Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s."

Transkript

1 E K O L O G I E H O S P O D Á R N O S T Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s. Ing. Michal Pešta, specialista energetiky, Plzeňský prazdroj Optimalizace energetického hospodářství je vždy dána charakterem provozu, požadavky technologie a pokročilostí řízení jednotlivých systémů. S kolegy v Prazdroji jsme nastoupili cestu k postupné eliminaci ztrát, ať už tepla, chladu, nebo elektrické energie. A to postupným zmenšováním počtu kondenzátních stanic, které neběželo ruku v ruce s rozvojem závodu, eliminací zbytečné akumulace ledové vody, odstavení odlehčených traf a v neposlední řadě optimalizací řídících algoritmů jednotlivých energetických systémů tak, aby byl zaručen chod zařízení s optimální účinností. Tyto věci lze však dělat pouze na základě dokonalé znalosti energetického systému závodu, a tak se ve svém článku omezím na představení technologií, které nám v současnosti dovolují využít dříve opomíjené zdroje energie. VYUŽITÍ TEPLA ODPADNÍCH VOD Odpadní vodu lze chápat jako druhotnou surovinu. Podrobným rozborem jejích vlastností se lze rozhodnout, jak ji dále využít, neboť odpadní vody mají zpravidla mají značný obsah tepla, které je možné druhotně využít. Dříve snad bývalo problémem, že pro znečištěné vody neexistovaly vhodné výměníky. Dnes však již existují zařízení pro jakkoli znečištěnou odpadní vodu. Dále se pokusím přiblížit hlavní typy výměníků a jejich využití v našich provozech. Typy výměníků pro různé znečištění odpadní vody Typy pro výměnu čistá voda odpadní voda a zhodnocení jejich ekonomického přínosu Deskové výměníky Je možné je použít pouze pro vody znečištěné rozpuštěnou nebo kapalnou odpadní látkou, kterou je třeba pivo. Tyto se budou odpadní vodou snáze zanášet a pro případ, že se zvolí pájené výměníky, je v podstatě možné čistit je pouze chemicky. Rozhodujícím momentem pro jejich instalaci je cena, která je výrazně nižší než pro jiné typy. Ekonomické zhodnocení deskový výměník bude využit při instalaci využití tepla odpadní vody z výplachu sudů na předehřátí vody pro výplach sudů, celá akce stála cca 1 mil. Kč, z toho bude cena výměníku činit Kč. Spirálové výměníky pro shodnou aplikaci by stály Kč. Ze současného provozu je patrné, že předpokládaná úspora 1 mil. korun ročně bude naplněna. Trubkové, spirálové výměníky Je možné je použít i pro vody znečištěné jemnými mechanickými částicemi jen s tou podmínkou, že ohřívané médium se nachází uvnitř trubek, zatímco zdroj tepla proudí pláštěm, tedy obrácené zapojení, než bývá obvyklé. Ekonomické zhodnocení spirálový výměník je využit pro dochlazení odluhu za parním kotlem v pivovaru Velké Popovice. Celá instalace stála Kč, prokazatelná úspora Kč ročně. Výměníky špinavá voda čistá voda Je možné použít v podstatě pro jakkoliv Obrázek č. 1: Princip výměníku špinavá voda - čistá voda 40 Zdroj:

2 M A G A Z Í N znečištěnou vodu, podmínkou však je, že teplo musí být dodáváno do čistého média, které neobsahuje žádné dodatečné znečištění. Princip výměníku spočívá v tom, že teplá odpadní voda teče po absorbéru, který je tvořen absorpčním plechem a plochými trubkami, jimiž protéká ohřívaná čistá kapalina. Výměníky při správném zapojení dokáží i z minimálního rozdílu 5 C získat z odpadu až polovinu jeho energie. Ekonomické zhodnocení: Pro aplikace, kde byl dosud výměník namontován, se pohybovala návratnost vždy do jednoho roku. Výměníky špinavá voda špinavá voda Do těchto výměníků lze pouštět z teplé i studené strany znečištěné médium. Základní konstrukce výměníku spočívá na dvou pravidelně zvlněných trubkách, které jsou do sebe vloženy, přičemž ochlazované médium obvykle proudí vnitřní trubkou a ohřívané médium pláštěm. Ekonomické zhodnocení o instalaci výměníku bylo uvažováno pro předehřev vody před anaerobním reaktorem pro čističku odpadní vody (ČOV) pivovaru ve Velkých Popovicích. V případě, že by byl pro předehřev využíván zemní plyn, byla by čistá návratnost při ceně 6 mil. Kč 2,5 roku. Vzhledem k využití bioplynu bylo toto úsporné opatření odloženo. Tlak [MPa abs.], teplota vstup [ C] MOŽNOSTI KOGENERACE (MOŽNOSTI VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE) Elektrickou energii můžeme generovat třemi způsoby: záměrně vytvořeným entalpickým spádem (parní nebo spalovací turbína, pístový motor), ztrátovým entalpickým spádem (náhrada parních redukčních ventilů točivou redukcí nebo pístovým motorem), využitím odpadních tlakových spádů (výškové spády vody, redukce zemního a technických plynů, chlazení). Možnosti využití záměrně vytvořeného entalpického spádu (parní nebo spalovací turbína, pístový motor) Tlak[MPa abs.], teplota výstup [ C] Spalovací pístový motor Spalovací pístový motor mechanickým pohybem na hřídeli pohání generátor a teplo je získáváno z chlazení pístů a jeho spalin. Tuto aplikaci pokládám za natolik známou, že se jí zde nebudu šířeji věnovat. Při současných cenách energie se o ní však již vyplatí uvažovat i v případě, že bychom měli spalovat zemní plyn, avšak jen s tou podmínkou, že budeme mít dostatečnou tepelnou spotřebu v teplotách do 100 C. Nad těmito teplotami je již potřeba volit jiné kogenerační zdroje. Účinnost přeměny tepelné na mechanickou energii je až 40 %. Celková účinnost systému 85 %. Elektrický výkon [kw] 1.6 MPa, 195 C 0.6 MPa, 160 C 200 kw 1.6 MPa, 280 C 0.6 MPa, 200 C 310 kw Tabulka č. 1: Vliv teplotního spádu na účinnost parní turbíny Tento typ kogenerace je v investičním plánu na rok 2009 pro spalování bioplynu na ČOV pivovaru Velké Popovice. Předpokládané investiční náklady jsou 6 mil. Kč a předpokládaná čistá návratnost 3 roky. Spalovací turbína Spalovací turbína expanze plynu ve spalovací komoře roztáčí hřídel turbíny a s ní i generátor. Spaliny za turbínou jsou schopny vyvíjet páru o poměrně vysokých parametrech, až 400 C. Účinnost přeměny na mechanickou energii je okolo 30 %, celková účinnost systému až 85 %. Cena turbíny pro nízké výkony je však dvojnásobná oproti ceně pístového motoru (pro 1,2 MW el pístový motor 28 mil. Kč, turbína 60 mil. Kč - s rostoucími výkony tento poměr klesá). Parní turbína Parní turbína je nutné mít zdroj páry o dostatečných parametrech. Nejlepší poměr mezi cenou a výkonem je zdroj o parametrech syté páry 14 bar a 192 C stupňů se sálavým přehřívákem, který je schopen dosáhnout až 300 C. Cena pro instalaci s turbínou 10 t hodinově cca 9 mil. Kč je shodná s cenou nového kotle pro 14 t hodinově. S tímto typem kogenerace bylo uvažováno při nákupu nového kotle pro kotelnu pivovaru ve Velkých Popovicích. Předpokládané náklady jsou okolo 9 mil. Kč, předpokládaná čistá návratnost 2,5 roku. Obrázek č. 2: Výměník unex Zdroj: 41

3 E K O L O G I E H O S P O D Á R N O S T Plášť turbíny Rotor Ukotvená hřídel Dráha bodu po obvodu rotoru Obrázek č. 4: Bezlopatková turbína Parní turbína je vhodná i jako náhrada redukčních ventilů. Pro ilustraci uvádím v tabulce 1 uvádím, jak ovlivňuje účinnost teplotní spád na turbíně Možnosti pro využití ztrátového entalpického spádu (náhrada parních redukčních ventilů točivou redukcí nebo pístovým motorem) Točivá redukce tlaku Mezi zařízení pracující na tomto principu lze zařadit parní turbínu a Quasiturbinu. Výše zmíněná turbína je vhodná i pro tuto aplikaci. Vyrábí ji společnost G-Team. Další možností je tzv. Quasiturbina. Její princip v sobě kombinuje turbínu, pístový a wankův motor. Toto zařízení je v současnosti zkonstruováno pro výkony v řádech desítek kw a v tomto rozmezí by bylo možno uvažovat o jejím využití. Jediný problém, který vidím pro její využití, je, že konstrukční tým sídlí v Kanadě. Pístový motor Je alternativa pro nižší výkony a parametry redukované páry. Momentálně je k dispozici výkonová řada v rozmezí 22, 45 a 75 kw. Vyšší výkonová řada, která by měla mít až 300 kw, je ve vývoji. Podstatné však je, že tento motor je omezený teplotou páry 210 C. Tato teplota je horní mezí pro těsnění pístů. Parní pístové motory jsou primárně určeny pro náhradu redukčních ventilů, je však možné přímo využít i za parním kotlem. Výhodou tohoto řešení je sídlo konstrukční firmy v Čechách a nižší investiční náklady než u klasické turbíny. Obrázek č. 3: Quasiturbina 42 Zdroj: quasiturbine.promci.qc.ca/eindex.htm Využití odpadních tlakových spádů (výškové spády vody, redukce zemního a technických plynů, chlazení) Stejně tak jako u využití odpadního tepla se v tomto případě jedná o využití odpadní energie. Podstatné je rozlišovat, zda se jedná

4 M A G A Z Í N o tekutinu nebo plyn. Protože voda, případně i jiná tekutina, koná práci pouze na základě rozdílů své potenciální energie, zatímco plyn při expanzi koná práci také na úkor své vnitřní energie, to znamená, že se ochlazuje. Využití odpadních spádů tekutin Na řadě míst v průmyslu je možné najít několikametrový spád vody, případně výraznější tlakový spád jiné tekutiny. Dnes už existují jednoduché a relativně levné systémy, které dokáží tuto ztrátovou mechanickou energii o výkonu 1 až 100 kw využít. Nejperspektivnějším způsobem jsou bezlopatkové turbíny. Princip bezlopatkové turbíny je prostý. Proud tekutiny protéká zužujícím se profilem, tento zužující se profil vyvolá proudění, vložíme- li do tohoto profilu těleso kulovitého nebo kuželovitého tvaru, je vtaženo ke straně. Na místě jeho dotyku se stěnou vzniká podtlak proti směru proudění. Tímto podtlakem je těleso taženo po stěně statoru (základního profilu) proti směru víru. Příklady uvažovaného využití První uvažovaná aplikace je využití výškového spádu vody z chladících kondenzátorů chladíren Gambrinus. Při spádu 4,5 m a průměrném průtoku 40 l/s je teoretický výkon 1,8 kw. V případě, že bychom jej využili k výrobě elektrické energie, byl by předpokládaný výkon na svorkách generátoru 0,9 kw. Ekonomické zhodnocení Zisk elektrické energie z tohoto zařízení by byl cca kwh ročně. Předpokládané investiční náklady se pohybují v rozmezí Kč. V závislosti na ceně energie se pak návratnost může pohybovat od 3 do 5 let. U této aplikace je třeba podotknout, že je vyzkoušená a je možno ji okamžitě instalovat. Další uvažovanou aplikací, kde by však bylo nutné turbínu hermeticky uzavřít, byla náhrada expanzních ventilů čpavku. Zde jsem pro změnu počítal výtěžnost na chladícím zařízení chladíren Plzeňského Prazdroje, kde ročně systémem putuje kg čpavku. Celková ideální výroba je kwh, reálně využitelných tedy kwh. Tato aplikace se při současných cenách energie ukazuje jako nevhodná. Využití odpadních spádů plynů Zde bude zásadním problémem ochlazování plynu při expanzi. To znamená, že je nutné volit jen plyny bez přítomnosti vlhkosti, jinak bude zařízení zamrzat. Uvažovanou aplikací je využití odpadního tlakového spádu CO 2, v plzeňském pivovaru se dodává do rozvodné sítě CO 2 cca 14 mil. kg ročně. Tato síť slouží výrobním provozům pivovaru. Toto množství se po odpaření redukuje z 16 na 7 barů. Při stávající teplotě 30 C by byla roční výroba na tomto zařízení kwh. V případě, že bychom CO 2 Obrázek č. 5: Srovnání LED (nahoře) x sodík (dole) Zdroj: 43

5 E K O L O G I E H O S P O D Á R N O S T předehřáli nějakým zdrojem na 100 C, dosáhli bychom teoretické práce kwh. Reálně uvažujeme o poloviční účinnosti systému, ale i tak by bylo možné dosáhnout zajímavých úspor v řádech stovek tisíc Kč. Bohužel pro tyto výkony v současnosti neexistuje vhodné zařízení, proto jsme požádali naše obchodní partnery z firmy Linde o zvážení výzkumného projektu na využití bezlopatkových turbín pro využití odpadního tlakového spádu po redukci zplyněného CO 2. Pokud se rozhodnou výzkumný projekt realizovat, jsem přesvědčen, že do 5 let zde bude finančně přijatelné zařízení schopné tyto spády zpracovat. VYUŽITÍ CHLADÍCÍHO POTENCIÁLU VODY A OSTATNÍCH MÉDIÍ Abychom mohli uvažovat o využití tohoto potenciálu, je nutné toto médium při výrobním procesu spotřebovávat. Kdybychom využívali povrchové vody, tak poplatky za jejich využívání několikanásobně převýší benefit úspory energie, který by generovalo její využití jako chladícího média. Chlazení výrobních procesů Nejobvyklejší variantou je chlazení kompresorů, ať už přímo jejich pracovního prostoru, nebo média z nich vystupujícího (nejčastěji stlačený vzduch). Konkrétní aplikace tohoto způsobu je možno nalézt v pivovaru Velké Popovice, kde jsou vodou, která je posléze použita pro parní kotel, chlazeny hlavy pístových kompresorů. Průměrný průtok chladících vod je 44 m 3 denně. Při oteplení chladící vody o 15 C vel- Obrázek č. 6: Struktura nano solárního článku mi prosté opatření za Kč se vrátilo během několika měsíců. Obdobnou akci pro chlazení sušiček vzduchu vodou jsme poptali pro vzduchovou stanici Plzeňského Prazdroje, kdy předpokládaná investiční náročnost činí Kč a předpokládaná roční úspora je odhadována na Kč. Voda z tohoto chlazení by byla využita pro předehřev teplé užitkové vody (TUV). Kondenzace chladících plynů Zde se jedná o připojení paralelního kondenzátoru ke stávajícímu kondenzačnímu cyklu. Úspora je pak úměrná množství vody, které tímto způsobem předehřejete. Jen pro příklad jsem spočítal návratnost pro chladící výkon 500 kw, což při plném využití představuje úsporu MWh ročně. Jen pro představu pro tento paralelní kondenzační výkon potřebujeme hodinový průtok 42 m 3 při předpokládaném ohřátí vody o 10 C. V závodě pivovaru Velké Popovice je zatím zapojeno do paralelní kondenzace odmrazování solanky (před tím byla využívána pro odmrazování dodání užitečného tepla z okolí a práci čerpadel), nyní je do chladiče 44

6 M A G A Z Í N solanky, kde standardně dochází k chlazení, přiváděn v době odmazování místo kapalného plynný čpavek, který díky kondenzaci solanku rychle ohřívá a doba odmrazování se tak zkrátila desetkrát z 10 na 1 hod., úspora se pohybuje okolo Kč ročně. Využití chladu technických plynů Technické plyny jsou zásadně skladovány zkapalněné. Proto jim musí být dodána tepelná energie pro odpaření, může být využito jak tepla venkovního prostředí, tak i tepla např. páry. Tato energie vlastně představuje odpadní chlad. Technickým plynem s největším výparným teplem je CO 2. Je-li v dané průmyslové aplikaci spotřeba chladu, je možné uvážit instalaci výparníku technických plynů jako paralelního chladiče. V naší společnosti jsme do investičního plánu připravili akci pro využití tohoto chladu k chlazení glykolu. Navržený výparník CO 2 s kapacitou kg/hod by měl výkon cca 200 kw. To je poměrně zajímavý příspěvek k chladícímu výkonu, který je částečně využíván i pro zkapalňování CO 2. Návratnost takovéhoto opatření je taktéž úměrná ceně energie, ale určitě se vejde do 5 let. LED OSVĚTLENÍ BUDOUCNOSTI I SOUČASNOSTI Osvětlení výrobních hal, skladovacích prostor, představuje značnou spotřebu elektrické energie, konkrétně i v naší společnosti necelých 10 % z celkové spotřeby. Tento podíl jde minimálně o 50 % snížit a to tím, že využijeme místo stávajících zářivek a výbojek LED zdroje. Například firmy 6th dimension (www.6thd.eu) a Snaggi (www.snaggi.com) nabízí ekvivalentní náhradu zářivkových trubic 60, 120, 150 cm za ceny cca od do Kč za kus. Dále také nabízejí náhrady standardních žárovek ze ceny řádu několika set Kč. Úspora na spotřebě osvětlení se pohybuje okolo cca 50 % v porovnání s moderní zářivkou. Dle typu osvětlení lze očekávat návratnost od 2 do 6 let. Se životností zdroje hodin se tato investice rozhodně vyplatí i z důvodů údržby osvětlení. Zajímavé jsou také náhrady veřejného osvětlení, kdy lze vyměnit jak celá svítidla, tak jen vnitřní zdroje světla technologií LED. Spotřeba je pak 3x až 4x nižší, světlo je bílé a sníží se i náklady na údržbu. Zároveň musím konstatovat, že ceny elektřiny rostou a ceny LED zdrojů klesají. SKLÍZEJME SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ ANEB MOŽNÁ BUDOUCNOST SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ Výzkumníci z Idaho National Laboratory představili v roce 2007 nový koncept solárních článků, v jehož možnostech je využít sluneční záření dopadající na zem až s 80% účinností. Zkonstruovat uvedený článek umožnila nano technologie, která dovolila aplikovat princip absorpce elektromagnetických vln, známého z televizních antén na vlnové délky slunečního záření. Výzkumníci vyrobili síť spirálních antén o průměru 1/25 lidského vlasu, která je schopna zachytit foton. Ten po svém zachycení vybudí elektrický proud. Výhodou této technologie je, že může být vyrobena z jakéhokoliv vodivého kovu a zvolíme-li vhodný průměr antény, dokáže zachytit i fotony tepelného záření vyzařovaného zemí zpět do vesmíru. Ústředním problém, který ještě musí výzkumníci vyřešit, je konverze elektrické energie na standardní úroveň, protože jeho frekvence Hz je přibližně 160 milionkrát větší než frekvence v distribuční síti. Teorie, jak tento problém vyřešit, už existuje a výzkumný tým doufá, že budou první funkční solární články k dispozici za 5 let. ZÁVĚR Z výše uvedených opatření byla zatím realizována zejména opatření na využití odpadního tepla, pro připomenutí to bylo využití tepla vody z výplachu sudů, dále využití ohřáté vody z chlazení vzduchových kompresorů jako doplňovací vody do kotle. Byla provedena studie na využití kogenerace pro ČOV pivovaru ve Velkých Popovicích. Byly uskutečněny dvě zkušební instalace LED osvětlení. Dále bylo využito odpadního tepla z chlazení kompresorů po odmrazování solanky. Uvažuje se o rozšíření LED osvětlení a také o případné výrobě elektrické energie z redukcí na parním rozvodu. Tyto uvažované úspory by se mohly uskutečnit do dvou let. LITERATURA [1] [2] [3] qc.ca/eindex.htm [4] [5] py?t=2&i=3403&h=298&pl=42 [6] [7] htpp://www.snaggi.com O AUTOROVI Ing. Bc. MICHAL PEŠTA po absolvování bakalářského studia Humanistiky (Fakulta filosofická ZČU) a magisterského studia Technické ekologie (Fakulta elektrotechnická ZČU) nastoupil v roce 2006 do společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. na pozici vedoucího energetiky do pivovaru Velké Popovice. Po úspěšném působení v tomto místě přešel v roce 2008 na nově vytvořenou pozici specialisty energetiky (pro úspory energie) v závodě Plzeň. Posléze byla je působnost rozšířena v oblastech úspor energie na všechny pivovary společnosti Plzeňský Prazdroj. Kontakt na autora: 45

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

Nové technologie a aplikace. tepelných čerpadel. rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR

Nové technologie a aplikace. tepelných čerpadel. rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR Nové technologie a aplikace tepelných čerpadel rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR 2014 UPLATNĚNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL 6 2 6 2 3a 6 1b 3b 5b 4a 1a 4c 3b 4b 5a EHPA 1 1a 1b 2 3 3a

Více

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE Mgr. Roman Mendrygal Ing. Rostislav Hegar I Ing. Václav Čížek PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování autorům informačního

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 OBSAH 1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 2. KRITÉRIA PRO SPRÁVNOU VOLBU KVET...7 2.1 ENERGETICKÉ KRITÉRIUM...7 2.2 EKOLOGICKÉ KRITÉRIUM...9 2.3 EKONOMICKÉ KRITÉRIUM...12 2.3.1 Investiční

Více

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013

Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení. verze 2013 Alfa Laval - Podklady pro vytápění a chlazení verze 2013 Obsah 1. Představení společnosti Alfa Laval 2. Kontakty 3. Teorie přenosu tepla 4. Aplikace systémů vytápění 5. Aplikace přípravy teplé vody 6.

Více

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5 Bc. Radek Úředníček Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou úspor tepla při ohřevu teplé užitkové vody pomocí tepelného čerpadla

Více

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center

EkoWATT Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie The Renewable and Energy Efficiency Center Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKACE STUDIE... 5 2. ÚVOD... 6 2.1. Energetické plánování OZE v evropském kontextu 6 2.2. Shrnutí 6 3. ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE... 8 3.1. Potenciály OZE 8 3.1.1. Příklady účelově

Více

ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se

ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se CZ/FMP.04/0146 Naučíme se ŠETŘIT ENERGIÍ Energie VĚTRU Energie SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ GEOTERMÁLNÍ energie Energie VODY Energie PŮDY Energie VZDUCHU Energie BIOMASY Energie SKLÁDKOVÉHO PLYNU Energie KALOVÉHO

Více

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ

PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍRUČKA PRO REGIONÁLNÍ VYUŽITÍ KOGENERAČNÍCH ZDROJŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: RAEN spol. s r.o. CityPlan spol. s r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze 5.8.2011 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 O DOKUMENTU... 5 1.2 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE... 6 2.1 ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu Petra Brousilová Bakalářská práce 2011 ý á í Ě É Í Ě É Ý é Ťí í Á í čí í

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb.

Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

Aplikace systémů vytápění. Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě

Aplikace systémů vytápění. Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě Aplikace systémů vytápění Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě Pomáháme vám získat tu správnou teplotu Pohodlí je velmi často otázkou správné teploty. Jedním z hlavních cílů v

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. - 2 - O B S A H

Více

Obnovitelné zdroje. Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029. Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

Obnovitelné zdroje. Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029. Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. Obnovitelné zdroje V Sokolově, 28. ledna 2015 Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. Využití sluneční energie Tepelné a fotovoltaické články

Více

PŘEHLED IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU A POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU EFEKTIVNOST VYBRANÝCH SKUPIN VÝROBKŮ

PŘEHLED IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU A POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU EFEKTIVNOST VYBRANÝCH SKUPIN VÝROBKŮ PŘEHLED IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU A POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU EFEKTIVNOST VYBRANÝCH SKUPIN VÝROBKŮ ELEKTRICKÉ MOTORY OBĚHOVÁ ČERPADLA VENTILÁTORY SVĚTELNÉ ZDROJE KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZDROJE TEPLA

Více

Energetická účinnost v průmyslu. Studentská příručka

Energetická účinnost v průmyslu. Studentská příručka Energetická účinnost v průmyslu Studentská příručka Edice EN 0.1 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia České Budějovice 2012 Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia Tato publikace byla vytvořena v rámci realizace projektu Efektivní energetický region Jižní Čechy Dolní Bavorsko Zadavatel:

Více