KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25"

Transkript

1 Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam Joura provázel celým programem.

2 Přečtěte si: Poplatky za svoz odpadu str. 4 Stromořadí na hřbitově str. 5 Aktuálně ze škol str. 7-9 Zázraky světa II str. 10 Tetičky mají deset let str. 11 Noc kostelů str. 12 Společenská kronika str. 13 Záhady kolem jízdy králů str. 15 Vítání občánků str. 16 Handrlák na cestách str. 20 KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: Město Kunovice IČ: nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Grafika: Jakub Mičovský Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně 12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla 13. července Vybráno z usnesení 8. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Smlouvu o smlouvě budoucí č. V o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště, IČ , u nově vybudovaného vodního díla Prodloužení vodovodu ul. V Hrabůvkách, Kunovice Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0459/2015/ KH uzavřenou mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, a městem Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, na výdaje na zabezpečení akceschopnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Kunovice Kupní smlouvu mezi městem Kunovice a společností BAZENSERVIS, s. r. o., Čapkova 538, Týniště nad Orlicí, IČ: , na akci Dodávka bazénového vysavače pro koupaliště města Kunovice vybudování kanalizační přípojky na koupališti v Kunovicích v roce 2015 Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na Školu lidových tanců mezi městem Kunovice a Zlínským krajem, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín , IČ Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Kunovice a Klubem kultury, Hradební 1198, Uherské Hradiště , IČ na základě 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění změn a doplňků, odměnu řediteli Základní školy Kunovice, Červená cesta 853, příspěvkové organizace, Mgr. Ladislavu Michkovi, odměnu řediteli Základní školy Kunovice, U Pálenice 1620, příspěvkové organizace, Mgr. Marku Tvrdoňovi a odměnu ředitelce Mateřské školy Kunovice, Mládežnická 1321, příspěvkové organizace, Aleně Bočkové v navrhované výši Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice na straně jedné a společností UDIMO, spol. s r. o., Sokolská tř. 8, Ostrava, IČ , na zpracování díla Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice řešící prodloužení termínu dokončení díla zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice, na kterou bylo požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, akceptační číslo Dohodu o ukončení nájmu mezi městem Kunovice a VITAROYAL, s. r. o., Václava Kulíška 1175, Uherské Hradiště, na pronájem prostoru sloužícího podnikání kanceláře s číselným označením B1.03 o výměře 27,65 m2 v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice BERE NA VĚDOMÍ: stav investičních akcí a investičních záměrů na katastrálním území města Kunovice, na základě zjištění provedených při výjezdní radě města dne zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k zprávu o opravách budov v majetku města Kunovice v roce 2015 zprávu o opravách památek ve městě Kunovice v roce 2015 zprávu o opravách chodníků a místních komunikací ve městě Kunovice v roce 2015 cenové nabídky uchazečů Jindřich Parýzek, Jana Švermy 131, Lenešice, IČ: , Marek Hlubuček, V. Dobiáše 496, Jičín, IČ: , a BAZENSERVIS, s. r. o, Čapkova 538, Týniště nad Orlicí, IČ: , a dále zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle vnitřní směrnice města a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku v rámci akce Dodávka bazénového vysavače pro koupaliště města Kunovice Smlouvu o zřízení věcného břemene distribuční soustavy přípojky VN 22kV na pozemcích p. č. 3456/149, 1670, 1671 a 3460/7 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště dle GP č. 2308b-5/2014 mezi městem Kunovice a firmou NOBILITY CLEAN, s. r. o., Brno, Příkop 843/4, a předkládá ZM Smlouvu č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na akci Kunovice, Gajdoš, kab. NN za podmínky, že kabel bude umístěn do vzdálenosti max. 1,0 m od stávajícího rodinného domu čp a hloubka uložení bude min. 1,0 m a předkládá ZM informaci ministryně práce a sociálních věcí čj. 2015/ týkající se podmínky souhlasu obce v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele o dávku, který užívá bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálním území Kunovice Dohodu o přátelství mezi městy Kunovice, Česká republika, a West, Texas, USA a předkládá ZM financování akce Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice formou dlouho- POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3 Strana 2 2/2015

3 dobého úvěru UKLÁDÁ: vedoucí odboru finančního zahrnout do 2. změny rozpočtu města Kunovice na rok 2015 zajištění finančního pokrytí prací spojených s vybudováním kanalizační přípojky na koupališti v Kunovicích Vedoucí odboru finančního oslovit s poptávkou na poskytnutí úvěru tyto banky: Komerční banku, a. s., Českou spořitelnu, a. s., GE Money bank, a. s., a ČSOB, a. s. ZVEŘEJŇUJE záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1967/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště pro E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., spočívající v umístění distribuční soustavy, provozování, opravách a údržbě distribuční soustavy záměr města na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 975/1, 975/2 a 975/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště pro E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., spočívající v umístění distribuční soustavy, provozování, opravách a údržbě distribuční soustavy SOUHLASÍ: s přijetím účelových finančních darů od Sdružení rodičů při II. ZŠ Kunovice, se sídlem U Pálenice 1620, Kunovice , IČ , pro Základní školu, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, p. o., IČ s přijetím účelových finančních darů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, Praha 4, IČ , pro Základní školu, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, p. o., IČ JMENUJE: v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice ve složení: Krátce před začátkem prázdnin zahájil provoz nový Areál Jízdy králů Kunovice, který byl vybudován díky finanční dotaci z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Někdejší sokolské hřiště, později letní či přírodní areál, se změnil v naučný, aktivně relaxační park pro všechny věkové kategorie. Bude sloužit nejen k prezentaci a propagaci jízdy králů pro návštěvníky města celoročně, k realizaci samotné jízdy králů, ke kulturním a sportovním akcím, ale především k smysluplnému využívání volného času dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Inspirací pro vznik tohoto projektu byla teorie o tom, že podstatu jízdy králů je možné hledat i v chlapeckých hrách, které mezi sebou pořádali dospívající chlapci. Byly to dovednostní a rychlostní závody na koních. Ten, kdo zvítězil, byl králem, vítězové druhého a třetího pořadí se pak stali královými pobočníky. Po závodech si vyzdobili koně pentlemi a stuhami, objížděli vesnici od domu k domu a vybírali na krále, na vítěze. To bylo v dobách, kdy chlapci pásávali koně, starali se o ně, uměli je ovládat a jezdit na nich. Časy se mění, dnes chlapci jezdí na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích i skateboardech. Tradici jízdy králů prezentuje venkovní expozice v areálu. Po stezce králů nebudou jezdit jen chlapci na koních, ale děti se zde budou moci učit jízdě na odrážedlech, trojkolkách, na kole, na koloběžce či in-line bruslích i na skateboardu, neboť součástí areálu je i skatepark. SChůze rady města 23. července srpna 2015 Zasedání zastupitelstva města 10. září 2015 SERVIS, s. r. o.) kunovjan Komise pro otevírání obálek: Mgr. Ivana Majíčková, MBA (náhradník Ing. Pavel Vardan), Ing. Milan Valouch (náhradník Ing. Blanka Cmajdálková), zástupce MCI SERVIS, s. r. o. (náhradník zástupce MCI SERVIS, s. r. o.) Hodnoticí komise: Ing. Pavel Vardan (náhradník Mgr. Ivana Majíčková, MBA), Ing. Jaroslav Olbert (náhradník Mgr. Olga Strašáková), Ing. Blanka Cmajdálková (náhradník Ing. Josef Krupa), Ing. Milan Valouch (náhradník Jiří Lůčný), zástupce MCI SERVIS, s. r. o. (náhradník zástupce MCI ROZHODLA: v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku v rámci akce Dodávka bazénového vysavače pro koupaliště města Kunovice následovně: Pořadí č. 1 BAZENSERVIS, s. r. o, Čapkova 538, Týniště nad Orlicí, IČ: Pořadí č. 2 Marek Hlubuček, V. Dobiáše 496, Jičín, IČ: o vyloučení nabídky firmy Jindřich Parýzek, Jana Švermy 131, Lenešice, IČ: , z veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku v rámci akce Dodávka bazénového vysavače pro koupaliště města Kunovice z důvodu nedodání požadovaných dokumentů v souladu se zadávacími podmínkami daného výběrového řízení POVĚŘUJE: Ing. Pavla Vardana, místostarostu, jako oprávněnou úřední osobu k podpisu závazného stanoviska v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele o dávku, který užívá bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálním území města Kunovice u Uh. Hradiště Radniční okénko POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4 Všem uživatelům bude sloužit nové zázemí hlavního objektu včetně společenské místnosti. Pro kulturní účely bylo vytvořeno prostorné kryté jeviště, připomínající starou stodolu a komfortnější hlediště s elevací. Pro sportovní vyžití bylo původní víceúčelové hřiště doplněno zázemím pro diváky. Celý prostor je nově osázen zelení a doplněný městským mobiliářem a drobnými zařízeními určenými pro venkovní fitness, čímž vzniká příjemný prostor pro relaxaci, jíž je určena i prostorná terasa. Finanční náklady na tuto akci dosáhly celkem 17,6 miliónu korun, dotace činila 9,9 mil. Korun, zbytek byl uhrazen z rozpočtu města. Nebyla to malá investice. Věřím, že nově vybudovaný areál bude hojně využíván a jeho uživatelé budou vděčni za možnosti, které nabízí a že si ho budou vážit. Logo Areálu Jízdy králů Kunovice symbolizuje královská koruna, atribut krále jízdy králů, složená z figur v barvě hnědé země, světle šedé vzduch a žluté slunce. Jednotlivé figury vyjadřují využití areálu pro sport, kulturu i relaxaci, ale i další skryté možnosti. Spojení figur v jeden celek pak v sobě nese víru v to, že se zde bude snoubit sport i kultura, současnost i tradice a najdou si sem cestu všechny věkové kategorie. Kéž se to vyplní a Areál Jízdy králů Kunovice se stane hezkým místem setkávání pro Vás, milí spoluobčané, i pro návštěvníky našeho města. Ivana Majíčková 2/2015 strana 3

4 Upozornění občanům Upozorňujeme občany, že 30. června 2015 skončila lhůta splatnosti místního poplatku za svoz odpadu. Sazba tohoto poplatku činí 500 Kč za osobu a rok. Včas nezaplacený poplatek může správce poplatku v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou navýšit až na trojnásobek původní částky. Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu Kunovice nebo převodem z účtu. Číslo účtu i variabilní symbol každého plátce jsou stejné jako v loňském roce. Poplatek platí fyzická osoba, která má ve městě Kunovice trvalý pobyt. Nárok na úlevu na poplatku ve výši 50 % mají držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a TP a studenti do 26 let bydlící po dobu studia v ubytovacím zařízení mimo město. Pro poskytnutí slevy je třeba předložit příslušný doklad (průkaz ZTP, potvrzení o studiu a místě ubytování). Od poplatků jsou zcela osvobozeni občané ve věku nad 80 let, osoby umístěné v ústavech sociální péče v Kunovicích, děti narozené v roce 2015, osoby, které se nepřetržitě nejméně 6 měsíců v kalendářním roce zdržují v zahraničí, osoby umístěné v léčebnách, dětských domovech a domovech důchodců, dále osoby ve výkonu trestu a osoby, jimž byl úředně zrušen údaj o místě trvalého pobytu. Vznik a zánik nároku na slevu či osvobození od poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku, tedy odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Kunovice. Plné znění obecně závazné vyhlášky města Kunovice č. 1/2014 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice je k nahlédnutí na webových stránkách města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz) a na Městském úřadě Kunovice, odboru správy majetku a životního prostředí. Helena Droppová, odbor správy majetku a životního prostředí Vybráno z usnesení 9. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Příkazní smlouvu mezi městem Kunovice a společností RENARDS dotační, s. r. o., Vídeňská 228/7, Brno, IČ , na zajištění dotačního managementu během realizace akce ZLEPŠENÍ ENERGETIC- KÉ NÁROČNOSTI VÍCEÚČELOVÉ HALY KUNOVICE, akce je spolufinancována z Operačního programu životní prostředí Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 01/12 mezi městem Kunovice a Ing. arch. Jiřím Ludíkem autorizovaný architekt, Dolní Ves 87, Fryšták, IČ , řešící změnu termínu dokončení doplňované etapy návrhu Územního plánu města Kunovice k veřejnému projednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Kunovice a MAS Východní Slovácko, z. s., Suchá Loz 72, Suchá Loz, IČ , na zajištění dotačního managementu během realizace projektu CZ.1.12/3.2.00/ Areál jízdy králů Kunovice, akce je spolufinancována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava poskytnutí dotace na rok 2015 na dofinancování sociální služby na Terénní programy ve výši Kč pro společnost ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín, na činnost terénního pracovníka Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání a reklamní plochy v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a panem Pavlem Vavrysem, ak. malířem, V Kotcích 12, Praha 1, na obraz Kunovický hrdina Jan Hrubý Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání a reklamní plochy mezi městem Kunovice a B. D. SAFE, s. r. o., Panská 25, Kunovice v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice BERE NA VĚDOMÍ: program jednání IV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k a předkládá ZM zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k a předkládá ZM kulturní akce na 2. pololetí 2015 a jejich zajištění a předkládá ZM informaci o plnění úkolů uložených Radou města Kunovice nebo Zastupitelstvem města Kunovice za období prosinec 2014 květen 2015 zprávu o činnosti komisí RM Kunovice za období prosinec 2014 květen 2015 rozpočtové opatření č. 2/2015 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,22 tis. Kč, výdaje ,34 tis. Kč, financování ,13 tis. Kč a předkládá ZM UKLÁDÁ: starostce města doplnit program podkladovými materiály k jednotlivým bodům a takto připravený dokument spolu s pozvánkou zaslat členům zastupitelstva města, zveřejnit pozvánku a program IV. ZM na úřední desce dle ustanovení 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů organizaci Základní škola Červená cesta, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Kunovice, Červená cesta 853, odvod zdrojů investičního fondu ve výši Kč (slovy čtyři sta padesát tisíc korun českých) do rozpočtu zřizovatele města Kunovice ZVEŘEJŇUJE záměr města na pronájem části pozemku p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště Platnost občanských průkazů V letošním roce končí platnost občanských průkazů vydaných v roce 2005 v rámci celostátní výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Vzhledem k tomu, že se tato výměna týká velkého množství dokladů, prosíme občany, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů a případnou žádost o nový doklad nenechávali na poslední chvíli. Žádost o nový občanský průkaz podáte na pracovištích Městského úřadu Uherské Hradiště, odbor správních agend, ul. Protzkarova čp. 33, nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ČR. Místo trvalého pobytu občana není v tomto případě rozhodující. K podání žádosti potřebujete pouze platný občanský průkaz, pokud již jeho platnost skončila, je nutno předložit platný cestovní doklad nebo originál rodného listu. Fotografie se k žádosti nepřikládá, pořizuje ji příslušný úřad při jejím podání. O nový občanský průkaz je možno požádat nejdříve 2 měsíce před skončením platnosti dokladu, žádost by měla být podána nejpozději 30 dnů před skončením platnosti stávajícího průkazu. Úřední hodiny odboru správních agend MěÚ Uherské Hradiště: Po hod. Út hod. St hod. Čt hod. Pá hod. V měsících červen a červenec r budou rozšířeny úřední hodiny v úterý na dobu od 8.00 do hodin. Doporučujeme občanům využít rezervační systém, který je přístupný na webových stránkách města Uh. Hradiště (http://www.mesto-uh.cz/folders/ rezervacni+system.aspx). S případnými dotazy Vám rádi poradíme na tel , Odbor správních agend MěÚ Uherské Hradiště Strana 4 2/2015

5 Povinnost sečení trávy a plevele V souvislosti se zvýšenou četností stížností občanů na neutěšený stav některých pozemků na území města Kunovice bychom rádi upozornili všechny vlastníky a uživatele pozemků na jejich povinnost udržovat je nezaplevelené. Tato povinnost vyplývá zejména z následujících zákonů: zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů: Podle tohoto zákona musí hospodařit na zemědělském půdním fondu vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu, a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav. zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů: V ustanovení 3 odst. 1 písm. a) je dána povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Vlastníky nejvíce zaplevelených pozemků každoročně obesíláme doporučeným dopisem s žádostí o posečení a s upozorněním na možné důsledky porušení výše uvedených zákonů. Žádáme taktéž touto cestou vlastníky a nájemce zarostlých a zaplevelených pozemků o urychlené zajištění údržby těchto ploch. Upozorňujeme, že obec může dle 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích uložit pokutu až do výše Kč právnické osobě a podnikající fyzické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a naruší tak vzhled obce. Dále lze na základě 47 b), odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích uložit pokutu až do výše Kč tomu, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. Helena Droppová, odbor správy majetku a životního prostředí Kácet či nekácet stromořadí na hřbitově? Na jaře letošního roku obdrželo město Kunovice několik ústních stížností na znečišťování hrobů opadem suchého rostlinného materiálu ze stromů cypřišku Lawsonova v okolí urnového háje na hřbitově v Kunovicích. Dne proběhlo za účasti zástupců města setkání s nájemci hrobových míst, kterých se tato problematika dotýká. Poměr kladných a záporných názorů na kácení byl zcela vyrovnaný. Uvedenou záležitost projednala na svém zasedání dne také komise životního prostředí a zemědělská při Radě města Kunovice, která jednomyslně nesouhlasila s kácením stromořadí cypřišku Lawsonova na kunovickém hřbitově, mimo jiné i s přihlédnutím ke skutečnosti, že stromy byly vyhodnoceny k ponechání v rámci dotačního projektu Regenerace urbanizované krajiny Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice, který byl realizován v roce Dne obdrželo město Kunovice dopis ve věci odstranění stromořadí na hřbitově v Kunovicích od některých dalších nájemců hrobových míst, kteří nebyli obesláni z důvodu polohy hrobového místa mimo danou lokalitu okolí urnového háje. V návaznosti na jednání komise životního prostředí a zemědělské projednala tuto věc dne na své 6. schůzi Rada města Kunovice a přijala usnesení, kterým vzala na vědomí žádost skupiny občanů o odstranění stromořadí cypřišku Lawsonova na hřbitově v Kunovicích z důvodu znečišťování přilehlých hrobových míst a uložila vedoucímu odboru správy majetku a životního prostředí připravit anketu o kácení či zachování stromořadí cypřišku Lawsonova na hřbitově v Kunovicích. Anketa bude probíhat v období červen 20. srpen Poté bude vyhodnocena, předložena k projednání radě města a v září 2015 také Zastupitelstvu města Kunovice. Anketní boxy jsou umístěny ve vestibulu Městského úřadu Kunovice, dále ve vestibulu správní budovy hřbitova a na Městském informačním centru. Hlasovat je možné také elektronickou cestou na adrese ANKETNÍ OTÁZKY: (zakroužkujte, prosím, zvolenou odpověď) 1. Souhlasím s kácením stromořadí cypřišku Lawsonova na hřbitově v Kunovicích? ANO NE 2. Umíte si představit areál hřbitova bez vzrostlé zeleně? ANO NE Jméno a příjmení: Adresa:... Číslo hrobového místa: Podpis: Za spolupráci a Váš čas DĚKUJEME! 2/2015 strana 5

6 Recyklací elektrospotřebičů jsme ulevili životnímu prostředí Loni občané Kunovic odevzdali k recyklaci 278 televizí, 81 monitorů a 2 567,04 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Město Kunovice obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Infor- mace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Kunovic v loňském roce vytřídili 278 televizí, 81 monitorů a 2 567,04 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 117,38 MWh elektřiny, 5 469,82 litrů ropy, 518,97 m3 vody a 4,70 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 26,25 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 101,86 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých pěti let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. OSM a ŽP Strana 6 2/2015

7 Minifarma Boršice S prvními slunečními paprsky vyjela Zelená a Modrá třída na výlet do přírody. Cílem byla malá farma v Boršicích, kde chovají mnoho domácích zvířátek jako např. prasátka, husy, slepice, kozy, koně a raritou je i malý klokan. V době návštěvy mělo i mnoho zvířátek malé přírůstky, což se dětem líbilo ze všeho nejvíce. Příjemnou atmosféru doplňovalo krásné prostředí plné zeleně a vůně přírody. I malý plyšák může vykouzlit velký úsměv Děti z Modré třídy přispěly v městské knihovně taškou plnou plyšových hraček na benefiční sbírku I malý plyšák může vykouzlit velký úsměv. Výtěžek z prodeje bude použit k charitativním účelům. Mateřská škola Kunovice kunovjan Návštěva u paní kněžny Na celodenní výlet s velmi pestrým a zajímavým programem si do barokního zámku v Miloticích vyjela Modrá a Zelená třída. Nejprve děti čekala výstava dravých ptáků v zámecké jízdárně, kde se dozvěděly mnoho zajímavostí z ptačího světa, vyzkoušely si přílet dravce na ruku a mimo jiné viděly šestitýdenní sovičku. Ve volné chvilce všichni obdivovali unikátní zahradní architekturu v krásné zámecké zahradě a poté již na ně čekala kostýmová prohlídka zámku koncipovaná jako návštěva u paní hraběnky. Děti si prohlédly zámecký interiér, učily se dvorské etiketě, jednotlivě se představily paní hraběnce a za doprovodu živé hudby následoval tanec princezen a souboj malých šermířů. V bývalé konírně odvážné děti prošly strašidelnou dračí slují, vyzkoušely si některá stará řemesla, vyrobily si malý dáreček na památku a na závěr zhlédly část pohádky Za humny je drak, která se právě v tomto krásném prostředí natáčela. Co se děti dozvěděly Do botanické zahrady v Martinicích arboreta specializující se na výzkum a pěstění dřevin se jely podívat děti z Duhové a Oranžové třídy. Kromě toho, že poznaly mnoho zajímavých stromů, keřů a rostlin, přivezly z výletu slunečnice a cínie. Tyto rostliny se potom děti učily s paní učitelkou zasadit na naší nové vzdělávací zahradě a zároveň se o ně starat. Jak fungují fyzikální zákony, si tyto dvě třídy vyzkoušely formou her na interaktivní výstavě her a klamů v recyklačním ekologickém centru ve Starém Městě. Jak se dříve zpracovávalo obilí a jak vznikal chleba tak, jak to již dnes neznáme, byly zjistit v muzeu ve Zlíně. Doprovodným programem byla výroba obuvi ukázka kopyt, kůží a výstava jednotlivých druhů bot. Muzikoterapeutický koncert Několik dětí ze Zelené a Duhové třídy se stalo součástí benefičního koncertu Zázraky světa II na Panském dvoře, který pořádala Základní škola U Pálenice. Konkrétně se děti zapojily do muzikoterapeutické části, kde společně s dětmi ze základní školy hudbu pohybově ztvárňovaly. Pozvání do říše skřítků Dny června trávilo 32 školáčků uprostřed Bílých Karpat, a sice na Vápenkách. Školu v přírodě organizuje mateřská škola každoročně jako pobyt pro posílení fyzické a psychické kondice. Bohatý program, motivovaný přírodními bytostmi, plno her a činností pod širým nebem, bližší poznání přírodních ekosystémů, ale také umění jednat a vystupovat sám za sebe, bez maminky, přineslo malým skřítkům nevšední zážitky, znalosti a zdravé sebevědomí. Z pohádky do pohádky Oranžová a Duhová třída si vyjela na celodenní výlet lodí po Baťově kanále. Již na lodi se všem věnovala čarodějnice Muribana, která si s dětmi povídala, zpívala a hrála na kytaru. Po vylodění ve Vnorovech si děti vytvořily krásné výtvarné práce vodních obrázků. Poté se slova ujala princezna Adélka, která děti provedla pohádkovým lesem, kde na ně čekaly soutěže, hry a prokázaní znalostí z přírody. Po výborné polévce u čarodějnice a pobytu na čerstvém vzduchu přišel čas, kdy se všichni opět nalodili a vyjeli směrem na Vnorovy a odtud autobusem do školky. Živá voda Archeoskanzen na Modré byl cílem výletníků ze Žluté a Červené třídy. Areál s lidskými příbytky, řemeslnými dílnami a hospodářskými zvířaty přiblížil dětem způsob života v době Velké Moravy. Sladkovodní a botanická expozice Živá voda zase nabídla poznatky o bylinkách, o životě v rybníku a jeho okolí. Výlet jsme zakončili obědem na Bunči a turistickou procházkou lesem. Cesta za pokladem Duhová třída vyrazila na společný výlet s rodiči do Ostrožské Nové Vsi. Po příjezdu vlakem je čekala fáborková cesta za pokladem s plněním úkolů. Barevné fáborky je všechny zavedly k jezeru na chatu paní učitelky Černé, kde na ně čekal vytoužený poklad. U ohně se pak opékaly špekáčky, hrálo se na kytaru a zpívalo, soutěžilo se, opalovalo na sluníčku anebo jen tak odpočívalo. Všichni prožili krásný den a plni dojmů se vraceli vlakem ve večerních hodinách domů. Hola, hola, škola volá Měsíc červen je měsíc, ve kterém se loučíme s dětmi, které odcházejí po prázdninách do školy. Ovšem než se za nimi pomyslné dveře mateřské školy zavřou, slavnostně je ředitelka mateřské školy Alena Bočková mečem pasovala na školáky. Na památku dostaly do aktovky tričko s logem školy, knihu, pamětní list a krásnou šerpu. V odpoledních hodinách se na zahradě sešli nejen rodiče příštích školáčků, aby se jim děti představily i se svými krásnými aktovkami. Děti se mohly zúčastnit mnoha soutěží, které si připravili rodiče z jednotlivých tříd, hrát si v bazéně a celém areálu školní zahrady nebo ochutnat výtečné pomazánky od našich kuchařek i dobroty připravené rodiči. O vyplnění programu se postaral Radek Hovůrka se svojí barmanskou show a dva černí labradoři s ukázkami léčebného kontaktu psa s člověkem, tedy canisterapií. Krásné slunečné počasí a přátelská atmosféra podkreslovala příjemně strávené odpoledne. Přes noc ve školce Po obědě spinkají děti ve školce každý den, ale spinkat ve školce přes noc bez rodičů, a to jenom ve spacáku, je jednou z nejoblíbenějších a zároveň posledních akcí tříd. Akce se koná pouze pro nejstarší děti a je zcela dobrovolnou. Paní učitelky mají vždy pečlivě nachystaný večerní program i stezku odvahy, kterou děti bez problémů zvládají. 2/2015 strana 7

8 Základní škola Červená cesta Výsledky matematických soutěží Dne 8. dubna se konalo okresní kolo Matematické olympiády. Naši školu reprezentoval z VI. třídy Daniel Procházka, který se stal úspěšným řešitelem a obdržel pochvalný list. S 11 body se umístil na 12. Až 14. místě z 56 účastníků. Žákyně VIII. třídy Tereza Ondrová se umístila na 15. až 17. místě ze 45 zúčastněných, což jsou skvělé výsledky. 12. května se šest našich reprezentantů zúčastnilo okresního kola Pythagoriády. Pět z nich se dostalo mezi úspěšné řešitele, kteří z celkových 15 bodů obsadili aspoň 9 bodů. Nejlépe si vedla Tereza Ondrová z VIII. třídy, která s 12 body získala 3. až 5. místo a Marek Bartošík z V. třídy, který s 13 body se umístil na 4. až 9. místě. Daniel Procházka z VI. třídy skončil s 12 body na 9. Až 10. místě. Další páťáci Lucie Fleková a Jan Škrášek s devíti body skončili uprostřed soutěžících, stejně jako Jan Krajča, žák VII. třídy. Myslím, že s našimi matematickými talenty můžeme být pro tento rok velmi spokojeni. Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci a bojovnost v soutěžích. Návštěva Tv S Dne 15. května jsme byli pozváni na návštěvu regionální televize TvS. Byla to velmi zajímavá zkušenost, kterou si budu ještě dlouho pamatovat. Já sice tuto stanici nesleduju, ale moje babička ji má ráda. Neměla jsem ani ponětí, že sídlo tohoto studia je v Kunovicích na Panském dvoře. Přivítala nás sympatická paní, která nás stručně seznámila s tím, na co se jejich vysílání zaměřuje a jakou část naší republiky pokrývá. Potom nás pozvala dál do studia, které bylo malé, rozhodně menší, než jsem čekala. První místnost představovala něco jako kancelář, v níž se nachází několik počítačů pro šéfredaktora a redaktory. Vysvětlili nám, že nejprve se natočí delší video s rozhovory, pak to střihač sestříhá a z téměř dvouhodinové práce se vytvoří 2dvou až tříminutová reportáž. Ukázali nám úvod a komentář k reportáži a nabídli nám, abychom si ji zkusili přečíst, což se odvážlivcům docela povedlo. V další místnosti se nachází nahrávací studio se zeleným plátnem v pozadí, kde si opět naši vybraní reportéři vyzkoušeli čtení zpráv na kameru ze čtecího zařízení. Což se podařilo skoro jako profesionálům. Ve střižně nám předvedli, jak se natočená reportáž zpracovává. Pan střihač si s tím opravdu pohrál a my se nestačili divit, co všechno se dá z reportáže vykouzlit. Ačkoliv je studio opravdu malé, bylo znát, že všechny, kdo v něm pracují, práce opravdu baví a děkujeme za příjemně strávenou hodinu, jež nám poodhalila tajemství televizního zpravodajství. Trénink s olympionikem V úterý 19. května po obědě všichni žáci naší školy netrpělivě čekali na příjezd týmu Sazka Olympijského víceboje v čele s olympionikem Tomášem Vernerem a Oldřichem Svojanovským. Po nezbytných organizačních přípravách, pod vedením paní učitelky Smělíkové, která byla garantkou za naši školu, byli všichni nedočkavci ve 13 hodin nachystaní na školním hřišti, aby mohl začít očekávaný Trénink s olympionikem,.jako odměna pro 29 nejlepších škol České republiky za plnění disciplín Sazka Olympijského víceboje. Moderátorem celéhoodpoledne byl Jan Weber, sedminásobný mistr světa ve freestyle footbagu (dovednostech s hakisákem, tj. háčkovaným míčkem plněným kuličkami), který olympioniky představil. Ke slovu se dostal také Tomáš Verner, který vtipně moderátora představil a na závěr nám Honza Weber bezchybně předvedl s hakisákem vítěznou sestavu ze světového šampionátu a sklidil zasloužený aplaus. Verner se následně pustil s dětmi do protažení. Najděte si každý dost místa kolem sebe, zavelel krasobruslař a začal předcvičovat. Po nezbytném zdůraznění zásad fair play se žáci od 3. od 9. třídy, kteří byli rozděleni do pěti družstev a oděni do rozlišovacích dresů, rozptýlili po hřišti a začali pod dohledem olympioniků a trenérů z řad vyučujících trénovat. Nejprve nanečisto, pak s měřením časů, aby se jednotlivé týmy mohly mezi sebou porovnat. Na správné provádění cviků dohlížel Oldřich Svojanovský. Stanovišť bylo celkem pět Tomáš Verner připravil trénink na rozvoj rychlosti a koordinace. Děti si vyzkoušely i T-běh, který kombinuje běh vpřed s přísuny bokem, dále kutálení tří míčů zároveň a dvě různé opičí dráhy se žíněnkou, obručemi, lavičkou, míči, kladinkou nebo střelbou na branku. Pro nejmladší děti byla připravena také opičí dráha s Bobíkem. V průběhu celé akce stihli olympionici i Bobík rozdat spoustu fotografií a autogramů. Bobík se nejvíce zapotil s našimi nejmenšími, kteří se chtěli pohoupat v jeho náruči. Po dokončení kruhového tréninku, byl vyhlášen vítězný tým a všichni sportující dostali drobnou odměnu. Na závěr programu se děti s patrony víceboje vyfotily a vystály si frontu na podpis nebo foto s Tomášem Vernerem. Zúčastnili jsme se prvního ročníky Maratonu mezi letadly Ve středu 20. května si třicet žáků ze a 8. ročníku naší školy zaběhlo maraton neuvěřitelných 42 km 195 m. Trať pokořili v čase 2 h 48 min. (světový rekord 2:02 muži, 2:15 ženy). Závodu se zúčastnilo celkem 7 družstev, 6 bylo ze SŠ letecké Kunovice a 1 družstvo naše. Běhalo se štafetově, každý člen našeho družstva uběhl asi 1400 m. Od začátku bylo jasné, že jsme nepřišli měřit síly se silnějšími soupeři. Našim cílem bylo to dát a hlavně za kolik. Prognóza paní učitelky byla tři a půl hodiny. Se svým výkonem 2:48 hodin jsme byli maximálně spokojeni! Celkově jsme obsadili 7. místo, ale v kategorii základních škol jsme neměli konkurenci, takže první. Žáci během dopoledne také zvládli prohlídku výroby místních letadel L 410 a to se hned tak někde nevidí. Celou akci zorganizovala SŠ letecká Kunovice, které tímto moc děkujeme za pozvání a krásně sportovně strávené dopoledne. Exkurze do Osvětimi Ve středu 20. května jsme my, žáci devátých tříd, vyrazili na exkurzi do koncentračních táborů v Osvětimi (Auswitz) a Březince (Birkenau). Patronem celého výletu byl PhDr. Pavel Kočí. V táborech nás prováděli dva kvalifikovaní průvodci, a i když si jen těžko dokážeme představit hrůzu, kterou lidé v koncentračních táborech zažili, díky nim máme o utrpení v táborech jasnější představu. Všichni jsme si z exkurze přivezli zajímavé vědomosti a ty by měly být předávány dalším generacím, aby lidstvo nezapomnělo. Oslava Dne matek se líbila Ve středu 20. května odpoledne se školní tělocvična naplnila maminkami a dalšími rodinnými příslušníky, kteří přišli spolu s dětmi I. stupně oslavit Den matek. Děti se svými třídními učitelkami nacvičily slavnostní program, kterým chtěly maminkám poděkovat za jejich lásku, péči a trpělivost. V programu plném básniček, písniček, tanců a pohádek se všichni dobře bavili a strávili příjemné odpoledne. Bodovali jsme v okresním kole SUDOKU V úterý 26. května se vítězové školního kola SUDOKU zúčastnili okresního kola, které se uskutečnilo na ZŠ UNESCO. Naši reprezentanti tentokrát zabojovali a Tereza Ondrová z VIII. třídy vybojovala ve své kategorii 3. místo, Markéta Šilerová ze VII. třídy skončila na 4. místě, David Kosek ze VI. třídy, který poprvé reprezentoval v okresním kole, skončil ve 2. polovině soutěžících. Strana 8 2/2015

9 Základní škola U Pálenice Uznání od zahraničních kolegů Výměnou poznatků a slovy uznání pro náš pedagogický tým i pro všechny žáky skončily v květnu a v červnu dva studijní pobyty zahraničních učitelů v naší škole. Na stáži jsme přivítali kolegy ze Španělska a poté finské učitele. A jejich dojmy? Byli jsme hodně překvapeni, jak je škola skvěle vybavená nejmodernější výukovou technikou. Třeba interaktivní tabuli máte skoro v každé třídě, my máme dvě v celé škole, a to jsme ve srovnání s tou vaší dvojnásobně větší škola, konstatovali španělští učitelé Maria a Miquel. A moc se nám líbily vaše vyučovací metody. Komunikace s žáky, výrazná interaktivita. To, jak vedete žáky k vzájemnému i k vlastnímu hodnocení. Jsou to sice metody, které také používáme, ale méně často. Návštěva ve vaší škole nás motivovala k tomu, abychom se o to pokoušeli pravidelně, doplnili Španělé. Potěšily i nás poznatky, které našemu pedagogickému týmu předali Tuulikki a Aleksi ze školy ve finském městě Sonkajärvi. Je vidět, že máte rádi svou práci. Líbilo se nám, jak komunikujete s žáky, na kterých bylo vidět, že je výuka baví, všimli si Finové. Studijní návštěvy jsou součástí evropského programu Erasmus plus. A stejně jako jezdí zahraniční učitelé na stáže k nám, cestujeme nebo budeme cestovat také my po evropských školách. Trojice našich vyučujících už má za sebou týdenní stáž v Severním Irsku a během příštího školního roku čekají další naše učitele pobyty ve Finsku, v Maďarsku, v Itálii, ve Slovinsku a ve Španělsku. Budou sledovat výuku svých kolegů, někteří budou v zahraničních školách také týden učit. Skvělé výsledky v celonárodních testech Výrazně nadprůměrných výsledků v celonárodních srovnávacích testech dosáhli opakovaně žáci naší školy. Po deváťácích, kteří se už v listopadu zařadili mezi nejlepších dvacet procent testovaných škol, zopakovali v květnu podobný výsledek čtvrťáci a sedmáci. Čtvrťáci absolvovali testy zaměřené na čtenářskou gramotnost, které ověřovaly základní dovednosti, jako jsou především získávání informací, vyhodnocení textu a následné zpracování informací. Výsledek testu nás zařadil mezi nejúspěšnější školy. A uspěli také sedmáci. V celostátní konkurenci dosáhli výsledku, který naši školu zařadil mezi nejlepších třicet procent všech testovaných škol. Ještě příjemnější je zjištění společnosti Scio, podle kterého naši učitelé umí využívat studijní předpoklady žáků a pomoct jim k výsledkům, které jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Dvojnásobný úspěch v mezinárodní konkurenci Děvčata, čeká nás nová výzva! Tentokrát se zapojíme do 11. ročníku literární soutěže pro děti Týká se to také tebe Zelená planeta, prohlásila češtinářka Libuše Kubenová. Těmito slovy přivítala na konci března děvčata v kroužku Tvůrčí psaní. A pak to začalo. Hodiny povídání, psaní, oprav 2/2015 a přepisování. A tvrdá práce se vyplatila. Jindřiška Marková z 6.A obsadila v konkurenci mladých spisovatelů z České republiky a Slovenska krásné 2. místo. Deváťačka Markéta Hromadová získala ve své kategorii třetí místo. Propsala se mezi elitu O další literární úspěch se zasloužila Gabriela Poncarová z 6.A. V rámci soutěže Rosteme s knihou, v konkurenci více než dvou a půl tisíc soutěžních příspěvků, skončila naše žákyně na úžasném čtvrtém až desátém místě. Gabča byla hodně překvapená, takový úspěch nečekala. Věřím, že ji to povzbudí a bude motivována i k dalším literárním aktivitám, uvedla češtinářka Libuše Kubenová. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, kterou podporuje i Ministerstvo kultury ČR, proběhlo 15. května na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha Překvapilo mě, že jsem z desítky nejúspěšnějších byla úplně nejmladší, dodala skromně Gabča, když se plná dojmů vrátila z Prahy. Po Zlatém oříšku boj o Zlatý list Velkou radost odstartovala jedna velmi krátká SMS zpráva, která přišla na mobil paní učitelky Hlůškové. Text zněl prostě: Vyhráli! Nezasvěceným musíme oznámit, že náš tým ve složení Lucie Herbánská, Ondřej Kavka, Eliška Kostrhunová, Lucie Kydlíčková, Nelly Olbertová a Kamila Sochorcová zvítězil v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list a postoupil do národního kola. Krajské kolo se odehrálo ve čtvrtek 20. května v Maršově poblíž Uherského Brodu a prověřilo přírodovědné znalosti všech 138 účastníků soutěže. Národní kolo je finálovým vyvrcholením celé soutěže, na kterém se na konci června setkají nejlepší kolektivy z krajských kol. Je to týdenní akce s množstvím exkurzí a dalšího programu. Účastníkům se intenzivně věnuje řada odborníků v oblasti přírodovědy, ekologie a ochrany přírody. Moc se těšíme. Celý týden mimo školu a v přírodě? To bude super, reagovali na postup mladí přírodovědci. Psali povídky, psali básně Pod názvem z titulku tohoto článku se už tradičně koná literární soutěž, kterou pro děti pořádá Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. A naše škola se pravidelně nejen účastní, ale taky sbírá úspěchy. Ani letošní rok není výjimkou. Naši zástupci, Martina Žufanová z 9. třídy a Dominik Ptáček ze 4.A, zabodovali v krajském měřítku. Martinina práce odbornou porotu zaujala natolik, že její práci vyhodnotila jako vítěznou, a Dominik si odnesl krásné 2. místo. Téma pro letošní rok bylo poměrně náročné, žáci se zabývali židovskou tematikou (uherskohradišťská synagoga stojí už 140 let). strana 9

10 Zázraky světa II benefiční koncert Zlatého oříšku V pátek 29. května 2015 se na nádvoří Panského dvora uskutečnil další benefiční koncert ve prospěch DZP Na Bělince. Jeho organizátory byly ZŠ U Pálenice a DZP Kunovice Na Bělince s významnou podporou města Kunovice. V programu koncertu vystoupili vítězové soutěže Zlatý oříšek a žáci ZŠ U Pálenice, klienti z DZP Kunovice Na Bělince, skupina Pool, žáci ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Kunovice, a Lubomír Holzer s muzikoterapeutickým orchestrem. Záštitu nad koncertem převzaly členka rady Zlínského kraje Mgr. Taťána Valentová Nersesjan a starostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková. Tolik faktografie. A jaké měli aktéři koncertu pocity po jeho skončení? Andrea Olbertová, učitelka ZŠ U Pálenice: Pocit obrovské radosti, štěstí a hrdosti, že máme u nás v Kunovicích děti, které chtějí pomáhat druhým. Připomenutí si, že má smysl věnovat svůj čas a energii dětem, které jsou ochotny obětovat volný čas pro handicapované kamarády. Zázraky světa se opravdu udály. Spojily se nejen dva zcela odlišné světy hudby, ale také došlo ke spojení všech, kteří na koncert zavítali. Hlavou mi probleskly dny, kdy jsem si nebyla jistá, zda to všechno s páťáky opravdu zvládneme. A zvládli jsme to. Nejen díky Bělince a organizační spolupráci Pavla Haška, ale také díky obrovskému nadšení Evy Lorencové. Zvládli jsme to také díky bezva lidem z naší školy U Pálenice a ze ZUŠ Uherské Hradiště, pobočky Kunovice. Zvládli jsme to díky kapele POOL, která nám nejen zapůjčila svoje hudební nástroje, ale také pomohla školní kapele s jejím prvním živým vystoupením. A zvládli jsme to díky paní starostce, která přijala naše pozvání a převzala záštitu nad touto skvělou akcí. Samozřejmě jsme to zvládli také díky divákům, kterých bylo opravdu mnoho, a svým potleskem nám dodávali odvahu. Tento den byl vyvrcholením naší vzájemné spolupráce s Domovem na Bělince. Rozhodně se však tímto zážitkem naše cesty nerozchází. Již nyní mohu potvrdit, že Zlatí oříšci mají své následovatele v řadách mladších spolužáků, kteří také chtějí pomáhat. Jsem ráda, že žiju ve městě, kde nejen dospělým, ale i dětem, není lhostejný život těch, kteří naši pomoc potřebují. A můj největší dík a obdiv patří všem zaměstnancům Domova na Bělince, kteří svým klientům každodenně zpříjemňují život u nás v Kunovicích. Pavel Hašek, vedoucí DZP Na Bělince: Pro mne je nejradostnější zjištění, že se v májový podvečer sešlo v srdci Kunovic, na nádvoří Panského dvora, několik stovek lidí. Ti úplně malí i ti, co už hodně pamatují, účinkující i ti, co přišli zhlédnout vystoupení svých ratolestí nebo šli náhodou kolem, lidé bez handicapu i s handicapem. Přišli proto, že tam chtěli být. A vytvořili jeden celek, který si to, myslím, užil. Lidé se mě ptali, proč se to vlastně jmenuje Zázraky světa II. Odpověděl jsem jim, že právě před rokem se při příležitosti 20 let od založení našeho Domova konal na stejném místě muzikoterapeutický koncert s názvem Zázraky světa, jehož hosty byli Jura Pavlica s Hradišťanem. A myslím, že to tehdy mnohým účastníkům připadalo jako malý zázrak: lidé bez handicapu mistři svého oboru se setkali a spojili s lidmi s handicapem a krásně to fungovalo! A proto tedy letos, na stejném místě, v poněkud jiném složení Zázraky světa II. Chci moc poděkovat Andree Olbertové, duši celé akce, i jejím, dnes už bývalým páťákům držitelům Zlatého oříšku, který získali zejména za perfektní několikaletou spolupráci s naším Domovem. Těch dosavadních pět roků nepřineslo pouze toto ocenění, ale hlavně poznání, že nejmladší generace pohlíží na lidi s postižením jako na své kamarády. Že dokážou žít vedle sebe, vzájemně se poznávají, navštěvují a obohacují. Můj dík za toto setkání patří také Evě Lorencové, zaměstnankyní Domova a zapálené muzikoterapeutce, která dokázala dát dohromady veliký muzikoterapeutický orchestr, městu Kunovice a samozřejmě všem, kteří svým dílem přispěli ke zdaru koncertu. A jaké dojmy z koncertu měly děti ze Zlatého oříšku? Koncert byl prima zážitek, líbil se mi. Jediným mínusem bylo, že jsem byl potom docela unavený. Bylo strašné vedro. Diváci po přestávce neodešli, a to se mi líbilo. Myslel jsem, že to bude hodně těžké. Nakonec to tak nebylo. Byl jsem unavený, ale bylo to super. Rád bych si zopakoval, jak hrála a zpívala školní kapela. Bolely mě ruce od bubnování. Koncert se mi líbil, nikdy na něj nezapomenu. Moc jsme si ho užili. Zpívali jsme mnoho písní. Líbilo se mi, jak jsme dostali drinky od holek z hotelovky. Musela jsem vydržet při hraní na bubny, svítilo mi slunce do očí. Koncert se mi líbil, ale příprava byla velmi únavná. Nakonec se vše povedlo. Líbilo se mi bubnování s Bělinkou a panem Holzerem. Mám z toho skvělý zážitek, také se mi líbil náš stánek s plyšáky. Pozitivní bylo, že na jevišti byl stan, a ten nás kryl. Pozitivní nebyla tréma. Den se spolužáky a kamarády z Bělinky byl moc fajn. A hrát přes velkou aparaturu se zvukaři, to se jen tak někomu nepodaří. Koncert byl podle mě podařený. V pokladničkách bylo Kč a už se těším, co za to Bělince koupíme. Určitě nějaký dárek, ze kterého budou mít radost i užitek. Co dodat? Zázraky se dějí! Koncert, který se konal poslední květnový pátek v kunovickém Panském dvoře, je toho jasným důkazem. red Strana 10 2/2015

11 DESETILETÉ TETIČKY Z KUNOVIC V horkém sobotním odpoledni 6. června 2015 oslavil v Kulturním zařízení Pálenice kunovský ženský pěvecký sbor Tetičky deset let svého působení. Dobrá nálada, zpěv, veselí, optimismus a přátelství byly hlavními prvky celého odpoledne. Myšlenka na založení sboru napadla Antonii Štěrbovou v roce Oslovila své kamarádky a známé v důchodovém věku a na jaře dalšího roku, při vyrábění růžiček na jízdu králů, už si spolu notovaly. Poprvé se představily o pár dní později, při slavnostním ceremoniálu udělování Ceny Rudolfa II. městu Kunovice, zpívaly při předvádění pentlení nevěsty. Úspěch u diváků Tetičkám dodal odvahy a pustily se s vervou do zkoušek a nácviků. Scházejí se každý týden a jaksi samozřejmě se staly neodmyslitelnou součástí kulturního života v Kunovicích, kde vystupují při nejrůznějších příležitostech. A jejich vystoupení se neomezují jen na Kunovice. Prvním pohostinským místem byly Vnorovy, od té doby však bylo nejrůznějších vystoupení v regionu, ale i v zahraničí - např. přehlídka pěveckých sborů v polských Zebrzydovicich či téměř pravidelná vystoupení ve Staré Turé na Slovensku, opravdu nepočítaně. Tetičky svým zpěvem rozdávají radost všem, kdo mají smysl pro slovácké písničky a svou vitalitou dávají příklad mnohým podstatně mladším. Při sobotní oslavě se sešla celá řada gratulantů v čele s kunovickou starostkou Ivanou Majíčkovou a místostarostou Pavlem Vardanem. Popřát přijely také soubory, s nimiž se Tetičky setkávají při nejrůznějších příležitostech: Ženský sbor z Hroznové Lhoty, Děvčice z Kněžpola, Tetičky z Dolněmčí, Mažoretky z Ostrožské Lhoty a také Mužský sbor z Kunovic. Během programu zazněla celá řada přání i gratulací veršovaných a v jazyce běžném, za seniory z Hluku přednesla zdravici paní Míla Morozová, za seniory domácí pak předseda MO STP v ČR Jaroslav Hanák. V rámci programu bylo také slavnostně pokřtěno první zvukové album nazpívané Tetičkami, nazvané Na Kunovskej dolině, které zachycuje více než dvě desítky písniček, které Tětičky zpívají nejraději. Ny vytvoření alba se kromě Tetiček podílel také Pavel Bartošík, který byl společně se starostkou Ivanou Majíčkovou a místostarostou Pavlem Vardanem jeho kmotrem. Šňůru gratulantů uzavírala cimbálová muzika Lintavěnka a poslední slovo patřilo cimbálové muzice Kunovjané, při jejímž cimbálu se besedovalo, zpívalo a oslavovalo ještě dlouho po skončení oficiálního programu. Zdeněk Kučera 2/2015 strana 11

12 Projekt My koupališti a oni Labyrintu Do centra sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním přicházejí lidé mezi 18. až 64. rokem, kteří mají zkušenost se schizofrenií, depresemi, nespavostí, úzkostmi. Tato nemoc je omezuje v mnoha věcech, mimo jiné užívají léky, které jim mnohdy brání zapojit se do pracovního tempa. Způsobují jim velkou únavu, narušují pozornost, soustředění aj. To je však jediné, co je odlišuje od nás ostatních. Stojí s námi na autobusové zastávce, nakupují v marketu, sedí vedle nás v kině. I přesto se cítí jinak. Často hledají svůj smysl života, své hodnoty. Cítí se nepotřební, neužiteční. Naše zařízení se snaží o jejich podporu na cestě za sebou samým Kdo jsem a jaké role v této společnosti zastávám? Proto jsme se rozhodli uskutečnit tento projekt, který má dokázat, že i jejich práce může mít smysl. Kontaktovala jsem dvě dámy, které se v současné době starají o provoz kunovického koupaliště Ivanu Němcovou a Jitku Hartmanovou a navrhla jim, že pro ně vyrobíme v naší keramické dílně podnosy a ony našim uživatelům umožní jednorázový vstup na koupaliště a přidají nějaké Noc kostelů doprovodilo vyzvánění zvonů V pátek 29. května proběhla v České republice Noc kostelů, do které se zapojila i naše farnost. Noc kostelů je každoročně pořádaná akce na přelomu května a června a nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev a víru. Noc kostelů buduje prostor pro setkání v atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. Při Noci kostelů bývají často zpřístupněna běžně nepřístupná místa, což spolu s atmosférou noci (večera) dává příležitost oslovit co nejširší veřejnost. Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se v roce 2009 rozšířila z Rakouska. Naše farnost se poprvé připojila 1. června Více informací ohledně Noci kostelů mohou zájemci najít na webové stránce: Letošní ročník byl v Kunovicích zahájen mší svatou, po které následovala májová pobožnost. Poté přišlo za doprovodu zvonů oficiální zahájení. Když zvony dozněly, byli návštěvníci seznámeni s historií naší farnosti a kostela malé občerstvení. A protože jsou to podnikatelky s dobrým srdcem, moji nabídku přijaly. Naši uživatelé se pustili do výroby originálních podnosů, kdy kombinují keramickou hlínu se sklem. Každý se může přijít přesvědčit o tom, jak budou podnosy vypadat. Možná si říkáte, proč uživatelům za jejich práci nezaplatíme penězi. Odpověď je jednoduchá. Nejsme chráněná dílna, která zaměstnává lidi se zdravotním omezením. My lidi nezaměstnáváme, jen je podporujeme v tom, aby se cítili součástí světa kolem sebe. Na koupališti budou připraveny i letáky, které prezentují naše zařízení. Budeme rádi, když podnosy udělají radost a službu každému, kdo je na koupališti využije. Přeji všem krásnou letní sezónu! Více se o našem zařízení dovíte na stránkách: Mgr. Michaela Hubíková sv. Petra a Pavla, dále se mohli zaposlouchat do vystoupení žáků ZUŠ Uherské Hradiště pobočka Kunovice. Po tomto vystoupení následovalo vyhodnocení tří kategorií výtvarné soutěže s názvem: Namaluj kunovický kostel. Následoval další hudební vstup, tentokráte v podání naší scholy, a krátké seznámení s životem a působením kunovického rodáka P. Petra Jiříčka. Při této příležitosti byl představen velmi krásný dar portrét P. Petra Jiříčka. Tento portrét nechal vyhotovit P. PhDr. Vladimír Teťhal, jehož maminka portrét zaplatila a věnovala naší farnosti. Celá Noc kostelů byla zakončena nádhernou adorací Nejsvětější svátosti. Po celou dobu bylo možné nahlédnout do farních kronik a prohlédnout si velmi zdařilé dětské výtvory ze soutěže Namaluj kunovický kostel. Jelikož jsou výtvory v kostele vystaveny i nyní, mohou případní zájemci do našeho kostela zajít na kteroukoliv mši svatou, po které si tyto výtvory můžou prohlédnout. Jelikož jsem byl jedním z účinkujících, doufám, že nebude znít pyšně, že považuji letošní ročník za velmi zdařilý, jedinou kaňkou bylo snad jen to, že do konce nabitého programu zůstala jen hrstka nadšenců. Každopádně velké Pán Bůh zaplať našemu panu faráři P. Jaroslavovi Poláchovi a ostatním organizátorům za tuto skvělou akci. Jaroslav Šiler Ze života honebního společenstva V jarních měsících členové Honebního společenstva Kunovice čistili zásypy pro drobnou a spárkatou zvěř od starých plev a zbytků krmiva, dezinfikovali je vápnem a připravili pro nastávající letní období. Součástí těchto pracovních aktivit je také oprava posedů a kazatelen. V závěru května zorganizovalo sdružení pro své členy cvičné střelby na střelnici Salaš. Byla zde příležitost zopakovat si postupy k zajištění bezpečnosti střelby a taky dovednosti při střelbě brokovnicí na asfaltové holuby. Při nastávající lovecké sezoně je to velmi důležité k předcházení mimořádným událostem. Nejlepším střelcem byl vyhodnocen Miroslav Junaštík, který z 20 ran zasáhl 15 asfaltových holubů. Myslivci měli možnost také seřídit si své kulovnice při střelbě na 100 metrů vzdálené cíle. Ing. Jan Prachař, Ph.D., kronikář Honebního společenstva Kunovice Strana 12 2/2015

13 Životní jubilea našich spoluobčanů V měsíci červenci tohoto roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Marie Pšurná, 93 let Marie Stašková, 91 let František Vyoral, 85 let Ludmila Zajícová, 80 let V měsíci červenci 2015 oslaví 65 let společného života manželé Marie a Vladimír Galuškovi. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz). Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: , mobil: , Zemřel kostelník s velkým K Ve středu 3. června jsme se rozloučili s dlouholetým kostelníkem panem Františkem Hanáčkem. Že toho udělal mnoho pro kostel i farnost, asi většina občanů Kunovic ví a ví pravděpodobně i to, že byl dlouholetým členem Orla, KDU-ČSL, že to byl i skvělý zahradník. Vlastně asi není Kunovjana, který by ho neznal a nevěděl, že všechno, do čeho se pan Hanáček pustil, dělal naplno. Co už ale možná lidé nevědí, je to, jak se staral, aby byli kunovští ministranti u oltáře řádně upraveni. Nekompromisně vyžadoval, aby naše oblečení mělo přesnou délku, aby nebylo ani moc krátké, ale ani moc dlouhé. Také dbal na to, abychom nebyli u oltáře rozcuchaní a abychom se u oltáře řádně chovali. Zároveň však nezapomínal před mší potěšit a povzbudit svým slovem. Byl nám tak velkým vzorem nejen svou zbožností a pracovitostí. Na svou pracovitost si však také od nás vyslechl řadu vtípků. Budiž nám omluvou to, že byly myšleny v dobrém, i to, že ukazovaly, jak ho máme rádi. Pan Hanáček byl prostě muž na správném místě. Když jsme se tedy dozvěděli, že nás k věčnému životu předešel pan Hanáček, kterému v Kunovicích neřekl nikdo jinak než zahradník, věděli jsme, že nám v Kunovicích nebude chybět jen zahradník s velkým Z, ale také kostelník s velkým K. Čest jeho památce! Kunovští ministranti Jak jsme slavili u důchodců Den matek Každý rok je máj časem lásky. V tomto měsíci ale slavíme také svátek našich matek, maminek, babiček a prababiček. V tomto duchu se nesla i členská schůze, kterou jsme my, důchodci, uspořádali v pátek 15. května ve sportovní hale Kunovicích. Sešli jsme se v hojném počtu a s dobrou náladou. Předseda pan Hanák všechny přítomné přivítal a popřál maminkám k jejich svátku. Také místostarosta Pavel Vardan se připojil se svým blahopřáním. Když byly předány dárky oslavencům, kteří se letos dožili kulatých a půlkulatých narozenin, zazpívaly Tetičky, jak jinak, než písničky o maminkách. Přestože část souboru byla na akci v Praze, navodily Tetičky svým vystoupením slavnostní atmosféru. Poté přišly na řadu děti ze souboru Kunovjánek se svou muzikou. Jejich vystoupení bylo protkáno básničkami pro maminky. Při této příležitosti mnozí z nás zavzpomínali na své dětství, kdy jsme tvořili přáníčka, srdíčka a přednášeli básničky o očích a lásce maminčině. Vystoupení s dětmi připravily vedoucí Kunovjánku Pavla Hrdlíková a Romana Hanušáková. Za to jim patří velký Koupím pozemek zahradu v Kunovicích od výměry 200 m 2 na ovocný sad. Kontaktní telefon: dík. Po pohoštění se rozproudila volná zábava. Kdo hrál? Samozřejmě pan Koutný, který nás svými vystoupeními těší už řadu let. Zábava nám vydržela do pozdních hodin, zpívalo se, tančilo a besedovalo. A kdy se zase potkáme? No přece na Kateřinu to se bude konat tradiční zábava, při které nebudou chybět naši přátelé ze Staré Turé. Už se všichni těšíme! Chcete být u toho? Přijďte mezi nás a uvidíte, že i my dříve narození se dokážeme dobře pobavit. Za všechny důchodce Marie Černíková Plán akcí ZO STP Kunovice ČERVEN zájezd do ZOO Lešná týdenní pobyt Luhačovice týdenní pobyt Luhačovice ČERVENEC posezení s grilováním na Pálenici SRPEN zájezd do termální kúpele Podhajská ZÁŘÍ týdenní pobyt v Rýmařově ŘÍJEN zájezd na zámek Buchlovice a hrad Buchlov zájezd do Vídně Schönbrun a památky LISTOPAD týdenní pobyt Luhačovice přátelské posezení se seniory ze Staré Turé 2/2015 strana 13

14 Májový dřevorubec potřetí Mužský pěvecký sbor z Kunovic uspořádal již 3. ročník Májového dřevorubca soutěžní kácení máje spojené s kulturním doprovodem. V minulých dvou letech organizátoři akcentovali účast spřátelených mužských sborů z regionu, ale s ohledem na malý zájem ze strany veřejnosti, vsadili letos na soubory z Kunovic. Zjistlili jsme,že místní folkloristé se scházejí, jen párkrát do roka a to na jízdu králů a hody a to ještě ne všichni, tak jsme si řekli, proč bychom se nepokusili zdejší folklorní sílu spojit dohromady a lépe se poznat, vysvětluje změnu dramaturgie akce vedoucí kunovských mužáků a duchovní otec celé akce Pavel Bartošík. A proto jsme na Májového dřevorubce pozvali všechny místní soubory i sbory. Ačkoliv mezi nejmladším a nejstarším účastníkem byl rozdíl téměř půl století, nálada byla vynikající, přibližuje atmosféru akce. Májovým dřevorubcem roku 2015 se stal Bronislav Kozelek, který svou zručnost a fortel potvrdil přeseknutím hned dvou špalků, které z máje zbyly. Hlavní cenou byl demižón slivovice to už za trochu námahy určitě stojí! red Vítězní verbíři z Handrláčku V neděli 31. května se ve Starém Městě uskutečnilo subregionální kolo dětského verbuňku oblasti Hradišťské Dolňácko a Uherskohradišťsko. Určilo postupující účastníky do národního kola, jež se tradičně koná v rámci festivalu Kunovské léto. Ve svých kategoriích zvítězili členové DFS Handrláček Radovan Siman a Petr Polách, kteří v sobotu 20. června na hradišťském Masarykově náměstí před početnou odbornou porotou usilovali o vavříny nejvyšší. Petr v hradišťském klání ve své kategorii zvítězil a postupuje do Strážnice, Radovan za svůj výkon získal stříbrný stupínek na pomyslných stupních vítězů. red Strana 14 2/2015

15 U Hrubého boru Záhady kolem jízdy králů VII. Nejznámějším lidovým výkladem původu jízdy králů je pověst, že je to památka na krále, který prchal naším krajem do Uher po prohrané bitvě, která se měla odehrát v okolí Uherského Hradiště. A občas zaznělo i jméno krále Matyáš, zeť českého krále Jiřího z Poděbrad. Dá se snad i říci, že jméno uherského krále Matyáše je na jihovýchodní Moravě v povědomí především zásluhou oné pověsti. Místo památné bitvy, z níž uherský král tak neslavně utíkal, zůstalo v paměti krajiny i lidí. A podnes je označeno torzem borovice, která před stoletím vévodila celému kraji. Tento Hrubý bor, jak byl mohutný solitér tyčící se v rovině pojmenován, se v minulosti stal oblíbeným cílem vycházek a výletů. Dnes už jen pahýl připomíná někdejší majestát stromu, jehož život před půlstoletím ukončil blesk. Genius loci tohoto místa ve třicátých letech minulého století výstižně vyjádřil uherskohradišťský malíř a publicista Jaroslav Melichárek, který strom zažil ještě v plné slávě: Uprostřed polí, zdvíhajících se po kopcích, nechali vesničané velké rozložité borovici místečko, které neorají. Je prý stará už přes 400 roků. Dívá se s návrší do úrodného úvalu Dolnomoravského a dýchá vzpomínkami půl tisíce let, které přecházely s větrem její hadovitou, otužilou korunou. Jdete-li kolem, táhne vás z cesty, abyste se jí dotkli. Je nabitá zářením síly, která z ní přímo srší. Je to její řeč Boží. Kopce se svažují k západu, přes Moravu jsou doplňovány buchlovskými lesy s hradem. Kněžpole, Hrádek, Bílovice, Včelary, Jarošov, Topolná, Napajedla, v dálce Hostýn, za kopcem Svárov, březolupské lesy, Šarovy, Nedachlebice leží v tichu dálky před námi. A nahoře černá koruna Hrubého boru a nebe, nic víc než modré nebe. Děsíme se velikosti prostoru a věčnosti proti těm titěrným domečkům a vesnicím. Minulost jest zde ukryta v klidných lánech, návrších a lesích! Nic nemluví, nepovídají, ani Hrubý bor ne. Mlčí, jenom tmavé větvičky se chvějí. Čeká stále, jako my stále na něco čekáme. Dívá se, stojí a dívá se, mlčí na tomto krásném místě; velký pokojný Hrubý bor. A přece toho tolik mlčky vypravuje. Dnes je místo opuštěnější než kdysi, ale ne zcela, neboť leží na křižovatce značených turistických cest. Do Mistřic je to odtud jen kilometr, po pěti do Popovic a Hradčovic. Východním směrem do Brodu je to odtud stejně daleko jako západním do Hradiště jedenáct kilometrů. Byl tedy bor kdysi vysazen právě v polovině vzdálenosti mezi oběma městy. Nedaleko Hrubého boru poutá pozornost kříž pod vzrostlou lipou, který sem v roce 1928 ku cti a slávě Boží věnovala Anna Bilavčíková. Pro nás je však důležitější nápis na dodatečně vsazené desce: Zbožná vzpomínka po pěti stech letech na ty, kteří v těchto místech nebo v blízkém okolí padli pro boj mezi knížetem Jindřichem, synem Jiřího z Poděbrad, a uherským králem Matyášem Korvínem, dne 2. listopadu Odpočiňte v pokoji po boji. Říká se, že se zde nalézá hrob hejtmana, který se pokoušel zastavit prchající uherské vojsko. Po bitvě zde byl i pochován a na jeho náhrobním kameni vytesán jílec meče a letopočet. Kam se náhrobní kámen kunovjan poděl, již nikdo neví. Hroby, ovšem mnohem starší, však v okolí jsou. V blízkém lese jménem Neráz je celé mohylové pole. A o co tedy vlastně v pověsti jde? Zavádí nás do 15. století, do doby česko-uherské války. V té válce proti sobě stáli český král Jiří z Poděbrad a již zmíněný uherský král Matyáš Korvín. Na válečných operacích, které se velkou měrou odehrávaly právě na Uherskohradišťsku, se podíleli i oba Jiříkovi synové, knížata Jindřich a Viktorin, velící českému vojsku. Město Hradiště, na strategickém místě na ostrově v řece Moravě, obehnané pevnými hradbami, stálo v cestě každému dobyvateli, ať přicházel podél Moravy z jihu, anebo vstoupil do země průsmyky přes Bílé Karpaty a podél Olšavy. Připomeneme si, že Jiří, ochránce kompaktát a husitského dědictví, byl papežem Pavlem II. prohlášen za kacíře a byla proti němu vyhlášena křížová výprava. To se náramně hodilo ctižádostivému zeti Matyáši, který v tom viděl příležitost, jak rozšířit uherské království nejdříve o Moravu a posléze i o českou korunu. Vyhlášení klatby nad Jiřím z Poděbrad tak legalizovalo vpád Matyáše v čele křižáckých vojsk na Moravu v roce Do konce srpna obsadila jeho vojska Strážnici a Veselí a do zimy se jim podařilo získat téměř celou Moravu. Matyášovou baštou se stalo město Uherský Brod; zvláště dobré vztahy měl prý s tamními dominikány. I mnohá další města se podrobila Matyášovi a z královských měst nakonec na celé Moravě zůstala věrna králi Jiřímu jen dvě Uničov a Uherské Hradiště. Zvláště Hradiště vzhledem ke své strategické pozici bylo Matyášovi trnem v oku, a proto se je snažil za každou cenu dobýt. Stálo v cestě jeho vojsku pohybu od Uherského Brodu do Moravy. A tak právě Uherskohradišťsko zažilo v této válce četné pohyby a přesuny vojsk obou panovníků, mnohá menší střetnutí i několik bitev, obléhání, dobývání města a nakonec i plenění a drancování osad, které byly vydány všanc vojenským oddílům obou armád. V roce 1469 tisíc jezdců a pět tisíc pěších podporovaných těžkou střelbou oblehlo město Hradiště. Matyáš, jenž se nechal v Olomouci korunovat za českého krále, měl ležení na levém břehu Moravy u Ma- Hrubý bor, mysteriózní místo v Poolšaví. Právě v těchto místech se konala bitva, která vstoupila do legend. řatic a dal na město střílet z těžkých kusů, ale bezvýsledně, byť posádka, která je bránila, nebyla nijak veliká. Tvořilo ji pouze 350 mužů pod velením královského hejtmana Heralta Obešlíka z Lipultovic, jimž pomáhali i měšťané. Dobýt město se ani po několika pokusech nepodařilo, Matyáš odtáhl a položil se u Uherského Brodu. Čekal na příležitost. Na konci října téhož roku přitáhl Jindřich z Poděbrad k Hradišti, dobyl jednu baštu oblehatelů, pobil její posádku, dvě stě vojáků, a vzniklým otvorem předal obléhaným zásoby. Vyhladovělým obráncům přišla tahle pomoc v pravý čas. Nicméně i Jindřich si byl vědom, že dodávky proviantu jen prodlužují obléhání, ale situaci obléhaných nijak neřeší. Matyášovi, jehož pět šiků bylo rozptýleno mezi Brodem a Hradištěm, stačí jen počkat, až Jindřichovy oddíly, kterých bylo zapotřebí i jinde, odtáhnou. A tak se Jindřich rozhodl využít lsti. Příště: O prchajícím králi Jiří Jilík 2/2015 strana 15

16 Vítání občánků V sobotu 6. června 2015 v klenbovém sále Panského dvora slavnostně přivítala starostka města Kunovice Mgr. Ivana Majíčková, MBA, jeho nové občánky. Jsou jimi: Eliška Malíková, Karolína Kuchařová, Matyáš Hrstka, Jonáš Antonín Fridrich, Richard Hróz, Sebastian Marovič, Jindřich Semenka, Jakub Kusák, Matěj Urban, Tobias Keňo, Samuel Vlachynský, Anna Rathúská a Jiří Janků. Obřad zahájila děvčátka z dětského folklorního souboru Kunovjánek pod vedením Mgr. Pavly Hrdlíkové, o hudební doprovod se postarala paní Hana Kvasničková. Ivana Lůčná, matrika Den dětí s Kunovským centrem mládeže Každý rok děti netrpělivě očekávají svůj svátek. Letos ho oslavily už popatnácté s Kunovským centrem mládeže (KCM) v sobotu 30. května u Farního domečku v Kunovicích. Počasí nám přálo, a tak se mohlo vše odehrát venku. Každý soutěžící obdržel registrační kartičku, kam mu byly psány body za splnění jednotlivých disciplín. Mezi nimi nechyběly ty tradiční: lovení rybiček, střelba ze vzduchovky, střelba z vodní pistole, trefování plechovek či trefování míče do branky. Letos sice nesoutěžily děti v jízdě zručnosti ani nerozbíjely atomy, ale vyzkoušely si poslepu obout židli a projít slalomovou dráhou či potrénovat paměť při Kimově hře. Mimo bodované soutěže si děti také mohly něco nechat namalovat na obličej či samy něco nakreslit na chodník. Dobrovolníci z KCM, ministranti, děvčata z mladší scholy a jejich kamarádky se postarali o jednotlivá stanoviště. Až děti splnily všechny úkoly, měly možnost si vybrat v Tuzexu svou odměnu z široké nabídky cen. Účast byla díky sluníčku velká. Poděkování patří všem sponzorům, zejména městu Kunovice, paní Fikselové a panu Machálkovi. IVE Strana 16 2/2015

17 Novinky v městské knihovně Před prázdninami dorazila do městské knihovny další zásilka nových knih. Prázdniny či dovolená bez dobrého čtení jsou pro mnohé nepředstavitelné. Přinášíme tedy letní inspiraci včetně našeho čtenářského tipu. KRÁSNÁ LITERATURA O. Táborská Hlas pro vraha M. Kallentoft Podzimní vražda Z. Miloszewski Nezaplatitelný H. Mankell Pátá žena A. Munroová Láska dobré ženy A. Jakoubková Prodám manžela... Zn. Spěchá E. McBain Deset plus jedna J. Nesbo Policie R. S. Meyersová Pohodlné lži... J. Green Příliš mnoho Kateřin A. Quick Stíny minulosti B. Woodová Kletba svitků T. Keleová-Vasilková Kouzlo všednosti D. Steel Střípky vzpomínek V. Vondruška Husitská epopej Za časů hejtmana Jana Žižky 2. díl. M. Stěpnova Lazarovy ženy C. D. Payne Nestydaté plavky L. Kleypas Dívka s hnědýma očima T. Keleová-Vasilková Srdce v temnotách M. Váňová Babí léto J. Kuťák Sklepy architekta Hellera S. Kinsella S kým dnes budeš spát? L. Vaňková Stříbrný jednorožec E. Mozesová Korová Děti, které přežily Mengeleho I. Rottová Konec milovníka žen T. Keleová-Vasilková Pozlátko L. Genova Pořád jsem to já L. Byrne Nebeská láska J. Irving V jedné osobě NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ L. Dvořáková Kouzelné proměny ze starého nové, stylově a s přehledem I. Tomášková Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole M. Slumpová Bohémské háčkování Rovný přístup Standard handicap Friendly Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením B. Žižlavský Chřiby Studánky vyprávějí (3. díl) LITERATURA PRO DĚTI Angry Birds Stela a vajíčkový strom D. Bussellová Malá baletka Ela a narozeninové představení 6. díl D. Bussellová Malá baletka Rosa a labutí princezna 7. díl Už vím proč? Traktor M. Kunetka O Kouzelné skříňce L. Rožnovská Autíčko Karlík H. Jelínková Kos je bos H. Klimek Strašidlář Mezi námi čerty Z. Pospíšilová Případ Detektivové a falešní stěhováci LITERATURA PRO MLÁDEŽ J. Wilsonová Hvězdička D. Rusková První velký případ J. Meres Svět podle Norma Může způsobit podráždění (2. díl) J. Thomson Temný pán Navěky po škole 3. díl T. C. Brezina Případ pro tebe a Klub Tygrů Gladiátorův zlatý poklad T. C. Brezina Případ pro tebe a Klub Tygrů Tajemství tříbarevné kočky KOMIKS K. Smolíková Na hradě Bradě G. R. R. Martin Hra o trůny grafický román (1. díl) V. Bruneau Malý princ a Gargandova planeta (15. díl) R. Kirkman Živí mrtví díl DVOJJAZYČNÁ LITERATURA H. Lofting The Story of Doctor Dolittle KNIŽNÍ TIP: Olina Táborská Hlas pro vraha Příběh se odehrává v roce 1952 v Kroměříži, kdy byla zavražděna dvaadvacetiletá Marie, která byla manželkou stranického potentáta. Její údajná otrava je však zastřena záhadou a její tělo je den po smrti zpopelněno. Snažil se někdo jejím rychlým pohřbem zahladit stopy? Následné vyšetřování nepřinese uspokojivé odpovědi na všechny otázky. Dcera Anna, která se stane novinářkou v totalitním režimu, se tak pouští do pátrání na vlastní pěst VÝSTAVY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ První červnový týden byl v Městské knihovně v Kunovicích ve znamení vernisáží. Jako první se v úterý 2. června uskutečnila vernisáž s názvem Rok s komiksem. Při zahájení výstavy byly vybrány a odměněny výtvarné práce dětí a mládeže od 10 do 20 let. Vítězové všech tří kategorií získali diplomy, knižní poukázky a propagační materiály. Uskutečněná komiksová soutěž byla součástí komiksového roku 2015, na který knihovna získala dotaci Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století. Soutěže se zúčastnilo na 50 dětí a výstava bude v knihovně k vidění do konce prázdnin, resp. do pátku 28. srpna Druhá výstava výtvarných prací byla zahájena ve čtvrtek 4. června. Jedná se o výstavu prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště, pobočka Kunovice, vytvořených ve školním roce 2014/2015. Na vernisáži vystoupili žáci hudebního a dramatického oboru této školy. Také tato výstava bude ke zhlédnutí v prostorách Městské knihovny Kunovice do posledního prázdninového pátku, tedy do 28. srpna Mgr. Kateřina Bartošová, vedoucí knihovny Letní výpůjční doba Městská knihovna Kunovice upozorňuje, že v době od do je platná letní výpůjční doba a knihovna je pro veřejnost otevřena pouze v pondělí a v pátek. Děkujeme za pochopení. 2/2015 strana 17

18 Tip na prázdninový výlet Fantastické světy v ostrožském podzemí Zámek v Uherském Ostrohu nabízí svým návštěvníkům tři prohlídkové trasy. První z nich je multimediální prohlídka podzemím zámku, která je unikátním projektem v celém Zlínském kraji. Zavede návštěvníky do fantastických světů. V Křišťálové jeskyni, jejímž hlavním motivem je voda a hra se světlem, mohou návštěvníci pozorovat, jak se mění světlo v průběhu celého dne. Ve druhé místnosti je instalována interaktivní expozice Paměť světa Atlantida, která na pozadí iluze podmořského světa zachycuje poselství starých civilizací. Kromě jiného v ní lze obdivovat krásu obrazů Zdeňka Hajného a nechat se unášet měnící se kompozicí světa jiné civilizace. Po přesunu na planetu jednorožců Lukuma se všichni kochají nádhernými jednorožci, kteří se pomalu vynořují z temnoty. Odvážní si mohou vyzkoušet snímač tepové frekvence. Lze bezpochyby konstatovat, že právě tato prohlídková trasa katapultovala ostrožský zámek na přední příčky z hlediska zájmu turistů. Druhá prohlídková trasa do zámecké věže je zaměřena především na milovníky historie. Průvodce v historickém kostýmu zájemcům vypráví o dějinách ostrožského zámku i města a zavede je do nejstarší zámecké místnosti, kde je umístěna expozice hraček, s nimiž si hrávaly celé generace dětí. Na závěr celé prohlídky návštěvníci vystoupají na vrchol zámecké věže, odkud se jim odkrývá nádherný výhled do širokého okolí. Třetí možností na zámku v Uherském Ostrohu je návštěva zámecké galerie, kde se střídají různé výstavy. Během letních prázdnin zde bude umístěna výstava pohádkových kostýmů s názvem Zpátky do pohádky. Jedná se o unikátní putovní výstavu kostýmů z pohádek z dílen Československé a České televize. Prostřednictvím výstavy se tak můžete přenést do takových pohádek jako např. Lotrando a Zubejda, Anděl Páně, Zlatovláska, Popelka nebo do Krkonošské pohádky. Tato výstava nádherně dokresluje pohádkové prostředí ostrožského zámku. Prohlídkové trasy na zámku v Uherském Ostrohu jsou v měsících červen září otevřeny každý den s výjimkou pondělí (vždy od 9:00 do 17:00). Vstupenky se kupují v ostrožském informačním centru, které se nachází hned vedle zámku. Přijměte i vy naše pozvání do Uherského Ostrohu a vydejte se objevit skrytou perlu Slovácka. Lukáš Maršík, Informační centrum Uherský Ostroh NÁCVIK NA HODY 2015 Škola lidových tancù srpna záøí NÁCVIK NA HODY PRO HODOVOU CHASU kadou nedìli od hodin ve Slovácké búdì 24. srpna srpna KURZ VERBUÒKU Kulturní zaøízení Pálenice pro dìti od hodin pro dospìlé od hodin 20. záøí záøí KURZ LIDOVÝCH TANCÙ Kulturní zaøízení Pálenice od hodin Vyvrcholením školy lidových tancù budou HODY S PRÁVEM záøí 2015 První setkání stárků a hodové chasy se uskuteční v neděli 2. srpna 2015 v 18:00 hodin ve Slovácké búdě v Kunovicích. Spolupoøadatelem akce je Folklorní soubor písní a tancù Handrlák Strana 18 2/2015

19 KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE červenec 2015 čtvrtek 2. července 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra čtvrtek 23. července 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra čtvrtek 16. července 8:00 12:00 hod. Exkurze Kovozoo Staré Město vzhledem k omezené kapacitě je nutná rezervace míst na tel , a to do 14. července do hod. úterý 21. července 8:00 12:00 hod. Plavba po Baťově kanále vzhledem k omezené kapacitě je nutná rezervace místa na tel , a to do 16. července do hod. úterý 28. července 9:00 12:00 hod. Prázdninové koupání s Beruškou aneb První návštěva nejmenších na kunovickém koupališti (věkově neomezeno) koupaliště Kunovice. Svou účast, prosím, nahlaste na tel , a to do pondělí 27. července do hod. čtvrtek 30. července 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra Upozorňujeme návštěvníky, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu Komunitního centra bude herna uzavřena. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města a na Facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den od 8.30 do hod. Věra Huspeninová Folklorní bohatství i naděje Kunovic Malý Handrláček Tento soubor má dvojí historii. První fáze trvala od roku 1994 do roku 2009, kdy mateřské povinnosti vedoucí souboru Martině Kozelkové neumožnily další pokračování činnosti. Navíc tehdejší souborová generace dětí dorostla natolik, že už neodpovídala ani jeho názvu a doplnily řady souboru Děcka z Kunovic. Martina Kozelková se svým synkem zatím účinkovala v souboru Věneček, ale jak děti ve Věnečku dorůstaly, objevila se potřeba fungujícího souboru pro děti předškolního věku. Tu sice několik let pokrýval soubor Kunovjánek, ale jak jsme se v minulém čísle Kunovjanu dozvěděli, sešla se zde natolik šikovná skupina dětí, že se jeho vedoucí rozhodly vést je i v dalších letech. Od 1. září 2012 se tedy začala psát nová kapitola historie souboru Malý Handrláček vedeného hned třemi vedoucími Martinou Kozelkovou, Monikou Kropáčkovou a Krystýnou Hoplíčkovou. Uvedené trio vedoucích disponuje bohatými zkušenostmi ze souborového života i pedagogickým vzděláním a zkušenostmi. 2/2015 Soubor má v současné době celkem osmadvacet členů, průměrný věk dětí je sedm roků. Na zkouškách, které probíhají v kunovické Slovácké búdě každé pondělí od se děti učí vnímat rytmus, pracovat s vlastním tělem, seznamují se s prvními tanečními kroky. Chlapci už mají za sebou dva ročníky školy verbuňku. Malý Handrláček pravidelně vystupuje na domácích kulturních akcích i v blízkém okolí. Diváci jej znají ze Slavností vína, kunovských hodů, Zpívání u vánočního stromu, jízdy králů, pravidelně vystupují na oslavách Dne matek i v rámci Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Na programu souborku jsou taneční pásma doplněná písničkami, říkadly, rozpočítadly a hrami pro dětis názvy Ptačí radovánky, Paste sa ovečky, Malučká sem byla, Kominíci, Jak dědeček s babičkú a další Hudební doprovod Malému Handrláčku dosud zajišťovala CM Lintava, v současné době se připravuje v tomto směru změna: napříště by měla soubor doprovázet dětská cimbálová muzika Lintavěnka s primášem Radovanem Simanem. První vystoupení s Lintavěnkou bylo plánováno v rámci Kunovského léta. red strana 19

20 Handrlák absolvoval svůj nejdelší a zároveň nejkratší zájezd V minulém čísle městského zpravodaje Kunovjan jsme přinesli krátkou informaci o cestě Folklorního souboru písní a tanců Handrlák a cimbálové muziky Lintava do ruského města Uljanovsk, kde se zúčastnili oslav 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce. S vedoucím souboru Jiřím Lůčným jsme si povídali o tom, co této cestě předcházelo, jak probíhala a s jakými dojmy se účastníci této bleskové mise vrátili domů. Jak k této cestě do Ruska došlo? Začátkem letošního roku jsme dostali nabídku z někdejšího FOSu, zda bychom nechtěli vyjet na krátký zájezd do Ruska. Vzhledem k tomu, že veškeré náklady na cestu hradila ruská strana, stavěli jsme se k nabídce od začátku kladně. Prošli jsme sítem výběrového řízení a čekali. Dodatečně jsme se dozvěděli, že jsme o účast soupeřili se souborem Ondráš. Pořadatelé měli zájem o autentický folklor, proto jsme prý dostali přednost. Zhruba měsíc před samotnou akcí nás kontaktovala paní Olesja Zikmundová z Českého centra při velvyslanectví ČR v Moskvě, abychom dohodli podrobnosti cesty. Jednalo se o účast 15 lidí (10 tanečníků, 4 muzikanti a vedoucí), celkové náklady prý dosáhly cca 500 tis. rublů (aktuální kurz cca 1 rubl/0,50 Kč pozn. red). Cesta to musela být velmi náročná... Naše cesta začala ve čtvrtek odjezdem ve 3 hodiny z Kunovic na letiště do Prahy, odkud jsme v 11 hodin odlétali do Moskvy, kam jsme dorazili po dvouapůl hodinovém letu. Z Moskvy jsme po šestihodinové přestávce pokračovali vlakem po Transsibiřské magistrále do města Uljanovsk. Ve vlaku jsme měli veškerý komfort včetně sprchy, občerstvení i stravy a po třinácti hodinách jsme dorazili na místo. V Uljanovsku jsme byli přivítáni slečnou Annou Puškarevou, která nás měla celou dobu na starost. Ubytováni jsme byli ve 22 patrovém hotelu Věnec. Stačili jsme si krátce prohlédnout město a večer byla generální zkouška. V sobotu se konal hlavní program k 70. výročí vítězství ve 2. světové válce s názvem "Všechny vlajky u nás na návštěvě". Vystupovali jsme ve dvou blocích 5 a 40 minut a představili jsme náš standardní program: kunůvky, hlucké, straňanské a kopaničářským čardášem jsme vystoupení končili. Měli jsme velký úspěch a publikum nás odměnilo bouřlivým potleskem. Zástupci města mají, jak nám řekla zástupkyně vedení uljanovské oblasti Sašinová, zájem o další zájezd Handrláku. Uljanovsk jako město asi málokomu v Kunovicích něco řekne. Co jste se o něm dozvěděli a jaké ve vás zanechalo dojmy? Uljanovsk se původně jmenoval Simbirsk a je především rodištěm Vladimíra Iljiče Uljanova (Lenina). Místní jsou na tento fakt do dneška hrdí a ukazatele vás spolehlivě dovedou ke škole, kterou pozdější revolucionář navštěvoval. Město leží asi 900 km jihovýchodně od Moskvy a má více než 600 tis. obyvatel. Je to krásné, čisté město rozkládající se na obou březích řeky Volhy ta je v Uljanovsku 5,5 kilometrů širkoká. Obě městské části jsou spojeny dvěma mosty. Běžně byly k vidění vlajky Ruské federace i Sovětského svazu. Zvláštně působí skutečnost, že město je prakticky bez historických památek. Byly zbořeny, včetně několika chrámů, kvůli nové výstavbě. Jak probíhaly oslavy tak významného výročí přímo v Rusku? Kromě nás vystupoval ještě jeden soubor ze zahraničí - z Řecka. Účast lidí diváků i vystupujících, byla obrovská. Vystoupení v rámci oslav se konala v centru města na centrálním náměstí před budovami tamních úřadů a součástí programu byla i vojenská přehlídka (ve městě je několik vojenských škol). Hlavním programem byla vystoupení dětí, rodičů s dětmi a podobně ve stylu akademií. Takto probíhají oslavy každoročně, letos samozřejmě ve větší míře než jindy- nácvik trval celý rok. Folklor se prezentoval v minimální míře, většinou se jednalo o tělocvičná, artistická a taneční vystoupení soudobého charakteru. Pak už vás ale čekala cesta domů... Po vystoupení jsme se sbalili a jeli na nádraží a v 18 hodin jsme odjížděli do Moskvy, kam jsme dorazili v neděli dopoledne. Čekala nás opět Olesja Zikmundová, odjeli jsme s veškerou bagáží metrem do Českého domu. Chtěli jsme si prohlédnout Moskvu, proto jsme si vyžádali co nejpozdější let domů. Navštívili jsme nejzajímavější a nejznámější památky: Bolšoj Těatr, Chrám Vasila Blaženého, GUM, Arbat, Chrám Krista Spasitele - nic pěknějšího jsem neviděl. Rudé náměstí bylo uzavřené, protože tam probíhal úklid po předchozích oslavách konce války. Mimochodem, od 8. do 10. května platil absolutní zákaz prodeje alkoholu. Večer jsme se přesunuli na letiště a o půlnoci přiletěli do Prahy, odkud jsme jeli mikrobusy do Kunovic. Domů jsme se vrátili v brzkých ranních hodinách všichni v pořádku, plni zážitků a dojmů. Jak hodnotíš tento zájezd v rámci cestování Handrláku? Určitě představuje nejvíc kilometrů kvůli jednorázovému vystoupení, to bylo náročné. Oragnizace byla skvělá, všude jsme byli očekáváni, přesuny z letiště i z nádraží probíhaly bez problémů. Všude je čisto, žádné grafiti na stěnách - žádná metropole v Evropě není čistší. Ulice včetně nádraží jsou bez žebráků, bez krádeží, všude na každém kroku je vidět milicionáře. Do veřejných budov se chodí přes bezpečnostní rámy. Samozřejmě, že Moskva je velkoměsto jaké nikdo z nás dosud neviděl a je sama o sobě ohromující. V každém případě to byla zajímavá zkušenost. Co ještě čeká Handrlák během letošní sezóny? V červenci jedeme do německého Budyšína na festival, který bude - stejně jako dnes již většina podobných akcí, trvat od čtvrtka do neděle finance zřejmě schází nejen u nás. V srpnu pojedeme na týdenní zájezd do Maďarska, do města Nagykáta, kde jsme byli v již roce 2012 a kam si nás organizátoři opět pozvali v silné sestavě 25 lidí. Z domácích akcí máme pozvání na festival Zlínské zpívání, samozřejmě počítáme se Slavnostmi vína v Uherském Hradišti, vánočním zpíváním v Kunovicích a dalšími tradičními akcemi. DOKONČENÍ NA VEDLEJŠÍ STRANĚ Strana 20 2/2015

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 419/XXI./2014 zprávu o činnosti Rady města Kunovice

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 33. KONANÉ DNE 8.7.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 33. KONANÉ DNE 8.7.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 33 KONANÉ DNE 8.7.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více