Křesťanská výchova? Proč?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanská výchova? Proč?"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje Křesťanská výchova? Proč? Se začátkem školního roku se naše pozornost obrací k dětem a mladým lidem. Rodiče, prarodiče, ale i přátelé a učitelé si dávají předsevzetí, co vše chtějí udělat pro děti, vnoučata, pro vedení a směřování těch, kteří jsou jim svěřeni. A proč křesťanská výchova? Děti i mladí lidé mají ve svém vývoji chvíle, kdy mají pocit, ţe je víra omezuje. Aţ později pochopí, ţe s přijetím Boţího zákona ve svém srdci jsou směřováni ke šťastnému ţivotu, k ţivotu kde má vládnout láska, z níţ se odvozuje odpovědnost, bezpečí, touha po právu a spravedlnosti pro všechny. Není to snadné pro děti ani pro dospělé, neustále se srovnávat s ideálem, který je před nás postaven. Praktikující věřící má posilu ve svátostech a také ve společenství těch, kteří s ním sdílí čas i prostor. Mám kamaráda, který ve věci křesťanské výchovy říkal: Já to nechám, aţ vyrostou, ať se ve věci víry rozhodnou sami. Moţná to myslel váţně, ale moţná také podvědomě podléhal vnějším vlivům. Po létech jsme se potkali a kamarád si postěţoval: Syn byl šikovný, dobře se učil, střední školu udělal tak tak, vysokou uţ nedokončil, i kdyţ na ni měl. On se řídil svým racionálním posuzováním hodnot a vztahů. Kdyţ se mu něco líbilo, proč by po tom nesáhl alkohol, herny, plno děvčat, které se mu připletly do cesty, drogy. Neměl důvod si něco odříct, brát ohledy. Přece si musí uţít všeho, co se mu nabízí. Ale nezodpovědnost k sobě se nějak přelila i do vztahu ke škole, později k práci. A rodiče, ti měli staromódní názory. Největší problém byly drogy. Potřeboval peníze, moc peněz Práci střídal stále častěji a pak uţ ji vůbec nesehnal. Byl jako troska. Měl štěstí. Rodiče ho podrţeli a neztráceli víru. Bylo to dramatické, stálo je to celé jmění, ale neodepsali ho. Láska mu pomohla. Zvládne to později v ţivotě, kdyţ uţ zde rodiče nebudou? Pokud jako rodiče a přátelé nedáme dětem pocítit, jak moc nám na jejich duchovním ţivotě a na společenství v církvi záleţí, pak z hlediska lidského bude jejich cesta k Bohu v dnešním chaotickém světě plném sobectví, poţivačnosti a bezohlednosti, velmi sloţitá. Všem nám a zvláště rodičům, učitelům, vedoucím v junáku, trenérům vyprošujme hodně milostí, síly a trpělivosti, abychom vytvářeli prostředí naplněné laskavostí a ohleduplností, prostředí v němţ je hojnost Boţího poţehnání. Jiří Höfer

2 2 Farníci na cestách / USA / Ahoj všem, ani nevíte, jak na vás všechny často myslím tady v Jonesboro v Arkansasu. Teda vy to asi víte, ale stejně vám to všem musím říci, ţe mi chybíte. Mám se tu dobře. Zaţívám tu opravdu velké změny v ţivotě a jsem za to moc ráda. Počátky mé cesty byly úplně šílené. Od manţela Tomáše jste se moţná dozvěděli i více. Myslím, ţe takový stres a fyzické vypětí mě ještě nikdy v ţivotě nepotkalo. Přijela jsem sem prodávat knihy pro děti dveře od dveří, čemuţ nás týden učili v Nashvillu. Uţ tam to bylo docela podezřelé. Ale pokračovala jsem dál. Práce by se teoreticky zvládnout dala. Bylo to v některých směrech velmi zajímavé a myslím, ţe bych se tím mohla i uţivit, ale co vůbec nefungovalo, byl vztah s mou spoluţačkou, pro kterou jsem tady vlastně pracovala. Po pár dnech práce v terénu jsem se rozhodla, ţe musím hledat práci a bydlení někde jinde, ţe se musím od české skupiny naprosto oddělit. Zjistila jsem, ţe člověk v sobě má v době existenční krize takový pud sebezáchovy, jaký jsem si nikdy nedokázala představit. Takhle vypadá místo, kde trávím relativně hodně času.

3 Farníci na cestách 3 Je pravda, ţe jsem v takové situaci také nikdy nemusela být. Bez pomoci místních lidí, bych tu ať uţ z jakéhokoliv důvodu asi zůstat nedokázala. Pán Bůh mi poslal do cesty takové lidi, za které mu budu celý ţivot děkovat. Ţiji s rodinou Willettových. Pro mě to tady znamená opravdový domov. Pracuji v restauraci na půl úvazku a ve volném čase mám praxi v architektonickém studiu a také pomáhám v Hispanic centru, coţ je nezisková organizace poskytující pomoc hispánské komunitě. Do toho jsem začala chodit na kurz španělštiny. No, uvidíme, jestli budu umět říct něco španělsky na konci léta. Snad ano. Před odjezdem domů se chystám na výlet do Chicaga a do New Yorku. Uţ z toho začínám být pomalu nervózní, protoţe Jonesboro budí dojem malého města, i kdyţ má 65 tis. obyvatel. A tohle bude asi hukot... Do Prahy bych měla přiletět v pátek ráno Těším se na Vás. S láskou, Martina Barzci 1804 Starling Jonesboro, AR USA Na svatbě sestry ředitelky Hisanic centra. /Afrika / Bratři a sestry, už jsou tomu 2 měsíce, co se manželé Eitlerovi (Anička Poláková) vydali na svou cestu po Africe. Zavítali také do Mishikishi mission, kam jsme přispívali na školu. Měli možnost mluvit s místními lidmi, viděli vše, co dělá tamní komunita (New Renato Community) pro místní lidi (už se starají asi o 2000 lidí, což je na místní Afričany úctyhodné). Na místě je provázel místní pastorační asistent, nám už známý Joseph Kafwembe. Ve vesničce se zdrželi přes týden a podle zpráv, které mi poslali, se jim tam velmi líbilo. Nyní se přiblížil čas jejich návratu (7.9.). Prosím, provázejme je modlitbou a těšme se na zajímavé povídání a fotografie, o které se s námi jistě rádi podělí. Monika Höferová

4 4 Rozhovor KŘESŤANÉ SE MUSÍ ZAPOJOVAT DO POLITIKY Poprvé jsem se s ním setkala před rokem, kdy náhodně přišel mezi mladé dospělé na setkání nad Katechismem. Netušila jsem, že už tak mladý člověk může mít jasný názor na věc a přitom nezůstat u slov, ale aktivně se podílet na podobě světa. Přestavujeme vám Jana Pilaře, našeho farníka, jenž v říjnu bude kandidovat do místního zastupitelstva. Honzo, jak ses octl na Černém Mostě? Moji rodiče pochází z Prahy, i já jsem se tu narodil. Ale bydleli jsme dříve v Praze 7, odkud jsme se přestěhovali na Černý Most. Je to tu dále od centra, ale zase to mám kousek k lesu. Jsem tu spokojený,v Praze 7 nebylo tolik přírody. Zde je třeba Xaverovský háj, kde se dá výborně jezdit na kole. Kousek je také lesík, kde občas při běhání potkám i srnku. Hodně se zajímáš o komunální politiku. Jak ses k tomuhle tématu dostal? Ano, politika mě vţdy zajímala. K politice komunální jsem se dostal tak, ţe jsem vstoupil do místní ODS a s tím to přišlo samo. Myslím, ţe v komunální politice je důleţitá jedna věc: koukat se kolem sebe a mluvit s lidmi. Na téhle místní úrovni totiţ můţete řešit problémy malých skupin lidí. Skutečně se jim individuálně věnovat. Budeš na podzim kandidovat do zastupitelstva Prahy 14? Ano budu. Kandidátka je jiţ uzavřena a jsem na 28. místě za ODS. Ale z farnosti naštěstí nejsem jediný. Kandiduje ještě Tomáš Velík (téţ ODS pozn. aut.) a jednička místní TOP 09 je Radek Vondra. Asi mluvím za nás všechny, kdyţ řeknu, ţe budeme našim farníkům za podporu u voleb nesmírně vděční.

5 Co bys chtěl v zastupitelstvu prosazovat? Řeknu nejprve, co bych nechtěl. Odmítám tzv. betonovou lobby, stavební firmy snaţící se ve velkém zastavět město vším moţným. Také odmítám uměle předraţené projekty. Jinak bych rád, aby tu bylo daleko více zeleně. Dále hřiště a sportoviště, která tu hodně chybí. Přidat se musí v úklidu a péči o parky. Zásadní je také bezpečnost. Místní městská policie by měla být vidět v ulicích ne v autech. A rozhodně bych se chtěl také zasazovat o rozličné zájmy naší farnosti. Samozřejmě se na mě budou moci farníci kdykoliv individuálně obracet. Kaţdou neděli mi například vynadat, jak jsem to hlasoval (smích). Naprostým základem všeho je ale otevřená, přátelská, profesionální a nezkorumpovatelná radnice. Hodně se diskutovalo o pozemcích kolem Broumarské (nedaleko kostela směrem na Černý Most pozn. aut.). Hotové nájezdníky naznačují, že se počítalo s panelákovou zástavbou. Co by se s nimi mělo udělat podle tebe? Pozemky Broumarská Sever-Jih jsou velmi cenné a celopraţsky unikátní. Nesmí se hloupě znehodnotit masivní zástavbou. Já osobně bych tam rád viděl co nejvíce zeleně, park a klidovou zónu. Zkrátka Rozhovor 5 hlavně ne nějaká desetipatrová monstra a ohyzdné supermarkety. Přeci kaţdý milimetr nemusí být pokryt betonem. I prázdný prostor má svoji urbanistickou hodnotu. A jak se na to vše díváš coby věřící? Myslíš, že by se měli křesťané více zapojovat do politiky? Jsem si tím jistý, jako ţe je Bůh nade mnou. Česká politika trpí jen jednou věcí, a z té pak plynou všechny ostatní problémy. Mnoho slušných lidí totiţ odmítá vstupovat do politických stran. To je ale hrozná škoda. V té straně totiţ máte na věci kolem sebe stokrát větší vliv neţ jako běţný volič. Dám příklad: v mém místním sdruţení je starosta, místostarosta, řada zastupitelů, různí místní podnikatelé atd. Přitom jsem tam jeden ze třiceti hlasujících, ne jeden z milionu. Vím, co se kde plánuje a děje. Mohu to ovlivnit jiţ v zárodku, ne jen pasivně čekat na výsledek. A také musím spravedlivě říci, ţe jsem v komunální politice potkal spoustu skvělých lidí. Politické strany zkrátka mají co nabídnout a teď to nemyslím nijak zle. Spousta farníků by ti možná namítla, že je politika pro ně příliš nečisté prostředí Starověké náboţenské poměry také nebyly nic moc, a přesto se do jejich zlepšování Jeţíš pustil a hodně tím riskoval. Politika je

6 6 Rozhovor taková, jakou si ji uděláme. Navíc opakuji, ţe v místních organizacích stran po celé Praze potkáte úplně normální, slušné lidi. Od lokálních podnikatelů, přes učitele, lékaře aţ po farníky. Není to zdaleka tak hrozné, jak si moţná lidé představují. Navíc poznáte nové prostředí, otevřou se vám různé příleţitosti a pomůţete dobré věci, tedy lepší politice. Přitom základnímu členovi stačí několik hodin ročně. Abychom nemluvili jen o politice. Vím, že jsi navštívil Libanon, a že ses setkal i s místní křesťanskou komunitou. Můžeš nám o tom něco říct? Ano, byl jsem tam na pozvání největší libanonské křesťanské strany - Lebanese Forces. První část byla politická, kde jsem se setkal s libanonským premiérem. Ale další část byla spíše duchovní. V Libanonu ţijí tzv. Maronité. Je to velmi úctyhodná odnoţ katolíků. Byli stovky let odříznuti od západního světa, přesto zachovali věrnost papeţi. Jsou to vlastně arabští katolíci. Jediní křesťané, kteří vládnou arabskému státu, mají svého prezidenta. Jejich víra je velmi silná a opravdová. Museli za ni hodně bojovat. Neměli to jako my pět minut chůze na mši. Museli se schovávat v horách a perfektně se organizovat. Tohle mi popisoval maronitský patriarcha, kardinál Nasrallah. Je mu devadesát let, a přesto je úţasně vitální. To je moc zajímavé. Co ještě ses v Libanonu dozvěděl? Jan Pavel II. řekl: Libanon není stát, je to poselství. Ţijí tam desítky různých etnik a náboţenských skupin. V Bejrútu je dvacet metrů od sebe obří mešita, starodávný maronitský kostel a synagoga. A ty skupiny spolu dokáţí vycházet. To je moţná to poselství, ţe láska a odpuštění, mohou zahladit i etnické rozdílnosti. Připravila Marta Höferová Jan Pilař (nar. 1989) studuje Právnickou fakultu UK. Je předsedou Mladých konzervativců Praha 14. Druhým rokem je členem ODS. Působil u frakce ODS v Evropském parlamentu v Bruselu, byl zástupcem šéfredaktora měsíčníku o politice pro mladé Idea. Vedl terénní výzkum vzdělávání v rumunském Banátu. Mezi jeho koníčky patří cyklistika, běh a mezinárodní politika.

7 Ad.: Pouť na Křemešník Duchovní stránka 7 Od té doby, kdy naše farnosti nejsou spojeny jedním duchovním pastýřem se do kyjského kostela dostanu pouze zřídka, kdyţ nestíháme mši ve Chvalech, ale stále ráda čtu Natanaela a sleduji dění u sousedů. S potěšením jsem objevila fotografie Křemešníku v posledním čísle vašeho měsíčníku a moc mě potěšilo, ţe toto poutní místo vaši farníci objevili a dělají mu dobrou reklamu. Aţ do svatby jsem bydlela 8 km pod Křemešníkem, často jsme tam chodili na mše a rádi chodíme dodnes. Jako dítěti mi připadalo, ţe vedle Svaté Hory a Kostelního Vydří (kam babička jezdila na poutě) je Křemešník nejvýznamnějším poutním místem v Čechách. V dospělosti jsem byla vyvedena z omylu, ale nic to nemění na faktu, ţe Křemešník rozhodně stojí za pozornost. Proto bych chtěla upozornit na zajímavá místa i lidi, kteří jsou s tímto místem spojeni. Poutní kostel Nejsvětější Trojice byl postaven ve tvaru kříţe na místě původní dřevěné kaple jako díkuvzdání za ukončení třicetileté války a také kvůli stále rostoucímu počtu poutníků. Uprostřed kostela je trojboký oltář, který tvoří tři oddělené oltáře se společným středem. Slouţili zde mši i tři kněţí najednou (jednou prý dokonce bratři), kaţdý u jednoho oltáře. Dominantu oltáře tvoří 3 andělé a uprostřed veliké srdce se symbolem trojice. V současné době je oltář v rekonstrukci. Co ale kaţdý návštěvník můţe obdivovat i nyní je strop a stěny bohatě pomalované freskami, které jsou doslova biblickou dějepravou. Dále je na stropě mnoho symbolických výjevů a latinských nápisů. Jsou to symboly trojice v různých vypodobeních. Pokud budete chtít rozluštit i nápisy a dozvědět se více, můţete v sakristii zakoupit broţurku věnovanou Křemešníku. Je to výsledek prá ce zapálených studentů praţského soukromého gymnázia a zájemcům poskytne informace téměř vyčerpávající Těsně u schodiště pod čelem kostela stojí Větrný zámek. V roce 1930 si zde známý sochař a medailér Josef Šejnost, rodák z nedalekého Těšenova, začal sta vět pseudogotický hrádeček nazvaný "Větrný zámek". nebo také "U sedmi havranů" (ti jej zdobí). Plánoval zde zřízení muzea svých medailérských prací, avšak stavba zůstala nedokončena. I přesto působí tato stavba jako zmenšenina středověkých hradů. Architektem hrádku byl Kamil Hilbert známý, jako vedoucí stavitel při dostavbě Svatovítské katedrály. Dalším magnetem tohoto místa se po revoluci stala rozhledna Pípalka, ze které je nádherný rozhled do okolí. Po zdolání 205 schodů lze za příznivého počasí zahlédnout hrad Lipnici a Roštejn, vrcholy Čeřínku, Špičáku a Javořice, Ţďárské vrchy a dokonce Krkonoše nebo Šumavu. P. František B. Vaněk

8 8 Rozkvět pro Křemešník, ale i pro Pelhřimov znamenalo období ( v Pelhřimově, z toho na Křemešníku), kdy zde jako kněz působil František B. Vaněk - všestranná kulturní osobnost. Jeho přátelství z doby studií gymnázia se sochařem Františkem Bílkem trvalo celý ţivot a umělcova díla jsou na Křemešníku - Kaple mrtvých v ambitech i v Pelhřimovském chrámu jesličky a malovaná kříţová cesta podle Bílkova návrhu. Zajímavostí je, ţe ji kromě jednoho zastavení nema - loval, neboť byl barvoslepý. My Praţané máme moţnost seznámit se s pozoruhodným dílem Františka Bílka v jeho domě v Mickiewiczově ulici a jeho ukřiţovaného Krista je moţno vidět i v Katedrále sv. Víta. Na Křemešníku nechal F. Vaněk postavit kříţovou cestu od zázračné studánky ke kostelu, jejíţ čtrnácté zastavení nahrazuje Boţí hrob ve skále, v němţ se nachází Kristova socha od bratra Františka Bílka Antonína. Právě studánka s periodickým pramenem mírně radioaktivní vody je pradávná a nepochybná příčina vzniku poutního místa. Pověst o léčivých účincích vody zesílila za třicetileté války a dala hlavní popud k poutím na Křemešník. Za kapličkou Nejsvětější Trojice u zázračné studánky se nachází poustevna v opuštěné hornické štole, ve které ještě v 18. století přebývalo několik poustevníků. Zdaleka největšího věhlasu dosáhl F.B. Vaněk díky své knize Na krásné samotě, ve které poutavě a pravdivě popisuje své působení na křemešnické faře a svůj přátelský vztah s řídícím učitelem křemešnické školy Josefem Zahálkou.(Do - dnes je pro mě neuvěřitelné, ţe na tak v zimě obtíţně dostupném místě, v minulých dobách fungovala škola, do které putovaly děti z okolních vesniček a samot.) Román, který vyšel poprvé v roce 1938, byl oceněn Českou akademií věd a umění a v roce 2003 byl opět vydán v Karmelitánském nakladatelství. František B. Vaněk byl za války pro svou vlasteneckou činnost udán gestapu a zemřel v roce 1943 v Dachau. O této osobnosti by se dalo napsat mnoho, ale pro zájemce bude nejlépe navštívit opravdu pěkné, velmi zajímavé a obsaţně zpracované internetové stránky: -prameny/tomasek-jan Nejslavnější pouti, které z dětství pamatuji, byly před rokem 1970, kdy zde bývalo velmi ţivo. Spousta atrakcí a stánků (nyní se přestěhovaly do nedalek é Sázavy), pódium, na kterém vystupovaly i hvězdy tehdejší popmusic. Na začátku a konci kříţové cesty stáli vţdy dva dudáci ze Strakonic. Jejich hra a zpěv patřily ke koloritu pouti. Poslední zastávkou na cestě domů byla studánka s osvěţující vodou. Přestoţe se traduje pořekadlo (a autorka příspěvku to potvrdila): aţ půjdeš na Křemešník, nezapomeň si vzít deštník často bývá i krásné počasí; a cesta pěšky do naší vísky, převáţně lesem, je dalším krásným záţitkem. Marie Bártová, Černý Most

9 Dokážete doplnit text? PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ Duchovní stránka 9 Vznik Palladia země české je podle legendy spojen se svatým (a), který měl obraz Panny Marie s Jeţíškem darovat svaté Ludmile při jejím (b). Ludmila si ho odnesla na svůj hrad (c) a po její smrti dostal obrázek její vnuk (d), který ho zboţně uctíval. Měl jej u sebe i v okamţiku, kdy stanul ve válce proti vévodovi (e), který se mu ale vzdal bez boje, kdyţ spařil v blízkosti českého kníţete dva anděly. Poté, co byl Václav na rozkaz svého bratra (f) zavraţděn, vzal Václavův pobočník, blahoslavený (g), reliéf a ještě před tím, neţ byl vrahy svého pána dostiţen a oběšen, ukryl ho na vršku za Boleslaví. Pak po dvě a půl století nemáme o vzácném obraze ţádné zprávy. Aţ další legenda vypráví o jeho nalezení jakýmsi rolníkem, jehoţ koně se při orbě zastavili a nechtěli jít dál. Ve chvíli, kdy se pluh zaryl hlouběji do země, spatřil rolník lesklý obrázek Madony s děťátkem. Obrázek si vzal domů, ale ráno byl reliéf opět na místě, kde ho předchozího dne našel. Totéţ se opakovalo, kdyţ obraz přinesl kanovníkům do kostela sv. Václava. Ti nakonec usoudili, ţe si Panna Maria přeje být uctívána na místě nálezu. Proto tam byla zbudována malá svatyňka a obraz do ní umístěn. Ačkoli nemáme přímé prameny potvrzující tuto legendu, skutečností zůstává, ţe reliéf, který se dnes nachází ve Staré Boleslavi, je podle expertíz zhotoven z takzvané korintské (h), která je známá ze Středomoří, z míst, odkud přišli sv. Cyril a Metoděj. Nicméně jeho vzezření odpovídá spíše století patnáctému, kdy byl nejspíš původní obrázek pro velké poškození (vlivem času a husitských válek) opraven podle zachovaného popisu a nabyl dnešní podoby. Palladiem země české byl tento reliéf prohlášen v roce Od té doby stoupá počet poutníků a mnoţí se zprávy o zázracích. Podnět k vybudování chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi (který měl být důstojným místem pro jeho uctívání) dala manţelka Matyáše II., (i). Stavba byla dokončena r O devět let později vtrhli do Boleslavi saští důstojníci, kteří obraz darovali plukovníku Vavřinci Hoffkirkovi, který jako symbol potupy obraz přibil na ţidli stojící naproti šibenici na Staroměstském náměstí v Praze. Dodnes je v reliéfu na krku Panny Marie otvor po hřebu (později zakrytý šperkem). Hoffkirk pak obrázek odvezl s sebou do Lipska a aţ za vysoké

10 10 Duchovní stránka výkupné bylo Palladium vráceno zpět. Roku 1639 do Boleslavi vpadli (j) a ochranný obraz putoval nejprve do Prahy a pak i do Vídně, kde se mu dostalo drahocenných perel a korunky, také byl zhotoven trůnek z ebenu, zlata, perel a smaragdů. Roku 1646 Palladium opět zamířilo ve slavném průvodu do Boleslavi, ale o dva roky později ho uchvacují Švédové znovu. Velitel vojsk, který jedná s císařem Ferdinandem III. o míru, ho nakonec posílá císařovně do Vídně. Natrvalo se milostný obraz vrací do českých zemí roku V letech byla z Prahy do Staré Boleslavi vystavěna tzv. Via Sancta neboli Via Maria, lemovaná (k) kapličkami (po této cestě vezli podle pověsti tělo mrtvého kníţete Václava z Boleslavi do Prahy). V době II. světové války byl před Němci ochranný obraz zazděn a nahrazen kopií. Opět vyjmut byl aţ 23. června Po osvobození se konaly oslavy k poděkování Panně Marii za ochranu země, neboť přes všechny hrůzy války byla česká i moravská města ušetřena naprostého zničení. Během komunistického reţimu poutní místo ve Staré Boleslavi upadá. Aţ po roce 1989 opět začínají vzrůstat počty poutníků a od roku (l) jsou obnoveny Národní svatováclavské poutě. Řešení: Zdroj: Připravila: Blanka Ocovská

11 PRACOVAT NEJLÉPE NA SOBĚ! Fejeton 11 Práce patří nepochybně mezi nejpouţívanější česká slova. A těch přívlastků, kterými je ověnčena! A protichůdných doporučení jedno přísloví varuje před odkladem, jiné před prací kvapnou V dobách mého jinošství se poctivou prací překračovaly pětileté plány, posléze se díky ní měla dohonit vyspělá Evropa. Dnes, kdy to vyspělá Evropa i se svou kamarádkou Amerikou dopracovala aţ k ekonomické krizi, patrně nezbude nic jiného, neţ se vrátit k poctivé práci. Kdo nepracuje, ať nejí! připomínám si staré bojovné heslo při cestě do zaměstnání. Literárně bylo poprvé fixováno ve 2. listě sv. Pavla Soluňanům. Nechci s apoštolem národů zbytečně polemizovat, jeho slova jistě nemířila na kojence, kmety nebo churavějící. Nicméně určitě není práce jako práce. Existuje například práce fyzická a duševní. Lopaťáci a inkousti. Z pro mě neznámých důvodů se většinou příliš nerespektují. Coby mladý kantor jsem si občas přivydělal u špeditérské firmy. Jednou jsme stěhovali jakýsi úřad. Otíral jsem si zrovna pot z čela, kdyţ jsem z vedlejší místnosti zaslechl dvě dámy, kterak si sdělovaly něco o těch páchnoucích primitivech, co pošlapali koberec. Cítil jsem se uraţen a poníţen a tak jsem se před nimi schválně vysmrkal do rukávu. Myslím také, ţe uţ je na čase přestat s uštěpačnými poznámkami směrem k pracovníkům opírajícím se o lopaty. Při takových výkopových pracích je přece odpočinek naprosto nutný. Směje se snad někdo hokejistům, ţe minutu sviští po kluzišti a pak sedí pět minut na střídačce? Ale platí i opačná animozita. Dokonce má vlastní ţena mi nedávno sdělila, ţe vůbec nevím, co je to pořádná práce jako třeba nanosit uhlí. Snad bych to i dokázal. Ale bydlíme v ústředně vytápěném paneláku, a kdybych před radiátor vysypal hromadu koksu, jistě by mne hubovala. Tak jsem se raději vymluvil na rozečtenou knihu. Práce můţe být lehká a těţká, poctivá a nepoctivá, smysluplná a zbytečná. F. M. Dostojevskij kdesi píše, ţe nejhorší práce je ta, která společně s tělesnou námahou ubíjí i duši: v káznicích na Sibiři prý museli vězni dokola přemisťovat haldy kamení z jednoho konce dvora na druhý. Myslel jsem na tento text, kdyţ jsem kamarádovi pomáhal vyváţet senkrovnu tam byl naštěstí smysl i výsledek zjevný. Je snad zřejmé, ţe v zásadě ţádnou prací a profesí nepohrdám. Váţím si zemědělců, pekařů, závozníků i prodavačů houstička by bez nich nebyla. Rád pozdravím ošuntělou podivínskou metařku, kterou pravidelně vídám v jednom podchodu její zásluhou se nemusím brodit tím, co po sobě zanechali noční opilci. Některé existence jsou mi však záhadou: nic nevyrobí, neopraví, nevypěstují, nenaučí, nevymyslí jen se přemisťují a dokola něco nabízí, opojené iluzí vlastní nezbytnosti Nejdůleţitější ze všeho je ovšem pracovat na sobě! Tuhle mi to říkal i pan farář lidé na to prý zapomínají. Musel jsem mu dát za pravdu. Naposledy jsem totiţ na sobě pracoval na vojně, kdyţ jsem si narychlo ve stoje přišíval knoflík u košile. Od té doby jsem si uţ pouze několikrát oholil vousy. Petr Střešňák

12 12 Zprávy z farnosti Neobyčejný svatební obřad První prázdninovou sobotu se nám vdávala další ovečka zdejšího stádečka: Veronika Víšková, která svůj život spojila s Kótou Ageiwou. Ano, čtete dobře, není to Čech, ale Japonec. Svatební obřad byl tedy zcela neobyčejný, česko-japonský. Sešli se Češi i Japonci (rozuměj rodiny a kamarádi snoubenců a farníci), oddávajícím se stal jezuita P. L. Armbruster, který přes čtyřicet let v Japonsku působil. Kromě čtení z Písma v češtině jsme slyšeli i japonskou verzi k čemuž můžeme říci jen to, že zněla hezky. Slib lásky, úcty a věrnosti si Verča i Kóta vyslovili oba opět v obou jazycích. A vedle českých zazněly i japonské skladby. Jak to komentovala jedna farnice: Jsem zvědavá, co tu ještě zažiji! Pro nás je však smutné to, že se Veronika rozhodla odjet a žít s Kótou v Tokiu, což znamená, že ji budeme vidět tak asi jen jedenkrát do roka, kdy se vrátí navštívit svou původní rodinu. Milá Verčo, přejeme Ti požehnaná manželská léta, plno dětí, zdraví, sílu a občas nám napiš! Za kyjské farníky Marta Höferová Natanael vychází vţdy první neděli v měsíci. Náklad 60ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů (10 Kč) děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťují: p.fiala a rodina Janušova. Další informace o farnosti na

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s historickým obdobím baroka a jeho charakteristikami

Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s historickým obdobím baroka a jeho charakteristikami VY_52_INOVACE_CVSD2_34_5B Vzdělávací oblast: Člověk ve světě Místo, kde ţijeme, 5. ročník Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s historickým obdobím baroka a jeho charakteristikami Kompetenční cíl : K učení:

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Created by zisava. Blaník

Created by zisava. Blaník Created by zisava Blaník Malý Blaník Na vrcholu Malého Blaníku (580 m n. m.) se nalézají zbytky středověkého hrádku, který byl dobyt husity roku 1420. Zbytky hradu byly odkryty archeologem Pavlem Radoměřským

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Milí farníci, Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Milí farníci, Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 9 2009 Milí farníci, tradicí kyjské farnosti jsou poutě, které se konají od nepaměti. A i když se konaly v různém období a za různým účelem, vždycky směřovaly na posvátné

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Vypracoval: Michal Kýnl

Vypracoval: Michal Kýnl Vypracoval: Michal Kýnl Oktáva B Typ/materiál: zděná / objekt s rozhlednou Lokalita: vrch Hrádek na severním okraji města Varnsdorf, cca 45km severovýchodně od Děčína GPS: 50 55'21.083"N, 14 36'47.122"E

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_01_Svatý Václav Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry leden 2010 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku 1735

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Na chalupě u prarodičů v jižních Čechách, v malé vesničce poblíž Strakonic, trávila Marie víkendy a prázdniny už jako dítě. Po svatbě s Viktorem sem

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Město Frýdek - Místek Jméno a příjmení: Patrik Hajas Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více