Prezentace Strategického plánu: Ing. Petr Šnejdar

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace Strategického plánu: Ing. Petr Šnejdar"

Transkript

1 ZÁPIS ÚVODNÍ VEŘEJNÝ SEMINÁŘ Strategický plán rozvoje města Opava a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA SPRMO) 21. června 2007, Aula Slezské univerzity v Opavě, od hod. 1

2 I. Základní údaje: 1. Průběh posuzování před úvodním veřejným seminářem Posuzování vlivů Strategického plánu rozvoje statutárního města Opava (SPRMO) na životní prostředí (SEA SPRMO) probíhá dle zákona č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dosavadní průběh procesu posouzení vlivů SPRMO na životní prostředí je patrný z přehledu jednotlivých kroků: Předání oznámení příslušnému úřadu Zveřejnění oznámení příslušným úřadem. Kroky, které budou v rámci procesu SEA následovat: Pol. července 2007 Vydání závěru zjišťovacího řízení příslušným úřadem (V závěru zjišťovacího řízení bude příslušný úřad formulovat požadavky na zaměření vyhodnocení vlivů na životní prostředí). srpen 2007 Obdrží příslušný úřad vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu SPRMO. září 2007 Veřejné projednání koncepce. říjen 2007 Vydání stanoviska SEA 2. Místo a čas úvodního veřejného semináře Úvodní veřejný seminář k SEA SPRMO se uskutečnil dne v budově Auly Slezské univerzity v Opavě, od hod. 3. Řízení veřejného projednání Veřejné projednání řídila Mgr. Jana Foltysová, vedoucí Odboru kanceláře primátora Magistrátu města Opava. 4. Předmět veřejného projednání Účelem úvodního veřejného semináře bylo seznámení účastníků s obsahem pracovního návrhu nově připravovaného SPRMO, s dalším postupem jeho zpracování, seznámení s metodickým postupem, harmonogramem a prvními výstupy SEA SPRMO a možnostmi, jak se do obou procesů aktivně zapojit. SPMO představil Ing. Petr Šnejdar, vedoucí oddělení rozvoje města, Magistrátu města Opava, posouzení vlivů na životní prostředí představily Mgr. Martin Smutný ze společnosti Integra Consulting Services, s.r.o. 5. Přítomni: Předkladatelé a zpracovatelé SPRMO: Ing. Petr Šnejdar (vedoucí oddělení rozvoje města Magistrátu města Opava) Mgr. Jana Foltysová (vedoucí Odboru kanceláře primátora Magistrátu města Opava) Ing. Zbyněk Stajnura (primátor města Opava) Ing.arch. Pavel Mališ (náměstek primátora města Opava) Bc. Jiří Štěpán (Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava) Zpracovatelé vyhodnocení vlivů OP D na životní prostředí: Mgr. Martin Smutný (Integra Consulting Services, s.r.o.) Ing. Jana Hrnčířová (Integra Consulting Services, s.r.o.) 2

3 Dále: Benová, M. Borák, V. ČZS Ondříčková Brady, P. Cábel, M. Černínová, J. Dostál, M. MMO Odbor KP Filipi, D. Freiberg, M. Opavský deník Gelnarová, K. MMO OSV Halátek - Za Opavu, o.s. Chmelová, K. - Za Opavu, o.s. Kalivoda, J. Kociánová ÚMČ Vávrovice Kovář, J. SK Atelier Kožený T. Lebera OP Kateřinky Mucha, J. Dayan, s.r.o. Peterka,R. Rozvoj SBD Opava Pilz, E. Poikert Ptáček, V. Semera Semerová Schreirer, D. Zemědělská a.s. Opava Kylešovice Skalík, T. Za Opavu, o.s. Strakoš, T. - Šimůnek, L. Slezský radioklub Šnejdarová Štanclová, P. zastupitelka Veselý, O. Zlámalová Žáčková, J. SV Opava a další. 3

4 6. Průběh úvodního veřejného semináře Úvodní veřejný seminář probíhal podle níže uvedeného programu jakou součást programu o rozvoji města pořádaného Magistrátem města Opava. Čas Téma Přednášející Zahájení Moderátor Představení Strategického plánu Zástupce zpracovatele Představení SEA Strategického plánu Zástupce posuzovatele Diskuse Předpokládaný závěr úvodního semináře Moderátor Problematika územního plánování Odbor hlavního architekta Diskuse, dotazy Magistrátu města Opavy Seminář Eurospeak pojmy EU Seminář Strukturální fondy EU Operační programy odd. rozvoje města Představené prezentace měly následující obsah: Prezentace SPRMO: - Důvod zpracování strategického plánu - Základní pojmy - Proces tvorby Strategického plánu - Výstupy a efekty Prezentace SEA SPRMO: - Důvody zpracování SEA - Přístup k hodnocení - Postup hodnocení - Klíčová témata a problémy - Zapojení veřejnosti Prezentaci SEA je možné stáhnout na: SEA Strategického plánu statutárního města Opava v sekci dokumenty ke stažení Opava - Strategický plán - dokumenty - SEA II. Záznam z úvodního semináře: Prezentace Strategického plánu: Ing. Petr Šnejdar Důvod zpracování strategického plánu hlavní důvod významný dokument pro rozvoj města, zpracovává se do roku 2020, cílem je nastínit směry rozvoje a problémy k řešení, plán bude navrhovat konkrétní projekty. Je zpracována vize, zpracovává se analytická část, která popisuje vývoj a situaci ve městě Opavě. Určujícím faktorem kvality života ve městě Opava je doprava. Globální cíl zahrnuje 4

5 všechny řešené oblasti, problémové okruhy Infrastruktura, Lidé, Ekonomika, Životní prostředí, Správa městských částí. Každý problémový okruh definuje priority, v rámci priorit budou navržena opatření. V rámci opatření budou navrženy aktivity a dále projekty. Základní pojmy Proces tvorby Strategického plánu Strategická komise plní roli řídící skupiny, zabývá se strategickým plánem i v dalších fázích po jeho dokončení, tj. realizace projektů a kontrola plnění strategického plánu. Řídící skupina 10 členů, zastoupení vedení města, externí zástupci, rektor Slezské univerzity v Opavě, ředitel Charity Opava, zástupci velkých a malých podniků, ředitelka Úřadu práce, starosta jedné městské části. Řídící skupina dohlíží na metodiku. Členové výkonného týmu oddělení rozvoje města, Agentura pro regionální rozvoj, SEA zpracovatelé. Pracovní skupiny - pracují s dílčími programovými okruhy, navrhují priority na základě SWOT analýz, dále opatření a projekty. Výstupy a efekty V současné době se definují priority. Projekty budou detailně rozpracovány včetně harmonogramu, vzhledem k jejich maximální potřebnosti. Projekty by měly být realizovány tak, aby bylo dosahováno vize stanovené s horizontem roku Prezentace SEA: Mgr. Martin Smutný Nejprve představil cíl semináře z hlediska zpracovatele SEA, informovat účastníky o procesu SEA a získat zpětnou vazbu především co se týče životního prostředí ve městě Opava. Důvody zpracování SEA Důvody ke zpracování SEA jsou následující: informovat účastníky o procesu zpracování SEA, poskytnutí informací schvalovateli dokumentu o vlivech plánu na životní prostředí, zapojení veřejnosti, splnění legislativních požadavků. Přístup k hodnocení: Cílem je, aby schvalovaný dokument byl příznivý z hlediska dopadů na životní prostředí. Postup hodnocení: o Zpracování analýzy stavu životního prostředí ve městě Opava o Identifikace klíčových témat životního prostředí (tj. to co na základě analýzy lze považovat za hlavní problémy životního prostředí v Opavě a to co by mělo být hodnoceno). o Hodnocení priorit, opatření, projektů na životní prostředí Klíčová témata a problémy: Ovzduší, hluk, voda, povodně, odpady. Zapojení veřejnosti Internet na webu města bude zřízena stránka k přípravě SPRMO, na webu funguje stránka k procesu SEA Veřejná setkání úvodní seminář, veřejné projednání Tiskové zprávy Proces SEA- oznámení, zjišťovací řízení, závěr zjišťovacího řízení, zpracování SEA dokumentace, předložení SEA dokumentace včetně Strategického plánu příslušnému úřadu Diskuse: Může být SEA na Strategický plán propojena s územním plánem? 5

6 SEA na strategický plán a na územní plán poběží samostatně, jde o jinou rozlišovací úroveň, navíc SEA územního plánu je pořizována na základě jiného zákona, zákona stavebního. Je patrný nárůst letecké dopravy ve městě nemůže kraj ovlivnit letové trasy? V návrhu se objevuje návrh sportovního letiště, lze do bodu hluk v SEA zahrnout i problematiku hluku z letecké dopravy? Hluk z letecké dopravy bude na základě existujících dat zahrnut do hodnocení. Jak bude veřejnost zapojena do přípravy SPRMO? Výstupy strategického plánu ještě nejsou zveřejněny, je pouze profil města, který se ještě upravuje. Počítá se se zřízením internetových stránek pro přípravu strategického plánu. Pokud občané budou mít zájem se podílet na přípravě, doporučujeme kontaktovat předsedy pracovních skupin, na webu budou kontakty na předsedy. Budou prováděna vypořádání připomínek průběžně. Využívají se pro přípravu SPRMO data z Úřadu práce? Využívají se v problémovém okruhu lidé výstupy Úřadu práce, v pracovní skupině je ředitelka Úřadu práce, v hojné míře jsou jejich data jsou podstatná pro tvorbu strategického plánu. S těmito daty se pracuje. Jak město informuje občany o projektových záměrech města, řeší se to ve strategickém plánu? Město se snaží prezentovat záměry města občanů, v první polovině července prezentace o záměru města se stříbrným jezerem. Co se týče internetových stránek, pracujeme na zlepšení, bude na web přidána kolonka komunikace s podnikateli. V projektech, kde není investorem město je na investorovi, jak zveřejňuje informaci. Ve strategickém plánu je skupina Správa města a městských částí, která navrhla komunikační strategie. Zapsala: Jana Hrnčířová, Integra Consulting Services, s.r.o. 6

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Obsah Slovníček pojmů... 2 Seznam použitých zkratek... 2 Metodika tvorby MRS... 3 Čl. 29 - Komunitně vedené Místní rozvojové strategie...

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Vstupní zpráva Zpráva zpracována k datu: 9. 7. 2013 Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha, Magistrát

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

onzultace s ěstskými částmi Zpráva z workshopů a seminářů

onzultace s ěstskými částmi Zpráva z workshopů a seminářů onzultace s ěstskými částmi Zpráva z workshopů a seminářů Plán je vizí budoucnosti. Plán je vždy předpokladem a koncepcí něčeho nového. Plán musí být vždy, minimálně ve svých počátcích, koncipován jako

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů A.1.1/S6 Název úkolu: Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: Leden - prosinec 2006 Charakter úkolu: Stálá činnost Odbor územního plánování

Více

Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů V Praze dne 29. června 2007 Ministerstvo vnitra Obsah Východiska pro zpracování materiálu...1 Návrh implementace

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více