Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR"

Transkript

1 Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem a Ing. Marcelou Šubertovou, jednatelem IČO: DIČ: CZ banka: UniCredit Bank Czech Republic, pobočka Ústí n. L. účet číslo: /2700, VS 015, KS 0308 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka dále jako pronajímatel a 2. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou IČ: DIČ: CZ banka: Komerční banka, pobočka Ústí nad Labem účet číslo: /0100 instituce je zřízena podle Zákona č. 248/2000 Sb. ve znění Zákona č.138/2006 Sb. dále jako nájemce uzavřely podle zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění tento dodatek ke smlouvě: 1

2 K části II. Předmět smlouvy Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je rozšíření rozsahu pronajatých nebytových prostor nejpozději k datu o níže uvedené místnosti v 1. patře a v suterénu budovy: č. 119 o ploše 24,2 m2 kancelář č. 120 o ploše 24,1 m2 kancelář č. 121 o ploše 24,1 m2 kancelář č. 122 o ploše 23,7 m2 kancelář č. 125 o ploše 38,9 m2 kancelář č. 126 o ploše 40,7 m2 kancelář č. 127 o ploše 41,1 m2 kancelář č. 128 o ploše 40,2 m2 kancelář č. 118 o ploše 42,0 m2 chodba celková výměra pronajaté nebytové plochy se rozšiřuje o 299,0 m2, z čehož kancelářská plocha činí 257 m2, plocha vlastní chodby pod uzavřením činí 42,0 m2, a o 2 garážová/parkovací stání v suterénu budovy. Pronajímatel a nájemce se dále dohodli na interiérovém standardu pronajatých nebytových prostor k datu , který pro jednotlivé pronajaté prostory specifikuje Příloha č. 5 k tomuto dodatku ke smlouvě. V případě, že tento smluvně dohodnutý interiérový standard nebude k datu dokončen, může nájemce uplatnit požadavek na kompenzaci snížením smluvního nájemného v dotčených prostorách. Ostatní ustanovení této části smlouvy o nájmu nebytových prostor ve znění dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor zůstávají v platnosti beze změny. K části III. Možnosti výpovědi nájemní smlouvy Znění této části smlouvy o nájmu nebytových prostor v znění dodatků č. 1 a 2 se doplňuje o následující ustanovení: Vzhledem k tomu, že v rámci úhrad smluvního nájemného hradí nájemce pro období od 18. února 2008 následujících 11 měsíců splátky nákladů, které pronajímatel uhradil za realizaci konstrukcí a prací vyžádaných nájemcem ke zvýšení uživatelského komfortu v pronajatých prostorách, je tato smlouva o nájmu nebytových prostor vypověditelná ze strany nájemce nejdříve v průběhu měsíce 7/

3 Ostatní ustanovení této části smlouvy o nájmu nebytových prostor ve znění dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor zůstávají v platnosti beze změny. K části IV. Smluvní nájemné a paušály za ceny poskytovaných služeb Smluvní nájemné pro pronajaté plochy 1. patra a paušály za ceny služeb, včetně změny sazby DPH, poskytovaných s užíváním veškerých pronajatých nebytových prostor (1. a 2. patra) jsou stanoveny s účinností od dohodou následovně - údaje uvedeny v Kč: Sazba smluvního nájemného na 1 m2 pronajaté plochy a rok činí pro: plochy kancelářské v 1. patře - plochy ostatní chodba, kuchyňka a zasedací místnost v 1. patře ,- Kč 1.865,- Kč Sazba smluvního nájemného za 1 parkovací/garážové stání a rok činí pro: parkovací/garážové stání pronajaté s účinností od stání ,- Kč Pronajímatel se rozhodl neúčtovat DPH ke smluvnímu nájemnému. Sazby paušálů za ceny služeb na 1 m2 a rok pro veškeré pronajaté plochy v 1. a 2. patře činí pro: Plochy kancelářské bez DPH včetně DPH Paušál za ceny služeb pro kancelářské plochy činí 1.737,00 Kč 2.046,40 Kč z toho dílčí paušály se sazbou 19 % činí: Paušál za elektřinu světelný a zásuvkový odběr ,50 Kč 325,50 Kč Paušál za úklid, separaci a likvidaci odpadu ,50 Kč Paušál za elektronickou a personální ostrahu. 143,00 Kč Paušál za stavebně technickou údržbu ,50 Kč Paušál za připojení k internetu, telefonní přístroj a telefonní linku (neobsahuje telefonní poplatky za impulsy) 761,50 Kč 191,00 Kč 170,20 Kč 226,70 Kč 906,20 Kč Paušály se sazbou 19% DPH celkem ,00 Kč 1.819,60 Kč z toho dílčí paušály se sazbou 9% činí: Paušál za teplo a TUV ,50 Kč 188,10 Kč Paušál za vodné, stočné a srážkovou vodu... 35,50 Kč 38,70 Kč Paušály se sazbou 9% DPH celkem ,00 Kč 226,80 Kč 3

4 Plochy ostatní bez DPH včetně DPH Paušály za ceny služeb pro ostatní plochy činí.. 571,20 Kč 679,80 Kč z toho dílčí paušály se sazbou 19% činí: Paušál za elektřinu - světelný odběr.. 154,70 Kč 184,10 Kč Paušál za úklid, separaci a likvidaci odpadu.. 160,50 Kč 191,00 Kč Paušál za elektronickou a personální ostrahu.. 143,00 Kč 170,20 Kč Paušál za stavebně technickou údržbu.. 113,00 Kč 134,50 Kč Paušály se sazbou 19% DPH celkem ,20 Kč 679,80 Kč Paušály se sazbou 9% DPH nejsou pro plochy ostatní účtovány. Parkovací/garážová stání Paušály za ceny služeb nejsou pro parkovací/garážová stání účtovány. Sumarizace účtovaného smluvního nájemného a všech paušálů za ceny poskytovaných služeb s uvedením příslušné sazby DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je obsažena v Příloze č. 1 - Předpis plateb nájemného a paušálů za ceny služeb pro období leden prosinec 2008, která je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě. Ostatní ustanovení této části smlouvy o nájmu nebytových prostor ve znění dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor zůstávají v platnosti beze změny. Ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu ve znění dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu pod dodatek připojují podpisy odpovědných osob. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. ledna

5 V Ústí nad Labem dne: Za pronajímatele: Za nájemce: Ing. František Budín Ing. Marcela Šubertová Ing. Jiří Šulc jednatel jednatel předseda Přílohy: Příloha č. 1 Předpis plateb nájemného a paušálů za ceny služeb pro období leden - prosinec 2008 Příloha č. 2 Výpis z obchodního rejstříku společnosti PB-CENTRUM spol. s r. o. Příloha č. 3 Výpis z katastru nemovitostí se zápisem pronajímané nemovitosti Příloha č. 4 Dispoziční schéma se zakreslením rozsahu a polohy pronajímaných nebytových prostor v 1. patře Příloha č. 5 Specifikace interiérového standardu pronajímaných nebytových prostor k datu předání do užívání 5

6 Příloha č. 5 Specifikace standardu vybavení pronajatých nebytových prostor k datu předání do užívání dne Touto přílohou k dodatku č. 3 ke smlouvě je specifikován standard vybavení jednotlivých nebytových prostor pronajatých s účinností od Pronajímatel se zavazuje, že k výše uvedenému datu budou jednotlivé pronajaté nebytové prostory předány v následujícím standardu vybavení: Místnost č. 119 kancelář Tato místnost je rozdělena při pohledu na vstup do kanceláře z chodby na pravou polovinu (119A - kuchyňka) a levou polovinu (119B - zasedací místnost). V kuchyňce č. 119A budou provedeny následující stavebně montážní práce: 2. oprava povrchu dveřní zárubně vyčištěním přeleštěním, 3. oprava dezénu dveřního křídla foliováním v odstínu dub světlý vč. 4. osazení přechodové prahové lišty do dveřního vstupu, 5. oprava parapetních Al mřížek vyrovnáním, vyčištěním a stříkáním 6. označení čísla místnosti osazením do naddveřního modulu, 7. připojovací vodovodní potrubí teplá studená voda k připojení dřezové baterie kuchyňské linky a splašková kanalizace k odvodu z dřezu v poloze při pravé stěně v pohledu ode dveří v polovině její délky, 8. dostrojení elektrického rozvodu - 4x dvojzásuvky a světlo k instalaci kuchyňské linky, 9. vybavení místnosti kuchyňskou linkou s nerez dřezem, mikrovlnou troubou a 2x rychlovarnou konvicí, 10. výměna podlahové krytiny za vhodný typ a dezén PVC podlahoviny, 11. v místnosti budou k dispozici funkční žaluzie na oknech, 12. oprava maleb stěn a sloupů v dezénu bílá. V zasedací místnosti č. 119B budou provedeny následující stavebně montážní práce: 13. oprava povrchu dveřní zárubně vyčištěním přeleštěním, 14. oprava dezénu dveřního křídla foliováním v odstínu dub světlý vč. 15. osazení přechodové prahové lišty do dveřního vstupu, 16. oprava parapetních Al mřížek vyrovnáním, vyčištěním a stříkáním 17. dostrojení elektrického rozvodu (4x dvojzásuvka), 18. dostrojení lokální datové sítě (2x dvojzásuvka) + pro WiFi připojení 1x dvojzásuvka lokální datové sítě na strop místnosti, 6

7 19. dostrojení telefonního rozvodu k analogovému účastnickému připojení jednoho uživatel včetně osazení analogového přístroje pouze interní linka, 20. označení čísla místnosti osazením do naddveřního modulu, 21. výměna podlahové krytiny za vhodný typ kancelářského 22. v místnosti budou k dispozici funkční žaluzie na oknech, 23. oprava maleb stěn a sloupů v dezénu bílá. Místnost č. 120 kancelář V kanceláři č. 120 budou provedeny následující stavebně montážní práce: 24. oprava povrchu dveřní zárubně vyčištěním přeleštěním, 25. oprava dezénu dveřního křídla foliováním v odstínu dub světlý vč. 26. osazení přechodové prahové lišty do dveřního vstupu, 27. oprava parapetních Al mřížek vyrovnáním, vyčištěním a stříkáním 28. označení čísla místnosti osazením do naddveřního modulu, 29. dostrojení lokální datové sítě (2x dvojzásuvka) 30. dostrojení telefonního rozvodu k digitálnímu účastnickému připojení jednoho uživatele včetně osazení digitálního přístroje, 31. dostrojení elektrického rozvodu (4x dvojzásuvka) dle nájemcem udané polohy, 32. výměna podlahové krytiny za vhodný typ kancelářského 33. v místnosti budou k dispozici funkční žaluzie na oknech, 34. oprava maleb stěn a sloupů v dezénu bílá. Místnost č. 121 kancelář V kanceláři č. 121 budou provedeny následující stavebně montážní práce: 35. oprava povrchu dveřní zárubně vyčištěním přeleštěním, 36. oprava dezénu dveřního křídla foliováním v odstínu dub světlý vč. 37. osazení přechodové prahové lišty do dveřního vstupu, 38. oprava parapetních Al mřížek vyrovnáním, vyčištěním a stříkáním 39. označení čísla místnosti osazením do naddveřního modulu, 40. dostrojení lokální datové sítě (2x dvojzásuvka) 41. dostrojení telefonního rozvodu k digitálnímu účastnickému připojení jednoho uživatele včetně osazení digitálního přístroje, 42. dostrojení elektrického rozvodu (4x dvojzásuvka) dle nájemcem udané polohy,, 43. výměna podlahové krytiny za vhodný typ kancelářského 44. v místnosti budou k dispozici funkční žaluzie na oknech, 45. oprava maleb stěn a sloupů v dezénu bílá. 7

8 Místnost č. 122 kancelář V kanceláři č. 122 budou provedeny následující stavebně montážní práce: 46. demontáž vnitřní bezpečnostní příčky YTONG v celém rozsahu, 47. demontáž ocelových okenních a dveřních mříží, 48. oprava povrchu dveřní zárubně vyčištěním přeleštěním, 49. oprava dezénu dveřního křídla foliováním v odstínu dub světlý vč. 50. osazení přechodové prahové lišty do dveřního vstupu, 51. oprava parapetních Al mřížek vyrovnáním, vyčištěním a stříkáním 52. označení čísla místnosti osazením do naddveřního modulu, 53. dostrojení lokální datové sítě (2x dvojzásuvka) 54. dostrojení telefonního rozvodu k digitálnímu účastnickému připojení jednoho uživatele včetně osazení digitálního přístroje, 55. dostrojení elektrického rozvodu (4x dvojzásuvka) dle nájemcem udané polohy,, 56. výměna podlahové krytiny za vhodný typ kancelářského 57. v místnosti budou k dispozici funkční žaluzie na oknech, 58. oprava maleb stěn a sloupů v dezénu bílá. Místnost č. 125 kancelář V kanceláři č. 125 budou provedeny následující stavebně montážní práce: 59. demontáž vestavěné skříňové stěny s dveřmi a její náhrada SDK příčkou tl. 10 cm se zvukovou izolací s dveřmi světlosti 80 cm v dezénu dub světlý vč. osazení dveřního kování v provedení nerez, 60. osazení přechodové prahové lišty do dveřního vstupu, 61. oprava parapetních Al mřížek vyrovnáním, vyčištěním a stříkáním 62. označení čísla místnosti osazením do naddveřního modulu, 63. dostrojení lokální datové sítě (5x dvojzásuvka) dle nájemcem 64. dostrojení telefonního rozvodu k analogovému účastnickému připojení šesti uživatelů včetně osazení analogových přístrojů, 65. dostrojení elektrického rozvodu pro zásuvky (3x dvojzásuvka/uživatel) k připojení šesti uživatelů dle nájemcem 66. v místnosti budou k dispozici funkční žaluzie na oknech, 67. v místnosti bude k dispozici funkční klimatizační jednotka, 68. výměna podlahové krytiny za vhodný typ kancelářského 69. oprava maleb stěn a sloupů v dezénu bílá. Místnost č. 126 kancelář V kanceláři č. 126 budou provedeny následující stavebně montážní práce: 8

9 70. demontáž vestavěné skříňové stěny s dveřmi a její náhrada SDK příčkou tl. 10 cm se zvukovou izolací s dveřmi světlosti 80 cm v dezénu dub světlý vč. osazení dveřního kování v provedení nerez, 71. osazení přechodové prahové lišty do dveřního vstupu, 72. oprava parapetních Al mřížek vyrovnáním, vyčištěním a stříkáním 73. označení čísla místnosti osazením do naddveřního modulu, 74. dostrojení lokální datové sítě (5x dvojzásuvka) dle nájemcem 75. dostrojení telefonního rozvodu k analogovému účastnickému připojení šesti uživatelů včetně osazení analogových přístrojů, 76. dostrojení elektrického rozvodu pro zásuvky (3x dvojzásuvka/uživatel) k připojení šesti uživatelů dle nájemcem 77. v místnosti budou k dispozici funkční žaluzie na oknech, 78. v místnosti bude k dispozici funkční klimatizační jednotka, 79. výměna podlahové krytiny za vhodný typ kancelářského 80. oprava maleb stěn a sloupů v dezénu bílá. Místnost č. 127 kancelář V kanceláři č. 127 budou provedeny následující stavebně montážní práce: 81. demontáž vestavěné skříňové stěny s dveřmi a její náhrada SDK příčkou tl. 10 cm se zvukovou izolací s dveřmi světlosti 80 cm v dezénu dub světlý vč. osazení dveřního kování v provedení nerez, 82. osazení přechodové prahové lišty do dveřního vstupu, 83. oprava parapetních Al mřížek vyrovnáním, vyčištěním a stříkáním 84. označení čísla místnosti osazením do naddveřního modulu, 85. dostrojení lokální datové sítě (5x dvojzásuvka) dle nájemcem 86. dostrojení telefonního rozvodu k analogovému účastnickému připojení šesti uživatelů včetně osazení analogových přístrojů, 87. dostrojení elektrického rozvodu pro zásuvky (3x dvojzásuvka/uživatel) k připojení šesti uživatelů dle nájemcem 88. v místnosti budou k dispozici funkční žaluzie na oknech, 89. v místnosti bude k dispozici funkční klimatizační jednotka, 90. výměna podlahové krytiny za vhodný typ kancelářského 91. oprava maleb stěn a sloupů v dezénu bílá. Místnost č. 128 kancelář V kanceláři č. 128 budou provedeny následující stavebně montážní práce: 9

10 92. demontáž vestavěné skříňové stěny s dveřmi a její náhrada SDK příčkou tl. 10 cm se zvukovou izolací s dveřmi světlosti 80 cm v dezénu dub světlý vč. osazení dveřního kování v provedení nerez, 93. osazení přechodové prahové lišty do dveřního vstupu, 94. oprava parapetních Al mřížek vyrovnáním, vyčištěním a stříkáním 95. označení čísla místnosti osazením do naddveřního modulu, 96. dostrojení lokální datové sítě (5x dvojzásuvka) dle nájemcem 97. dostrojení telefonního rozvodu k analogovému účastnickému připojení šesti uživatelů včetně osazení analogových přístrojů, 98. dostrojení elektrického rozvodu pro zásuvky (3x dvojzásuvka/uživatel) k připojení šesti uživatelů dle nájemcem 99. v místnosti budou k dispozici funkční žaluzie na oknech, 100. v místnosti bude k dispozici funkční klimatizační jednotka, 101. výměna podlahové krytiny za vhodný typ kancelářského 102. oprava maleb stěn a sloupů v dezénu bílá. Místnost č. 118 chodba V chodbě č. 118 budou provedeny následující stavebně montážní práce: 103. oprava povrchu dveřní zárubně vyčištěním přeleštěním, 104. oprava dezénu dveřních křídel foliováním v odstínu dub světlý vč osazení přechodové prahové lišty do dveřního vstupu dvoukřídlé dveře, 106. demontáž kamery ke střežení vstupu, 107. osazení prvků informačního systému v stejné formě a rozsahu zpracování jako provedení v pronajatých prostorách ve 2. patře, 108. dostrojení elektrického rozvodu pro zásuvky -1x dvojzásuvka u docházkového panelu + 1x dvozásuvka volně chodba (umístění dle požadavku nájemce konec chodby), 109. příprava kabelového rozvodu pro docházkový systém nájemce (ke vstupním dveřím) včetně 1x dvojzásuvka pro dostrojení lokální datové sítě, 110. osazení EZS 2 čidla a ústředna pro obsluhu zaměstnanci nájemce (modul do 35ti zaměstnanců), 111. osazení analogového telefonního přístroje před vstupní dveře, 112. dostrojení lokální datové sítě (1x dvojzásuvka) volně na konci chodby, 113. osazení chodby požární technikou (hasící přístroje) a značením únikových tras, 114. osazení horizontální žaluzie ke krytí požárních únikových dveří do sousední budovy Policie ČR v čele chodby, 115. oprava maleb stěn a sloupů v dezénu bílá. Veškerá strukturovaná kabeláž (datové rozvody) budou přivedeny do místnosti 219 (servrovna URR) a popsány dle konvence URR. 10

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 262 98 465 DIČ: CZ26298465 sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ 602 00

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602 Rozhodnutí Statutárního města Liberec na pronájem nebytového prostoru č.406/1 v budově Matoušova 406, Liberec 3 na základě rozhodnutí rady města usnesení č /2011 ze dne.2011 Zveřejněno:... N á j e m n

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014

Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 1 Podmínky nájmu bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. pro nájemní smlouvy uzavřené od 1.1.2014 Společnost RPG Byty, s.r.o. vydává následující podmínky nájmu bytů. Tyto podmínky upravují bližším způsobem práva

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb NPS 02577/2015 Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb uzavřená v souladu s ust. 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více