XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU"

Transkript

1 XLVIII. ročník Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU ZV

2 Úvodní slovo Milí čtenáři, květen utekl jako voda a tak právě držíte v rukou další díl Větrníku. Jak jste možná zaznamenali v předešlých číslech, došlo ke změně v obsazení redakce. Vím, že spousta z Vás mě zná, ale i tak myslím, že by bylo vhodné se představit. Mé jméno je Zuzana Vitvarová a v současné době bydlím ve Sklenařicích. Po základní škole ve Vysokém nad Jizerou a Gymnáziu Ivana Olbrachta v Semilech jsem získala bakalářský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor filozofie). Při škole jsem pracovala jako asistentka koncertního oddělení na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Od března mě už ale můžete potkávat v Městské knihovně, kde doposud působila paní Ivana Řehořová. Touto cestou bych chtěla Ivě ještě jednou moc poděkovat za celý společně strávený měsíc březen, kdy mě zaučovala v knihovně i v redigování Větrníku, a také za její velký přínos městu a místní kultuře. Doufám, že se mi alespoň z části podaří na její práci navázat, i když vím, že to bude náročné. Dále bych se chtěla tímto článkem obrátit na Vás, čtenáře a přispěvatele. Časopis tvoříte především vy, a proto budu ráda za každý příspěvek nebo nápad, který mi pošlete nebo osobně V3/2015 strana 2 donesete do knihovny. Všechny adresy zůstávají stejné (najdete je na webových stránkách města). K mé práci bude patřit i psaní městské kroniky, kterou dlouhou dobu vedla paní Vaváčková. I jí patří velký dík za milé předání. Pokud budete svědky zajímavé události v obci nebo vyfotíte něco, co bude hodno zaznamenání do psané historie Vysokého, obracejte se prosím také na knihovnu. Teď už mi nezbývá než popřát Vám všem příjemné čtení a těšit se na osobní setkání v knihovně nebo při akcích pořádaných ve městě. Bc. Zuzana Vitvarová Důležité kontakty Martin Nesvadba problémy s vodou, kanalizací, sběr velkoobjemového odpadu: Lucie Strnádková starostka, ostatní případy: nebo Jaroslav Nechanický místostarosta, ostatní případy: nebo Opravy z minulého čísla Historická fotografie v kapitole Dříve a nyní pochází asi z roku 1895, nikoliv 1954, jak bylo napsáno. Zpráva o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku se samozřejmě týkala roku 2014 nikoliv Zprávy z města Jednání rady 6. jednání RM schvaluje pořízení odpadkových košů se zásobníky na sáčky pro odstraňování psích exkrementů za polovinu peněz, které se ušetřily tím, že Společenská kronika Narození Dne 11. dubna 2015 se Martině Bečvářové a Jakubu Šedovi narodil syn Matyáš Šeda. Dne 12. dubna se Michaele a Petru Kazíkovým ze Staré Vsi narodila dcera Štěpánka. Dne 27. dubna se Aleně a Romanu Opočenským narodil syn Vojtěch. Dne 11. května se Zuzaně Heydukové a Romanu Vodičkovi narodila dcera Kristýna Vodičková. Dne 19. května se Věře a Ondřejovi Seidlovým narodila dcera Anna. Přejeme hodně zdraví! Svatby Dne 23. dubna 2015 uzavřeli sňatek v obřadní síni ve Vysokém Ondřej Seidl a Věra Telenská. Přejeme štěstí ve společném životě! Životní jubilea Vysoké nad Jizerou Blažková Ludmila 73 let Bucharová Miloslava 77 let Hnyková Ludmila 93 let Knížek František 83 let Nedomlelová Květa 83 let Nesvadba Vítězslav 70 let Petruška Jaroslav 78 let Pičmanová Helena 77 let ThDr. Sporer Antonín 75 let Zemanová Anna 83 let Austl Oldřich 75 let Drozenová Jana 72 let Kadavá Jarmila 74 let Kučerová Věra 85 let Nečásek Petr 86 let Nesvadbová Marie 79 let Rón Josef 89 let Šaldová Olga 81 let Stará ves Čermáková Marta 81 let Štěpánková Jana 82 let Horní Tříč Grosmanová Emilie 73 let Večerník Jaromír 70 let Metelka Václav 75 let Sklenařice Hájek Jaroslav 75 let Metelka Josef 82 let Turpiš Ladislav 72 let Metelková Anna 74 let Špidlenová Zdeňka 70 let Helkovice Nosková Marie 80 let Hodně zdraví do dalších let! Úmrtí Dne 30. března zemřel ve věku 90 let pan František Tauš, rodák z Vysokého nad Jizerou. Dne 23. dubna 2015 zemřela ve věku 87 let paní Božena Škodová ze Tříče. Dne 24. dubna zemřela ve věku 77 let paní Maruše Kobrová z Vysokého nad Jizerou. Dne 1. května zemřela ve věku 60 let paní Vlasta Síkorová ze Sklenařic. Dne 14. května zemřela ve věku 90 let paní Zdenka Junková z Vysokého nad Jizerou. Dne 13. května. se rodina rozloučila s panem Milošem Hrubým ze Tříče. Dne 21. května. zemřela paní Anna Metelková ze Sklenařic. Vyjadřujeme upřímnou soustrast. Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLVIII-5-6/2015, redakce: Bc. Zuzana Vitvarová náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny na uzávěrka 15. dne lichého měsíce, tel: , vytiskl H&H Servis V3/2015 strana 35

3 90 LET DIVADELNÍ BUDOVY Program slavnosti : koncert dechové hudby Táboranka pod vedením Jiřího Jíny na náměstí přijímání hostů a zápis do pamětní knihy na městském úřadě uvítání hostů starostkou města a starostou divadelního spolku Krakonoš průvod na hřbitov, položení kytice, poděkování předkům slavnostní řeči hostů, poklepání základního kamene u divadla dechová hudba Táboranka, sbor Mládí vernisáž výstavy k 90 letům divadla v galerii muzea. Výstava potrvá do KDP loutková pohádka Vodníčku, vrať se (vstupné obvyklé) divadelní představení Malované na skle, vstupné dobrovolné Občerstvení u stánků zajištěno po celou dobu oslav. Uctivě zveme na tuto slavnost všechny příznivce jediného kamenného divadla ochotníků divadelního spolku Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou. Za pomoc děkujeme městskému úřadu, Vlastivědnému muzeu a dalším spolkům Vysokého, sboru Mládí z Jablonce nad Jizerou a dechové hudbě Táboranka. KRAKONOŠ Spolek Antala Staška KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ PRO ZAČÁTEČNÍ- KY LEKTOR Bc. ILONA PĚTNÍKOVÁ MINIMÁLNÍ ÚČAST DESET ZÁJEMCŮ, VEŠKERÝ MATERIÁL V CENĚ PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN SOBOTA 18. A 25. ČER- VENCE 2015 CENA 300 KČ Informace a přihlášky na Nebo telefon: Spolek Antala Staška srdečně zve na besedu Mgr. Vlastimil HERMAN, npor. v záloze Účastník misí v Bosně a Hercegovině IFOR, SFOR 1 a 2, Kosovu, Kuvajtu a 2x v Iráku JAK TO VIDÍM JÁ Pohled bývalého profesionálního vojáka na účast v zahraničních misích pocity, dojmy a náhledy na dané situace a konflikty Zemanův statek ve Stanovém sobota 13. června od 17 hod. VSTUPNÉ 50 Kč V3/2015 strana 34 se nekoupil kontejner na textil a textil je vybírán na Městském úřadě. RM bere na vědomí ukončení nájmu v bytě v č. p. 227 ve Vysokém nad Jizerou (L. Hnyková) a schvaluje záměr pronájmu tohoto bytu. RM schvaluje zveřejnění výzvy na podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ ve Vysokém nad Jizerou. Dále schvaluje seznam obesílaných firem a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení Ing. Jaroslav Nechanický, Ing. Jiří Bartoš, Šárka Štěpánková, Vojtěch Regál a Jaroslav Kučera. 7. jednání RM schvaluje ukončení nájemního vztahu na nebytové prostory v č. p. 227 mezi Městem Vysoké nad Jizerou a D. Pleskačovou dohodou k (Restaurace Spořitelna ). Zároveň schvaluje záměr pronájmu tohoto prostoru a pověřuje Ing. Nechanického zveřejněním. RM dále schválila ukončení nájemního vztahu na část nebytových prostor v suterénu č. p. 8 (pošta) k Společnost O2 CR a. s. již tyto prostory nevyužívá. RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce vodovodu trasa C+E Polopruť, kterou je nabídka s pořadovým číslem 6, předložená uchazečem MAXI GROUP s. r. o. Praha a nabídnutou cenou Kč. Radě města byla předložena žádost S. Štěpánka o povolení umístění přístřešku pro garážové stání na ppč. 1652/6 v k. ú. Vysoké nad Jizerou vedle bytového domu č. p. 28. RM odsouhlasení odkládá a pověřuje Ing. Bartoše předložením návrhu komplexního řešení parkování na ulici u č. p. 28. RM schvaluje uzavření smlouvy s Jindřichem Šikolou ml. o právu provést stavbu Garáž a služební byt příjezd na ppč. 1168/34, 1168/36, 1176/2, 1165/4 a 1168/33 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. RM z důvodu finanční situace města neschvaluje poskytnutí příspěvku společnosti Snílek o. p. s. Staré Splavy v roce Společnost se zabývá podporou, rozvojem a vzděláváním dětí v ústavní, náhradní a rodinné péči. RM schvaluje zadání dodatečných stavebních prací k akci Vysoké nad Jizerou splašková kanalizace a ČOV v jednacím řízení bez uveřejnění. RM bere na vědomí informace týkající se možností zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti, o kterém byla informována V. Regálem. RM schvaluje obnovení spolupráce s řezbářem Václavem Kubinou (výroba Krakonošů vhodných jako suvenýry). Krakonošové se budou opět prodávat v muzeu. 8. jednání Rada města v tajném dvoukolovém hlasování přidělila byt v č. p. 227 ve Vysokém nad Jizerou (po L. Hnykové) panu Lukáši Pastorkovi. RM schválila poskytnutí finančních příspěvků grantů pro 1. pololetí 2015 z rozpočtu města, které byly ohodnoceny komisí ve složení Mgr. Lucie Strnádková, Ing. Jaroslav Nechanický, Bohdan Blažek a Ing. Markéta Zelinková. Přihlásili se 4 žadatelé a celkem bylo přiznáno Kč z celkových Kč (určených pro celý rok): DS Krakonoš oslavy 90. výročí položení základního kamene divadelní budovy Kč, TJ Vysoké n. J. (cykloklub) cyklosoustředění Kč, Občanské sdružení Nístějka - výroba informační cedule, stojan, prvky k osazení, výroba pohledů Kč, SDH Sklenařice - rekonstrukce střechy staré hasičské zbrojnice Kč. RM souhlasí s předloženým návrhem na zhotovení parkovací plochy pro 3 5 aut (půdorysný rozměr cca 9 x 6 m) v severním rohu pozemku ppč. 1652/6 v k. ú. Vysoké nad Jizerou včetně přípojek na inženýrské sítě a (vedle bytového domu č. p. 28) a pro- V3/2015 strana 3

4 zatím nedoporučuje odsouhlasení umístění přístřešku pro auto dle žádosti S. Štěpánka. ZV RM neschvaluje akceptování nabídky společnosti Climb a spol. Semily (Richard Kubík) na provedení nátěru střech v areálu ČOV Stará Ves. 9. jednání Rada města byla informována o Zprávě Krajského úřadu Libereckého kraje o výsledku kontroly hospodaření města Vysoké nad Jizerou za rok Zpráva neobsahuje závažné nedostatky, které by vykazovaly špatné hospodaření města. RM vzala zprávu na vědomí. Radě města bylo navrženo, v rámci pravidelného setkávání zastupitelů, uspořádání prohlídky zříceniny hradu Nístějka v pátek RM souhlasí se schůzkou zastupitelů a uspořádáním prohlídky. RM schvaluje provedení opravy vodovodního řadu a přeložky přípojky pro č. p. 151 ve Sklenařicích na ppč. 234/1 v k. ú. Sklenařice. Vodovodní řad je v těchto místech velmi poruchový. Jedná se o pozemek, který město v nedávné době prodalo manželům Fuchsovým (z Prahy). Na pozemku je možné umístit stavbu pro bydlení a při prodeji nebylo známo, že těmito místy vodovod vede. V současné době je tedy nutné s ohledem na kupní cenu pozemku provést přeložku přípojky pro č. p. 151 a částečnou opravu vodovodu, vše na ppč. 234/1 v k. ú. Sklenařice tak, že přípojka bude přeložena k jižní hranici citovaného pozemku a vodotěno, že se pomník nachází na pozem- V3/2015 strana 4 vod se opraví pouze na citovaném pozemku od jižní k severní hranici. Vodovod bude zasypán předepsaným materiálem a ne jako tomu bylo v minulosti, tj. vytěženou zeminou s kameny, které díky vlhkosti půdy způsobují opakované poruchy na řadu. RM schválila nákup 250 ks publikací Třídit odpad = šetřit domov od Agentury Jožka Zelený, s. r. o. Cena jedné publikace je 7 Kč a poslouží jako pomůcka pro environmentální výchovu a jako osvěta pro občany. RM schvaluje účast v pořadu Cyklotoulky 2015 za cenu Kč bez DPH. Rada města byla informována o technickém stavu kiosku na náměstí, kdy je nutné opravit přízemní část jak z venkovní strany, tak i podlahu v objektu. Je buď možné kiosek pronajmout a požadovat provedení oprav po nájemci, anebo nejdříve provést opravu a pak až objekt pronajmout. RM bylo navrženo provést opravu kiosku na náklady města a poté ho nabídnout k pronájmu. RM tuto možnost odsouhlasila a zároveň pověřila místostarostu města Ing. Jaroslava Nechanického zajištěním cenové nabídky na opravu. Jednání zastupitelstva Podle aktuálního čerpání rozpočtu města 2015 a v souvislosti se stávajícími potřebami města byl zastupitelům města předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2015. Rozpočtové opatření zahrnuje navýšení daně z příjmů právnických osob (obec) dle konečného výpočtu, příjem dotací z úřadu práce, příjem daru a jejich zahrnutí ve výdajové části rozpočtu. ZM schvaluje toto rozpočtové opatření a pověřuje účetní Hanu Knížkovou provedením těchto schválených změn v rozpočtu města. ZM schvaluje rozpočtový výhled na období let V souvislosti s vypracováním investičního záměru na rekonstrukci pomníku obětem 1. světové války Vysoké nad Jizerou Helkovice bylo zjiš- Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí, Asociace muzeí a galerií v České republice, Fügnerfilm Stanový, město Vysoké nad Jizerou, obec Zlatá Olešnice, Společnost Viktora Dyka a Spolek Antala Staška srdečně zvou ctěnou P. T. veřejnost na Třetí vysockou muzejní noc. Vyjdeme z budovy muzea v sobotu 6. června 2015 v hodin. Cesta vede k pěti kovovým památníkům vráceným na Vysocko právě před sedmdesáti lety ze skladiště válečných materiálů, tedy zvonů a jiných kovů, v pražských Holešovicích. Ve vysockém parku jsou pomníky Antonína Sovy a Viktora Dyka. Od nich půjdeme na náměstí k bustě JUDr. Karla Kramáře. Pokračováním pro turisticky zdatnější a dobrou obuví i vlastními zásobami jídla a pití vybavené účastníky bude již řadu desetiletí turisticky neznačená Dykova cesta vedoucí 7,5 km do Návarova k desce o pobytu Viktora Dyka. Dále nás povede cesta Antala Staška, nyní zeleně značená, 3,3 km do vsi Stanový k desce na rodném domě JUDr. Antonína Zemana. Kdo se nemůže zúčastniti celého výletu, nechť se dopraví do Stanova způsobem jiným! Po setmění tamtéž promítne pan Milan Fügner, držitel předepsané promítačské zkoušky (způsobilý s pochvalou), při příznivých podmínkách originální třicetipětimilimetrové opravdu celuloidové prudce hořlavé filmy. Na venkově nyní již nevídané! Následně týž promítne digitálně obnovené historické nejen stanovské fotografie. V případě zájmu možnost výběru hlasováním i z dalších filmů filmotéky Fügnerfilmu. Bude-li dosti odvahy, předvedena bude i ukázka hořlavosti celuloidového filmového pásu. Prohlídka promítacího stroje určena zvláště později narozeným. Možno i sáhnouti! Promítání v případě nepřízně počasí se uskuteční na sále budovy rodného domu. Drobné občerstvení v místě promítání zajištěno. Vstup zdarma!!! V3/2015 strana 33

5 ZV Vysocká pouť jubilejní! Město Vysoké nad Jizerou vstoupilo do roku 2015 hned se třemi krásnými výročími. Jsou jimi výročí 90 let od položení základního kamene divadelní budovy Krakonoš, 40 let Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie a před neuvěřitelně symbolickými 555 lety se začala psát historie slavné události odchycení a ochočení medvěda v rokytnických lesích Havlasem Pavlatou. Město Vysoké nad Jizerou si toto výjimečné výročí začalo připomínat květnovým vydáním pamětní placky 555 let s medvědem, kterou si zájemci mohou zakoupit v pokladně Vlastivědného muzea, dále jubilejní pohlednicí (červen) a právě Vysockou poutí (1. a 2. srpna). Pouť společně zahájíme v sobotu 1. srpna v 11h umístěním tradiční tržní korouhve k soše sv. Panny Marie a tím umožníme prodejcům a řemeslníkům prodej místních a regionálních výrobků (bez této korouhve býval prodej na veřejných prostranstvích zakázán). K tomu se budou točit dřevěné a řetízkové kolotoče, cvakat spouště pušek a kuší, náměstím bude vonět cukrová vata, sláma, koně a k tanci a poslechu vyhrávat různá hudební uskupení. V neděli 2. srpna, po mši svaté, zveme milovníky klasických tónů na varhanní koncert Radka Hanuše v doprovodu Jany Kracík Vávrové na flétnu. Vstupné na koncert bude dobrovolné a bude věnováno na opravu vysockého kostela. V průběhu pouti mohou děti, které rády zpívají, zazpívat na podiu písničku, nejlépe o medvědovi - jak jinak, že?! Takže úkol na prázdniny:) Vladimír Jindra Pokud byste nám v sobotu rádi pomohli, volejte na Fotografii poskytl Petr Nečásek. Děkujeme. V3/2015 strana 32 V3/2015 strana 5 ku, který není ve vlastnictví města. Jeho současní vlastníci investiční záměr opravy pomníku odsouhlasili, ale bylo by lepší, kdyby byl v budoucnu vlastník pomníku totožný s vlastníkem pozemku. ZM proto schvaluje směnu pozemku ze svého majetku ppč. 856/3 za část pozemku v majetku manželů Martincových ppč. 460/2 vše v k. ú. Helkovice bez finančního vyrovnání (jde o pozemky se stejnou výměrou). ZM schvaluje odkoupení pozemků ppč. 2772/2 a stpč. 534 v k. ú. Roprachtice za 75 Kč/m 2. Jedná se o pozemek pod autobusovou zastávkou a cca 1 m okolo zastávky na křižovatce k Helkovicím. Zastávka je ve vlastnictví města Vysoké nad Jizerou, přičemž střecha u zastávky je poničená a zastávka zanedbaná. Rádi bychom ji v průběhu tohoto roku opravili a z tohoto důvodu chceme, aby město investovalo do budovy na vlastním pozemku. ZM neschvaluje nabídku O. Baumgärtnera k odkupu nemovitosti č. p. 242 na stpč. 530 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. ZM schvaluje nabídku O. Baumgärtnera k odkupu pozemku ppč. 10 v k. ú. Vysoké nad Jizerou (místní komunikace) za cenu 100 Kč/m 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků stpč. 179/1 a stpč. 177 v k. ú Vysoké nad Jizerou (na dvoře ZŠ), o který má zájem Jakub Koníř (majitel sousedního pozemku). Smyslem žádosti je zarovnání pozemku stpč. 179/2 do obdélníkového tvaru a zarovnání oplocení pozemku do roviny. ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků ppč. 484/1, 484/2 v k. ú. Vysoké nad Jizerou a ppč. 1751/4 a 1841/3 v k. ú. Sklenařice, o které projevili zájem manželé Ing. Marta a Ing. Přemysl Štrancovi. ZM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Hochtief CZ, a.s., uzavřené dne , který znamená navýšení ceny díla o Kč bez DPH, na celkovou cenu Kč bez DPH. Město potřebuje nový strategický plán, protože ten stávající platí pouze do konce roku Jeho tvorbu může město udělat samo nebo zpracování zadat specializované firmě. ZM schvaluje vytvoření nového strategického plánu rozvoje města vlastními silami. B. Blažek vyzval veřejnost, aby se zapojila do tvorby strategického plánu města, pro tyto účely bude pravděpodobně zřízena ová adresa. ZM byl předložen upravený dokument Statutu sociálního fondu, který odráží skutečný stav organizační struktury města. ZM schvaluje statut sociálního fondu města Vysoké nad

6 Jizerou. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Vysoké nad Jizerou na opravy Sv. Kateřiny ve výši Kč plus výtěžek z varhanního koncertu, který se bude konat o Vysocké pouti. ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Vysoké nad Jizerou do fondu investic této příspěvkové organizace. Prostředky z rezervního fondu budou použity na snížení stropů v přízemí - v prostorách školní družiny a případně výtvarny a vymalování celého přízemí. ZM souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS Přiďte pobejt!, o. s. na období na svém správním území. Od paní starostky Práce na akci Vysoké nad Jizerou splašková kanalizace a ČOV pokračují. V současné době probíhá dostavba čistírny odpadních vod Tříč a práce na kanalizačních řadech pod Tyršovou ulicí (stoka AA-1), v Lyžařské ulici (stoka BF), na staré cestě do Tříče (stoka B-zač) a na Polopruti (stoky C, E). Prozatím je termín dokončení dle V3/2015 strana 6 platné smlouvy o dílo stále , ale předpokládáme prodloužení, protože se do konce června všechny řady nestihnou a nějakou časovou rezervu s ohledem na dotaci ze Státního fondu životního prostředí ještě máme. Dá se tedy předpokládat, že stavět budeme i o letních prázdninách. V souvislosti s výstavbou kanalizace vás znovu prosíme o shovívavost, nejen kvůli nutným omezením dopravy na dotčených komunikacích, ale též kvůli nastávajícím komplikacím s vodovodem na některých místech jsou plánovány přeložky městského vodovodu a občas bude nutné vodu (samozřejmě na nejkratší možnou dobu) uzavřít. O odstávkách vodovodu budete vyrozuměni včas pomocí městského rozhlasu a webových stránek. Zateplení budovy základní školy je další probíhající investiční akcí s plánovaným ukončením do 30. června. Ačkoliv práce na nové fasádě probíhají běžně nejen v pracovní dny, ale i o víkendech, i tady předpokládáme prodloužení termínu dokončení. Důvodem jsou jednak práce nepředpokládané, například na pískovcovém soklu nebo štítové zdi, jednak drobné změny v projektu, které napomůžou zachování původního rázu budovy (například plastičnost vchodu a obdélníkových ZV Kulturní a společenské akce Červen A já pořád kdo to tluče - výstava P. Nečáska (bednáře) Krkonošské muzeum KRNAP - Vrchlabí let divadelní budovy Krakonoš Vysoké nad Jizerou Muzejní noc Vlastivědné muzeum Slavnost pod majákem J. Cimrmana s účastí herců DJC Areál U Čápa - Příchovice Diecézní den výročí upálení Mistra Jana Husa Škodějov, Vysoké nad Jizerou Horská teniska - Canicrossový závod žen (se psy) Areál U Čápa - Příchovice Příchovická pouť Příchovice Volejbalový turnaj smíšených družstev Vysoké nad Jizerou Do Výstava "Babiččino velké prádlo" Muzeum a galerie Starý kravín Františkov Červenec 7., 14., 21., 28. Loutková pohádka Kašpárek, Škrhola a Pivoňka Loutková scéna divadla Krakonoš 9., 16., 23., 30. Letní posezení s Krakonošem Malý sál divadla Krakonoš Muzeum a galerie Starý kravín Dřevo-socho-kování Františkov Jaroslav Hutka na Štěpánce Rozhledna Štěpánka, Kořenov Pohádkový les Roprachtice Sklenařické debly - volejbalový turnaj Hřiště u sokolovny a školy, Sklenařice Pohádkový park Divadlo Krakonoš a okolí Gotika na Štěpánce Rozhledna Štěpánka, Kořenov Sklenařická pouť louka za Mexikem, Sklenařice Krajem zapadlých vlastenců - turistický pochod Vysoké nad Jizerou Anenská sklářská slavnost na Jizerce Panský dům - Jizerská louka Cyklo eleven-bike maratón Příchovice Příchovice Šachty - Štěpánka ročník českého poháru v běhu do vrchu Vysoké nad Jizerou Pasecké hudební slavnosti Paseky nad Jizerou Vysocká pouť Vysoké nad Jizerou Pochod Věnceslava Metelky Sklenařice - start u sokolovny Koncert Radka Hanuše v doprovodu Jany Kracík Vávrové Vysoké nad Jizerou V3/2015 strana 31

7 V3/2015 strana 30 Víte, že povinnostmi do USA. Kádr se však podařilo doplnit a spíše posílit, z Turnova B k nám přišli na hostování J. Mandys a L. Vyhlídko, z Benešova u Vysoké nad Jizerou je jedním Semil pak P. Filinger, který zároveň z měst s nejnižší produkcí směsného hraje na střídavý start juniorskou ligu odpadu? Vyplynulo to ze soutěže pořádané společností Arnika, která se ko- v Turnově. Největší posilou byl pak příchod M. Raka, bývalého úspěšného nala pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Vysoké se s 88,5 kg/ reprezentačního blokaře. Po sehrání všech utkání skončili muži ve vyrovnaném středu tabulky se stejným počtem v celorepublikovém srovnání, což mu občan/rok umístilo na 13. místě 16 vítězství a 16 proher na pátém místě, když ještě v posledním dvojzápase Průzkum vycházel z oficiálních údajů přineslo 1. místo v Libereckém kraji. na Smržovce bojovali o bramborovou obcí. Města byla roztříděna do třech pozici. Na tom, že muži nezabojovali o kategorií podle počtu obyvatel - do ještě lepší umístění, se pak podepsala 1000, do 5000 a nad 5000 obyvatel. neúčast některých hráčů i z řad posil V kategorii nad 5000 obyvatel byly kvůli pracovním povinnostem, v jarní nejlepší v Libereckém kraji Semily se části soutěže pak zdravotní problémy 133 kg/osoba/rok. V celorepublikovém srovnání pak skončily na 5. místě. jednotlivých hráčů a v neposlední řadě také kontumační výsledek jednoho památník Antonína Sovy je očištěn utkání v Liberci. Tam náš nejstarší a osazen zpět na svém původním místě hráč neunesl špatný výkon rozhodčího v parku? Celou práci provedl pan Pavel Roleček a stála 3200 Kč. a napadl ho, za což byl posléze odměněn svazem dvouměsíčním zákazem startu. 1. TJ Sokol Malá Skála A TJ Sokol Mnichovo Hradiště A TJ Turnov C TJ Spartak Smržovka A TJ Vysoké nad Jizerou A TJ Sokol Tesla Stráž nad N. A VK Liberec A TJ Rumburk A TJ Sokol ŽBS Železný Brod A RSCM Český Dub A 0 Za družstvo mužů J. Nechanický Vysocký turnaj a Sklenařické debly 2015 Dne pořádá TJ Vysoké turnaj smíšených družstev (4+2) na hřištích za sokolovnou. Ve dnech se pak ve Sklenařicích uskuteční již 46. ročník Sklenařických deblů. V sobotu bude odehrána kategorie mužů a Mistrovství ČR Veteránů nad 40 let. V neděli pak Mistrovství ČR mixů. Občerstvení bude zajištěno na obou turnajích, tak přijďte zafandit domácím! Z. V. foto Pavel Roleček prvků mezi okny) a zaručí, že se z krásné budovy nestane moderní krabice. Grantový program města Vysoké nad Jizerou vchází do své druhé poloviny. Letošní druhá výzva k podávání žádostí o městské granty na akce, které se budou konat v druhé polovině roku 2015, již byla vyhlášena, termín odevzdání žádostí je 30. června Toulaví psi se objevují na území našeho města stále častěji. Za posledních pět měsíců jsme odchytili celkem čtyři, přičemž majitele se mi podařilo najít pouze v jediném případě, zbylé tři psy jsem byla nucena odevzdat do útulku, jelikož jsem nenašla nikoho, kdo by se jich ujal. Odevzdání psa do útulku samozřejmě zatěžuje městský rozpočet, máme však povinnost se o zatoulaná zvířata nacházející se na území města postarat. Nikdy nevolám do útulku hned, vždycky je třeba se zvířete ujmout aspoň na pár dní a počkat, jestli se majitel nepřihlásí. Většinou tím ale jenom o těch pár dní oddálíme cestu do Krásného Lesa u Frýdlantu, kde se nachází útulek Azyl pes. Takže tím chci útulku jednak veřejně poděkovat a jednak vám říct, kde můžete najít čtyřnohého kamaráda, pokud byste náhodou po nějakém toužili. Za zimní údržbu jsme v uplynulém zimním období utratili celkem 265 tisíc korun. Všechny prostředky byly vynaloženy v roce 2015, jelikož sníh napadl až v lednu. Potom už šlo v podstatě o takovou docela normální zimu, až na ryze jarní období na přelomu března a dubna, kdy se nám zima vrátila a ještě nás trochu potrápila. Je nutné říct, že tahle pozdní zima bez mrazu je pro zimní údržbu nepříjemná, protože traktory můžou způsobit zejména na nedokonale zpevněných cestách víc škody než užitku. Nicméně sněhu bylo tolik, že bylo nutné i na začátku dubna po zimní údržbě sáhnout a tato pozdní zimní údržba stála město 16 a půl tisíce korun z těch již shora uvedených 265 tisíc. Mateřská školka bude o letních V3/2015 strana 7 prázdninách zavřená pouze pět týdnů. Rozhodli jsme o tom v městské radě, jelikož navrhovaných šest týdnů se nám zdálo příliš dlouho. Školka tedy bude uzavřená pouze v období od 13. července do 16. srpna. Přesto jsme do celé věci vstoupili až ve chvíli, kdy uzavření školky o letních prázdninách bylo již s rodiči projednáno a příště bychom se rádi angažovali dřív. I někteří z nás jsou rodiči malých dětí a dovedeme pochopit, že ne každý má hlídací babičku. Takže, jestli chcete, aby školka fungovala více času, než funguje teď, přijďte nám to říct. Lucie Strnádková, starostka města Informace z města Oprava silnice v ulici Věnceslava Metelky po výstavbě kanalizačního řadu ZV bude probíhat v týdnu od a měla by ji pro Hochtief CZ zajišťovat společnost Eurovia CS. Místní hasiči nám náměstí a přilehlé prostory umyjí i tento rok. S touto akcí se však čeká na dokončení fasády na základní škole, neboť části polystyrénu se nám potulují v prostoru náměstí a okolí a úklid bude proveden najednou. Veřejné WC Veřejné toalety jsou nyní otevřeny

8 pondělí pátek v době od 7:30 do 15:00 a v neděli od 8:00 do 13:30. Jejich použití je zdarma. V neděli zde probíhá i prodej pytlů na odpad. Informace o podaných žádostech o dotace Herní prvky park: Žádost o dotaci byla podána v únoru 2015 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Bohužel byla naše žádost v květnu zamítnuta, celkový počet žádostí o dotaci byl cca Pavilon studny na náměstí (altánek): Tato kulturní památka bude restaurována z větší části na svém místě na náměstí. Z MěÚ Semily, odboru kultury (konečný poskytovatel dotace je Ministerstvo kultury ČR) máme písemný příslib dotace na tento rok ve výši ,- Kč. Bohužel nedopadly finanční prostředky z Dotačního fondu Libereckého kraje, a proto bude rekonstrukce probíhat ve dvou letech. V tomto roce budou finanční náklady na opravu zhruba ,- Kč a budou prováděny tyto práce přípravná demontáž střešní konstrukce se zajištěním sloupů; transfer jednotlivých prvků pavilonu se zpětným osazením za pomoci dopravy s hydraulickou rukou; mechanické a chemické odstranění dožilých nátěrů pískovcových dříků sloupů a hlavic; čištění žulových prvků, odstranění druhotných nátěrů kamene; konsolidace (zpevnění) degradovaných pískovcových prvků; kompletace rozlámaných částí, lepení, ZV plastické doplňky, armatury, barevná retuš; základový beton sloupů, odstranění betonové skořepiny podlahy pavilonu s položením nové dlažby a odstranění betonové obruby a její výměna za nový žulový obrubníkový kámen s povrchovou úpravou. Pomníky obětem 1. a 2. světové války v Helkovicích, Tříči a Staré Vsi: Dle aktuálních informací prošly schválením na Ministerstvu obrany ČR všechny tři žádosti. Jelikož MO ČR zbyly finance z loňského roku, je možné jeden pomník opravit již v letošním roce. Bylo rozhodnuto, že se město pustí do opravy pomníku ve Tříči, který je finančně nejnáročnější. Zbývající dva by potom byly opraveny v roce V souvislosti s opravou pomníku bude nutné odstranit vzrostlé túje, které budou samozřejmě po opravě pomníku nahrazeny náhradní výsadbou. Veřejné osvětlení v ulici Staroveská a navazující: Na celou akci by mělo město obdržet dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, podprogramu obnovy venkova ve výši Kč, která tak pokryje polovinu celkových nákladů. Dotace JSDHO: Z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji obdrží město pro vysocké hasiče dotaci ve výši Kč na nákup ochranných prostředků a pořízení nových náhradních baterií do radiostanic. Dotace z Úřadu práce: Město obdrží z Úřadu práce ČR dvě dotace v celkové výši Kč, jedna dotace je na vyhrazení společensky účelného pracovního místa na novou pracovnici muzea a druhá na vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Ing. Jaroslav Nechanický, místostarosta města V3/2015 strana 8 Zájezd KČT Vysoké nad Jizerou do Českého ráje Odjížděli jsme v 8 hod. z Vysokého n./jiz., první zastávka ve Valdicích. Vystoupali jsme na kopec Zebín po vrstevnici lehčí cestou. Vyfotili jsme se u kapličky sv. Máří Magdalény a následně jsme sešli pomocí řetězů dolů ke kostelu Všech Svatých, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ti starší odešli přímo na rozhlednu Čeřovka a do Jičína, ostatní si prohlédli Valdštejnskou lodžii, a na nádvoří otočný kalendář, který nám ukazoval postavení hvězd na obloze v kterýkoli den v roce. Do Jičína jsme šli lipovou alejí. Děti zde napočítaly 531 stromů. Následovala krátká prohlídka Valdštejnského náměstí a občerstvení. Pokračovali jsme do Hrdoňovic a nahlédli jsme do lomu, kde se těží sklářský písek. Další zastávka byla na Hrubé Skále s V3/2015 strana 29 krátkou prohlídkou kostela sv. Josefa. Zde opět rozdělení na několik skupin, a odchod přes skalní vyhlídky k lázním v Sedmihorkách, kde čekal autobus. Přesunuli jsme se do Besedic a prošli jsme okruh skalního útvaru Kalich. Celý den bylo krásné počasí, ale když jsme se vraceli k autobusu, zastihl nás prudký déšť, v 17 hod. jsme odjeli domů. Zájezdu se zúčastnilo 48 spokojených turistů, z toho 11 dětí. Zapsala Magda Šlaufová Volejbal Muži A Družstvo mužů již dohrálo v pořadí osmou sezónu v Krajském přeboru Libereckého kraje. Před podzimní částí sezóny 2014/15 tým opustili dva hráči základní sestavy, R. Meloun kvůli zdravotním potížím a A. Čermák odcestoval na tři roky za pracovními

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze 4. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. února 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 4. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. února 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 4. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. února 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek,

Více

Zápis z 16. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 4. srpna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 16. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 4. srpna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 16. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 4. srpna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 20. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 6. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 20. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 6. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 20. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 6. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: host: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 24. května 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 4 členové rady města tajemnice

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 8. listopadu 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 8. listopadu 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 8. listopadu 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Hosté: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný,

Více

Zápis z 6. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 15. března 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 6. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 15. března 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 6. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 15. března 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý od hod na obecním úřadě Přítomni: Omluveni:

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý od hod na obecním úřadě Přítomni: Omluveni: Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 9.2.2016 od 18.30 hod na obecním úřadě Přítomni: H. Růžičková, Bc. J. Špidlen, J. Nesvadba, V. Růžička, L. Waldmann,

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 2. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 2. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 11. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 2. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 27. září 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 27. září 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 27. září 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Ing.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis z 13. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 21. června 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 13. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 21. června 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 13. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 21. června 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis z 16. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 30. srpna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 16. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 30. srpna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 16. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 30. srpna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) Usnesení č. 155/2016 účetní závěrku PO Správa

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis z 8. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 8. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 8. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne 26. 11. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: JUDr. Miroslav Stejskal, Marie

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od hodin na Obecním úřadě v Zákolanech

Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od hodin na Obecním úřadě v Zákolanech Zápis č. 10/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 14. prosince 2015 od 18.30 hodin na Obecním úřadě v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako

Více

Zápis ze 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. února 2010 od 16 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. února 2010 od 16 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 3. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. února 2010 od 16 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více