Bakalářská práce EVANGELIZAČNĚ ZAMĚŘENÉ PRÁZDNINOVÉ POBYTY PRO ADOLESCENTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce EVANGELIZAČNĚ ZAMĚŘENÉ PRÁZDNINOVÉ POBYTY PRO ADOLESCENTY"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce EVANGELIZAČNĚ ZAMĚŘENÉ PRÁZDNINOVÉ POBYTY PRO ADOLESCENTY Tereza Špetová Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Teologie a filozofie doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. B7508 Sociální práce Pastorační a sociální práce Praha 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci s názvem Evangelizačně zaměřené prázdninové pobyty pro adolescenty napsala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů. Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu a soukromého studia. V Praze dne Tereza Špetová

3 Anotace Bakalářská práce se věnuje problematice evangelizace v prostředí mladých lidí. Autorka vymezuje základní pojmy a na základě církevních dokumentů stanovuje kritéria pro evangelizační aktivity zaměřené na mládež. Příkladem takové aktivity je evangelizačně zaměřený prázdninový pobyt ENTERcamp pro adolescenty, který pořádá katolická církev jako jednu z nabídek evangelizace mládeže. Cílem evangelizačního pobytu ENTERcamp je předávat hodnoty žitého evangelia tak, aby odpovídaly současným měnícím se touhám a potřebám mládeže. Cílovou skupinou, pro které je pobyt určen jsou mladí lidé ve věku let. Tuto aktivitu autorka podrobuje pastorálně teologické analýze a doporučuje kroky ke zlepšení a prohloubení pobytu. Výsledky svého bádání a vyhodnocení nabízí autorka organizátorům pobytu a pastoračním pracovníkům, kteří se zabývají evangelizací mládeže a přípravě pobytu. Klíčová slova: evangelizace mládeže, pastorace mládeže, evangelizační aktivity, evangelizační prázdninové pobyty, mladí lidé.

4 Summary The thesis deals with the questions concerning evangelization among young people. The author explains basic terms of this field first and then on the basis of the church documents she defines criteria of evangelization activities aimed at the youth. As an example of such activities she describes holiday camp ENTERcamp for adolescents, which is organized by the Catholic Church. The aim of the evangelization camp ENTERcamp is to show the values of living gospel in a way that is suitable for the changing needs and desires of the youth today. The target group of the camp are young people at the age of The author analyses the camp programme from the point of view of pastoral theology and recommends further steps that could improve the impact of the camp and deepen the experience of its participants. The author offers the results of her analysis to the organizers of the camp and to all pastoral workers who are involved in the evangelization activities for the youth. Key words: evangelization of the youth, pastoral work with the youth, evangelizational activities, evangelization at the holiday camps, young people, the youth.

5 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce doc. Mgr. Michalu Kaplánkovi, Th.D., který mě trpělivě a ochotně provázel po celou dobu psaní svým nadhledem, podněty a metodickým vedením práce. Můj dík patří také mým rodičům, kteří mě umožňují studovat a všem, kteří mě podporovali slovem a modlitbou. Můj dík patří i Bohu, který bych chtěla vyjádřit v modlitbou sv. Augustina.

6 Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak pradávná a tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval! Byls uvnitř ve mně, já však venku. Tam jsem tě hledal; sám znetvořený na krásné tvory číhal jsem, na dílo tvých rukou. Ty jsi byl se mnou, já však s tebou ne. Ti tvorové mě vzdalovali od tebe, ač ani oni bez tebe by nebyli. Hlasitě jsi na mě zavolal a prolomil mou hluchotu. Zářil jsi, ze slepoty jsi mě v mžiku uzdravil. Svou vůni jsi kolem rozprostřel, ucítil jsem tě a z hloubi vydechl. Poznal jsem tě a hladovím teď a žízním po tobě. Dotkl ses mne. Touha po tvém pokoji mě stravuje. (Modlitba sv. Augustina)

7 Obsah Úvod Poslání hlásat evangelium Od Krista k církvi hlásající evangelium Povolání každého křesťana ke svědectví Pojem evangelizace Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi Duch evangelizace Jádro evangelizace Způsoby evangelizace Nová evangelizace Dva modely nové evangelizace Eklesiocentrický model inkulturace Bibliocentrický model evangelizace Principy evangelizace mládeže Kritéria pastorace zaměřené na evangelizaci Postoj mladých lidí k církvi a náboženství v České republice Rozdílná přístupy k evangelizaci z hlediska cílové skupiny... 28

8 4.3 Vymezení kritérií pro evangelizaci v pastoraci mládeže Teologická kritéria Etická kritéria Psychologická kritéria Pastorace mládeže a vybrané evangelizační aktivity Vymezení pojmu pastorace mládeže Vliv II. vatikánského koncilu na pastoraci mládeže Modely pastorace mládeže v České republice Vybrané evangelizační aktivity Evangelizační prázdninové pobyty pro adolescenty Adresáti evangelizační pobytů z hlediska věku Adresáti evangelizačních pobytů jako zvláštní cílová skupina Základní model evangelizačně zaměřeného prázdninového pobytu Jump Základní model evangelizačního pobytu ENTERcamp, Vznik Programové základy a prostředky evangelizace Analýza pastoračního programu ENTERcamp Praktická uplatnění principů evangelizace mládeže Naplnění teologických kritérií... 48

9 7.3 Naplnění etických kritérií Naplnění psychologických a pedagogických kritérií Doporučení Zážitkové křesťanství Ovládání někým jiným Krize víry Závěr Bibliografie Internetové zdroje... 62

10 Úvod Záměrem této bakalářské práce je přispět k pastorálně teologickým analýzám, které se věnují evangelizaci mládeže. Zabývá se nabídkou evangelizačně zaměřených prázdninových pobytů pro adolescenty. Zkoumá konkrétní příklad evangelizačního pobytu ENTERcamp, který probíhá v katolické církvi. Svoji pozornost věnuje smyslu a poslání těchto pobytů pro mladé lidi do jaké míry takové pobyty odpovídají na potřeby a touhy mladých lidí. Jádrem práce je popis evangelizačně zaměřeného prázdninového pobytu ENTERcamp a jeho kritická analýza, která ústí v návrh možných zlepšení, které by přispěly k prohloubení evangelizačních aktivit a pobytů pro mladé lidi. Bakalářskou práci autorka koncipuje do dvou částí. V první části uvádí čtenáře do problematiky evangelizace, dotýká se pojmu evangelizace a nová evangelizace, vymezuje tři principy pro naplnění a poslání evangelizace, poté pomocí získaných poznatků a odborné literatury, stanoví kritéria pastorace zaměřené na evangelizaci. V druhé části práce autorka podrobuje evangelizační pobyt ENTERcamp pastorálně teologické analýze. K tomu využívá vymezených principů a kritérií. Pomocí nich určuje, kterým z kritérií program vyhovuje a které naopak ignoruje. Tímto poukazuje na výhody, úskalí a obtíže, které s sebou program nese či může v budoucnu nést. V závěru práce autorka poukazuje na možné úskalí, které mohou na evangelizačně zaměřeném pobytu nastat, a zároveň navrhuje možnosti, které by mohly vést k předcházení vzniku překážek a úskalí, a tím prohloubit fungování evangelizačně zaměřeného pobytu ENTERcamp. 10

11 1. Poslání hlásat evangelium V následujících kapitolách pro vymezení definic, pojmů a upřesnění budeme nejprve pracovat s papežskými dokumenty, které se zabývají evangelizaci a činnostmi, které jsou s evangelizací spojené. Pro přiblížení úlohy laiků v evangelizaci využijeme posynodní apoštolský list o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Christifideles laici. Pro přiblížení misijního poslání církve se opíráme o encykliku o stálé platnosti misijního poslání Redemptoris missio. Hlouběji se pak zaměříme na apoštolskou exhortaci Pavla VI. Evangelii nuntiandi, která pojednává přímo o evangelizaci. Inspirací a pomocí nám také budou dokumenty II.vatikánského koncilu, které se týkají náboženské svobody (Dignitatis humanae), misijní činnosti církve (Ad gentes) a apoštolátu laiků (Apostolicam actuositatem). 1.1 Od Krista k církvi hlásající evangelium Ježíš v Janově evangeliu je označen jako vtělené Slovo (Logos), které bylo na počátku, které bylo u Boha, Slovo, které bylo Bůh, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi (srov. Jan 1,1-14). Evangelista Jan ve svém prologu poukazuje, že to není on, kdo hlásá evangelium, ale Ježíš, kterého Bůh poslal. Ježíš sám potvrzuje, že musí zvěstovat Boží království a vztahuje na sebe slova proroka Izaiáše: Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. (Iz 61,1). K tomuto poslání byl Kristus seslán Bohem na svět, aby nesl radostnou zvěst všem lidem. 11

12 Kristus hlásá nejprve Boží království. Boží království má takovou moc, že vše ostatní bude přidáno (srov. Mt 6,33). Ježíš uvádí mnoha způsoby, jak mít podíl na Božím království a jak jej dosáhnout, a doprovází své hlásání a učení mnoha znameními. Poslání hledat, prožívat a hlásat Boží království předává Ježíš nejprve apoštolům, které si přímo vybral: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří, a dá se pokřtít, bude spasen, kdo však neuvěří, bude zavržen. (Mk 16,15). Skrze apoštoly přechází pak tento úkol na celou církev: A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. (Mt 16,18). Poslání církve se tedy děje, pokud je v tomto příkazu Krista církev činná a přítomná mezi lidmi a přivádí je svým příkladným životem k účasti na samotném tajemství Krista. 1 V rámci diskuse o apoštolátu a evangelizaci v druhé polovině 20. století se prosadilo přesvědčení, že církev musí evangelizovat nejprve sebe samu, chce-li ve světě představovat hodnoty evangelia. 2 Pokud církev nebude sama proměněna a neprožije vnitřní obrácení, nemůže zasévat evangelium do srdcí lidí. Církev je nástrojem, skrze nějž chce Kristus uskutečňovat Boží království. Aby církev naplnila své poslání, ujímá se hlásání evangelia, a právě v církvi se člověk setkává s Kristem. Proto mnozí věřící považují současné oddělování Krista od církve za bolestnou zkušenost a poukazují na to, že nelze milovat Krista, aniž bychom milovali církev, vždyť Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni. (Ef 5,25). 3 1 Srov. AG 5. 2 Srov. EN Srov. EN

13 1.2 Povolání každého křesťana ke svědectví Již z názvu podkapitoly je zřejmé, že povolání k vydávání svědectví o Kristu se týká každého z nás. Není to jen činnost kléru, ale celého vyvoleného lidu církve. Každý z nás je pozván jedinečným způsobem k vydávání svědectví. Křesťané-laici (věřící, kteří nepřijali svěcení) mají v církvi specifické postavení, už jen tím, že žijí plně ve světě v běžných podmínkách rodinného i společenského života. Naproti tomu duchovní jsou spíše povoláni ke službě posvěcování společenství. 4 Křesťané mohou na poli světských, společenských a rodinných záležitostí vydávat mnohá svědectví. Podílení křesťanů-laiků na evangelizaci je zřejmé již v prvních dobách křesťanství, a to jak v rodinách, u jednotlivců tak i společenství. 5 Všichni křesťané se podílí na trojím úřadu Krista. Iniciačními svátostmi vstupují do společenství s ostatními, kdo tvoří jedno tělo Kristovo. Vykonáváním charismat, služeb a funkcí se podílí na životě církve. Ve své jedinečnosti nachází každý svým účinným apoštolátem vlastní formy účasti na životě církve. Dělníci jsou v podobenství na vinici Páně povoláni v různých hodinách dne; tím se vyjadřuje, že doby a specifický způsob nasazení pro evangelium jsou různé. Staří lidé, rodiny, mladí lidé-všichni mají své místo svoji cenu a úkol. 6 Hlásání evangelia se týká všech. Hlas Ježíše: Jděte i vy na mou vinici (Mt 20,4), proniká do srdce každého člověka. Každý je poslán osobně zvěstovat evangelium v prostředí, ve kterém se nachází rodina, práce, škola, kamarádi, volný čas. Každá věc, situace, setkání, nese v sobě možnost a příležitost vydávat svědectví. 4 Srov. LG Srov. RM Srov. NEUNER, P. Laici a klérus? Společenství Božího lidu, s

14 2. Pojem evangelizace Ježíš nám společně s církví odhaluje podstatu evangelia pro náš život. Tuto podstatu jsme povoláni předávat dál. V následující kapitole bych chtěla poodkrýt a představit samotný pojem evangelizace s některými jeho aspekty. Samotné slovo evangelizace vychází z řeckého slovesa euangelizein, odvozeného ze složeného substantiva eu-angelion (eu=dobrý, angelion= zvěst/message). Slovo euangelion (evangelium) se vyskytuje v řeckém textu Nového zákona mnohokrát, tímto slovem je míněna zvěst o Kristu a jeho poselství. Sloveso se někdy vyskytuje v mediu (euangelizasthai). Jak aktivní, tak mediální tvar slovesa znamená přinášet dobrou zprávu o Božím království, nebo přesněji sdílet se o tuto dobrou zprávu s druhými lidmi. Ten, kdo se sdílí, přináší dobrou zprávu mezi druhé lidi, je hlasatel evangelia. 7 Jenže současný pojem evangelizace je trochu složitější. Pojem se totiž celá staletí prakticky nepoužíval, takže jeho současné použití už v sobě nese důsledky vývoje teologie a situace jeho rozšíření. Zatímco ještě do začátku 20. století se užíval především pojem misie, a to ve smyslu missio ad gentes, v první polovině 20. století se rozšířil pro evangelizační činnost pojem apoštolát a teprve po II. vatikánském koncilu se v katolické církvi začal prosazovat biblický pojem evangelizace. 8 7 Srov. SOUČEK, J. Řecko-český slovník k Novému Zákonu, s TICHÝ, L. Řecko-český Nový zákon, s Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu, s

15 Základním podnětem, který prohloubil celkový pohled na evangelizaci, byl Biskupský synod, který se konal roku Závěry tohoto synodu formuloval papež Pavel VI. v apoštolské exhortaci Evangelii nuntiandi. Tento základní dokument se snaží o vhled do celkové problematiky a otázek evangelizace. Pavel VI. popisuje ve své exhortaci význam evangelizace následujícími slovy: Evangelizace je dynamická skutečnost, která znamená pro církev přinášet radostnou zvěst všem společenským vrstvám. Církev evangelizuje, pokud, skrze působení božské síly přeměňuje osobní i společné vědomí lidí, činnosti, jimž se věnují, i jejich vlastní život a prostředí. 9 Pavel VI. zde klade důraz na vnitřní proměnu každého jedince. Tato proměna nezasahuje jen osobu, ale celý život a prostředí. Radikální změna, o které se Pavel VI. zmiňuje, bývá označována často řeckým slovem metanoia, jedná se o vnitřní proměnu celého člověka zasáhnutím jeho nitra a srdce. Církevní dokumenty, které píší o evangelizaci, nemají na mysli určitou činnost, ale postup pronikání radostné zvěsti do srdcí lidí. Proto církev nemůže evangelizaci omezit pouze na duši člověka, ale musí respektovat význam všech dimenzí lidství. 10 Někteří teologové, kteří se zabývají evangelizací, rozdělují evangelizaci na dvě formy či dva směry. Prvním směrem evangelizace je evangelizace společnosti. Hlavní důraz kladen na pronikání evangelijních hodnot (láska, odpuštění, smíření) do jednotlivých oblastí společenského života. Druhým směrem evangelizace je osobní evangelizace. V osobní evangelizaci je důležitá vnitřní osobní proměna jedince. Nejprve musí dojít k osobní evangelizaci, tedy k osobní proměně jedince, aby mohlo dojít k evangelizaci společnosti. Z toho 9 EN Srov. KAPLÁNEK, M. Pastorace mládeže, s

16 plyne, že osobní evangelizace je primární. 11 Nemohu evangelizovat a vnášet hodnoty evangelia do společnosti, pokud nejsem sám vnitřně obrácen, proměněn a zasažen silou a hloubkou evangelia, což také koresponduje se slovy Pavla VI. o obrácení: bez osobního vztahu a zkušenosti s Bohem, o němž mám vydávat svědectví, se stávají pokusy svědčit o víře marnými. K osobní evangelizaci můžeme dle významného amerického teologa, kardinála Dullese dojít skrze tři stádia uvedení do víry. Prvním stádiem je první evangelizace (příprava na evangelium), která zahrnuje veškeré přípravy, které nadcházejí před samotným hlásáním Krista, vyvolávají zájem o náboženské otázky a disponují člověka k slyšení radostné zvěsti. Dříve byl používán pojem preevangelizace, tento pojem byl již překonán a nahrazen pojmem první nebo počáteční evangelizace. Druhým stadiem je evangelizace - jedná se o samotné hlásání radostné zvěsti. Pokud projdeme předchozími fázemi, může nastat třetí stadium, kterým je katecheze. V tomto stadiu, jde již o samotné vyučení ve víře Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi Událostí, která nastartovala hlubší reflexi evangelizace, byl biskupský synod v roce Jeho výsledky shrnul Pavel VI. v apoštolské exhortaci Evangelii nuntiandi. Tento základní dokument uvádí do problematiky evangelizace, a samozřejmě je podmíněn dobou svého vzniku. Pavel VI. předkládá na začátku své exhortace tři zásadní otázky, na které se Biskupský synod pokoušel hledat odpovědi: 1) Co se stalo se skrytým pramenem radostné zvěsti, které je schopné proniknout do vědomí člověka? 11 Srov. MUCHA, P. Několik postřehů z evangelizační činnosti u nás. In Pastorační sborník evangelizace. Praha: Arcibiskupství pražské, 1996, s Srov. DULLES, A. Nová evangelizace, s

17 2) Nakolik evangelijní zvěst je schopna vnitřní proměny dnešního člověka? 3) Jaké vhodné metody lze při hlásání evangelia použít, aby se evangelium projevilo v plné síle? 13 Kdybychom tyto otázky chtěli přeložit srozumitelnějším jazykem do dnešní doby, zněly by asi takto: 1) Kam se vytratilo evangelium, proč jeho síla neoslovuje mladého člověka? 2) Co může evangelium přinést člověku dnešní doby? 3) Kam máme vynakládat své úsilí, aby evangelium působilo, jako radostná zvěst? 14 Kromě těchto zásadních otázek poukazuje apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi na hlavní hlasatele evangelia, kterými jsou Kristus a církev, dále představuje samotný pojem evangelizace, který jsem podle této exhortace vymezila již v předchozích kapitolách. Exhortace uvádí základní evangelizační způsoby, představuje hlasatele evangelia a ducha evangelia, který působí, skrze hlasatele evangelia. V exhortaci je přehledně naznačená posloupnost, která jde od Krista k církvi, od pojmu evangelizace k obsahu evangelizace a k evangelizačním způsobům a odtud až k hlasatelům evangelia EN Srov. KAPLÁNEK, M. Evangelizace mládeže. In: Diecézní centrum mládeže Ostravsko-opavské diecéze [online] [cit ]. Dostupné z: 15 Srov. EN. 17

18 2.2 Duch evangelizace V předchozí kapitole jsme uvedli, že slovem evangelizovat se rozumí sdílet radostnou zprávu o Božím království s druhými lidmi. Chci-li sdílet nějakou zprávu s druhými lidmi, musím použít sdělovací prostředek (písemný projev, slovo), bez sdělovacího prostředku nemůže dojít ke sdělení. Papežský kazatel karmelitán Raneiro Cantalamessa klade důraz na prvotní prostředek sdělení. Základním prostředkem, kterým se sděluje každé slovo, je dech, závan. Všechny ostatní prostředky nám pomohou prvotní prostředek uskutečnit. I Boží slovo se řídí touto zákonitostí sdělení. Slovo Boží je přenášeno Božím dechem. Boží dech je v Genezi označován ruah. Z novozákonního pohledu je to Duch svatý, který Boží slovo oživuje a uvádí do pohybu. 16 Apoštolové dostávají dech Ducha svatého k hlásání evangelia. Duch svatý sestupuje na Ježíše v jeho křtu. Ježíš poté na své učedníky- dříve než je rozešle hlásat evangelium - vdechne Ducha svatého: Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těchto slovech na ně dechl a řekl, přijměte Ducha svatého. (Jan 20,21-22). Spolu s posláním hlásat evangelium do celého světa dává Ježíš Ducha svatého, jako prostředek hlásání a obnovení Božího slova. 2.3 Jádro evangelizace Skrze Ducha svatého jsme povoláni šířit Boží slovo a předávat evangelium. Co je základním obsahem a jádrem radostné zvěsti, kterou máme spolu-sdílet s druhými lidmi? 16 Srov. CANTALAMESSA, R. Duch Svatý duše evangelizace, s. 3 18

19 Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi zdůrazňuje, že základem středem a zároveň i vrcholem evangelizace a jejího úsilí zůstane vždy jasné vyznání, že v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se stal člověkem, zemřel a vstal z mrtvých, se poskytuje každému člověku možnost spásy, jako dar Boží milosti a dobrotivosti Způsoby evangelizace Pavel VI. uvádí ve své exhortaci nejrůznější způsoby evangelizace. Největší důraz přikládá osobnímu svědectví života. Tímto způsobem se budeme zabývat ještě podrobněji. Vyzdvihuje také kázání slovem s pomocí moderních prostředků v naší civilizaci. Další způsob, který by se neměl opomíjet, je vyučování katechismu. Zde vnímá potřebu vzdělaných katechetů a lidí působící ve farnostech, kteří vkládají do srdcí lidí základní evangelijní pravdy. Pro naší dobu mají význam sdělovací prostředky, bez nichž se již evangelizace neobejde. Předávat evangelium, skrze sdělovací prostředky však s sebou nese nejedno úskalí, vytrácí se zde především prostor pro osobní setkání. 18 Způsobů evangelizace je mnoho, používají se podle vyspělosti, kultury, spirituality a věku každého jedince. 17 EN Srov. EN

20 3. Nová evangelizace Již z podstaty evangelizace jako dynamické činnosti musí v evangelizaci docházet neustále k rozvoji, přiblížení a obnovení forem hlásání, aby odpovídaly současným náboženským, kulturním a sociálním potřebám. V dekretu Ad gentes o misijním poslání církve se evangelizace vykládá především jako předávání evangelia národům, jež se s evangeliem nesetkaly: Protože celá církev je misionářská a dílo evangelizace je základní povinností Božího lidu, posvátný sněm vyzývá všechny k hluboké vnitřní obnově, aby se s živým vědomím vlastní odpovědnosti za šíření evangelia chopili svého podílu na misijním díle u pohanských národů. 19 Během 20. století však začalo docházet k úpadku křesťanství i v tradičně křesťanských zemích, jako jsou Francie či Německo, které se s první evangelizací sice setkali, ale evangelijní zvěst se z života lidí vytrácel. Tyto země jsou proto také svým způsobem misijní. Tento fakt vedl k úvahám o evangelizaci, která by se odehrávala na celosvětové úrovni. Na exhortaci Pavla VI. navázal Jan Pavel II. programem nová evangelizace, který prohlásil novou evangelizaci za úkol celé církve, a to zejména církve v ekonomicky vyspělých zemích. V tomto programu vzniklo za třicet let mnoho kroků a aktivit, které vedly k obnově víry uprostřed křesťanských zemí. Náboženská lhostejnost ovšem přetrvává dále. Proto v roce 2012 Benedikt XVI. svolal další synod, který opět uvažoval nad formami, metodami a způsoby obnovení evangelijní zvěsti v národech, které se s evangeliem nesetkaly, ale i v národech, kde již evangelijní zvěst byla hlásána, ale nepronikla do srdcí lidí AG Srov. KAPLÁNEK, M. Výchova v salesiánském duchu, s

21 Program Nové evangelizace formuloval papež Jan Pavel II. v roce Tato připomínka půl tisíciletí evangelizace dojde svého pravého významu, pokud ji vy, biskupové, a s vámi i kněží a další věřící přijmete jako závazek. Ne ovšem jako závazek k reevangelizaci, ale k nové evangelizaci; nové co do horlivosti, metod i projevů. 21 V nové evangelizaci nejde o návrat k minulosti. Nová evangelizace neznamená napodobovat první evangelizaci. Poslání nové evangelizace spočívá v hledání přístupnějších a přitažlivějších cest k lidem, s vědomím sociálních, náboženských a kulturních podmínek, před které je církev postavena při hlásání evangelia. 22 V roce 2012 byl svolán papežem Benediktem XVI. synod, který se konal v Římě. Biskupové světové církve řešili otázku nové evangelizace. V poselství synodu připomíná papež Benedikt XVI. potřebu vést lidi naší doby k setkání s Kristem, jež prostupuje všechny oblasti světa. K tomu je potřeba neustále obnovovat svoji víru, která může znejistit důsledkem kulturního prostředí. Dále se v poselství klade důraz na osobní setkání s Kristem, osobní konverzi, obnovení četby Písma, zachycování příležitostí pro evangelizační působení v dnešním světě především v rodinách. Poselství také zdůrazňuje úlohu farnosti, kněží a laiků a jejich vzájemnou spolupráci. Papež se obrací na mladé lidi a zdůrazňuje, že mladí lidé jsou budoucností církve. V srdcích mladých lidí spatřuje velkou touhu 21 Jan Pavel II. Promluva před XIX. shromážděním CELAM (Port au Prince, 9. března 1983), č. 3. In: AAS 75 I (1983), s In NOVÁ EVANGELIZACE PRO PŘEDÁVÁNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY. In: Synoda biskupů XIII. řádné generální shromáždění: Lineamenta [online]. Vatikán, 2011 [cit ]. Dostupné z: dltm.cz/download/312/synoda2012-lineamenta-cz[dot]doc. 22 Srov. NOVÁ EVANGELIZACE PRO PŘEDÁVÁNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY. In: Synoda biskupů XIII. řádné generální shromáždění: Lineamenta [online]. Vatikán, 2011 [cit ]. Dostupné z Lineamenta-cz[dot]doc, s

22 po pravdě a hodnotách. Na tuto touhu můžeme dát jedinou odpověď, a tou je Kristus. Zdůrazňuje také, že nová evangelizace ve světě mladých lidí je náročná, ale velmi slibná. V evangelizačních dílech je třeba zapojovat mladé lidi do dialogu a konkrétních aktivit. 23 Mladí lidé mají velký potenciál a církev do mladých lidí mnoho vkládá a očekává. Je potřebné, aby mladí lidé byli zapojováni do spoluvytváření aktivit, aby měli pravomoc v činnosti, za niž budou cítit zodpovědnost. Dospělí jim mají projevovat důvěru, která je založena na vzájemném vztahu přijetí. Pouze na vztahu, který je proložen vzájemnou důvěrou, mohou vzniknout velké věci. 3.1 Dva modely nové evangelizace Kaplánek představuje na základě srovnání katolického programu nové evangelizace a obdobných programů protestantských církví, provedeného Walldorfem, dva modely nové evangelizace, které jsou sice samy o sobě zcela odlišné, ale v případě (nejen) České republiky se mohou vzájemně doplňovat. V následujících podkapitolách bych chtěla tyto modely představit a ukázat možnosti jejich kombinace Eklesiocentrický model inkulturace Tento model je rozšířen především v katolickém prostředí. Vychází z přesvědčení, že Evropané jsou převážně křesťané, zakotvení v tradici. Jeho hlavním předpokladem je návrat zbožnosti a úcty k posvátnu do života a kultury evropské společnosti. Proto tento model evangelizace usiluje hlavně o odstranění vzájemných předsudků mezi náboženstvím a kulturou a o vnitřní obnovu církve, 23 Srov. Závěrečné poselství biskupů ze synodu v Římě. In: SYNODUS EPISCOPORUM: 13. VŠEOBECNÉ SHROMÁŽDĚNÍ BISKUPSKÉ SYNODY ŘÍJNA 2012 [online]. Vatikán, 2012 [cit ]. Dostupné z: 22

23 směrem k větší hloubce a autenticitě víry. Tento model bohužel nebere patřičný zřetel na situaci lidí, kterým je křesťanská tradice vzdálená. 24 Díky návratu k tradicím se církev snaží obnovit tradiční prvky, tak aby nabízely a odhalovaly odpovědi na otázky víry. Přitom je ovšem potřeba také přijímat kritiku křesťanů i nekřesťanů, jelikož za touto kritikou se může často skrývat hluboká touha po pravých hodnotách a autentickém náboženství. Je nutné se oprostit od obranných postojů, které nám brání vyjít vstříc lidem, kteří hledají Boha Bibliocentrický model evangelizace V evangelickém prostředí nalezneme častěji druhý model nové evangelizace, který se označuje jako bibliocentrický model překladu. Tento model na rozdíl od eklesiocentrického modelu nepředpokládá, že Evropané jsou zakotveni v tradici, ale domnívá se, že každý má právo na to, aby se setkal s hlásáním evangelia, které bude pro něj srozumitelné a mohl dojít k vlastnímu obrácení a změně života. Slovo překlad zde znamená překlad evangelia do řeči naší doby. Tento model je otevřen kritice dosavadní tradice i praxe, která může dovést hledajícího člověka ke změně smýšlení. 25 Mnoho mladých lidí se setkalo s nesrozumitelnou řečí evangelia. Proto je nutné vytvářet podmínky k předávání evangelia srozumitelným jazykem, což předpokládá znalost jazyka současného člověka, a to je možné jen tehdy, když s ním budeme v jeho bolestech, radostech, otázkách a vztazích Srov. WALLDORF, F. Die Neuevangelisierung Europas Missionstheologien im europäischen s Srov. Tamtéž, s Srov. KAPLÁNEK, M. Evangelizovat výchovou a vychovávat evangeliem: Inkulturační model nové evangelizace jako klíč k hledání nové tváře náboženské pedagogiky. 23

24 3.1.3 Principy evangelizace mládeže Kaplánek se domnívá, že je v naší společnosti užitečné oba výše představené modely propojit. Přijmeme-li tento předpoklad, můžeme dojít k několika klíčovým principům. 27 Na základě srovnání obou modelů a analýzy situace mládeže v naší společnosti jsem se pokusila formulovat tři principy evangelizace, které vycházejí z propojení obou uvedených modelů. Principy, které zde uvádím, jsou pouze mým osobním pokusem o syntézu uvedených modelů v kontextu situace víry v České republice. 1) Předávat evangelium jazykem, který bude pro mladé lidi dostupný překlad evangelia Takovému jazyku se můžeme naučit pouze tehdy, budeme-li skutečně žít s mladými lidmi v jejich každodenních situacích. Pro církev je potřebné, aby hledala takový jazyk, který bude zpřístupňovat mladým lidem hlavní poselství evangelia a tradici církve, aby rozuměla jazyku mládeže. Upřímný dialog lze s mladými lidmi vést tehdy, je-li jejich vztah v dialogu postaven na důvěře a jsouli ti, kdo vedou dialog, autentickými svědky víry. 28 Upřímný dialog by také měl církvi otevřít pohled na svět, který by mohl mladým lidem zprostředkovat proměněný pohled na církev. 29 In: Katolická církev v České republice [online] [cit ]. Dostupné z: 27 Srov. Tamtéž. 28 Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR, s Viz MARTINEK, M. Ztracená generace, s

25 2) Přijímat kritiku mladých lidí a být jim nablízku v jejich hledání Církev by měla přijímat konstruktivní kritiku mladých lidí. Mladí lidé bývají často kritičtí vůči nauce církve. Budeme-li s mladými lidmi v jejich hledání a otázkách, pochopíme smysl jejich kritiky. Kritika může mladého člověka sice na čas vzdálit od víry, ale za ostrými slovy kritiky bývá někdy skryta skutečná touha po žitém křesťanství. Kritičnost mladých lidí je tedy možné chápat jako příležitost k dialogu. V dnešní individualizované společnosti, kdy osobní postoj k náboženství nevychází z tradice, ale z osobního rozhodnutí, nemusí mladí lidé ztotožňovat náboženství s institucí a systémem, ale osobně se rozhodnou přijmout některé prvky náboženství. Osobní rozhodnutí pro přijetí prvků, spolu s možností neztotožňovat se s institucí, otevírá prostor pro lidi kritické a přemýšlivé. V pastoraci je velmi důležité dávat prostor právě kritice, která často vede do hloubky věcí. 30 Sám Ježíš byl v mnoha situacích kritický a šel za hranici zákona a tehdejších příkazů. V příběhu o milosrdném Samaritánovi nám to jasně dokazuje. Přestupuje tehdejší zákon kultické čistoty a dotýká se malomocného, uzdravuje v sobotu, překračuje zákony, je odsuzován a zavrhován. Ale jeho kritika ho vede k autentické lásce k Bohu a bližnímu. 3) Svědčit o víře životem křesťanů důležitost osobního svědectví Jak jsme již uvedli v předchozích kapitolách, každý z nás je poslán a povolán osobně svědčit o Kristu specifickým způsobem. Bůh si používá různé lidi v různý čas a každého vybavuje dary pro službu svědectví. Podstatou našeho svědectví je radostná zvěst o příchodu Božího království. K vydávání svědectví 30 Srov. KAPLÁNEK, M. Fenomén individualizace a jeho vztah k individuálnímu rozhodnutí víry. In: Studia theologicia 4, léto 2001, str. 74; MARTINEK. Ztracená generace: : o duchovním dialogu mezi českou mládeží a katolickou církví, s

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA

O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA BŮH NÁM POSLAL SVÉHO SYNA O TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JEŽÍŠE KRISTA Pracovní verze metodiky pro Královéhradeckou diecézi Celoroční program pro systematickou katechezi dětí ve věku přibližně kolem devíti let nebo

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě 16 22. dubna 2001 CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě Sláva Otci i Synu i Duchu svatému CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě VYDAL SEKRETARIÁT

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

PASTORAČNÍ PLÁN SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK

PASTORAČNÍ PLÁN SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK Motto: Učinit církev domovem a školou společenství. Jan Pavel II. PASTORAČNÍ PLÁN SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK Připravila pracovní skupina Sekce pro mládež ČBK. Redakce P. Jan Balík. Dokument byl schválen na 45.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO)

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) 101 24. ledna 2005 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. OSOBÁM ZODPOVĚDNÝM ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XXXIX. SVĚTOVÉMU DNI

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Salzburg 28.5. 1.6.2014 13th Consultation of the European Network of Health Care Chaplaincy

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení Předmluva 1. Kongregace pro nauku víry se zabývá otázkami vztahujícími se k podpoře a ochraně nauky víry i morálky.

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019

PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019 PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 2014 2019 OBSAH Úvodní slovo 5 Pastorační plán 6 1. Základní cíl 8 1.1. Motto 9 1.2. Naše poslání 9 1.3. Základní strategické cíle 9 1.4. Program na jednotlivé roky

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008

Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008 Katolická biblická federace Sedmé plenární zasedání, Dar es Salaam, 24. června 3. července 2008 Závěrečné prohlášení Boží slovo zdroj smíření, spravedlnosti a míru I. Kontext sedmého plenárního zasedání

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI

MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI MISIONARITA JAKO ZÁKLADNÍ ZNÁMKA KŘESŤANSKÉ ZRALOSTI Jsem rád, že mám tu možnost k vám promlouvat, i když nevím, do jaké míry pro vás to, co řeknu, bude novinkou. Určitě jako katecheté o tématu misie všechno

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Katechetické středisko je orgánem, kterým biskup, hlava společenství a učitel nauky, řídí všechno katechetické působení v diecézi a předsedá mu. 1 Věnuje se

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Setkání kandidátů k biřmování CÍRKEV, KTERÁ SE ANGAŽUJE metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Život církve má čtyři základní dimenze: koinonia

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

MISIE ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY VE VZTAHU K ARELIGIÓZNÍ SPOLEČNOSTI. Michal OPATRNÝ

MISIE ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY VE VZTAHU K ARELIGIÓZNÍ SPOLEČNOSTI. Michal OPATRNÝ MISIE ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY VE VZTAHU K ARELIGIÓZNÍ SPOLEČNOSTI Michal OPATRNÝ Abstract: The study that has been advanced, concerns a specific missionary role of charity in the czech catholic church.

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Další vzdělávání pedagogických

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více