Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s."

Transkript

1 E K O L O G I E H O S P O D Á R N O S T Optimalizace energetického hospodářství a úsporná opatření v Plzeňském Prazdroji a.s. Ing. Michal Pešta, specialista energetiky, Plzeňský prazdroj Optimalizace energetického hospodářství je vždy dána charakterem provozu, požadavky technologie a pokročilostí řízení jednotlivých systémů. S kolegy v Prazdroji jsme nastoupili cestu k postupné eliminaci ztrát, ať už tepla, chladu, nebo elektrické energie. A to postupným zmenšováním počtu kondenzátních stanic, které neběželo ruku v ruce s rozvojem závodu, eliminací zbytečné akumulace ledové vody, odstavení odlehčených traf a v neposlední řadě optimalizací řídících algoritmů jednotlivých energetických systémů tak, aby byl zaručen chod zařízení s optimální účinností. Tyto věci lze však dělat pouze na základě dokonalé znalosti energetického systému závodu, a tak se ve svém článku omezím na představení technologií, které nám v současnosti dovolují využít dříve opomíjené zdroje energie. VYUŽITÍ TEPLA ODPADNÍCH VOD Odpadní vodu lze chápat jako druhotnou surovinu. Podrobným rozborem jejích vlastností se lze rozhodnout, jak ji dále využít, neboť odpadní vody mají zpravidla mají značný obsah tepla, které je možné druhotně využít. Dříve snad bývalo problémem, že pro znečištěné vody neexistovaly vhodné výměníky. Dnes však již existují zařízení pro jakkoli znečištěnou odpadní vodu. Dále se pokusím přiblížit hlavní typy výměníků a jejich využití v našich provozech. Typy výměníků pro různé znečištění odpadní vody Typy pro výměnu čistá voda odpadní voda a zhodnocení jejich ekonomického přínosu Deskové výměníky Je možné je použít pouze pro vody znečištěné rozpuštěnou nebo kapalnou odpadní látkou, kterou je třeba pivo. Tyto se budou odpadní vodou snáze zanášet a pro případ, že se zvolí pájené výměníky, je v podstatě možné čistit je pouze chemicky. Rozhodujícím momentem pro jejich instalaci je cena, která je výrazně nižší než pro jiné typy. Ekonomické zhodnocení deskový výměník bude využit při instalaci využití tepla odpadní vody z výplachu sudů na předehřátí vody pro výplach sudů, celá akce stála cca 1 mil. Kč, z toho bude cena výměníku činit Kč. Spirálové výměníky pro shodnou aplikaci by stály Kč. Ze současného provozu je patrné, že předpokládaná úspora 1 mil. korun ročně bude naplněna. Trubkové, spirálové výměníky Je možné je použít i pro vody znečištěné jemnými mechanickými částicemi jen s tou podmínkou, že ohřívané médium se nachází uvnitř trubek, zatímco zdroj tepla proudí pláštěm, tedy obrácené zapojení, než bývá obvyklé. Ekonomické zhodnocení spirálový výměník je využit pro dochlazení odluhu za parním kotlem v pivovaru Velké Popovice. Celá instalace stála Kč, prokazatelná úspora Kč ročně. Výměníky špinavá voda čistá voda Je možné použít v podstatě pro jakkoliv Obrázek č. 1: Princip výměníku špinavá voda - čistá voda 40 Zdroj:

2 M A G A Z Í N znečištěnou vodu, podmínkou však je, že teplo musí být dodáváno do čistého média, které neobsahuje žádné dodatečné znečištění. Princip výměníku spočívá v tom, že teplá odpadní voda teče po absorbéru, který je tvořen absorpčním plechem a plochými trubkami, jimiž protéká ohřívaná čistá kapalina. Výměníky při správném zapojení dokáží i z minimálního rozdílu 5 C získat z odpadu až polovinu jeho energie. Ekonomické zhodnocení: Pro aplikace, kde byl dosud výměník namontován, se pohybovala návratnost vždy do jednoho roku. Výměníky špinavá voda špinavá voda Do těchto výměníků lze pouštět z teplé i studené strany znečištěné médium. Základní konstrukce výměníku spočívá na dvou pravidelně zvlněných trubkách, které jsou do sebe vloženy, přičemž ochlazované médium obvykle proudí vnitřní trubkou a ohřívané médium pláštěm. Ekonomické zhodnocení o instalaci výměníku bylo uvažováno pro předehřev vody před anaerobním reaktorem pro čističku odpadní vody (ČOV) pivovaru ve Velkých Popovicích. V případě, že by byl pro předehřev využíván zemní plyn, byla by čistá návratnost při ceně 6 mil. Kč 2,5 roku. Vzhledem k využití bioplynu bylo toto úsporné opatření odloženo. Tlak [MPa abs.], teplota vstup [ C] MOŽNOSTI KOGENERACE (MOŽNOSTI VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE) Elektrickou energii můžeme generovat třemi způsoby: záměrně vytvořeným entalpickým spádem (parní nebo spalovací turbína, pístový motor), ztrátovým entalpickým spádem (náhrada parních redukčních ventilů točivou redukcí nebo pístovým motorem), využitím odpadních tlakových spádů (výškové spády vody, redukce zemního a technických plynů, chlazení). Možnosti využití záměrně vytvořeného entalpického spádu (parní nebo spalovací turbína, pístový motor) Tlak[MPa abs.], teplota výstup [ C] Spalovací pístový motor Spalovací pístový motor mechanickým pohybem na hřídeli pohání generátor a teplo je získáváno z chlazení pístů a jeho spalin. Tuto aplikaci pokládám za natolik známou, že se jí zde nebudu šířeji věnovat. Při současných cenách energie se o ní však již vyplatí uvažovat i v případě, že bychom měli spalovat zemní plyn, avšak jen s tou podmínkou, že budeme mít dostatečnou tepelnou spotřebu v teplotách do 100 C. Nad těmito teplotami je již potřeba volit jiné kogenerační zdroje. Účinnost přeměny tepelné na mechanickou energii je až 40 %. Celková účinnost systému 85 %. Elektrický výkon [kw] 1.6 MPa, 195 C 0.6 MPa, 160 C 200 kw 1.6 MPa, 280 C 0.6 MPa, 200 C 310 kw Tabulka č. 1: Vliv teplotního spádu na účinnost parní turbíny Tento typ kogenerace je v investičním plánu na rok 2009 pro spalování bioplynu na ČOV pivovaru Velké Popovice. Předpokládané investiční náklady jsou 6 mil. Kč a předpokládaná čistá návratnost 3 roky. Spalovací turbína Spalovací turbína expanze plynu ve spalovací komoře roztáčí hřídel turbíny a s ní i generátor. Spaliny za turbínou jsou schopny vyvíjet páru o poměrně vysokých parametrech, až 400 C. Účinnost přeměny na mechanickou energii je okolo 30 %, celková účinnost systému až 85 %. Cena turbíny pro nízké výkony je však dvojnásobná oproti ceně pístového motoru (pro 1,2 MW el pístový motor 28 mil. Kč, turbína 60 mil. Kč - s rostoucími výkony tento poměr klesá). Parní turbína Parní turbína je nutné mít zdroj páry o dostatečných parametrech. Nejlepší poměr mezi cenou a výkonem je zdroj o parametrech syté páry 14 bar a 192 C stupňů se sálavým přehřívákem, který je schopen dosáhnout až 300 C. Cena pro instalaci s turbínou 10 t hodinově cca 9 mil. Kč je shodná s cenou nového kotle pro 14 t hodinově. S tímto typem kogenerace bylo uvažováno při nákupu nového kotle pro kotelnu pivovaru ve Velkých Popovicích. Předpokládané náklady jsou okolo 9 mil. Kč, předpokládaná čistá návratnost 2,5 roku. Obrázek č. 2: Výměník unex Zdroj: 41

3 E K O L O G I E H O S P O D Á R N O S T Plášť turbíny Rotor Ukotvená hřídel Dráha bodu po obvodu rotoru Obrázek č. 4: Bezlopatková turbína Parní turbína je vhodná i jako náhrada redukčních ventilů. Pro ilustraci uvádím v tabulce 1 uvádím, jak ovlivňuje účinnost teplotní spád na turbíně Možnosti pro využití ztrátového entalpického spádu (náhrada parních redukčních ventilů točivou redukcí nebo pístovým motorem) Točivá redukce tlaku Mezi zařízení pracující na tomto principu lze zařadit parní turbínu a Quasiturbinu. Výše zmíněná turbína je vhodná i pro tuto aplikaci. Vyrábí ji společnost G-Team. Další možností je tzv. Quasiturbina. Její princip v sobě kombinuje turbínu, pístový a wankův motor. Toto zařízení je v současnosti zkonstruováno pro výkony v řádech desítek kw a v tomto rozmezí by bylo možno uvažovat o jejím využití. Jediný problém, který vidím pro její využití, je, že konstrukční tým sídlí v Kanadě. Pístový motor Je alternativa pro nižší výkony a parametry redukované páry. Momentálně je k dispozici výkonová řada v rozmezí 22, 45 a 75 kw. Vyšší výkonová řada, která by měla mít až 300 kw, je ve vývoji. Podstatné však je, že tento motor je omezený teplotou páry 210 C. Tato teplota je horní mezí pro těsnění pístů. Parní pístové motory jsou primárně určeny pro náhradu redukčních ventilů, je však možné přímo využít i za parním kotlem. Výhodou tohoto řešení je sídlo konstrukční firmy v Čechách a nižší investiční náklady než u klasické turbíny. Obrázek č. 3: Quasiturbina 42 Zdroj: quasiturbine.promci.qc.ca/eindex.htm Využití odpadních tlakových spádů (výškové spády vody, redukce zemního a technických plynů, chlazení) Stejně tak jako u využití odpadního tepla se v tomto případě jedná o využití odpadní energie. Podstatné je rozlišovat, zda se jedná

4 M A G A Z Í N o tekutinu nebo plyn. Protože voda, případně i jiná tekutina, koná práci pouze na základě rozdílů své potenciální energie, zatímco plyn při expanzi koná práci také na úkor své vnitřní energie, to znamená, že se ochlazuje. Využití odpadních spádů tekutin Na řadě míst v průmyslu je možné najít několikametrový spád vody, případně výraznější tlakový spád jiné tekutiny. Dnes už existují jednoduché a relativně levné systémy, které dokáží tuto ztrátovou mechanickou energii o výkonu 1 až 100 kw využít. Nejperspektivnějším způsobem jsou bezlopatkové turbíny. Princip bezlopatkové turbíny je prostý. Proud tekutiny protéká zužujícím se profilem, tento zužující se profil vyvolá proudění, vložíme- li do tohoto profilu těleso kulovitého nebo kuželovitého tvaru, je vtaženo ke straně. Na místě jeho dotyku se stěnou vzniká podtlak proti směru proudění. Tímto podtlakem je těleso taženo po stěně statoru (základního profilu) proti směru víru. Příklady uvažovaného využití První uvažovaná aplikace je využití výškového spádu vody z chladících kondenzátorů chladíren Gambrinus. Při spádu 4,5 m a průměrném průtoku 40 l/s je teoretický výkon 1,8 kw. V případě, že bychom jej využili k výrobě elektrické energie, byl by předpokládaný výkon na svorkách generátoru 0,9 kw. Ekonomické zhodnocení Zisk elektrické energie z tohoto zařízení by byl cca kwh ročně. Předpokládané investiční náklady se pohybují v rozmezí Kč. V závislosti na ceně energie se pak návratnost může pohybovat od 3 do 5 let. U této aplikace je třeba podotknout, že je vyzkoušená a je možno ji okamžitě instalovat. Další uvažovanou aplikací, kde by však bylo nutné turbínu hermeticky uzavřít, byla náhrada expanzních ventilů čpavku. Zde jsem pro změnu počítal výtěžnost na chladícím zařízení chladíren Plzeňského Prazdroje, kde ročně systémem putuje kg čpavku. Celková ideální výroba je kwh, reálně využitelných tedy kwh. Tato aplikace se při současných cenách energie ukazuje jako nevhodná. Využití odpadních spádů plynů Zde bude zásadním problémem ochlazování plynu při expanzi. To znamená, že je nutné volit jen plyny bez přítomnosti vlhkosti, jinak bude zařízení zamrzat. Uvažovanou aplikací je využití odpadního tlakového spádu CO 2, v plzeňském pivovaru se dodává do rozvodné sítě CO 2 cca 14 mil. kg ročně. Tato síť slouží výrobním provozům pivovaru. Toto množství se po odpaření redukuje z 16 na 7 barů. Při stávající teplotě 30 C by byla roční výroba na tomto zařízení kwh. V případě, že bychom CO 2 Obrázek č. 5: Srovnání LED (nahoře) x sodík (dole) Zdroj: 43

5 E K O L O G I E H O S P O D Á R N O S T předehřáli nějakým zdrojem na 100 C, dosáhli bychom teoretické práce kwh. Reálně uvažujeme o poloviční účinnosti systému, ale i tak by bylo možné dosáhnout zajímavých úspor v řádech stovek tisíc Kč. Bohužel pro tyto výkony v současnosti neexistuje vhodné zařízení, proto jsme požádali naše obchodní partnery z firmy Linde o zvážení výzkumného projektu na využití bezlopatkových turbín pro využití odpadního tlakového spádu po redukci zplyněného CO 2. Pokud se rozhodnou výzkumný projekt realizovat, jsem přesvědčen, že do 5 let zde bude finančně přijatelné zařízení schopné tyto spády zpracovat. VYUŽITÍ CHLADÍCÍHO POTENCIÁLU VODY A OSTATNÍCH MÉDIÍ Abychom mohli uvažovat o využití tohoto potenciálu, je nutné toto médium při výrobním procesu spotřebovávat. Kdybychom využívali povrchové vody, tak poplatky za jejich využívání několikanásobně převýší benefit úspory energie, který by generovalo její využití jako chladícího média. Chlazení výrobních procesů Nejobvyklejší variantou je chlazení kompresorů, ať už přímo jejich pracovního prostoru, nebo média z nich vystupujícího (nejčastěji stlačený vzduch). Konkrétní aplikace tohoto způsobu je možno nalézt v pivovaru Velké Popovice, kde jsou vodou, která je posléze použita pro parní kotel, chlazeny hlavy pístových kompresorů. Průměrný průtok chladících vod je 44 m 3 denně. Při oteplení chladící vody o 15 C vel- Obrázek č. 6: Struktura nano solárního článku mi prosté opatření za Kč se vrátilo během několika měsíců. Obdobnou akci pro chlazení sušiček vzduchu vodou jsme poptali pro vzduchovou stanici Plzeňského Prazdroje, kdy předpokládaná investiční náročnost činí Kč a předpokládaná roční úspora je odhadována na Kč. Voda z tohoto chlazení by byla využita pro předehřev teplé užitkové vody (TUV). Kondenzace chladících plynů Zde se jedná o připojení paralelního kondenzátoru ke stávajícímu kondenzačnímu cyklu. Úspora je pak úměrná množství vody, které tímto způsobem předehřejete. Jen pro příklad jsem spočítal návratnost pro chladící výkon 500 kw, což při plném využití představuje úsporu MWh ročně. Jen pro představu pro tento paralelní kondenzační výkon potřebujeme hodinový průtok 42 m 3 při předpokládaném ohřátí vody o 10 C. V závodě pivovaru Velké Popovice je zatím zapojeno do paralelní kondenzace odmrazování solanky (před tím byla využívána pro odmrazování dodání užitečného tepla z okolí a práci čerpadel), nyní je do chladiče 44

6 M A G A Z Í N solanky, kde standardně dochází k chlazení, přiváděn v době odmazování místo kapalného plynný čpavek, který díky kondenzaci solanku rychle ohřívá a doba odmrazování se tak zkrátila desetkrát z 10 na 1 hod., úspora se pohybuje okolo Kč ročně. Využití chladu technických plynů Technické plyny jsou zásadně skladovány zkapalněné. Proto jim musí být dodána tepelná energie pro odpaření, může být využito jak tepla venkovního prostředí, tak i tepla např. páry. Tato energie vlastně představuje odpadní chlad. Technickým plynem s největším výparným teplem je CO 2. Je-li v dané průmyslové aplikaci spotřeba chladu, je možné uvážit instalaci výparníku technických plynů jako paralelního chladiče. V naší společnosti jsme do investičního plánu připravili akci pro využití tohoto chladu k chlazení glykolu. Navržený výparník CO 2 s kapacitou kg/hod by měl výkon cca 200 kw. To je poměrně zajímavý příspěvek k chladícímu výkonu, který je částečně využíván i pro zkapalňování CO 2. Návratnost takovéhoto opatření je taktéž úměrná ceně energie, ale určitě se vejde do 5 let. LED OSVĚTLENÍ BUDOUCNOSTI I SOUČASNOSTI Osvětlení výrobních hal, skladovacích prostor, představuje značnou spotřebu elektrické energie, konkrétně i v naší společnosti necelých 10 % z celkové spotřeby. Tento podíl jde minimálně o 50 % snížit a to tím, že využijeme místo stávajících zářivek a výbojek LED zdroje. Například firmy 6th dimension (www.6thd.eu) a Snaggi (www.snaggi.com) nabízí ekvivalentní náhradu zářivkových trubic 60, 120, 150 cm za ceny cca od do Kč za kus. Dále také nabízejí náhrady standardních žárovek ze ceny řádu několika set Kč. Úspora na spotřebě osvětlení se pohybuje okolo cca 50 % v porovnání s moderní zářivkou. Dle typu osvětlení lze očekávat návratnost od 2 do 6 let. Se životností zdroje hodin se tato investice rozhodně vyplatí i z důvodů údržby osvětlení. Zajímavé jsou také náhrady veřejného osvětlení, kdy lze vyměnit jak celá svítidla, tak jen vnitřní zdroje světla technologií LED. Spotřeba je pak 3x až 4x nižší, světlo je bílé a sníží se i náklady na údržbu. Zároveň musím konstatovat, že ceny elektřiny rostou a ceny LED zdrojů klesají. SKLÍZEJME SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ ANEB MOŽNÁ BUDOUCNOST SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ Výzkumníci z Idaho National Laboratory představili v roce 2007 nový koncept solárních článků, v jehož možnostech je využít sluneční záření dopadající na zem až s 80% účinností. Zkonstruovat uvedený článek umožnila nano technologie, která dovolila aplikovat princip absorpce elektromagnetických vln, známého z televizních antén na vlnové délky slunečního záření. Výzkumníci vyrobili síť spirálních antén o průměru 1/25 lidského vlasu, která je schopna zachytit foton. Ten po svém zachycení vybudí elektrický proud. Výhodou této technologie je, že může být vyrobena z jakéhokoliv vodivého kovu a zvolíme-li vhodný průměr antény, dokáže zachytit i fotony tepelného záření vyzařovaného zemí zpět do vesmíru. Ústředním problém, který ještě musí výzkumníci vyřešit, je konverze elektrické energie na standardní úroveň, protože jeho frekvence Hz je přibližně 160 milionkrát větší než frekvence v distribuční síti. Teorie, jak tento problém vyřešit, už existuje a výzkumný tým doufá, že budou první funkční solární články k dispozici za 5 let. ZÁVĚR Z výše uvedených opatření byla zatím realizována zejména opatření na využití odpadního tepla, pro připomenutí to bylo využití tepla vody z výplachu sudů, dále využití ohřáté vody z chlazení vzduchových kompresorů jako doplňovací vody do kotle. Byla provedena studie na využití kogenerace pro ČOV pivovaru ve Velkých Popovicích. Byly uskutečněny dvě zkušební instalace LED osvětlení. Dále bylo využito odpadního tepla z chlazení kompresorů po odmrazování solanky. Uvažuje se o rozšíření LED osvětlení a také o případné výrobě elektrické energie z redukcí na parním rozvodu. Tyto uvažované úspory by se mohly uskutečnit do dvou let. LITERATURA [1] [2] [3] qc.ca/eindex.htm [4] [5] py?t=2&i=3403&h=298&pl=42 [6] [7] htpp://www.snaggi.com O AUTOROVI Ing. Bc. MICHAL PEŠTA po absolvování bakalářského studia Humanistiky (Fakulta filosofická ZČU) a magisterského studia Technické ekologie (Fakulta elektrotechnická ZČU) nastoupil v roce 2006 do společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. na pozici vedoucího energetiky do pivovaru Velké Popovice. Po úspěšném působení v tomto místě přešel v roce 2008 na nově vytvořenou pozici specialisty energetiky (pro úspory energie) v závodě Plzeň. Posléze byla je působnost rozšířena v oblastech úspor energie na všechny pivovary společnosti Plzeňský Prazdroj. Kontakt na autora: 45

28.10.2013. Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

28.10.2013. Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru Parní motor PM VS je objemový parní stroj sestávající z bloku motoru, válců, pístů šoupátkového rozvodu. Parní stroj je spojen s generátorem elektrické energie. Parní stroj i generátor je umístěn na společném

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody MNOHO BEZPLATNÉ SLUNEČNÍ ENERGIE PRO VAŠI KUCHYŇ, SPRCHU A VANU TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody MNOHO BEZPLATNÉ SLUNEČNÍ ENERGIE PRO VAŠI KUCHYŇ, SPRCHU A VANU TEPELNÁ ČERPADLA MNOHO BEZPLATNÉ SLUNEČNÍ ENERGIE PRO VAŠI KUCHYŇ, SPRCHU A VANU Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody TEPELNÁ ČERPADLA Specialista na tepelná čerpadla Přirozeně teplá voda pro vyšší kvalitu života Sotva

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Používání energie v prádelnách

Používání energie v prádelnách Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie v prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie 1

Více

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína automaticky redukuje tlak středotlaké páry na požadovanou hodnotu

Více

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM. Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM. Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika ABSTRAKT Náklady na provoz chladicího zařízení s růstem cen elektrické energie tvoří

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Jan Louženský, E.ON Energie, a.s. 3.11.2015 Energetická skupina E.ON v České republice patří do

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU PLYNU PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO GENERÁTOROVÁ SOUSTROJÍ SPALOVACÍ MOTORY

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU PLYNU PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO GENERÁTOROVÁ SOUSTROJÍ SPALOVACÍ MOTORY KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU PLYNU PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO GENERÁTOROVÁ SOUSTROJÍ SPALOVACÍ MOTORY Kogenerační jednotky Kogenerační jednotky jsou zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla.

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY ENERGETICKÉ PROJEKTY EFEKTIVNĚ! SKUPINA ČEZ

ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY ENERGETICKÉ PROJEKTY EFEKTIVNĚ! SKUPINA ČEZ ENERGETICKÉ PROJEKTY EFEKTIVNĚ! ENERGETICKÉ PROJEKTY Cítíte, že je lepší udělat něco chytře hned, než dlouze váhat nad dokonalým řešením? Uvítáte technickou inovaci vašeho energetického zařízení? Víte,

Více

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s. Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s. Ing. Kamil Stárek, Ph.D., Ing. Kamila Ševelová, doc. Ing. Ladislav Vilimec

Více

Analýza využitelnosti EPC

Analýza využitelnosti EPC Analýza využitelnosti EPC pro areál: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Zpracovatel: AB Facility a.s. Divize ENERGY e-mail: energy@abfacility.com http://www.abfacility.com Praha 01/ 2015 Identifikační

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 09 19 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 09 19 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo:

Více

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie

Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie Praktická využitelnost energetických auditů, distribuce a dodávka energie Konference průmyslových energetiků 25.-26.10.11, ŽILINA Michal Židek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Představení

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením ver. 15.09 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem scluster LED panel s přirozeným světlem a úsporným provozem scluster je mimořádně univerzální LED osvětlení, primárně navržené pro úsporné náhrady výbojek

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Přehled technologii pro energetické využití biomasy Přehled technologii pro energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek Seminář BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE 6. - 7.6. 2006, Hotel Montér, Ostravice Z principiálního hlediska lze rozlišit několik způsobů získávání

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí Pilotní jednotka EZOB Programový projekt výzkumu a vývoje MPO IMPULS na léta 2008 2010 Projekt ev. č.: FI-IM5/156

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Chlazení ledové plochy a požadavky na její optimální provoz Optimální provozní stav ledové plochy Teplota chlazené desky - 7.2

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA 1. Teorie: Tepelné čerpadlo využívá energii okolního prostředí a přeměňuje ji na teplo. Používá se na vytápění budov a ohřev vody. Na stejném principu jako

Více

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky: 1 z 5 2013-02-22 16:21 Úvod (/home/) > CLEANERGY C9G (/cleanergy-9kwe/) > Kogenerační jednotka CLEANERGY C9G Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky: mikrokogenerační jednotka CLEANERGY C9G elektroměr,

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení

Více

Cape Verde Kapverdská republika

Cape Verde Kapverdská republika Cape Verde Kapverdská republika 1975 získání nezávislosti 1990 vyhlášení pluralismu 2006 parlamentní volby Vyhrává vládní strana - Africká strana za nezávislost Kapverd (PAICV) Jejím hlavním cílem je přiblížení

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min SROUBOVÉ ˇ KOMPRESORY S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM 16 34 16 34 PLUS * 35 70 90 210 * Varianta PLUS : s integrovanou kondenzační sušičkou

Více

Aplikace adsorbčního odvlhčování. Aplikace adsorbčního odvlhčování INHOB 2012. Ing. Petr Andres Flair, a.s.

Aplikace adsorbčního odvlhčování. Aplikace adsorbčního odvlhčování INHOB 2012. Ing. Petr Andres Flair, a.s. Aplikace adsorbčního odvlhčování INHOB 2012 Ing. Petr Andres Flair, a.s. Potřeba odvlhčení bazény stavby (HSV, havárie, živelné pohromy, zemní izolace) technologie (elektrotechnika, sklo, plasty, lithiové

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY 21. konference Klimatizace a větrání 2014 OS 01 Klimatizace a větrání STP 2014 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY Marek Begeni, Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní,

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ STAVBA SYSTÉMU 11-22 11-22 PLUS * 37-55 75-160 * Varianta PLUS: Varianta O : s integrovanou kondenzační sušičkou, lze realizovat

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

pro bioplynové stanice

pro bioplynové stanice Progresivní možnosti zvyšov ování účinnosti mikroturbín n jako kogeneračních jednotek pro bioplynové stanice MŽP VaV SPII2f1/27/07 Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů ASIO, spol. s r.o.,tuřanka 1, 627 00 Brno, tel.: 548 428 111, tel.: 725 374 042 e-mail: pinos@asio.cz, www.asio.cz Využití tepla z průmyslových a jiných procesů (Ing. Stanislav Piňos), Ing. Karel Plotěný

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

12.12.2015. Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější

Více

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015. Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015. Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 2015 7. 10. 2015 Energetická efektivita historické budovy metodou EPC k vyšší efektivitě strana 1/26 OBSAH 1. Energy Performance Contracting v historických

Více

Ivo Slavotínek 30. 4. 2013. Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR

Ivo Slavotínek 30. 4. 2013. Perspektivy metody EPC v ČR. Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR Ivo Slavotínek Projekty jk EPC ve státní správě ě Příklady dobré praxe v ČR 30. 4. 2013 Perspektivy metody EPC v ČR Projekty EPC ve státní správě Příklady dobré praxe v ČR strana 1/32 OBSAH 1. Projekty

Více

Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků

Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků - energetický management v praxi Dne:18.4.2013, Ing. Roman Ostarek

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku. Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 4. cvičení Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ uspořádání komponentu 30-75 90-200 201-500 4 Odlučovací systém 1 Air Control (řídicí jednotka) 2 Hnací systém 3 Kompresor 4 Chladicí

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 11 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více