Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců"

Transkript

1 Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti: a) občanského, obchodního a pracovního práva, b) občanského práva procesního, c) úpadkového práva, d) správního práva včetně správního řízení, e) finančního práva včetně daňového řízení, f) řízení podniku a g) účetnictví a) OBLAST OBČANSKÉHO PRÁVA HMOTNÉHO Obecná ustanovení o závazkových vztazích a jejich zajištění podle zákona č. 40/1964 Sb. - vznik a obsah závazku - společné závazky a společná práva - prodlení dlužníka a prodlení věřitele - postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku - zajištění závazků smluvní pokuta, ručení, dohoda o srážkách ze mzdy, převod práva, postoupení pohledávky - zánik závazků započtením - zástavní právo vznik, zánik, podzástavní právo - uspokojení ze zástavy - neplatná ujednání - zadržovací právo Zásady vlastnických a věcných práv podle zákona č. 40/1964Sb.a zákona č. 72/1994 Sb. - nabývání vlastnictví, vydržení - podílové spoluvlastnictví, převod spoluvlastnického podílu - vypořádání podílového spoluvlastnictví - společné jmění manželů rozsah, modifikace - vypořádání společného jmění manželů - věcná práva k věci cizí Zásady nájemních vztahů podle zákona č. 40/1964 Sb. a č. 116/1990 Sb. - nájem bytu nájemní smlouva, přechod nájmu, zánik nájmu - společný nájem bytu, nájem bytu manžely - bytové náhrady - nájem a podnájem nebytových prostor vznik, skončení Důsledky porušení právních povinností podle zákona č. 40/1964 Sb. - obecná odpovědnost za škodu - případy zvláštní odpovědnosti - 421, 422, způsob a rozsah náhrady škody

2 OBLAST OBCHODNÍHO PRÁVA Zásady práv společností a družstev podle zákona č. 513/1991 Sb. - vznik společnosti - obchodní rejstřík - jednání ve shodě - výkon práv a povinností akcionáře, společníka společnosti s ručením omezeným a člena družstva - neplatnost usnesení valné hromady dle 131 zákona č. 513/1991 Sb. - zrušení a zánik společnosti - přeměny společností, způsoby - likvidace společnosti - zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným soudem - vznik a zánik členství v družstvu Obecná ustanovení o závazkových vztazích a jejich zajištění podle zákona č. 513/1991Sb. - uzavírání smlouvy, smlouva o uzavření smlouvy budoucí - společná práva a společné závazky - zajištění závazku - zánik závazku splněním, odstoupením od smlouvy Ustanovení 476 a násl. o smlouvě o prodeji podniku Důsledky porušení právních povinností podle zákona č. 513/1991 Sb. - prodlení dlužníka - prodlení věřitele - náhrada škody Zásady práva směnečného a šekového podle zákona č. 191/1950Sb. a č. 591/1992 Sb. - vydávání cenného papíru - smlouva o převodech cenných papírů - smlouva o úschově cenných papírů - smlouva o zastavení cenných papírů - směnka cizí vystavení a forma, převedení, splatnost, promlčení, směnka vlastní - vystavení a forma šeku OBLAST PRACOVNÍHO PRÁVA Zásady pracovněprávných vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb. - vznik pracovního poměru - omezení trvání pracovního poměru (pracovní poměr na dobu určitou a zkušební doba) - jmenování na vedoucí pracovní místo, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, vzdání se tohoto místa - změna pracovního poměru - skončení pracovního poměru

3 - neplatné rozvázání pracovního poměru a právní následky - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - povinnosti zaměstnavatele - práva a povinnosti zaměstnance - mzda, plat a odměna z dohody, minimální mzda, zaručená mzda - srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - dohoda o srážkách ze mzdy - odpovědnost zaměstnance za škodu - odpovědnost zaměstnavatele za škodu - odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání Zásady ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele podle zákona č. 118/200 Sb. - výjimky z působnosti zákona - místní příslušnost a úloha úřadu práce - uplatnění a rozsah mzdového nároku - povinnosti zaměstnavatele (správce) podle tohoto zákona - přiznání mzdového nároku a jeho výše, zamítnutí žádosti b) OBLAST OBČANSKÉHO PRÁVA PROCESNÍHO Základní zásady řízení podle zákona č. 99/1963 Sb. - účastníci řízení a vstup do řízení - obecné náležitosti podání - činnost soudu před zahájením řízení - zahájení řízení - překážky postupu řízení - rozhodování soudu - odvolání a jeho účinky Základní zásady výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb. - nařízení, provedení a zastavení výkonu rozhodnutí - prodej movitých a nemovitých věcí - srážky ze mzdy a jejich rozsah - nařízení a provádění srážek ze mzdy - výplata provedených srážek - srážky z jiných příjmů - pohledávky a věci nepodléhající výkonu rozhodnutí - prodej podniku nařízení výkonu, správce podniku, dohled soudu, cena podniku - prodej podniku dražební vyhláška, dražební jednání Zvláštní ustanovení o některých druzích řízení podle zákona č. 99/1963 Sb. - dědické řízení - řízení ve věcech kapitálového trhu - řízení ve věcech péče soudu o nezletilé - řízení ve věcech obchodního rejstříku

4 c) OBLAST ÚPADKOVÉHO PRÁVA Zásady zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání - majetek tvořící konkursní podstatu - zjištění konkursní podstaty podle neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů - základní zásady zpeněžování majetkové podstaty - věřitelský výbor volba, odvolávání role správce - funkce věřitelského výboru ve vztahu ke správci konkursní podstaty - zásady prohlášení konkursu ohledně právnické osoby v likvidaci - účinky prohlášení konkursu - účinky povolení vyrovnání - účinky potvrzeného vyrovnání - obecné zásady nuceného vyrovnání - vypořádání společného jmění manželů - institut společného jmění manželů v režimu vyrovnání ( 55) - zrušení konkursu - zastavení a skončení vyrovnání Zásady zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon) - odpovědnost insolvenčního správce za škodu - problematika úvěrového financování podle 41 - moratorium předpoklady pro vyhlášení, doba trvání, účinky, zánik - nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria, ustanovení předběžného správce - účinky rozhodnutí o úpadku - rozsah majetkové podstaty a majetek vyloučený z majetkové podstaty - pořizování soupisu majetkové podstaty - dispoziční oprávnění dlužníka - nepatrný konkurs předpoklady, průběh - výkon rozhodnutí a exekuce - účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů - přípustnost reorganizace - oddlužení základní zásady, způsoby oddlužení,osvobození dlužníka - insolvenční rejstřík funkce v insolvenčním řízení - výjimky z působnosti zákona d) OBLAST SPRÁVNÍHO PRÁVA VČETNĚ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Zásady správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., - správní orgány věcná a místní příslušnost, zásady činnosti - účastníci správního řízení - zahájení správního řízení - průběh správního řízení jednání, dokazování, přerušení a zastavení řízení - rozhodnutí ve správním řízení, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí - řádné opravné prostředky ve správním řízení - přezkumné řízení a obnova řízení ve správním řízení - exekuce provedením náhradního výkonu

5 - exekuce přímým vynucením - exekuce ukládáním donucovacích pokut Zásady soudního správního řízení podle zákona č. 150/2002 Sb., - pravomoc a příslušnost správních soudů - zahájení, účastníci, pořádková pokuta, náklady řízení ve správním soudnictví - odmítnutí návrhu, zastavení řízení, přerušení řízení, rozhodnutí - žaloba proti rozhodnutí správního orgánu - žaloba proti zásahu správního orgánu - kompetenční žaloby - kasační stížnost a obnova řízení ve správním soudnictví Zásady zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem podle zákona č. 265/1992 Sb., - účel zápisu, předmět zápisu - vklad - záznam - poznámka e) OBLAST FINANČNÍHO PRÁVA VČETNĚ DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ Zásady řízení o správě daní a poplatků podle zákona č. 337/1992 Sb., - základní zásady daňového řízení - daňové subjekty, vyloučení ze zastupování, místní šetření, daňová kontrola - zahájení řízení, postoupení, zastavení řízení, předběžná otázka, rozhodnutí - vyhledávací činnost, pokuty, blokové řízení, penále, pozastavení činnosti, záznamní povinnost - nedoplatky v insolvenčního řízení - 40a - účinky insolvenčního řízení - 40b - řádné opravné prostředky - mimořádné opravné prostředky - vymáhání daňových nedoplatků Zásady daně z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb. - poplatníci daně z příjmů fyzických osob - předmět daně z příjmů fyzických osob - osvobození od daně - příjmy ze závislé činnosti - příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti - daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - zálohy na daň - daň z příjmů právnických osob Zásady daně z přidané hodnoty podle zákona č. 588/1992 Sb. - subjekty daně

6 - předmět daně - osvobození od daně - daňové přiznání - registrace k dani - insolvenční správce a DPH Zásady daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí podle zákona č. 357/1992 Sb. Zásady daně darovací podle zákona č. 357/1992 Sb. Zásady daně z převodu nemovitostí podle zákona č. 357/1992 Sb. Zásady daně z nemovitosti (obecná orientace v zákoně) Zásady daně silniční (předmět daně, poplatníci daně, daňové přiznání) f) OBLAST ŘÍZENÍ PODNIKU - investiční rozhodování a cíle podnikání - plánování peněžních toků - finanční investice podniku - zdroje financování podniku a náklady kapitálu - kapitálová struktura podniku - interní zdroje financování podniku - externí zdroje financování podniku - dlouhodobé úvěrové smlouvy a leasingové financování - čistá současná hodnota - krizové řízení finančních toků g) OBLAST ÚČETNICTVÍ - základní struktura legislativy v oblasti účetnictví (zákon, vyhláška) - základní povinnosti v oblasti účetnictví (vedení účetnictví, účetní knihy, struktura účetních knih) - struktura účetní závěrky (struktura rozvahy, výkazu zisků a ztrát, příloha) - oceňování majetku - odpisování majetku - archivace účetních a jiných daňových dokladů

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1

OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1 OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... XVII JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... XIX O AU TO R EC H... XXI I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1 1. Procesní úkony a ro z h o d n u tí...

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním 97/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním Změna: 158/1969 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb. Změna: 125/2002 Sb. Změna: 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna:

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Chci najít korektní východisko ze své finanční situace vyhlášení osobního bankrotu Bc. Dana

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více