ZADÁVACÍ(DOKUMENTACE(

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ(DOKUMENTACE("

Transkript

1 ZADÁVACÍ(DOKUMENTACE( Prozpracovánínabídkykveřejnézakázcemaléhorozsahu mimorežimzákonač.137/2006sb.o veřejnýchzakázkách(dálejenzákon) Názevveřejnézakázky: Kotelna(a(zateplení(budovy(ZŠ(v(obci(Bělotín (( Zadavatel: Obec(Bělotín( Sídlo: 75364Bělotín151 IČ: ( Osobaoprávněnájednatzazadavatele:Mgr.(Eduard(Kavala,(starosta 1. VYMEZENÍPŘEDMĚTUPLNĚNÍVEŘEJNÉZAKÁZKY 1.1Popispředmětuplněníveřejnézakázky Rekonstrukceobjektujezaměřenanasníženítepelnýchztrátobjektuanavýměnuzdrojetepla. Jakonovýzdrojteplasenavrhujeinstalace1plynovéhočerpadlavzduch/vodaovýkonu32,5kW a1plynovéhokondenzačníhokotleovýkonuca.45kw. 1.2Dobaplněníveřejnézakázky: Předpokládanézahájení:smlouvabudepodepsánapovyhodnoceníVýběrovéhořízení. Plnění(zakázky(bude(zahájeno(až(po(obdržení(rozhodnutí(o(poskytnutí(dotace(z(OPŽP. Předpokládanéukončenídodávky: Termínyproplněníveřejnézakázkyjsoupředpokládané.( 1.3Místoplněníveřejnézakázky:obecBělotín 1.4Zrušenízadávacíhořízení Zadavatelsivyhrazujeprávonazrušenízadávacíhořízeníbezudánídůvodu,atonejpozdějido uzavření smlouvy. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkolivnárok. 2 PODMÍNKYAPOŽADAVKYNAZPRACOVÁNÍNABÍDKY 2.1Nabídky se podávají písemně a vřádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodnífirmy/názvu.obálkamusíbýtoznačenanázvem: Kotelna(a(zateplení(budovy(ZŠ(v(obci( Bělotín. 2.2Nabídkysepodávajínejpozdějido3.(září(2015(do(10.00(hodin(na(adresu:(Hranická(rozvojová( agentura,( z.s.,( Tř.( 1.( máje( 328,( 753( 01( Hranice. Pozdější doručení nebo na jinou adresu není považovánozařádnépodánínabídky. 1

2 2.3Vnabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče,kontaktníadresapropísemnýstykmeziuchazečemazadavatelem. 2.4Nabídkamusíbýtzpracovánavčeskémjazyceamusíobsahovatnávrhsmlouvy,kterýjesoučástí zadávacídokumentacepodepsanýosobouoprávněnoujednatjménemčizauchazeče.vpřípadě, že návrh smlouvy bude upraven nebo doplněn o další ujednání, budou změny vyznačeny barevně.vesmlouvěbudoudoplněnyidentifikačníúdaje,cenavkč. 2.5Uchazečpředložínabídkuvedvouvyhotoveních.Všechnyvýtiskybudouřádněčitelné,bezškrtů apřepisů. 2.6Pokudpodávánabídkuvíceuchazečůspolečně(společnánabídka),uvedouvnabídcetéžosobu, kterábudezmocněnazastupovattytouchazečepřistykusezadavatelemvprůběhuzadávacího řízení. 2.7Nabídkamusíbýtpředloženavnásledujícístruktuře: a) Krycílist Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných kdalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena včlenění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osobyoprávněnéjednatzauchazeče.uchazečpoužijepřílohuč.1. b) Dokladyprokazujícísplněníkvalifikacevestruktuřeuvedenévbodě3zadávacídokumentace c) Nabídkovácenavčleněnídlebodu5zadávacídokumentace d) Návrhsmlouvy uchazečpoužijepřílohuč.3 2.8Podmínkyzakázkynebudouvprůběhuzadánízakázkyměněny. Zadávací dokumentace, případné změny či doplnění, otázky a odpovědi uchazečů budou zveřejněnynawwwstránkáchzadavatele:www.belotin.cz 3 KVALIFIKACE(DODAVATELŮ( 3.1Základní(kvalifikační(předpoklady(veřejné(zakázky( Základníkvalifikačnípředpokladysplňujedodavatel: a) Kterýnebylpravomocněodsouzenprotrestnýčinspáchanýveprospěchzločinnéhospolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů ztrestné činnosti, podílnictví, přijímáníúplatku,podplácení,nepříméhoúplatkářství,podvodu,úvěrovéhopodvodu,včetně případů,kdyjdeopřípravunebopokusneboúčastenstvínatakovémtrestnémčinu,nebo došlokzahlazeníodsouzenízaspáchánítakovéhotrestnéhočinu.jdetlioprávnickouosobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu dodavateleajetlistatutárnímorgánemdodavatelečičlenemstatutárníhoorgánudodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podávátli nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 2

3 písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat jak ve vztahu kúzemí České republiky, tak kzemisvéhosídla,místapodnikáníčibydliště; b) Který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí spředmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo kzahlazeníodsouzenízaspáchánítakovéhotrestnéhočinu.jdetlioprávnickouosobu,musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a jetli statutárnímorgánemdodavatelečičlenemstatutárníhoorgánudodavateleprávnickáosoba, musítentopředpokladsplňovatstatutárníorgánnebokaždýčlenstatutárníhoorgánutéto právnické osoby. Podávátli nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvímsvéorganizačnísložky,musípředpokladpodletohotopísmenesplňovatvele uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpokladmusídodavatelsplňovatjakvevztahukúzemíčeskérepubliky,takkzemisvého sídla,místapodnikáníčibydliště; c) Kterývposledníchtřechletechnenaplnilskutkovoupodstatujednánínekalésoutěžeformou podplácenípodlezvláštníhoprávníhopředpisu( 49obchodníhozákoníku); d) Vůčijehožmajetkuneprobíhánebovposledníchtřechletechneproběhloinsolvenčnířízení, vněmžbylovydánorozhodnutíoúpadkuneboinsolvenčnínávrhnebylzamítnutproto,že majetek nepostačuje kúhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právníchpředpisů; e) Kterýnenívlikvidaci; f) Kterýnemávevidencidanízachycenydaňovénedoplatky,atojakvČeskérepublice,takzemi sídla,místapodnikáníčibydlištědodavatele; g) Který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak včeskérepublice,takvzemisídla,místapodnikáníčibydlištědodavatele; h) Který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státnípolitikuzaměstnanosti,atojakvčeskérepublice,takvzemisídla,místapodnikáníči bydlištědodavatele; i) Který nebyl vposledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocněuloženokárnéopatřenípodlezvláštníchprávníchpředpisů,jetlipodle 54písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídajícízačinnostdodavatele,vztahujesetentopředpokladnatytoosoby. j) Kterýnenívedenvrejstříkuosobsezákazemplněníveřejnýchzakázek. k) kterému nebyla vposledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegálníprácepodlezvláštníhoprávníhopředpisu Dodavatelprokazujesplněnízákladníchkvalifikačníchpředpokladůpředložením: a) Čestnýmprohlášenímprovšechnybody Profesní(kvalifikační(předpoklady(u(veřejné(zakázky( Profesníkvalifikačnípředpokladyprokážedodavatelkterý: Předložívýpiszobchodníhorejstříku,pokudjevněmzapsán,čivýpiszjinéobdobnéevidence,pokud je vní zapsán, doklad o oprávnění kpodnikání podle zvláštních právních předpisů vrozsahu 3

4 odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 3.3Ekonomické(a(finanční(kvalifikační(předpoklady(veřejné(zakázky( Zadavatelnepožadujesplněnížádnýchekonomickýchafinančníchkvalifikačníchpředpokladů. 3.4Technické(kvalifikační(předpoklady( Zadavatelnepožadujesplněnížádnýchtechnickýchkvalifikačníchpředpokladů. 3.5Dokladyprokazujícísplněníkvalifikacepředkládáuchazečvprostékopii,včeskémjazyce,vjiném případěmusíbýtpředloženyvúřednímpřekladu. 3.6Důsledek(nesplnění(kvalifikace( Dodavatel,kterýnesplníkvalifikacivpožadovanémrozsahu,budezadavatelemvyloučenzúčasti vzadávacímřízení. 3.7Vpřípadě,kdyjekvalifikaceprokazovánaprostřednictvímsubdodavatele,jedodavatelpovinen zadavatelipředložitsmlouvuuzavřenousesubdodavatelem,znížvyplývázávazeksubdodavatele kposkytnutíplněníurčenéhokplněníveřejnézakázkydodavatelemčikposkytnutívěcíčipráv,s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,vjakémsubdodavatelprokázalsplněníkvalifikace. 4 TECHNICKÉ(PODMÍNKY( 4.1Předmět plnění musí splňovat požadavky na technickou specifikaci uvedenou vtechnické dokumentaci přílohač.4. 5 ZPŮSOB(ZPRACOVÁNÍ(NABÍDKOVÉ(CENY( 5.1Uchazečjepovinenuvéstcelkovounabídkovoucenu,atovčleněnícenavKčbezDPH,sazbaDPH v%,celkovádphvkčacelkovácenavčetnědphvkč. 5.2Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerýchdalšíchnákladůspojenýchsplněnímveřejnézakázky. 5.3CenujemožnépřekročitpouzevsouvislostisezměnoudaňovýchpředpisůtýkajícíchseDPH. 5.4Nabídkovácenamusíobsahovatveškerénákladyzajišťujícířádnéplněnípředmětudíla. 6 PLATEBNÍ(PODMÍNKY( Zadodávkubudevystavenajednahromadnáfaktura poukončenídílaapředáníobjednateli. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Plnění bude zahájeno po podpisusmlouvyodílo. 4

5 6.1Daňový doklad faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidanéhodnoty,vezněnípozdějšíchpředpisů.vpřípadě,žefakturanebudemítodpovídající náležitosti,jezadavateloprávněnjivrátitvelhůtěsplatnostizpětuchazečikdoplnění,anižser takdostanedoprodlenísesplatností.lhůtasplatnostipočínáběžetznovuodopětovnéhozaslání náležitědoplněnéhočiopravenéhodokladu. 6.2Zadavatelneposkytujezálohy. 7 HODNOTÍCÍ(KRITÉRIA( 7.1Nabídkybudouhodnocenypodlehodnotícíhokritéria:ekonomickávýhodnost Nejnižšínabídkovácenavč.DPH váha80% Nejvýhodnějšínabídka(nejnižšícena) 100xttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttx90% Cena(hodnota)hodnocenénabídky Délkazáručnídobynatepelnéčerpadlo váha20% Hodnotahodnocenénabídky 100xttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttx20% Nejvýhodnějšínabídka(tzn.nejvyššíhodnota) 8 DALŠÍ(UJEDNÁNÍ( 8.1Zadavatelnepřipouštívariantynabídky. 8.2Zadavatelnehradídodavatelůmnákladyvzniklézúčastivřízení. 8.3Otevírání( obálek( s(nabídkami proběhne dne v10.30 hodin, v kanceláři Hranické rozvojovéagentury,z.s.,tř.1.máje328,75301hranice.otevíráníobálekjeneveřejné. 9 OBCHODNÍ(PODMÍNKY( 9.1Požadovanéobchodnípodmínkyjsouuvedenyvnávrhusmlouvyodílo,kterájenedílnousoučástí zadávacídokumentace přílohač.3zadávacídokumentace. 9.2Žadatel je povinen do návrhu smlouvy doplnit kontaktní údaje, nabídkovou cenu včlenění zadávacídokumentaceinávrhusmlouvy. 5

6 9.3Návrhsmlouvyjesoučástínabídkyžadatele. 9.4Žadatel má právo uvést vnávrhu smlouvy doplnění, úpravy obchodních podmínek, úpravy či doplněnímusíbýtbarevněoznačenyabudoupředmětemdalšíchjednání. Přílohač.1tkrycílist Přílohač.2 čestnéprohlášení Přílohač.3 Obchodnípodmínky návrhsmlouvyododávce Přílohač.4 Technickádokumentace VBělotíně,20.srpna2015 Mgr.EduardKavala,starosta 6

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov

Úvěrový rámec do výše 50 mil. Kč pro akci Energoblok Bouzov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PRO JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM 29 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více