Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, Karolinka. V ý z v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka. V ý z v a"

Transkript

1 Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, Karolinka V ý z v a k podání nabídky dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období z programu ROP Střední Morava Zakázka: Druh zakázky: Nákup sněžného pásového vozidla pro SVHV veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, Radniční náměstí 42, Karolinka Způsob zadání: Dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období z programu ROP Střední Morava - zakázka IV. kategorie Zadavatel zakázky Sdružení Valašsko-Horní Vsacko Vás tímto vyzývá k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky a prokázání splnění kvalifikace. Název zakázky: Nákup sněžného pásového vozidla pro SVHV a) Identifikační údaje veřejného zadavatele Název zadavatele: Sdružení Valašsko-Horní Vsacko Sídlo: Radniční náměstí 42, Karolinka IČ: Zastoupený: Miroslav Koňařík, předseda sdružení b) Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách c) Název a popis předmětu veřejné zakázky Název zakázky: Nákup sněžného pásového vozidla pro SVHV Předmětem projektu je dodávka nového (nepoužitého) sněžného pásového vozidla s datem výroby ne starším než r na údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky západ, dle níže uvedené technické specifikace: 1

2 - max. šířka vozidla vč. příslušenství: mm - min. výkon motoru 90 HP - vytápěná kabina - nezávislé zařízení (stopař) ovládané hydraulikou z kabiny řidiče na výrobu min. 2 běžeckých stop - přední radlice naklápěcí - sněžná fréza - hladící křídlo Součástí dodávky je zajištění publicity projektu dle tiskového podkladu dodaného zadavatelem, tj. trvanlivé a nesmazatelné označení vozidla logem ROP a logem Sdružení Valašsko Horní Vsacko. Konkrétní rozměry budou upřesněny při podpisu smlouvy. d) Předpokládaná cena veřejné zakázky: 2 mil. Kč bez DPH e) Doba a místo plnění : Nejzazší termín dodání je stanoven na Místo plnění: Radniční náměstí 42, Karolinka f) Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek je stanovena do do hod. g) Místo podání nabídky Nabídky je možno podávat doporučeně poštou nebo osobně po předchozí telefonické domluvě na adresu: Obecní úřad ve Zděchově, Zděchov 175, Zděchov. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik jejího převzetí považováno převzetí zásilky adresátem. Nabídky budou v zapečetěné obálce, obálka bude označena heslem Neotvírat - Nákup sněžného pásového vozidla pro SVHV. Na obálce bude zřetelně uvedeno označení uchazeče. h) Údaje o způsobu hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Vítězem výběrového řízení se stane uchazeč, který splní stanovené předpoklady a v rámci předložených nabídek nabídne nejnižší nabídkovou cenu. ch) Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace 2

3 Doklady prokazující splnění kvalifikace, přičemž uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace prokáže uchazeč: - čestným prohlášením, o tom že uchazeč a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů e) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 3

4 f) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. h) není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy. - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán prostá kopie. - dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci prostá kopie. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace. - seznamem obdobných dodávek provedených dodavatelem za posledních 5 let. i) Kontaktní osoba zadavatele Ing. Tomáš Kocourek Mobil: j) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je rozesílána dodavatelům spolu s výzvou k podání nabídky. Nevyzvaní dodavatelé si ji mohou vyžádat u kontaktní osoby zadavatele. k) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky jako např. cestovné, telefonní poplatky, poštovné, poplatek za autorská práva, vedlejší náklady jako např. kurzovní vlivy, obecný vývoj cen apod.). Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za předmět plnění a bude uvedena v krycím listu nabídky, jehož vzor je přílohou této výzvy. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu bez DPH, DPH 20 % a cenu celkem včetně DPH. 4

5 Uchazeč, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do Cena za předmět plnění bude uhrazena kupujícím prodávajícímu až po úspěšném protokolárním předání a převzetí předmětu plnění. Kupující je povinen uhradit fakturu prodávajícího nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. l) Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zadavatel předkládá Obchodní podmínky na dodávku sněžného pásového vozidla vypracované ve formě a struktuře kupní smlouvy, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Návrh kupní smlouvy předložený dodavatelem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. m) Varianty nabídky Varianty nabídky nejsou přípustné. n) Obsah a způsob zpracování nabídek Nabídka bude předložena v písemné formě - 1 x v podobě originálu podepsaném oprávněnou osobou a 1 x v podobě prosté kopie. Nabídka bude zároveň předložena také v elektronické podobě (na CD/DVD nosiči); v případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné uchazeči zaslat oznámení. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Obsah a členění nabídky: a) krycí list nabídky, s uvedením identifikačních údajů uchazeče včetně kontaktní osoby (jméno, telefon, ), opatřený razítkem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat b) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu ch) této výzvy 5

6 c) návrh kupní smlouvy dle vzoru ze zadávací dokumentace návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Nabídka bude dále obsahovat dva originály smlouvy podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Součástí smlouvy bude i příloha smlouvy obsahující podrobné označení jednotlivých položek zboží včetně množství zboží a jeho technických parametrů, dále jednotkovou cenu zboží s DPH a jednotkovou cenu zboží bez DPH. Uchazeč je povinen ke každému podepsanému originálu smlouvy takto jím vypracovanou přílohu připojit. d) Doplňující údaje uchazeč doloží vyobrazení (případně fotografie) a podrobné popisy konkrétních nabízených výrobků. Dále uvede údaje neobsažené v předchozích dokumentech, které pokládá za důležité. o) Další podmínky zadavatele pro plnění zakázky 1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to bud' na základě žádostí uchazeče o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí stejným způsobem, jako zahájil zadávací řízení a současně zašle elektronickou poštou všem uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci. Změna bude provedena nejpozději do 2 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky. 2. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvanému uchazeči vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel vyzvanému uchazeči. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách, která nejsou předmětem hodnocení. 4. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn vyzvat uchazeče, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější, k jednání o návrhu kupní smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo na uzavření smlouvy pouze na část zboží z nabídky. 5. Ve smlouvě uzavírané s vybraným uchazečem bude uchazeč zavázán povinností: - po stanovenou dobu archivovat a řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla, - vytvořit podmínky a umožnit kontrolu oprávněnými osobami případně dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly, či ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní, - umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH). p) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace (písemně nebo elektronicky) k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být kontaktní 6

7 osobě zadavatele doručena alespoň 2 kalendářní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen uvést kontaktní osobu, které se budou dodatečné informace zasílat (jméno, příjmení, č. tel, č. faxu, ovou adresu). Na pozdější podání žádosti o dodatečné informace než je výše uvedená lhůta, zadavatel nebude brát zřetel. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám předá kontaktní osoba zadavatele uchazeči dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče, a to písemně nebo elektronicky. Stejné informace budou poskytnuty i všem známým dalším (i budoucím) uchazečům o zakázku. Dodatečná informace bude zveřejněna i na webových stránkách poskytovatele v souladu s Metodickým pokynem. r) Zrušení zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo: a) zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy, b) odmítnout všechny předložené nabídky, c) změnit nebo doplnit zadávací podmínky. d) neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem. O zrušení zadávacího řízení budou bezodkladně informování všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel však není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení zadávacího řízení. V Karolince dne Miroslav Koňařík, předseda sdružení 7

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Datum vyhlášení zakázky: 17. 3. 2015 Název projektu: Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu turistického

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy

Dodávka modulární robotické pipetovací platformy Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel : Sdružení Valašsko-Horní Vsacko Sídlo: Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka IČ: 67728189 Akce : Bike aréna Vsetín 2 Zadavatel vyhlašuje dle Metodického pokynu ROP

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku

ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku ČSAD POLKOST spol. s r.o. - modernizace vozového parku Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky ČSAD POLKOST spol. s r.o. modernizace vozového parku Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa 100012075 Zadavatel veřejné zakázky Společnost pro Lužické hory se sídlem Valdov 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 26634805 vydává dokument:

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby JI JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor zdravotnictví Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou podle 18

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) mimo procesní režim

Více

A. Výzva pro uchazeče

A. Výzva pro uchazeče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/15.00857 HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více