Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice"

Transkript

1 Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE Informace úřadu městyse Čechtice č. 8/2012 v Čechticích 1. Rada stanovila členy komise na výběrové řízení na akci Lesnická technika Městyse Čechtice. Komise: Ing. Kolanda Josef, Novotný František, Nebřenský František, Šlamborová Marie a Smítka Petr. Zapisovatelem byla určena Marhanová Marie. 2. Rada projednala žádost pana K. o převedení zaplocených pozemků p.č. 111/2 o výměře 63 m 2 a p.č. 129/1 o výměře 36 m 2. Rada pověřuje starostu k řešení. 3. Rada vzala na vědomí zápis kontroly z Finančního úřadu. Kontrolovány byly dotace na tepelná čerpadla u ZŠ a dotace na solární ohřev vody na DPS. Některé chybějící doklady se podařilo zajistit, ale jelikož jde o záležitost z roku 2006, není tak jednoduché všechna potvrzení zajistit včas, proto rada schvaluje požádat finanční úřad o prodloužení termínu doplnění chybějících dokladů. 4. Rada vzala na vědomí cenový požadavek od firmy ČEZ na věcné břemeno na přípojku elektřiny na stavební parcely v Čechticích. Jedná se o jednorázovou platbu. Jelikož Městys Čechtice nemá vyhlášku na tuto cenu, bude výše stanovena podle nabídek okolních, velikostně srovnatelných obcí (Košetice, Dolní Kralovice, Načeradec, Křivsoudov). 5. Rada vzala na vědomí, že byla zamítnuta žádost o dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje na rekonstrukci náměstí v Čechticích. 6. Rada vzala na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 641 o výměře 233 m 2 k.ú. Čechtice. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod tohoto pozemku, o případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 7. Rada schvaluje pronájem pozemků před pohostinstvím U Zlaté Prahy a U Kostela za účelem venkovních předzahrádek. Pronájem těchto pozemků o rozměrech cca 25 m 2 byl stanoven ve výši 500,- Kč/měs. O úklid těchto pozemků se postarají nájemci. 8. Rada schvaluje Darovací smlouvy č /2012 pro MŠ Čechtice. 9. Rada schvaluje, aby byla oslovena firma, která nám zřizovala zvonění kapličky v Otročicích, k vydání cenové nabídky na vybudování zvonění ve Starých Práchňanech. 10. Rada schvaluje umístění paní Hůlové bytem Zdislavice do Domu s pečovatelskou službou Čechtice. č. 9/2012 v Čechticích 1. Rada schvaluje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy v Čechticích ve složení: František Nebřenský-předseda komise Mgr. Marie Málková-člen komise Bc. Lukáš Buchtela-člen PaeDr. Hana Procházková-člen Mgr. Iva Blažková-člen Mgr. Václav Zemek-člen Miroslav Fialka člen 2. Rada schvaluje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy v Čechticích ve složení: František Nebřenský-předseda komise Mgr. Marie Málková-člen komise Bc. Lukáš Buchtela-člen Květoslava Bludská-člen Ivana Zemanová-člen Mgr.Václav Zemek-člen 3. Rada pověřuje starostu jmenováním výše uvedených členů konkurzních komisí. č. 10/2012 v Čechticích 1. Rada schvaluje datum veřejného zastupitelstva: v 18 hod. v obecním domě v Růžkových Lhoticích. 2. Rada schvaluje tyto členy komise na výběr zakázek Výstavba I. etapy kanalizace na stavebních parcelách a Zateplení části ZŠ Čechtice : František Nebřenský, František Novotný, Jan Červený, Ing. Josef Kolanda a pan Bejček (projektant vodních staveb). 3. Rada vzala na vědomí další jednání s finančním úřadem ohledně kontroly dotace na Solární ohřev vody v DPS. FÚ požaduje dodání dokladu o úspoře. Dle dostupných materiálů úspora nesplňuje požadované parametry dotace. Rada schvaluje požádat bývalého pana starostu A. Šotolu ke spolupráci k dořešení tohoto problému. 4. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod pozemků p.č. 111/2 o výměře

2 63 m 2 a p.č. 129/1 o výměře 36 m 2 oba k.ú. Čechtice. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 5. Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/ Rada navrhuje úpravu povrchu cesty na parcelách v Jeníkově. Pokud se podaří zajistit, bylo by dočasným řešením zpevnit cestu recyklovanou balenou (odfrézovaný asfalt). 7. Rada vzala na vědomí, že v průběhu měsíce května proběhlo vyúčtování elektrické energie v obecních domcích. Všechny obce se vešly do stanoveného limitu. 8. Rada projednala zhoršující se vandalismus v naší obci. Rada doporučuje nainstalovat na určitá místa fotopasti - fotoaparáty s nočním viděním (nádvoří u MŠ, pod kostelem, u Zvonice ). 9. Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem Čechtice a společnost ČEZ Distribuce, a.s., která se týká stavebních pozemků v Čechticích. č. 11/2012 v Čechticích 1. Rada vzala na vědomí cenovou nabídku od firmy ČEZ, kde firma nabízí nižší cenu elektřiny na rok Rada schvaluje tuto nabídku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 2. Rada schvaluje finanční dar ve výši ,- Kč sdružení Lilie Čechtice na pořádání akce Čechtická lilie. 3. Rada schvaluje proplacení faktury na zakoupení pohárů ve výši 5 000,- Kč na soutěž SDH O pohár starosty SDH Čechtice. 4. Rada schvaluje Darovací smlouvy č. 1 3 /2012 pro Základní školu Čechtice. 5. Rada schvaluje uzavření Mateřské školy v Čechticích v období letních prázdnin a to od do Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí EKOSO ve výši ,- Kč, který bude v letošním roce použit na sportovní aktivity. 7. Rada schvaluje zakoupení 2 ks kontejnerů na plastové láhve do obcí Růžkovy Lhotice a Palčice. 8. Rada vzala na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 1262/1 v k.ú. Čechtice. Rada schvaluje vyvěšení záměru, o případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 9. Rada ukládá starostovi podepsání jmenování paní Mgr. Bc. Lenky Proschkové ředitelkou Základní školy Čechtice. 10. Rada ukládá starostovi podepsání jmenování paní Ilony Studničkové ředitelkou Mateřské školy Čechtice. 11. Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/ Rada schvaluje příspěvek ve výši 500,- Kč na pobyt na letním táboře pro děti zaměstnanců Městyse Čechtice. č. 12/2012 v Čechticích 1. Rada městyse schvaluje podepsání smlouvy s firmou VPK Suchý s.r.o., která se stala vítězem soutěže na výstavbu kanalizace na parcelách v Čechticích. 2. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč pro stacionář Petrklíč v Ledči nad Sázavou. Finanční příspěvek bude použit na zakoupení nového automobilu používaného pro dovážení klientů do stacionáře. 3. Rada schvaluje pořádání koncertu heligonkářů konané při příležitosti čechtické letní pouti. 4. Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2012. č. 13/2012 v Čechticích 1. Rada vzala na vědomí informace pana starosty o probíhající výstavbě víceúčelového hřiště u ZŠ v Čechticích. 2. Rada schvaluje výměnu kuchyňské linky a podlahové krytiny v obecním bytě v bytovce. Náklady na pořízení budou rozpočítány do nájmu. 3. Rada vzala na vědomí, že v průběhu podzimu bude probíhat úprava cesty na parcelách v Jeníkově. 4. Rada schvaluje přípravu vyhlášky na likvidaci domácího komunálního odpadu, která by přišla v platnost od POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ Zastupitelstvo městyse Čechtice se koná ve středu od hodin v jídelně ZŠ Čechtice. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje v České republice se konají v pátek 12. října 2012 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8 do 14 hodin. Právo volit má: - státní občan České republiky - občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let - občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje Hlasovat ve volbách do Parlamentu ČR však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva): - který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům - který je ve výkonu trestu odnětí svobody - jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu (pobyt na infekčním oddělení) Ve volbách do Poslanecké sněmovny nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené. Hlasování na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích. Počet a sídla volebních okrsků: Okrsek č. 1 Čechtice Okrsek č. 2 Malá Paseka Okrsek č. 3 Staré Práchňany Okrsek č. 4 Nakvasovice Okrsek č. 5 Jeníkov Okrsek č. 6 Otročice Do lze na Úřadu městyse Čechtice osobně zažádat o vystavení vo- INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE STRANA 2

3 ličského průkazu občanům, kteří v den voleb nebudou v místě svého trvalého bydliště. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lísky nové. M. Marhanová, místostarostka Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2012 Zámek Vlašim otevřeno úterý - neděle, 9-12, 13-16, poslední prohlídka v VÝSTAVA 90 let vlašimského fotbalu ( ) Prodloužena! Výstavu uspořádal FC Graffin Vlašim. Přijďte si připomenout fotbalové tváře a úspěchy vlašimského klubu VÝSTAVA 110 let místní dráhy Benešov - Vlašim - Dolní Kralovice Prodloužena! Výstavu k výročí zahájení provozu místní dráhy připravil ve spolupráci s muzeem Podblanický vědeckotechnický klub železniční v 17 hodin PŘEDNÁŠKA K malované výzdobě zámecké kaple ve Vlašimi PhDr. Jindřich Nusek Dny evropského dědictví, otevřeno 9-12, Výjimečně zpřístupněné: část zámecké půdy s pozdně barokním krovem, bývalá ložnice Carlose Auersperga, zvaná erbovní salónek Otevřené stálé expozice Zámecké parky Historie zámku Vlašim Příroda Podblanicka S přesnou muškou - tradice střelectví a zbrojařství Zrcadlo minulosti - dlouhodobá výstava Otevřené výstavy 110 let místní dráhy Benešov - Vlašim - Dolní Kralovice 90 let vlašimského fotbalu ( ) Město pod věží aneb Vlašim na dlani Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže VÝSTAVA Dřevěné fantazie Jan Strejcius vernisáž ve čtvrtek v v 17 hodin Mistr řezbář Jan Strejcius vytváří dekorativní předměty převážně ze dřeva ovocných stromů. Textura, barva i stavba dřeva se stává hlavní inspirací pro vzniklé veselé i nostalgické objekty. Pan Strejcius se také účastní nejrůznějších řezbářských setkání, nyní tvoří a žije v Chlumci nad Cidlinou. Srdečně zveme na výstavu. PODĚKOVÁNÍ Mnozí z vás jistě zaznamenali, že v průběhu měsíců června a července probíhalo malování čechtického kostela. Tato akce byla velice přínosná ze dvou důvodů. Tím hlavním je samozřejmě to, že kostel je vymalovaný, s čerstvě natřenými okny a dveřmi. Neméně důležitým je však i poznatek, že v Čechticích a okolních obcích máme mnoho lidí, kteří jsou ochotni nezištně přiložit ruku ke společnému dílu. Což je velice povzbudivé a příjemné. Dovolte, abychom touto cestou všem projevili dík. V první řadě je třeba poděkovat anonymnímu dárci, díky jehož finančnímu daru se celá rekonstrukce mohla uskutečnit. Dále děkujeme firmě manželů Červených ze Zruče nad Sázavou, již provedli vlastní malování a nátěry. Velké poděkování rovněž patří majitelům lešení, kteří ho poskytli zdarma. Jsou jimi Zemědělské družstvo Čechtice, pan Urbánek z Jeníkova a pan Smítka z Čechtic. Bohužel se podařilo zajistit lešení pouze na třetinu kostela, a tak bylo nutné ho třikrát sestavit a po vybílení vždy opět rozebrat a postavit dál. To byl také důvod, proč se celý proces tolik protáhl. Zde je třeba ocenit tuto fyzicky náročnou práci při montáži a demontáži lešení. Dík patří Bohumilu Sukovi, Antonínu Hájkovi, Zdeňku Veselému, Jaroslavu Červenému, Ladislavu Tulachovi, Františku Sukovi, Serafínu Bystričanovi, Stanislavu Sukovi a Jaroslavu Vopěnkovi. Dále děkujeme Městysi Čechtice za technickou pomoc. A v neposlední řadě také všem, kteří se v průběhu akce a hlavně na závěr podíleli na úklidu. Bylo zde zastoupení všech věkových kategorií, milou a užitečnou byla účast naší mládeže. Myslím, že kostel je vizitkou a kulturní dominantou každé obce a my se nyní rozhodně nemáme za co stydět. Děkuji všem. Za farní radu Marie Marhanová Podzimní zájezd do termálních bazénů PODHÁJSKÁ Zveme zájemce o prodloužený víkend v areálu termálních bazénů v Podhájské v termínu od pátku 5. října do neděle 7. října Odjezd v pátek ve 2.30 hodin / Vlašim, Čechtice /. Ubytování se snídaní a večeří v luxusním penzionu nedaleko Podhájské, kam nás dopravuje autobus. Odjezd do ČR v neděli v 16 hodin, návrat cca kolem 20 hodiny. Vstupné do termálního bazénu je na celý den cca 6 Euro, dítě do 15 roků 3,5 Euro. Cena zájezdu je 1 920,- Kč Přihlášky na zdravotním středisku nebo osobně tel K a v á r n i č k y Od září 2012 přebírá KULTUR- NÍ VÝBOR Úřadu městyse Čechtice záštitu nad KAVÁRNIČKAMI. Pravidelnost a rozmanitost čtvrtečních setkání chceme zachovat, avšak vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bude nutno vybírat vstupné, jehož výše bude vždy různá. Záviset bude na požadavcích hostů, kteří v našich Kavárničkách vystoupí. V září můžete Kavárničku navštívit dvakrát: 6. září vystoupí tři členové Národního divadla Praha - program bude ještě upřesněn a 27. září zavítá herec Jiří Brož se zajímavým pořadem o Jaroslavu Haškovi. PODĚKOVÁNÍ STRANA 3

4 Traktůrky v Otročicích Dne proběhl v Otročicích 1. ročník traktoriády. Sešlo se 39 účastníků s traktory různých značek, ať už domácí nebo tovární výroby, a nechybělo široké publikum. Stroje byly rozděleny do tří kategorií: I. samovýroba, II. do 30 k (hp), (PS), III. nad 30 k (hp), (PS). Největší zastoupení měla značka Zetor. Byla reprezentována technikou z téměř celé éry své výroby od roku 1945 (model Zetor 25) až po současnost (model Zetor 8540). Soutěžilo se v následujících disciplínách: slalom, couvání s vlekem a přetahování s nejsilnějším strojem LIAZ LT 230 (majitel Tomáš Lejček). Nejzajímavější a nejdramatičtější byla poslední ze jmenovaných soutěží, kdy ze sebe stroje s majiteli vydaly maximum a bylo opravdu na co koukat. Výsledky: kategorie samovýroby: 1. Zabloudil Zdeněk 2. Vrba Martin 3. Kerouš Martin kategorie do 30 k (hp), (PS): 1. Fiala Petr 2. Fiala Tomáš 3.Švejda Jiří kategorie nad 30 k (hp), (PS): 1. Vopěnka František 2. Foller Jaroslav st. 3. Průša Jan Na akci byla připravena i zábava pro děti - výtvarná dílna, slalom na šlapacích traktůrcích či kuriózní závod v běhu. Počasí přálo, příznivci zemědělské techniky si přišli na své a dopřáli si mnoho zábavy i dobrého jídla a pití. Zájemci si dali pivo i na čas a výherci všech soutěží získali drobné ceny. Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným, publiku, ZD Čechtice za poskytnutí prostor a těšíme se na další ročníky. Pořadatelé Traktůrky v Otročicích REPUBLIKOVÉ FINÁLE 3. MÍSTO! branný závod Medvědí stezkou Jak jsme v minulém čísle psali, naše dvoučlenná hlídka ve složení Hyna Martin, Hyna Jakub vyhrála krajské kolo branného závodu Medvědí stezkou, který pořádá a organizuje Asociace sportu pro všechny /přiložené fotky z průběhu závodu Mšeno u Mělníka 25.5./. Vítězstvím automaticky postoupila do republikového finále tohoto závodu. Letos se finále konalo 9. a v obci Borovice u Mnichova Hradiště v rekreačním středisku Litex, které se nachází v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Český ráj. Závod se koná v přírodě, hlídky musejí proběhnout vytyčenou trasu, letos dlouhou 5700 metrů a na čas. Během závodu plní zadané úkoly na stanovištích s kontrolami /cvičitelé/, ale jsou zde i stanoviště bez nich = samokontroly, které musejí závodníci pečlivě hlídat, protože když je minou nebo nenajdou, dostávají trestné minuty za nesplněné úkoly, ale také za chybné splnění. Zastoupeno bylo celkem 11 krajů, automaticky postupující do republikové finále vítězové krajů, ale vzhledem k typu TRAKTŮRKY V OTROČICÍCH STRANA 4

5 závodu open, účastní se i další soutěžící. V naší kategorii se účastnilo 15 hlídek. Naše hlídka se umístila na stupních vítězů na vynikajícím 3. místě! O to je umístění obdivuhodnější, že se naši závodníci probojovali mezi nejsilnější konkurenci moravských krajů, zejména severomoravského, který obsadil 1. a 2. místo. Nutno podotknouti, že se v těchto krajích závodníci připravují cíleně a pouze na tyto závody. Proto naši soutěžící prokázali nejen velmi dobré znalosti a dovednosti, ale i vynikající sportovní výkony. Po velice dlouhém časovém odstupu, kdy se mladí zdejší sportovci umísťovali na předních místech vyšších soutěží, se nám poprvé podařilo probojovat až na samý vrchol, tedy na republikové finále a dokonce se umístit na stupních vítězů. Vynikající umístění je nám odměnou za dlouhou a náročnou práci se cvičením žactva. Děkujeme závodníkům za skvělou reprezentaci a také děkujeme TJ Sokol Čechtice, která nás podporuje a umožnila nám soutěže se účastnit. Mrzí nás ale, že se této akce nezúčastnilo více dětí. Sportu zdar! Sport pro všechny MUDr. K. Hynová, J. Hyna cvičitelé TJ Sokol Čechtice, odbor Medvědí stezkou, krajské kolo Růžkovy Lhotice zněly zpěvem S mimořádným úspěchem a velkým zájmem publika se setkal koncert smíšených sborů v Růžkových Lhoticích. V neděli od 18 hodin na nádvoří lhotického zámečku /Muzeum Podblanicka expozice o B. Smetanovi/ zněly hudba a zpěv. Vystupovaly dva smíšené sbory. Cantuta z Prahy, který v roce 2003 založila skupina nadšenců, a pod vedením Mgr. Miloslavy Vítkové pracují dosud. Začali objevovat různé formy a varianty sborového zpěvu. Škoda, že jsme je nemohli slyšet v plném obsazení přibližně polovina sboru se nemohla účastnit. Zazpívali si společně také několik skladeb s oblíbeným pěveckým sborem Dech z Vlašimi, jehož sbormistrem je od roku 1991 Mgr. Miloš Povolný. Dech přizpůsobil koncert prostorám nádvoří, repertoár byl široký, zajímavý, pestrý. Ocenili jsme profesionální úroveň, výběr skladeb, citlivý přístup k intonační čistotě, precizní výslovnosti. Sboristé zpívali s maximálním nasazením, výraz byl přirozený, působivý. Všichni zpívali s chutí a diváci je po celý koncert odměňovali mohutným potleskem. Panovala hudebně přátelská atmosféra, která dobíjí nejen posluchače, ale i zpěváky samotné. Některé skladby nás nenechaly v klidu sedět rytmus se dostal pod kůži! Více než 130 posluchačů odcházelo povzneseno, nadšeno. Mimořádně hezký zážitek ocenil i pan Zdeněk Svěrák, který koncert navštívil. Spokojeni byli diváci, zpěváci i sbormistři, neboť se jim podařilo na všechny přítomné přenést své potěšení z krásné hudby a společného díla. Květiny dostali jen sbormistři, ale pomyslně si je zaslouží všichni členové obou pěveckých sborů. Děkujeme za velice příjemný letní podvečer. RŮŽKOVY LHOTICE STRANA 5

6 Devátá třída ZŠ Čechtice se loučí Nosit vám pomůcky, mazat vám tabuli, život nás naučí sklapnout a nebulit Michal Černota SPŠ Pelhřimov informační technologie Martin Filip SOŠ a SOU Vlašim opravář zemědělských strojů Pavel Filip SPŠ Vlašim mechatronik Jiří Holejšovský SZeŠ Benešov agropodnikání podnikání v zemědělství Tomáš Klenot SPŠ Vlašim nábytkářství Zdeněk Kubík ISŠT Benešov - automechanik Ondřej Veselka SPŠ stavební Havlíčkův Brod stavebnictví Hana Hejhalová Gymnázium Vlašim Kristýna Laloučková SZeŠ Benešov agropodnikání podnikání v zemědělství Lenka Růžková SPŠ Pelhřimov kadeřnice Nikola Tulachová SPŠ Pelhřimov kadeřnice Michaela Urbánková Gymnázium Vlašim Štěpán Mareš SPŠ Vlašim mechatronik Frank Schůrek SOŠ a SOU Vlašim kuchař, číšník Martin Šanda SPŠ Pelhřimov informační technologie ŠKOLA STRANA 6

7 Svátek měsíce září Marie Jméno je původu hebrejského (židovského) a pochází od jména Miriam. Význam tohoto jména se může vykládat jako milovaná Bohem. Jedná se o nejčastější české ženské jméno mezi žijícími nositelkami. Mezi nově narozenými dívkami je ve druhé desítce. K matce Ježíše Krista se v kalendáři pravoslaví a katolické církve vztahuje veliký počet svátků, které se dělí na slavnosti, svátky a památky. Proto také různé nositelky jména Marie slaví svůj svátek v různé dny během roku. V adventu se slaví Slavnost Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu - 8. prosince. Slavností Matky boží, Panny Marie je 1. leden. Památka Panny Marie, matky jednoty křesťanů je 18. leden. Památka Panny Marie Lurdské který se týká Mariina zjevení r v Lurdech, se připomíná 11. února. Slavnost Zvěstování Páně, devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo. Panny Marie, prostřednice všech milostí je 8. května, Neposkvrněného Srdce Panny Marie je pohyblivý svátek, vychází většinou na červen. Svátek Navštívení Panny Marie (dříve 2. července) připomíná návštěvu Panny Marie u Alžběty. Panny Marie Karmelské je 16. července, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie se slaví 15. srpna. Tomuto svátku je zasvěceno hodně kostelů a bývá také velké množství poutí. U nás je to pouť v Jeníkově (letos 19.8.). Panny Marie Královny je hned vzápětí, V září jsou tři mariánské svátky brzy po sobě a v našem okolí jsou také dvě pouti Loreta u Vlašimi a Želiv. Svátek Narození Panny Marie připadá na 8. září, Svátek Jména Panny Marie se slaví 12. a Panny Marie Bolestné 15. Cyklus svátků zakončuje svátek Panny Marie růžencové (7. října - tato památka vznikla po námořní bitvě u Lepanta r. 1571) a Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 21. listopadu. Přejeme všem Mariím, nejen těm, které slaví svůj svátek v září, vše dobré. Zprávy z farnosti PROBĚHLO Prázdniny byly jako obvykle ve znamení letních táborů. Mladší děti se scházely po celý týden na faře na příměstském táboře. Bylo jich třicet. Mohli jsme je potkávat po Čechticích nebo třeba v jídelně. Byly většinou v rozmezí 6 9 let. Mládež se v počtu asi patnácti sešla na prodloužený víkend v myslivecké chatě v Lokti. Ani čechtické chatky a farní zahrada nezahálely. Sešli jsme se tam na koncertě heligónek a na Čechtické lilii. Po delší dobu tam pobývaly děti mj. z Nymbutrka nebo Říčan. PROBĚHNE (?) Od září bude znovu zahájena výuka náboženství. Na faře bude probíhat Mateřské centrum Jakoubek, angličtina pro nejmenší a společenství KUBA pro mladší školní děti. Také mládež se bude pravidelně scházet. Na tyto aktivity jsou zváni pravidelní účastníci i noví zájemci. Z jednorázových akcí uvádíme pochod Okolo Křešína, který plánujeme na sobotu 15. října. Více informací se objevuje na webových stránkách farnosti PŘIPRAVUJEME: Setkání v klubovně - Klub pro mládež otevřen každý třetí čtvrtek v měsíci, může přijít kdokoliv ve věku let, vstup zdarma, každý může kdykoliv přijít i odejít v době od Každý třetí pátek v měsíci bude otevřeno od pro rodiče s malými dětmi. ZLATNICE snubní prsteny, prodej šperků, zakázková výroba výkup 14/kar. zlata /220 Kč /1 gram vše za výrobní ceny!!! Jana Míková, dílna Jeníkov 2 tel po dohodě, (večery + SO, NE) VÝHRADNÍ ČI NEVÝHRADNÍ SMLOUVY? Zkusme se na toto stále živé, leč na zahraničních realitních trzích již dávno vyřešené téma podívat očima prodávajícího, realitky a kupujícího. Výhradní (exklusivní) smlouvy jsou často medializovány jako nerovnoprávný vztah mezi prodávajícím a RK a je z praxe známo mnoho případů, kdy tomuto tak bylo. Skutečně podepsat dlouhodobou výhradní smlouvu s neprověřenou RK, může být velké riziko a při současném trendu cen nemovitostí i výrazná finanční ztráta. Je ale lepší podepsat několik nevýhradních smluv a toto riziko rozprostřít? Nezapomínáme při těchto úvahách na toho nejdůležitějšího hráče tedy na kupujícího klienta? VÝHRADNÍ/NEVÝHRADNÍ SMLOUVA Z HLEDISKA PRODÁVAJÍCÍHO: Zde je celkem jednoznačné, že většina prodávajících požaduje nevýhradní smlouvy. Mají proto dva zásadní a pochopitelné důvody - předpokládají, že s počtem aktivně nabízejících RK co kdyby nepracovala kvalitně a intenzivně. Bohužel prodávající často z celého procesu dohlédnou jen na první fázi prodeje a tou je inzerce. Nedokáží se často na celou transakci podívat z pohledu kupujících, jejich pohled ani nemůže být komplexní většinou prodávají nemovitost poprvé a naposled ve svém životě. Jsou tedy tyto dva jejich zásadní argumenty proti výhradním smlouvám oprávněné? Zkusme ještě pohled dalších hráčů tedy RK a kupujícího. VÝHRADNÍ/NEVÝHRADNÍ SMLOUVA Z HLEDISKA REALITNÍ KANCELÁŘE: Z hlediska RK je nevýhradní smlouva jednoznačně nevýhodná, protože málokdy vede k úspěchu, tedy prodeji. Generuje pouze náklady a nespokojenost zákazníků. Snad jedinou paradoxní výhodou je fakt, že RK u nevýhradní smlouvy nenese odpovědnost za výsledek prodeje, tu na sebe tímto rozhodnutím v podstatě převzal prodávající. Zkušené RK nevýhradní smlouvy odmítají a snaží se klientům na základě svých výsledků dokázat jednoznačně vyšší efektivitu smluv výhradních. Z hlediska samotného makléře, a to je nejpodstatnější, je výhradní smlouva výzvou, zodpovědností. Ví, že když pro prodej udělá maximum a prodávající bude spolupracovat, ob- ZPRÁVY Z FARNOSTI STRANA 7

8 chod se vydaří a budou spokojeny všechny zúčastněné strany. Soustředění makléře na takovouto zakázku je pak přirozeně nesrovnatelně vyšší, než u nevýhradní, kde současně nemovitost nabízí třeba až 8 dalších RK. VÝHRADNÍ/NEVÝHRADNÍ SMLOUVA Z HLEDISKA KUPUJÍCÍHO: A jsme u v současnosti nejdůležitějšího hráče na trhu u kupujícího. Bude Vás zajímat nemovitost nabízená třeba 5 RK? Co si o tom pomyslíte? Že se to nedaří prodat? Ano, správně to je logická úvaha kupujícího. Kterou RK zvolíte? Tu s nejnižší cenou? Proč je nejnižší? Co na to majitel? Komu složíte např ,- Kč jako rezervaci, když to může prodat mezitím jiná RK? Vrátí Vám peníze? Tyto a další otázky většinu kupujících jednoznačně od nevýhradně nabízených nemovitostí odrazují. Lenka Kletečková, Realitní makléřka RE/MAX Drive, tel , Petr Hozman nabízí čalounění sedacích souprav, židlí, dveří, starožitného nábytku. Velký výběr látek a koženek tel Setkání důchodců Zářijové setkání důchodců se uskuteční v pondělí 24. září od hodin v hasičském domě v Čechticích, Vodné, stočné Od roku 2013 bude pro městys platit jiná sazba DPH, a proto vyúčtování vodného a stočného za rok 2012 bude probíhat koncem roku Od pondělí 17. září do 27. září si mohou občané zaplatit další zálohu na vodné a stočné. Letní zastavení ve fotografiích Truhlářství interiéry Jiří Kapek výroba nábytku na zakázku apod. info - Nakvasovice 23, mobil , tel./ fax , Letní pouť - Setkání heligonkářů na farské zahradě Toužíte se podívat na svět z výšky, vidět svůj kraj, svůj domov, nebo jiné krásy naší země, zamávat svým známým, poznat kouzlo létání? Rezervujte si jedinečný zážitek. Poznávací let Možné obsazení: - Pilot + 2 cestující - Pilot + 2 cestující + 1 dítě pouze za cenu provozu letadla - Pilot + 1 cestující + 2 děti Bližší info Kletečka Martin, tel Upozornění Oznamujeme přerušení dodávky elektrické energie pro obec Otročice (celá obec) přerušení dne , čas hodin Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci září 80 a více let: Bílek Miroslav Roháčková Marie Parys Bohuslav Holakovská Emilie Vzpomínka Dne uplyne pět let ode dne, kdy nás po tragické nehodě navždy opustil náš milovaný syn, bratr a vnuk Václav Vejsada. Sudislavice Nakvasovice Čechtice Čechtice Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi - rodina Špoulova a Vejsadova Rytířská svatba manželů Kovářových Oslava zlaté svatby manželů Slunečkových na radnici ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM Čechtice - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 NOVINY ROZHOVOR SE STAROSTOU Pane starosto, mohl byste se vyjádřit k úpravě a čistotě obce? Vím, že nás všechny trápí znečišťování ulic hnojivy, obilím, blátem,

Více

Čechtické noviny. 8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2666 k.ú. Černičí o výměře cca 30. cenu 70,- Kč/m 2 panu Janu Čechovi,

Čechtické noviny. 8. ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2666 k.ú. Černičí o výměře cca 30. cenu 70,- Kč/m 2 panu Janu Čechovi, Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 7 / 2013 Pomoc po povodních Letos opět předvedla svoji sílu velká voda, která napáchala značné škody. Začali jsme přemýšlet, jak pomoci postiženým oblastem.

Více

NOVINY ČECHTICKÉ. Zápis z rady. Zápis z rady. Veřejné zasedání zastupitelstva. č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011

NOVINY ČECHTICKÉ. Zápis z rady. Zápis z rady. Veřejné zasedání zastupitelstva. č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 7-8/2011 NOVINY Zápis z rady č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011 1. Rada navrhuje ke schválení zastupitelstvu stanovení dvousložkového vodného. 2. Rada vzala na

Více

Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice. Poděkování VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 10 / 2013. Zápis z rady č.11/2013 v Čechticích

Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice. Poděkování VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 10 / 2013. Zápis z rady č.11/2013 v Čechticích Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 10 / 2013 Informace úřadu městyse Čechtice Zápis z rady č.11/2013 v Čechticích 1. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013. 2. Rada pověřuje starostu k

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2014 ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Úspěšná biatlonová sezóna byla na Václavském náměstí zakončena 11. dubna.

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ŘÍJEN 2013 Z vernisáže výstavy Tomáše Vrány 2 0 1 4 Město Adamov vydá nový kalendář Město Adamov připravilo pro rok 2014 opět stolní kalendář, který tentokrát ponese tématiku

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013 na okraj Milí spoluobčané. Nastupující podzim a s ním chladnější počasí nás zahnaly do teplejších svetrů a kabátů. Proto bych Vás, milovníky kultury a společenských událostí, rád zahřál alespoň na duši

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

OBJEVME NÁŠ LES. v areálu sokolské zahrady, sokolovny a zahrádkářské budovy v Častolovicích ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH. číslo 5 2010201 01245du ben 2010

OBJEVME NÁŠ LES. v areálu sokolské zahrady, sokolovny a zahrádkářské budovy v Častolovicích ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH. číslo 5 2010201 01245du ben 2010 číslo 5 2010201 01245du ben 2010 září - říjen 2013 2013201020101245du ben 2010 OBJEVME NÁŠ LES Město Borohrádek srdečně zve na oslavy 450 let od darování lesů do vlastnictví obce. Oslavy se uskuteční v

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním 12/2004 Slovo starostky o investicích Příjemný čas blížících se prázdnin a dovolených je pro nás, představitele města, také dobou k hodnocení toho, co bylo z plánu rozpočtu v letošním roce v prvním pololetí

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více