zařízení měřicích sídlem Na (dále jen " Prodávající"); a je specifikován dodávaných zařízení: Počty Číslo Počet nový Název Kontejner velký 5 m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zařízení měřicích sídlem Na (dále jen " Prodávající"); a je specifikován dodávaných zařízení: Počty Číslo Počet nový Název Kontejner velký 5 m"

Transkript

1 DODATEK Č. 1/2015 KUPNÍ SMLOUVY (dále jen Smlouvy ) na část 1. Pomocná zařízení měřicích stanic, veřejné zakázky Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší Měřicí síť uzavřené dne MEZI: (1) ENVItech Bohemia s.r.o., IČO: , DIČ: CZ , se sídlem Ovocná 34, Praha 6, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12701, bankovní spojení: KB PRAHA P 5, číslo účtu: /0100, zastoupený Ing. Vladimírem Adamcem, jednatelem společnosti (dále jen " Prodávající"); a (2) ČR Českým hydrometeorologickým ústavem, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Šabatce 17, Praha 4 Komořany, IČ , 0 DIČ CZ , bankovní spojení Česká národní banka, číslo účtu /0700, statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., zastoupený ve věcech smluvních RNDr. Janem J Macounem, Ph.D., náměstkem ředitele ústavu; (dále jen Kupující nebo "ČHMÚ"), (Prodávající a Kupující společně dále jen jako "Strany" a každý jednotlivě jenn jako "Strana"). Strany se s ohledem na změněné potřeby Kupujícího dohodly na úpravě Předmětu koupě,, který je specifikován v čl. 1 Smlouvy. Kupující požádal o změnuu technické specifikacee čtyř dodávaných kontejnerů a Prodávající tuto změnu akceptoval. Zdůvodnění této změny je uvedeno v Příloze 1 tohoto dodatku. Technická specifikace uvedená v Příloze 1 původní Smlouvy se mění takto: Počty dodávaných zařízení: Číslo Název Počet původní Počet nový 1 Staniční kontejnery Kontejner velký Kontejner velký 5 m Kontejner střední Kontejner malý Kontejner speciální Kontejner speciální (dvojskříň) 2 Centrální stanice 3 Meteorologické stožáry

2 Rozměry nově požadovaných kontejnerů: o kontejner velký 5 m: o kontejner speciální (dvojskříň): 2,4 m x 5 m (±5 %);% výška 2 m 0,8 m x 1,2 m (±5 %); výška 1,8 m Technická specifikace velkého kontejneru 5 m vychází z technické specifikace velkého kontejneru. Změny oproti původní dokumentaci jsou uvedeny v Příloze P 2 tohoto dodatku. Technická specifikace speciálního kontejneru (dvojskříň) je dodatku. uvedena v Příloze 2 tohoto t Dále se upravuje čl. 3 Smlouvy takto:: CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V souladu se zněním 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, se cena dodávky sjednává dohodou Stran ve výši: ,- Kč (čtyřicetosmmiliónůosmsetdvacetdevěttisícdvěstě korun českých bez DPH), výše DPH (21%) ,- Kč 3.3 Celková cena Předmětu koupě včetně DPH cena ). je ,- 3 Kč (dále jen Celková Způsob stanovení nové ceny Předmětu koupě je uveden v Příloze 3 tohoto dodatku. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřechh (4) stejnopisech. Dva (2) stejnopisy obdrží Kupující a dva (2) stejnopisy obdrží Prodávající. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně: [PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ] - 2 -

3

4 Příloha 1 ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DODÁVANÝCH KONTEJNERŮ Kontejner velký 5 m ČHMÚ se účastnil projektu Ultraschwarz, který se zaměřoval na studium koncentrací nanočástic v ovzduší. Měření byla prováděna analyzátorem UFP (Ultra Fine Particles). ČHMÚ se zavázal k pokračování měření UFP v rámci zajištění udržitelnosti minimálně do konce roku Vzhledem k důležitostii měření nanočástic s ohledem na jejich dopad na lidské zdraví je předpoklad, že měření budou pokračovat i po tomto termínu. Na základě zkušeností s provozem analyzátoru UFP bylo doporučeno, aby analyzátor UFP byl umístěn v odděleném prostoru. V letních měsících, při velkémm rozdílu vnitřní a venkovní teploty, dochází k růstu relativní vlhkosti vzorku a instalovaný sušič není schopen vzorek vysušit na požadovaných 40 % (požadavek na podmínky měření ACTRIS). A Řešením je zvýšení vnitřní teploty v oddělené části kontejneru tak, aby nebylo ovlivňováno o měření ostatních analyzátorů (SO 2, NO x atd.), které naopakk vyžadují nižší teplotu prostředí. Vyhodnocení zkušeností proběhlo až v závěru projektu Ultraschwarz ke konci r. 2014, a proto nebylo možné tuto změnu zahrnout již do zadávací dokumentace OP. O Speciální kontejner (dvojskříň) Speciální kontejnery jsou umisťovány na hot-spot lokality, tj.. lokality v blízkosti velkých komunikací, kde je možné provést zábor pouze omezeného místa m (kontejnery jsou vesměs umístěny na chodníku v těsné blízkosti komunikace). V zadávací dokumentaci byl na tyto lokality původně požadován speciální kontejner o rozměrech 1 x 2 m tak, aby bylo možno zajistit měření PM 10 a PM 2,5 bez ohledu na použitý typ analyzátorů. V rámci veřejné soutěže na dodávky těchto analyzátorů a byly vysoutěženy přístroje, které umožňují montáž do menšího prostoru, než byl b původníí předpoklad, při zachování požadovaného rozsahu měření. Na základě konzultací na příslušných stavebních úřadech byla na třech lokalitách (Brno - Úvoz, Praha - Legerova a Ostravaa - Českobratrská) zvolena varianta menšího speciálního kontejneru (dvojskříň) o rozměrech 0, 8 x 1,2 m.

5 Příloha 2 ZMĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI PŘEDMĚTU KOUPĚ Kontejner velký 5 m - kontejner bude umístěn na stanici Ústí nad Labem město - nové rozměry: 5000 x 2400 x 2200 mm, - vstupní dveřee budou umístěny na delší straně cca 1500 mm zprava, - klimatizace bude umístěna vlevo - uvnitř kontejneru bude příčka s posuvným segmentem Speciální kontejner (dvojskříň) Technické parametry speciálního kontejneru dvojskříň jsou uvedeny na následující straně na prospektu dodavatele.

6 www ENVItech Bohemia s.r.o. Ovocná 34, Praha 6, Imisní monitorovací skříň verze HOT-SPOT Buňka monitorovací stanice je koncipovaná jako přemístitelný objekt, který uvnitř vytváří stabilní tepelné podmínky pro umístění analyzátorové techniky a jiných snímačů vyžadujících stálou provozní teplotu. Základem monitorovací stanice je klimatizovaná a vytápěná ocelová skříň, vodě odolná konstrukce, chráněna proti neoprávněnému vniknutí, tepelně izolovaná. Ochrana proti sněhu podstavcový základ 20 cm Venkovní rozměry: 1200 x 800 x 2000 mm (šířka, hloubka, výška) Elektrický rozvod, včetně skříně jističů, umístěné uvnitř. Měřící stanice je konstruována jako modulární a skládá se ze dvou modulů. Elektorinstalace, rozvaděč: - Elektrický rozvod podle IEEE, včetně skříně jističů umístěné uvnitř /380 V - dostatečný počet zásuvkových okruhů pro funkčnost měřící techniky, klimatizace, vytápění, staničního PC, převodníků, apod. - revizní zpráva Dveře stanice na přední i zadní části 19 police pro usazení analyzátoru (rack systém) Klimatizační a vytápěcí jednotka Axima MKP 2021 TE (split systém) Specifikace: - chlazení: W - vytápění: WPráškový hasící přístroj Průchodka skrze střechu pro odběrové sondy

7 Příloha 3 VÝPOČET NOVÉ CENY PŘEDMĚTU U KOUPĚ Původní cena za dodávku celého Předmětu koupě stanovená kupní smlouvou ze dne , čl. 3. činí ,- Kč bez DPH, resp ,- Kč včetněě DPH. S ohledem na změny v parametrech požadovanýc ch kontejnerů Prodávající zpracoval dle technické specifikace nově požadovaných kontejnerů cenové nabídky číslo N N a N ze dne (viz dále). Kupující tyto nabídky akceptuje. V následujících tabulkách je uveden způsob výpočtu nové ceny dodávky po zohlednění změn ve specifikaci Předmětu koupě. Výpočet změny ceny dodávky Položka Změna počtu Cena za kus [Kč] Rozdíl v ceněě [Kč] bez DPH vč. DPH bez DPH vč. DPH Staniční kontejnery Kontejner velký 1 Kontejner velký 5m +1 Kontejner speciální 3 Kontejner speciální (dvojskříň) +3 Celkem Výpočet nové celkové ceny dodávky Položka Celková cena dodávky [Kč] bez DPH vč. DPH Původní celková cena dodávky Změna ceny dodávky Nová celková cena dodávky

8 ENVItech Bohemia s.r.o. Ovocná 1021/34, Praha 6 NABÍDKA PRO: ČHMÚ Praha Komořany RNDr. Jan Macoun, PhD. Na Šabatce Praha 4 - Komořany tel.: , fax: ČÍSLO: N DATUM: VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Chaloupecký TEL.: MOBILNÍ TEL.: FAX.: Dobrý den, posíláme Vám nabídku na pětimetrový kontejner pro lokalitu Ústí nad Labem - město: Stanice dlouhá 5 m pro lokalitu Ústí nad Labem - město POZ. NÁZEV MNOŽSTVÍ CENA / MJ BEZ DPH CENA CELKEM BEZ DPH ks ,00 Kč ,00 Kč Dodávka prodlouženého kontejneru - 5 m pro lokalitu Ústí nad Labem město CELKEM BEZ DPH: ,00 Kč CELKEM DPH 21% ,00 Kč CELKEM VČETNĚ DPH: Děkujeme za Váš zájem o naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci. S přátelským pozdravem, Pavel Chaloupecký ,00 Kč Tel.: ,56,58,59, Fax: Bankovní spojení: KB Praha, č.ú.: /0100 OR Městský soud v Praze oddíl C, vložka IČO: , DIČ: CZ

9 ENVItech Bohemia s.r.o. Ovocná 1021/34, Praha 6 NABÍDKA PRO: ČHMÚ Praha Komořany RNDr. Jan Macoun, PhD. Na Šabatce Praha 4 - Komořany tel.: , fax: ČÍSLO: N DATUM: VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Chaloupecký TEL.: MOBILNÍ TEL.: FAX.: Dobrý den, posíláme Vám nabídku na speciální kontejnery ve verzi HOT-SPOT:: Speciální kontejnery v rozměrech stávajících stanic HOTSPOT POZ. NÁZEV MNOŽSTVÍ CENA / MJ BEZ DPH CENA CELKEM BEZ DPH ks ,00 Kč ,00 Kč Dodávka kontejneru s vybavením (skříně o rozměru 1,2 x 0,8 x 1,8 m) pro lokality Brno - Úvoz, Praha - Legerova a Ostrava - Českobratrská CELKEM BEZ DPH: ,00 Kč CELKEM DPH 21% ,00 Kč CELKEM VČETNĚ DPH: Děkujeme za Váš zájem o naše produkty a služby a těšíme se na další spolupráci. S přátelským pozdravem, Pavel Chaloupecký ,00 Kč Tel.: ,56,58,59, Fax: Bankovní spojení: KB Praha, č.ú.: /0100 OR Městský soud v Praze oddíl C, vložka IČO: , DIČ: CZ

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTV A obce Měňany Č.2/10 DNE 15.3.2010 v 20.00 hod.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTV A obce Měňany Č.2/10 DNE 15.3.2010 v 20.00 hod. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTV A obce Měňany Č.2/10 DNE 15.3.2010 v 20.00 hod. Přítomni: Sotlová, Sudík, Říhová, Douša, Pišvejc, Čermák, Program 1. Schválení objednávky realitních služeb Prodej budovy

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

-ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL

-ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL PEC "1' \1 -ú t. lil 1r1 lu«: -J1ltL KUPNí SMLOUVA ek pod Z Brcty uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/16 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč : Třebíč MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč Město Třebíč Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-11801-63/ČJ-2014-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-11801-63/ČJ-2014-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-11801-63/ČJ-2014-990640 Počet listů: 10 Přílohy: 6/28 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Č.j.: Vyřizuje: Ing. Václav Mareček Tel.:327 710 132 E-mail:marecek@mu.kutnahora.cz Datum: 10. 08. 2015 Skart. znak. V/5 Spis. znak:91:1 MÉSTO KUTNÁ HORA Městská policie Havlíčkovo náměstí 552, 552/1,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 262 98 465 DIČ: CZ26298465 sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ 602 00

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro základní školy žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: ICT vybavení

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti geometrie III - KCK Část I. zadávací dokumentace podmínky zadávacího řízení Část II. zadávací dokumentace technická specifikace

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o.

Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. za rok 2011 Předkládá: MUDr. Bořek Semrád, jednatel společnosti CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo náměstí 3/5, 602 00 Brno zapsána v OR vedeném KS v Brně, odd.c, vložka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více