Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice"

Transkript

1 Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE Informace úřadu městyse Čechtice č. 8/2012 v Čechticích 1. Rada stanovila členy komise na výběrové řízení na akci Lesnická technika Městyse Čechtice. Komise: Ing. Kolanda Josef, Novotný František, Nebřenský František, Šlamborová Marie a Smítka Petr. Zapisovatelem byla určena Marhanová Marie. 2. Rada projednala žádost pana K. o převedení zaplocených pozemků p.č. 111/2 o výměře 63 m 2 a p.č. 129/1 o výměře 36 m 2. Rada pověřuje starostu k řešení. 3. Rada vzala na vědomí zápis kontroly z Finančního úřadu. Kontrolovány byly dotace na tepelná čerpadla u ZŠ a dotace na solární ohřev vody na DPS. Některé chybějící doklady se podařilo zajistit, ale jelikož jde o záležitost z roku 2006, není tak jednoduché všechna potvrzení zajistit včas, proto rada schvaluje požádat finanční úřad o prodloužení termínu doplnění chybějících dokladů. 4. Rada vzala na vědomí cenový požadavek od firmy ČEZ na věcné břemeno na přípojku elektřiny na stavební parcely v Čechticích. Jedná se o jednorázovou platbu. Jelikož Městys Čechtice nemá vyhlášku na tuto cenu, bude výše stanovena podle nabídek okolních, velikostně srovnatelných obcí (Košetice, Dolní Kralovice, Načeradec, Křivsoudov). 5. Rada vzala na vědomí, že byla zamítnuta žádost o dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje na rekonstrukci náměstí v Čechticích. 6. Rada vzala na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 641 o výměře 233 m 2 k.ú. Čechtice. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod tohoto pozemku, o případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 7. Rada schvaluje pronájem pozemků před pohostinstvím U Zlaté Prahy a U Kostela za účelem venkovních předzahrádek. Pronájem těchto pozemků o rozměrech cca 25 m 2 byl stanoven ve výši 500,- Kč/měs. O úklid těchto pozemků se postarají nájemci. 8. Rada schvaluje Darovací smlouvy č /2012 pro MŠ Čechtice. 9. Rada schvaluje, aby byla oslovena firma, která nám zřizovala zvonění kapličky v Otročicích, k vydání cenové nabídky na vybudování zvonění ve Starých Práchňanech. 10. Rada schvaluje umístění paní Hůlové bytem Zdislavice do Domu s pečovatelskou službou Čechtice. č. 9/2012 v Čechticích 1. Rada schvaluje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy v Čechticích ve složení: František Nebřenský-předseda komise Mgr. Marie Málková-člen komise Bc. Lukáš Buchtela-člen PaeDr. Hana Procházková-člen Mgr. Iva Blažková-člen Mgr. Václav Zemek-člen Miroslav Fialka člen 2. Rada schvaluje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy v Čechticích ve složení: František Nebřenský-předseda komise Mgr. Marie Málková-člen komise Bc. Lukáš Buchtela-člen Květoslava Bludská-člen Ivana Zemanová-člen Mgr.Václav Zemek-člen 3. Rada pověřuje starostu jmenováním výše uvedených členů konkurzních komisí. č. 10/2012 v Čechticích 1. Rada schvaluje datum veřejného zastupitelstva: v 18 hod. v obecním domě v Růžkových Lhoticích. 2. Rada schvaluje tyto členy komise na výběr zakázek Výstavba I. etapy kanalizace na stavebních parcelách a Zateplení části ZŠ Čechtice : František Nebřenský, František Novotný, Jan Červený, Ing. Josef Kolanda a pan Bejček (projektant vodních staveb). 3. Rada vzala na vědomí další jednání s finančním úřadem ohledně kontroly dotace na Solární ohřev vody v DPS. FÚ požaduje dodání dokladu o úspoře. Dle dostupných materiálů úspora nesplňuje požadované parametry dotace. Rada schvaluje požádat bývalého pana starostu A. Šotolu ke spolupráci k dořešení tohoto problému. 4. Rada schvaluje vyvěšení záměru na převod pozemků p.č. 111/2 o výměře

2 63 m 2 a p.č. 129/1 o výměře 36 m 2 oba k.ú. Čechtice. O případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 5. Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/ Rada navrhuje úpravu povrchu cesty na parcelách v Jeníkově. Pokud se podaří zajistit, bylo by dočasným řešením zpevnit cestu recyklovanou balenou (odfrézovaný asfalt). 7. Rada vzala na vědomí, že v průběhu měsíce května proběhlo vyúčtování elektrické energie v obecních domcích. Všechny obce se vešly do stanoveného limitu. 8. Rada projednala zhoršující se vandalismus v naší obci. Rada doporučuje nainstalovat na určitá místa fotopasti - fotoaparáty s nočním viděním (nádvoří u MŠ, pod kostelem, u Zvonice ). 9. Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městysem Čechtice a společnost ČEZ Distribuce, a.s., která se týká stavebních pozemků v Čechticích. č. 11/2012 v Čechticích 1. Rada vzala na vědomí cenovou nabídku od firmy ČEZ, kde firma nabízí nižší cenu elektřiny na rok Rada schvaluje tuto nabídku a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 2. Rada schvaluje finanční dar ve výši ,- Kč sdružení Lilie Čechtice na pořádání akce Čechtická lilie. 3. Rada schvaluje proplacení faktury na zakoupení pohárů ve výši 5 000,- Kč na soutěž SDH O pohár starosty SDH Čechtice. 4. Rada schvaluje Darovací smlouvy č. 1 3 /2012 pro Základní školu Čechtice. 5. Rada schvaluje uzavření Mateřské školy v Čechticích v období letních prázdnin a to od do Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí EKOSO ve výši ,- Kč, který bude v letošním roce použit na sportovní aktivity. 7. Rada schvaluje zakoupení 2 ks kontejnerů na plastové láhve do obcí Růžkovy Lhotice a Palčice. 8. Rada vzala na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 1262/1 v k.ú. Čechtice. Rada schvaluje vyvěšení záměru, o případném prodeji rozhodne zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. 9. Rada ukládá starostovi podepsání jmenování paní Mgr. Bc. Lenky Proschkové ředitelkou Základní školy Čechtice. 10. Rada ukládá starostovi podepsání jmenování paní Ilony Studničkové ředitelkou Mateřské školy Čechtice. 11. Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/ Rada schvaluje příspěvek ve výši 500,- Kč na pobyt na letním táboře pro děti zaměstnanců Městyse Čechtice. č. 12/2012 v Čechticích 1. Rada městyse schvaluje podepsání smlouvy s firmou VPK Suchý s.r.o., která se stala vítězem soutěže na výstavbu kanalizace na parcelách v Čechticích. 2. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč pro stacionář Petrklíč v Ledči nad Sázavou. Finanční příspěvek bude použit na zakoupení nového automobilu používaného pro dovážení klientů do stacionáře. 3. Rada schvaluje pořádání koncertu heligonkářů konané při příležitosti čechtické letní pouti. 4. Rada schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2012. č. 13/2012 v Čechticích 1. Rada vzala na vědomí informace pana starosty o probíhající výstavbě víceúčelového hřiště u ZŠ v Čechticích. 2. Rada schvaluje výměnu kuchyňské linky a podlahové krytiny v obecním bytě v bytovce. Náklady na pořízení budou rozpočítány do nájmu. 3. Rada vzala na vědomí, že v průběhu podzimu bude probíhat úprava cesty na parcelách v Jeníkově. 4. Rada schvaluje přípravu vyhlášky na likvidaci domácího komunálního odpadu, která by přišla v platnost od POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ Zastupitelstvo městyse Čechtice se koná ve středu od hodin v jídelně ZŠ Čechtice. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje v České republice se konají v pátek 12. října 2012 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8 do 14 hodin. Právo volit má: - státní občan České republiky - občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let - občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje Hlasovat ve volbách do Parlamentu ČR však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva): - který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům - který je ve výkonu trestu odnětí svobody - jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu (pobyt na infekčním oddělení) Ve volbách do Poslanecké sněmovny nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené. Hlasování na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích. Počet a sídla volebních okrsků: Okrsek č. 1 Čechtice Okrsek č. 2 Malá Paseka Okrsek č. 3 Staré Práchňany Okrsek č. 4 Nakvasovice Okrsek č. 5 Jeníkov Okrsek č. 6 Otročice Do lze na Úřadu městyse Čechtice osobně zažádat o vystavení vo- INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE STRANA 2

3 ličského průkazu občanům, kteří v den voleb nebudou v místě svého trvalého bydliště. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lísky nové. M. Marhanová, místostarostka Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v září 2012 Zámek Vlašim otevřeno úterý - neděle, 9-12, 13-16, poslední prohlídka v VÝSTAVA 90 let vlašimského fotbalu ( ) Prodloužena! Výstavu uspořádal FC Graffin Vlašim. Přijďte si připomenout fotbalové tváře a úspěchy vlašimského klubu VÝSTAVA 110 let místní dráhy Benešov - Vlašim - Dolní Kralovice Prodloužena! Výstavu k výročí zahájení provozu místní dráhy připravil ve spolupráci s muzeem Podblanický vědeckotechnický klub železniční v 17 hodin PŘEDNÁŠKA K malované výzdobě zámecké kaple ve Vlašimi PhDr. Jindřich Nusek Dny evropského dědictví, otevřeno 9-12, Výjimečně zpřístupněné: část zámecké půdy s pozdně barokním krovem, bývalá ložnice Carlose Auersperga, zvaná erbovní salónek Otevřené stálé expozice Zámecké parky Historie zámku Vlašim Příroda Podblanicka S přesnou muškou - tradice střelectví a zbrojařství Zrcadlo minulosti - dlouhodobá výstava Otevřené výstavy 110 let místní dráhy Benešov - Vlašim - Dolní Kralovice 90 let vlašimského fotbalu ( ) Město pod věží aneb Vlašim na dlani Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže VÝSTAVA Dřevěné fantazie Jan Strejcius vernisáž ve čtvrtek v v 17 hodin Mistr řezbář Jan Strejcius vytváří dekorativní předměty převážně ze dřeva ovocných stromů. Textura, barva i stavba dřeva se stává hlavní inspirací pro vzniklé veselé i nostalgické objekty. Pan Strejcius se také účastní nejrůznějších řezbářských setkání, nyní tvoří a žije v Chlumci nad Cidlinou. Srdečně zveme na výstavu. PODĚKOVÁNÍ Mnozí z vás jistě zaznamenali, že v průběhu měsíců června a července probíhalo malování čechtického kostela. Tato akce byla velice přínosná ze dvou důvodů. Tím hlavním je samozřejmě to, že kostel je vymalovaný, s čerstvě natřenými okny a dveřmi. Neméně důležitým je však i poznatek, že v Čechticích a okolních obcích máme mnoho lidí, kteří jsou ochotni nezištně přiložit ruku ke společnému dílu. Což je velice povzbudivé a příjemné. Dovolte, abychom touto cestou všem projevili dík. V první řadě je třeba poděkovat anonymnímu dárci, díky jehož finančnímu daru se celá rekonstrukce mohla uskutečnit. Dále děkujeme firmě manželů Červených ze Zruče nad Sázavou, již provedli vlastní malování a nátěry. Velké poděkování rovněž patří majitelům lešení, kteří ho poskytli zdarma. Jsou jimi Zemědělské družstvo Čechtice, pan Urbánek z Jeníkova a pan Smítka z Čechtic. Bohužel se podařilo zajistit lešení pouze na třetinu kostela, a tak bylo nutné ho třikrát sestavit a po vybílení vždy opět rozebrat a postavit dál. To byl také důvod, proč se celý proces tolik protáhl. Zde je třeba ocenit tuto fyzicky náročnou práci při montáži a demontáži lešení. Dík patří Bohumilu Sukovi, Antonínu Hájkovi, Zdeňku Veselému, Jaroslavu Červenému, Ladislavu Tulachovi, Františku Sukovi, Serafínu Bystričanovi, Stanislavu Sukovi a Jaroslavu Vopěnkovi. Dále děkujeme Městysi Čechtice za technickou pomoc. A v neposlední řadě také všem, kteří se v průběhu akce a hlavně na závěr podíleli na úklidu. Bylo zde zastoupení všech věkových kategorií, milou a užitečnou byla účast naší mládeže. Myslím, že kostel je vizitkou a kulturní dominantou každé obce a my se nyní rozhodně nemáme za co stydět. Děkuji všem. Za farní radu Marie Marhanová Podzimní zájezd do termálních bazénů PODHÁJSKÁ Zveme zájemce o prodloužený víkend v areálu termálních bazénů v Podhájské v termínu od pátku 5. října do neděle 7. října Odjezd v pátek ve 2.30 hodin / Vlašim, Čechtice /. Ubytování se snídaní a večeří v luxusním penzionu nedaleko Podhájské, kam nás dopravuje autobus. Odjezd do ČR v neděli v 16 hodin, návrat cca kolem 20 hodiny. Vstupné do termálního bazénu je na celý den cca 6 Euro, dítě do 15 roků 3,5 Euro. Cena zájezdu je 1 920,- Kč Přihlášky na zdravotním středisku nebo osobně tel K a v á r n i č k y Od září 2012 přebírá KULTUR- NÍ VÝBOR Úřadu městyse Čechtice záštitu nad KAVÁRNIČKAMI. Pravidelnost a rozmanitost čtvrtečních setkání chceme zachovat, avšak vzhledem ke zvyšujícím se nákladům bude nutno vybírat vstupné, jehož výše bude vždy různá. Záviset bude na požadavcích hostů, kteří v našich Kavárničkách vystoupí. V září můžete Kavárničku navštívit dvakrát: 6. září vystoupí tři členové Národního divadla Praha - program bude ještě upřesněn a 27. září zavítá herec Jiří Brož se zajímavým pořadem o Jaroslavu Haškovi. PODĚKOVÁNÍ STRANA 3

4 Traktůrky v Otročicích Dne proběhl v Otročicích 1. ročník traktoriády. Sešlo se 39 účastníků s traktory různých značek, ať už domácí nebo tovární výroby, a nechybělo široké publikum. Stroje byly rozděleny do tří kategorií: I. samovýroba, II. do 30 k (hp), (PS), III. nad 30 k (hp), (PS). Největší zastoupení měla značka Zetor. Byla reprezentována technikou z téměř celé éry své výroby od roku 1945 (model Zetor 25) až po současnost (model Zetor 8540). Soutěžilo se v následujících disciplínách: slalom, couvání s vlekem a přetahování s nejsilnějším strojem LIAZ LT 230 (majitel Tomáš Lejček). Nejzajímavější a nejdramatičtější byla poslední ze jmenovaných soutěží, kdy ze sebe stroje s majiteli vydaly maximum a bylo opravdu na co koukat. Výsledky: kategorie samovýroby: 1. Zabloudil Zdeněk 2. Vrba Martin 3. Kerouš Martin kategorie do 30 k (hp), (PS): 1. Fiala Petr 2. Fiala Tomáš 3.Švejda Jiří kategorie nad 30 k (hp), (PS): 1. Vopěnka František 2. Foller Jaroslav st. 3. Průša Jan Na akci byla připravena i zábava pro děti - výtvarná dílna, slalom na šlapacích traktůrcích či kuriózní závod v běhu. Počasí přálo, příznivci zemědělské techniky si přišli na své a dopřáli si mnoho zábavy i dobrého jídla a pití. Zájemci si dali pivo i na čas a výherci všech soutěží získali drobné ceny. Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným, publiku, ZD Čechtice za poskytnutí prostor a těšíme se na další ročníky. Pořadatelé Traktůrky v Otročicích REPUBLIKOVÉ FINÁLE 3. MÍSTO! branný závod Medvědí stezkou Jak jsme v minulém čísle psali, naše dvoučlenná hlídka ve složení Hyna Martin, Hyna Jakub vyhrála krajské kolo branného závodu Medvědí stezkou, který pořádá a organizuje Asociace sportu pro všechny /přiložené fotky z průběhu závodu Mšeno u Mělníka 25.5./. Vítězstvím automaticky postoupila do republikového finále tohoto závodu. Letos se finále konalo 9. a v obci Borovice u Mnichova Hradiště v rekreačním středisku Litex, které se nachází v nádherném prostředí chráněné krajinné oblasti Český ráj. Závod se koná v přírodě, hlídky musejí proběhnout vytyčenou trasu, letos dlouhou 5700 metrů a na čas. Během závodu plní zadané úkoly na stanovištích s kontrolami /cvičitelé/, ale jsou zde i stanoviště bez nich = samokontroly, které musejí závodníci pečlivě hlídat, protože když je minou nebo nenajdou, dostávají trestné minuty za nesplněné úkoly, ale také za chybné splnění. Zastoupeno bylo celkem 11 krajů, automaticky postupující do republikové finále vítězové krajů, ale vzhledem k typu TRAKTŮRKY V OTROČICÍCH STRANA 4

5 závodu open, účastní se i další soutěžící. V naší kategorii se účastnilo 15 hlídek. Naše hlídka se umístila na stupních vítězů na vynikajícím 3. místě! O to je umístění obdivuhodnější, že se naši závodníci probojovali mezi nejsilnější konkurenci moravských krajů, zejména severomoravského, který obsadil 1. a 2. místo. Nutno podotknouti, že se v těchto krajích závodníci připravují cíleně a pouze na tyto závody. Proto naši soutěžící prokázali nejen velmi dobré znalosti a dovednosti, ale i vynikající sportovní výkony. Po velice dlouhém časovém odstupu, kdy se mladí zdejší sportovci umísťovali na předních místech vyšších soutěží, se nám poprvé podařilo probojovat až na samý vrchol, tedy na republikové finále a dokonce se umístit na stupních vítězů. Vynikající umístění je nám odměnou za dlouhou a náročnou práci se cvičením žactva. Děkujeme závodníkům za skvělou reprezentaci a také děkujeme TJ Sokol Čechtice, která nás podporuje a umožnila nám soutěže se účastnit. Mrzí nás ale, že se této akce nezúčastnilo více dětí. Sportu zdar! Sport pro všechny MUDr. K. Hynová, J. Hyna cvičitelé TJ Sokol Čechtice, odbor Medvědí stezkou, krajské kolo Růžkovy Lhotice zněly zpěvem S mimořádným úspěchem a velkým zájmem publika se setkal koncert smíšených sborů v Růžkových Lhoticích. V neděli od 18 hodin na nádvoří lhotického zámečku /Muzeum Podblanicka expozice o B. Smetanovi/ zněly hudba a zpěv. Vystupovaly dva smíšené sbory. Cantuta z Prahy, který v roce 2003 založila skupina nadšenců, a pod vedením Mgr. Miloslavy Vítkové pracují dosud. Začali objevovat různé formy a varianty sborového zpěvu. Škoda, že jsme je nemohli slyšet v plném obsazení přibližně polovina sboru se nemohla účastnit. Zazpívali si společně také několik skladeb s oblíbeným pěveckým sborem Dech z Vlašimi, jehož sbormistrem je od roku 1991 Mgr. Miloš Povolný. Dech přizpůsobil koncert prostorám nádvoří, repertoár byl široký, zajímavý, pestrý. Ocenili jsme profesionální úroveň, výběr skladeb, citlivý přístup k intonační čistotě, precizní výslovnosti. Sboristé zpívali s maximálním nasazením, výraz byl přirozený, působivý. Všichni zpívali s chutí a diváci je po celý koncert odměňovali mohutným potleskem. Panovala hudebně přátelská atmosféra, která dobíjí nejen posluchače, ale i zpěváky samotné. Některé skladby nás nenechaly v klidu sedět rytmus se dostal pod kůži! Více než 130 posluchačů odcházelo povzneseno, nadšeno. Mimořádně hezký zážitek ocenil i pan Zdeněk Svěrák, který koncert navštívil. Spokojeni byli diváci, zpěváci i sbormistři, neboť se jim podařilo na všechny přítomné přenést své potěšení z krásné hudby a společného díla. Květiny dostali jen sbormistři, ale pomyslně si je zaslouží všichni členové obou pěveckých sborů. Děkujeme za velice příjemný letní podvečer. RŮŽKOVY LHOTICE STRANA 5

6 Devátá třída ZŠ Čechtice se loučí Nosit vám pomůcky, mazat vám tabuli, život nás naučí sklapnout a nebulit Michal Černota SPŠ Pelhřimov informační technologie Martin Filip SOŠ a SOU Vlašim opravář zemědělských strojů Pavel Filip SPŠ Vlašim mechatronik Jiří Holejšovský SZeŠ Benešov agropodnikání podnikání v zemědělství Tomáš Klenot SPŠ Vlašim nábytkářství Zdeněk Kubík ISŠT Benešov - automechanik Ondřej Veselka SPŠ stavební Havlíčkův Brod stavebnictví Hana Hejhalová Gymnázium Vlašim Kristýna Laloučková SZeŠ Benešov agropodnikání podnikání v zemědělství Lenka Růžková SPŠ Pelhřimov kadeřnice Nikola Tulachová SPŠ Pelhřimov kadeřnice Michaela Urbánková Gymnázium Vlašim Štěpán Mareš SPŠ Vlašim mechatronik Frank Schůrek SOŠ a SOU Vlašim kuchař, číšník Martin Šanda SPŠ Pelhřimov informační technologie ŠKOLA STRANA 6

7 Svátek měsíce září Marie Jméno je původu hebrejského (židovského) a pochází od jména Miriam. Význam tohoto jména se může vykládat jako milovaná Bohem. Jedná se o nejčastější české ženské jméno mezi žijícími nositelkami. Mezi nově narozenými dívkami je ve druhé desítce. K matce Ježíše Krista se v kalendáři pravoslaví a katolické církve vztahuje veliký počet svátků, které se dělí na slavnosti, svátky a památky. Proto také různé nositelky jména Marie slaví svůj svátek v různé dny během roku. V adventu se slaví Slavnost Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu - 8. prosince. Slavností Matky boží, Panny Marie je 1. leden. Památka Panny Marie, matky jednoty křesťanů je 18. leden. Památka Panny Marie Lurdské který se týká Mariina zjevení r v Lurdech, se připomíná 11. února. Slavnost Zvěstování Páně, devět měsíců před Vánocemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel zvěstuje Marii narození Ježíšovo. Panny Marie, prostřednice všech milostí je 8. května, Neposkvrněného Srdce Panny Marie je pohyblivý svátek, vychází většinou na červen. Svátek Navštívení Panny Marie (dříve 2. července) připomíná návštěvu Panny Marie u Alžběty. Panny Marie Karmelské je 16. července, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie se slaví 15. srpna. Tomuto svátku je zasvěceno hodně kostelů a bývá také velké množství poutí. U nás je to pouť v Jeníkově (letos 19.8.). Panny Marie Královny je hned vzápětí, V září jsou tři mariánské svátky brzy po sobě a v našem okolí jsou také dvě pouti Loreta u Vlašimi a Želiv. Svátek Narození Panny Marie připadá na 8. září, Svátek Jména Panny Marie se slaví 12. a Panny Marie Bolestné 15. Cyklus svátků zakončuje svátek Panny Marie růžencové (7. října - tato památka vznikla po námořní bitvě u Lepanta r. 1571) a Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 21. listopadu. Přejeme všem Mariím, nejen těm, které slaví svůj svátek v září, vše dobré. Zprávy z farnosti PROBĚHLO Prázdniny byly jako obvykle ve znamení letních táborů. Mladší děti se scházely po celý týden na faře na příměstském táboře. Bylo jich třicet. Mohli jsme je potkávat po Čechticích nebo třeba v jídelně. Byly většinou v rozmezí 6 9 let. Mládež se v počtu asi patnácti sešla na prodloužený víkend v myslivecké chatě v Lokti. Ani čechtické chatky a farní zahrada nezahálely. Sešli jsme se tam na koncertě heligónek a na Čechtické lilii. Po delší dobu tam pobývaly děti mj. z Nymbutrka nebo Říčan. PROBĚHNE (?) Od září bude znovu zahájena výuka náboženství. Na faře bude probíhat Mateřské centrum Jakoubek, angličtina pro nejmenší a společenství KUBA pro mladší školní děti. Také mládež se bude pravidelně scházet. Na tyto aktivity jsou zváni pravidelní účastníci i noví zájemci. Z jednorázových akcí uvádíme pochod Okolo Křešína, který plánujeme na sobotu 15. října. Více informací se objevuje na webových stránkách farnosti PŘIPRAVUJEME: Setkání v klubovně - Klub pro mládež otevřen každý třetí čtvrtek v měsíci, může přijít kdokoliv ve věku let, vstup zdarma, každý může kdykoliv přijít i odejít v době od Každý třetí pátek v měsíci bude otevřeno od pro rodiče s malými dětmi. ZLATNICE snubní prsteny, prodej šperků, zakázková výroba výkup 14/kar. zlata /220 Kč /1 gram vše za výrobní ceny!!! Jana Míková, dílna Jeníkov 2 tel po dohodě, (večery + SO, NE) VÝHRADNÍ ČI NEVÝHRADNÍ SMLOUVY? Zkusme se na toto stále živé, leč na zahraničních realitních trzích již dávno vyřešené téma podívat očima prodávajícího, realitky a kupujícího. Výhradní (exklusivní) smlouvy jsou často medializovány jako nerovnoprávný vztah mezi prodávajícím a RK a je z praxe známo mnoho případů, kdy tomuto tak bylo. Skutečně podepsat dlouhodobou výhradní smlouvu s neprověřenou RK, může být velké riziko a při současném trendu cen nemovitostí i výrazná finanční ztráta. Je ale lepší podepsat několik nevýhradních smluv a toto riziko rozprostřít? Nezapomínáme při těchto úvahách na toho nejdůležitějšího hráče tedy na kupujícího klienta? VÝHRADNÍ/NEVÝHRADNÍ SMLOUVA Z HLEDISKA PRODÁVAJÍCÍHO: Zde je celkem jednoznačné, že většina prodávajících požaduje nevýhradní smlouvy. Mají proto dva zásadní a pochopitelné důvody - předpokládají, že s počtem aktivně nabízejících RK co kdyby nepracovala kvalitně a intenzivně. Bohužel prodávající často z celého procesu dohlédnou jen na první fázi prodeje a tou je inzerce. Nedokáží se často na celou transakci podívat z pohledu kupujících, jejich pohled ani nemůže být komplexní většinou prodávají nemovitost poprvé a naposled ve svém životě. Jsou tedy tyto dva jejich zásadní argumenty proti výhradním smlouvám oprávněné? Zkusme ještě pohled dalších hráčů tedy RK a kupujícího. VÝHRADNÍ/NEVÝHRADNÍ SMLOUVA Z HLEDISKA REALITNÍ KANCELÁŘE: Z hlediska RK je nevýhradní smlouva jednoznačně nevýhodná, protože málokdy vede k úspěchu, tedy prodeji. Generuje pouze náklady a nespokojenost zákazníků. Snad jedinou paradoxní výhodou je fakt, že RK u nevýhradní smlouvy nenese odpovědnost za výsledek prodeje, tu na sebe tímto rozhodnutím v podstatě převzal prodávající. Zkušené RK nevýhradní smlouvy odmítají a snaží se klientům na základě svých výsledků dokázat jednoznačně vyšší efektivitu smluv výhradních. Z hlediska samotného makléře, a to je nejpodstatnější, je výhradní smlouva výzvou, zodpovědností. Ví, že když pro prodej udělá maximum a prodávající bude spolupracovat, ob- ZPRÁVY Z FARNOSTI STRANA 7

8 chod se vydaří a budou spokojeny všechny zúčastněné strany. Soustředění makléře na takovouto zakázku je pak přirozeně nesrovnatelně vyšší, než u nevýhradní, kde současně nemovitost nabízí třeba až 8 dalších RK. VÝHRADNÍ/NEVÝHRADNÍ SMLOUVA Z HLEDISKA KUPUJÍCÍHO: A jsme u v současnosti nejdůležitějšího hráče na trhu u kupujícího. Bude Vás zajímat nemovitost nabízená třeba 5 RK? Co si o tom pomyslíte? Že se to nedaří prodat? Ano, správně to je logická úvaha kupujícího. Kterou RK zvolíte? Tu s nejnižší cenou? Proč je nejnižší? Co na to majitel? Komu složíte např ,- Kč jako rezervaci, když to může prodat mezitím jiná RK? Vrátí Vám peníze? Tyto a další otázky většinu kupujících jednoznačně od nevýhradně nabízených nemovitostí odrazují. Lenka Kletečková, Realitní makléřka RE/MAX Drive, tel , Petr Hozman nabízí čalounění sedacích souprav, židlí, dveří, starožitného nábytku. Velký výběr látek a koženek tel Setkání důchodců Zářijové setkání důchodců se uskuteční v pondělí 24. září od hodin v hasičském domě v Čechticích, Vodné, stočné Od roku 2013 bude pro městys platit jiná sazba DPH, a proto vyúčtování vodného a stočného za rok 2012 bude probíhat koncem roku Od pondělí 17. září do 27. září si mohou občané zaplatit další zálohu na vodné a stočné. Letní zastavení ve fotografiích Truhlářství interiéry Jiří Kapek výroba nábytku na zakázku apod. info - Nakvasovice 23, mobil , tel./ fax , Letní pouť - Setkání heligonkářů na farské zahradě Toužíte se podívat na svět z výšky, vidět svůj kraj, svůj domov, nebo jiné krásy naší země, zamávat svým známým, poznat kouzlo létání? Rezervujte si jedinečný zážitek. Poznávací let Možné obsazení: - Pilot + 2 cestující - Pilot + 2 cestující + 1 dítě pouze za cenu provozu letadla - Pilot + 1 cestující + 2 děti Bližší info Kletečka Martin, tel Upozornění Oznamujeme přerušení dodávky elektrické energie pro obec Otročice (celá obec) přerušení dne , čas hodin Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci září 80 a více let: Bílek Miroslav Roháčková Marie Parys Bohuslav Holakovská Emilie Vzpomínka Dne uplyne pět let ode dne, kdy nás po tragické nehodě navždy opustil náš milovaný syn, bratr a vnuk Václav Vejsada. Sudislavice Nakvasovice Čechtice Čechtice Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi - rodina Špoulova a Vejsadova Rytířská svatba manželů Kovářových Oslava zlaté svatby manželů Slunečkových na radnici ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM Čechtice - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne 11.6. 2007 1. Rada Obce Čechtice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42600591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne 3.9. 2007 1. Rada vzala na vědomí návrh zástupců hasičů pana Papeže a pana Kletečky. SDH by rád rozšířil garáž pro hasičská auta. Garáž je momentálně pro vybavení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne

č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1 č.j. 5/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 10.6.2011 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 10.6.2011 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 10.6.2011 20:00

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Zápis z rady č. 1 / 2007 v Čechticích dne Rada vzala na vědomí informace pana Červeného ze stavebního úřadu o stavební činnosti v obci.

Zápis z rady č. 1 / 2007 v Čechticích dne Rada vzala na vědomí informace pana Červeného ze stavebního úřadu o stavební činnosti v obci. Zápis z rady č. 1 / 2007 v Čechticích dne 9. 1. 2007 1. Rada vzala na vědomí informace pana Červeného ze stavebního úřadu o stavební činnosti v obci. 2. Rada bere na vědomí, že je nutno pojistit tepelná

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 62. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 27. ledna 2014 čís. 889/62 909/62 1/6 889/62 Rada městského obvodu Martinov 27. ledna 2014

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zasedání rady městyse dne v 18,00 hodin č.22 Program:

Zasedání rady městyse dne v 18,00 hodin č.22 Program: Zasedání rady městyse dne 12. 1. 2016 v 18,00 hodin č.22 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledních dvou zasedání RM 2. Zpráva starosty městyse ze zasedání představenstva LDO Přibyslav dne 18.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru

PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Zápis Výboru číslo: 012017 / PLČB Datum konání: 12. 1. 2017 Zapisovatel: Filip Pytel PLAVÁNÍ České Budějovice, z.s. Zápis z jednání Výboru Přítomni: Miroslav Horký, Arnošt Petráček ml., Filip Pytel, Božena

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis. z veřejného jednání zastupitelstva obce v Černíkovicích, konaného dne v 19,00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice

Zápis. z veřejného jednání zastupitelstva obce v Černíkovicích, konaného dne v 19,00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce v Černíkovicích, konaného dne 6.10. 2014 v 19,00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Místo konání : společenská místnost DPS Černíkovice Datum konání:

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 392/16/RM/2013 směna pozemků Lesy ČR,s.p. Rada města navrhuje zastupitelstvu města zveřejnit

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. února 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Brouček Omluven: Michaela

Více

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12

Zápis zasedání ZO Babice konaného dne v 19:00 na OÚ Babice. Zápis č. 12 Zápis zasedání ZO Babice konaného dne 18.7.2016 v 19:00 na OÚ Babice Zápis č. 12 Přítomni: Marks Marcela, Chadraba Jan, Rozsíval Josef, Haluza Karel, Jež Miroslav, Havlová Marcela, Šebková Helena, Dvořáková

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

Zahájila v hod. starostka obce Miloslava Myslivcová přivítáním přítomných zastupitelů a hostů.

Zahájila v hod. starostka obce Miloslava Myslivcová přivítáním přítomných zastupitelů a hostů. Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 5. 1. 2012 na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Č.j.: Celkem přítomno: 20 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 9 Nepřítomno a omluveno

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

( 95 zákona o obcích)

( 95 zákona o obcích) Výpis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Benešov nad Černou ( 95 zákona o obcích) Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Benešově nad Černou Začátek: 17:00 hodin Zasedání řídila: Veronika Korchová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 23.9.2016 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 5 hostů z

Více