MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Alešova Vodňany Alešova ulice č Vodňany Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavel Škudla Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Filip Marek metodika prevence Telefon Jméno a příjmení 1. Mgr. Zdeněk Brom (pro výchovnou oblast) výchovného poradce 2. Mgr. Vlastimil Šmidmajer (pro volbu povolání) Telefon Z. Brom V. Šmidmajer ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň 8leté Gymnázium (Prima až Kvarta) 6leté Gymnázium (Prima až Sekunda) Počet tříd Počet žáků/studentů SŠ ostatní 0 0 Celkem Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace 1

2 ŠMP Školní metodik prevence A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy Škola se nachází v centru města s rozšířenou působností. Spádově do ní patří děti z větší části starší zástavby a má rovněž vysoký podíl dětí dojíždějících z přilehlých obcí. Vzhledem k tomu, že velká část dětí po vyučování odjíždí domů, je zde menší možnost vytváření part, u kterých je vyšší riziko sociálně patologického chování. Navíc se děti z menších obcí tak snadno neschovají v anonymitě davu, takže v rodinách, kde je patrný zájem rodičů, nejsou s dětmi žádné větší problémy. Dětí z takových rodin je na naší škole většina. Na druhou stranu je obtížnější rozvíjet s dětmi mimoškolní aktivity, protože je to spojeno s problémy s dopravou. Ve městě jsou všechny základní úřady, Policie ČR, dětští lékaři atd., spolupráce je většinou velmi dobrá, protože kontakty jsou mnohem užší než ve velkých městech. 2. Informace od pedagogů Většina pedagogů z těch, kteří vnímají nějaké problémy, vidí jako nejzávažnější problém zvyšující se agresivitu žáků. Projevuje se stále větší vulgaritou ve vyjadřování, ve slovních útocích a urážkách a někdy přeroste až ve fyzické napadení. Dalším problémem je kouření dětí. V posledních letech sice vymizelo kouření dětí v prostorách školy, ale mimo budovu školy děti kouří téměř veřejně. Obzvlášť od doby, kdy chování dětí mimo vyučování škola nesmí postihovat. Obecně pedagogičtí pracovníci naší školy nevnímají chování našich žáků jako problémové, spíš se objevují problémoví jedinci. Pokud rodina takového žáka se školou nespolupracuje (což bývá často), je velmi obtížné najít cestu, která by vedla ke zlepšení chování. 3. Informace od rodičů Rodiče posuzují situaci na naší škole spíše pozitivně. Nepociťují, že by jejich děti byly SPJ ohroženy. Většinou oceňují, jaké aktivity jejich děti v rámci vyučování (i mimo něj) mohou provozovat. Jednotlivé problémy se řeší. Informace jsou získávány z rady školy, na třídních schůzkách, pohovory s rodiči, dotazníkem přes internet. 4. Informace od žáků Žáci jsou ve velké většině spokojeni. V jedné ze sedmých tříd se na základě připomínek některých vyučujících, kteří vypozorovali nepřátelské vztahy v kolektivu třídy, pracovalo podrobněji. Výchovný poradce uspořádal malou debatu a v květnu byl ve třídě uspořádán i preventivní program, který zprostředkovala Theia o. p. s. Od té doby zatím žádné negativní zkušenosti s touto třídou nejsou. Žáci oceňují možnost řešit problémy ve školním parlamentu i to, že většina učitelů je vyslechne a snaží se jim případně pomoci. Pokud se vyskytly kritické připomínky, týkaly se převážně vztahu některých žáků k jednotlivým vyučujícím. Zážitkové kurzy považují za stmelující. (Informace získány z rozhovorů, z parlamentu, z různých dotazníků) 2

3 5. Hodnocení MPP minulého školního roku Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se zdá, že prevence na naší škole je úspěšná. Nelze jednoznačně vybrat aktivity, které byly úspěšnější než jiné. Po změně v omlouvání nepřítomnosti žáků (do 3 dnů) se zvýšil počet neomluvených hodin. Nejvyšší počty neomluvených hodin měli žáci z problémových rodin (zde se uplatňuje spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Vodňany). Pozitivně působí činnost žákovského parlamentu. Žáci oceňují zážitkové kurzy (o nich níže). Rodiče i děti rovněž oceňují stonožku i vánoční jarmark (viz níže). Každá aktivita je všeobecně pozitivně přijímána. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE Díky získání dotace od města Vodňany na pořádání preventivních programů, bude během prvního pololetí uspořádán v každé třídě preventivní program. Dále je cílem dosáhnout ještě vyšší spokojenosti žáků a rodičů. Stále více zapojovat žáky do rozhodování o chodu školy. Prohlubovat partnerský přístup k žákům. Účinněji podchytávat žáky, se kterými je třeba individuálně preventivně pracovat. Najít postupy, jak pomoci dětem, které strádají nezájmem rodičů. Zlepšit kolektivy v problémovějších třídách. Včas projednávat s rodiči častou nepřítomnost jejich dětí v případech, kdy není dítě chronicky nemocné (případy, kdy je podezření na neposílání dětí do školy apod.). C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů Úzká spolupráce všech pracovníků. Rychlé informování o problémech, hledat efektivní řešení v počátcích problémů. Konzultovat kázeňské přestupky včas s třídními učiteli. Spolupracovat s třídním parlamentem. Využívat výchovnou komisi, která byla ustanovena pro účinnější řešení problémů ve spolupráci s rodiči. 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Preventista SPJ absolvoval školení na téma Školní násilí, dne 8.ledna 2014 ve Strakonicích 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Výběr vzdělávání je vybírán z různých celoročně přicházejících nabídek, jak je uvedeno výše. V plánu je účast preventisty na jednom kurzu z oblasti prevence SPJ v listopadu. Dále pak minimálně ještě jedno v dalším pololetí. V červnu byla zaslána přihláška ke studiu na pedagogické fakultě JČU k získání odborné kvalifikace v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Žádné informace o vyřízení přihlášky, popřípadě o otevření kurzu zatím nebyly poskytnuty. 3

4 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy Ve škole kromě koordinátora prevence funguje výchovný poradce (Z. Brom), který má na starosti pouze výchovnou část poradenství (na volbu povolání je jiný). Vytvořil si poradní sbor, se kterým spolupracuje. Tento sbor se schází 1x týdně. Koordinátor je jeho členem. Pedagogům se osvědčuje okamžité jednání s třídním učitelem a následně pak s rodiči. Na některých preventivních akcích se podílejí všichni nebo většina vyučujících. Vzhledem k velikosti školy dochází k vzájemné komunikaci snadno a průběžně. Počty pedagogických pracovníků Celkem Podílející se aktivně na prevenci Nepodílející se aktivně na prevenci Vedení školy: Z toho učitelé Vychovatelé Mistři odborné výchovy Jiné (vepište) 1 na náboženství 0 1 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP Výroční zpráva školy. Internetové stránky školy. Rada školy. Vitrína na chodbě školy. Informace pro rodiče. O většině aktivit školy jsou rodiče informováni i prostřednictvím dětí (informační letáky apod.) 2. Aktivity pro rodiče Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející Vánoční posezení rodičů, dětí, vych.šd prosinec ŠD Velikonoční posezení ve ŠD před Velikonocemi ŠD 4

5 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Konzultační hodiny 1. čtvrtek měsíce vedení školy třídní učitelé Třídní schůzky září, prosinec, květen pedagogičtí pracovníci Charitativní akce stonožka říjen H. Selnerová Schůzka pro rodiče vycházejících žáků prosinec V. Šmidmajer Vánoční jarmark prosinec M. Čábelová Vystoupení dramatického kroužku s vánočním představením prosinec Z. Brom Vánoční tvůrčí setkání (rodiče, děti, pedagogové) prosinec A. Prášilová Den otevřených dveří leden J. Husová Velikonoční tvůrčí posezení s rodiči a žáky březen A. Prášilová Setkání budoucích prvňáčků březen,květen budoucí třídní III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY V letošním školním roce bude největším programem příprava školní akademie. Jedná se o vystoupení žáků všech tříd v kulturním středisku města Vodňany. Příprava na tuto akci probíhá většinou po vyučování a výrazně tak přispívá k prevenci sociálně-patologických jevů. Zážitkové kurzy: Adaptační 6. ročník Lyžařský 7. ročník Cykloturistický 8. ročník Vodácký 9. ročník Ostatní : Žákovský parlament Školní časopis Alšíček - nepravidelně SOČ účast na projektové soutěží vyhlašované městem Vodňany Denně možnost internetu zdarma Charitativní akce stonožka Drobné výtvarné soutěže Vánoční jarmark zážitková aktivita Mikulášská nadílka zážitková aktivita Karneval spolupráce s mateřskou školkou Smetanova Vánoční desetiboj různorodé soutěže (prožitek úspěchu, stmelování kolektivu) Sportovní olympiáda prožitek úspěchu Den podle Komenského zážitkové aktivity Halloween - masky, zážitkové aktivity pro 1. ročník; návštěva MŠ Předmájový běh městem Recyklohraní Dopravní hřiště Podpora žákům při účasti na soutěžích a olympiádách rozvoj zájmů, prožitek úspěchu Průběžně návštěvy kulturních pořadů podle nabídky kulturního domu 5

6 Možnost navštěvovat různé kroužky v rámci školy rozvoj zájmů Průběžně exkurze a výlety Setkání (neformální) žáků pátých ročníků s budoucími pedagogy Setkání budoucích prvňáčků s budoucími třídními učiteli Poslední zvonění Žáci si sami v průběhu roku mohou navrhovat (a realizovat s pomocí pedagogů) různé aktivity. V průběhu roku vznikají nové aktivity (např. výlety formou prožitkových pobytů). Ve všech třídách se realizací ŠVP (plněním průřezových témat i výstupů) rovněž dosahuje preventivního působení na žáky. 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP V hodinách rodinné a občanské výuky, přes školní parlament, na internetových stránkách školy, přes třídní učitele, při běžné komunikaci. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě Loňský požadavek o peníze z MěÚ na programy prevence byl přijat a kladně vyhodnocen. Škola má prostředky na uskutečnění preventivních programů pro každou třídu na naší škole. Tyto programy budou uspořádány v říjnu a listopadu tohoto roku. Zaměřujeme se na předcházení SPJ již v nižších ročnících a proto budou do programů zařazeny třídy již od prvního ročníku. 3. Jednorázové aktivity pro žáky Škola vybírá z nabídek přicházejících v průběhu školního roku. O výběru často spolurozhodují i žáci. 4. Volnočasové aktivity pro žáky Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo frekvence konání Vedoucí programu Kroužek vaření týdně A. Prášilová Výtvarný kroužek týdně M. Centková Při ŠD funguje školní klub denně M. Centková Práce na PC s internetem denně M. Centková Kroužek Aj pro 2. ročník 2x týdně B. Křížková Kytarový koncert žáků 5. tříd Prosinec J. Marková 6

7 IV. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Spolupráce s ostatními odborníky a složkami (lékaři, policie, odbor sociálních věcí a zdravotnictví je na standardní úrovni). Velmi dobrá je spolupráce s MěÚ Vodňany viz výše. V. ŽÁDOST Škola se i touto cestou obrací na žáky, rodiče i veřejnost s informací o možnosti požádat o spolupráci kohokoliv z výše jmenovaných při řešení sociálně patologických jevů nebo jejich předcházení. Zároveň se obracíme s prosbou o poskytování informací, které by vedly k omezování těchto jevů na naší škole nebo k jejich předcházení (např. o zárodcích šikany apod.). Vypracoval Mgr. Filip Marek ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Podpis ředitele/ředitelky školy Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Mgr.Pavel Škudla Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Mgr.PavelŠkudla 7

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Nová Včelnice kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaromír Hrbek Telefon na ředitele 384

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Jan Pekař Telefon na ředitele 381213016

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Linecká Linecká ulice 43, 381 01 Český Krumlov Jméno a příjmení ředitele Mgr. A.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro SŠOSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, České kterou platí tento MPP Budějovice, 370 04 Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jana Jandáčková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro SŠOSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, České kterou platí tento MPP Budějovice, 370 04 Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední odborné učiliště Blatná U Sladovny 671, 388 16 Blatná tel. 383 412 320 fax 383 412 328 E-mail: skola@soublatna.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Králová Telefon na

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (bez příloh pro web školy) Vypracoval: Ing. Milan Hanuš 1 Úvod....3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice, 370 06

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice, 370 06 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Návrh osnovy MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice, 370 06 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 266 312 832

Více