Příští číslo Slovo vyjde Uzávěrka příspěvků do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příští číslo Slovo vyjde 11.1. 2009 Uzávěrka příspěvků do 4.1.2009."

Transkript

1 Pořad bohoslužeb, památky a svátky Pravidelné bohoslužby každou neděli - mše sv. v 8.30 hod.; každý čtvrtek - mše sv. pro děti a mládež v hod. Každou neděli v 17 hod. adorace, každé úterý a pátek v adventní době - rorátní mše sv. v 6.00 hod., každou 1. neděli v měsíci svátostné požehnání a po něm ORATOŘ III. věku Liturgický kalendář Listopad I. neděle adventní - žehnání advent. věnců, od do hod. adventní bdění Prosinec středa, památka sv. Františka Xaverského, kněze čtvrtek, mše sv.,možná přijde i Mikuláš I.pátek v měsíci, adorace rodin, svátost smíření a v mše sv sobota, sv. Mikuláše - adventní tvoření pro kluky i holky- dárky pro misie od 14:00 do 18: II. neděle adventní, - od do hod. adventní bdění; pondělí, slavnost PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU pátek, památka Panny Marie Guadalupské; sobota, památka sv. Lucie, panny a mučednice III. neděle adventní - od do hod. adventní bdění IV. neděle adventní - od do hod. adventní bdění středa - Štědrý den - rozdávání Betlémského světla od 14. do hod. v hod. dětská,,půlnoční mše ve hod. půlnoční mše sv. Česká mše vánoční od Eduarda MARHULY VÁNOČNÍ DOBA čtvrtek, Slavnost Narození Páně - mše sv. v 8.30 hod. - hraje a zpívá DÉJAVU v hod. Živý Betlém před kostelem - v sraz na Slunečním dvoře možnost si prohlédnout nově opravený Slatinský betlém do hod. v svátostné požehnání pátek, svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše sv. v 8.30 hod sobota, svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty neděle, svátek Svaté rodiny - obnova manželských slibů a žehnání manželům a rodinám od 9.30 do a od do hod. možnost si prohlédnout opravený Slatinský betlém středa, poslední den občanského roku mše sv. a adorace na poděkování za přijatá dobrodíní uplynulého roku NOVÝ ROK 2009 Leden 1.1. čtvrtek, Slavnost Matky Boží, Panny Marie - zasvěcený svátek, mše sv. v 8.30 hod Te Deum 2.1. I. pátek v měsíci, památka sv.basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve adorace rodin a svátost smíření, v mše sv sobota, Nejsvětějšího jména Ježíš 4.1. II. neděle po narození Páně- mše sv adorace + oratoř III.věku 6.1. slavnost Zjevení Páně- mše sv. v žehnání vody, kadidla, křídy a zlata svátek Křtu Páně - mše sv. v 8.30 hod. od do hod. poslední možnost si prohlédnout opravený Slatinský betlém adorace končí vánoční doba a začíná liturgické mezidobí (cyklus B) do středy Příští číslo Slovo vyjde Uzávěrka příspěvků do Farní úřad Líšeň, Pohankova 18, tel.: , Příspěvky můžete zasílat také na: web: slatina.macroware.cz

2 Občasník slatinských křesťanů č. 7/08 prosinec 2008 LETOŠNÍ ADVENT A VÁNOCE PROŽÍVANÉ S APOŠTOLEM PAVLEM V listu Galaťanům apoštol Pavel píše: Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. (Gal 4,4-6) Nejen vánoce jsou časem dárků, ale může jim být i čas adventu. Adventní čas budou v kostele odměřovat adventní hodiny.každá čtvrť ciferníku bude jedním týdnem adventu - časem obdarování: 1. týden - čas štědrosti - spolu se sv. Mikulášem se o něco rozdělíme(sladkosti,čas,.. 2. týden - čas modlitby - spolu s pannou Marii se pomodlíme ZDRÁ- VAS za někoho blízkého 3. týden - čas radosti - spolu se sv. Lucií přineseme trochu světla radosti třeba vánoční pohlednicí.. 4. týden - čas pomoci - spolu se sv. Rodinou někomu pomůžeme(úklid pokoje, nádobí, poslouchání Do velkého ciferníku se budou lepit kolečka za rorátní mši. Barevné lístky za splněný úkol každého týdne, kterým jsme se stali pro někoho dárkem. Tyto adventní úkoly nemusí být záležitostí jen dětí, ale mohou se stát společným úsilím rodin, nás všech. O. Pavel Ať je nám čas Adventu i Vánoc časem přijímání i obdarování. Požehnaný a Bohem naplněný čas. NAŠI ZEMŘELÍ 2008 Ve společenství víry, naděje a lásky se rozloučili: František SKLENÁŘ let Miloslav BURŠÍK let Jan PEŠ let Zdeňka HROMKOVÁ let Růžena CRKALOVÁ let Růžena CENKOVÁ let Vlasta MATÚŠOVÁ let Inocenc ŠIK let R.I.P. Requiescat in pacem KŘTY 2008 Z vody a Ducha svatého se narodili: Tereza Berenika MACHALOVÁ...* Patrik DANKO... * Zdeněk Jan Nepomuk STUDENIČ. * Nicole PROTIVOVÁ... * Dominik PRÁT...* Jan Maria HOŠEK... * Hana Bohumila PERNIKÁŘOVÁ. * Iva Marie MATYÁŠOVÁ...* Viktorie KAMEŠOVÁ...* Jakub DVOŘÁK...* Marie VRZALOVÁ... * SVATBY 2008 Věrnost,úctu a lásku si přísahali: Štěpán CENEK a Lenka HODAŇOVÁ Jaromír KUČERA a Monika BORECKÁ Tomáš KALÁB a Lenka DRESTOVÁ 1

3 Advent - nejen předvánoční období adventus znamená latinsky příchod Doba přípravy na Vánoce se nazývá ADVENT. Toto označení pochází z latinského slova adventus, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi. DATUM ADVENTNÍCH NEDĚLÍ Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně adventní neděle Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne ( štědrý večer je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle. 2 ADVENTNÍ VĚNEC Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je Světlo světa (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10) ADVENTNÍ PÍSNĚ - RORÁTY Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - roráty, sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: Rorate coeli de super... - Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století. VÝZNAM ADVENTU - ADVENT V NÁS Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách... Jak jen toužím, abys prožil advent. Jak jen toužím u tebe bydlet, žít důvěrně s tebou a sdílet všechna tvá břemena. Vždyť ti jdu vstříc ve všech tvých přáních. A přece jsem ti ještě nikdy nesměl žádné splnit. Já, tvůj Bůh. Jak jen toužím, abys prožil advent. Jak jen toužím znovu se zrodit ve tvém městě, tvé ulici, ve tvém domě a ve tvém srdci. Vždyť ti jdu vstříc od věčnosti k věčnosti. Ale hledám jen tebe. Já, tvůj Bůh.

4 MODLITBA RŮŽENCE JEN PRO STARÉ LIDI? V.S. Tato modlitba je známa již od 13. století a o její rozšíření se zasloužili hlavně dominikáni. Je to modlitba velice milá Panně Marii.Vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta 7. října 1571 je přičítáno právě modlitbám růženc. Také obléhání Vídně Turky v r.1683 na Kahlenbergu byli Turci poraženi, když se lidé vroucně modlili růženec za zdar bitvy. Vojsku tehdy velel polský král Jan III: Sobieský. V roce let po této bitvě sloužil děkovnou mši svatou v kostele na Kahlenbergu papež Jan Pavel II. V nedávné době díky růžencovému tažení si Rakušané vymodlili neutralitu. Po II. světové válce bylo Rakousko rozděleno mezi armády Anglie, Francie, USA, SSSR. Františkánský kněz Petr Pavlíček ( ), jehož otec se narodil v Olomouci, žil v Rakousku. Na poděkování, že přežil válku, vykonal si pouť do Marizell. Tam uslyšel vnitřní hlas, aby uspořádal křížové tažení modlitební, hlavně modlitbou růžence na podporu jednání o neutralitě Rakouska. Nejdříve narazil na nepochopení ze strany představených, ale po získání souhlasu mělo společenství těch, kteří se k němu přidali, v krátké době členů. V roce 1954 (sto let po vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí Panny Marie) mělo již členů.rakušané věřili,že díky tomu byla podepsána státní smlouva o neutralitě a to 15. května 1954 a Rakousko bylo svobodné. Tehdejší rakouský kancléř Raab děkoval katolíkům za podporu modlitbou a prosil aby i nadále pokračovali v modlitbách za lepší a šťastnější budoucnost Rakouska, aby nebeská Královna rozprostírala nadále ochranný plášť nad naší zemí a byla přímluvkyní u svého božského syna. Od té doby se každoročně koná děkovné modlitební setkání ve vídeňské Staatshalle, kam se vejde osob. Letos v září se tohoto setkání zúčastnilo lidí. Byl tam též husovický farář františkán P. Ignác Majvald. Růženec je modlitba rozjímavá, Především je to krátký životopis Ježíše Krista. Má 4 díly. V prvním jsou to radostné události o Jeho narození a dětství, ve druhém o Jeho působení veřejném, ve třetím o Jeho utrpení a smrti a ve čtvrtém o Jeho vzkříšení, seslání Ducha svatého a oslavení Panny Marie. Je to krátká o obsažná modlitební kniha. Sestra Lucie, jedno za tří dítek, kterým se zjevila Panna Maria ve Fatimě v roce 1917 řekla : Nejsvětější Panna dala růženci takovou sílu, že není žádný hmotný, duchovní, národní nebo mezinárodní problém, který by nemohl být vyřešen růžencem a naší obětí. Kéž jejím slovům uvěříme! RŮŽENEC Napíši vám těch pár řádků, začnu pěkně po pořádku. Určitě jste si všimli, že adorace prvních pátků vedou a připravují rodiny. Otec Pavel jim poděkoval, ale také bychom se chtěli připojit všichni ostatní. Je to od dětí určitá oběť, kterou přinášejí ze svého volného času, aby mohli adorovat. Už se těšíme na další rodiny. Na konci října jsme skončili denní modlení sv. růžence, ale cítili jsme potřebu alespoň jeden den v týdnu se modlit sv. růženec dále. Dohodli jsme se na pátek v 17 hod. Modlíme se za celou farnost, za zdraví pro děti, mládež, staré, nemocné a jiné úmysly. Chtěli bychom vás poprosit, kdo může a má chuť se s námi modlit, je vždy vítán. SPOLEČENSTVÍ matek Budeme moc rádi, když se někteří přidají. 5

5 Farní Martinský večer Míla C. V sobotu 15. listopadu se uskutečnil ve Slatině farní den. Představte si, že za námi přijel sv. Martin na bílém koni se svou družinou. Svítil světlem a bylo na něm vidět, že se do své role opravdu vžil. Chlapeček se opravdu Martin jmenoval. Potom otec Pavel požehnal svatomartinské víno a každému byl nalit přípitek. Přijel také mezi nás pan farář František. Potom účinkovaly děti. Program měly pečlivě připravený a nacvičený. Hrály na flétničky, zpívaly. Také nám zahrály divadlo. Nevím, jak to kdo vnímá, ale stejně malé děti jsou ve svém projevu nejupřímnější. Bylo to moc pěkné, patří jim velký dík. Byly soutěže, bohatá tombola, se kterou měli pořadatelé mnoho práce.uskutečnila se též soutěž fotografií. Fotografie byly krásné všecky, máme mezi sebou moc šikovné farníky. S obdivem jsme si prohlíželi slané a sladké mňamky našich maminek a babiček. Dvě nejlepší byly oceněny. K tanci hrála část scholy- JILM. Nestačili jsme se divit, jak paní Navrátilová tančila všechny druhy tance ve svém věku. Také jsme si oživili svěcení zvonů a některé události, výkladem provázela paní Navrátilová. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení otce Pavla, který v překrásném kroji zazpíval písně svého kraje. Moc děkujeme za všechno, všem kteří účinkovali, připravovali a jakkoli pomáhali. Ptáme se P. Oldřicha Macíka, SDB Radmila Pechová 1. Mohl byste nám na úvod říci něco o sobě, takový krátký životopis? Narodil jsem se v Brně, ale v Brně rodiče nebydleli. Od školních let jsem vyrůstal ve Zlíně. Tam jsem ministroval a seznámil se ze salesiány. Po maturitě na průmyslovce jsem byl dva roky na vojně. Z vojny jsem se hlásil do semináře. Vysvěcen na kněze jsem byl v roce Jako kněz jsem působil v Kravařích u Opavy, v Jeseníku, Mělníku, Rumburku a Plzni. 2.Co Vám dělá radost v Brně, co Vám způsobuje starosti? Žádné velké radosti nebo starosti v Brně neprožívám. Možná, když se mi někdo představí, tak za chvílí zapomenu jeho jmého. 3. Existuje nějaká aktivita, činnost, která vám v Líšni chybí? To že dělám jinou činnost v novém prostředí je pro mne dostatečnou změnou. Takže nemám pocit, že by něco chybělo Mohl byste nám říci něco o svých sourozencích? Mám tři sourozence, dvě sestry a bratra. Bydlí samostatně a mají své rodiny. 5. Máte nějaké své oblíbené místo v ČR? Většinou tam, kde jsem byl. Jsou to Jeseníky, Českosaské Švýcarsko a Šumava. Teď doufám že přibude Moravský kras. 6. Máte nějaké oblíbené poutní místo? Ano. Hostýn 7. Chtěl jste být knězem od dětství? Ne. Rozhodoval jsem se po maturitě. Definitivní rozhodnutí padlo na vojně. 8. Které části bible vás nejvíce oslovují? Nový zákon evangelia a novozákonní listy. 9. Máte oblíbeného apoštola? Sv. Bartoloměje, protože ve třech kostelích, jemu zasvěcených, jsem působil. 10. Který světec kromě Dona Bosca Vás oslovil? Sv.Pavel, kterého jsem si vybral za biřmovacího patrona. 11. Máte oblíbeného autora duchovní literatury, kterého byste nám mohl doporučit? Pro mě populární a čtivý je Alselm Grun, dále John Powell nebo životopisy osobností a svatých. 12. Těšíte se do nebe? Snažím se, abych se tam dostal. 13. Je ještě něco, co byste nám chtěl sdělit? Těším se na příležitosti, kdy Vás budu moci více poznat zase já. * * *

6 15. listopadu 2008 Pavla Vonášková Ztemnělým a ztichlým sálem se najednou ozve hlasité koňské zařehtání a oči všech přítomných se upínají ke vchodovým dveřím, odkud je slyšet klapot kopyt Objevuje se světlo pochodně, kterou třímá v ruce hrdý jezdec na bílém oři v rudém dlouhém plášti. Je následován svoji ozbrojenou družinou Lidé oněmělí úžasem začínají tleskat a světla se rozsvěcují Opravdu takto dramaticky začal letošní MARTINSKÝ FARNÍ VEČER, který se konal čtyři dny po svátku svatého Martina v sále Radnice na Přemyslově náměstí ve Slatině. Zahájení a role moderátora celého večera se již tradičně zhostil pan Hošek. Přivítal mezi námi pana faráře Františka Vavrušu a pana kaplana Pavla Hanáčka. Veškeré své vstupy před jednotlivými body programu prokládal skvělými křesťanskými vtipy. Otec Pavel se na samém počátku ujal slova a pozval k nám svatého Martina na bílém koni, který skutečně v podobě nejmladšího ministranta Martina Vonáška přijel a přivezl důležitou knihu, Benedikcionál, kterou Otec František použil při požehnání džbánků s mladým martinským vínem. Víno roznesli pověření mužové mezi lid a program mohl začít. Úvod patřil děvčatům ze scholy, která předvedla rozmanité pásmo písniček, básniček a různých skladeb zahraných na flétny či keyboard. Vše s nimi nacvičily Irena Sokolová a Hana Motalová, která se na závěr jejich vystoupení proměnila ve vypravěčku pohádky O veliké řepě. Řepu zahrála Monča Vonášková, dědka Klárka Sádecká, babku Gábinka Pechová, vnučku Julča Motalová, kočku Terezka Vraspírová, chytrou opici s provazem Maruška Procházková, myšky Kamilka Motalová a Valentýnka Sádecká a nad všemi svítilo sluníčko - Vlastička Procházková. Děvčata sklidila zasloužený potlesk. Poprvé se do programu zařadila soutěž pro všechny kuchařinky - Martinský mls. Každý, kdo měl zájem, mohl donést sladkou či slanou dobrotu, které paní Konečná s paní Pechovou krásně naaranžovaly na stoly, aby každý mohl štědře ochutnat. Mls, který zaujal, byl odměněn hozením knoflíků do připravených kelímků. Po spočítání všech knoflíků se výherkyní sladké vařečky stala paní Vlahová za vynikající medovník a slanou vařečku dostala paní Krupová za skvělý slanýsýrový??? dort. Pak následovala malá přestávka, během níž se prodávaly losy do tomboly. Los představovala malá obálka s číslem. Uvnitř šedesáti obálek se ukrývaly očíslované citáty, které Pavla Vonášková šťastným výhercům vyměnila za věcné ceny. Potom si vzal slovo Zdeněk Máca a seznámil všechny přítomné se zajímavou soutěží. Týmy představovaly vždy dva stoly a vysílaly na pódium své zástupce, kteří soutěžili. Buď mluveným slovem či svojí kresbou se snažili, aby jejich družstvo uhodlo jako první tajné slovo napsané na lístečku. Dalším bodem programu bylo vyhlášení Fotografické prázdninové soutěže. Pan Příhoda pozval všechny autory fotografií dopředu k pódiu. Zúčastnila se celá rodina Pechova, manželé Žáčkovi a Dolečkovi, skoro celá rodina Mácova a Krupova, pan Lovíšek a Lucka Příhodová. Všichni obdrželi jako milou pozornost dárek od salesiánů kalendář na rok 2009 a vítězové navíc získali Flash disky. Všech 66 fotografií, které jsou momentálně vystavené v oratoři na nástěnce, hodnotilo devět nezávislých porotců, kteří se samozřejmě nemohli účastnit soutěže. Vítězové: 1. Zdeněk Máca - 9 bodů - Záblesk v očích aneb Karlštejn trochu jinak 2. Pavel Krupa - 8 bodů - Rumunsko Věrka Žáčková - 6 bodů - Záchrana apoštolů na moři Kolem sedmé hodiny večerní se v moderátora tomboly proměnil pan Fiala a za asistence Pavly a Michala Vonáškových se uskutečnilo losování 15 hodnotných a i originálních cen, které věnovali věřící. Hlavní cena se skládala z Kaplanovy pálenky a obrovského dortu ve tvaru podkovy. Na závěr losování byla předána cena útěchy v podobě keramického loveckého psa se zakousnutou martinskou husou v tlamě, která se marně snažila převléknout za kachnu. Možná se s ní příště opět v tombole shledáme. Potom zhasla světla v sále a mohli jsme sledovat na plátně staré černobílé fotografie našeho kostela za slovního doprovodu paní Navrátilové a technické podpory pana Motáčka. Po promítání následoval koncert skupiny JILM ve složení Jan Buchta, Irena Sokolová, Laďa a Markéta Kučerovi. Ve 21 hodin přišlo půlnoční překvapení! Otec Pavel se ustrojil do podlužáckého kroje, přes rameno měl koštýř, na klopě mikroport a zazpíval spoustu lidových písniček. Lidí postupně ubývalo a tak se sesedlo k méně stolům. Pod pódiem vznikl rázem taneční parket a začalo se tančit. Skupina JILM má široký záběr, od dechovky až po populární písničky. Ve 22 hodin dorazil na Radnici místní ponocný Jakub Švach a na volský roh odtroubil konec zábavy. Pak už se začalo uklízet a odcházet domů. Na přípravě Martinského večera se podílela spousta lidí a každému patří dík za ochotu a obětavost, která přispěla k tomu, že jsme mohli prožít krásný čas ve společnosti našich přátel. MODLITBA Drahá blahoslavená Panno, zachyť do dlaní slzy mého Boha Otce jako perly do lastury, ať nás ve světle tvých očí hřeje jeho úsměv. Matko, kéž skrz tvůj závoj steskem po člověku prosvítá Otcova něha. 3

Kdo uvěří narozenému?

Kdo uvěří narozenému? Prosinec 2007 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Kdo uvěří narozenému? Radost, kterou vám při dnešní liturgii vyprošuji, je radost nová a hluboká:

Více

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35) FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 12...A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i

Více

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv.

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Společenství 5/13 Dušičkové Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Edita Steinová OBSAH: OPRAVA KOSTELA SV. ANNY.3 DUCHOVNÍ OBNOVY VE FARNOSTI.3 ROZHOVOR S P. OLDŘICHEM

Více

O m i c k ý zpravodaj

O m i c k ý zpravodaj O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 12/2014 prosinec Omické děti, Omičtí Bardi a Cimbálová muzika Omičan, srdečně zvou na Vánoční koncert, který se uskuteční v neděli 21.12.2014, v kostele sv. Jakuba Většího

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže ŽABOKUK Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže 4/2011 Obsah Zamyšlení...3 4 Vánoce, Nový rok, kalendárium...6 9 (Ne)obyčejní lidé naší farnosti...10

Více

občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku Ročník 3 * číslo 5 * Advent a Vánoce 2008 * www.farnostblansko.cz

občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku Ročník 3 * číslo 5 * Advent a Vánoce 2008 * www.farnostblansko.cz občasník o životě Římskokatolické farnosti sv. Martina v Blansku Ročník 3 * číslo 5 * Advent a Vánoce 2008 * www.farnostblansko.cz Jaká je pro nás doba vánoc? Doba je zlá, velmi zlá, opakují si mnozí rodiče.

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013

Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013 Věstník kostela svaté Zdislavy PROSINEC 2013 Advent znamená příchod, dvojí očekávání příchodu Pána Ježíše Narození v Betlémě a druhého příchodu na svět na konci času světa. Advento je latinsky přicházet,

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního

JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 12 PROSINEC JE PŘED NÁMI ADVENT pro mě snad nejhezčí období církevního roku. Ta touha po Vykupiteli, vyjádřená v tolika

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu.

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. 4/12 Prázdninové Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. Přísloví OBSAH: CO NÁS V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ČEKÁ SETKÁNÍ RYTMIKY SVĚDECTVÍ BIŘMOVANCŮ 2 8 19 WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI:

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 90 Hromnice 2011 Modlitba k Duchu svatému Jana Pavla II. Z obsahu Slovo na okraj Program farnosti

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013

fchodoviny Zamyšlení JP / 4 KCMT / 5 Charita / 6 Setkání / 7 KSK / 10 Dobrovolníci / 13 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2013 fchodoviny PRAHA 12 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více