Energetické úspory a energetická účinnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetické úspory a energetická účinnost"

Transkript

1 Dr inż. Kazimierz Herlender Ústav energoelektriky Vysokého učení technického ve Vratislavi Energetické úspory a energetická účinnost Evropské požadavky Klimaticko-energetický balíček 3 x 20 Na summitu Evropské rady dne 9. března 2007 byl přijat Akční plán, který spojuje klimatickou a energetickou politiku Společenství pro omezení růstu průměrné globální teploty o více než 2 st. C na úroveň, která byla před industriálním obdobím a snížení rizika růstu cen a omezené dostupnosti nafty a plynu. K hlavním cílům tohoto plánu patří: snížení emise skleníkových plynů do r o minimálně 20% ve srovnání s r racionalizace využívání energie v důsledku omezení její spotřeby o 20% zvýšení účasti energie vyráběné z OZE na 20% celkové průměrné spotřeby energie v EU v roce 2020 dosažení minimálně 10% podílu biopaliv v prodeji dopravních paliv v r a udržení této úrovně v následujících letech ochrana lesů před nadměrnou těžbou za účelem získávání biomasy a vyvážené využívání zemědělských ploch po účely OZE, včetně biopaliv tak, aby nedošlo ke konkurenci mezi obnovitelnou energetikou a zemědělstvím. Racionalizace spotřeby energie není nic jiného než energetická účinnost. Takže růst energetické účinnosti je prioritou, nutnou pro realizaci jiných cílů nové energetické politiky. Hlavními cíli zvýšení energetické účinnosti jsou: snaha o dosažení nulaenergetického hospodářského růstu, tj. rozvoje ekonomiky následujícího bez růstu požadavků na původní energii, do r snížení energetické náročnosti ekonomiky v Polsku na úroveň EU-15 z r Pro dosažení všech cílů programu 3 x 20 bude nezbytné spojení sil všech zemí EU. Musí k tomu dojít nad všemi politickými, sociálními či ekonomickými rozdíly. Aby se na celém kontinentu snížila poptávka na elektrickou energii, je nezbytné: zlepšení efektivity výroby elektrické energie; pravidelná aktualizace minimálních požadavků týkajících se zařízení využívajících energii; úspora energie v budovách; větší energetická účinnost dopravy; budování povědomí odběratelů energie (!). Základní definice Níže jsou uvedeny ukázkové definice pojmů jako jsou: úspora energie, energetická účinnost, opatření ke zvýšení energetické účinnosti, energetický audit. Úspora energie je množství energie, která je rozdílem mezi energií potenciálně spotřebovanou pro stavbu, technické zařízení nebo instalaci v daném období před uskutečněním jednoho nebo více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a spotřebou energie v této stavbě, technickém zařízení nebo instalaci ve stejném období po uskutečnění 1

2 těchto opatření a při zohlednění normalizace vnějších podmínek ovlivňujících spotřebu energie. Energetická účinnost je poměr získané velikosti užitkového efektu dané stavby, technického zařízení nebo instalace v typických podmínkách jejich užívání nebo provozu ku množství energie spotřebované touto stavbou, technickým zařízením nebo instalací, nezbytné k dosažení tohoto efektu. Takže úsporou energie se rozumí množství uspořené energie, kdežto energetickou účinností se rozumí poměr užitkového efektu dosaženého příslušnými opatřeními. Opatření ke zvýšení energetické účinnosti je opatření spočívající v zavedení změn nebo zdokonalení v objektu, technickém zařízení nebo instalaci, v jejichž důsledku dochází k úspoře energie. Tato opatření mohou mít jak technický (investiční), tak i organizační (neinvestiční) charakter. Základním opatřením je provedení energetického auditu. V různých publikacích lze najít různé definice energetického auditu. V souladu se Směrnicí 2006/32/ES je energetický audit systematický postup získávání dostatečných informací o stávajícím profilu energetické náročnosti stavby nebo skupiny staveb, průmyslového postupu nebo zařízení a soukromých a veřejných služeb, který identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních. V zákoně z 15. dubna 2011 o energetické účinnosti je energetický audit definován jako "studie obsahující analýzu spotřeby energie a určující technický stav stavby, technického zařízení nebo instalace, obsahující seznam opatření ke zvýšení energetické účinnosti těchto staveb, zařízení nebo instalací a také hodnocení jejich ekonomické rentability a dosažitelných úspor energie". Myšlenka obou definicí je podobná, ale ve Směrnici se hovoří o systematickém postupu", kdežto v Zákoně o "studii", což je třeba chápat jako něco jednorázového. Vycházejíc z konstatování, že energetická účinnost je a měla by být systematickým a kontinuálním procesem, je nutné se přiklonit k definici ve Směrnici, která naplňuje myšlenku systémového přístupu ke spoření energie. Audit energetické účinnosti se skládá z řady činností, jejichž cílem je: identifikace zdrojů způsobujících ztráty energie, exergie a faktoru v oběhu stanovení skutečné referenční úrovně vzhledem k aktuálním technickým řešením v této oblasti prezentace návrhu opatření k minimalizaci zjištěných ztrát provedení zjednodušené analýzy pro stanovení základních ekonomických ukazatelů navržených opatření. Energetický audit: umožňuje skutečnou identifikaci zdrojů v oblasti opatření zvyšujících účinnost pomáhá stanovit priority v opatřeních zaměřených na zvýšení efektivity procesu je prvkem nezbytným k získání průkazu energetické účinnosti je opatřením ekonomicky opodstatněným v procesu snižování nákladů na fungování podniku. 2

3 Organizační způsoby zvýšení energetické účinnosti Zvýšení energetické účinnosti bez investic lze dosáhnout analýzou aktuální spotřeby elektrické energie v příslušném období, např. v průběhu dne, týdne nebo měsíce a dokonce i roku, a ověřením, zda jsou možné způsoby organizačních změn v řízení spotřeby energie v těchto obdobích tak, aby se získalo co nejlepší tarif. Všichni prodejci energie v Polsku mají ve své nabídce různé tarify pro různé typy odběratelů. Individuálním odběratelům nabízí každý prodejce minimálně dva základní tarify. G11 a G12. Tarif G11 nejčastěji volený, univerzální tarif pro standardní užívání energie v domácnosti. Charakteristikou je stálá cena elektrické energie ve všech dnech a ve všech obdobích dne, jedná se o celodenní tarif (tzv. jednotarifový produkt). Tarif G12 umožňuje vyúčtovávání spotřebované energie ve dvou časových zónách dne (tzv. dvoutarifový produkt). Nižší tarif se platí po dobu 10 hodin během dne, zpravidla od do 6.00 hod. (tzv. noční proud) a od do hod. (tzv. denní proud). Vyšší tarif platí po dobu 14 hodin během dne, zpravidla od 6.00 do hod. (tzv. dopolední špička) a od do hod. (tzv. odpolední špička). V Polsku 80% domácností používá jednotarifový měřič pobírá celý den energii za stejnou cenu. Pokud je ale velká část spotřeby v nočních hodinách, pak je dvoutarifový produkt (zaznamenávající spotřebu ve dne i v noci za jiné ceny) výhodnější. Obdobně je to s víkendovými tarify, které jsou výhodné ve všech rekreačních domcích (chatách) a dalších místech, kde je spotřeba především v sobotu a neděli. Technické způsoby zvýšení energetické účinnosti K investičním opatřením ke zvýšení energetické účinnosti patří (tzv. oblast opatření zvyšujících účinnost podle Zákona o energetické účinnosti): rekonstrukce a oprava staveb, modernizace zařízení určených pro potřeby domácnosti, osvětlení, zařízení pro vlastní potřebu, zařízení a instalací používaných v průmyslových procesech, místních teplárenských sítí a místních zdrojů tepla, zpětné získávání energie v průmyslových procesech, omezení průtoků jalového výkonu, síťových ztrát v trakcích, ztrát v transformátorech, používání energie produkované ve vlastních nebo připojených k sítí obnovitelných zdrojích energie k vytápění nebo chlazení staveb. Praktické způsoby spoření elektřiny v domácnostech Nyní si asi neumíme představit život bez takových zařízení jako jsou: osvětlení, televize, počítače, pračky, vysavače, ledničky, rychlovarné konvice. Stále více máme v našich bytech i takové vybavení jako jsou: elektrické kuchyňské sporáky, elektrické radiátory, trouby, myčky a řada dalších zařízení, které pro svůj provoz potřebují elektrický proud. Povědomí o pravidlech jejich fungování a řádného provozování může přinést měřitelné finanční přínosy vyplývající ze snížené spotřeby elektřiny. 3

4 Nejspektakulárnější opatření se týkají osvětlení. Z provozu se pravidelně vyřazují žárové zdroje světla s velkým výkonem a navrhuje se používání energeticky úsporných zdrojů, zde je možné jako příklad uvést např. kompaktní zářivky. Kompaktní zářivky zajišťují nízkou spotřebu energie (asi pětinásobně menší než tradiční žárovky) a dlouhou "životnost" (kompaktní zářivka může být desetinásobně trvalejší než tradiční žárovka). Je však nutné pamatovat, že v případě používání kompaktních zářivek se má světlo zhasnout pouze v případě, že odcházíme z místnosti na dobu delší než 6 minut, časté zapínání totiž zkracuje životnost zářivky. V místnostech, kde se osvětlení používá krátkou dobu, je lepší ponechat tradiční žárovky. Níže je uvedeno několik pravidel, které umožní dosažení úspory elektrické energie: světlá barva stěn, stropů a podlahy způsobuje, že místnosti jsou světlejší a vyžadují menší množství žárovek k osvětlení, používejte jednu silnější žárovku místo několika slabších slabší žárovky dávají většinou méně světla ze stejného množství energie, používejte dodatečné bodově světlo (psací stůl, postel, kuchyň) hlavní světlo tak může být mnohem slabší, pravidelně čistěte světelnou armaturu nečistoty na svítilnách mohou snížit světelnou účinnost od 20% do 50% procent, používejte regulaci intenzity osvětlení podle skutečné potřeby dobré efekty přináší různé řídící členy (stmívače), světelná armatura s mnoha žárovkami, dálkové vypínače, detektory pohybu apod. Samozřejmě místo osvětlovat dům, je lepší využít přírodní světlo. Je zdravější pro oči a nic nestojí. Jiným způsobem šetření energie je prověřování režimu stand-by zařízení. Svítící lampička stand-by, která poukazuje na pohotovostní stav zařízení, svědčí o tom, že zařízení po celou dobu pobírá elektrickou energii ze sítě. Zpravidla je v každé domácnosti hned několik zařízení s režimem stand-by. Když přijmeme, že v každé domácnosti jsou taková zařízení s celkovým výkonem cca 20W, tak roční spotřeba elektřiny pro tyto účely činní asi 175 kwh. Všechna zařízení na elektrickou energii v pohotovostním stavu mohou takto v Polsku spotřebovat ročně 2 mil. 600 tis. MWh. Řada zařízení v domácnosti nebo v kanceláři je zapojených nonstop během dne a často i v noci. Jedná se o monitory, počítače, síťová zařízení, tiskárny a kopírky. Sice většina z nich má funkci spánku, ale i tehdy spotřebovávají energii, která je v dlouhém časovém horizontu, např. roku, významná. Když vytáhneme zástrčky ze zásuvek a nenecháme televizi nebo počítač v režimu stand-by můžeme ušetřit cca 30 PLN ročně. Když ze zásuvky vyndáme nabíječku po nabití mobilního telefonu nebo elektrický zubní kartáček můžeme uspořit cca 20 PLN ročně. Při koupi televize nebo počítačového monitoru musíme pamatovat, že ty v technologii LCD jsou rozhodně ekonomičtější ve srovnání s tradičními a plazmovými technologiemi. Na trhu se objevuje stále více modernějších domácích elektrospotřebičů (tj. ledničky, pračky, myčky, mrazničky, sušičky, elektrické trouby) a jedním ze základních parametrů je jejich energetická třída označena písmeny A, B, C, D, E, F, G, která informuje o množství elektrické energie, kterou spotřebují při svém provozu. A je nejnižší spotřeba energie, G 4

5 nejvyšší. Stále častěji se objevují i modely třídy A+ (úspornější o 25% ve srovnání s modely se třídou A) a dokonce A++. Ekologické a spotřebitelské organizace pobízí ke kupování spotřebičů třídy A. Sice bývají dražší než spotřebiče nižších energetických tříd, ale naproti tomu je levnější jejich provoz, jsou šetrnější k životnímu prostředí a zpravidla trvalejší. Vliv na velikost spotřeby elektrické energie elektrospotřebiči má i jejich technologie i správné používání. Níže je uvedeno několik praktických poznámek pro efektivní využívání vybraných spotřebičů: 1. Elektrický vařič (sporák) nádoby, které nezakrývají celou plochu varné desky, způsobují zvýšení spotřeby energie do 50%, přikrytí hrnce pokličkou snižuje spotřebu elektřiny o 20%, otevření trouby způsobuje ztrátu teploty, kterou spotřebič doplňuje delším časem práce. 2. Pračka neúplné využívání objemu pračky zvyšuje spotřebu energie o 35%, sušení znamená dodatečných 50% spotřebované energie, obdobně předpíraní a vyvařování. 3. Lednička špatné umístění ledničky (poblíž radiátorů, trouby, pece nebo na slunci) zvyšuje spotřebu energie o 40%, lednička spotřebovává nejméně elektřiny při teplotě chlazení: od 6 do 8 C v ledničce a -18 C v mrazničce 4. Rychlovarná konvice teflonová varná deska předchází usazování kamene, větší výkon konvice znamená rychlejší vaření a menší ztráty energie, varná deska místo ohřívacího tělesa umožňuje vaření menšího množství vody, pravidelné odstraňování kamene v konvici zkracuje dobu vaření vody a spoří energii. 5. Počítače vždy vypínejte počítač na noc, vypínejte zásuvkové lišty, vypnutý počítač s tiskárnou může spotřebovávat v režimu stand-by i do 40W, co znamená roční dodatečný výdaj 100 PLN za elektřinu, vypínejte lištu, zvlášť když jsou do ni zapojené i napájecí zdroje do modemu, routeru, externího disku, reproduktorů, tiskárnu zapínejte až před tiskem, moderní tiskárny se zprovozňují rychle a pohotovostní režim spotřebovává zbytečně elektrickou energii. Zdá se však, že hlavním pravidlem by mělo být vypínání elektrických zařízení, pokud je nepoužíváme (týká se to i zásuvkových lišt). 5

6 Chytré elektrické rozvody Jiným způsobem ke zvýšení energetické účinnosti je instalování např. v budovách a veřejných objektech chytrých řídících systémů, které umožňují automatické řízení objektu, a to jak z hlediska spotřeby elektrické, tak i tepelné energie. Stále častěji se ve veřejných budovách jako jsou kancelářské budovy, obchodní domy, nemocnice, školy a bytové domy se zvýšeným standardem provedení, kromě tradičních obvodů osvětlení a zásuvek, vyskytují obvody napájecí: zařízení pro vytápění, ventilaci a klimatizaci, pohony čerpadel, žaluzií a rolet, počítačová zařízení, požární instalace, systémy kontroly přístupu a proti vloupání, telekomunikační systémy a systému toku informací. V klasické verzi řešení uvedené instalace pracovaly jako oddělené, co výrazně ztěžovalo jejich provedení a provozní dozor. Rozvoj mikroprocesových systémů a automatiky, ke kterému došlo v posledních dvaceti letech, umožnil zavedení kvalitativních změn pravidel a techniky provedení elektrických rozvodů a stále rozšířenější používání moderních systémů elektrických instalací, kterým se říká systémy "inteligentní" stavby. Cílem inteligentní instalace je integrace všech instalací a systémů nacházejících se v budově do jednoho funkčního celku. Takto získané závislosti mezi instalacemi umožňují spojení funkcí spolupracujících systémů a jejich optimalizaci. Takové řešení významně zvyšuje komfort obsluhy, bezpečnost a má vliv na snížení spotřeby energie. Integrace instalací snižuje náklady jak ve fázi realizace, tak i provozu a údržby objektu. Umožňuje také pozdější provádění změn bez zásahu do kabeláže a bez prorážení zdí. Systém automatiky v inteligentní budově zajišťuje: optimální komfort a bezpečnost užívání, minimalizace spotřeby elektrické a tepelné energie, řízení a monitorování všech technických zařízení objektu, zjišťování a oznamování požáru, zjišťování vloupání a kontrolu přístupu, generování a výměnu informací, které lze využít k řízení, managementu nebo dozoru instalací. V integrovaném systému automatiky budovy lze rozlišit tři úrovně: Úroveň objektu, zahrnuje zařízení, která přímo řídí přijímače a odebírají signály z okolí, Úroveň automatiky, která je zodpovědná za zpracování a výměnu informací mezi zařízeními úrovně objektu, Úroveň řízení (managementu), která umožňuje analýzu a prezentaci informací uživateli. Závěrečné poznámky 6

7 V článku jsou popisovány pouze některé aspekty úspor energie a energetické účinnosti, zejména ty, které mohou poskytnout přínosy individuálnímu odběrateli. Co se týče institucionálních a průmyslových odběratelů, tak Zákon o energetické účinnosti ze dne 15. dubna 2011 zavádí systém bílých certifikátů, který podporuje investice zvyšující účinnost, pro které bude nutné prokázat dosažení předpokládané úspory energie. Aby bylo možné prokázat dosažení úspor, bude nutné provést energetický vstupní audit, který umožní určit předpokládané úspory a po realizaci příslušných opatření bude nutné provést prověřovací audit. Všechny investiční zdroje pro zvýšení energetické účinnosti budou populárnější společně s růstem cen elektrické energie, a toto sledujeme každým rokem a pouze výši nárůstu upravuje předseda Energetického regulačního úřadu. Literatura 7

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Dobrá a špatná praxe

Dobrá a špatná praxe Dobrá a špatná praxe (Verze 2.4.1) Save Age Listopad 2011 Partneři projektu E-zavod - Institute for comprehensive development solutions E-zavod Stát Slovinsko Ingema-Matia Gerontological Institute INGEMA

Více

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM

ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÝ PROVOZ ÚŘADU - METODIKA OBCÍM OBSAH I. ÚVOD... 3 II. OBLASTI PRO ZAVEDENÍ ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉHO PROVOZU ÚŘADU... 4 III. ENVIRONMENTÁLNĚ PŘÍZNIVÉ NAKUPOVÁNÍ... 11 IV. JAK ZAVÉST

Více

Šetříme energii v domácnosti

Šetříme energii v domácnosti Šetříme energii v domácnosti Obsah Šetřit může opravdu každý, začít je možné ihned 2 Mladí, bezdětní 4 Rodina s malými dětmi 5 Rodina s dospívajícími dětmi 6 Rodina s nezávislými dětmi 8 Starší, ekonomicky

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce SKUPINA ČEZ obsah Rádi vám vše osvětlíme 5 co vše je potřeba, když chci odebírat elektřinu? 6 co dělat, když už elektřinu odebírám? 8 jak platit

Více

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Realizátor: Vita Ostrava o.s. Řešitel : ing. Jiří Krist Realizace : březen prosinec 2004 Instituce : Ostravská univerzita

Více

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2

autorizace Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. 4554-500-2/2-KP-01 revize 0 listopad 2000 strana 2 strana 2 autorizace zpracoval: Ing. Miroslav Mareš Doc.Ing. Roman Povýšil, CSc. schválil: Ing. Miroslav Mareš Praha, strana 3 1 Úvod, formulace úlohy 4 2 Specifikace optimální varianty zásobování města

Více

Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků. V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti

Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků. V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti Úvod Pro některé výrobky (v nejširším slova smyslu) je charakteristické, že s jejich

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE. Kombinace EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE. Kombinace EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 1 / 10 květen 2010 Kombinace EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP Metodu Energy Performance Contracting (EPC) již není třeba v tomto zpravodaji

Více

BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení

BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení Guideline - efficient lighting BUY SMART+ Zelené nakupování je správná volba Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení Supported by

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Duben 2012 AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Předkládá: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17 120 00 Praha 2 Czech Republic Tel.:

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Lenka Michnová I Ing. Jan Neuwirt Energetická gramotnost CZ.1.07/3.1.00/37.0276 PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského

Více

Elektrotechnický průmysl. Informační a výukový manuál pro žáky základních a středních škol

Elektrotechnický průmysl. Informační a výukový manuál pro žáky základních a středních škol Informační a výukový manuál pro žáky základních a středních škol Elektrotechnický průmysl Vypracoval: Mgr. Lubomír Franek Bc. Miroslav Maďa Ing. Petr Literák Tomáš Nevřela Podpora a rozvoj elektrotechnických

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů

Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů Sborník technicko-ekonomických postupů vedoucích k vytvoření dispečersky řízeného systému kogeneračních zdrojů Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: EuroEnergy s.r.o.

Více

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ. Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ Doc. Ing. Jaroslav Krbek, CSc. Doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. Praha 2007 Kogenerační jednotky - Zřizování a provoz Vydal GAS s.r.o., Praha Vytiskla tiskárna: PRATR

Více

Podniková energetika v době Smart Grids

Podniková energetika v době Smart Grids Podniková energetika v době Smart Grids Z eletroenergetiky jako inženýrské disciplíny, kdy inženýři de facto rozhodovali, co kdy, kde a jak se vyrobí, přenese, rozdistribuje, se stala věc politická. Inženýři

Více

energetická účinnost

energetická účinnost EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ SVS SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM Institut pro studium perspektivních technologií Oddělení konkurenceschopnosti a udržitelnosti Evropský úřad IPPC Integrovaná prevence

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více