přijměte pozvání na nádvoří zámku v Martinicích u Dolních Kralovic Co uvidíte a uslyšíte?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přijměte pozvání na nádvoří zámku v Martinicích u Dolních Kralovic Co uvidíte a uslyšíte?"

Transkript

1 DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK vydává Obec Dolní Kralovice Dolní Kralovice Martinice Střítež Vraždovy Lhotice Zahrádčice 29. listopadu 2014, od 14:30 otevření jarmarku bohatý hudební a tématický program, občerstvení, vánoční výstava 17:00 - slavnostní rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka Z Á M E C K É V Á N O Č N Í S L A V N O S T I přijměte pozvání dne od 10,00 do 14,00 hod na nádvoří zámku v Martinicích u Dolních Kralovic Co uvidíte a uslyšíte? - zahájení odhalením jedinečného ručně vyráběného putovního betlému z přírodních materiálů (seno, sláma, provázky) - sborový zpěv vánočních koled žáků místní ZŠ Dolní Kralovice - prodej unikátních výrobků dětí ze základních škol z okolí - po celou akci bude probíhat první část soutěže pro děti (druhá část proběhne během rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Dolních Kralovicích) - nakoupíte zajímavé vánoční pokládky na tržišti před zámkem či v místním kramářství a vetešnictví Vánoční trhy budou probíhat každou adventní sobotu od 10,00 do 14,00 hodin. DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK - Vydává Obec Dolní Kralovice. Počet výtisků 450 zdarma. Odpovědný redaktor - redakční rada. Povoleno pod číslem MKČRE Sazba a grafika Mikroregion Želivka, tisk OÚ Dolní Kralovice, fotografie autoři článků a archiv (není-li uvedeno jinak). Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Uzávěrka příštího čísla listopad 2014

2 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Shrnutí údajů z voleb do Zastupitelstva obce Dolní Kralovice, které se konaly 10. a 11. Října 2014: Volební účast 63,15 % Volilo 461 ze 730 oprávněných voličů Preferenční hlasy: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 mandátů 35,69 % hlasů 1. Ing. Petr Košťál Ing. Ladislav Vrkoslav MVDr. Martin Langr Ing. Radka Pitliaková Roman Pospíšil 153 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 5 mandátů 33,4 % hlasů 1. Antonín Bašta Jiří Ulrich Miroslav Nekola Antonín Nalejvač Ing. Miroslav Smejkal 142 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 5 mandátů 30,91 % hlasů 1. Josef Dvořák Oldřich Bím Jana Koubková Lenka Nováková Bc. Jaroslav Švejda 89 BLAHOPŘEJEME Významné životní jubileum 80 a více let oslavili: říjen 2014 Emílie Olišarová, Martinice listopad 2014 Jiří Ulrich, Dolní Kralovice Stanislav Sechovec, Dolní Kralovice Anastázie Jelínková, Zahrádčice RADA OBCE usnesení ze schůze rady ZO Dolní Kralovice Usnesení č. R-11/2014 ze dne ROZ souhlasí s proplacením faktury ve výši Kč vč. DPH firmě BES s.r.o. za Opravu místních komunikací ve Stříteži. Uvedená částka zahrnuje i odsouhlasené vícepráce ve formě vjezdů k přilehlým nemovitostem. 2. ROZ projednala a schválila návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OP Životní prostředí mezi SFŽP a Obcí Dolní Kralovice. Výše dotace od SFŽP odpovídá rozhodnutí Id.č. EDS: 115D ROZ souhlasí s pronajmutím obchodu ve Stříteži paní Kateřině Smutné, bytem Pardubická 571, Praha 10, od , dle předem zveřejněného záměru. K končí nájemní vztah se stávajícím nájemcem p. Jiřím Podhackým. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, jako se současným nájemcem. 4. ROZ projednala a schválila návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV Martinice u DK knn čp. 47 mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Dolní Kralovice. 5. ROZ bere na vědomí žádost Občanského sdružení zdravotně postižených Vlašimska o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce ROZ odkládá rozhodnutí do příští schůze. 6. ROZ souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek p.č v k.ú. Dolní Kralovice. 7. ROZ souhlasí s vyplacením roční odměny řediteli ZŠ a MŠ Dolní Kralovice ze mzdových prostředků školy. 8. ROZ souhlasí se zakoupením lanové pyramidy včetně montáže pro MŠ za cenu Kč. 9. ROZ bere na vědomí informaci o vyklizení bytu manžely Jeřalovými k ROZ souhlasí s dohodou s paní Anetou Cepkovou o vyklizení bytu č. 12 v čp. 5 a zároveň o poskytnutí místa na ubytování v čp. 11 s podmínkou, že paní Aneta Cepková uhradí polovinu dlužné částky před nastěhováním do čp. 11. Na zbylý dluh bude dohodnut nový splátkový kalendář. Ubytovací prostor v čp. 11 bude poskytnut na dobu určitou - 3 měsíců s možností prodloužení v případě dodržení dohodnutého splátkového kalendáře. 11. ROZ bere na vědomí situační plán na zbudování garáží na pozemku p.č.1878/2 v k.ú. Dolní Kralovice. 12. ROZ projednala dopis Povodí Vltavy s.p. ohledně nevyhovujícího stavu vypouštění odpadních vod na pozemku p.č. 423/2 v k.ú. Dolní Kralovice, místní část Střítež. 13. ROZ bere na vědomí informaci o průběhu změny č. 1 územního plánu Dolní Kralovice osada Střítež. 14. ROZ souhlasí s opravou (vybroušení a nalakování) parket ve společenském sále v Dolních Kralovicích a ukládá starostovi zajistit nabídky několika firem na provedení těchto prací. 15. ROZ souhlasí se zakoupením nového chladícího zařízení do společenského sálu za cenu do Kč. 16. ROZ schválila p. Josefa Příhodu jako stavební dozor na akci MŠ a 1. stupeň ZŠ Dolní Kralovice. 17. ROZ souhlasí s přijetím dotace na rekonstrukci křížků a ukládá starostovi oslovit tři firmy s žádostí o zaslání nabídky na provedení těchto prací. ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice Usnesení č. ZO-5/2014 ze ZO bere na vědomí: 1. Informaci místostarosty o jednáních ROZ dne Informaci Ing. R. Pitliakové o nespokojenosti rodičů s provozem a komunikací s mateřskou školou. Tato záležitost bude projednána s ředitelem školy na zasedání STRANA 2

3 školské rady dne ZO schvaluje: 1. Zapisovatelkou Z.Peškovou. 2. Ověřovatele zápisu A.Nelejvače a Ing. M.Smejkala. 3. Návrhovou komisi ve složení: MVDr. M. Langr, M. Nekola a Ing. L. Vrkoslav. 4. Program schůze dle návrhu starosty obce A. Bašty doplněný o bod navržený Ing. R. Pitliakovou: provoz MŠ o letních prázdninách. 5. Zprávu o plnění usnesení z minulé schůze ZO dne Dodavatele zakázky Svozová technika obce Dolní Kralovice na základě výsledků výběrového řízení ze dne Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SAP spol. s r. o., Snět 24, s celkovou nabídkovou cenou Kč s DPH. 7. Výsledek výběrového řízení na akci Opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ a 1.stupeň ZŠ v Dolních Kralovicích ze dne a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na tuto akci se společností NASTAV s. r. o., Humpolec, na celkovou cenu K č bez DPH. 8. Smlouvu se společností ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1741/1 a 1742/1 v k.ú. Dolní Kralovice dle geometrického plánu č /2012, schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, dne pod č. 1094/2014, za jednorázovou částku Kč.. 9. Prodej pozemku p.č. 1876/99 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 844 m2 manželům Blažejovským za cenu 500 Kč/m2 a souhlasí s odkladem splacení kupní ceny do Prodej pozemku p.č. 1876/104 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 845 m2 manželům Vlkovým za cenu 500 Kč/m2. Pozemek bude převeden na kupující po úhradě kupní ceny na účet obce. Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Kralovice konaného dne Usnesení č. ZO-6/2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1. Složení slibu všemi členy zastupitelstva podle 69 odst. 2 zákona o obcích Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Zapisovatelkou Z.Peškovou. 2. Ověřovatele zápisu J. Dvořáka a Ing. L. Vrkoslava. 3. Návrhovou komisi ve složení: J. Koubková, Ing. R. Pitliaková, a Bc. J. Švejda. 4. Program ustavujícího zasedání příloha č. 1 k zápisu. 5. Jednoho uvolněného člena ZO starosta (v souladu s 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích). 6. Tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady. 7. Volební komisi ve složení Ing. P. Košťál, M. Nekola a L. Nováková. 8. ZO volí starostou obce Antonína Baštu. 9. ZO volí místostarostou obce Josefa Dvořáka. 10. ZO volí členy rady Antonína Nalejvače, MVDr. Martina Langra a Ing. Ladislava Vrkoslava. 11. Zřízení tříčlenného kontrolního výboru a pětičlenného finančního výboru. 12. ZO volí předsedou kontrolního výboru Ing. R. Pitliakovou. 13. ZO volí členy kontrolního výboru O. Bíma a M. Nekolu. 14. ZO volí předsedou finančního výboru Ing. L. Vrkoslava. 15. ZO volí členy finančního výboru J. Koubkovou, L. Novákovou, Ing. M. Smejkala a Bc. J. Švejdu. 16. Zřízení dvou komisí - čtyřčlenné komise životního prostředí a tříčlenné bytové komise. 17. ZO volí předsedou komise životního prostředí Ing. P. Košťála. 18. ZO volí členy komise životního prostředí MVDr. M. Langra, J. Podhackého a J. Ulricha. 19. ZO volí předsedou bytové komise J. Dvořáka. 20. ZO volí členy bytové komise A. Nalejvače a R. Pospíšila. 21. ZO v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm.n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce dle nařízení vlády 459/2013 Sb. příloha č. 2 k zápisu s platností ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od , a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 22. Vítěznou nabídku na akci Oprava křížků, která bude financována 70% z MMR - Programu obnovy venkova, nabídku firmy Filip Pazdera, Vlašim, za nabídkovou cenu ,00 Kč vč. DPH. 23. Podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ve výši ,75 Kč a současně schvaluje přijetí této podpory z OPŽP na akci Opatření ke snížení energetické náročnosti Kulturního domu v Dolních Kralovicích společenský sál. POZEMKY S NEZNÁMÝM VLASTNÍKEM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl občanům dolnokralovicka aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v katastru nemovitostí nedostatečně identifikovaný vlastník. V zápisech mohou chybět informace jako - adresa trvalého pobytu, data narození či úmrtí vlastníků, jména a adresy potomků, informace o dědickém řízení a podobně. Tento seznam byl po delší dobu zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu. Přesto je možné, že některé nemovitosti (pozemky, lesy, pole, rybníky ) mají stále neznámého vlastníka. Touto cestou bychom chtěli občany požádat, aby prověřili následující seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, a pokud se najdou, nebo se zápis může pravděpodobně týkat jejich příbuzného, měli by se obrátit na příslušné úřady Katastrální úřad v Benešově, Poštovní ul. čp. 2079: k.ú. Dolní Kralovice: Mikšovský František, Jirsa Antonín, Prokop Karel, Čihák Alois, Motyčka Oldřich, Voslář Antonín, Hruška Antonín, Železný Alois, Nováková Božena, Plíhal Josef, Diviš Antonín, Jelínek Josef, Prachař Jaroslav, Voslář Josef, Zíka Jan, Bejček Josef, Mikšovská Eliška, Prachařová Marie, Motyčková Božena, Voslářová Božena, Voslářová Emílie, Plíhalová Josefa, Divišová Anna, Jelínková Božena, Míka Antonín, Míková Marie, Korefová Ella, Koref Karel, Mikuláš Václav, Skulhanová Milada, k.ú. Libčice: Šedivý Jaroslav, k.ú. Martinice: Švábenický Jaroslav, k.ú. Vraždovy Lhotice: Chobot STRANA 3

4 Antonín, Nováková Jaroslava, Švábenický Jaroslav, Hůla Josef, Chobotová Františka, Hůlová Františka, k.ú. Zahrádčice: Vitera Antonín. Seznam s podrobnějšími informacemi je k dispozici na Obecním úřadě v Dolních Kralovicích. - ln- SETKÁNÍ DŮCHODCŮ SE STAROSTOU OBCE K podzimním akcím, které každoročně zpestřují život v naší obci, patří nepochybně i přátelské posezení se starostou obce. Občané, kteří již dosáhli důchodového věku, se sejdou a společně s panem starostou proberou nejdůležitější momenty právě končícího roku a plány na ten rok nadcházející. Vzhledem k tomu, že ve společenském sále v Dolních Kralovicích nyní probíhají úpravy vnitřních prostor, uskutečnilo se letošní setkání v kulturním domě ve Stříteži. Z Dolních Kralovic, Martinic a Zahrádčic byl zajištěn autobus. Jsme moc rádi, že jsme mohli sál ve Stříteži využít. Pro sedmdesátku zúčastněných byly tyto prostory tak akorát. K tanci a poslechu výborně hrála kapela Chmelařinka. Rozhodně se nedá říct, že dosažení výše zmíněného důchodového věku je překážkou ke strávení příjemného odpoledne plného zábavy. Naopak, tanec, zpěv a dobrá nálada je vždy nedílnou součástí těchto setkání. Nezávislý pozorovatel by rozhodně neřadil účastníky mezi důchodce a natož pak mezi seniory. Příjemné odpoledne se protáhlo až do půl osmé večerní, kdy odjížděl autobus. Dobrá nálada je vždy to nejlepší, co pro sebe a své zdraví můžeme udělat. A to platí pro každý věk. Doufáme, že se letošní setkání všem líbilo a pan starosta tímto zve všechny na to příští! -ln- TÉMA RORATE COELI - ROSU DEJTE NEBESA Adventní období je časem krátkých dnů a tmavých večerů, sněhu a zimy, mystiky a tajemna. Oslavy adventu se objevují již ve čtvrtém století na území dnešního Španělska a Francie. V šestém století se advent světil i v Římě. V době středověku patřil v celé křesťanské Evropě k základním kamenům liturgického cyklu. Jeho podoba se v průběhu staletí vyvíjela. Z počátku měl advent různou délku, ale ve dvanáctém a třináctém století došlo ke sjednocení do dnešní podoby. Každá neděle a každý týden adventu má z církevního hlediska odlišný význam. V zásadě však celé toto období charakterizuje pokání, půst a modlitba. Každý adventní den se v kostele ráno konala zvláštní mše. V minulosti ji lidé pravidelně navštěvovali a říkali, že jdou na roráty. Tento název vznikl z latinského Rorate Coeli podle úvodní písně této mše. Adventní období bylo již zimní. Práce na polích skončila a nastal čas na opravy a zpracování úrody, draní peří. Den trval tak dlouho, dokud bylo venku světlo. Při přástkách si lidé užili společenského života. Předli len a tkali látky. Při přástkách si vyprávěli. Adventní věnec patří ke známým symbolům. Postupně se zapalují na věnci čtyři svíčky, které představují čtyři adventní neděle. Věnec je víc než okrasa - zelené větve provoní dům, znamenají život uprostřed odpočívající přírody, kruh vyjadřuje společenství a plameny světlo, které osvěcuje každého člověka. Původní barvou adventu je fialová podle barvy kněžského roucha. V současnosti se používají různé barvy dle vkusu. V rámci adventu se slavilo několik svátků, okolo nichž se soustředila řada obyčejů a pověr svátků svatých Ondřeje, Barbory, Mikuláše i Lucie. Pro všechny je advent časem příprav na Vánoce, vymýšlení dárků a speciálního jídelníčku na štědrovečerní stůl. Počátkem adventu se na náměstích rozsvěcují vánoční stromy, zahajují se vánoční trhy. Čtyři adventní neděle železná, bronzová, stříbrná a zlatá stále ukrajují čas. Domovy se zkrášlují adventními dekoracemi. Všichni se těší na důležitý den Štědrý den, a především samotný štědrý večer s ozdobeným stromečkem a dárky. Vyvrcholením oslav je půlnoční mše. Vánoce jsou i dnes připomínkou vzájemné lásky, sounáležitosti v rodině, ozvěnou našeho dětství, pověstmi a bájemi, zvyky a koledami. Z knihy české zvyky a obyčeje od A. Vondruškové vybrala a upravila Marie Končelová PODZIMNÍ BAZAR V týdnu od do proběhl v Dolních Kralovicích bazar podzimního a zimního zboží. Výběr byl bohatý. Zboží bylo kvalitní pro děti i dospělé. Výtěžek Kč bude opět použit pro potřeby dětí v našem kroužku a pro dospělé v Klubu, část také jako příspěvek na výlety. Poděkování patří hlavně ženám z Klubu a zaměstnancům OÚ za pomoc. Marie Končelová STRANA 4

5 PRANOSTIKY VERSUS ODBORNÍCI Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. Studený listopad - zelený leden. Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího. Jaký listopad, takový březen. A co na to meteorologové: Pokud má mít zima přívlastek tuhá a dlouhá, pak je vždy třeba, aby nejpozději během druhé listopadové dekády přišlo období 7-10 dní s mrazem a sněhem. Začátkem prosince by mělo přijít docela výrazné oteplení, ale kolem poloviny prosince by měl přijít druhý atak zimy. Ten je často přerušený vánoční oblevou, která ale není dlouhá, a pak následuje mrazivý leden. Koncem ledna přichází obleva přetrvávající až do prvního únorového týdne a mezi únorem nastává čas pro nejvydatnější sněhové srážky, které po vpádu studeného vzduchu nad jih Evropy přinášejí středomořské tlakové níže. Takto by měl teoreticky vypadat obvyklý průběh vydařené zimy v našich zeměpisných šířkách. A jaké vyhlídky pro nás mají odborníci na letošní zimní měsíce? Jistě máte v paměti, jak v loni touto dobou proběhly zprávy o předpovědi počasí na zimu Podle britských meteorologů měla být zima v Evropě tuhá a vlhká, naopak podle amerických expertů měla být mírná. Všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Dočkali jsme se nejteplejší zimy, prý za celých 130 let. Jakým předpovědím tedy věřit? To budeme muset posoudit, až bude po zimě. Prozatím probíhá ten nejteplejší podzim posledních desetiletí. Podle všeho není nic tak, jak by mělo obvykle být. Zdá se, že oficiální weby jsou velmi opatrné a vlastní předpověď ukrývají za nesrozumitelné statistiky, srovnávání a pravděpodobnosti, rozhodně se opět můžeme setkat s předpověďmi tuhé zimy a zároveň teplotně nadprůměrných zimních měsíců. Nezbývá nám tedy nic jiného, než být připraveni na všechny alternativy. Případně se při rozdílném názoru vsadit se sousedy a bude-li mít jeden z nás štěstí, bude mít někdo příští rok na uhlí! Vybráno a upraveno z webů MeteoFórum.cz ; inpočasí - ln- STALO SE kultura a společenský život Další úspěch Dolnokralovických heligonek I když od této akce již uplynulo trochu vody, musíme se k ní vrátit. Dolnokralovické heligonky si již pěknou řádku let drží vysoký standard a ani letošní, již osmnáctý ročník nebyl výjimkou. Díky účasti heligonkáře Jozefa Stefika ze Slovenské Republiky byla tento rok dokonce mezinárodní účast. Po krátkém úvodu tradičního průvodce pana Vlasáka na podium nastoupili Mrákovští heligonkáři. Tato parta vlila hned na počátku publiku krev do žil a příjemná atmosféra poté provázela celé odpoledne. Diváků v sále bylo kolem dvou set a známější písně zpívali skoro všichni. Pěkný silný hlas paní Zavadilové zase naopak sál umlčel. Z dalších známějších účinkujících vyzdvihněme například pana Jiřího Hampla a kapely Veseláci a Heligonkáři Aleše Rusnáka z Plzně. Jednoho z hlavních pořadatelů z řad členů ČSCH pana Františka Krupičky jsme se zeptali, jaké mají ambice na další ročníky: Předně bych chtěl poděkovat našim sponzorům, dalším členům ČSCH (především panu Baštovi a Marušákovi) i jejich manželkám za spoustu odvedené práce, která za touto akcí stojí. Již nyní můžeme slíbit, že na další ročník máme zajištěné všechny účinkující, kteří se líbili, a k nim jako překvapení další stejně kvalitní. I díky důkladné propagaci akce v denících Benešovský deník, 5+2, MF Dnes a dalších projevila zájem o natáčení dalšího ročníku akce dokonce Česká Televize. Sdělil nám pan Krupička. Už nyní se tedy těšíme na další ročník a srdečně zveme všechny příznivce heligonek. Přejeme, ať vyjde ještě lépe než ten letošní. Michal Janeček STRANA 5

6 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD V NOVÉM KABÁTĚ Sdružení SRPŠD se tento rok rozhodlo převléknout tradiční podzimní lampiónový průvod do nového kabátu. Do tohoto roku vedl průvod vodník. Jelikož byla pokácena jeho oblíbená vrba ve Vraždových Lhoticích, požádal své kamarády Manku a Rumcajse, aby to vzali za něj. Na rozloučenou zanechal dopis a létající mapu, do které zakreslil neviditelným písmem trasu dobrodružné stezky. Na jejím konci čekal děti poklad a unesený Cipísek. Každý si také pochutnal na připraveném občerstvení, teplém čaji a pravděpodobně posledním opečeném buřtíku na ohni pro tento rok. že mluvím za všechny zúčastněné, když chci poděkovat hlavní organizátorce akce Lence Novákové a desítkám dobrovolníků, kteří si našli čas udělat něco pěkného pro ostatní. Budu si jen přát, aby letošní ročník nebyl poslední a aby případné další ročníky dokázaly udržet nebo překonat poměrně vysoce nasazenou laťku. Průvod dodal podzimnímu podvečeru v Dolních Kralovicích překrásnou atmosféru, protože se sešlo přes sedmdesát dětí s lampiónky. Počasí, které rozhoduje o úspěchu a neúspěchu spousty akcí, stálo plně na stranách organizátorů. Obávaný déšť nepřišel a bylo krásných skoro letních 13. Děkujeme všem, kteří akci přispěli ať už pomocnou rukou, věcnými dary, napečenými dobrotami či sponzorskými dary. Závěrem bych rád za sponzorské dary poděkoval firmám: INEX ; Obec Dolní Kralovice ; ŠAS ; I.M. Květiny Ivana Nováková; BUVECO; Statek Blažejovice; Lékárna Dolní Kralovice Za SRPDŠ Michal Janeček ČTYŘI KILOMETRY DOBRÉ ZÁBAVY Dne 16. listopadu proběhl v Dolních Kralovicích podzimní rodinný běh KRALOVICKÝ JEDLIŇÁK. Zvědavost mi nedala a vyrazil jsem se svými dětmi na trasu tohoto závodu. I přes lehce nepříznivé počasí se k zápolení sešlo šestnáct rodinných týmů. Ještě lepší na tom bylo, že byli všichni místní. Že by se konečně podařilo otočit nepříznivý trend, kdy se zdejších akcí účastní hlavně přespolní? V každém případě jsme se vydali lehkým polozávodním tempem vstříc 4km dlouhé trati. Cestou nás čekalo spousty zábavných úkolů jako bludiště, překážková trasa, střelba, hádanky atd. O dobré připravenosti mluví to, že úkoly dokázaly udržet děti celou cestu v pozoru a dobré náladě. Myslím, POZVÁNKA KULINÁŘSKÝ DEN VE STŘÍTEŽI Michal Janeček Srdečně zveme všechny příznivce dobrého jídla a pití na IV. ročník kulinářského odpoledne, které proběhne v kulturním domě ve Stříteži 6. prosince odpoledne. Každý z přihlášených účastníků zde bude prezentovat svůj výrobek, ten pak následně ohodnotí široká veřejnost i samotní soutěžící formou hlasování. Výrobkem se myslí cokoliv, co chcete prezentovat. Z minulých ročníků můžeme jmenovat např. dorty, různé slané chuťovky, pomazánky, domácí sušenky, domácí bramboračku, apod. Výrobek, který získá největší počet hlasů, obdrží hodnotnou cenu. Kulinářského dne se může zúčastnit opravdu každý. Přihlášení je možné osobně v kulturním domě ve Stříteži, a to každý pátek a sobotu od 18 hodin, formou SMS zprávy na tel. číslo: , nebo em: STRANA 6

7 S P O R T TJ Sokol Dolní Kralovice informuje turnaj Pravonín turnaj ml. přípravek OP odd. D 2. turnaj Ratměřice podzim turnaj Dolní Kralovice 4. turnaj Trhový Štěpánov 5. turnaj Vlašim Skóre Rozdíl skóre Pravonín 23 : 7 25 : 5 19 : 8 19 : 3 16 : : Ratměřice 29 : 5 27 : 2 16 : 0 9 : 5 6 : 4 87 : Pořadí Dolní Kralovice 16 : : 6 12 : 9 8 : 8 13 : 3 65 : Vlašim C 5 : 22 8 : 23 3 : 11 4 : 11 4 : : Trhový Štěpánov 3 : 31 0 : 40 5 : 27 4 : 17 3 : : Podzimní část sezóny IV. třída odd. D Ml. přípravka má za sebou první mistrovskou sezónu a velmi úspěšnou. Pod vedením trenérů Davida Zubce a Miroslava Hlaváčka po pěti turnajích skončila ve skupině D OP 5+1 na pěkném třetím místě. Do jarní části bude mít nové soupeře. Budou to další čtyři mužstva, která skončila v ostatních skupinách na třetím místě. Kluci se tedy podívají do Pyšel, Olbramovic, Miličína a Pecerad. V trénincích pokračují dvakrát týdně a stejně jako ostatní naše mužstva budou přes zimu trénovat v tělocvičně nebo venku na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem. Za podporu nutno poděkovat také rodičům, kteří kluky vozí na tréninky a hlavně pak na zápasy, kde jim v hojném počtu fandí. Pavel Roháč Podzimní část sezóny II. třída - okresní přebor 1. Sokol Maršovice : Sokol Jankov : Jiskra Struhařov : FC Křivsoudov : Sokol Vrch. Janovice : Sokol Neveklov : SK Chocerady A : Sokol Pravonín : TJ Sokol Dolní Kralovice A : Sokol Přestavlky : SK Načeradec : Sokol Jírovice : Sokol Popovice : Sokol Mezno : TJ Nesperská Lhota : TJ Sokol Kamberk : TJ Sokol Zdislavice : Sokol Miřetice B : Sokol Pravonín B : TJ Sokol Čechtice B : FC Křivsoudov B : FC Vracovice : FC Libouň : TJ Sokol Dolní Kralovice B : TJ Želivan Hulice : 38 7 Podzimní část sezóny OS ml.žáci 5+1 odd.b 1. SK Bystřice : TJ Sokol Dolní Kralovice : TJ Sokol Kondrac : TJ Sokol Mezno : Sokol Chotýšany : TJ Sokol Teplýšovice : TJ Sokol Popovice : 52 3 STRANA 7

8 KULTURA Zimní sezóna 2015 ve společenském sále v Dolních Kralovicích Myslivecký ples Farní ples Dětský karneval Kapela KEKS v D. Kralovicích Hasičský ples Společenský ples Informace pro ty, kdo si rezervovali lístky na zájezd Lístky na muzikál MAMMA MIA! jsou již v prodeji na OÚ Dolní Kralovice DOLNOKRALOVICKÁ STAVEBNÍ S.R.O. Školní 17, Dolní Kralovice IČ: DIČ: CZ tel: výhradní prodejce kvalitního Bílinského uhlí z Ledvic nabízí palivo v třídění KOSTKA 2 OŘECH 1A a OŘECH 2A německé hnědouhelné brikety REKORD 2 dále oznamuje, že v měsíci srpnu jsme jako prodejci Bílinského uhlí byli společností Severočeské doly a.s. prověřeni a odměněni Stříbrnou známkou tuto známku získalo pouze 52 uhelných skladů z celkem 435 navštívených Všechno uhlí na vás čeká pod střechou Úklid uhlí pásovým dopravníkem až do sklepa Prodej písků a štěrků různých frakcí Informace a objednávky na tel nebo účinkují: Dagmar Vaňkátová Josef Vaňkát Milada Vaňkátová Antonie Vaňkátová Vratislav Jambor Jan Cina soprán housle trombón housle klavírní doprovod host, umělecký přednes V sále kulturního domu (KINO) v Dolních Kralovicích Vstupné 100,-; vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na OÚ v Dolních Kralovicích, telefon od ; pokladna otevřena od 17:00 hod STRANA 8

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 A1A II.třída - OP : 201029 Sokol Miřetice 201036 SK Olbramovice 201058 Sokol Vrchotovy Janovice 201008 Jawa Divišov 201016 Sokol Jírovice 201052 Sokol Teplýšovice

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz OBEC BERNARTICE č. 60, 790 57 ; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7.11.2014 UZO 1/1/2014 Ověření mandátů zvolených

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

Obec Jehnědí. Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015

Obec Jehnědí. Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015 Obec Jehnědí Zápis ze schůze zastupitelstva obce Jehnědí č. 7/2015 konané dne: 11.5.2015 Přítomni: Milan Myšák, Jana Šplíchalová, Milan Pospíšil, Vlastimil Fikejz, Doležalová Kateřina, Rozlívka Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Obec Havlovice. Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015.

Obec Havlovice. Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015. Obec Havlovice Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015. Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Petr Smékal, Martin Spielberger Omluvení: Martin Dvořáček Zápisem

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více