruovat uvedený článek umožnila nano technologie, která dovolila aplikovat princip absorpce elektromagnetických vln, známého z televizních antén na vlnové délky slunečního záření. Výzkumníci vyrobili síť spirálních antén o průměru 1/25 lidského vlasu, která je schopna zachytit foton. Ten po svém zachycení vybudí elektrický proud. Výhodou této technologie je, že může být vyrobena z jakéhokoliv vodivého kovu a zvolíme-li vhodný průměr antény, dokáže zachytit i fotony tepelného záření vyzařovaného zemí zpět do vesmíru. Ústředním problém, který ještě musí výzkumníci vyřešit, je konverze elektrické energie na standardní úroveň, protože jeho frekvence Hz je přibližně 160 milionkrát větší než frekvence v distribuční síti. Teorie, jak tento problém vyřešit, už existuje a výzkumný tým doufá, že budou první funkční solární články k dispozici za 5 let. ZÁVĚR Z výše uvedených opatření byla zatím realizována zejména opatření na využití odpadního tepla, pro připomenutí to bylo využití tepla vody z výplachu sudů, dále využití ohřáté vody z chlazení vzduchových kompresorů jako doplňovací vody do kotle. Byla provedena studie na využití kogenerace pro ČOV pivovaru ve Velkých Popovicích. Byly uskutečněny dvě zkušební instalace LED osvětlení. Dále bylo využito odpadního tepla z chlazení kompresorů po odmrazování solanky. Uvažuje se o rozšíření LED osvětlení a také o případné výrobě elektrické energie z redukcí na parním rozvodu. Tyto uvažované úspory by se mohly uskutečnit do dvou let. LITERATURA [1] [2] [3] qc.ca/eindex.htm [4] [5] py?t=2&i=3403&h=298&pl=42 [6] [7] htpp://www.snaggi.com O AUTOROVI Ing. Bc. MICHAL PEŠTA po absolvování bakalářského studia Humanistiky (Fakulta filosofická ZČU) a magisterského studia Technické ekologie (Fakulta elektrotechnická ZČU) nastoupil v roce 2006 do společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. na pozici vedoucího energetiky do pivovaru Velké Popovice. Po úspěšném působení v tomto místě přešel v roce 2008 na nově vytvořenou pozici specialisty energetiky (pro úspory energie) v závodě Plzeň. Posléze byla je působnost rozšířena v oblastech úspor energie na všechny pivovary společnosti Plzeňský Prazdroj. Kontakt na autora: 45

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Chlazení ledové plochy a požadavky na její optimální provoz Optimální provozní stav ledové plochy Teplota chlazené desky - 7.2

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

web: http://www.tenergo.cz e-mail: tenergo@tenergo.cz tel.: +420 543 421 281 fax: +420 543 421 299

web: http://www.tenergo.cz e-mail: tenergo@tenergo.cz tel.: +420 543 421 281 fax: +420 543 421 299 Využívání odpadního tepla u kogeneračních jednotek Na úvod upřesnění názvu této přednášky autor chce nasměřovat aktuální pohled na implementaci kogeneračních jednotek do systémů CZT. Dřívější pohled byl

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA 1. Teorie: Tepelné čerpadlo využívá energii okolního prostředí a přeměňuje ji na teplo. Používá se na vytápění budov a ohřev vody. Na stejném principu jako

Více

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA 2 Nová říležitost v oboru rezidenčního vytápění! Vlastníci domů a bytů se stále častěji poohlíží po výměně stávajících vytápěcích systémů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 12 Tepelná čerpadla zažívají

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015

Vytápění, klimatizace. tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace. Katalog 2015 tepelná čerpadla solární kolektory klimatizace WWBC Tepelná čerpadla voda vzduch STO A0224-648/2014 Výkonové parametry dle ČNS EN 14511-2,3 ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA

POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT POROVNÁVNÍ DVOU KVALITNÍCH EKOLOGICKÝCH ZDROJŮ TEPLA Jakub Horák Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, 757

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla

Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla Autor: Ing. Vladimír Macháček Jednookruhová nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda a jejich porovnání s novým kaskádovým řešením vysokoteplotního

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Slunce: nejpřirozenější vytápění na světě Infračervené teplo pro maximální pohodlí Princip našeho vytápění jsme odpozorovali z přírody. Tepelné paprsky

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to? průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to Průkaz nergetické Náročnosti udovy ČSTÉ OTÁZKY Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na domy a byty, které majitel nechce prodat

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Petr Synek Ing. Evžen Přibyl ENVIROS, s.r.o. 1 Energie geotermální Geotermální energie (GE) se v ČR prozatím využívá pro vytápění objektů. V Děčíně

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více