Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze"

Transkript

1 Výběrové řízení formou poptávky na zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie M Ě S T O S O K O L O V 1. Zadavatel: Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze Město Sokolov Rokycanova Sokolov jako vedoucí účastník sdružení veřejných zadavatelů Sokolov, Karlovy Vary, Cheb, Kraslice, Loket, Chodov, Kadaň, Františkovy Lázně, Ostrov a Aš sdružených na základě Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů za účelem zadání veřejné zakázky Centrální dodávka silové elektrické energie pro sdružení měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl, IČ: , DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka Sokolov, č.ú /0100 Zastoupené: ve věcech smluvních: panem Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města ve věcech technických: panem Ing. Pavlem Beranem, vedoucím odboru správy majetku paní Ing. Hanou Mertlovou, úředníkem odboru správy majetku 2. Vymezení předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze. Město Sokolov vypisuje zakázku malého rozsahu na zastupování, respektive na zprostředkování obchodu (nákup elektrické energie) na komoditní burze. Předpokládá se realizace nákupu silové elektrické energie na hladinách nízkého a vysokého napětí pro období dodávky od do v objemech dle následující tabulky pro potřeby níže uvedených měst a jejich organizací (ceny jsou uvedeny bez DPH): MWh/rok MWh/2 roky Kč/rok Kč/2 roky Nízké napětí Vysoké napětí Celkem Dodávka elektrické energie bude realizována pro období od do na základě smluv na sdružené služby dodávky elektřiny na jednotlivá IČ účastníků sdružení. Sokolov - počet OM na NN 233, počet OM na hladině VN: 1 Roční spotřeba elektřiny na NN: MWh Roční spotřeba elektřiny na VN: 600 MWh (odběrový diagram + roční a měsíční reservované Karlovy Vary - počet OM na NN 352, počet OM na hladině VN: 1 Roční spotřeba elektřiny na NN: MWh Roční spotřeba elektřiny na VN: 220 MWh (odběrový diagram + roční a měsíční reservované 1

2 Cheb - počet OM na NN 200, počet OM na hladině VN: 2 Roční spotřeba elektřiny na NN: MWh Roční spotřeba elektřiny na VN: 950 MWh (odběrový diagram + roční a měsíční reservované Kadaň - počet OM na NN 224, počet OM na hladině VN: 2 Roční spotřeba elektřiny na NN: MWh Roční spotřeba elektřiny na VN: MWh (odběrový diagram + roční a měsíční reservované Kraslice - počet OM na NN 76, počet OM na hladině VN: 0 Roční spotřeba elektřiny na NN: MWh Loket - počet OM na NN 54, počet OM na hladině VN: 0 Roční spotřeba elektřiny na NN: 900 MWh Chodov - počet OM na NN 117, počet OM na hladině VN: 0 Roční spotřeba elektřiny na NN: MWh Františkovy Lázně - počet OM na NN 59, počet OM na hladině VN: 0 Roční spotřeba elektřiny na NN: 930 MWh Ostrov - počet OM na NN 84, počet OM na hladině VN: 0 Roční spotřeba elektřiny na NN: MWh Aš - počet OM na NN 104, počet OM na hladině VN: 0 Roční spotřeba elektřiny na NN: MWh Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kromě zásad uvedených v 6 tohoto zákona. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky: Doba plnění: předpokládané uzavření smluv s novým dodavatelem elektrické energie nejpozději do Místo plnění: komoditní burza splňující podmínky zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Komoditní burza musí být držitelem státního povolení podle 5 zákona o komoditních burzách v platném znění. 4. Požadavky na kvalifikaci: 4.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci Zadavatel vyžaduje prokazování kvalifikace pouze v rámci základních a profesních kvalifikačních předpokladů. 4.2 Lhůta pro prokázání kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci budou součástí nabídky. 4.3 Neprokázání kvalifikace Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále hodnocena. Zadavatel však má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace. 2

3 5. Základní kvalifikační předpoklady: 5.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, odst. 1 písm. a) až k). 5.2 Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením. 6. Profesní kvalifikační předpoklady: 6.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů Profesní kvalifikační kritéria prokazuje uchazeč předloženým: - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; - kopií výroční zprávy příslušné komoditní burzy, na které dohodce obchoduje, zpracované za rok 2012; - kopií dokladu o oprávnění k obchodování s elektrickou energií (zprostředkovávání obchodů s elektrickou energií) na komoditní burze. 6.2 Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Doklady oprávnění k podnikání budou předloženy ve formě fotokopie listiny (nemusí být úředně ověřena). 7. Závazné podmínky plnění veřejné zakázky Zadavatel požaduje, aby nabídky uchazečů zahrnovaly dále uvedené náležitosti: a) doba pro uzavření smluv s novými dodavateli elektrické energie nepřekročí termín uvedený v bodě č Způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny. Jako prostředek pro hodnocení nabídek bude použita elektronická aukce a to obdobně jako je tato zakotvena v 96 a 97 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to prostřednictvím systému E- ZAK, dle podmínek provozu tohoto systému umístěných na adrese https://ezak.sokolov.cz/data/manual/ezak-manual_dodavatele.pdf https://ezak.sokolov.cz/data/manual/qcm.podepisovaci_applet.pdf V průběhu elektronické aukce budou uchazečům poskytovány informace na adrese https://ezak.sokolov.cz Nové nabídky v rámci elektronické aukce nebudou nijak omezeny/ jsou omezeny následujícím způsobem: Minimální rozdíl jednotlivých podání aukčních hodnot musí být 1.000,- Kč. Postup při elektronické aukci a informace o použitých technických prostředcích a technických informacích nezbytných pro elektronickou komunikaci lze nalézt v manuálu umístěném v elektronickém zadávacím systému https://ezak.sokolov.cz pod veřejnou zakázkou Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze pod odkazem dokumenty veřejné zakázky. 3

4 9. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky: 9.1. Zadavatel předpokládá dodávku silové elektrické energie v letech v celkovém objemu MWh a ve finančním objemu platby za sdružené dodávky elektrické energie v celkové předpokládané výši ,- Kč s DPH (dle ceníkových cen dominantního dodavatele). Vzhledem ke skutečnosti, že nelze dopředu určit celkovou cenu elektrické energie, požaduje zadavatel, aby uchazeč strukturoval nabídkovou cenu za zprostředkování obchodu pevnou částkou Maximální nabídková cena nesmí překročit částku Kč bez DPH, ,- Kč včetně DPH Nabídková cena bude uvedena jako celková cena, bez DPH a s DPH. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou se zápočtem veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), bez ohledu na konečný finanční objem zprostředkovaného obchodu. Rozúčtování celkové nabídkové ceny bude provedeno po realizaci obchodu mezi jednotlivé účastníky sdružení (mezi jednotlivá města) dle počtu odběrných míst a objemu roční spotřeby každého jednotlivého města. Cena bude uhrazena na základě faktur vystavených uchazečem se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne doručení jednotlivým účastníkům sdružení (městům). Kompletní podklady ke všem odběrným místům a kompletní fakturační údaje ke všem odběrným místům budou vybranému uchazeči zaslány v elektronické podobě. Nevyžadujeme kontrolu EAN kódů ani dalších identifikačních údajů k jednotlivým odběrným místům. Podklady vám dodá specializovaná energetická firma. 10. Místo pro podání nabídky, termín podání nabídek a otevírání obálek: Písemné nabídky doručte doporučenou poštou na adresu zadavatele, popř. osobně v podatelně Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov. Obálka musí být uzavřená a opatřená na přelepu razítkem uchazeče a označená nápisem: 11. Lhůty: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY DOHODCE - NEOTEVÍRAT" a) Žádosti o dodatečné informace lze předkládat nejpozději do do hodin. b) Nabídka bude zařazena do soutěže, pokud bude přijata v budově Městského úřadu Sokolov v podatelně do do hodin. c) Výzva k podání nových aukčních hodnot bude uchazečům zaslána nejpozději do hodin. Elektronická aukce proběhne dne v době od 9,00 hod. d) Předpokládaný termín podpisu smlouvy ze strany zadavatele je e) Uchazeči jsou vázáni nabídkou do Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky: Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé stránky budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po sešití tvořit celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v jednom výtisku a vytištěna nesmazatelnou formou. Výroční zpráva komoditní burzy (originál nebo kopie), na které dohodce působí, bude volnou přílohou nabídky (nebude sešita v nabídce) a bude uložena společně se sešitou nabídkou v jedné uzavřené obálce. 4

5 13. Nabídka bude seřazena následně: - vyplněný formulář Krycí list opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). - čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů. - doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů kopie živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku. - celková nabídková cena. - návrh mandátní smlouvy (případně smlouvy o dílo o nebo o zprostředkování) v souladu s tímto zadáním, podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče, a opatřen otiskem razítka. - čestné prohlášení uchazeče Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku v rámci poptávkového řízení jsem uvedl všechny údaje v této nabídce pravdivě, seznámil jsem se s podmínkami výzvy a před podáním nabídky jsem si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení a technické nejasnosti a respektuji podmínky výzvy a zadávací dokumentaci.. - ová adresa či adresa datové schránky, na které bude s uchazečem zadavatelem komunikováno: ; DS 6xmbrxu nebo prostřednictvím elektronického systému veřejných zakázek https://ezak.sokolov.cz Samostatně bude k nabídce přiložena: - výroční zpráva komoditní burzy za rok 2012, na které dohodce působí. Dodavatel může podat jenom jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 14. Přílohy zadávací dokumentace: - krycí list nabídky; - čestné prohlášení uchazeče ke splnění základních kvalifikačních předpokladů v elektronické podobě; - čestné prohlášení uchazeče o pravdivosti údajů v nabídce a o seznámení se s podmínkami výzvy v elektronické podobě; Informace poskytne: Ing. Hana Mertlová, odbor správy majetku, MěÚ Sokolov tel.: Práva zadavatele: 5

6 Zadavatel si vyhrazuje právo: - odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, - žádat vysvětlení uchazečů v případě nejasnosti znění nabídky, - soutěž zrušit, - nevracet uchazečům podané nabídky, - veškeré ceny budou uvedeny v českých korunách, - neposkytnout úhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na zakázku, - každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, - provádět kontrolu plnění z hlediska časového postupu a financování, - z hodnocení vyloučit nabídky, které nesplňují tyto zadávací podmínky. Zájemce podáním nabídky na tuto výzvu projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami. V Sokolově dne Ing. Zdeněk Berka starosta města 6

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Nákup zemního plynu pro Město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2016-2019 formou postupného nákupu

Nákup zemního plynu pro Město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2016-2019 formou postupného nákupu Zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název veřejné zakázky: Nákup zemního plynu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané podle vnitřního předpisu VS 06.4 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, v souladu

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce

Výzva k podání nabídky na stavební práce Výzva k podání nabídky Na základě požadavků stanovených Směrnicí ředitele Lesů hl. m. Prahy pro výběr dodavatelů vyhlašujeme tímto zakázku Zastupování zadavatel při nákupu elektřiny a zemního plynu na

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic

Více

Správa Pražského hradu

Správa Pražského hradu Správa Pražského hradu příspěvková organizace Hrad 1 119 08 Praha 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách Dodávka

Více

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice

Dostavba vodovodu a likvidace odpadních vod z obce Nová Ves v Horách, místní část Mikulovice Obec Nová Ves v Horách, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/02/ Věc: Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na plnění veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 26 Vrbno pod Pradědem, Školní 477 IČ: 70645515 Tel.: 554 230 940 e-mail: skola@zsvrbno.cz PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Technické vybavení Městské knihovny Bílovec

Více