Minimální preventivní program ZŠ Jungmannovy sady 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program ZŠ Jungmannovy sady 2010/2011"

Transkript

1 Minimální preventivní program ZŠ Jungmannovy sady 2010/2011 1) Úvod Minimální preventivní program na ZŠ Jungmannovy sady vychází z tradic školy, ŠVP, ze zkušeností a poznatků z evaluační činnosti. Škola dlouhodobě vytváří otevřené a důvěryhodné prostředí s danými zásadami chování, které pomáhají zajišťovat každodenní chod školy a bezpečí pro žáky. 2) Charakteristika a specifika školy Škola zajišťuje výchovu a vzdělání pro žáky od 1. do 9. třídy. Probíhá v 18 třídách s počtem žáků 477. Ve škole pracuje 30 pedagogů, 4 vychovatelky, 1 vychovatelka školního klubu, 1 speciální pedagog a 2 asistenti ve třídě 1.B a 4.B, z toho jeden je placen z příspěvků rodičů. Ve škole se realizuje projekt Výukový program prvouky v první třídě ZŠ. Začal v lednu 2009 a bude trvat do dubna Škola se podle možností zapojuje do programů EU studijní pobyty v zahraničí. Škola nabízí žákům různé volnočasové aktivity (sport, šachy, školní klub, pobyty na školách v přírodě, časté výlety a exkurze). Nabízí výuku cizích jazyků jsou to francouzský, německý, anglický a ruský jazyk. 3) Zmapování současné situace ve škole a) Sociální okolí školy Škola se nachází poblíž historického centra města Mělník, ale školu navštěvují nejen městské děti,ale i žáci dojíždějící z okolních obcí, např. z Býkve, Borku, Hořína apod. Škola integruje také žáky se sociálně slabých rodin, řada žáků pochází z neúplných rodin. Do školy docházejí na zkoušky dva žáci, kteří absolvují školní docházku v zahraniční škole (Mexiko, Francie). Jeden žák ze smíšeného manželství ( otec původem z Afriky, matka Češka) se bez problémů asimiluje do našeho prostředí. b) Informace od pedagogů Informace od pedagogů jsou velmi časté a tvoří základ pro jednání s žáky a rodiči. Učitelé pravidelně spolupracují s metodikem prevence, výchovným poradcem, speciálním pedagogem

2 a vedením školy. O postihu v případě závažného porušení školního řádu rozhoduje pedagogická rada. c) Informace od rodičů Rodiče informují školu v případech podezření na šikanu nebo o rizikovém chování žáků v souvislosti s návykovými látkami, jako tomu bylo v minulých letech v případě distribuce drogy ve dvou třídách na druhém stupni. Škola potom spolupracuje s Policií ČR a ta může záležitosti prošetřit. d) Informace od žáků Žáci na naší škole využívají často schránku důvěry a získávají rady a informace. Současně se mohou spojit se speciálním pedagogem, metodikem prevence a dalšími pedagogy, kteří žákům pomáhají řešit situace, s nimiž si nedovedou poradit. 4) Cíle vyplývající ze zmapované situace a) hlavní dlouhodobé cíle důvěryhodné a bezpečné školní prostředí včasné řešení šikany a agresivity žáků výchova k zodpovědnosti za chování podpora zdravého životního stylu b) specifické krátkodobé cíle zapojení žáků do nových školních kolektivů podpora zdravého sebevědomí dítěte vytváření pravidel chování v jednotlivých třídách dostatek informací o důsledcích rizikového chování přiměřeně k věku dítěte vyhledávání a realizace vhodných programů reagujících na aktuální problémy v jednotlivých třídách 5) Postupy, opatření a aktivity k dosažení vytyčených cílů

3 a) práce pedagogů (přímá práce pedagogů, vzdělávání pedagogů a ŠMP, způsob spolupráce pedagogů. Každodenní preventivní činnost spočívá v práci jednotlivých pedagogů, kteří děti znají a vedou své třídní kolektivy od první do páté třídy na 1. stupni a od šesté do deváté třídy na 2.stupni. Vzdělání pedagogů se realizuje v průběhu školního roku obvykle s využitím nabídek Městského úřadu Mělník v oblasti prevence, sociální práce, a Krajského úřadu se sídlem v Praze, který každoročně nabízí zajímavé akce. Vedení školy připravuje obvykle jednou do roka několikadenní vzdělávací program pro pedagogy s různými aktivitami, např. o týmové spolupráci, hodnocení práce školy apod. Školní metodik prevence úzce spolupracuje s PPP Mělník, Městským úřadem Mělník, využívá nabídek programů Krajského úřadu v Praze a nové poznatky předává kolegům na pracovních poradách. Metodik prevence pomáhá kolegům ve třídách řešit problémové situace a schází se i s výchovným poradcem, pokud to situace vyžaduje. Na škole pracuje dva dny v týdnu speciální pedagog, s nímž často problémy konzultujeme a spolu s třídním učitelem připravujeme programy, které pomáhají žákům uvědomovat si problémy ve třídě, důsledky nevhodného chování a přispívají ke zlepšení vztahu kolektivu. Učitelé se pravidelně scházejí na pedagogických radách a pracovních poradách, které svolává vedení školy. b) spolupráce s rodiči (informace o činnosti školního metodika prevence, možnosti spolupráce, aktivity pro rodiče) Škola je otevřená k veřejnosti. Rodiče získávají informace na webových stránkách školy, v regionálním tisku a prostřednictvím nástěnek v areálu školy. Rodiče znají kontaktní telefony a adresu školy, třídního učitele, metodika prevence a mohou také využívat konzultační hodiny všech pedagogů školy. Rodiče jsou informováni také prostřednictvím svých zástupců na pravidelných schůzkách a ti potom předávají nové informace ostatním rodičům na třídních schůzkách. Rodiče mají možnost zúčastnit se třídních aktivit, adaptačních kurzů, výletů, kulturních a sportovních akcí a veškerých prezentací školy.

4 c) programy preventivních aktivit pro žáky o Školní metodik prevence informuje rodiče o problémech žáků a spolu s třídním učitelem navrhuje řešení. O své práci pravidelně hovoří s vedením školy a konzultuje návrhy dokumentů MPP, žádosti o granty, vytváří zprávy o činnosti v oblasti prevence a evaluaci. Ve spolupráci se zástupkyní ředitele koordinuje programy a jejich začlenění do rozvrhu tříd. S třídními učiteli diskutuje o přípravě programů a zhodnocuje obsah a dopad na žáky po ukončení aktivit. Základní informace o pracovnících školy, kteří pomáhají řešit různé situace v oblasti rizikového chování, dostávají děti již na prvním stupni ZŠ a v páté třídě při realizaci PEER programu. o Preventivní aktivity realizované školou. V hodinách občanské nauky se uskutečňují aktivity, v nichž si žáci uvědomují své vlastní chování, vytvářejí si hodnotové stupně a seznamují se v základních obrysech s právním řádem, aby se jako občané ČR zapojili do života se znalostmi přiměřenými jejich věku. Škola realizuje PEER program v pátých třídách (školní metodik prevence a vyškolení peeři) cílený na nácvik naslouchání, samostatného vyjadřování a vychovává k zdravému životnímu stylu. Žáci pracují ve skupinách, jejichž mluvčí vyjadřuje názory, na kterých se jednotlivé skupiny dohodnou. Třídní učitelé s pomocí metodika prevence organizují adaptační kurzy pro šesté ročníky, kde se třída lépe pozná a určí si pravidla soužití v kolektivu. Vandalismus Policista MěP Mělník Kyberšikana Policista Městské policie Mělník Mentální Anabell Praha anorexie, bulimie Sebeobrana Pracovníci MěP dívek Mělník Jak může policie Pracovníci MěP Výchova k zodpovědnosti, právní výchova Nebezpečí vzrůstajícího počtu případů vyhrožování prostřednictvím sociálních sítí, na co si dávat pozor, jak se bránit Nebezpečné jevy pro zdraví dospívajících Různé druhy sebeobrany Seznámení s prací policie

5 pomáhat lidem? Rizika návykových látek, diagnostika tříd Mělník Dr. Zdena Kašparová a Dr. Kašpar Interaktivní program, promítání filmů, diskuze o návykových látkách o Dlouhodobé preventivní aktivity. K dlouhodobým preventivním aktivitám řadíme na naší škole spolupráci s Dr. Kašparovou, která provádí poradenství ve třídách, diagnostiku, spolupracuje s třídními učiteli v sedmých třídách a metodikem prevence. PEER program v pátých třídách je uskutečněn jako čtyřhodinový celek, závěrečné skupinové práce jsou vystaveny ve třídě, metodik prevence hodnotí situaci ve třídě, spolupráci žáků při práci a vyhodnocuje názory žáků na uskutečněný program o Prevence reagující na konkrétní situaci. Po interaktivním programu v sedmých třídách hovoří lektorka s třídními učiteli, seznamuje je se závěry svého pozorování, vyhodnocuje anketu a diskuzi s dětmi, pomáhá rozkrýt problémy ve třídě a vše ještě písemně zhodnotí ve zprávě pro třídního učitele a metodika prevence. Ve spolupráci se speciálním pedagogem nebo PPP Mělník připravujeme programy v průběhu roku a to na základě aktuální potřeby, je-li situace vážná, nelepší se, program může trvat celý školní rok. Škola obvykle využívá přítomnosti speciálního pedagoga, který pracuje nejenom se školními kolektivy, ale i s jednotlivci. o Jednorázové aktivity Mezi jednorázové aktivity patří např. programy, které v průběhu roku nabízí Městská policie Mělník, jsou doplňovány podle potřeby a metodik je zařadí do programu podle požadavků třídních učitelů. o Volnočasové aktivity doplňují záměry primární prevence a vhodným způsobem formují žákovský kolektiv. Škola nabízí široký rejstřík sportovního vyžití basketbal, florbal, cyklovýlety sdůrazem na dodržování bezpečného chování, dále pobyty v přírodě a výlety za poznáním spojené s hrami. Mezi velmi oblíbené cíle patří lezecké stěny a návštěvy lanových center, kde se žáci musí spolehnout jeden na druhého, pomáhat si a podporovat se.

6 d) Ostatní akce. Naše škola se zúčastní různých soutěží, sportovních i znalostních. Pořádá závody a soutěže, při nichž spolupracuje rodina žáka a jiné organizace včetně MěÚ Mělník. Je to Běh historickým centrem Mělníka, příchod sv. Martina spojený sprodejem výrobků,jejichž výtěžek přispívá na charitativní účely. Návštěvy seniorů, prezentace školy, výstavy a závěrečná akademie zhodnocují celoroční práci školy. Výměnné pobyty(srn) rozvíjejí u dětí jazykové dovednosti, seznamují je s jiným kulturním prostředím a pomáhají poznávat tradice a způsob života lidí žijících za hranicemi naší země. U žáků se rozvíjí tolerance, vzájemná pomoc, děti získají nové poznatky a zkušenosti. Učí se chování v jiném prostředí a to také přispívá k posílení zdravého sebevědomí dítěte. e) Řešení přestupků (školní řád,krizový plán a postup školy při výskytu rizikových forem chování, sankční řád) Škola postupuje při řešení přestupků podle svého školního řádu, který můžeme podle potřeby doplňovat. Sankce navrhuje třídní učitel na základě návrhu ostatních učitelů. Žák by měl dodržovat školní řád stále, tedy i při aktivitách jako je výlet, exkurze apod, kdy za něho zodpovídá pedagog nebo vychovatel. Metodik prevence vytvořil Krizový plán proti šikaně, se kterým byli pracovníci školy seznámeni. V případě záškoláctví záleží na počtu neomluvených hodin, zde v některých případech hlásíme výskyt neomluvené absence sociálně-právnímu odboru MÚ Mělník. Škola se ale snaží problematickým žákům pomoci a dát jim šanci na zlepšení. V případě porušení školního řádu je projednání s žákem a rodiči zaprotokolováno a zápis uložen u ředitele školy. Často využíváme ke konzultaci přítomnosti speciálního pedagoga a o poradenské služby žádají i rodiče, kteří si s výchovou svých dětí nevědí rady. f) Spolupráce s okolím (odborníci a příslušné organizace) Škola dlouhodobě spolupracuje s PPP Mělník, Policií ČR a Městskou policií Mělník. Našimi stálými spolupracovníky jsou dále PaedDr. Zdena Kašparová a JUDr. Karel Kašpar, Jaroslava Brabcová z MÚ Mělník a našimi novými spolupracovníky se stali lektoři Anabell Praha. g) Evidence a efektivita (evaluce preventivních opatření) Metodik prevence vyhodnocuje pravidelně efektivitu preventivních programů a to ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními výchovnými pracovníky školy. Metodik prevence si

7 vede záznamy výskytu a projednání týkající se rizikového chování žáků a písemné zápisy o projednávání přestupků žáků jsou uloženy vředitelně školy. Veškeré realizované aktivity v oblasti primární prevence vycházejí z dlouhodobého záměru školy. Soustavná práce v prevenci přispívá k malému výskytu rizikového chování, včasné řešení problémů ve třídách celkovou situaci zklidňuje a přispívá k rozvoji příznivého klimatu ve škole, k pocitům důvěry a bezpečí. Upřednostňujeme programy, do nichž se děti mohou aktivně zapojit. Dětem je umožněno diskutovat s lektory, vyjadřovat své názory na danou problematiku a samy zhodnocují aktivity, kterých se zúčastnily. Škola nabízí poradenství i rodině a prostřednictvím schránky důvěry se děti celý školní rok mohou svěřovat se svými problémy a požádat o pomoc. Škola každoročně zařazuje nové programy a nová témata. Efektivita se může projevit nízkým výskytem rizikového chování žáků, dále zájmem žáků o zdravý životní styl a snahou o udržení bezpečného školního prostředí. h) Časový harmonogram Září 6.třídy Adaptační kurz Říjen 6.třídy 8.třídy Vandalismus Kyberšikana Listopad 7. třídy Riziko návykových látek diagnostika Leden 6.-9.třídy Anorexie a bulimie Únor 5.třídy PEER program Březen 9.třídy Zdravý životní styl, pohlavní přenosné choroby, AIDS Květen 1.třídy Program ve spolupráci s Městskou policií Mělník Červen 9.třídy Dívky-sebeobrana i) Finanční rozpočet na preventivní aktivity Adaptační kurz 6.třídy Vandalismus Kyberšikana Náklady hradí rodiče 0.- kč 0,-Kč

8 Riziko návykových látek 7000,-Kč (MÚ Mělník, SRPŠ Mentální anorexie, bulímie 3000,-Kč PEER program O práci policie 0.-Kč Sebeobrana dívek 0,-Kč Zdravý životní styl,aids 0,-Kč 200,- Kč (materiál) 6) Seznam platné školské legislativy: Zákon 561/2004 Sb. Zákon 563/2004 Sb. Metodický pokyn MŠMTč.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu Koncepce primární prevence Středočeského kraje Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách Metodické doporučení č.j / k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období ) Seznam dostupné odborné a metodické literatury, videotéka, web stránky, časopisy: Časná a krátká intervence, Sportpropag 1998 Bártová, J.: Prevence není nikdy dost, Sportpropag 1996 Nešpor, K. a kol.: Jak zůstat fit a předejít závislostem, Portál 1999 Nešpor, K. a kol.: Alkohol, drogy a vaše děti, Sportpropag 1995 Nešpor, K. a kol.: Jak předcházet problémům s návykovými látkami na ZŠ a SŠ, Sportpropag 1996 Nešpor, K. a kol.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Presl, J.: Drogová závislost, Maxdorf 1994 Illes, T.: Děti a drogy, ISU Praha 1999 Pokorný a kol.: Prevence sociálně patologických jevů, Brno 2001 Konflikt, koření života, Partners for Democratic Change 1996

9 Patersonová, K.: Připravit, pozor, učíme se!, Portál 1996 O nás - pro vás aneb Deník školáka Říhová, M.: IDEA, SZÚ Praha 1999 Kazety: Oči hadů - 3 díly Řekni drogám ne Konflikt - koření života Časopisy: Prevence Závislosti a my 8) Seznam organizací: PPP Mělník Linka bezpečí Policie ČR (mjr. Plaskur) AT Poradna - Nemocnice Podolí, Mělník Poradna pro oběti domácího násilí, šikany, trestných činů Centrum Kontakt, Kosmonautů 3018 Mělník Anabell Praha 9) Program proti šikanování ZŠ Jungmannovy sady Mělník Za šikanu není považováno tzv.škádlení a situace,kdy nedochází k cílenému ubližování a dlouhodobému ponižování,zastrašování osoby,která se tomu nedokáže bránit a trpí tím. Projevy šikany dělíme na : Fyzickou bití, vydírání, loupeže,poškozování věcí, sexuální násilí Psychickou nadávky, pomluvy, vyhrožování, zesměšňování Náš cíl v souladu s Minimálním preventivním programem a dalšími školními dokumenty je dlouhodobá snaha vytvořit klidné, důvěryhodné a bezpečné klima ve škole, omezit výskyt šikany a dalších nebezpečných projevů žákovského chování. Odhalování počínající šikany

10 dříve než se dostane do rozvinutých stadií, zabránění jejímu fungování a individuální přístup ke každému případu jsou důležité postupy při práci s třídnímu kolektivy a jednotlivci. Prevence šikany Za bezpečné klima třídy zodpovídá především třídní učitel a každý pedagog. Podporujeme sebevědomí dětí a současně je vedeme k dodržování pravidel chování a k plnění povinností. Připravujeme zajímavé programy ve vyučování i mimo něj,abychom omezili nudu a příležitosti k projevům agresorů. Nejsme tolerantní k projevům agresorů a jasně vyjádříme nesouhlas s takovým chováním. Včas informujeme děti, kam se mají obrátit, když se vyskytne problém. Mohou využít schránku důvěry, navštívit speciálního pedagoga pracujícího ve škole 2 dny v týdnu, svěřit se výchovnému poradci, třídnímu učiteli, metodiku prevence apod. Učitelé se snaží mapovat situaci ve třídě, vytvářet si obraz vztahů mezi žáky, znát jejich záliby a nabídnout jim individuální rozhovor,budou-li mít zájem Informujeme rodiče a nabídneme možnosti poradenství. Krizový scénář pro situace, které škola zvládá řešit sama Podle Dr. Koláře, specialisty na problematiku školního násilí a šikanování, je šikana dělena do 5 stádií. 1. Zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 2. Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chozeními do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

11 3. Vytvoření jádra Vytvoří se skupina agresorů, úderné jádro, Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti slabí. 4. Většina přijímá normu Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem.. 5. Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Příklady přímých znaků šikany Posměšné poznámky, pokořující přezdívka,nadávky, hrubé žerty, ponižování žáka. Zde je důležité, jak to vnímá žák a jak tímto trpí. Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary, ať už pod pohrůžkou fyzického násilí nebo hrozbou odpírání kamarádství. Plnění příkazů jiného spolužáka, uplatnění rolí otroka, vykonávání různých prací za druhého Opakované rvačky, v nichž se projevuje výrazný nepoměr sil / početní převaha nebo fyzické parametry/ Často opakované pošťuchování, strkání, údery, poškozování věcí, které žák neoplácí. Někdy je doháněn až k projevům zoufalství, je nejistý, ustrašený Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. / nutné řešit/ Nepřímé znaky šikany / jsou varovné, nepodceňujeme je/ Žák je o přestávkách často sám, nemá kamarády O přestávkách vyhledává blízkost učitelů, je mimo třídu, vymýšlí záminky, aby nemusel být ve třídě. Jeho věci jsou poškozené nebo rozházené, znečištěné. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Má-li mluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.

12 Podezření na šikanu vyšetřuje obvykle třídní učitel. Upozornění pochází od žáků, rodičů nebo učitelů školy. Jak postupovat při podezření na šikanu - Konfrontovat svá pozorování s dalšími učiteli - Informovat vedení školy, výchovného poradce, metodika prevence, promyslet další postup - Vyslechnout svědky, nejbližší spolužáky, zapsat jejich výpovědi - Spojit se s rodiči - Diskrétně vyslechnout oběť,zaručit jí bezpečí,opět vše zaznamenat - Vyslechnout agresory zásadně mimo obětˇ, nedovolit, aby se agresoři mohli domluvit na výpovědi. - Svolat výchovnou komisi, posoudit stupeň závažnosti šikany, navrhnout další postup vůči agresorům, oběti a třídnímu kolektivu - Individuálně jednat s rodiči agresorů, seznámit je s tím, co se stalo, sdělit jim návrh dalších opatření a zdůraznit možnost nápravy. - Jednat s rodiči obětí, seznámit je se situací a navrhnout další opatření / organizační opatření, spolupráce se speciálním pedagogem na škole, dalšími odborníky / - Pracovat s třídou,vysvětlit nebezpečnost jednání některých žáků, oznámit, jak budou viníci potrestáni Práce se třídou Po vyšetření šikany a potrestání viníků pracujeme s celou třídou. Máme možnost využít různé formy pedagogické práce včetně her, pobytů mimo školu, speciálních programů, abychom situaci zklidnili a zamezili novým projevům tohoto nebezpečného jevu. Můžeme navázat spolupráci s PPP Mělník, využít spolupráce s akreditovanými organizacemi zabývajícími se programy pro školy ( OS Společenství proti šikaně) apod. Je důležité nabídnout pomoc i agresorovi a v případě potřeby zprostředkovat péči PPP, střediska výchovné péče, specialistů.. Postup při řešení případů pokročilé šikany Sem zahrnujeme šikanu s neobvyklou formou výbuchem skupinového násilí, tzv. třídního lynčování

13 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 4. Pokračující pomoc a podpora oběti 5. Nahlášení policii 6. Vlastní vyšetřování Škola naváže spolupráci s PPP Mělník, Orgánem sociálně právní ochrany dítěte.oběti je nutné zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny,klinického psychologa nebo dalších organizací a odborníků. V mimořádných případech může ředitel školy doporučit rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP a dále může postupovat dle Čl.7 Výchovná opatření, Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Použité zdroje Metodický pokyn ministra školství,mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Kolář,M. Bolest šikanování, Praha, Portál 2OO1 Vnitřní metodický materiál pro pedagogy ZŠ Klánovice otištěný v čas. Prevence Zpracovala: Mgr. Jana Stritzková

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid Waclawková metodik prevence Program proti šikanování

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Program proti šikanování. Krizový plán

Program proti šikanování. Krizový plán Příloha Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Program proti šikanování Krizový plán Program proti šikanování Šikanování je všudypřítomné a může nás doprovázet

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Program proti šikaně

Program proti šikaně Program proti šikaně Školní rok 2013/2014 Gymnázium Otrokovice Program proti šikaně slouží k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu vyučování, k vytvoření příznivého a přátelského klimatu ve

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola Brno, Bosonožská 9 Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j.24 246/2008-6 Zpracovali: Konzultant: Odpovědná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Program proti šikanování QI 75-01-03

Program proti šikanování QI 75-01-03 Lomnice u Tišnova,s.r.o. List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Adresa: tř. Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc Telefon: 585 158 920 Fax: 585 158 938 www.logopaed.cz E-mail: skola@logopaed.cz Bankovní spojení: KB Olomouc 7138-811/0100 IČ: 00601683 DIČ: CZ00601683 Č. j.:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013 Školní program proti šikanování dle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování I. Cíl programu Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit šikanování. Základem prevence šikanování

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více