přijměte pozvání na nádvoří zámku v Martinicích u Dolních Kralovic Co uvidíte a uslyšíte?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přijměte pozvání na nádvoří zámku v Martinicích u Dolních Kralovic Co uvidíte a uslyšíte?"

Transkript

1 DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK vydává Obec Dolní Kralovice Dolní Kralovice Martinice Střítež Vraždovy Lhotice Zahrádčice 29. listopadu 2014, od 14:30 otevření jarmarku bohatý hudební a tématický program, občerstvení, vánoční výstava 17:00 - slavnostní rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka Z Á M E C K É V Á N O Č N Í S L A V N O S T I přijměte pozvání dne od 10,00 do 14,00 hod na nádvoří zámku v Martinicích u Dolních Kralovic Co uvidíte a uslyšíte? - zahájení odhalením jedinečného ručně vyráběného putovního betlému z přírodních materiálů (seno, sláma, provázky) - sborový zpěv vánočních koled žáků místní ZŠ Dolní Kralovice - prodej unikátních výrobků dětí ze základních škol z okolí - po celou akci bude probíhat první část soutěže pro děti (druhá část proběhne během rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Dolních Kralovicích) - nakoupíte zajímavé vánoční pokládky na tržišti před zámkem či v místním kramářství a vetešnictví Vánoční trhy budou probíhat každou adventní sobotu od 10,00 do 14,00 hodin. DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK - Vydává Obec Dolní Kralovice. Počet výtisků 450 zdarma. Odpovědný redaktor - redakční rada. Povoleno pod číslem MKČRE Sazba a grafika Mikroregion Želivka, tisk OÚ Dolní Kralovice, fotografie autoři článků a archiv (není-li uvedeno jinak). Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Uzávěrka příštího čísla listopad 2014

2 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Shrnutí údajů z voleb do Zastupitelstva obce Dolní Kralovice, které se konaly 10. a 11. Října 2014: Volební účast 63,15 % Volilo 461 ze 730 oprávněných voličů Preferenční hlasy: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 mandátů 35,69 % hlasů 1. Ing. Petr Košťál Ing. Ladislav Vrkoslav MVDr. Martin Langr Ing. Radka Pitliaková Roman Pospíšil 153 KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY 5 mandátů 33,4 % hlasů 1. Antonín Bašta Jiří Ulrich Miroslav Nekola Antonín Nalejvač Ing. Miroslav Smejkal 142 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 5 mandátů 30,91 % hlasů 1. Josef Dvořák Oldřich Bím Jana Koubková Lenka Nováková Bc. Jaroslav Švejda 89 BLAHOPŘEJEME Významné životní jubileum 80 a více let oslavili: říjen 2014 Emílie Olišarová, Martinice listopad 2014 Jiří Ulrich, Dolní Kralovice Stanislav Sechovec, Dolní Kralovice Anastázie Jelínková, Zahrádčice RADA OBCE usnesení ze schůze rady ZO Dolní Kralovice Usnesení č. R-11/2014 ze dne ROZ souhlasí s proplacením faktury ve výši Kč vč. DPH firmě BES s.r.o. za Opravu místních komunikací ve Stříteži. Uvedená částka zahrnuje i odsouhlasené vícepráce ve formě vjezdů k přilehlým nemovitostem. 2. ROZ projednala a schválila návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci OP Životní prostředí mezi SFŽP a Obcí Dolní Kralovice. Výše dotace od SFŽP odpovídá rozhodnutí Id.č. EDS: 115D ROZ souhlasí s pronajmutím obchodu ve Stříteži paní Kateřině Smutné, bytem Pardubická 571, Praha 10, od , dle předem zveřejněného záměru. K končí nájemní vztah se stávajícím nájemcem p. Jiřím Podhackým. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, jako se současným nájemcem. 4. ROZ projednala a schválila návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV Martinice u DK knn čp. 47 mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Dolní Kralovice. 5. ROZ bere na vědomí žádost Občanského sdružení zdravotně postižených Vlašimska o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce ROZ odkládá rozhodnutí do příští schůze. 6. ROZ souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek p.č v k.ú. Dolní Kralovice. 7. ROZ souhlasí s vyplacením roční odměny řediteli ZŠ a MŠ Dolní Kralovice ze mzdových prostředků školy. 8. ROZ souhlasí se zakoupením lanové pyramidy včetně montáže pro MŠ za cenu Kč. 9. ROZ bere na vědomí informaci o vyklizení bytu manžely Jeřalovými k ROZ souhlasí s dohodou s paní Anetou Cepkovou o vyklizení bytu č. 12 v čp. 5 a zároveň o poskytnutí místa na ubytování v čp. 11 s podmínkou, že paní Aneta Cepková uhradí polovinu dlužné částky před nastěhováním do čp. 11. Na zbylý dluh bude dohodnut nový splátkový kalendář. Ubytovací prostor v čp. 11 bude poskytnut na dobu určitou - 3 měsíců s možností prodloužení v případě dodržení dohodnutého splátkového kalendáře. 11. ROZ bere na vědomí situační plán na zbudování garáží na pozemku p.č.1878/2 v k.ú. Dolní Kralovice. 12. ROZ projednala dopis Povodí Vltavy s.p. ohledně nevyhovujícího stavu vypouštění odpadních vod na pozemku p.č. 423/2 v k.ú. Dolní Kralovice, místní část Střítež. 13. ROZ bere na vědomí informaci o průběhu změny č. 1 územního plánu Dolní Kralovice osada Střítež. 14. ROZ souhlasí s opravou (vybroušení a nalakování) parket ve společenském sále v Dolních Kralovicích a ukládá starostovi zajistit nabídky několika firem na provedení těchto prací. 15. ROZ souhlasí se zakoupením nového chladícího zařízení do společenského sálu za cenu do Kč. 16. ROZ schválila p. Josefa Příhodu jako stavební dozor na akci MŠ a 1. stupeň ZŠ Dolní Kralovice. 17. ROZ souhlasí s přijetím dotace na rekonstrukci křížků a ukládá starostovi oslovit tři firmy s žádostí o zaslání nabídky na provedení těchto prací. ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení ze schůze ZO Dolní Kralovice Usnesení č. ZO-5/2014 ze ZO bere na vědomí: 1. Informaci místostarosty o jednáních ROZ dne Informaci Ing. R. Pitliakové o nespokojenosti rodičů s provozem a komunikací s mateřskou školou. Tato záležitost bude projednána s ředitelem školy na zasedání STRANA 2

3 školské rady dne ZO schvaluje: 1. Zapisovatelkou Z.Peškovou. 2. Ověřovatele zápisu A.Nelejvače a Ing. M.Smejkala. 3. Návrhovou komisi ve složení: MVDr. M. Langr, M. Nekola a Ing. L. Vrkoslav. 4. Program schůze dle návrhu starosty obce A. Bašty doplněný o bod navržený Ing. R. Pitliakovou: provoz MŠ o letních prázdninách. 5. Zprávu o plnění usnesení z minulé schůze ZO dne Dodavatele zakázky Svozová technika obce Dolní Kralovice na základě výsledků výběrového řízení ze dne Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SAP spol. s r. o., Snět 24, s celkovou nabídkovou cenou Kč s DPH. 7. Výsledek výběrového řízení na akci Opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ a 1.stupeň ZŠ v Dolních Kralovicích ze dne a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na tuto akci se společností NASTAV s. r. o., Humpolec, na celkovou cenu K č bez DPH. 8. Smlouvu se společností ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1741/1 a 1742/1 v k.ú. Dolní Kralovice dle geometrického plánu č /2012, schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, dne pod č. 1094/2014, za jednorázovou částku Kč.. 9. Prodej pozemku p.č. 1876/99 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 844 m2 manželům Blažejovským za cenu 500 Kč/m2 a souhlasí s odkladem splacení kupní ceny do Prodej pozemku p.č. 1876/104 v k.ú. Dolní Kralovice o výměře 845 m2 manželům Vlkovým za cenu 500 Kč/m2. Pozemek bude převeden na kupující po úhradě kupní ceny na účet obce. Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Kralovice konaného dne Usnesení č. ZO-6/2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1. Složení slibu všemi členy zastupitelstva podle 69 odst. 2 zákona o obcích Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Zapisovatelkou Z.Peškovou. 2. Ověřovatele zápisu J. Dvořáka a Ing. L. Vrkoslava. 3. Návrhovou komisi ve složení: J. Koubková, Ing. R. Pitliaková, a Bc. J. Švejda. 4. Program ustavujícího zasedání příloha č. 1 k zápisu. 5. Jednoho uvolněného člena ZO starosta (v souladu s 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích). 6. Tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady. 7. Volební komisi ve složení Ing. P. Košťál, M. Nekola a L. Nováková. 8. ZO volí starostou obce Antonína Baštu. 9. ZO volí místostarostou obce Josefa Dvořáka. 10. ZO volí členy rady Antonína Nalejvače, MVDr. Martina Langra a Ing. Ladislava Vrkoslava. 11. Zřízení tříčlenného kontrolního výboru a pětičlenného finančního výboru. 12. ZO volí předsedou kontrolního výboru Ing. R. Pitliakovou. 13. ZO volí členy kontrolního výboru O. Bíma a M. Nekolu. 14. ZO volí předsedou finančního výboru Ing. L. Vrkoslava. 15. ZO volí členy finančního výboru J. Koubkovou, L. Novákovou, Ing. M. Smejkala a Bc. J. Švejdu. 16. Zřízení dvou komisí - čtyřčlenné komise životního prostředí a tříčlenné bytové komise. 17. ZO volí předsedou komise životního prostředí Ing. P. Košťála. 18. ZO volí členy komise životního prostředí MVDr. M. Langra, J. Podhackého a J. Ulricha. 19. ZO volí předsedou bytové komise J. Dvořáka. 20. ZO volí členy bytové komise A. Nalejvače a R. Pospíšila. 21. ZO v souladu s 72 a 84 odst. 2 písm.n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce dle nařízení vlády 459/2013 Sb. příloha č. 2 k zápisu s platností ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od , a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 22. Vítěznou nabídku na akci Oprava křížků, která bude financována 70% z MMR - Programu obnovy venkova, nabídku firmy Filip Pazdera, Vlašim, za nabídkovou cenu ,00 Kč vč. DPH. 23. Podpis smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ve výši ,75 Kč a současně schvaluje přijetí této podpory z OPŽP na akci Opatření ke snížení energetické náročnosti Kulturního domu v Dolních Kralovicích společenský sál. POZEMKY S NEZNÁMÝM VLASTNÍKEM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl občanům dolnokralovicka aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v katastru nemovitostí nedostatečně identifikovaný vlastník. V zápisech mohou chybět informace jako - adresa trvalého pobytu, data narození či úmrtí vlastníků, jména a adresy potomků, informace o dědickém řízení a podobně. Tento seznam byl po delší dobu zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu. Přesto je možné, že některé nemovitosti (pozemky, lesy, pole, rybníky ) mají stále neznámého vlastníka. Touto cestou bychom chtěli občany požádat, aby prověřili následující seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků, a pokud se najdou, nebo se zápis může pravděpodobně týkat jejich příbuzného, měli by se obrátit na příslušné úřady Katastrální úřad v Benešově, Poštovní ul. čp. 2079: k.ú. Dolní Kralovice: Mikšovský František, Jirsa Antonín, Prokop Karel, Čihák Alois, Motyčka Oldřich, Voslář Antonín, Hruška Antonín, Železný Alois, Nováková Božena, Plíhal Josef, Diviš Antonín, Jelínek Josef, Prachař Jaroslav, Voslář Josef, Zíka Jan, Bejček Josef, Mikšovská Eliška, Prachařová Marie, Motyčková Božena, Voslářová Božena, Voslářová Emílie, Plíhalová Josefa, Divišová Anna, Jelínková Božena, Míka Antonín, Míková Marie, Korefová Ella, Koref Karel, Mikuláš Václav, Skulhanová Milada, k.ú. Libčice: Šedivý Jaroslav, k.ú. Martinice: Švábenický Jaroslav, k.ú. Vraždovy Lhotice: Chobot STRANA 3

4 Antonín, Nováková Jaroslava, Švábenický Jaroslav, Hůla Josef, Chobotová Františka, Hůlová Františka, k.ú. Zahrádčice: Vitera Antonín. Seznam s podrobnějšími informacemi je k dispozici na Obecním úřadě v Dolních Kralovicích. - ln- SETKÁNÍ DŮCHODCŮ SE STAROSTOU OBCE K podzimním akcím, které každoročně zpestřují život v naší obci, patří nepochybně i přátelské posezení se starostou obce. Občané, kteří již dosáhli důchodového věku, se sejdou a společně s panem starostou proberou nejdůležitější momenty právě končícího roku a plány na ten rok nadcházející. Vzhledem k tomu, že ve společenském sále v Dolních Kralovicích nyní probíhají úpravy vnitřních prostor, uskutečnilo se letošní setkání v kulturním domě ve Stříteži. Z Dolních Kralovic, Martinic a Zahrádčic byl zajištěn autobus. Jsme moc rádi, že jsme mohli sál ve Stříteži využít. Pro sedmdesátku zúčastněných byly tyto prostory tak akorát. K tanci a poslechu výborně hrála kapela Chmelařinka. Rozhodně se nedá říct, že dosažení výše zmíněného důchodového věku je překážkou ke strávení příjemného odpoledne plného zábavy. Naopak, tanec, zpěv a dobrá nálada je vždy nedílnou součástí těchto setkání. Nezávislý pozorovatel by rozhodně neřadil účastníky mezi důchodce a natož pak mezi seniory. Příjemné odpoledne se protáhlo až do půl osmé večerní, kdy odjížděl autobus. Dobrá nálada je vždy to nejlepší, co pro sebe a své zdraví můžeme udělat. A to platí pro každý věk. Doufáme, že se letošní setkání všem líbilo a pan starosta tímto zve všechny na to příští! -ln- TÉMA RORATE COELI - ROSU DEJTE NEBESA Adventní období je časem krátkých dnů a tmavých večerů, sněhu a zimy, mystiky a tajemna. Oslavy adventu se objevují již ve čtvrtém století na území dnešního Španělska a Francie. V šestém století se advent světil i v Římě. V době středověku patřil v celé křesťanské Evropě k základním kamenům liturgického cyklu. Jeho podoba se v průběhu staletí vyvíjela. Z počátku měl advent různou délku, ale ve dvanáctém a třináctém století došlo ke sjednocení do dnešní podoby. Každá neděle a každý týden adventu má z církevního hlediska odlišný význam. V zásadě však celé toto období charakterizuje pokání, půst a modlitba. Každý adventní den se v kostele ráno konala zvláštní mše. V minulosti ji lidé pravidelně navštěvovali a říkali, že jdou na roráty. Tento název vznikl z latinského Rorate Coeli podle úvodní písně této mše. Adventní období bylo již zimní. Práce na polích skončila a nastal čas na opravy a zpracování úrody, draní peří. Den trval tak dlouho, dokud bylo venku světlo. Při přástkách si lidé užili společenského života. Předli len a tkali látky. Při přástkách si vyprávěli. Adventní věnec patří ke známým symbolům. Postupně se zapalují na věnci čtyři svíčky, které představují čtyři adventní neděle. Věnec je víc než okrasa - zelené větve provoní dům, znamenají život uprostřed odpočívající přírody, kruh vyjadřuje společenství a plameny světlo, které osvěcuje každého člověka. Původní barvou adventu je fialová podle barvy kněžského roucha. V současnosti se používají různé barvy dle vkusu. V rámci adventu se slavilo několik svátků, okolo nichž se soustředila řada obyčejů a pověr svátků svatých Ondřeje, Barbory, Mikuláše i Lucie. Pro všechny je advent časem příprav na Vánoce, vymýšlení dárků a speciálního jídelníčku na štědrovečerní stůl. Počátkem adventu se na náměstích rozsvěcují vánoční stromy, zahajují se vánoční trhy. Čtyři adventní neděle železná, bronzová, stříbrná a zlatá stále ukrajují čas. Domovy se zkrášlují adventními dekoracemi. Všichni se těší na důležitý den Štědrý den, a především samotný štědrý večer s ozdobeným stromečkem a dárky. Vyvrcholením oslav je půlnoční mše. Vánoce jsou i dnes připomínkou vzájemné lásky, sounáležitosti v rodině, ozvěnou našeho dětství, pověstmi a bájemi, zvyky a koledami. Z knihy české zvyky a obyčeje od A. Vondruškové vybrala a upravila Marie Končelová PODZIMNÍ BAZAR V týdnu od do proběhl v Dolních Kralovicích bazar podzimního a zimního zboží. Výběr byl bohatý. Zboží bylo kvalitní pro děti i dospělé. Výtěžek Kč bude opět použit pro potřeby dětí v našem kroužku a pro dospělé v Klubu, část také jako příspěvek na výlety. Poděkování patří hlavně ženám z Klubu a zaměstnancům OÚ za pomoc. Marie Končelová STRANA 4

5 PRANOSTIKY VERSUS ODBORNÍCI Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. Studený listopad - zelený leden. Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího. Jaký listopad, takový březen. A co na to meteorologové: Pokud má mít zima přívlastek tuhá a dlouhá, pak je vždy třeba, aby nejpozději během druhé listopadové dekády přišlo období 7-10 dní s mrazem a sněhem. Začátkem prosince by mělo přijít docela výrazné oteplení, ale kolem poloviny prosince by měl přijít druhý atak zimy. Ten je často přerušený vánoční oblevou, která ale není dlouhá, a pak následuje mrazivý leden. Koncem ledna přichází obleva přetrvávající až do prvního únorového týdne a mezi únorem nastává čas pro nejvydatnější sněhové srážky, které po vpádu studeného vzduchu nad jih Evropy přinášejí středomořské tlakové níže. Takto by měl teoreticky vypadat obvyklý průběh vydařené zimy v našich zeměpisných šířkách. A jaké vyhlídky pro nás mají odborníci na letošní zimní měsíce? Jistě máte v paměti, jak v loni touto dobou proběhly zprávy o předpovědi počasí na zimu Podle britských meteorologů měla být zima v Evropě tuhá a vlhká, naopak podle amerických expertů měla být mírná. Všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Dočkali jsme se nejteplejší zimy, prý za celých 130 let. Jakým předpovědím tedy věřit? To budeme muset posoudit, až bude po zimě. Prozatím probíhá ten nejteplejší podzim posledních desetiletí. Podle všeho není nic tak, jak by mělo obvykle být. Zdá se, že oficiální weby jsou velmi opatrné a vlastní předpověď ukrývají za nesrozumitelné statistiky, srovnávání a pravděpodobnosti, rozhodně se opět můžeme setkat s předpověďmi tuhé zimy a zároveň teplotně nadprůměrných zimních měsíců. Nezbývá nám tedy nic jiného, než být připraveni na všechny alternativy. Případně se při rozdílném názoru vsadit se sousedy a bude-li mít jeden z nás štěstí, bude mít někdo příští rok na uhlí! Vybráno a upraveno z webů MeteoFórum.cz ; inpočasí - ln- STALO SE kultura a společenský život Další úspěch Dolnokralovických heligonek I když od této akce již uplynulo trochu vody, musíme se k ní vrátit. Dolnokralovické heligonky si již pěknou řádku let drží vysoký standard a ani letošní, již osmnáctý ročník nebyl výjimkou. Díky účasti heligonkáře Jozefa Stefika ze Slovenské Republiky byla tento rok dokonce mezinárodní účast. Po krátkém úvodu tradičního průvodce pana Vlasáka na podium nastoupili Mrákovští heligonkáři. Tato parta vlila hned na počátku publiku krev do žil a příjemná atmosféra poté provázela celé odpoledne. Diváků v sále bylo kolem dvou set a známější písně zpívali skoro všichni. Pěkný silný hlas paní Zavadilové zase naopak sál umlčel. Z dalších známějších účinkujících vyzdvihněme například pana Jiřího Hampla a kapely Veseláci a Heligonkáři Aleše Rusnáka z Plzně. Jednoho z hlavních pořadatelů z řad členů ČSCH pana Františka Krupičky jsme se zeptali, jaké mají ambice na další ročníky: Předně bych chtěl poděkovat našim sponzorům, dalším členům ČSCH (především panu Baštovi a Marušákovi) i jejich manželkám za spoustu odvedené práce, která za touto akcí stojí. Již nyní můžeme slíbit, že na další ročník máme zajištěné všechny účinkující, kteří se líbili, a k nim jako překvapení další stejně kvalitní. I díky důkladné propagaci akce v denících Benešovský deník, 5+2, MF Dnes a dalších projevila zájem o natáčení dalšího ročníku akce dokonce Česká Televize. Sdělil nám pan Krupička. Už nyní se tedy těšíme na další ročník a srdečně zveme všechny příznivce heligonek. Přejeme, ať vyjde ještě lépe než ten letošní. Michal Janeček STRANA 5

6 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD V NOVÉM KABÁTĚ Sdružení SRPŠD se tento rok rozhodlo převléknout tradiční podzimní lampiónový průvod do nového kabátu. Do tohoto roku vedl průvod vodník. Jelikož byla pokácena jeho oblíbená vrba ve Vraždových Lhoticích, požádal své kamarády Manku a Rumcajse, aby to vzali za něj. Na rozloučenou zanechal dopis a létající mapu, do které zakreslil neviditelným písmem trasu dobrodružné stezky. Na jejím konci čekal děti poklad a unesený Cipísek. Každý si také pochutnal na připraveném občerstvení, teplém čaji a pravděpodobně posledním opečeném buřtíku na ohni pro tento rok. že mluvím za všechny zúčastněné, když chci poděkovat hlavní organizátorce akce Lence Novákové a desítkám dobrovolníků, kteří si našli čas udělat něco pěkného pro ostatní. Budu si jen přát, aby letošní ročník nebyl poslední a aby případné další ročníky dokázaly udržet nebo překonat poměrně vysoce nasazenou laťku. Průvod dodal podzimnímu podvečeru v Dolních Kralovicích překrásnou atmosféru, protože se sešlo přes sedmdesát dětí s lampiónky. Počasí, které rozhoduje o úspěchu a neúspěchu spousty akcí, stálo plně na stranách organizátorů. Obávaný déšť nepřišel a bylo krásných skoro letních 13. Děkujeme všem, kteří akci přispěli ať už pomocnou rukou, věcnými dary, napečenými dobrotami či sponzorskými dary. Závěrem bych rád za sponzorské dary poděkoval firmám: INEX ; Obec Dolní Kralovice ; ŠAS ; I.M. Květiny Ivana Nováková; BUVECO; Statek Blažejovice; Lékárna Dolní Kralovice Za SRPDŠ Michal Janeček ČTYŘI KILOMETRY DOBRÉ ZÁBAVY Dne 16. listopadu proběhl v Dolních Kralovicích podzimní rodinný běh KRALOVICKÝ JEDLIŇÁK. Zvědavost mi nedala a vyrazil jsem se svými dětmi na trasu tohoto závodu. I přes lehce nepříznivé počasí se k zápolení sešlo šestnáct rodinných týmů. Ještě lepší na tom bylo, že byli všichni místní. Že by se konečně podařilo otočit nepříznivý trend, kdy se zdejších akcí účastní hlavně přespolní? V každém případě jsme se vydali lehkým polozávodním tempem vstříc 4km dlouhé trati. Cestou nás čekalo spousty zábavných úkolů jako bludiště, překážková trasa, střelba, hádanky atd. O dobré připravenosti mluví to, že úkoly dokázaly udržet děti celou cestu v pozoru a dobré náladě. Myslím, POZVÁNKA KULINÁŘSKÝ DEN VE STŘÍTEŽI Michal Janeček Srdečně zveme všechny příznivce dobrého jídla a pití na IV. ročník kulinářského odpoledne, které proběhne v kulturním domě ve Stříteži 6. prosince odpoledne. Každý z přihlášených účastníků zde bude prezentovat svůj výrobek, ten pak následně ohodnotí široká veřejnost i samotní soutěžící formou hlasování. Výrobkem se myslí cokoliv, co chcete prezentovat. Z minulých ročníků můžeme jmenovat např. dorty, různé slané chuťovky, pomazánky, domácí sušenky, domácí bramboračku, apod. Výrobek, který získá největší počet hlasů, obdrží hodnotnou cenu. Kulinářského dne se může zúčastnit opravdu každý. Přihlášení je možné osobně v kulturním domě ve Stříteži, a to každý pátek a sobotu od 18 hodin, formou SMS zprávy na tel. číslo: , nebo em: STRANA 6

7 S P O R T TJ Sokol Dolní Kralovice informuje turnaj Pravonín turnaj ml. přípravek OP odd. D 2. turnaj Ratměřice podzim turnaj Dolní Kralovice 4. turnaj Trhový Štěpánov 5. turnaj Vlašim Skóre Rozdíl skóre Pravonín 23 : 7 25 : 5 19 : 8 19 : 3 16 : : Ratměřice 29 : 5 27 : 2 16 : 0 9 : 5 6 : 4 87 : Pořadí Dolní Kralovice 16 : : 6 12 : 9 8 : 8 13 : 3 65 : Vlašim C 5 : 22 8 : 23 3 : 11 4 : 11 4 : : Trhový Štěpánov 3 : 31 0 : 40 5 : 27 4 : 17 3 : : Podzimní část sezóny IV. třída odd. D Ml. přípravka má za sebou první mistrovskou sezónu a velmi úspěšnou. Pod vedením trenérů Davida Zubce a Miroslava Hlaváčka po pěti turnajích skončila ve skupině D OP 5+1 na pěkném třetím místě. Do jarní části bude mít nové soupeře. Budou to další čtyři mužstva, která skončila v ostatních skupinách na třetím místě. Kluci se tedy podívají do Pyšel, Olbramovic, Miličína a Pecerad. V trénincích pokračují dvakrát týdně a stejně jako ostatní naše mužstva budou přes zimu trénovat v tělocvičně nebo venku na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem. Za podporu nutno poděkovat také rodičům, kteří kluky vozí na tréninky a hlavně pak na zápasy, kde jim v hojném počtu fandí. Pavel Roháč Podzimní část sezóny II. třída - okresní přebor 1. Sokol Maršovice : Sokol Jankov : Jiskra Struhařov : FC Křivsoudov : Sokol Vrch. Janovice : Sokol Neveklov : SK Chocerady A : Sokol Pravonín : TJ Sokol Dolní Kralovice A : Sokol Přestavlky : SK Načeradec : Sokol Jírovice : Sokol Popovice : Sokol Mezno : TJ Nesperská Lhota : TJ Sokol Kamberk : TJ Sokol Zdislavice : Sokol Miřetice B : Sokol Pravonín B : TJ Sokol Čechtice B : FC Křivsoudov B : FC Vracovice : FC Libouň : TJ Sokol Dolní Kralovice B : TJ Želivan Hulice : 38 7 Podzimní část sezóny OS ml.žáci 5+1 odd.b 1. SK Bystřice : TJ Sokol Dolní Kralovice : TJ Sokol Kondrac : TJ Sokol Mezno : Sokol Chotýšany : TJ Sokol Teplýšovice : TJ Sokol Popovice : 52 3 STRANA 7

8 KULTURA Zimní sezóna 2015 ve společenském sále v Dolních Kralovicích Myslivecký ples Farní ples Dětský karneval Kapela KEKS v D. Kralovicích Hasičský ples Společenský ples Informace pro ty, kdo si rezervovali lístky na zájezd Lístky na muzikál MAMMA MIA! jsou již v prodeji na OÚ Dolní Kralovice DOLNOKRALOVICKÁ STAVEBNÍ S.R.O. Školní 17, Dolní Kralovice IČ: DIČ: CZ tel: výhradní prodejce kvalitního Bílinského uhlí z Ledvic nabízí palivo v třídění KOSTKA 2 OŘECH 1A a OŘECH 2A německé hnědouhelné brikety REKORD 2 dále oznamuje, že v měsíci srpnu jsme jako prodejci Bílinského uhlí byli společností Severočeské doly a.s. prověřeni a odměněni Stříbrnou známkou tuto známku získalo pouze 52 uhelných skladů z celkem 435 navštívených Všechno uhlí na vás čeká pod střechou Úklid uhlí pásovým dopravníkem až do sklepa Prodej písků a štěrků různých frakcí Informace a objednávky na tel nebo účinkují: Dagmar Vaňkátová Josef Vaňkát Milada Vaňkátová Antonie Vaňkátová Vratislav Jambor Jan Cina soprán housle trombón housle klavírní doprovod host, umělecký přednes V sále kulturního domu (KINO) v Dolních Kralovicích Vstupné 100,-; vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na OÚ v Dolních Kralovicích, telefon od ; pokladna otevřena od 17:00 hod STRANA 8

DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK

DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK vydává Obec Dolní Kralovice Dolní Kralovice Martinice Střítež Vraždovy Lhotice Zahrádčice Pohled na budovy Obecního úřadu a Kulturního domu v Dolních Kralovicích, které se podařilo

Více

DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK

DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK vydává Obec Dolní Kralovice Dolní Kralovice Martinice Střítež Vraždovy Lhotice Zahrádčice Překrásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2015 DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK -

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

POUtOVÉ SLAVNOSTI V DOLNÍCH KRALOVICÍCH

POUtOVÉ SLAVNOSTI V DOLNÍCH KRALOVICÍCH DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK 23. 24. června 2012 SOBOTA - fotbalové hrište Sportovní odpoledne 13:00 14:00 fotbalové utkání ŽÁCI Dolní Kralovice x Krivsoudov 14:30 16:00 fotbalové utkání STARÁ GARDA Dolní

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Staročeský advent PROSINEC 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6. Čtyři roky práce před námi 14. Více na str.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Staročeský advent PROSINEC 2014. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6. Čtyři roky práce před námi 14. Více na str. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 6 Staročeský advent Více na str. 26 Rekonstrukce 12 Čtyři roky práce před námi 14 Vítání občánků 23 Krásné prožití vánočních svátků

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, významnou událostí podzimních měsíců letošního roku byly volby do samospráv měst a obcí v České republice.

Více

DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK

DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK říjen 2011 OBEC DOLNÍ KRALOVICE A ZŠ A MŠ DOLNÍ KRALOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ TĚLOCVIČNY V PÁTEK 28. ŘÍJNA 2011 AKCE BUDE SPOJENÁ S DNEM OTEVŘENÝCH

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt 2011 1 Foto na titulní straně

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20)

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) x cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bohuňovice ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

otnický zpravodaj 19. ročník 18. prosince 2014 čtvrtletník obecního úřadu v otnicích číslo Slavnostní otevření náměstí 21.

otnický zpravodaj 19. ročník 18. prosince 2014 čtvrtletník obecního úřadu v otnicích číslo Slavnostní otevření náměstí 21. otnický 58 zpravodaj čtvrtletník obecního úřadu v otnicích číslo 19. ročník 18. prosince 2014 Slavnostní otevření náměstí 21. listopadu 2014 z činnosti zahrádkářů otnický zpravodaj 3 ú v o d n í s l o

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Vážení spoluobčané. Pranostiky na měsíc prosinec. Pranostiky na měsíc leden

Vážení spoluobčané. Pranostiky na měsíc prosinec. Pranostiky na měsíc leden VYDÁNÍ 5., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 21.12.2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané Vzhledem k tomu, že od posledního vydání křižanovského

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více

Váš Žacléřský zpravodaj

Váš Žacléřský zpravodaj ŽACLÉŘ žije SPORTEM A VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU!!!! Vánoce jsou časem pohody, klidné atmosféry a přátelských setkání Přijměte tedy pozvání na VÁNOČNÍ VÝLET a DÝCHÁNEK NA HUBERTUSCE V PÁTEK 24. PROSINCE 11.30

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu Informace organizací a spolků Historie Kultura

Obsah Slovo úvodem Zprávy městského úřadu  Informace organizací a spolků Historie Kultura Obsah Slovo úvodem (S. Štěrbová) (V. Votava) Zprávy městského úřadu Informace z jednání RM, ZM (I. Löriková) Plán rozvoje na rok 2011 (J.Pospíšil) Termíny svozů (Ekosepar) Kniha Práce jako na kostele (K.Kvasničková)

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více