KSKŘI ve spolupráci s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KSKŘI ve spolupráci s"

Transkript

1 Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova Český Krumlov Tel./Fax: URL:

2 Insolvenční správce INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Fyzická osoba Právnická osoba veřejná obchodní společnost zahraniční obchodní společnost zahraniční sdružení hostující insolvenční správce

3 Insolvenční správce OPRÁVN VNĚNÍ VYKONÁVAT VAT ČINNOST Právo vykonávat činnost ins. správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce Právo vykonávat funkci ins. správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem, obchodníkem s cennými papíry,, vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení nebo zvláštního povolení hostujícího insolvenčního správce.

4 Insolvenční správce Návrh FO na vydání povolení Přílohy k návrhu doklad prokazující splnění podmínky vzdělání doklad o složení zkoušky výpis z Rejstříku trestů potvrzení příslušné komory (advokát, daňový poradce, auditor, doklad o jmenování notářem) doklad o složení zvláštní zkoušky

5 Insolvenční správce Návrh PO na vydání povolení Přílohy k návrhu stejné jako FO prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce pouze v rámci PO

6 Insolvenční správce Ministerstvo spravedlnosti vydá povolení FO, která má plnou způsobilost k právním úkonům získala vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu složila zkoušku insolvenčního správce uhradila správní poplatek 5.000,00 Kč uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

7 Seznam insolvenčních správců SEZNAM Obsahuje údaje týkající se insolvenčních správců a hostujících insolvenčních správců Je součástí insolvenčního rejstříku obecná část zvláštní část

8 Insolvenční správce VZDĚLÁVÁNÍ INS. SPRÁVC VCŮ Insolvenční správce je povinen se soustavně vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon činnosti insolvenčního správce ( 23)

9 Zkouška insolvenčního správce ZKOUŠKA KA INS. SPRÁVCE Ministerstvo umožní vykonat zkoušku do 6-ti měsíců od doručení žádosti Poplatek za připuštění ke zkoušce 5.000,00 Kč V případě neúspěchu při zkoušce, může být do 30-ti dnů ode jejího konání o umožnění opakování. Zkoušku lze opakovat nejdříve po uplynutí 6-ti měsíců ode dne konání zkoušky. Ten, kdo při zkoušce neuspěl a nepožádal o její opakování nebo neuspěl při jejím druhém opakování, může podat novou žádost po uplynutí 3 let ode dne konání zkoušky, při které naposledy neuspěl. Obsah a další náležitosti zkoušky stanoví ministerstvo vyhláškou

10 Zkouška insolvenčního správce ROZDÍLOV LOVÁ ZKOUŠKA KA INS. SPRÁVCE Advokáti, daňoví poradci, auditoři, notáři. Zkouška, jejíž obsah je oproti zkoušce ins. správce zúžen: u ADVOKÁTŮ o znalosti, k jejichž prověření slouží advokátní zkouška u DAŇOVÝCH PORADCŮ o znalosti, k jejichž prověření slouží kvalifikační nebo rozdílová zkouška u AUDITORŮ o znalosti, k jejichž prověření slouží auditorská zkouška u NOTÁRŮ o znalosti, k jejichž prověření slouží notářská zkouška Obsah a další náležitosti rozdílové zkoušky stanoví ministerstvo vyhláškou

11 Zkouška insolvenčního správce ZVLÁŠ ÁŠTNÍ ZKOUŠKA KA INS. SPRÁVCE Ministerstvo umožní vykonat zkoušku do 3 měsíců od doručení žádosti Poplatek za připuštění ke zkoušce 3.000,00 Kč Žadatel musí prokázat, že vykonal zkoušku insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce Po složení zkoušky platí tato po dobu 5-ti let. Po uplynutí této lhůty je nutné zkoušku opakovat. Obsah a další náležitosti zvláštní zkoušky stanoví ministerstvo vyhláškou

12 Přechodná ustanovení zák. č. 312/2006 FO nebo v. o. s., která ke dni bude zapsána v seznamů správců podle dosavadních předpisů se k tomuto dni pokládá za insolvenčního správce podle nové právní úpravy. Toto je časově omezeno na dobu dvou let. Po uplynutí dvou let (tj. tedy ) oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká. FO nebo v. o. s., která ke dni bude zapsána v seznamů správců podle dosavadních předpisů a podá-li ve lhůtě dvou let, tj. do , návrh na povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, je osvobozena od úhrady správního poplatku za zápis do seznamu ve výši 5.000,00 Kč FO, která ke dni bude zapsána v seznamů správců podle dosavadních předpisů, nemusí po dobu šesti let (tj. do ) splňovat podmínku vysokoškolského vzdělání. Zákonodárce zde dává možnost správcům, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, aby si toto vzdělání doplnili ve lhůtě 6-ti let, když standardní doba magisterského studijního programu je 5 let.

13 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon Úprava insolvenčního správce v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (zejména 21 40)

14 Správce v insolvenčním zákoně SEZNAM INSOL. SPRÁVC VCŮ Duplicitní a roztříštěná právní úprava 21 insolvenčního zákona zák. o insol. správcích

15 Správce v insolvenčním zákoně USTANOVENÍ SPRÁVCE Insolvenčního správce ustanovuje insolvenční soud. Insolvenčním správcem ustanoví osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu. Při určení osoby správce předseda insolvenčního soudu se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení přihlédne zejména k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i odborné způsobilosti insolvenčního správce a jeho zatížení. ( 25 odst. 2) Proti usnesení o ustanovení správce je přípustné odvolání, a to pouze z důvodů, že ustanovení správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo není nepodjatý.

16 Správce v insolvenčním zákoně DRUHY INSOLVEČNÍCH SPRÁVC VCŮ Insolvenční správce Předběžný správce ( 27) Oddělený insol. správce ( 34) Zvláštní insol. správce ( 35) Zástupce insol. správce ( 33)

17 Správce v insolvenčním zákoně PŘEDBĚŽNÝ SPRÁVCE Insolvenční soud může ustanovit předběžného správce před rozhodnutím o úpadku ( 136 a n.). Předběžný správce vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti uložené mu insol. soudem. Nestanoví-li insol. soud jinak, stává se předběžný správce po rozhodnutí o úpadku insolvenčním správcem s plnou působností

18 Správce v insolvenčním zákoně ODDĚLENÝ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Insolvenční správce je vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a nelze-li o postavení správce v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce Oddělený správce vykovává úkony, z který je vyloučen insolvenční správce

19 Správce v insolvenčním zákoně ZVLÁŠ ÁŠTNÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE V případech, kdy je nutné v rámci insolvenčního řízení řešit zvláštní problematiku vyžadující odborné specializace ZÁSTUPCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE Ustanoven pro případ, že by insolvenční správce nemohl přechodně ze závažných důvodů vykonávat svojí funkci

20 Správce v insolvenčním zákoně ZMĚNA V OSOBĚ INSOL. SPRÁVCE O změně v osobě insolvenčního správce rozhodují i věřitelské orgány Změna v osobě správce může být uskutečněna ponejprv na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání usnesení věřitelů o odvolání správce z funkce a ustanovení nového správce hlasování nejméně poloviny všech věřitelů přihlášených ke dni přecházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek usnesení věřitelů musí být potvrzeno soudem odvolání proti usnesení pouze v případě, že soud usnesení schůze nepotvrdí pokud se chůze věřitelů neusnese na ustanovení nového insolvenčního správce, ustanoví správce rozhodnutím soud

21 Správce v insolvenčním zákoně VÝKON FUNKCE INSOL. SPRÁVCE Mimo jiné je správce povinen dát při výkonu funkce přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob účastnit se na žádost věřitelského orgánu jeho jednání nejméně jednou za 3 měsíce předkládat věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení

22 Správce v insolvenčním zákoně ODPOVĚDNOST DNOST ZA ŠKODU Správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou dlužníku, věřitelům nebo třetím osobám způsobil tím, že při výkonu své funkce porušil povinnosti, které jsou mu uloženy zákonem nebo rozhodnutím soudu možnost zprostit se, když správce prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat Správce odpovídá i za škodu způsobenou osobami, kterých použil k plnění svých úkolů. Správce odpovídá i za škodu, která věřiteli za majetkovou podstatou vznikla tím, že nemohla být uspokojena jeho pohledávka vzniklá na základě právního úkonu správce možnost zprostit se, když správce prokáže, že v době, kdy tento právní úkon činil, nemohl poznat, že majetková podstata nebude stačit k úhradě vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou.

23 Správce v insolvenčním zákoně ODMĚNA A NÁHRADA N HOTOVÝCH VÝDAJŮ V případě konkurzu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li správce plátcem DPH, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je správce povinen odvést. Odměna a náhrada hotových výdajů správce se uspokojují z majetkové podstaty. Pokud podstata nepostačuje, uspokojuje se ze zálohy na náklady insol. řízení. Není-li uspokojení možné z těchto zdrojů, hradí je stát. Prováděcí předpis

24 Správce v insolvenčním zákoně ÚHRADA NÁKLADN KLADŮ INSOL. SPRÁVCE ZÁLOHA Věřitelé jsou oprávněni se souhlasem insolvenčního soudu na základě rozhodnutí věřitelského výboru poskytnout správci zálohu k úhradě jeho výdajů, a to i opětovně. Při poskytnutí zálohy se určí podmínky jejího vyúčtování. Určit lze též účel, na který má být záloha vynaložena.

25 Správce v insolvenčním zákoně ÚHRADA NÁKLADN KLADŮ INSOL. SPRÁVCE Náklady na činnost, ke kterým je insolvenční správce povinen, jsou zahrnuty v jeho odměně a nese je ze svého. Výjimečně může splnění těchto povinností zadat jiným osobám na účet majetkové podstaty se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Náklady správce spojené s využitím právních, ekonomických a jiných specializovaných odborníků lze hradit z majetkové podstaty, jen je-li jejich využití účelné vzhledem k rozsahu a náročnosti insol. řízení a jsou-li předem schváleny věřitelským výborem.

26 Správce v insolvenčním zákoně JEDNÁNÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE Správce jedná svým jménem na účet dlužníka, pokud na něho přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou. Správce se označuje způsobem, z něhož je patrno, že tak činí při výkonu funkce správce. Součástí jeho označení je i nezaměnitelné označení dlužníka, s jehož majetkovou podstatou nakládá. Správce může pověřit svého zaměstnance dlužníka, aby za něho jednal v soudních a jiných řízeních. Tím není dotčena jeho odpovědnost.

27 Co chybí pro úplnou kodifikaci? Doprovodné zákony, prováděcí předpisy.

28 Diskuse DISKUSE

29 Dotazy či připomínky na DĚKUJEME ZA ÚČAST JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

ZÁKON ze dne 2. května 2012 o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 2. května 2012 o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2850 Sbírka zákonů č. 202 / 2012 Částka 70 202 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

523 ZÁKON. 3 Např. 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o. správě daní a poplatků.

523 ZÁKON. 3 Např. 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o. správě daní a poplatků. 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii Zákon o advokacii 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996 Změna: 210/1999 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 349/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 192/2003

Více

120/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. února 2001. o soudních exekutorech a exekuční činnosti. (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Změna: 6/2002 Sb.

120/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. února 2001. o soudních exekutorech a exekuční činnosti. (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Změna: 6/2002 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Změna: 6/2002 Sb. Změna: 360/2003 Sb. Změna: 279/2003 Sb. Změna: 53/2004 Sb.

Více

(1) Soudní exekutor (dále jen "exekutor") je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.

(1) Soudní exekutor (dále jen exekutor) je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekuční řád ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 15. prosince 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 444. Úplné znění zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 444/2009 Sb. ZÁKON o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EXEKUČNÍ ŘÁD HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Soudní exekutor

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

Více

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb..

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V. Agrostav Svitavy, a.s. sídlo : Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ 568 02, IČO : 474 52 757

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V. Agrostav Svitavy, a.s. sídlo : Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ 568 02, IČO : 474 52 757 JUDr. Miroslava Topolářová, advokátní kancelář Průmyslová 3, 568 02 Svitavy tel., fax: 461 533 889 e-mail : topolarova@svi.cz ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167 Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Agrostav Svitavy,

Více

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková Soudní exekutor a výkon exekuce Veronika Bublíková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně

Více

Zákon o obecně prospěšných společnostech (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Zákon o obecně prospěšných společnostech (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Zákon o obecně prospěšných společnostech (Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Seznam kapitol 248/1995 Sb.

Více

286/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července 2009,

286/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 22. července 2009, 286/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. sídlo : Svitavy, Vančurova 1298, PSČ 568 02 IČO : 259 52 471

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. sídlo : Svitavy, Vančurova 1298, PSČ 568 02 IČO : 259 52 471 JUDr. Miroslava Topolářová, advokátní kancelář Průmyslová 3, 568 02 Svitavy tel., fax: 461 533 889 e-mail : topolarova@svi.cz ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

RNDr. Jaroslav Jochman VVV MOST spol. s r.o.

RNDr. Jaroslav Jochman VVV MOST spol. s r.o. RNDr. Jaroslav Jochman VVV MOST spol. s r.o. Nevědomost hříchu nečiní? Statutární zástupci společností čelí od 1.1.2014 zcela novým rizikům. Kdo se nezajímal o rizika do 1.1.2014 bude mít klidný spánek

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více