XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XLVIII. ročník. Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU"

Transkript

1 XLVIII. ročník Květen - červen 2015 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VYSOKÉM NAD JIZEROU ZV

2 Úvodní slovo Milí čtenáři, květen utekl jako voda a tak právě držíte v rukou další díl Větrníku. Jak jste možná zaznamenali v předešlých číslech, došlo ke změně v obsazení redakce. Vím, že spousta z Vás mě zná, ale i tak myslím, že by bylo vhodné se představit. Mé jméno je Zuzana Vitvarová a v současné době bydlím ve Sklenařicích. Po základní škole ve Vysokém nad Jizerou a Gymnáziu Ivana Olbrachta v Semilech jsem získala bakalářský titul na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor filozofie). Při škole jsem pracovala jako asistentka koncertního oddělení na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Od března mě už ale můžete potkávat v Městské knihovně, kde doposud působila paní Ivana Řehořová. Touto cestou bych chtěla Ivě ještě jednou moc poděkovat za celý společně strávený měsíc březen, kdy mě zaučovala v knihovně i v redigování Větrníku, a také za její velký přínos městu a místní kultuře. Doufám, že se mi alespoň z části podaří na její práci navázat, i když vím, že to bude náročné. Dále bych se chtěla tímto článkem obrátit na Vás, čtenáře a přispěvatele. Časopis tvoříte především vy, a proto budu ráda za každý příspěvek nebo nápad, který mi pošlete nebo osobně V3/2015 strana 2 donesete do knihovny. Všechny adresy zůstávají stejné (najdete je na webových stránkách města). K mé práci bude patřit i psaní městské kroniky, kterou dlouhou dobu vedla paní Vaváčková. I jí patří velký dík za milé předání. Pokud budete svědky zajímavé události v obci nebo vyfotíte něco, co bude hodno zaznamenání do psané historie Vysokého, obracejte se prosím také na knihovnu. Teď už mi nezbývá než popřát Vám všem příjemné čtení a těšit se na osobní setkání v knihovně nebo při akcích pořádaných ve městě. Bc. Zuzana Vitvarová Důležité kontakty Martin Nesvadba problémy s vodou, kanalizací, sběr velkoobjemového odpadu: Lucie Strnádková starostka, ostatní případy: nebo Jaroslav Nechanický místostarosta, ostatní případy: nebo Opravy z minulého čísla Historická fotografie v kapitole Dříve a nyní pochází asi z roku 1895, nikoliv 1954, jak bylo napsáno. Zpráva o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku se samozřejmě týkala roku 2014 nikoliv Zprávy z města Jednání rady 6. jednání RM schvaluje pořízení odpadkových košů se zásobníky na sáčky pro odstraňování psích exkrementů za polovinu peněz, které se ušetřily tím, že Společenská kronika Narození Dne 11. dubna 2015 se Martině Bečvářové a Jakubu Šedovi narodil syn Matyáš Šeda. Dne 12. dubna se Michaele a Petru Kazíkovým ze Staré Vsi narodila dcera Štěpánka. Dne 27. dubna se Aleně a Romanu Opočenským narodil syn Vojtěch. Dne 11. května se Zuzaně Heydukové a Romanu Vodičkovi narodila dcera Kristýna Vodičková. Dne 19. května se Věře a Ondřejovi Seidlovým narodila dcera Anna. Přejeme hodně zdraví! Svatby Dne 23. dubna 2015 uzavřeli sňatek v obřadní síni ve Vysokém Ondřej Seidl a Věra Telenská. Přejeme štěstí ve společném životě! Životní jubilea Vysoké nad Jizerou Blažková Ludmila 73 let Bucharová Miloslava 77 let Hnyková Ludmila 93 let Knížek František 83 let Nedomlelová Květa 83 let Nesvadba Vítězslav 70 let Petruška Jaroslav 78 let Pičmanová Helena 77 let ThDr. Sporer Antonín 75 let Zemanová Anna 83 let Austl Oldřich 75 let Drozenová Jana 72 let Kadavá Jarmila 74 let Kučerová Věra 85 let Nečásek Petr 86 let Nesvadbová Marie 79 let Rón Josef 89 let Šaldová Olga 81 let Stará ves Čermáková Marta 81 let Štěpánková Jana 82 let Horní Tříč Grosmanová Emilie 73 let Večerník Jaromír 70 let Metelka Václav 75 let Sklenařice Hájek Jaroslav 75 let Metelka Josef 82 let Turpiš Ladislav 72 let Metelková Anna 74 let Špidlenová Zdeňka 70 let Helkovice Nosková Marie 80 let Hodně zdraví do dalších let! Úmrtí Dne 30. března zemřel ve věku 90 let pan František Tauš, rodák z Vysokého nad Jizerou. Dne 23. dubna 2015 zemřela ve věku 87 let paní Božena Škodová ze Tříče. Dne 24. dubna zemřela ve věku 77 let paní Maruše Kobrová z Vysokého nad Jizerou. Dne 1. května zemřela ve věku 60 let paní Vlasta Síkorová ze Sklenařic. Dne 14. května zemřela ve věku 90 let paní Zdenka Junková z Vysokého nad Jizerou. Dne 13. května. se rodina rozloučila s panem Milošem Hrubým ze Tříče. Dne 21. května. zemřela paní Anna Metelková ze Sklenařic. Vyjadřujeme upřímnou soustrast. Zpravodaj MěÚ Vysoké nad Jizerou - Větrník XLVIII-5-6/2015, redakce: Bc. Zuzana Vitvarová náklad 450 ks, cena 12 Kč, příspěvky zasílejte do městské knihovny na uzávěrka 15. dne lichého měsíce, tel: , vytiskl H&H Servis V3/2015 strana 35

3 90 LET DIVADELNÍ BUDOVY Program slavnosti : koncert dechové hudby Táboranka pod vedením Jiřího Jíny na náměstí přijímání hostů a zápis do pamětní knihy na městském úřadě uvítání hostů starostkou města a starostou divadelního spolku Krakonoš průvod na hřbitov, položení kytice, poděkování předkům slavnostní řeči hostů, poklepání základního kamene u divadla dechová hudba Táboranka, sbor Mládí vernisáž výstavy k 90 letům divadla v galerii muzea. Výstava potrvá do KDP loutková pohádka Vodníčku, vrať se (vstupné obvyklé) divadelní představení Malované na skle, vstupné dobrovolné Občerstvení u stánků zajištěno po celou dobu oslav. Uctivě zveme na tuto slavnost všechny příznivce jediného kamenného divadla ochotníků divadelního spolku Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou. Za pomoc děkujeme městskému úřadu, Vlastivědnému muzeu a dalším spolkům Vysokého, sboru Mládí z Jablonce nad Jizerou a dechové hudbě Táboranka. KRAKONOŠ Spolek Antala Staška KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ PRO ZAČÁTEČNÍ- KY LEKTOR Bc. ILONA PĚTNÍKOVÁ MINIMÁLNÍ ÚČAST DESET ZÁJEMCŮ, VEŠKERÝ MATERIÁL V CENĚ PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN SOBOTA 18. A 25. ČER- VENCE 2015 CENA 300 KČ Informace a přihlášky na Nebo telefon: Spolek Antala Staška srdečně zve na besedu Mgr. Vlastimil HERMAN, npor. v záloze Účastník misí v Bosně a Hercegovině IFOR, SFOR 1 a 2, Kosovu, Kuvajtu a 2x v Iráku JAK TO VIDÍM JÁ Pohled bývalého profesionálního vojáka na účast v zahraničních misích pocity, dojmy a náhledy na dané situace a konflikty Zemanův statek ve Stanovém sobota 13. června od 17 hod. VSTUPNÉ 50 Kč V3/2015 strana 34 se nekoupil kontejner na textil a textil je vybírán na Městském úřadě. RM bere na vědomí ukončení nájmu v bytě v č. p. 227 ve Vysokém nad Jizerou (L. Hnyková) a schvaluje záměr pronájmu tohoto bytu. RM schvaluje zveřejnění výzvy na podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ ve Vysokém nad Jizerou. Dále schvaluje seznam obesílaných firem a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení Ing. Jaroslav Nechanický, Ing. Jiří Bartoš, Šárka Štěpánková, Vojtěch Regál a Jaroslav Kučera. 7. jednání RM schvaluje ukončení nájemního vztahu na nebytové prostory v č. p. 227 mezi Městem Vysoké nad Jizerou a D. Pleskačovou dohodou k (Restaurace Spořitelna ). Zároveň schvaluje záměr pronájmu tohoto prostoru a pověřuje Ing. Nechanického zveřejněním. RM dále schválila ukončení nájemního vztahu na část nebytových prostor v suterénu č. p. 8 (pošta) k Společnost O2 CR a. s. již tyto prostory nevyužívá. RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce vodovodu trasa C+E Polopruť, kterou je nabídka s pořadovým číslem 6, předložená uchazečem MAXI GROUP s. r. o. Praha a nabídnutou cenou Kč. Radě města byla předložena žádost S. Štěpánka o povolení umístění přístřešku pro garážové stání na ppč. 1652/6 v k. ú. Vysoké nad Jizerou vedle bytového domu č. p. 28. RM odsouhlasení odkládá a pověřuje Ing. Bartoše předložením návrhu komplexního řešení parkování na ulici u č. p. 28. RM schvaluje uzavření smlouvy s Jindřichem Šikolou ml. o právu provést stavbu Garáž a služební byt příjezd na ppč. 1168/34, 1168/36, 1176/2, 1165/4 a 1168/33 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. RM z důvodu finanční situace města neschvaluje poskytnutí příspěvku společnosti Snílek o. p. s. Staré Splavy v roce Společnost se zabývá podporou, rozvojem a vzděláváním dětí v ústavní, náhradní a rodinné péči. RM schvaluje zadání dodatečných stavebních prací k akci Vysoké nad Jizerou splašková kanalizace a ČOV v jednacím řízení bez uveřejnění. RM bere na vědomí informace týkající se možností zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti, o kterém byla informována V. Regálem. RM schvaluje obnovení spolupráce s řezbářem Václavem Kubinou (výroba Krakonošů vhodných jako suvenýry). Krakonošové se budou opět prodávat v muzeu. 8. jednání Rada města v tajném dvoukolovém hlasování přidělila byt v č. p. 227 ve Vysokém nad Jizerou (po L. Hnykové) panu Lukáši Pastorkovi. RM schválila poskytnutí finančních příspěvků grantů pro 1. pololetí 2015 z rozpočtu města, které byly ohodnoceny komisí ve složení Mgr. Lucie Strnádková, Ing. Jaroslav Nechanický, Bohdan Blažek a Ing. Markéta Zelinková. Přihlásili se 4 žadatelé a celkem bylo přiznáno Kč z celkových Kč (určených pro celý rok): DS Krakonoš oslavy 90. výročí položení základního kamene divadelní budovy Kč, TJ Vysoké n. J. (cykloklub) cyklosoustředění Kč, Občanské sdružení Nístějka - výroba informační cedule, stojan, prvky k osazení, výroba pohledů Kč, SDH Sklenařice - rekonstrukce střechy staré hasičské zbrojnice Kč. RM souhlasí s předloženým návrhem na zhotovení parkovací plochy pro 3 5 aut (půdorysný rozměr cca 9 x 6 m) v severním rohu pozemku ppč. 1652/6 v k. ú. Vysoké nad Jizerou včetně přípojek na inženýrské sítě a (vedle bytového domu č. p. 28) a pro- V3/2015 strana 3

4 zatím nedoporučuje odsouhlasení umístění přístřešku pro auto dle žádosti S. Štěpánka. ZV RM neschvaluje akceptování nabídky společnosti Climb a spol. Semily (Richard Kubík) na provedení nátěru střech v areálu ČOV Stará Ves. 9. jednání Rada města byla informována o Zprávě Krajského úřadu Libereckého kraje o výsledku kontroly hospodaření města Vysoké nad Jizerou za rok Zpráva neobsahuje závažné nedostatky, které by vykazovaly špatné hospodaření města. RM vzala zprávu na vědomí. Radě města bylo navrženo, v rámci pravidelného setkávání zastupitelů, uspořádání prohlídky zříceniny hradu Nístějka v pátek RM souhlasí se schůzkou zastupitelů a uspořádáním prohlídky. RM schvaluje provedení opravy vodovodního řadu a přeložky přípojky pro č. p. 151 ve Sklenařicích na ppč. 234/1 v k. ú. Sklenařice. Vodovodní řad je v těchto místech velmi poruchový. Jedná se o pozemek, který město v nedávné době prodalo manželům Fuchsovým (z Prahy). Na pozemku je možné umístit stavbu pro bydlení a při prodeji nebylo známo, že těmito místy vodovod vede. V současné době je tedy nutné s ohledem na kupní cenu pozemku provést přeložku přípojky pro č. p. 151 a částečnou opravu vodovodu, vše na ppč. 234/1 v k. ú. Sklenařice tak, že přípojka bude přeložena k jižní hranici citovaného pozemku a vodotěno, že se pomník nachází na pozem- V3/2015 strana 4 vod se opraví pouze na citovaném pozemku od jižní k severní hranici. Vodovod bude zasypán předepsaným materiálem a ne jako tomu bylo v minulosti, tj. vytěženou zeminou s kameny, které díky vlhkosti půdy způsobují opakované poruchy na řadu. RM schválila nákup 250 ks publikací Třídit odpad = šetřit domov od Agentury Jožka Zelený, s. r. o. Cena jedné publikace je 7 Kč a poslouží jako pomůcka pro environmentální výchovu a jako osvěta pro občany. RM schvaluje účast v pořadu Cyklotoulky 2015 za cenu Kč bez DPH. Rada města byla informována o technickém stavu kiosku na náměstí, kdy je nutné opravit přízemní část jak z venkovní strany, tak i podlahu v objektu. Je buď možné kiosek pronajmout a požadovat provedení oprav po nájemci, anebo nejdříve provést opravu a pak až objekt pronajmout. RM bylo navrženo provést opravu kiosku na náklady města a poté ho nabídnout k pronájmu. RM tuto možnost odsouhlasila a zároveň pověřila místostarostu města Ing. Jaroslava Nechanického zajištěním cenové nabídky na opravu. Jednání zastupitelstva Podle aktuálního čerpání rozpočtu města 2015 a v souvislosti se stávajícími potřebami města byl zastupitelům města předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2015. Rozpočtové opatření zahrnuje navýšení daně z příjmů právnických osob (obec) dle konečného výpočtu, příjem dotací z úřadu práce, příjem daru a jejich zahrnutí ve výdajové části rozpočtu. ZM schvaluje toto rozpočtové opatření a pověřuje účetní Hanu Knížkovou provedením těchto schválených změn v rozpočtu města. ZM schvaluje rozpočtový výhled na období let V souvislosti s vypracováním investičního záměru na rekonstrukci pomníku obětem 1. světové války Vysoké nad Jizerou Helkovice bylo zjiš- Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí, Asociace muzeí a galerií v České republice, Fügnerfilm Stanový, město Vysoké nad Jizerou, obec Zlatá Olešnice, Společnost Viktora Dyka a Spolek Antala Staška srdečně zvou ctěnou P. T. veřejnost na Třetí vysockou muzejní noc. Vyjdeme z budovy muzea v sobotu 6. června 2015 v hodin. Cesta vede k pěti kovovým památníkům vráceným na Vysocko právě před sedmdesáti lety ze skladiště válečných materiálů, tedy zvonů a jiných kovů, v pražských Holešovicích. Ve vysockém parku jsou pomníky Antonína Sovy a Viktora Dyka. Od nich půjdeme na náměstí k bustě JUDr. Karla Kramáře. Pokračováním pro turisticky zdatnější a dobrou obuví i vlastními zásobami jídla a pití vybavené účastníky bude již řadu desetiletí turisticky neznačená Dykova cesta vedoucí 7,5 km do Návarova k desce o pobytu Viktora Dyka. Dále nás povede cesta Antala Staška, nyní zeleně značená, 3,3 km do vsi Stanový k desce na rodném domě JUDr. Antonína Zemana. Kdo se nemůže zúčastniti celého výletu, nechť se dopraví do Stanova způsobem jiným! Po setmění tamtéž promítne pan Milan Fügner, držitel předepsané promítačské zkoušky (způsobilý s pochvalou), při příznivých podmínkách originální třicetipětimilimetrové opravdu celuloidové prudce hořlavé filmy. Na venkově nyní již nevídané! Následně týž promítne digitálně obnovené historické nejen stanovské fotografie. V případě zájmu možnost výběru hlasováním i z dalších filmů filmotéky Fügnerfilmu. Bude-li dosti odvahy, předvedena bude i ukázka hořlavosti celuloidového filmového pásu. Prohlídka promítacího stroje určena zvláště později narozeným. Možno i sáhnouti! Promítání v případě nepřízně počasí se uskuteční na sále budovy rodného domu. Drobné občerstvení v místě promítání zajištěno. Vstup zdarma!!! V3/2015 strana 33

5 ZV Vysocká pouť jubilejní! Město Vysoké nad Jizerou vstoupilo do roku 2015 hned se třemi krásnými výročími. Jsou jimi výročí 90 let od položení základního kamene divadelní budovy Krakonoš, 40 let Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie a před neuvěřitelně symbolickými 555 lety se začala psát historie slavné události odchycení a ochočení medvěda v rokytnických lesích Havlasem Pavlatou. Město Vysoké nad Jizerou si toto výjimečné výročí začalo připomínat květnovým vydáním pamětní placky 555 let s medvědem, kterou si zájemci mohou zakoupit v pokladně Vlastivědného muzea, dále jubilejní pohlednicí (červen) a právě Vysockou poutí (1. a 2. srpna). Pouť společně zahájíme v sobotu 1. srpna v 11h umístěním tradiční tržní korouhve k soše sv. Panny Marie a tím umožníme prodejcům a řemeslníkům prodej místních a regionálních výrobků (bez této korouhve býval prodej na veřejných prostranstvích zakázán). K tomu se budou točit dřevěné a řetízkové kolotoče, cvakat spouště pušek a kuší, náměstím bude vonět cukrová vata, sláma, koně a k tanci a poslechu vyhrávat různá hudební uskupení. V neděli 2. srpna, po mši svaté, zveme milovníky klasických tónů na varhanní koncert Radka Hanuše v doprovodu Jany Kracík Vávrové na flétnu. Vstupné na koncert bude dobrovolné a bude věnováno na opravu vysockého kostela. V průběhu pouti mohou děti, které rády zpívají, zazpívat na podiu písničku, nejlépe o medvědovi - jak jinak, že?! Takže úkol na prázdniny:) Vladimír Jindra Pokud byste nám v sobotu rádi pomohli, volejte na Fotografii poskytl Petr Nečásek. Děkujeme. V3/2015 strana 32 V3/2015 strana 5 ku, který není ve vlastnictví města. Jeho současní vlastníci investiční záměr opravy pomníku odsouhlasili, ale bylo by lepší, kdyby byl v budoucnu vlastník pomníku totožný s vlastníkem pozemku. ZM proto schvaluje směnu pozemku ze svého majetku ppč. 856/3 za část pozemku v majetku manželů Martincových ppč. 460/2 vše v k. ú. Helkovice bez finančního vyrovnání (jde o pozemky se stejnou výměrou). ZM schvaluje odkoupení pozemků ppč. 2772/2 a stpč. 534 v k. ú. Roprachtice za 75 Kč/m 2. Jedná se o pozemek pod autobusovou zastávkou a cca 1 m okolo zastávky na křižovatce k Helkovicím. Zastávka je ve vlastnictví města Vysoké nad Jizerou, přičemž střecha u zastávky je poničená a zastávka zanedbaná. Rádi bychom ji v průběhu tohoto roku opravili a z tohoto důvodu chceme, aby město investovalo do budovy na vlastním pozemku. ZM neschvaluje nabídku O. Baumgärtnera k odkupu nemovitosti č. p. 242 na stpč. 530 v k. ú. Vysoké nad Jizerou. ZM schvaluje nabídku O. Baumgärtnera k odkupu pozemku ppč. 10 v k. ú. Vysoké nad Jizerou (místní komunikace) za cenu 100 Kč/m 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemků stpč. 179/1 a stpč. 177 v k. ú Vysoké nad Jizerou (na dvoře ZŠ), o který má zájem Jakub Koníř (majitel sousedního pozemku). Smyslem žádosti je zarovnání pozemku stpč. 179/2 do obdélníkového tvaru a zarovnání oplocení pozemku do roviny. ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků ppč. 484/1, 484/2 v k. ú. Vysoké nad Jizerou a ppč. 1751/4 a 1841/3 v k. ú. Sklenařice, o které projevili zájem manželé Ing. Marta a Ing. Přemysl Štrancovi. ZM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Hochtief CZ, a.s., uzavřené dne , který znamená navýšení ceny díla o Kč bez DPH, na celkovou cenu Kč bez DPH. Město potřebuje nový strategický plán, protože ten stávající platí pouze do konce roku Jeho tvorbu může město udělat samo nebo zpracování zadat specializované firmě. ZM schvaluje vytvoření nového strategického plánu rozvoje města vlastními silami. B. Blažek vyzval veřejnost, aby se zapojila do tvorby strategického plánu města, pro tyto účely bude pravděpodobně zřízena ová adresa. ZM byl předložen upravený dokument Statutu sociálního fondu, který odráží skutečný stav organizační struktury města. ZM schvaluje statut sociálního fondu města Vysoké nad

6 Jizerou. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Vysoké nad Jizerou na opravy Sv. Kateřiny ve výši Kč plus výtěžek z varhanního koncertu, který se bude konat o Vysocké pouti. ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Vysoké nad Jizerou do fondu investic této příspěvkové organizace. Prostředky z rezervního fondu budou použity na snížení stropů v přízemí - v prostorách školní družiny a případně výtvarny a vymalování celého přízemí. ZM souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS Přiďte pobejt!, o. s. na období na svém správním území. Od paní starostky Práce na akci Vysoké nad Jizerou splašková kanalizace a ČOV pokračují. V současné době probíhá dostavba čistírny odpadních vod Tříč a práce na kanalizačních řadech pod Tyršovou ulicí (stoka AA-1), v Lyžařské ulici (stoka BF), na staré cestě do Tříče (stoka B-zač) a na Polopruti (stoky C, E). Prozatím je termín dokončení dle V3/2015 strana 6 platné smlouvy o dílo stále , ale předpokládáme prodloužení, protože se do konce června všechny řady nestihnou a nějakou časovou rezervu s ohledem na dotaci ze Státního fondu životního prostředí ještě máme. Dá se tedy předpokládat, že stavět budeme i o letních prázdninách. V souvislosti s výstavbou kanalizace vás znovu prosíme o shovívavost, nejen kvůli nutným omezením dopravy na dotčených komunikacích, ale též kvůli nastávajícím komplikacím s vodovodem na některých místech jsou plánovány přeložky městského vodovodu a občas bude nutné vodu (samozřejmě na nejkratší možnou dobu) uzavřít. O odstávkách vodovodu budete vyrozuměni včas pomocí městského rozhlasu a webových stránek. Zateplení budovy základní školy je další probíhající investiční akcí s plánovaným ukončením do 30. června. Ačkoliv práce na nové fasádě probíhají běžně nejen v pracovní dny, ale i o víkendech, i tady předpokládáme prodloužení termínu dokončení. Důvodem jsou jednak práce nepředpokládané, například na pískovcovém soklu nebo štítové zdi, jednak drobné změny v projektu, které napomůžou zachování původního rázu budovy (například plastičnost vchodu a obdélníkových ZV Kulturní a společenské akce Červen A já pořád kdo to tluče - výstava P. Nečáska (bednáře) Krkonošské muzeum KRNAP - Vrchlabí let divadelní budovy Krakonoš Vysoké nad Jizerou Muzejní noc Vlastivědné muzeum Slavnost pod majákem J. Cimrmana s účastí herců DJC Areál U Čápa - Příchovice Diecézní den výročí upálení Mistra Jana Husa Škodějov, Vysoké nad Jizerou Horská teniska - Canicrossový závod žen (se psy) Areál U Čápa - Příchovice Příchovická pouť Příchovice Volejbalový turnaj smíšených družstev Vysoké nad Jizerou Do Výstava "Babiččino velké prádlo" Muzeum a galerie Starý kravín Františkov Červenec 7., 14., 21., 28. Loutková pohádka Kašpárek, Škrhola a Pivoňka Loutková scéna divadla Krakonoš 9., 16., 23., 30. Letní posezení s Krakonošem Malý sál divadla Krakonoš Muzeum a galerie Starý kravín Dřevo-socho-kování Františkov Jaroslav Hutka na Štěpánce Rozhledna Štěpánka, Kořenov Pohádkový les Roprachtice Sklenařické debly - volejbalový turnaj Hřiště u sokolovny a školy, Sklenařice Pohádkový park Divadlo Krakonoš a okolí Gotika na Štěpánce Rozhledna Štěpánka, Kořenov Sklenařická pouť louka za Mexikem, Sklenařice Krajem zapadlých vlastenců - turistický pochod Vysoké nad Jizerou Anenská sklářská slavnost na Jizerce Panský dům - Jizerská louka Cyklo eleven-bike maratón Příchovice Příchovice Šachty - Štěpánka ročník českého poháru v běhu do vrchu Vysoké nad Jizerou Pasecké hudební slavnosti Paseky nad Jizerou Vysocká pouť Vysoké nad Jizerou Pochod Věnceslava Metelky Sklenařice - start u sokolovny Koncert Radka Hanuše v doprovodu Jany Kracík Vávrové Vysoké nad Jizerou V3/2015 strana 31

7 V3/2015 strana 30 Víte, že povinnostmi do USA. Kádr se však podařilo doplnit a spíše posílit, z Turnova B k nám přišli na hostování J. Mandys a L. Vyhlídko, z Benešova u Vysoké nad Jizerou je jedním Semil pak P. Filinger, který zároveň z měst s nejnižší produkcí směsného hraje na střídavý start juniorskou ligu odpadu? Vyplynulo to ze soutěže pořádané společností Arnika, která se ko- v Turnově. Největší posilou byl pak příchod M. Raka, bývalého úspěšného nala pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Vysoké se s 88,5 kg/ reprezentačního blokaře. Po sehrání všech utkání skončili muži ve vyrovnaném středu tabulky se stejným počtem v celorepublikovém srovnání, což mu občan/rok umístilo na 13. místě 16 vítězství a 16 proher na pátém místě, když ještě v posledním dvojzápase Průzkum vycházel z oficiálních údajů přineslo 1. místo v Libereckém kraji. na Smržovce bojovali o bramborovou obcí. Města byla roztříděna do třech pozici. Na tom, že muži nezabojovali o kategorií podle počtu obyvatel - do ještě lepší umístění, se pak podepsala 1000, do 5000 a nad 5000 obyvatel. neúčast některých hráčů i z řad posil V kategorii nad 5000 obyvatel byly kvůli pracovním povinnostem, v jarní nejlepší v Libereckém kraji Semily se části soutěže pak zdravotní problémy 133 kg/osoba/rok. V celorepublikovém srovnání pak skončily na 5. místě. jednotlivých hráčů a v neposlední řadě také kontumační výsledek jednoho památník Antonína Sovy je očištěn utkání v Liberci. Tam náš nejstarší a osazen zpět na svém původním místě hráč neunesl špatný výkon rozhodčího v parku? Celou práci provedl pan Pavel Roleček a stála 3200 Kč. a napadl ho, za což byl posléze odměněn svazem dvouměsíčním zákazem startu. 1. TJ Sokol Malá Skála A TJ Sokol Mnichovo Hradiště A TJ Turnov C TJ Spartak Smržovka A TJ Vysoké nad Jizerou A TJ Sokol Tesla Stráž nad N. A VK Liberec A TJ Rumburk A TJ Sokol ŽBS Železný Brod A RSCM Český Dub A 0 Za družstvo mužů J. Nechanický Vysocký turnaj a Sklenařické debly 2015 Dne pořádá TJ Vysoké turnaj smíšených družstev (4+2) na hřištích za sokolovnou. Ve dnech se pak ve Sklenařicích uskuteční již 46. ročník Sklenařických deblů. V sobotu bude odehrána kategorie mužů a Mistrovství ČR Veteránů nad 40 let. V neděli pak Mistrovství ČR mixů. Občerstvení bude zajištěno na obou turnajích, tak přijďte zafandit domácím! Z. V. foto Pavel Roleček prvků mezi okny) a zaručí, že se z krásné budovy nestane moderní krabice. Grantový program města Vysoké nad Jizerou vchází do své druhé poloviny. Letošní druhá výzva k podávání žádostí o městské granty na akce, které se budou konat v druhé polovině roku 2015, již byla vyhlášena, termín odevzdání žádostí je 30. června Toulaví psi se objevují na území našeho města stále častěji. Za posledních pět měsíců jsme odchytili celkem čtyři, přičemž majitele se mi podařilo najít pouze v jediném případě, zbylé tři psy jsem byla nucena odevzdat do útulku, jelikož jsem nenašla nikoho, kdo by se jich ujal. Odevzdání psa do útulku samozřejmě zatěžuje městský rozpočet, máme však povinnost se o zatoulaná zvířata nacházející se na území města postarat. Nikdy nevolám do útulku hned, vždycky je třeba se zvířete ujmout aspoň na pár dní a počkat, jestli se majitel nepřihlásí. Většinou tím ale jenom o těch pár dní oddálíme cestu do Krásného Lesa u Frýdlantu, kde se nachází útulek Azyl pes. Takže tím chci útulku jednak veřejně poděkovat a jednak vám říct, kde můžete najít čtyřnohého kamaráda, pokud byste náhodou po nějakém toužili. Za zimní údržbu jsme v uplynulém zimním období utratili celkem 265 tisíc korun. Všechny prostředky byly vynaloženy v roce 2015, jelikož sníh napadl až v lednu. Potom už šlo v podstatě o takovou docela normální zimu, až na ryze jarní období na přelomu března a dubna, kdy se nám zima vrátila a ještě nás trochu potrápila. Je nutné říct, že tahle pozdní zima bez mrazu je pro zimní údržbu nepříjemná, protože traktory můžou způsobit zejména na nedokonale zpevněných cestách víc škody než užitku. Nicméně sněhu bylo tolik, že bylo nutné i na začátku dubna po zimní údržbě sáhnout a tato pozdní zimní údržba stála město 16 a půl tisíce korun z těch již shora uvedených 265 tisíc. Mateřská školka bude o letních V3/2015 strana 7 prázdninách zavřená pouze pět týdnů. Rozhodli jsme o tom v městské radě, jelikož navrhovaných šest týdnů se nám zdálo příliš dlouho. Školka tedy bude uzavřená pouze v období od 13. července do 16. srpna. Přesto jsme do celé věci vstoupili až ve chvíli, kdy uzavření školky o letních prázdninách bylo již s rodiči projednáno a příště bychom se rádi angažovali dřív. I někteří z nás jsou rodiči malých dětí a dovedeme pochopit, že ne každý má hlídací babičku. Takže, jestli chcete, aby školka fungovala více času, než funguje teď, přijďte nám to říct. Lucie Strnádková, starostka města Informace z města Oprava silnice v ulici Věnceslava Metelky po výstavbě kanalizačního řadu ZV bude probíhat v týdnu od a měla by ji pro Hochtief CZ zajišťovat společnost Eurovia CS. Místní hasiči nám náměstí a přilehlé prostory umyjí i tento rok. S touto akcí se však čeká na dokončení fasády na základní škole, neboť části polystyrénu se nám potulují v prostoru náměstí a okolí a úklid bude proveden najednou. Veřejné WC Veřejné toalety jsou nyní otevřeny

8 pondělí pátek v době od 7:30 do 15:00 a v neděli od 8:00 do 13:30. Jejich použití je zdarma. V neděli zde probíhá i prodej pytlů na odpad. Informace o podaných žádostech o dotace Herní prvky park: Žádost o dotaci byla podána v únoru 2015 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Bohužel byla naše žádost v květnu zamítnuta, celkový počet žádostí o dotaci byl cca Pavilon studny na náměstí (altánek): Tato kulturní památka bude restaurována z větší části na svém místě na náměstí. Z MěÚ Semily, odboru kultury (konečný poskytovatel dotace je Ministerstvo kultury ČR) máme písemný příslib dotace na tento rok ve výši ,- Kč. Bohužel nedopadly finanční prostředky z Dotačního fondu Libereckého kraje, a proto bude rekonstrukce probíhat ve dvou letech. V tomto roce budou finanční náklady na opravu zhruba ,- Kč a budou prováděny tyto práce přípravná demontáž střešní konstrukce se zajištěním sloupů; transfer jednotlivých prvků pavilonu se zpětným osazením za pomoci dopravy s hydraulickou rukou; mechanické a chemické odstranění dožilých nátěrů pískovcových dříků sloupů a hlavic; čištění žulových prvků, odstranění druhotných nátěrů kamene; konsolidace (zpevnění) degradovaných pískovcových prvků; kompletace rozlámaných částí, lepení, ZV plastické doplňky, armatury, barevná retuš; základový beton sloupů, odstranění betonové skořepiny podlahy pavilonu s položením nové dlažby a odstranění betonové obruby a její výměna za nový žulový obrubníkový kámen s povrchovou úpravou. Pomníky obětem 1. a 2. světové války v Helkovicích, Tříči a Staré Vsi: Dle aktuálních informací prošly schválením na Ministerstvu obrany ČR všechny tři žádosti. Jelikož MO ČR zbyly finance z loňského roku, je možné jeden pomník opravit již v letošním roce. Bylo rozhodnuto, že se město pustí do opravy pomníku ve Tříči, který je finančně nejnáročnější. Zbývající dva by potom byly opraveny v roce V souvislosti s opravou pomníku bude nutné odstranit vzrostlé túje, které budou samozřejmě po opravě pomníku nahrazeny náhradní výsadbou. Veřejné osvětlení v ulici Staroveská a navazující: Na celou akci by mělo město obdržet dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, podprogramu obnovy venkova ve výši Kč, která tak pokryje polovinu celkových nákladů. Dotace JSDHO: Z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji obdrží město pro vysocké hasiče dotaci ve výši Kč na nákup ochranných prostředků a pořízení nových náhradních baterií do radiostanic. Dotace z Úřadu práce: Město obdrží z Úřadu práce ČR dvě dotace v celkové výši Kč, jedna dotace je na vyhrazení společensky účelného pracovního místa na novou pracovnici muzea a druhá na vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Ing. Jaroslav Nechanický, místostarosta města V3/2015 strana 8 Zájezd KČT Vysoké nad Jizerou do Českého ráje Odjížděli jsme v 8 hod. z Vysokého n./jiz., první zastávka ve Valdicích. Vystoupali jsme na kopec Zebín po vrstevnici lehčí cestou. Vyfotili jsme se u kapličky sv. Máří Magdalény a následně jsme sešli pomocí řetězů dolů ke kostelu Všech Svatých, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ti starší odešli přímo na rozhlednu Čeřovka a do Jičína, ostatní si prohlédli Valdštejnskou lodžii, a na nádvoří otočný kalendář, který nám ukazoval postavení hvězd na obloze v kterýkoli den v roce. Do Jičína jsme šli lipovou alejí. Děti zde napočítaly 531 stromů. Následovala krátká prohlídka Valdštejnského náměstí a občerstvení. Pokračovali jsme do Hrdoňovic a nahlédli jsme do lomu, kde se těží sklářský písek. Další zastávka byla na Hrubé Skále s V3/2015 strana 29 krátkou prohlídkou kostela sv. Josefa. Zde opět rozdělení na několik skupin, a odchod přes skalní vyhlídky k lázním v Sedmihorkách, kde čekal autobus. Přesunuli jsme se do Besedic a prošli jsme okruh skalního útvaru Kalich. Celý den bylo krásné počasí, ale když jsme se vraceli k autobusu, zastihl nás prudký déšť, v 17 hod. jsme odjeli domů. Zájezdu se zúčastnilo 48 spokojených turistů, z toho 11 dětí. Zapsala Magda Šlaufová Volejbal Muži A Družstvo mužů již dohrálo v pořadí osmou sezónu v Krajském přeboru Libereckého kraje. Před podzimní částí sezóny 2014/15 tým opustili dva hráči základní sestavy, R. Meloun kvůli zdravotním potížím a A. Čermák odcestoval na tři roky za pracovními

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 63. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 17. 3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 8. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 8. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 8. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 14.7.2008 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny Dále přítomno: 7 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více