přijměte pozvání na nádvoří zámku v Martinicích u Dolních Kralovic Co uvidíte a uslyšíte?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přijměte pozvání na nádvoří zámku v Martinicích u Dolních Kralovic Co uvidíte a uslyšíte?"

Transkript

1 DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK vydává Obec Dolní Kralovice Dolní Kralovice Martinice Střítež Vraždovy Lhotice Zahrádčice 29. listopadu 2014, od 14:30 otevření jarmarku bohatý hudební a tématický program, občerstvení, vánoční výstava 17:00 - slavnostní rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka Z Á M E C K É V Á N O Č N Í S L A V N O S T I přijměte pozvání dne od 10,00 do 14,00 hod na nádvoří zámku v Martinicích u Dolních Kralovic Co uvidíte a uslyšíte? - zahájení odhalením jedinečného ručně vyráběného putovního betlému z přírodních materiálů (seno, sláma, provázky) - sborový zpěv vánočních koled žáků místní ZŠ Dolní Kralovice - prodej unikátních výrobků dětí ze základních škol z okolí - po celou akci bude probíhat první část soutěže pro děti (druhá část proběhne během rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Dolních Kralovicích) - nakoupíte zajímavé vánoční pokládky na tržišti před zámkem či v místním kramářství a vetešnictví Vánoční trhy budou probíhat každou adventní sobotu od 10,00 do 14,00 hodin. DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK - Vydává Obec Dolní Kralovice. Počet výtisků 450 zdarma. Odpovědný redaktor - redakční rada. Povoleno pod číslem MKČRE Sazba a grafika Mikroregion Želivka, tisk OÚ Dolní Kralovice, fotografie autoři článků a archiv (není-li uvedeno jinak). Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Uzávěrka příštího čísla listopad 2014

2 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Shrnutí údajů z voleb do Zastupitelstva obce Dolní Kralovice, které se konaly 10. a 11. Října 2014: Volební účast 63,15 % Volilo 461 ze 730 oprávněných voličů Preferenční hlasy: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 mandátů 35,69 % hlasů 1. Ing. Petr Košťál Ing. Ladislav Vrkoslav MVDr. Martin Langr Ing. Radka Pitliaková Roman Pospíšil 153 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 5 mandátů 33,4 % hlasů 1. Antonín Bašta Jiří Ulrich Miroslav Nekola Antonín Nalejvač Ing. Miroslav Smejkal 142 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 5 mandátů 30,91 % hlasů 1. Josef Dvořák Oldřich Bím Jana Koubková Lenka Nováková Bc. Jaroslav Švejda 89 BLAHOPŘEJEME Významné životní jubileum 80 a více let oslavili: říjen 2014 Emílie Olišarová, Martinice listopad 2014 Jiří Ulrich, Dolní Kralovice Stanislav Sechovec, Dolní Kralovice Anastázie Jelínková, Zahrádčice RADA OBCE usnesení ze schůze rady ZO Dolní Kralovice Usnesení č. R-11/2014 ze dne ROZ souhlasí s proplacením faktury ve výši Kč vč. DPH firmě BES s.r.o. za Opravu místních komunikací ve Stříteži. Uvedená částka zahrnuje i odsouhlasené vícepráce ve formě vjezdů k přilehlým nemovitostem. 2. ROZ projednala a schválila návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OP Životní prostředí mezi SFŽP a Obcí Dolní Kralovice. Výše dotace od SFŽP odpovídá rozhodnutí Id.č. EDS: 115D ROZ souhlasí s pronajmutím obchodu ve Stříteži paní Kateřině Smutné, bytem Pardubická 571, Praha 10, od , dle předem zveřejněného záměru. K končí nájemní vztah se stávajícím nájemcem p. Jiřím Podhackým. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, jako se současným nájemcem. 4. ROZ projednala a schválila návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV Martinice u DK knn čp. 47 mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Dolní Kralovice. 5. ROZ bere na vědomí žádost Občanského sdružení zdravotně postižených Vlašimska o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce ROZ odkládá rozhodnutí do příští schůze. 6. ROZ souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek p.č v k.ú. Dolní Kralovice. 7. ROZ souhlasí s vyplacením roční odměny řediteli ZŠ a MŠ Dolní Kralovice ze mzdových prostředků školy. 8. ROZ souhlasí se zakoupením lanové pyramidy včetně montáže pro MŠ za cenu Kč. 9. ROZ bere na vědomí informaci o vyklizení bytu manžely Jeřalovými k ROZ souhlasí s dohodou s paní Anetou Cepkovou o vyklizení bytu č. 12 v čp. 5 a zároveň o poskytnutí místa na ubytování v čp. 11 s podmínkou, že paní Aneta Cepková uhradí polovinu dlužné částky před nastěhováním do čp. 11. Na zbylý dluh bude dohodnut nový splátkový kalendář. Ubytovací prostor v čp. 11 bude poskytnut na dobu určitou - 3 měsíců s možností prodloužení v případě dodržení dohodnutého splátkového kalendáře. 11. ROZ bere na vědomí situační plán na zbudování garáží na pozemku p.č.1878/2 v k.ú. Dolní Kralovice. 12. ROZ projednala dopis Povodí Vltavy s.p. ohledně nevyhovujícího stavu vypouštění odpadních vod na pozemku p.č. 423/2 v k.ú. Dolní Kralovice, místní část Střítež. 13. ROZ bere na vědomí informaci o průběhu změny č. 1 územního plánu Dolní Kralovice osada Střítež. 14. ROZ souhlasí s opravou (vybroušení a nalakování) parket ve společenském sále v Dolních Kralovicích a ukládá starostovi zajistit nabídky několika firem na provedení těchto prací. 15. ROZ souhlasí se zakoupením nového chladícího zařízení do společenského sálu za cenu do Kč. 16. ROZ schválila p. Josefa Příhodu jako stavební dozor na akci MŠ a 1. stupeň ZŠ Dolní Kralovice. 17. ROZ souhlasí s přijetím dotace na rekonstrukci křížků a ukládá starostovi oslovit tři firmy s žádostí o zaslání nabídky na provedení těchto prací. ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice Usnesení č. ZO-5/2014 ze ZO bere na vědomí: 1. Informaci místostarosty o jednáních ROZ dne Informaci Ing. R. Pitliakové o nespokojenosti rodičů s provozem a komunikací s mateřskou školou. Tato záležitost bude projednána s ředitelem školy na zasedání STRANA 2

3 školské rady dne ZO schvaluje: 1. Zapisovatelkou Z.Peškovou. 2. Ověřovatele zápisu A.Nelejvače a Ing. M.Smejkala. 3. Návrhovou komisi ve složení: MVDr. M. Langr, M. Nekola a Ing. L. Vrkoslav. 4. Program schůze dle návrhu starosty obce A. Bašty doplněný o bod navržený Ing. R. Pitliakovou: provoz MŠ o letních prázdninách. 5. Zprávu o plnění usnesení z minulé schůze ZO dne Dodavatele zakázky Svozová technika obce Dolní Kralovice na základě výsledků výběrového řízení ze dne Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SAP spol. s r. o., Snět 24, s celkovou nabídkovou cenou Kč s DPH. 7. Výsledek výběrového řízení na akci Opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ a 1.stupeň ZŠ v Dolních Kralovicích ze dne a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na tuto akci se společností NASTAV s. r. o., Humpolec, na celkovou cenu K č bez DPH. 8. Smlouvu se společností ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1741/1 a 1742/1 v k.ú. Dolní Kralovice dle geometrického plánu č /2012, schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, dne pod č. 1094/2014, za jednorázovou částku Kč.. 9. Prodej pozemku p.č. 1876/99 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 844 m2 manželům Blažejovským za cenu 500 Kč/m2 a souhlasí s odkladem splacení kupní ceny do Prodej pozemku p.č. 1876/104 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 845 m2 manželům Vlkovým za cenu 500 Kč/m2. Pozemek bude převeden na kupující po úhradě kupní ceny na účet obce. Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Kralovice konaného dne Usnesení č. ZO-6/2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1. Složení slibu všemi členy zastupitelstva podle 69 odst. 2 zákona o obcích Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Zapisovatelkou Z.Peškovou. 2. Ověřovatele zápisu J. Dvořáka a Ing. L. Vrkoslava. 3. Návrhovou komisi ve složení: J. Koubková, Ing. R. Pitliaková, a Bc. J. Švejda. 4. Program ustavujícího zasedání příloha č. 1 k zápisu. 5. Jednoho uvolněného člena ZO starosta (v souladu s 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích). 6. Tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady. 7. Volební komisi ve složení Ing. P. Košťál, M. Nekola a L. Nováková. 8. ZO volí starostou obce Antonína Baštu. 9. ZO volí místostarostou obce Josefa Dvořáka. 10. ZO volí členy rady Antonína Nalejvače, MVDr. Martina Langra a Ing. Ladislava Vrkoslava. 11. Zřízení tříčlenného kontrolního výboru a pětičlenného finančního výboru. 12. ZO volí předsedou kontrolního výboru Ing. R. Pitliakovou. 13. ZO volí členy kontrolního výboru O. Bíma a M. Nekolu. 14. ZO volí předsedou finančního výboru Ing. L. Vrkoslava. 15. ZO volí členy finančního výboru J. Koubkovou, L. Novákovou, Ing. M. Smejkala a Bc. J. Švejdu. 16. Zřízení dvou komisí - čtyřčlenné komise životního prostředí a tříčlenné bytové komise. 17. ZO volí předsedou komise životního prostředí Ing. P. Košťála. 18. ZO volí členy komise životního prostředí MVDr. M. Langra, J. Podhackého a J. Ulricha. 19. ZO volí předsedou bytové komise J. Dvořáka. 20. ZO volí členy bytové komise A. Nalejvače a R. Pospíšila. 21. ZO v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm.n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce dle nařízení vlády 459/2013 Sb. příloha č. 2 k zápisu s platností ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od , a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 22. Vítěznou nabídku na akci Oprava křížků, která bude financována 70% z MMR - Programu obnovy venkova, nabídku firmy Filip Pazdera, Vlašim, za nabídkovou cenu ,00 Kč vč. DPH. 23. Podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ve výši ,75 Kč a současně schvaluje přijetí této podpory z OPŽP na akci Opatření ke snížení energetické náročnosti Kulturního domu v Dolních Kralovicích společenský sál. POZEMKY S NEZNÁMÝM VLASTNÍKEM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl občanům dolnokralovicka aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v katastru nemovitostí nedostatečně identifikovaný vlastník. V zápisech mohou chybět informace jako - adresa trvalého pobytu, data narození či úmrtí vlastníků, jména a adresy potomků, informace o dědickém řízení a podobně. Tento seznam byl po delší dobu zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu. Přesto je možné, že některé nemovitosti (pozemky, lesy, pole, rybníky ) mají stále neznámého vlastníka. Touto cestou bychom chtěli občany požádat, aby prověřili následující seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, a pokud se najdou, nebo se zápis může pravděpodobně týkat jejich příbuzného, měli by se obrátit na příslušné úřady Katastrální úřad v Benešově, Poštovní ul. čp. 2079: k.ú. Dolní Kralovice: Mikšovský František, Jirsa Antonín, Prokop Karel, Čihák Alois, Motyčka Oldřich, Voslář Antonín, Hruška Antonín, Železný Alois, Nováková Božena, Plíhal Josef, Diviš Antonín, Jelínek Josef, Prachař Jaroslav, Voslář Josef, Zíka Jan, Bejček Josef, Mikšovská Eliška, Prachařová Marie, Motyčková Božena, Voslářová Božena, Voslářová Emílie, Plíhalová Josefa, Divišová Anna, Jelínková Božena, Míka Antonín, Míková Marie, Korefová Ella, Koref Karel, Mikuláš Václav, Skulhanová Milada, k.ú. Libčice: Šedivý Jaroslav, k.ú. Martinice: Švábenický Jaroslav, k.ú. Vraždovy Lhotice: Chobot STRANA 3

4 Antonín, Nováková Jaroslava, Švábenický Jaroslav, Hůla Josef, Chobotová Františka, Hůlová Františka, k.ú. Zahrádčice: Vitera Antonín. Seznam s podrobnějšími informacemi je k dispozici na Obecním úřadě v Dolních Kralovicích. - ln- SETKÁNÍ DŮCHODCŮ SE STAROSTOU OBCE K podzimním akcím, které každoročně zpestřují život v naší obci, patří nepochybně i přátelské posezení se starostou obce. Občané, kteří již dosáhli důchodového věku, se sejdou a společně s panem starostou proberou nejdůležitější momenty právě končícího roku a plány na ten rok nadcházející. Vzhledem k tomu, že ve společenském sále v Dolních Kralovicích nyní probíhají úpravy vnitřních prostor, uskutečnilo se letošní setkání v kulturním domě ve Stříteži. Z Dolních Kralovic, Martinic a Zahrádčic byl zajištěn autobus. Jsme moc rádi, že jsme mohli sál ve Stříteži využít. Pro sedmdesátku zúčastněných byly tyto prostory tak akorát. K tanci a poslechu výborně hrála kapela Chmelařinka. Rozhodně se nedá říct, že dosažení výše zmíněného důchodového věku je překážkou ke strávení příjemného odpoledne plného zábavy. Naopak, tanec, zpěv a dobrá nálada je vždy nedílnou součástí těchto setkání. Nezávislý pozorovatel by rozhodně neřadil účastníky mezi důchodce a natož pak mezi seniory. Příjemné odpoledne se protáhlo až do půl osmé večerní, kdy odjížděl autobus. Dobrá nálada je vždy to nejlepší, co pro sebe a své zdraví můžeme udělat. A to platí pro každý věk. Doufáme, že se letošní setkání všem líbilo a pan starosta tímto zve všechny na to příští! -ln- TÉMA RORATE COELI - ROSU DEJTE NEBESA Adventní období je časem krátkých dnů a tmavých večerů, sněhu a zimy, mystiky a tajemna. Oslavy adventu se objevují již ve čtvrtém století na území dnešního Španělska a Francie. V šestém století se advent světil i v Římě. V době středověku patřil v celé křesťanské Evropě k základním kamenům liturgického cyklu. Jeho podoba se v průběhu staletí vyvíjela. Z počátku měl advent různou délku, ale ve dvanáctém a třináctém století došlo ke sjednocení do dnešní podoby. Každá neděle a každý týden adventu má z církevního hlediska odlišný význam. V zásadě však celé toto období charakterizuje pokání, půst a modlitba. Každý adventní den se v kostele ráno konala zvláštní mše. V minulosti ji lidé pravidelně navštěvovali a říkali, že jdou na roráty. Tento název vznikl z latinského Rorate Coeli podle úvodní písně této mše. Adventní období bylo již zimní. Práce na polích skončila a nastal čas na opravy a zpracování úrody, draní peří. Den trval tak dlouho, dokud bylo venku světlo. Při přástkách si lidé užili společenského života. Předli len a tkali látky. Při přástkách si vyprávěli. Adventní věnec patří ke známým symbolům. Postupně se zapalují na věnci čtyři svíčky, které představují čtyři adventní neděle. Věnec je víc než okrasa - zelené větve provoní dům, znamenají život uprostřed odpočívající přírody, kruh vyjadřuje společenství a plameny světlo, které osvěcuje každého člověka. Původní barvou adventu je fialová podle barvy kněžského roucha. V současnosti se používají různé barvy dle vkusu. V rámci adventu se slavilo několik svátků, okolo nichž se soustředila řada obyčejů a pověr svátků svatých Ondřeje, Barbory, Mikuláše i Lucie. Pro všechny je advent časem příprav na Vánoce, vymýšlení dárků a speciálního jídelníčku na štědrovečerní stůl. Počátkem adventu se na náměstích rozsvěcují vánoční stromy, zahajují se vánoční trhy. Čtyři adventní neděle železná, bronzová, stříbrná a zlatá stále ukrajují čas. Domovy se zkrášlují adventními dekoracemi. Všichni se těší na důležitý den Štědrý den, a především samotný štědrý večer s ozdobeným stromečkem a dárky. Vyvrcholením oslav je půlnoční mše. Vánoce jsou i dnes připomínkou vzájemné lásky, sounáležitosti v rodině, ozvěnou našeho dětství, pověstmi a bájemi, zvyky a koledami. Z knihy české zvyky a obyčeje od A. Vondruškové vybrala a upravila Marie Končelová PODZIMNÍ BAZAR V týdnu od do proběhl v Dolních Kralovicích bazar podzimního a zimního zboží. Výběr byl bohatý. Zboží bylo kvalitní pro děti i dospělé. Výtěžek Kč bude opět použit pro potřeby dětí v našem kroužku a pro dospělé v Klubu, část také jako příspěvek na výlety. Poděkování patří hlavně ženám z Klubu a zaměstnancům OÚ za pomoc. Marie Končelová STRANA 4

5 PRANOSTIKY VERSUS ODBORNÍCI Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. Studený listopad - zelený leden. Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího. Jaký listopad, takový březen. A co na to meteorologové: Pokud má mít zima přívlastek tuhá a dlouhá, pak je vždy třeba, aby nejpozději během druhé listopadové dekády přišlo období 7-10 dní s mrazem a sněhem. Začátkem prosince by mělo přijít docela výrazné oteplení, ale kolem poloviny prosince by měl přijít druhý atak zimy. Ten je často přerušený vánoční oblevou, která ale není dlouhá, a pak následuje mrazivý leden. Koncem ledna přichází obleva přetrvávající až do prvního únorového týdne a mezi únorem nastává čas pro nejvydatnější sněhové srážky, které po vpádu studeného vzduchu nad jih Evropy přinášejí středomořské tlakové níže. Takto by měl teoreticky vypadat obvyklý průběh vydařené zimy v našich zeměpisných šířkách. A jaké vyhlídky pro nás mají odborníci na letošní zimní měsíce? Jistě máte v paměti, jak v loni touto dobou proběhly zprávy o předpovědi počasí na zimu Podle britských meteorologů měla být zima v Evropě tuhá a vlhká, naopak podle amerických expertů měla být mírná. Všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Dočkali jsme se nejteplejší zimy, prý za celých 130 let. Jakým předpovědím tedy věřit? To budeme muset posoudit, až bude po zimě. Prozatím probíhá ten nejteplejší podzim posledních desetiletí. Podle všeho není nic tak, jak by mělo obvykle být. Zdá se, že oficiální weby jsou velmi opatrné a vlastní předpověď ukrývají za nesrozumitelné statistiky, srovnávání a pravděpodobnosti, rozhodně se opět můžeme setkat s předpověďmi tuhé zimy a zároveň teplotně nadprůměrných zimních měsíců. Nezbývá nám tedy nic jiného, než být připraveni na všechny alternativy. Případně se při rozdílném názoru vsadit se sousedy a bude-li mít jeden z nás štěstí, bude mít někdo příští rok na uhlí! Vybráno a upraveno z webů MeteoFórum.cz ; inpočasí - ln- STALO SE kultura a společenský život Další úspěch Dolnokralovických heligonek I když od této akce již uplynulo trochu vody, musíme se k ní vrátit. Dolnokralovické heligonky si již pěknou řádku let drží vysoký standard a ani letošní, již osmnáctý ročník nebyl výjimkou. Díky účasti heligonkáře Jozefa Stefika ze Slovenské Republiky byla tento rok dokonce mezinárodní účast. Po krátkém úvodu tradičního průvodce pana Vlasáka na podium nastoupili Mrákovští heligonkáři. Tato parta vlila hned na počátku publiku krev do žil a příjemná atmosféra poté provázela celé odpoledne. Diváků v sále bylo kolem dvou set a známější písně zpívali skoro všichni. Pěkný silný hlas paní Zavadilové zase naopak sál umlčel. Z dalších známějších účinkujících vyzdvihněme například pana Jiřího Hampla a kapely Veseláci a Heligonkáři Aleše Rusnáka z Plzně. Jednoho z hlavních pořadatelů z řad členů ČSCH pana Františka Krupičky jsme se zeptali, jaké mají ambice na další ročníky: Předně bych chtěl poděkovat našim sponzorům, dalším členům ČSCH (především panu Baštovi a Marušákovi) i jejich manželkám za spoustu odvedené práce, která za touto akcí stojí. Již nyní můžeme slíbit, že na další ročník máme zajištěné všechny účinkující, kteří se líbili, a k nim jako překvapení další stejně kvalitní. I díky důkladné propagaci akce v denících Benešovský deník, 5+2, MF Dnes a dalších projevila zájem o natáčení dalšího ročníku akce dokonce Česká Televize. Sdělil nám pan Krupička. Už nyní se tedy těšíme na další ročník a srdečně zveme všechny příznivce heligonek. Přejeme, ať vyjde ještě lépe než ten letošní. Michal Janeček STRANA 5

6 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD V NOVÉM KABÁTĚ Sdružení SRPŠD se tento rok rozhodlo převléknout tradiční podzimní lampiónový průvod do nového kabátu. Do tohoto roku vedl průvod vodník. Jelikož byla pokácena jeho oblíbená vrba ve Vraždových Lhoticích, požádal své kamarády Manku a Rumcajse, aby to vzali za něj. Na rozloučenou zanechal dopis a létající mapu, do které zakreslil neviditelným písmem trasu dobrodružné stezky. Na jejím konci čekal děti poklad a unesený Cipísek. Každý si také pochutnal na připraveném občerstvení, teplém čaji a pravděpodobně posledním opečeném buřtíku na ohni pro tento rok. že mluvím za všechny zúčastněné, když chci poděkovat hlavní organizátorce akce Lence Novákové a desítkám dobrovolníků, kteří si našli čas udělat něco pěkného pro ostatní. Budu si jen přát, aby letošní ročník nebyl poslední a aby případné další ročníky dokázaly udržet nebo překonat poměrně vysoce nasazenou laťku. Průvod dodal podzimnímu podvečeru v Dolních Kralovicích překrásnou atmosféru, protože se sešlo přes sedmdesát dětí s lampiónky. Počasí, které rozhoduje o úspěchu a neúspěchu spousty akcí, stálo plně na stranách organizátorů. Obávaný déšť nepřišel a bylo krásných skoro letních 13. Děkujeme všem, kteří akci přispěli ať už pomocnou rukou, věcnými dary, napečenými dobrotami či sponzorskými dary. Závěrem bych rád za sponzorské dary poděkoval firmám: INEX ; Obec Dolní Kralovice ; ŠAS ; I.M. Květiny Ivana Nováková; BUVECO; Statek Blažejovice; Lékárna Dolní Kralovice Za SRPDŠ Michal Janeček ČTYŘI KILOMETRY DOBRÉ ZÁBAVY Dne 16. listopadu proběhl v Dolních Kralovicích podzimní rodinný běh KRALOVICKÝ JEDLIŇÁK. Zvědavost mi nedala a vyrazil jsem se svými dětmi na trasu tohoto závodu. I přes lehce nepříznivé počasí se k zápolení sešlo šestnáct rodinných týmů. Ještě lepší na tom bylo, že byli všichni místní. Že by se konečně podařilo otočit nepříznivý trend, kdy se zdejších akcí účastní hlavně přespolní? V každém případě jsme se vydali lehkým polozávodním tempem vstříc 4km dlouhé trati. Cestou nás čekalo spousty zábavných úkolů jako bludiště, překážková trasa, střelba, hádanky atd. O dobré připravenosti mluví to, že úkoly dokázaly udržet děti celou cestu v pozoru a dobré náladě. Myslím, POZVÁNKA KULINÁŘSKÝ DEN VE STŘÍTEŽI Michal Janeček Srdečně zveme všechny příznivce dobrého jídla a pití na IV. ročník kulinářského odpoledne, které proběhne v kulturním domě ve Stříteži 6. prosince odpoledne. Každý z přihlášených účastníků zde bude prezentovat svůj výrobek, ten pak následně ohodnotí široká veřejnost i samotní soutěžící formou hlasování. Výrobkem se myslí cokoliv, co chcete prezentovat. Z minulých ročníků můžeme jmenovat např. dorty, různé slané chuťovky, pomazánky, domácí sušenky, domácí bramboračku, apod. Výrobek, který získá největší počet hlasů, obdrží hodnotnou cenu. Kulinářského dne se může zúčastnit opravdu každý. Přihlášení je možné osobně v kulturním domě ve Stříteži, a to každý pátek a sobotu od 18 hodin, formou SMS zprávy na tel. číslo: , nebo em: STRANA 6

7 S P O R T TJ Sokol Dolní Kralovice informuje turnaj Pravonín turnaj ml. přípravek OP odd. D 2. turnaj Ratměřice podzim turnaj Dolní Kralovice 4. turnaj Trhový Štěpánov 5. turnaj Vlašim Skóre Rozdíl skóre Pravonín 23 : 7 25 : 5 19 : 8 19 : 3 16 : : Ratměřice 29 : 5 27 : 2 16 : 0 9 : 5 6 : 4 87 : Pořadí Dolní Kralovice 16 : : 6 12 : 9 8 : 8 13 : 3 65 : Vlašim C 5 : 22 8 : 23 3 : 11 4 : 11 4 : : Trhový Štěpánov 3 : 31 0 : 40 5 : 27 4 : 17 3 : : Podzimní část sezóny IV. třída odd. D Ml. přípravka má za sebou první mistrovskou sezónu a velmi úspěšnou. Pod vedením trenérů Davida Zubce a Miroslava Hlaváčka po pěti turnajích skončila ve skupině D OP 5+1 na pěkném třetím místě. Do jarní části bude mít nové soupeře. Budou to další čtyři mužstva, která skončila v ostatních skupinách na třetím místě. Kluci se tedy podívají do Pyšel, Olbramovic, Miličína a Pecerad. V trénincích pokračují dvakrát týdně a stejně jako ostatní naše mužstva budou přes zimu trénovat v tělocvičně nebo venku na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem. Za podporu nutno poděkovat také rodičům, kteří kluky vozí na tréninky a hlavně pak na zápasy, kde jim v hojném počtu fandí. Pavel Roháč Podzimní část sezóny II. třída - okresní přebor 1. Sokol Maršovice : Sokol Jankov : Jiskra Struhařov : FC Křivsoudov : Sokol Vrch. Janovice : Sokol Neveklov : SK Chocerady A : Sokol Pravonín : TJ Sokol Dolní Kralovice A : Sokol Přestavlky : SK Načeradec : Sokol Jírovice : Sokol Popovice : Sokol Mezno : TJ Nesperská Lhota : TJ Sokol Kamberk : TJ Sokol Zdislavice : Sokol Miřetice B : Sokol Pravonín B : TJ Sokol Čechtice B : FC Křivsoudov B : FC Vracovice : FC Libouň : TJ Sokol Dolní Kralovice B : TJ Želivan Hulice : 38 7 Podzimní část sezóny OS ml.žáci 5+1 odd.b 1. SK Bystřice : TJ Sokol Dolní Kralovice : TJ Sokol Kondrac : TJ Sokol Mezno : Sokol Chotýšany : TJ Sokol Teplýšovice : TJ Sokol Popovice : 52 3 STRANA 7

8 KULTURA Zimní sezóna 2015 ve společenském sále v Dolních Kralovicích Myslivecký ples Farní ples Dětský karneval Kapela KEKS v D. Kralovicích Hasičský ples Společenský ples Informace pro ty, kdo si rezervovali lístky na zájezd Lístky na muzikál MAMMA MIA! jsou již v prodeji na OÚ Dolní Kralovice DOLNOKRALOVICKÁ STAVEBNÍ S.R.O. Školní 17, Dolní Kralovice IČ: DIČ: CZ tel: výhradní prodejce kvalitního Bílinského uhlí z Ledvic nabízí palivo v třídění KOSTKA 2 OŘECH 1A a OŘECH 2A německé hnědouhelné brikety REKORD 2 dále oznamuje, že v měsíci srpnu jsme jako prodejci Bílinského uhlí byli společností Severočeské doly a.s. prověřeni a odměněni Stříbrnou známkou tuto známku získalo pouze 52 uhelných skladů z celkem 435 navštívených Všechno uhlí na vás čeká pod střechou Úklid uhlí pásovým dopravníkem až do sklepa Prodej písků a štěrků různých frakcí Informace a objednávky na tel nebo účinkují: Dagmar Vaňkátová Josef Vaňkát Milada Vaňkátová Antonie Vaňkátová Vratislav Jambor Jan Cina soprán housle trombón housle klavírní doprovod host, umělecký přednes V sále kulturního domu (KINO) v Dolních Kralovicích Vstupné 100,-; vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na OÚ v Dolních Kralovicích, telefon od ; pokladna otevřena od 17:00 hod STRANA 8

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 A1A II.třída - OP : 201029 Sokol Miřetice 201036 SK Olbramovice 201058 Sokol Vrchotovy Janovice 201008 Jawa Divišov 201016 Sokol Jírovice 201052 Sokol Teplýšovice

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1 č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 10.6.2011 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 10.6.2011 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 10.6.2011 20:00

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 10/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 10/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 15.9.2016, zápis č. 10/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 06. 11. 2014 Přítomni: Ing. Bís Ladislav, Dolenský Vladimír, Hubař Jan, Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Ing.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 20.11.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 1013/02/2015 konaného dne 14.12.2015 v 16.15 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016

z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016 U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 31. března 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Zápis z Ustavující zasedání ZO Podbořanský Rohozec, které se uskutečnilo dne 3.11.2014 od 18:00 hod. na sále v budově obecního úřadu Zahájení (před zahájením předáno osvědčení o zvolení členům zastupitelstva).

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 5, konaného dne 15. 4. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Obec Oslavička Zastupitelstvo obce Oslavička ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne 12.11.2010, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 6. zasedání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 129/2011, konaného

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A - Ř E P O R Y J E USNESENÍ Zastupitelstvo městské části 5. jednání datum konání: 27.04.2015 čís. 0086/2015/ - 0104/2015/...... Ing. Marcela

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více