Křesťanská výchova? Proč?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanská výchova? Proč?"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje Křesťanská výchova? Proč? Se začátkem školního roku se naše pozornost obrací k dětem a mladým lidem. Rodiče, prarodiče, ale i přátelé a učitelé si dávají předsevzetí, co vše chtějí udělat pro děti, vnoučata, pro vedení a směřování těch, kteří jsou jim svěřeni. A proč křesťanská výchova? Děti i mladí lidé mají ve svém vývoji chvíle, kdy mají pocit, ţe je víra omezuje. Aţ později pochopí, ţe s přijetím Boţího zákona ve svém srdci jsou směřováni ke šťastnému ţivotu, k ţivotu kde má vládnout láska, z níţ se odvozuje odpovědnost, bezpečí, touha po právu a spravedlnosti pro všechny. Není to snadné pro děti ani pro dospělé, neustále se srovnávat s ideálem, který je před nás postaven. Praktikující věřící má posilu ve svátostech a také ve společenství těch, kteří s ním sdílí čas i prostor. Mám kamaráda, který ve věci křesťanské výchovy říkal: Já to nechám, aţ vyrostou, ať se ve věci víry rozhodnou sami. Moţná to myslel váţně, ale moţná také podvědomě podléhal vnějším vlivům. Po létech jsme se potkali a kamarád si postěţoval: Syn byl šikovný, dobře se učil, střední školu udělal tak tak, vysokou uţ nedokončil, i kdyţ na ni měl. On se řídil svým racionálním posuzováním hodnot a vztahů. Kdyţ se mu něco líbilo, proč by po tom nesáhl alkohol, herny, plno děvčat, které se mu připletly do cesty, drogy. Neměl důvod si něco odříct, brát ohledy. Přece si musí uţít všeho, co se mu nabízí. Ale nezodpovědnost k sobě se nějak přelila i do vztahu ke škole, později k práci. A rodiče, ti měli staromódní názory. Největší problém byly drogy. Potřeboval peníze, moc peněz Práci střídal stále častěji a pak uţ ji vůbec nesehnal. Byl jako troska. Měl štěstí. Rodiče ho podrţeli a neztráceli víru. Bylo to dramatické, stálo je to celé jmění, ale neodepsali ho. Láska mu pomohla. Zvládne to později v ţivotě, kdyţ uţ zde rodiče nebudou? Pokud jako rodiče a přátelé nedáme dětem pocítit, jak moc nám na jejich duchovním ţivotě a na společenství v církvi záleţí, pak z hlediska lidského bude jejich cesta k Bohu v dnešním chaotickém světě plném sobectví, poţivačnosti a bezohlednosti, velmi sloţitá. Všem nám a zvláště rodičům, učitelům, vedoucím v junáku, trenérům vyprošujme hodně milostí, síly a trpělivosti, abychom vytvářeli prostředí naplněné laskavostí a ohleduplností, prostředí v němţ je hojnost Boţího poţehnání. Jiří Höfer

2 2 Farníci na cestách / USA / Ahoj všem, ani nevíte, jak na vás všechny často myslím tady v Jonesboro v Arkansasu. Teda vy to asi víte, ale stejně vám to všem musím říci, ţe mi chybíte. Mám se tu dobře. Zaţívám tu opravdu velké změny v ţivotě a jsem za to moc ráda. Počátky mé cesty byly úplně šílené. Od manţela Tomáše jste se moţná dozvěděli i více. Myslím, ţe takový stres a fyzické vypětí mě ještě nikdy v ţivotě nepotkalo. Přijela jsem sem prodávat knihy pro děti dveře od dveří, čemuţ nás týden učili v Nashvillu. Uţ tam to bylo docela podezřelé. Ale pokračovala jsem dál. Práce by se teoreticky zvládnout dala. Bylo to v některých směrech velmi zajímavé a myslím, ţe bych se tím mohla i uţivit, ale co vůbec nefungovalo, byl vztah s mou spoluţačkou, pro kterou jsem tady vlastně pracovala. Po pár dnech práce v terénu jsem se rozhodla, ţe musím hledat práci a bydlení někde jinde, ţe se musím od české skupiny naprosto oddělit. Zjistila jsem, ţe člověk v sobě má v době existenční krize takový pud sebezáchovy, jaký jsem si nikdy nedokázala představit. Takhle vypadá místo, kde trávím relativně hodně času.

3 Farníci na cestách 3 Je pravda, ţe jsem v takové situaci také nikdy nemusela být. Bez pomoci místních lidí, bych tu ať uţ z jakéhokoliv důvodu asi zůstat nedokázala. Pán Bůh mi poslal do cesty takové lidi, za které mu budu celý ţivot děkovat. Ţiji s rodinou Willettových. Pro mě to tady znamená opravdový domov. Pracuji v restauraci na půl úvazku a ve volném čase mám praxi v architektonickém studiu a také pomáhám v Hispanic centru, coţ je nezisková organizace poskytující pomoc hispánské komunitě. Do toho jsem začala chodit na kurz španělštiny. No, uvidíme, jestli budu umět říct něco španělsky na konci léta. Snad ano. Před odjezdem domů se chystám na výlet do Chicaga a do New Yorku. Uţ z toho začínám být pomalu nervózní, protoţe Jonesboro budí dojem malého města, i kdyţ má 65 tis. obyvatel. A tohle bude asi hukot... Do Prahy bych měla přiletět v pátek ráno Těším se na Vás. S láskou, Martina Barzci 1804 Starling Jonesboro, AR USA Na svatbě sestry ředitelky Hisanic centra. /Afrika / Bratři a sestry, už jsou tomu 2 měsíce, co se manželé Eitlerovi (Anička Poláková) vydali na svou cestu po Africe. Zavítali také do Mishikishi mission, kam jsme přispívali na školu. Měli možnost mluvit s místními lidmi, viděli vše, co dělá tamní komunita (New Renato Community) pro místní lidi (už se starají asi o 2000 lidí, což je na místní Afričany úctyhodné). Na místě je provázel místní pastorační asistent, nám už známý Joseph Kafwembe. Ve vesničce se zdrželi přes týden a podle zpráv, které mi poslali, se jim tam velmi líbilo. Nyní se přiblížil čas jejich návratu (7.9.). Prosím, provázejme je modlitbou a těšme se na zajímavé povídání a fotografie, o které se s námi jistě rádi podělí. Monika Höferová

4 4 Rozhovor KŘESŤANÉ SE MUSÍ ZAPOJOVAT DO POLITIKY Poprvé jsem se s ním setkala před rokem, kdy náhodně přišel mezi mladé dospělé na setkání nad Katechismem. Netušila jsem, že už tak mladý člověk může mít jasný názor na věc a přitom nezůstat u slov, ale aktivně se podílet na podobě světa. Přestavujeme vám Jana Pilaře, našeho farníka, jenž v říjnu bude kandidovat do místního zastupitelstva. Honzo, jak ses octl na Černém Mostě? Moji rodiče pochází z Prahy, i já jsem se tu narodil. Ale bydleli jsme dříve v Praze 7, odkud jsme se přestěhovali na Černý Most. Je to tu dále od centra, ale zase to mám kousek k lesu. Jsem tu spokojený,v Praze 7 nebylo tolik přírody. Zde je třeba Xaverovský háj, kde se dá výborně jezdit na kole. Kousek je také lesík, kde občas při běhání potkám i srnku. Hodně se zajímáš o komunální politiku. Jak ses k tomuhle tématu dostal? Ano, politika mě vţdy zajímala. K politice komunální jsem se dostal tak, ţe jsem vstoupil do místní ODS a s tím to přišlo samo. Myslím, ţe v komunální politice je důleţitá jedna věc: koukat se kolem sebe a mluvit s lidmi. Na téhle místní úrovni totiţ můţete řešit problémy malých skupin lidí. Skutečně se jim individuálně věnovat. Budeš na podzim kandidovat do zastupitelstva Prahy 14? Ano budu. Kandidátka je jiţ uzavřena a jsem na 28. místě za ODS. Ale z farnosti naštěstí nejsem jediný. Kandiduje ještě Tomáš Velík (téţ ODS pozn. aut.) a jednička místní TOP 09 je Radek Vondra. Asi mluvím za nás všechny, kdyţ řeknu, ţe budeme našim farníkům za podporu u voleb nesmírně vděční.

5 Co bys chtěl v zastupitelstvu prosazovat? Řeknu nejprve, co bych nechtěl. Odmítám tzv. betonovou lobby, stavební firmy snaţící se ve velkém zastavět město vším moţným. Také odmítám uměle předraţené projekty. Jinak bych rád, aby tu bylo daleko více zeleně. Dále hřiště a sportoviště, která tu hodně chybí. Přidat se musí v úklidu a péči o parky. Zásadní je také bezpečnost. Místní městská policie by měla být vidět v ulicích ne v autech. A rozhodně bych se chtěl také zasazovat o rozličné zájmy naší farnosti. Samozřejmě se na mě budou moci farníci kdykoliv individuálně obracet. Kaţdou neděli mi například vynadat, jak jsem to hlasoval (smích). Naprostým základem všeho je ale otevřená, přátelská, profesionální a nezkorumpovatelná radnice. Hodně se diskutovalo o pozemcích kolem Broumarské (nedaleko kostela směrem na Černý Most pozn. aut.). Hotové nájezdníky naznačují, že se počítalo s panelákovou zástavbou. Co by se s nimi mělo udělat podle tebe? Pozemky Broumarská Sever-Jih jsou velmi cenné a celopraţsky unikátní. Nesmí se hloupě znehodnotit masivní zástavbou. Já osobně bych tam rád viděl co nejvíce zeleně, park a klidovou zónu. Zkrátka Rozhovor 5 hlavně ne nějaká desetipatrová monstra a ohyzdné supermarkety. Přeci kaţdý milimetr nemusí být pokryt betonem. I prázdný prostor má svoji urbanistickou hodnotu. A jak se na to vše díváš coby věřící? Myslíš, že by se měli křesťané více zapojovat do politiky? Jsem si tím jistý, jako ţe je Bůh nade mnou. Česká politika trpí jen jednou věcí, a z té pak plynou všechny ostatní problémy. Mnoho slušných lidí totiţ odmítá vstupovat do politických stran. To je ale hrozná škoda. V té straně totiţ máte na věci kolem sebe stokrát větší vliv neţ jako běţný volič. Dám příklad: v mém místním sdruţení je starosta, místostarosta, řada zastupitelů, různí místní podnikatelé atd. Přitom jsem tam jeden ze třiceti hlasujících, ne jeden z milionu. Vím, co se kde plánuje a děje. Mohu to ovlivnit jiţ v zárodku, ne jen pasivně čekat na výsledek. A také musím spravedlivě říci, ţe jsem v komunální politice potkal spoustu skvělých lidí. Politické strany zkrátka mají co nabídnout a teď to nemyslím nijak zle. Spousta farníků by ti možná namítla, že je politika pro ně příliš nečisté prostředí Starověké náboţenské poměry také nebyly nic moc, a přesto se do jejich zlepšování Jeţíš pustil a hodně tím riskoval. Politika je

6 6 Rozhovor taková, jakou si ji uděláme. Navíc opakuji, ţe v místních organizacích stran po celé Praze potkáte úplně normální, slušné lidi. Od lokálních podnikatelů, přes učitele, lékaře aţ po farníky. Není to zdaleka tak hrozné, jak si moţná lidé představují. Navíc poznáte nové prostředí, otevřou se vám různé příleţitosti a pomůţete dobré věci, tedy lepší politice. Přitom základnímu členovi stačí několik hodin ročně. Abychom nemluvili jen o politice. Vím, že jsi navštívil Libanon, a že ses setkal i s místní křesťanskou komunitou. Můžeš nám o tom něco říct? Ano, byl jsem tam na pozvání největší libanonské křesťanské strany - Lebanese Forces. První část byla politická, kde jsem se setkal s libanonským premiérem. Ale další část byla spíše duchovní. V Libanonu ţijí tzv. Maronité. Je to velmi úctyhodná odnoţ katolíků. Byli stovky let odříznuti od západního světa, přesto zachovali věrnost papeţi. Jsou to vlastně arabští katolíci. Jediní křesťané, kteří vládnou arabskému státu, mají svého prezidenta. Jejich víra je velmi silná a opravdová. Museli za ni hodně bojovat. Neměli to jako my pět minut chůze na mši. Museli se schovávat v horách a perfektně se organizovat. Tohle mi popisoval maronitský patriarcha, kardinál Nasrallah. Je mu devadesát let, a přesto je úţasně vitální. To je moc zajímavé. Co ještě ses v Libanonu dozvěděl? Jan Pavel II. řekl: Libanon není stát, je to poselství. Ţijí tam desítky různých etnik a náboţenských skupin. V Bejrútu je dvacet metrů od sebe obří mešita, starodávný maronitský kostel a synagoga. A ty skupiny spolu dokáţí vycházet. To je moţná to poselství, ţe láska a odpuštění, mohou zahladit i etnické rozdílnosti. Připravila Marta Höferová Jan Pilař (nar. 1989) studuje Právnickou fakultu UK. Je předsedou Mladých konzervativců Praha 14. Druhým rokem je členem ODS. Působil u frakce ODS v Evropském parlamentu v Bruselu, byl zástupcem šéfredaktora měsíčníku o politice pro mladé Idea. Vedl terénní výzkum vzdělávání v rumunském Banátu. Mezi jeho koníčky patří cyklistika, běh a mezinárodní politika.

7 Ad.: Pouť na Křemešník Duchovní stránka 7 Od té doby, kdy naše farnosti nejsou spojeny jedním duchovním pastýřem se do kyjského kostela dostanu pouze zřídka, kdyţ nestíháme mši ve Chvalech, ale stále ráda čtu Natanaela a sleduji dění u sousedů. S potěšením jsem objevila fotografie Křemešníku v posledním čísle vašeho měsíčníku a moc mě potěšilo, ţe toto poutní místo vaši farníci objevili a dělají mu dobrou reklamu. Aţ do svatby jsem bydlela 8 km pod Křemešníkem, často jsme tam chodili na mše a rádi chodíme dodnes. Jako dítěti mi připadalo, ţe vedle Svaté Hory a Kostelního Vydří (kam babička jezdila na poutě) je Křemešník nejvýznamnějším poutním místem v Čechách. V dospělosti jsem byla vyvedena z omylu, ale nic to nemění na faktu, ţe Křemešník rozhodně stojí za pozornost. Proto bych chtěla upozornit na zajímavá místa i lidi, kteří jsou s tímto místem spojeni. Poutní kostel Nejsvětější Trojice byl postaven ve tvaru kříţe na místě původní dřevěné kaple jako díkuvzdání za ukončení třicetileté války a také kvůli stále rostoucímu počtu poutníků. Uprostřed kostela je trojboký oltář, který tvoří tři oddělené oltáře se společným středem. Slouţili zde mši i tři kněţí najednou (jednou prý dokonce bratři), kaţdý u jednoho oltáře. Dominantu oltáře tvoří 3 andělé a uprostřed veliké srdce se symbolem trojice. V současné době je oltář v rekonstrukci. Co ale kaţdý návštěvník můţe obdivovat i nyní je strop a stěny bohatě pomalované freskami, které jsou doslova biblickou dějepravou. Dále je na stropě mnoho symbolických výjevů a latinských nápisů. Jsou to symboly trojice v různých vypodobeních. Pokud budete chtít rozluštit i nápisy a dozvědět se více, můţete v sakristii zakoupit broţurku věnovanou Křemešníku. Je to výsledek prá ce zapálených studentů praţského soukromého gymnázia a zájemcům poskytne informace téměř vyčerpávající Těsně u schodiště pod čelem kostela stojí Větrný zámek. V roce 1930 si zde známý sochař a medailér Josef Šejnost, rodák z nedalekého Těšenova, začal sta vět pseudogotický hrádeček nazvaný "Větrný zámek". nebo také "U sedmi havranů" (ti jej zdobí). Plánoval zde zřízení muzea svých medailérských prací, avšak stavba zůstala nedokončena. I přesto působí tato stavba jako zmenšenina středověkých hradů. Architektem hrádku byl Kamil Hilbert známý, jako vedoucí stavitel při dostavbě Svatovítské katedrály. Dalším magnetem tohoto místa se po revoluci stala rozhledna Pípalka, ze které je nádherný rozhled do okolí. Po zdolání 205 schodů lze za příznivého počasí zahlédnout hrad Lipnici a Roštejn, vrcholy Čeřínku, Špičáku a Javořice, Ţďárské vrchy a dokonce Krkonoše nebo Šumavu. P. František B. Vaněk

8 8 Rozkvět pro Křemešník, ale i pro Pelhřimov znamenalo období ( v Pelhřimově, z toho na Křemešníku), kdy zde jako kněz působil František B. Vaněk - všestranná kulturní osobnost. Jeho přátelství z doby studií gymnázia se sochařem Františkem Bílkem trvalo celý ţivot a umělcova díla jsou na Křemešníku - Kaple mrtvých v ambitech i v Pelhřimovském chrámu jesličky a malovaná kříţová cesta podle Bílkova návrhu. Zajímavostí je, ţe ji kromě jednoho zastavení nema - loval, neboť byl barvoslepý. My Praţané máme moţnost seznámit se s pozoruhodným dílem Františka Bílka v jeho domě v Mickiewiczově ulici a jeho ukřiţovaného Krista je moţno vidět i v Katedrále sv. Víta. Na Křemešníku nechal F. Vaněk postavit kříţovou cestu od zázračné studánky ke kostelu, jejíţ čtrnácté zastavení nahrazuje Boţí hrob ve skále, v němţ se nachází Kristova socha od bratra Františka Bílka Antonína. Právě studánka s periodickým pramenem mírně radioaktivní vody je pradávná a nepochybná příčina vzniku poutního místa. Pověst o léčivých účincích vody zesílila za třicetileté války a dala hlavní popud k poutím na Křemešník. Za kapličkou Nejsvětější Trojice u zázračné studánky se nachází poustevna v opuštěné hornické štole, ve které ještě v 18. století přebývalo několik poustevníků. Zdaleka největšího věhlasu dosáhl F.B. Vaněk díky své knize Na krásné samotě, ve které poutavě a pravdivě popisuje své působení na křemešnické faře a svůj přátelský vztah s řídícím učitelem křemešnické školy Josefem Zahálkou.(Do - dnes je pro mě neuvěřitelné, ţe na tak v zimě obtíţně dostupném místě, v minulých dobách fungovala škola, do které putovaly děti z okolních vesniček a samot.) Román, který vyšel poprvé v roce 1938, byl oceněn Českou akademií věd a umění a v roce 2003 byl opět vydán v Karmelitánském nakladatelství. František B. Vaněk byl za války pro svou vlasteneckou činnost udán gestapu a zemřel v roce 1943 v Dachau. O této osobnosti by se dalo napsat mnoho, ale pro zájemce bude nejlépe navštívit opravdu pěkné, velmi zajímavé a obsaţně zpracované internetové stránky: -prameny/tomasek-jan Nejslavnější pouti, které z dětství pamatuji, byly před rokem 1970, kdy zde bývalo velmi ţivo. Spousta atrakcí a stánků (nyní se přestěhovaly do nedalek é Sázavy), pódium, na kterém vystupovaly i hvězdy tehdejší popmusic. Na začátku a konci kříţové cesty stáli vţdy dva dudáci ze Strakonic. Jejich hra a zpěv patřily ke koloritu pouti. Poslední zastávkou na cestě domů byla studánka s osvěţující vodou. Přestoţe se traduje pořekadlo (a autorka příspěvku to potvrdila): aţ půjdeš na Křemešník, nezapomeň si vzít deštník často bývá i krásné počasí; a cesta pěšky do naší vísky, převáţně lesem, je dalším krásným záţitkem. Marie Bártová, Černý Most

9 Dokážete doplnit text? PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ Duchovní stránka 9 Vznik Palladia země české je podle legendy spojen se svatým (a), který měl obraz Panny Marie s Jeţíškem darovat svaté Ludmile při jejím (b). Ludmila si ho odnesla na svůj hrad (c) a po její smrti dostal obrázek její vnuk (d), který ho zboţně uctíval. Měl jej u sebe i v okamţiku, kdy stanul ve válce proti vévodovi (e), který se mu ale vzdal bez boje, kdyţ spařil v blízkosti českého kníţete dva anděly. Poté, co byl Václav na rozkaz svého bratra (f) zavraţděn, vzal Václavův pobočník, blahoslavený (g), reliéf a ještě před tím, neţ byl vrahy svého pána dostiţen a oběšen, ukryl ho na vršku za Boleslaví. Pak po dvě a půl století nemáme o vzácném obraze ţádné zprávy. Aţ další legenda vypráví o jeho nalezení jakýmsi rolníkem, jehoţ koně se při orbě zastavili a nechtěli jít dál. Ve chvíli, kdy se pluh zaryl hlouběji do země, spatřil rolník lesklý obrázek Madony s děťátkem. Obrázek si vzal domů, ale ráno byl reliéf opět na místě, kde ho předchozího dne našel. Totéţ se opakovalo, kdyţ obraz přinesl kanovníkům do kostela sv. Václava. Ti nakonec usoudili, ţe si Panna Maria přeje být uctívána na místě nálezu. Proto tam byla zbudována malá svatyňka a obraz do ní umístěn. Ačkoli nemáme přímé prameny potvrzující tuto legendu, skutečností zůstává, ţe reliéf, který se dnes nachází ve Staré Boleslavi, je podle expertíz zhotoven z takzvané korintské (h), která je známá ze Středomoří, z míst, odkud přišli sv. Cyril a Metoděj. Nicméně jeho vzezření odpovídá spíše století patnáctému, kdy byl nejspíš původní obrázek pro velké poškození (vlivem času a husitských válek) opraven podle zachovaného popisu a nabyl dnešní podoby. Palladiem země české byl tento reliéf prohlášen v roce Od té doby stoupá počet poutníků a mnoţí se zprávy o zázracích. Podnět k vybudování chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi (který měl být důstojným místem pro jeho uctívání) dala manţelka Matyáše II., (i). Stavba byla dokončena r O devět let později vtrhli do Boleslavi saští důstojníci, kteří obraz darovali plukovníku Vavřinci Hoffkirkovi, který jako symbol potupy obraz přibil na ţidli stojící naproti šibenici na Staroměstském náměstí v Praze. Dodnes je v reliéfu na krku Panny Marie otvor po hřebu (později zakrytý šperkem). Hoffkirk pak obrázek odvezl s sebou do Lipska a aţ za vysoké

10 10 Duchovní stránka výkupné bylo Palladium vráceno zpět. Roku 1639 do Boleslavi vpadli (j) a ochranný obraz putoval nejprve do Prahy a pak i do Vídně, kde se mu dostalo drahocenných perel a korunky, také byl zhotoven trůnek z ebenu, zlata, perel a smaragdů. Roku 1646 Palladium opět zamířilo ve slavném průvodu do Boleslavi, ale o dva roky později ho uchvacují Švédové znovu. Velitel vojsk, který jedná s císařem Ferdinandem III. o míru, ho nakonec posílá císařovně do Vídně. Natrvalo se milostný obraz vrací do českých zemí roku V letech byla z Prahy do Staré Boleslavi vystavěna tzv. Via Sancta neboli Via Maria, lemovaná (k) kapličkami (po této cestě vezli podle pověsti tělo mrtvého kníţete Václava z Boleslavi do Prahy). V době II. světové války byl před Němci ochranný obraz zazděn a nahrazen kopií. Opět vyjmut byl aţ 23. června Po osvobození se konaly oslavy k poděkování Panně Marii za ochranu země, neboť přes všechny hrůzy války byla česká i moravská města ušetřena naprostého zničení. Během komunistického reţimu poutní místo ve Staré Boleslavi upadá. Aţ po roce 1989 opět začínají vzrůstat počty poutníků a od roku (l) jsou obnoveny Národní svatováclavské poutě. Řešení: Zdroj: Připravila: Blanka Ocovská

11 PRACOVAT NEJLÉPE NA SOBĚ! Fejeton 11 Práce patří nepochybně mezi nejpouţívanější česká slova. A těch přívlastků, kterými je ověnčena! A protichůdných doporučení jedno přísloví varuje před odkladem, jiné před prací kvapnou V dobách mého jinošství se poctivou prací překračovaly pětileté plány, posléze se díky ní měla dohonit vyspělá Evropa. Dnes, kdy to vyspělá Evropa i se svou kamarádkou Amerikou dopracovala aţ k ekonomické krizi, patrně nezbude nic jiného, neţ se vrátit k poctivé práci. Kdo nepracuje, ať nejí! připomínám si staré bojovné heslo při cestě do zaměstnání. Literárně bylo poprvé fixováno ve 2. listě sv. Pavla Soluňanům. Nechci s apoštolem národů zbytečně polemizovat, jeho slova jistě nemířila na kojence, kmety nebo churavějící. Nicméně určitě není práce jako práce. Existuje například práce fyzická a duševní. Lopaťáci a inkousti. Z pro mě neznámých důvodů se většinou příliš nerespektují. Coby mladý kantor jsem si občas přivydělal u špeditérské firmy. Jednou jsme stěhovali jakýsi úřad. Otíral jsem si zrovna pot z čela, kdyţ jsem z vedlejší místnosti zaslechl dvě dámy, kterak si sdělovaly něco o těch páchnoucích primitivech, co pošlapali koberec. Cítil jsem se uraţen a poníţen a tak jsem se před nimi schválně vysmrkal do rukávu. Myslím také, ţe uţ je na čase přestat s uštěpačnými poznámkami směrem k pracovníkům opírajícím se o lopaty. Při takových výkopových pracích je přece odpočinek naprosto nutný. Směje se snad někdo hokejistům, ţe minutu sviští po kluzišti a pak sedí pět minut na střídačce? Ale platí i opačná animozita. Dokonce má vlastní ţena mi nedávno sdělila, ţe vůbec nevím, co je to pořádná práce jako třeba nanosit uhlí. Snad bych to i dokázal. Ale bydlíme v ústředně vytápěném paneláku, a kdybych před radiátor vysypal hromadu koksu, jistě by mne hubovala. Tak jsem se raději vymluvil na rozečtenou knihu. Práce můţe být lehká a těţká, poctivá a nepoctivá, smysluplná a zbytečná. F. M. Dostojevskij kdesi píše, ţe nejhorší práce je ta, která společně s tělesnou námahou ubíjí i duši: v káznicích na Sibiři prý museli vězni dokola přemisťovat haldy kamení z jednoho konce dvora na druhý. Myslel jsem na tento text, kdyţ jsem kamarádovi pomáhal vyváţet senkrovnu tam byl naštěstí smysl i výsledek zjevný. Je snad zřejmé, ţe v zásadě ţádnou prací a profesí nepohrdám. Váţím si zemědělců, pekařů, závozníků i prodavačů houstička by bez nich nebyla. Rád pozdravím ošuntělou podivínskou metařku, kterou pravidelně vídám v jednom podchodu její zásluhou se nemusím brodit tím, co po sobě zanechali noční opilci. Některé existence jsou mi však záhadou: nic nevyrobí, neopraví, nevypěstují, nenaučí, nevymyslí jen se přemisťují a dokola něco nabízí, opojené iluzí vlastní nezbytnosti Nejdůleţitější ze všeho je ovšem pracovat na sobě! Tuhle mi to říkal i pan farář lidé na to prý zapomínají. Musel jsem mu dát za pravdu. Naposledy jsem totiţ na sobě pracoval na vojně, kdyţ jsem si narychlo ve stoje přišíval knoflík u košile. Od té doby jsem si uţ pouze několikrát oholil vousy. Petr Střešňák

12 12 Zprávy z farnosti Neobyčejný svatební obřad První prázdninovou sobotu se nám vdávala další ovečka zdejšího stádečka: Veronika Víšková, která svůj život spojila s Kótou Ageiwou. Ano, čtete dobře, není to Čech, ale Japonec. Svatební obřad byl tedy zcela neobyčejný, česko-japonský. Sešli se Češi i Japonci (rozuměj rodiny a kamarádi snoubenců a farníci), oddávajícím se stal jezuita P. L. Armbruster, který přes čtyřicet let v Japonsku působil. Kromě čtení z Písma v češtině jsme slyšeli i japonskou verzi k čemuž můžeme říci jen to, že zněla hezky. Slib lásky, úcty a věrnosti si Verča i Kóta vyslovili oba opět v obou jazycích. A vedle českých zazněly i japonské skladby. Jak to komentovala jedna farnice: Jsem zvědavá, co tu ještě zažiji! Pro nás je však smutné to, že se Veronika rozhodla odjet a žít s Kótou v Tokiu, což znamená, že ji budeme vidět tak asi jen jedenkrát do roka, kdy se vrátí navštívit svou původní rodinu. Milá Verčo, přejeme Ti požehnaná manželská léta, plno dětí, zdraví, sílu a občas nám napiš! Za kyjské farníky Marta Höferová Natanael vychází vţdy první neděli v měsíci. Náklad 60ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů (10 Kč) děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťují: p.fiala a rodina Janušova. Další informace o farnosti na

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Milí farníci, Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Milí farníci, Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 9 2009 Milí farníci, tradicí kyjské farnosti jsou poutě, které se konají od nepaměti. A i když se konaly v různém období a za různým účelem, vždycky směřovaly na posvátné

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Křemešníkem křížem krážem Realizační tým Metodik PhDr. Jaroslav Chocholouš Učitel / Předmět PhDr. Jaroslav Chocholouš / DEJ L. Morkesová / CJL Ing. B. Hrnčířová / TEV Anotace Křemešníkem křížem krážem:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více