Všeobecné obchodní podmínky společnosti APEX pro gaming a.s. platné od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti APEX pro gaming a.s. platné od 1.3.2015"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti APEX pro gaming a.s. platné od Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW, software -SW, spotřební materiál, pomocný materiál, náhradní díly, dokumentace apod. (dále jen předmětu plnění ) firmou APEX pro gaming a. s., (dále jen dodavatel ) kupujícím (odběratelům) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek. Aplikace všeobecných smluvních podmínek kupujícího (odběratele) se tímto výslovně vylučuje K uzavření smlouvy mezi dodavatelem a kupujícím (odběratelem) v rámci obchodního styku dojde přijetím nabídky dodavatele odběratelem (kupujícím) Ohledně definice základních pojmů platí: Smlouva znamená písemnou kupní smlouvu uzavřenou mezi dodavatelem a kupujícím (odběratelem) nebo písemnou objednávku kupujícího (odběratele), a to za podmínek a v rozsahu jakém byla písemně potvrzena dodavatelem, včetně všech příloh. 2. Úhrada kupní ceny, platební podmínky a výhrada vlastnictví 2.1. Kupující (odběratel) je povinen zaplatit za zboží dohodnutou kupní cenu. Pokud nebude sjednáno něco jiného, je kupní cena bez jakýchkoliv poplatků splatná do 14 dnů od vystavení daňového dokladu. Nebude-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, platby budou uskutečňovány bankovním převodem nebo v hotovosti před dodáním zboží. Platba se považuje za řádně zaplacenou, je-li v den splatnosti částka připsaná na účet dodavatele. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží bez DPH. K této kupní ceně se účtuje DPH podle platné právní úpravy. Kupní cenou se dále rozumí cena EXW. Kupní cena může být vyjádřená v cizí měně Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího (odběratele) až po úplném zaplacení kupní ceny s příslušenstvím a dalšími náklady. Před úplným zaplacením kupní ceny není kupující (odběratel) oprávněn zboží zatížit právy třetích osob a to ani věcně právně ani smluvně nebo zboží zcizit. Kupující (odběratel) je povinen uchovávat zboží s náležitou péčí a vykazovat toto zboží odlišně od vlastního zboží jako vlastnictví dodavatele. Tato výhrada vlastnického práva nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží. V případě, že kupující (odběratel) nezaplatí jednotlivé faktury, resp. daňový doklad v termínu splatnosti, dodavatel má právo od smlouvy odstoupit a kupující (odběratel) se zavazuje vrátit zboží, které převzal. Dodavatel je takovémto případě oprávněn zboží sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady kupujícího (odběratele) z místa, na kterém se zboží nachází, odvést. Kupující (odběratel) bude odpovídajícím způsobem spolupracovat a umožní dodavateli, nebo jím pověřené třetí osobě vstoupit do prostor provozovny kupujícího (odběratele). Kupující (odběratel) není oprávněn uplatňovat ke zboží Apex pro gaming a.s. Stránka 1 z 8

2 zadržovací právo. Nárok prodávajícího na náhradu škody zůstává tímto nedotčen. Tímto zůstává nedotčen nárok dodavatele na náhradu vzniklé újmy Pro případ prodlení s placením kupní ceny uvedené na faktuře se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě pochybností o doručení faktury se má za to, že tato byla doručena třetí den po jejím odeslání. Smluvní úrok z prodlení je dodavatel oprávněn vymáhat na kupujícím (odběrateli) společně s neuhrazenou části kupní ceny. Prodlení kupujícího (odběratele) se zaplacením jeho peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy nebo jakéhokoliv jiného závazkového vztahu mezi kupujícím (odběratelem) a dodavatelem opravňuje dodavatele k pozastavení / odložení dodání zboží dle smlouvy, a to až do úplného zaplacení. O tuto dobu se prodlužuje doba dodání zboží Dodavatel je oprávněn kdykoliv změnit ceny uvedené v cenové nabídce, přičemž již smluvené ceny smějí být měněny pouze v případě, že se mezi okamžikem uzavření smlouvy a dodáním zboží změnily okolnosti, které mají vliv na tvorbu ceny. Jedná se zejména o tyto případy: - kurz Kč se vůči Euro změní v době vystavení faktury o víc než 2,0 % oproti kurzu Kč vůči Euro, platném v den zaslání cenové nabídky; za určující bude považován kurz devizy prodej" v bance dodavatele, - došlo k zavedení administrativních opatření po dni zaslání cenové nabídky, které mohou mít vliv na cenu (dovozní přirážka, celní sazba apod.), - došlo ke změnám daní uložených státem, změnám cen surovin, pracovní síly a odvodů na sociální pojištění. 3. Uzavření smlouvy 3.1. Jednotlivé obchodní případy v rámci obchodního styku se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího (odběratele), zaslaných poštou nebo faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou formou (prostřednictvím u), též na základě ústní anebo telefonické objednávky. Objednávce kupujícího předchází nabídka dodavatele, se kterou budou zaslány tyto Všeobecné podmínky. Pokud není písemně uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a kupujícím (odběratelem) tyto Všeobecné podmínky. Příslušné části Všeobecných podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazku mezi dodavatelem a kupujícím (odběratelem) Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: - obchodní firmu (resp. název) a sídlo kupujícího (odběratele) včetně telefonického spojení; - osobu, oprávněnou v dané věci jednat jménem kupujícího (odběratele); - IČ a DIČ kupujícího (odběratele), je-li registrován jako plátce DPH; - jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství, dodací podmínky (místo a termín). Veškeré informace, takto získané o zákaznících, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatku a předpisů a dodavatel je využívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v Apex pro gaming a.s. Stránka 2 z 8

3 minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. 4. Dodací podmínky 4.1. Dodavatel dodá zboží v dohodnuté dodací lhůtě. Kupující (odběratel) se zavazuje poskytnout řádnou a včasnou součinnost a dodávku zboží v dohodnuté dodací lhůtě přijmout a převzít. Nebude-li dohodnuto jinak, je místem dodání provozovna dodavatele. Dodavatel není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím (odběratelem). Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího (odběratele) ihned v závodě dodavatele, a to okamžitě, jakmile je zboží dáno kupujícímu (odběrateli) k dispozici k odebrání. Pro dodávky platí podmínky podle doložky odebrání EXW (dle INCOTERMS 2010). V případě, že bude dohodnuto odevzdání zboží kupujícímu (odběrateli) nebo přepravci na jiném místě než v provozovně dodavatele, uskutečňuje se doprava na vlastní účet a nebezpečí kupujícího (odběratele). Kupující (odběratel) je povinen oznámit prokazatelným způsobem dodavateli potřebné údaje o dohodnutém přepravci minimálně dva dny před datem přepravy. Dodavatel při předání zboží odevzdá kupujícímu (odběrateli), současně se zbožím, průvodní dokumentaci. Dodavatel není povinen zboží pojistit. Dílčí dodávky zboží jsou povoleny Odmítne-li kupující (odběratel) převzít dodávku zboží v den dodání nebo ji v tento den nepřevezme, vzniká dodavateli právo objednávku zrušit nebo zboží skladovat na účet a nebezpečí kupujícího (odběratele). V případě skladování se kupní cena stává bez ohledu na ujednání v kupní smlouvě splatnou nejpozději dnem uložením zboží do skladu. Dodavatel je oprávněn uplatnit ke zboží zadržovací právo a to až do úplného zaplacení kupní ceny a nákladů na skladování kupujícím (odběratelem) Kupující (odběratel) je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem nebo výdejkou, popř. odhalit zjevná poškození přepravních obalů či předmětu plnění Zjistí-li kupující (odběratel) rozpor s dodacím listem, nebo výdejkou, popř. zjevné poškození obalu či produktu, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu, nebo výdejce dodavatele, popř. dodacím listu spediční služby Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je kupující (odběratel) povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel Kupující (odběratel) je povinen při převzetí předmětu plnění, jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na dodacím listě, nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit dodavatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Dodavatel poté zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu, nebo výdejky do 10 pracovních dní. Neupozorní-li kupující (odběratel) na rozdíl včas, pak rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě, nebo výdejce, je důvodem pro odmítnutí reklamace. Apex pro gaming a.s. Stránka 3 z 8

4 5. Stornování objednávky kupujícím (odběratelem), odstoupení od smlouvy 5.1. Kupující (odběratel) je až do okamžiku plánovaného předání zboží oprávněn od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit, tj. stornovat objednávku Dodavatel je oprávněn vyúčtovat kupujícímu (odběrateli) storno poplatek až do výše 50% ceny předmětu plnění anebo její stornované části na pokrytí nákladu účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním objednávky Při podstatném porušení smluvních podmínek mají smluvní strany právo od smlouvy odstoupit, před odstoupením jsou strany povinny druhou stranu na úmysl odstoupit od smlouvy písemně upozornit a umožnit druhé smluvní straně v přiměřené lhůtě odstranit následky porušení smlouvy a řádně plnit. 6. Instalace předmětu plnění, duševní vlastnictví 6.1. Požaduje-li kupující (odběratel) instalaci předmětu plnění, je tato provedena za zvláštní úplatu, a to obvykle v okamžiku dodání předmětu plnění anebo v termínu dohodnutém s pověřenou osobou dodavatele Pokud mezi stranami není sjednáno něco jiného, nepřevádí dodavatel v rámci obchodního styku na kupujícího (odběratele) žádná práva z duševního vlastnictví a ani neuděluje licenci k těmto právům duševního vlastnictví. 7. Balení 7.1. Dodavatel bude balit výrobky standardním způsobem, který uzná za vhodný, nestanoví-li smlouva konkrétní způsob balení. 8. Odpovědnost za škodu 8.1. Dodavatel zejména neodpovídá kupujícímu (odběrateli) za škodu, která mu vznikne v důsledku: - údržby předmětu plnění jinou osobou než dodavatelem, či jím pověřeným subjektem; - nesprávného nebo neadekvátního používání předmětu plnění Dodavatel nenese odpovědnost v případech způsobených vyšší mocí. Za vyšší moc se považují zejména tyto skutečnosti, pokud znemožní realizaci objednávky anebo ji učiní nepřiměřeně obtížnou: přírodní katastrofa, živelná pohroma, epidemie, válka, mobilizace, teroristický útok, občanské nepokoje, vyvlastnění, restrikce ze strany státu, zákazy nebo právní opatření jakéhokoliv druhu, stávky, výluky, vývozní a dovozní omezení, průmyslové havárie či jakékoliv jiné obdobné skutečnosti, které vznikly bez vlivu nebo kontroly dodavatele V případě vyšší moci má dodavatel právo zrušit nebo odložit realizaci objednávky či smlouvy. V takovém případě nelze požadovat náhradu případné ztráty s touto okolností spojené. V případě vyšší moci, která bude trvat déle než šest měsíců, jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit Odpovědnost dodavatele je omezena na úmysl a hrubou nedbalost. Apex pro gaming a.s. Stránka 4 z 8

5 8.5. Odpovědnost dodavatele je v případě konkrétního plnění omezena výší kupní ceny za toto plnění Veškeré nároky na náhradu újmy zanikají uplynutím jednoho roku od okamžiku, kdy tyto nároky mohly být poprvé uplatněny. 9. Odpovědnost za vady / Práva z vadného plnění 9.1. Zákonná odpovědnost za vady se vztahuje na jednotlivá zboží a na ostatní jednotlivé předměty plnění (dále též jen zboží ) specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dokladu o dodání zboží, tj. v dodacím listu nebo výdejce, v nichž jsou uvedena sériová čísla dodaného zboží Na prodej použitého zboží se odpovědnost za vady nevztahuje Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena Kupující (odběratel) je povinen písemně oznámit dodavateli neprodleně, nejpozději však během 5 dnů po převzetí zboží zjevné vady dodaného zboží a žádat odstranění vad zboží, jinak není oprávněn uplatnit nároky ze zjevných vad zboží. V případě skryté vady je kupující (odběratel) povinen, neprodleně, nejpozději však do 6 měsíců po převzetí zboží písemně informovat dodavatele a požadovat odstranění vady. V opačném případě kupujícímu (odběrateli) práva z vadného plnění nepřísluší Dodavatel je odpovědný za vady zboží pouze v případě, že kupující (odběratel) prokáže, že zboží bylo vadné již v době jeho dodání. Věc je vadná, neodpovídá-li její množství, kvalita a provedení dohodě stran Po oznámení vady zboží je dodavatel podle jeho uvážení povinen bez zbytečného odkladu vytčené vady zboží odstranit, a to opravou, dodáním nové věci bez vady, nebo přiměřenou slevou z kupní ceny. V případě, že kupující (odběratel) oznámí dodavateli vady zboží a následně bude zjištěno, že žádné vady, za které by dodavatel odpovídal, neexistují, nahradí kupující (odběratel) dodavateli náklady tímto vzniklé Použití 2108 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se tímto vylučuje Kupující (odběratel) není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud vady zboží dodavateli včas písemně neoznámil a pokud se nejedná o podstatnou vadu zboží. O podstatnou vadu zboží se nejedná, pokud lze zboží opravit nebo lze dodat náhradní zboží za zboží vadné. Odstoupení od smlouvy je vyloučeno, pokud kupující (odběratel) nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho převzal Dodavatel neodpovídá za nepřímou následnou škodu, ztrátu tržeb nebo ušlý zisk v souvislosti s vadami zboží. Odpovědnost dodavatele za žádných okolností nepřekročí kupní cenu zboží, které je předmětem reklamace. 10. Záruka za jakost Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivá zboží a na ostatní jednotlivé předměty plnění (dále též jen zboží ) specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dokladu o dodání zboží, tj. v dodacím listu nebo výdejce, v nichž jsou uvedena sériová čísla dodaného zboží, a to v délce 12 měsíců. Apex pro gaming a.s. Stránka 5 z 8

6 10.2. Na prodej použitého zboží se záruka nevztahuje Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena Záruka nebude uznána v případě porušení záručních štítků na reklamovaném zboží Záruční doba začíná běžet ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího (odběratele). Vady zboží, na které se vztahuje záruka, je kupující (odběratel) povinen písemně oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu od jejich zjištění a popsat jak se vady projevují Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené neodborným zásahem kupujícího (odběratele) nebo třetí osoby a vady zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména se jedná o vady způsobené chybnou údržbou, nedodržením provozních návodů, nadměrným namáháním, mechanickým poškozením, použitím nevhodných provozních prostředků, chemickými a elektrolytickými vlivy a všemi dalšími vlivy, které nezavinil dodavatel. 11. Reklamační řád Kupující (odběratel) je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo em) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo muže takovou reklamaci uplatnit osobně. Místem reklamace je provozovna dodavatele Při reklamaci předmětu plnění je kupující (odběratel) povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u dodavatele fakturou a současně dodacím listem nebo servisním protokolem nebo výdejkou (s uvedením sériového čísla reklamovaného předmětu plnění) Z důvodu nebezpečí možného poškození předmětu plnění při přepravě, dodavatel přijímá k reklamaci pouze předmět plnění zabalený nejlépe v originálním obalu. Pokud kupující (odběratel) nedodá předmět plnění v originálním obalu, doporučuje se použití jiného vhodného obalu, který vyhovuje nárokům přepravy daného zboží V případě, že bude reklamace zamítnuta, může kupující (odběratel) požádat o placený servis. Bez souhlasu kupujícího (odběratele), nebude předmět plnění opravován a vrátí se zpět kupujícímu (odběrateli). Tímto nezaniká nárok dle bodu Servisní řád V případě servisu, který není uplatněním práva kupujícího (odběratele) z vad plnění nebo ze záruky, je kupující (odběratel) povinen o takovémto požadavku informovat písemně (popř. faxem nebo em) servisní místo dodavatele Písemný požadavek musí obsahovat zejména: kontaktní údaje, , telefon, zpáteční adresa Dále kupující (odběratel) může specifikovat další postup při vyřizování servisu. Kupující (odběratel): A) chce být informován o ceně opravy. B) určí výši cenového Apex pro gaming a.s. Stránka 6 z 8

7 limitu opravy. C) požaduje opravu standardním způsobem Dodavatel na základě tohoto požadavku přidělí zakázce RMA číslo, kterým je kupující (odběratel) povinen zakázku před odesláním označit Pokud kupující (odběratel) v požadavku na servis neuvede jinak, bude zboží, opraveno standardním způsobem, tzn. maximálně do výše 75 % ceny nového kusu. V případě překročení této výše, nebude zboží opraveno a bude zasláno neopravené zpět kupujícímu (odběrateli) V případě, že se nejedná o uplatnění práva z vad nebo ze záruky a zboží se nebude opravovat, bude účtována diagnostika dle platného ceníku Po opravě zůstávají jakékoliv vyměněné / poškozené díly majetkem dodavatele. 13. Mlčenlivost Veškeré informace poskytnuté kupujícímu (odběrateli) dodavatelem jsou informace důvěrné. Tyto informace není kupující (odběratel) oprávněn prozradit třetí osobě nebo je použít v rozporu s účelem pro své potřeby, a to bez ohledu zda dojde k uzavření smlouvy či nikoli. Porušením této povinnosti vzniká právo dodavatele na náhradu škody, vzniklé porušením tohoto ustanovení. 14. Doručování Všechny písemnosti, oznámení a jiná sdělení, které je nutno doručit, se doručují na adresu uvedenou v záhlaví vlastní kupní smlouvy/objednávky, případně na adresu kupujícího (odběratele)uvedenou v příslušném obchodním nebo živnostenském rejstříku Pokud si strana písemnost, oznámení nebo jiná sdělení v úložní lhůtě nevyzvedne, bude se písemnost, oznámení nebo jiné sdělení považovat za doručené uplynutím tří dnů ode dne uložení. 15. Obecná ustanovení Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a v otázkách neupravených těmito podmínkami pak zněním smlouvy, popřípadě příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění Veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi dodavatelem a kupujícím (odběratelem) se řídí zákony České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Text těchto Všeobecných podmínek je kupujícímu (odběrateli) zpřístupněn společně se zasláním cenové nabídky. Za zpřístupnění Všeobecných podmínek se považuje i jejich uveřejnění na webových stránkách dodavatele. Kupující (odběratel) je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající v okamžiku akceptace cenové nabídky dodavatele kupujícím (odběratelem) se řídí těmito Všeobecnými podmínkami Kupující (odběratel) není oprávněn jednostranně započíst svoji tvrzenou Apex pro gaming a.s. Stránka 7 z 8

8 pohledávku vůči dodavateli proti pohledávce dodavatele z této smlouvy Tyto Všeobecné podmínky jsou ode dne jejich vyhlášení uveřejněny na webových stránkách společnosti APEX pro gaming a.s. Sídlo dodavatele: Apex pro gaming a.s. Václavské nám. 808/ Praha 1 Nové Město IČ: DIČ: CZ Provozovna dodavatele: APEX pro gaming a.s. Litvínovice České Budějovice IČP: Apex pro gaming a.s. Stránka 8 z 8

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.

4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti FLOWER A & F, s.r.o., se sídlem : Třebovle 128, p. Kostelec nad Černými lesy, PSČ 281 63, I.Č: 25074334, DIČ: CZ25074334,

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. se sídlem Kalvodova 1087/2, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČO 25397265, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o., se sídlem Seifertova 399, 403 31 Ústí nad Labem IČ: 287 49 928 Všeobecné obchodní podmínky ALEX FOX Central

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vydává společnost CONTEG, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719,

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále též VDP ) upravují vztahy při dodávkách zboží

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky sítě Orange & Green: (dále jen Všeobecné podmínky)

Všeobecné obchodní podmínky sítě Orange & Green: (dále jen Všeobecné podmínky) Všeobecné obchodní podmínky sítě Orange & Green: (dále jen Všeobecné podmínky) 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky upravují obchodní vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware, software,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY ČKD Blansko Holding, a.s. I. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět, obsah. Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky nákupu zboží ze strany společnosti ČKD Blansko Holding

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti SETOS spol. s.r.o. (www.obchod-nokia.cz) Část I. Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup

Více

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel

Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel Všeobecné dodací podmínky část A spotřebitel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) prodávajícího Název: Vít Zwinger Právní forma: fyzická osoba Sídlo: Jamnice 47,

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEVA-TRADE S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.07.2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEVA-TRADE S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.07.2014 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MEVA-TRADE S.R.O. ÚČINNÉ OD 01.07.2014 Čl. 1 - úvodní ustanovení, předmět úpravy a plnění 1.1 Úvodní ustanovení. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, výklad pojmů 1.1. Společnost NEVA Group s.r.o., se sídlem Úherce 128, 330 23 Úherce, IČ: 62915274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice identifikační číslo: 015 72 822 daňové identifikační číslo: CZ01572822 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží pro podnikatele v rámci podnikatelské činnosti Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží (dále jen VOPD) upravují vztahy mezi společností TROST AUTO

Více

IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o.,

IV. Omezení náhrady škody Schneider Electric CZ, s. r. o., Všeobecné obchodní podmínky společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o. IČO: 60467550 se sídlem Praha 8, Thámova 13, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce

Více