Bakalářská práce EVANGELIZAČNĚ ZAMĚŘENÉ PRÁZDNINOVÉ POBYTY PRO ADOLESCENTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce EVANGELIZAČNĚ ZAMĚŘENÉ PRÁZDNINOVÉ POBYTY PRO ADOLESCENTY"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce EVANGELIZAČNĚ ZAMĚŘENÉ PRÁZDNINOVÉ POBYTY PRO ADOLESCENTY Tereza Špetová Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Teologie a filozofie doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. B7508 Sociální práce Pastorační a sociální práce Praha 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci s názvem Evangelizačně zaměřené prázdninové pobyty pro adolescenty napsala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů. Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu a soukromého studia. V Praze dne Tereza Špetová

3 Anotace Bakalářská práce se věnuje problematice evangelizace v prostředí mladých lidí. Autorka vymezuje základní pojmy a na základě církevních dokumentů stanovuje kritéria pro evangelizační aktivity zaměřené na mládež. Příkladem takové aktivity je evangelizačně zaměřený prázdninový pobyt ENTERcamp pro adolescenty, který pořádá katolická církev jako jednu z nabídek evangelizace mládeže. Cílem evangelizačního pobytu ENTERcamp je předávat hodnoty žitého evangelia tak, aby odpovídaly současným měnícím se touhám a potřebám mládeže. Cílovou skupinou, pro které je pobyt určen jsou mladí lidé ve věku let. Tuto aktivitu autorka podrobuje pastorálně teologické analýze a doporučuje kroky ke zlepšení a prohloubení pobytu. Výsledky svého bádání a vyhodnocení nabízí autorka organizátorům pobytu a pastoračním pracovníkům, kteří se zabývají evangelizací mládeže a přípravě pobytu. Klíčová slova: evangelizace mládeže, pastorace mládeže, evangelizační aktivity, evangelizační prázdninové pobyty, mladí lidé.

4 Summary The thesis deals with the questions concerning evangelization among young people. The author explains basic terms of this field first and then on the basis of the church documents she defines criteria of evangelization activities aimed at the youth. As an example of such activities she describes holiday camp ENTERcamp for adolescents, which is organized by the Catholic Church. The aim of the evangelization camp ENTERcamp is to show the values of living gospel in a way that is suitable for the changing needs and desires of the youth today. The target group of the camp are young people at the age of The author analyses the camp programme from the point of view of pastoral theology and recommends further steps that could improve the impact of the camp and deepen the experience of its participants. The author offers the results of her analysis to the organizers of the camp and to all pastoral workers who are involved in the evangelization activities for the youth. Key words: evangelization of the youth, pastoral work with the youth, evangelizational activities, evangelization at the holiday camps, young people, the youth.

5 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce doc. Mgr. Michalu Kaplánkovi, Th.D., který mě trpělivě a ochotně provázel po celou dobu psaní svým nadhledem, podněty a metodickým vedením práce. Můj dík patří také mým rodičům, kteří mě umožňují studovat a všem, kteří mě podporovali slovem a modlitbou. Můj dík patří i Bohu, který bych chtěla vyjádřit v modlitbou sv. Augustina.

6 Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak pradávná a tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval! Byls uvnitř ve mně, já však venku. Tam jsem tě hledal; sám znetvořený na krásné tvory číhal jsem, na dílo tvých rukou. Ty jsi byl se mnou, já však s tebou ne. Ti tvorové mě vzdalovali od tebe, ač ani oni bez tebe by nebyli. Hlasitě jsi na mě zavolal a prolomil mou hluchotu. Zářil jsi, ze slepoty jsi mě v mžiku uzdravil. Svou vůni jsi kolem rozprostřel, ucítil jsem tě a z hloubi vydechl. Poznal jsem tě a hladovím teď a žízním po tobě. Dotkl ses mne. Touha po tvém pokoji mě stravuje. (Modlitba sv. Augustina)

7 Obsah Úvod Poslání hlásat evangelium Od Krista k církvi hlásající evangelium Povolání každého křesťana ke svědectví Pojem evangelizace Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi Duch evangelizace Jádro evangelizace Způsoby evangelizace Nová evangelizace Dva modely nové evangelizace Eklesiocentrický model inkulturace Bibliocentrický model evangelizace Principy evangelizace mládeže Kritéria pastorace zaměřené na evangelizaci Postoj mladých lidí k církvi a náboženství v České republice Rozdílná přístupy k evangelizaci z hlediska cílové skupiny... 28

8 4.3 Vymezení kritérií pro evangelizaci v pastoraci mládeže Teologická kritéria Etická kritéria Psychologická kritéria Pastorace mládeže a vybrané evangelizační aktivity Vymezení pojmu pastorace mládeže Vliv II. vatikánského koncilu na pastoraci mládeže Modely pastorace mládeže v České republice Vybrané evangelizační aktivity Evangelizační prázdninové pobyty pro adolescenty Adresáti evangelizační pobytů z hlediska věku Adresáti evangelizačních pobytů jako zvláštní cílová skupina Základní model evangelizačně zaměřeného prázdninového pobytu Jump Základní model evangelizačního pobytu ENTERcamp, Vznik Programové základy a prostředky evangelizace Analýza pastoračního programu ENTERcamp Praktická uplatnění principů evangelizace mládeže Naplnění teologických kritérií... 48

9 7.3 Naplnění etických kritérií Naplnění psychologických a pedagogických kritérií Doporučení Zážitkové křesťanství Ovládání někým jiným Krize víry Závěr Bibliografie Internetové zdroje... 62

10 Úvod Záměrem této bakalářské práce je přispět k pastorálně teologickým analýzám, které se věnují evangelizaci mládeže. Zabývá se nabídkou evangelizačně zaměřených prázdninových pobytů pro adolescenty. Zkoumá konkrétní příklad evangelizačního pobytu ENTERcamp, který probíhá v katolické církvi. Svoji pozornost věnuje smyslu a poslání těchto pobytů pro mladé lidi do jaké míry takové pobyty odpovídají na potřeby a touhy mladých lidí. Jádrem práce je popis evangelizačně zaměřeného prázdninového pobytu ENTERcamp a jeho kritická analýza, která ústí v návrh možných zlepšení, které by přispěly k prohloubení evangelizačních aktivit a pobytů pro mladé lidi. Bakalářskou práci autorka koncipuje do dvou částí. V první části uvádí čtenáře do problematiky evangelizace, dotýká se pojmu evangelizace a nová evangelizace, vymezuje tři principy pro naplnění a poslání evangelizace, poté pomocí získaných poznatků a odborné literatury, stanoví kritéria pastorace zaměřené na evangelizaci. V druhé části práce autorka podrobuje evangelizační pobyt ENTERcamp pastorálně teologické analýze. K tomu využívá vymezených principů a kritérií. Pomocí nich určuje, kterým z kritérií program vyhovuje a které naopak ignoruje. Tímto poukazuje na výhody, úskalí a obtíže, které s sebou program nese či může v budoucnu nést. V závěru práce autorka poukazuje na možné úskalí, které mohou na evangelizačně zaměřeném pobytu nastat, a zároveň navrhuje možnosti, které by mohly vést k předcházení vzniku překážek a úskalí, a tím prohloubit fungování evangelizačně zaměřeného pobytu ENTERcamp. 10

11 1. Poslání hlásat evangelium V následujících kapitolách pro vymezení definic, pojmů a upřesnění budeme nejprve pracovat s papežskými dokumenty, které se zabývají evangelizaci a činnostmi, které jsou s evangelizací spojené. Pro přiblížení úlohy laiků v evangelizaci využijeme posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Christifideles laici. Pro přiblížení misijního poslání církve se opíráme o encykliku o stálé platnosti misijního poslání Redemptoris missio. Hlouběji se pak zaměříme na apoštolskou exhortaci Pavla VI. Evangelii nuntiandi, která pojednává přímo o evangelizaci. Inspirací a pomocí nám také budou dokumenty II.vatikánského koncilu, které se týkají náboženské svobody (Dignitatis humanae), misijní činnosti církve (Ad gentes) a apoštolátu laiků (Apostolicam actuositatem). 1.1 Od Krista k církvi hlásající evangelium Ježíš v Janově evangeliu je označen jako vtělené Slovo (Logos), které bylo na počátku, které bylo u Boha, Slovo, které bylo Bůh, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi (srov. Jan 1,1-14). Evangelista Jan ve svém prologu poukazuje, že to není on, kdo hlásá evangelium, ale Ježíš, kterého Bůh poslal. Ježíš sám potvrzuje, že musí zvěstovat Boží království a vztahuje na sebe slova proroka Izaiáše: Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. (Iz 61,1). K tomuto poslání byl Kristus seslán Bohem na svět, aby nesl radostnou zvěst všem lidem. 11

12 Kristus hlásá nejprve Boží království. Boží království má takovou moc, že vše ostatní bude přidáno (srov. Mt 6,33). Ježíš uvádí mnoha způsoby, jak mít podíl na Božím království a jak jej dosáhnout, a doprovází své hlásání a učení mnoha znameními. Poslání hledat, prožívat a hlásat Boží království předává Ježíš nejprve apoštolům, které si přímo vybral: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří, a dá se pokřtít, bude spasen, kdo však neuvěří, bude zavržen. (Mk 16,15). Skrze apoštoly přechází pak tento úkol na celou církev: A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. (Mt 16,18). Poslání církve se tedy děje, pokud je v tomto příkazu Krista církev činná a přítomná mezi lidmi a přivádí je svým příkladným životem k účasti na samotném tajemství Krista. 1 V rámci diskuse o apoštolátu a evangelizaci v druhé polovině 20. století se prosadilo přesvědčení, že církev musí evangelizovat nejprve sebe samu, chce-li ve světě představovat hodnoty evangelia. 2 Pokud církev nebude sama proměněna a neprožije vnitřní obrácení, nemůže zasévat evangelium do srdcí lidí. Církev je nástrojem, skrze nějž chce Kristus uskutečňovat Boží království. Aby církev naplnila své poslání, ujímá se hlásání evangelia, a právě v církvi se člověk setkává s Kristem. Proto mnozí věřící považují současné oddělování Krista od církve za bolestnou zkušenost a poukazují na to, že nelze milovat Krista, aniž bychom milovali církev, vždyť Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni. (Ef 5,25). 3 1 Srov. AG 5. 2 Srov. EN Srov. EN

13 1.2 Povolání každého křesťana ke svědectví Již z názvu podkapitoly je zřejmé, že povolání k vydávání svědectví o Kristu se týká každého z nás. Není to jen činnost kléru, ale celého vyvoleného lidu církve. Každý z nás je pozván jedinečným způsobem k vydávání svědectví. Křesťané-laici (věřící, kteří nepřijali svěcení) mají v církvi specifické postavení, už jen tím, že žijí plně ve světě v běžných podmínkách rodinného i společenského života. Naproti tomu duchovní jsou spíše povoláni ke službě posvěcování společenství. 4 Křesťané mohou na poli světských, společenských a rodinných záležitostí vydávat mnohá svědectví. Podílení křesťanů-laiků na evangelizaci je zřejmé již v prvních dobách křesťanství, a to jak v rodinách, u jednotlivců tak i společenství. 5 Všichni křesťané se podílí na trojím úřadu Krista. Iniciačními svátostmi vstupují do společenství s ostatními, kdo tvoří jedno tělo Kristovo. Vykonáváním charismat, služeb a funkcí se podílí na životě církve. Ve své jedinečnosti nachází každý svým účinným apoštolátem vlastní formy účasti na životě církve. Dělníci jsou v podobenství na vinici Páně povoláni v různých hodinách dne; tím se vyjadřuje, že doby a specifický způsob nasazení pro evangelium jsou různé. Staří lidé, rodiny, mladí lidé-všichni mají své místo svoji cenu a úkol. 6 Hlásání evangelia se týká všech. Hlas Ježíše: Jděte i vy na mou vinici (Mt 20,4), proniká do srdce každého člověka. Každý je poslán osobně zvěstovat evangelium v prostředí, ve kterém se nachází rodina, práce, škola, kamarádi, volný čas. Každá věc, situace, setkání, nese v sobě možnost a příležitost vydávat svědectví. 4 Srov. LG Srov. RM Srov. NEUNER, P. Laici a klérus? Společenství Božího lidu, s

14 2. Pojem evangelizace Ježíš nám společně s církví odhaluje podstatu evangelia pro náš život. Tuto podstatu jsme povoláni předávat dál. V následující kapitole bych chtěla poodkrýt a představit samotný pojem evangelizace s některými jeho aspekty. Samotné slovo evangelizace vychází z řeckého slovesa euangelizein, odvozeného ze složeného substantiva eu-angelion (eu=dobrý, angelion= zvěst/message). Slovo euangelion (evangelium) se vyskytuje v řeckém textu Nového zákona mnohokrát, tímto slovem je míněna zvěst o Kristu a jeho poselství. Sloveso se někdy vyskytuje v mediu (euangelizasthai). Jak aktivní, tak mediální tvar slovesa znamená přinášet dobrou zprávu o Božím království, nebo přesněji sdílet se o tuto dobrou zprávu s druhými lidmi. Ten, kdo se sdílí, přináší dobrou zprávu mezi druhé lidi, je hlasatel evangelia. 7 Jenže současný pojem evangelizace je trochu složitější. Pojem se totiž celá staletí prakticky nepoužíval, takže jeho současné použití už v sobě nese důsledky vývoje teologie a situace jeho rozšíření. Zatímco ještě do začátku 20. století se užíval především pojem misie, a to ve smyslu missio ad gentes, v první polovině 20. století se rozšířil pro evangelizační činnost pojem apoštolát a teprve po II. vatikánském koncilu se v katolické církvi začal prosazovat biblický pojem evangelizace. 8 7 Srov. SOUČEK, J. Řecko-český slovník k Novému Zákonu, s TICHÝ, L. Řecko-český Nový zákon, s Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu, s

15 Základním podnětem, který prohloubil celkový pohled na evangelizaci, byl Biskupský synod, který se konal roku Závěry tohoto synodu formuloval papež Pavel VI. v apoštolské exhortaci Evangelii nuntiandi. Tento základní dokument se snaží o vhled do celkové problematiky a otázek evangelizace. Pavel VI. popisuje ve své exhortaci význam evangelizace následujícími slovy: Evangelizace je dynamická skutečnost, která znamená pro církev přinášet radostnou zvěst všem společenským vrstvám. Církev evangelizuje, pokud, skrze působení božské síly přeměňuje osobní i společné vědomí lidí, činnosti, jimž se věnují, i jejich vlastní život a prostředí. 9 Pavel VI. zde klade důraz na vnitřní proměnu každého jedince. Tato proměna nezasahuje jen osobu, ale celý život a prostředí. Radikální změna, o které se Pavel VI. zmiňuje, bývá označována často řeckým slovem metanoia, jedná se o vnitřní proměnu celého člověka zasáhnutím jeho nitra a srdce. Církevní dokumenty, které píší o evangelizaci, nemají na mysli určitou činnost, ale postup pronikání radostné zvěsti do srdcí lidí. Proto církev nemůže evangelizaci omezit pouze na duši člověka, ale musí respektovat význam všech dimenzí lidství. 10 Někteří teologové, kteří se zabývají evangelizací, rozdělují evangelizaci na dvě formy či dva směry. Prvním směrem evangelizace je evangelizace společnosti. Hlavní důraz kladen na pronikání evangelijních hodnot (láska, odpuštění, smíření) do jednotlivých oblastí společenského života. Druhým směrem evangelizace je osobní evangelizace. V osobní evangelizaci je důležitá vnitřní osobní proměna jedince. Nejprve musí dojít k osobní evangelizaci, tedy k osobní proměně jedince, aby mohlo dojít k evangelizaci společnosti. Z toho 9 EN Srov. KAPLÁNEK, M. Pastorace mládeže, s

16 plyne, že osobní evangelizace je primární. 11 Nemohu evangelizovat a vnášet hodnoty evangelia do společnosti, pokud nejsem sám vnitřně obrácen, proměněn a zasažen silou a hloubkou evangelia, což také koresponduje se slovy Pavla VI. o obrácení: bez osobního vztahu a zkušenosti s Bohem, o němž mám vydávat svědectví, se stávají pokusy svědčit o víře marnými. K osobní evangelizaci můžeme dle významného amerického teologa, kardinála Dullese dojít skrze tři stádia uvedení do víry. Prvním stádiem je první evangelizace (příprava na evangelium), která zahrnuje veškeré přípravy, které nadcházejí před samotným hlásáním Krista, vyvolávají zájem o náboženské otázky a disponují člověka k slyšení radostné zvěsti. Dříve byl používán pojem preevangelizace, tento pojem byl již překonán a nahrazen pojmem první nebo počáteční evangelizace. Druhým stadiem je evangelizace - jedná se o samotné hlásání radostné zvěsti. Pokud projdeme předchozími fázemi, může nastat třetí stadium, kterým je katecheze. V tomto stadiu, jde již o samotné vyučení ve víře Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi Událostí, která nastartovala hlubší reflexi evangelizace, byl biskupský synod v roce Jeho výsledky shrnul Pavel VI. v apoštolské exhortaci Evangelii nuntiandi. Tento základní dokument uvádí do problematiky evangelizace, a samozřejmě je podmíněn dobou svého vzniku. Pavel VI. předkládá na začátku své exhortace tři zásadní otázky, na které se Biskupský synod pokoušel hledat odpovědi: 1) Co se stalo se skrytým pramenem radostné zvěsti, které je schopné proniknout do vědomí člověka? 11 Srov. MUCHA, P. Několik postřehů z evangelizační činnosti u nás. In Pastorační sborník evangelizace. Praha: Arcibiskupství pražské, 1996, s Srov. DULLES, A. Nová evangelizace, s

17 2) Nakolik evangelijní zvěst je schopna vnitřní proměny dnešního člověka? 3) Jaké vhodné metody lze při hlásání evangelia použít, aby se evangelium projevilo v plné síle? 13 Kdybychom tyto otázky chtěli přeložit srozumitelnějším jazykem do dnešní doby, zněly by asi takto: 1) Kam se vytratilo evangelium, proč jeho síla neoslovuje mladého člověka? 2) Co může evangelium přinést člověku dnešní doby? 3) Kam máme vynakládat své úsilí, aby evangelium působilo, jako radostná zvěst? 14 Kromě těchto zásadních otázek poukazuje apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi na hlavní hlasatele evangelia, kterými jsou Kristus a církev, dále představuje samotný pojem evangelizace, který jsem podle této exhortace vymezila již v předchozích kapitolách. Exhortace uvádí základní evangelizační způsoby, představuje hlasatele evangelia a ducha evangelia, který působí, skrze hlasatele evangelia. V exhortaci je přehledně naznačená posloupnost, která jde od Krista k církvi, od pojmu evangelizace k obsahu evangelizace a k evangelizačním způsobům a odtud až k hlasatelům evangelia EN Srov. KAPLÁNEK, M. Evangelizace mládeže. In: Diecézní centrum mládeže Ostravsko-opavské diecéze [online] [cit ]. Dostupné z: 15 Srov. EN. 17

18 2.2 Duch evangelizace V předchozí kapitole jsme uvedli, že slovem evangelizovat se rozumí sdílet radostnou zprávu o Božím království s druhými lidmi. Chci-li sdílet nějakou zprávu s druhými lidmi, musím použít sdělovací prostředek (písemný projev, slovo), bez sdělovacího prostředku nemůže dojít ke sdělení. Papežský kazatel karmelitán Raneiro Cantalamessa klade důraz na prvotní prostředek sdělení. Základním prostředkem, kterým se sděluje každé slovo, je dech, závan. Všechny ostatní prostředky nám pomohou prvotní prostředek uskutečnit. I Boží slovo se řídí touto zákonitostí sdělení. Slovo Boží je přenášeno Božím dechem. Boží dech je v Genezi označován ruah. Z novozákonního pohledu je to Duch svatý, který Boží slovo oživuje a uvádí do pohybu. 16 Apoštolové dostávají dech Ducha svatého k hlásání evangelia. Duch svatý sestupuje na Ježíše v jeho křtu. Ježíš poté na své učedníky- dříve než je rozešle hlásat evangelium - vdechne Ducha svatého: Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těchto slovech na ně dechl a řekl, přijměte Ducha svatého. (Jan 20,21-22). Spolu s posláním hlásat evangelium do celého světa dává Ježíš Ducha svatého, jako prostředek hlásání a obnovení Božího slova. 2.3 Jádro evangelizace Skrze Ducha svatého jsme povoláni šířit Boží slovo a předávat evangelium. Co je základním obsahem a jádrem radostné zvěsti, kterou máme spolu-sdílet s druhými lidmi? 16 Srov. CANTALAMESSA, R. Duch Svatý duše evangelizace, s. 3 18

19 Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi zdůrazňuje, že základem středem a zároveň i vrcholem evangelizace a jejího úsilí zůstane vždy jasné vyznání, že v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se stal člověkem, zemřel a vstal z mrtvých, se poskytuje každému člověku možnost spásy, jako dar Boží milosti a dobrotivosti Způsoby evangelizace Pavel VI. uvádí ve své exhortaci nejrůznější způsoby evangelizace. Největší důraz přikládá osobnímu svědectví života. Tímto způsobem se budeme zabývat ještě podrobněji. Vyzdvihuje také kázání slovem s pomocí moderních prostředků v naší civilizaci. Další způsob, který by se neměl opomíjet, je vyučování katechismu. Zde vnímá potřebu vzdělaných katechetů a lidí působící ve farnostech, kteří vkládají do srdcí lidí základní evangelijní pravdy. Pro naší dobu mají význam sdělovací prostředky, bez nichž se již evangelizace neobejde. Předávat evangelium, skrze sdělovací prostředky však s sebou nese nejedno úskalí, vytrácí se zde především prostor pro osobní setkání. 18 Způsobů evangelizace je mnoho, používají se podle vyspělosti, kultury, spirituality a věku každého jedince. 17 EN Srov. EN

20 3. Nová evangelizace Již z podstaty evangelizace jako dynamické činnosti musí v evangelizaci docházet neustále k rozvoji, přiblížení a obnovení forem hlásání, aby odpovídaly současným náboženským, kulturním a sociálním potřebám. V dekretu Ad gentes o misijním poslání církve se evangelizace vykládá především jako předávání evangelia národům, jež se s evangeliem nesetkaly: Protože celá církev je misionářská a dílo evangelizace je základní povinností Božího lidu, posvátný sněm vyzývá všechny k hluboké vnitřní obnově, aby se s živým vědomím vlastní odpovědnosti za šíření evangelia chopili svého podílu na misijním díle u pohanských národů. 19 Během 20. století však začalo docházet k úpadku křesťanství i v tradičně křesťanských zemích, jako jsou Francie či Německo, které se s první evangelizací sice setkali, ale evangelijní zvěst se z života lidí vytrácel. Tyto země jsou proto také svým způsobem misijní. Tento fakt vedl k úvahám o evangelizaci, která by se odehrávala na celosvětové úrovni. Na exhortaci Pavla VI. navázal Jan Pavel II. programem nová evangelizace, který prohlásil novou evangelizaci za úkol celé církve, a to zejména církve v ekonomicky vyspělých zemích. V tomto programu vzniklo za třicet let mnoho kroků a aktivit, které vedly k obnově víry uprostřed křesťanských zemí. Náboženská lhostejnost ovšem přetrvává dále. Proto v roce 2012 Benedikt XVI. svolal další synod, který opět uvažoval nad formami, metodami a způsoby obnovení evangelijní zvěsti v národech, které se s evangeliem nesetkaly, ale i v národech, kde již evangelijní zvěst byla hlásána, ale nepronikla do srdcí lidí AG Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu, s

21 Program Nové evangelizace formuloval papež Jan Pavel II. v roce Tato připomínka půl tisíciletí evangelizace dojde svého pravého významu, pokud ji vy, biskupové, a s vámi i kněží a další věřící přijmete jako závazek. Ne ovšem jako závazek k reevangelizaci, ale k nové evangelizaci; nové co do horlivosti, metod i projevů. 21 V nové evangelizaci nejde o návrat k minulosti. Nová evangelizace neznamená napodobovat první evangelizaci. Poslání nové evangelizace spočívá v hledání přístupnějších a přitažlivějších cest k lidem, s vědomím sociálních, náboženských a kulturních podmínek, před které je církev postavena při hlásání evangelia. 22 V roce 2012 byl svolán papežem Benediktem XVI. synod, který se konal v Římě. Biskupové světové církve řešili otázku nové evangelizace. V poselství synodu připomíná papež Benedikt XVI. potřebu vést lidi naší doby k setkání s Kristem, jež prostupuje všechny oblasti světa. K tomu je potřeba neustále obnovovat svoji víru, která může znejistit důsledkem kulturního prostředí. Dále se v poselství klade důraz na osobní setkání s Kristem, osobní konverzi, obnovení četby Písma, zachycování příležitostí pro evangelizační působení v dnešním světě především v rodinách. Poselství také zdůrazňuje úlohu farnosti, kněží a laiků a jejich vzájemnou spolupráci. Papež se obrací na mladé lidi a zdůrazňuje, že mladí lidé jsou budoucností církve. V srdcích mladých lidí spatřuje velkou touhu 21 Jan Pavel II. Promluva před XIX. shromážděním CELAM (Port au Prince, 9. března 1983), č. 3. In: AAS 75 I (1983), s In NOVÁ EVANGELIZACE PRO PŘEDÁVÁNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY. In: Synoda biskupů XIII. řádné generální shromáždění: Lineamenta [online]. Vatikán, 2011 [cit ]. Dostupné z: dltm.cz/download/312/synoda2012-lineamenta-cz[dot]doc. 22 Srov. NOVÁ EVANGELIZACE PRO PŘEDÁVÁNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY. In: Synoda biskupů XIII. řádné generální shromáždění: Lineamenta [online]. Vatikán, 2011 [cit ]. Dostupné z Lineamenta-cz[dot]doc, s

22 po pravdě a hodnotách. Na tuto touhu můžeme dát jedinou odpověď, a tou je Kristus. Zdůrazňuje také, že nová evangelizace ve světě mladých lidí je náročná, ale velmi slibná. V evangelizačních dílech je třeba zapojovat mladé lidi do dialogu a konkrétních aktivit. 23 Mladí lidé mají velký potenciál a církev do mladých lidí mnoho vkládá a očekává. Je potřebné, aby mladí lidé byli zapojováni do spoluvytváření aktivit, aby měli pravomoc v činnosti, za niž budou cítit zodpovědnost. Dospělí jim mají projevovat důvěru, která je založena na vzájemném vztahu přijetí. Pouze na vztahu, který je proložen vzájemnou důvěrou, mohou vzniknout velké věci. 3.1 Dva modely nové evangelizace Kaplánek představuje na základě srovnání katolického programu nové evangelizace a obdobných programů protestantských církví, provedeného Walldorfem, dva modely nové evangelizace, které jsou sice samy o sobě zcela odlišné, ale v případě (nejen) České republiky se mohou vzájemně doplňovat. V následujících podkapitolách bych chtěla tyto modely představit a ukázat možnosti jejich kombinace Eklesiocentrický model inkulturace Tento model je rozšířen především v katolickém prostředí. Vychází z přesvědčení, že Evropané jsou převážně křesťané, zakotvení v tradici. Jeho hlavním předpokladem je návrat zbožnosti a úcty k posvátnu do života a kultury evropské společnosti. Proto tento model evangelizace usiluje hlavně o odstranění vzájemných předsudků mezi náboženstvím a kulturou a o vnitřní obnovu církve, 23 Srov. Závěrečné poselství biskupů ze synodu v Římě. In: SYNODUS EPISCOPORUM: 13. VŠEOBECNÉ SHROMÁŽDĚNÍ BISKUPSKÉ SYNODY ŘÍJNA 2012 [online]. Vatikán, 2012 [cit ]. Dostupné z: 22

23 směrem k větší hloubce a autenticitě víry. Tento model bohužel nebere patřičný zřetel na situaci lidí, kterým je křesťanská tradice vzdálená. 24 Díky návratu k tradicím se církev snaží obnovit tradiční prvky, tak aby nabízely a odhalovaly odpovědi na otázky víry. Přitom je ovšem potřeba také přijímat kritiku křesťanů i nekřesťanů, jelikož za touto kritikou se může často skrývat hluboká touha po pravých hodnotách a autentickém náboženství. Je nutné se oprostit od obranných postojů, které nám brání vyjít vstříc lidem, kteří hledají Boha Bibliocentrický model evangelizace V evangelickém prostředí nalezneme častěji druhý model nové evangelizace, který se označuje jako bibliocentrický model překladu. Tento model na rozdíl od eklesiocentrického modelu nepředpokládá, že Evropané jsou zakotveni v tradici, ale domnívá se, že každý má právo na to, aby se setkal s hlásáním evangelia, které bude pro něj srozumitelné a mohl dojít k vlastnímu obrácení a změně života. Slovo překlad zde znamená překlad evangelia do řeči naší doby. Tento model je otevřen kritice dosavadní tradice i praxe, která může dovést hledajícího člověka ke změně smýšlení. 25 Mnoho mladých lidí se setkalo s nesrozumitelnou řečí evangelia. Proto je nutné vytvářet podmínky k předávání evangelia srozumitelným jazykem, což předpokládá znalost jazyka současného člověka, a to je možné jen tehdy, když s ním budeme v jeho bolestech, radostech, otázkách a vztazích Srov. WALLDORF, F. Die Neuevangelisierung Europas Missionstheologien im europäischen s Srov. Tamtéž, s Srov. KAPLÁNEK, M. Evangelizovat výchovou a vychovávat evangeliem: Inkulturační model nové evangelizace jako klíč k hledání nové tváře náboženské pedagogiky. 23

24 3.1.3 Principy evangelizace mládeže Kaplánek se domnívá, že je v naší společnosti užitečné oba výše představené modely propojit. Přijmeme-li tento předpoklad, můžeme dojít k několika klíčovým principům. 27 Na základě srovnání obou modelů a analýzy situace mládeže v naší společnosti jsem se pokusila formulovat tři principy evangelizace, které vycházejí z propojení obou uvedených modelů. Principy, které zde uvádím, jsou pouze mým osobním pokusem o syntézu uvedených modelů v kontextu situace víry v České republice. 1) Předávat evangelium jazykem, který bude pro mladé lidi dostupný překlad evangelia Takovému jazyku se můžeme naučit pouze tehdy, budeme-li skutečně žít s mladými lidmi v jejich každodenních situacích. Pro církev je potřebné, aby hledala takový jazyk, který bude zpřístupňovat mladým lidem hlavní poselství evangelia a tradici církve, aby rozuměla jazyku mládeže. Upřímný dialog lze s mladými lidmi vést tehdy, je-li jejich vztah v dialogu postaven na důvěře a jsouli ti, kdo vedou dialog, autentickými svědky víry. 28 Upřímný dialog by také měl církvi otevřít pohled na svět, který by mohl mladým lidem zprostředkovat proměněný pohled na církev. 29 In: Katolická církev v České republice [online] [cit ]. Dostupné z: 27 Srov. Tamtéž. 28 Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR, s Viz MARTINEK, M. Ztracená generace, s

25 2) Přijímat kritiku mladých lidí a být jim nablízku v jejich hledání Církev by měla přijímat konstruktivní kritiku mladých lidí. Mladí lidé bývají často kritičtí vůči nauce církve. Budeme-li s mladými lidmi v jejich hledání a otázkách, pochopíme smysl jejich kritiky. Kritika může mladého člověka sice na čas vzdálit od víry, ale za ostrými slovy kritiky bývá někdy skryta skutečná touha po žitém křesťanství. Kritičnost mladých lidí je tedy možné chápat jako příležitost k dialogu. V dnešní individualizované společnosti, kdy osobní postoj k náboženství nevychází z tradice, ale z osobního rozhodnutí, nemusí mladí lidé ztotožňovat náboženství s institucí a systémem, ale osobně se rozhodnou přijmout některé prvky náboženství. Osobní rozhodnutí pro přijetí prvků, spolu s možností neztotožňovat se s institucí, otevírá prostor pro lidi kritické a přemýšlivé. V pastoraci je velmi důležité dávat prostor právě kritice, která často vede do hloubky věcí. 30 Sám Ježíš byl v mnoha situacích kritický a šel za hranici zákona a tehdejších příkazů. V příběhu o milosrdném Samaritánovi nám to jasně dokazuje. Přestupuje tehdejší zákon kultické čistoty a dotýká se malomocného, uzdravuje v sobotu, překračuje zákony, je odsuzován a zavrhován. Ale jeho kritika ho vede k autentické lásce k Bohu a bližnímu. 3) Svědčit o víře životem křesťanů důležitost osobního svědectví Jak jsme již uvedli v předchozích kapitolách, každý z nás je poslán a povolán osobně svědčit o Kristu specifickým způsobem. Bůh si používá různé lidi v různý čas a každého vybavuje dary pro službu svědectví. Podstatou našeho svědectví je radostná zvěst o příchodu Božího království. K vydávání svědectví 30 Srov. KAPLÁNEK, M. Fenomén individualizace a jeho vztah k individuálnímu rozhodnutí víry. In: Studia theologicia 4, léto 2001, str. 74; MARTINEK. Ztracená generace: : o duchovním dialogu mezi českou mládeží a katolickou církví, s

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby

Ježíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně. Křest Křest a další bohoslužby KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 6. POSLÁNÍ CÍRKVÍ: MARTYRIA 2 MARTYRIA - svědectví (služba slova) - slavení (bohoslužba) Činnosti církve Svědectví o Ježíšovi (J 21,24) Ježíšův příkaz

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: ROČNÍK: 8 VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY Žák je s vědomím Ježíše Krista jako vzoru 8.1 V zrcadle/pohledy vzhůru/nový Totalitní systémy,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2010. 3

Křesťanská sociální etika. M. Martinek 2010. 3 Křesťanská sociální etika Jabok 200 . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se souběžně učí na

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2013

Praktická teologie pro sociální pracovníky. ETF / Jabok 2013 Praktická teologie pro sociální pracovníky ETF / Jabok 203 . Úvod do předmětu, vzájemný vztah praktické teologie, pastorace a sociální práce Praxe v rámci VOŠ Jabok / oboru PSP ETF Studenti Jaboku / oboru

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA Pracovní verze metodiky pro Královéhradeckou diecézi Celoroční program pro systematickou katechezi dětí ve věku přibližně kolem devíti let nebo

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více