Minimální preventivní program ZŠ Jungmannovy sady 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program ZŠ Jungmannovy sady 2010/2011"

Transkript

1 Minimální preventivní program ZŠ Jungmannovy sady 2010/2011 1) Úvod Minimální preventivní program na ZŠ Jungmannovy sady vychází z tradic školy, ŠVP, ze zkušeností a poznatků z evaluační činnosti. Škola dlouhodobě vytváří otevřené a důvěryhodné prostředí s danými zásadami chování, které pomáhají zajišťovat každodenní chod školy a bezpečí pro žáky. 2) Charakteristika a specifika školy Škola zajišťuje výchovu a vzdělání pro žáky od 1. do 9. třídy. Probíhá v 18 třídách s počtem žáků 477. Ve škole pracuje 30 pedagogů, 4 vychovatelky, 1 vychovatelka školního klubu, 1 speciální pedagog a 2 asistenti ve třídě 1.B a 4.B, z toho jeden je placen z příspěvků rodičů. Ve škole se realizuje projekt Výukový program prvouky v první třídě ZŠ. Začal v lednu 2009 a bude trvat do dubna Škola se podle možností zapojuje do programů EU studijní pobyty v zahraničí. Škola nabízí žákům různé volnočasové aktivity (sport, šachy, školní klub, pobyty na školách v přírodě, časté výlety a exkurze). Nabízí výuku cizích jazyků jsou to francouzský, německý, anglický a ruský jazyk. 3) Zmapování současné situace ve škole a) Sociální okolí školy Škola se nachází poblíž historického centra města Mělník, ale školu navštěvují nejen městské děti,ale i žáci dojíždějící z okolních obcí, např. z Býkve, Borku, Hořína apod. Škola integruje také žáky se sociálně slabých rodin, řada žáků pochází z neúplných rodin. Do školy docházejí na zkoušky dva žáci, kteří absolvují školní docházku v zahraniční škole (Mexiko, Francie). Jeden žák ze smíšeného manželství ( otec původem z Afriky, matka Češka) se bez problémů asimiluje do našeho prostředí. b) Informace od pedagogů Informace od pedagogů jsou velmi časté a tvoří základ pro jednání s žáky a rodiči. Učitelé pravidelně spolupracují s metodikem prevence, výchovným poradcem, speciálním pedagogem

2 a vedením školy. O postihu v případě závažného porušení školního řádu rozhoduje pedagogická rada. c) Informace od rodičů Rodiče informují školu v případech podezření na šikanu nebo o rizikovém chování žáků v souvislosti s návykovými látkami, jako tomu bylo v minulých letech v případě distribuce drogy ve dvou třídách na druhém stupni. Škola potom spolupracuje s Policií ČR a ta může záležitosti prošetřit. d) Informace od žáků Žáci na naší škole využívají často schránku důvěry a získávají rady a informace. Současně se mohou spojit se speciálním pedagogem, metodikem prevence a dalšími pedagogy, kteří žákům pomáhají řešit situace, s nimiž si nedovedou poradit. 4) Cíle vyplývající ze zmapované situace a) hlavní dlouhodobé cíle důvěryhodné a bezpečné školní prostředí včasné řešení šikany a agresivity žáků výchova k zodpovědnosti za chování podpora zdravého životního stylu b) specifické krátkodobé cíle zapojení žáků do nových školních kolektivů podpora zdravého sebevědomí dítěte vytváření pravidel chování v jednotlivých třídách dostatek informací o důsledcích rizikového chování přiměřeně k věku dítěte vyhledávání a realizace vhodných programů reagujících na aktuální problémy v jednotlivých třídách 5) Postupy, opatření a aktivity k dosažení vytyčených cílů

3 a) práce pedagogů (přímá práce pedagogů, vzdělávání pedagogů a ŠMP, způsob spolupráce pedagogů. Každodenní preventivní činnost spočívá v práci jednotlivých pedagogů, kteří děti znají a vedou své třídní kolektivy od první do páté třídy na 1. stupni a od šesté do deváté třídy na 2.stupni. Vzdělání pedagogů se realizuje v průběhu školního roku obvykle s využitím nabídek Městského úřadu Mělník v oblasti prevence, sociální práce, a Krajského úřadu se sídlem v Praze, který každoročně nabízí zajímavé akce. Vedení školy připravuje obvykle jednou do roka několikadenní vzdělávací program pro pedagogy s různými aktivitami, např. o týmové spolupráci, hodnocení práce školy apod. Školní metodik prevence úzce spolupracuje s PPP Mělník, Městským úřadem Mělník, využívá nabídek programů Krajského úřadu v Praze a nové poznatky předává kolegům na pracovních poradách. Metodik prevence pomáhá kolegům ve třídách řešit problémové situace a schází se i s výchovným poradcem, pokud to situace vyžaduje. Na škole pracuje dva dny v týdnu speciální pedagog, s nímž často problémy konzultujeme a spolu s třídním učitelem připravujeme programy, které pomáhají žákům uvědomovat si problémy ve třídě, důsledky nevhodného chování a přispívají ke zlepšení vztahu kolektivu. Učitelé se pravidelně scházejí na pedagogických radách a pracovních poradách, které svolává vedení školy. b) spolupráce s rodiči (informace o činnosti školního metodika prevence, možnosti spolupráce, aktivity pro rodiče) Škola je otevřená k veřejnosti. Rodiče získávají informace na webových stránkách školy, v regionálním tisku a prostřednictvím nástěnek v areálu školy. Rodiče znají kontaktní telefony a adresu školy, třídního učitele, metodika prevence a mohou také využívat konzultační hodiny všech pedagogů školy. Rodiče jsou informováni také prostřednictvím svých zástupců na pravidelných schůzkách a ti potom předávají nové informace ostatním rodičům na třídních schůzkách. Rodiče mají možnost zúčastnit se třídních aktivit, adaptačních kurzů, výletů, kulturních a sportovních akcí a veškerých prezentací školy.

4 c) programy preventivních aktivit pro žáky o Školní metodik prevence informuje rodiče o problémech žáků a spolu s třídním učitelem navrhuje řešení. O své práci pravidelně hovoří s vedením školy a konzultuje návrhy dokumentů MPP, žádosti o granty, vytváří zprávy o činnosti v oblasti prevence a evaluaci. Ve spolupráci se zástupkyní ředitele koordinuje programy a jejich začlenění do rozvrhu tříd. S třídními učiteli diskutuje o přípravě programů a zhodnocuje obsah a dopad na žáky po ukončení aktivit. Základní informace o pracovnících školy, kteří pomáhají řešit různé situace v oblasti rizikového chování, dostávají děti již na prvním stupni ZŠ a v páté třídě při realizaci PEER programu. o Preventivní aktivity realizované školou. V hodinách občanské nauky se uskutečňují aktivity, v nichž si žáci uvědomují své vlastní chování, vytvářejí si hodnotové stupně a seznamují se v základních obrysech s právním řádem, aby se jako občané ČR zapojili do života se znalostmi přiměřenými jejich věku. Škola realizuje PEER program v pátých třídách (školní metodik prevence a vyškolení peeři) cílený na nácvik naslouchání, samostatného vyjadřování a vychovává k zdravému životnímu stylu. Žáci pracují ve skupinách, jejichž mluvčí vyjadřuje názory, na kterých se jednotlivé skupiny dohodnou. Třídní učitelé s pomocí metodika prevence organizují adaptační kurzy pro šesté ročníky, kde se třída lépe pozná a určí si pravidla soužití v kolektivu. Vandalismus Policista MěP Mělník Kyberšikana Policista Městské policie Mělník Mentální Anabell Praha anorexie, bulimie Sebeobrana Pracovníci MěP dívek Mělník Jak může policie Pracovníci MěP Výchova k zodpovědnosti, právní výchova Nebezpečí vzrůstajícího počtu případů vyhrožování prostřednictvím sociálních sítí, na co si dávat pozor, jak se bránit Nebezpečné jevy pro zdraví dospívajících Různé druhy sebeobrany Seznámení s prací policie

5 pomáhat lidem? Rizika návykových látek, diagnostika tříd Mělník Dr. Zdena Kašparová a Dr. Kašpar Interaktivní program, promítání filmů, diskuze o návykových látkách o Dlouhodobé preventivní aktivity. K dlouhodobým preventivním aktivitám řadíme na naší škole spolupráci s Dr. Kašparovou, která provádí poradenství ve třídách, diagnostiku, spolupracuje s třídními učiteli v sedmých třídách a metodikem prevence. PEER program v pátých třídách je uskutečněn jako čtyřhodinový celek, závěrečné skupinové práce jsou vystaveny ve třídě, metodik prevence hodnotí situaci ve třídě, spolupráci žáků při práci a vyhodnocuje názory žáků na uskutečněný program o Prevence reagující na konkrétní situaci. Po interaktivním programu v sedmých třídách hovoří lektorka s třídními učiteli, seznamuje je se závěry svého pozorování, vyhodnocuje anketu a diskuzi s dětmi, pomáhá rozkrýt problémy ve třídě a vše ještě písemně zhodnotí ve zprávě pro třídního učitele a metodika prevence. Ve spolupráci se speciálním pedagogem nebo PPP Mělník připravujeme programy v průběhu roku a to na základě aktuální potřeby, je-li situace vážná, nelepší se, program může trvat celý školní rok. Škola obvykle využívá přítomnosti speciálního pedagoga, který pracuje nejenom se školními kolektivy, ale i s jednotlivci. o Jednorázové aktivity Mezi jednorázové aktivity patří např. programy, které v průběhu roku nabízí Městská policie Mělník, jsou doplňovány podle potřeby a metodik je zařadí do programu podle požadavků třídních učitelů. o Volnočasové aktivity doplňují záměry primární prevence a vhodným způsobem formují žákovský kolektiv. Škola nabízí široký rejstřík sportovního vyžití basketbal, florbal, cyklovýlety sdůrazem na dodržování bezpečného chování, dále pobyty v přírodě a výlety za poznáním spojené s hrami. Mezi velmi oblíbené cíle patří lezecké stěny a návštěvy lanových center, kde se žáci musí spolehnout jeden na druhého, pomáhat si a podporovat se.

6 d) Ostatní akce. Naše škola se zúčastní různých soutěží, sportovních i znalostních. Pořádá závody a soutěže, při nichž spolupracuje rodina žáka a jiné organizace včetně MěÚ Mělník. Je to Běh historickým centrem Mělníka, příchod sv. Martina spojený sprodejem výrobků,jejichž výtěžek přispívá na charitativní účely. Návštěvy seniorů, prezentace školy, výstavy a závěrečná akademie zhodnocují celoroční práci školy. Výměnné pobyty(srn) rozvíjejí u dětí jazykové dovednosti, seznamují je s jiným kulturním prostředím a pomáhají poznávat tradice a způsob života lidí žijících za hranicemi naší země. U žáků se rozvíjí tolerance, vzájemná pomoc, děti získají nové poznatky a zkušenosti. Učí se chování v jiném prostředí a to také přispívá k posílení zdravého sebevědomí dítěte. e) Řešení přestupků (školní řád,krizový plán a postup školy při výskytu rizikových forem chování, sankční řád) Škola postupuje při řešení přestupků podle svého školního řádu, který můžeme podle potřeby doplňovat. Sankce navrhuje třídní učitel na základě návrhu ostatních učitelů. Žák by měl dodržovat školní řád stále, tedy i při aktivitách jako je výlet, exkurze apod, kdy za něho zodpovídá pedagog nebo vychovatel. Metodik prevence vytvořil Krizový plán proti šikaně, se kterým byli pracovníci školy seznámeni. V případě záškoláctví záleží na počtu neomluvených hodin, zde v některých případech hlásíme výskyt neomluvené absence sociálně-právnímu odboru MÚ Mělník. Škola se ale snaží problematickým žákům pomoci a dát jim šanci na zlepšení. V případě porušení školního řádu je projednání s žákem a rodiči zaprotokolováno a zápis uložen u ředitele školy. Často využíváme ke konzultaci přítomnosti speciálního pedagoga a o poradenské služby žádají i rodiče, kteří si s výchovou svých dětí nevědí rady. f) Spolupráce s okolím (odborníci a příslušné organizace) Škola dlouhodobě spolupracuje s PPP Mělník, Policií ČR a Městskou policií Mělník. Našimi stálými spolupracovníky jsou dále PaedDr. Zdena Kašparová a JUDr. Karel Kašpar, Jaroslava Brabcová z MÚ Mělník a našimi novými spolupracovníky se stali lektoři Anabell Praha. g) Evidence a efektivita (evaluce preventivních opatření) Metodik prevence vyhodnocuje pravidelně efektivitu preventivních programů a to ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními výchovnými pracovníky školy. Metodik prevence si

7 vede záznamy výskytu a projednání týkající se rizikového chování žáků a písemné zápisy o projednávání přestupků žáků jsou uloženy vředitelně školy. Veškeré realizované aktivity v oblasti primární prevence vycházejí z dlouhodobého záměru školy. Soustavná práce v prevenci přispívá k malému výskytu rizikového chování, včasné řešení problémů ve třídách celkovou situaci zklidňuje a přispívá k rozvoji příznivého klimatu ve škole, k pocitům důvěry a bezpečí. Upřednostňujeme programy, do nichž se děti mohou aktivně zapojit. Dětem je umožněno diskutovat s lektory, vyjadřovat své názory na danou problematiku a samy zhodnocují aktivity, kterých se zúčastnily. Škola nabízí poradenství i rodině a prostřednictvím schránky důvěry se děti celý školní rok mohou svěřovat se svými problémy a požádat o pomoc. Škola každoročně zařazuje nové programy a nová témata. Efektivita se může projevit nízkým výskytem rizikového chování žáků, dále zájmem žáků o zdravý životní styl a snahou o udržení bezpečného školního prostředí. h) Časový harmonogram Září 6.třídy Adaptační kurz Říjen 6.třídy 8.třídy Vandalismus Kyberšikana Listopad 7. třídy Riziko návykových látek diagnostika Leden 6.-9.třídy Anorexie a bulimie Únor 5.třídy PEER program Březen 9.třídy Zdravý životní styl, pohlavní přenosné choroby, AIDS Květen 1.třídy Program ve spolupráci s Městskou policií Mělník Červen 9.třídy Dívky-sebeobrana i) Finanční rozpočet na preventivní aktivity Adaptační kurz 6.třídy Vandalismus Kyberšikana Náklady hradí rodiče 0.- kč 0,-Kč

8 Riziko návykových látek 7000,-Kč (MÚ Mělník, SRPŠ Mentální anorexie, bulímie 3000,-Kč PEER program O práci policie 0.-Kč Sebeobrana dívek 0,-Kč Zdravý životní styl,aids 0,-Kč 200,- Kč (materiál) 6) Seznam platné školské legislativy: Zákon 561/2004 Sb. Zákon 563/2004 Sb. Metodický pokyn MŠMTč.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu Koncepce primární prevence Středočeského kraje Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách Metodické doporučení č.j / k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období ) Seznam dostupné odborné a metodické literatury, videotéka, web stránky, časopisy: Časná a krátká intervence, Sportpropag 1998 Bártová, J.: Prevence není nikdy dost, Sportpropag 1996 Nešpor, K. a kol.: Jak zůstat fit a předejít závislostem, Portál 1999 Nešpor, K. a kol.: Alkohol, drogy a vaše děti, Sportpropag 1995 Nešpor, K. a kol.: Jak předcházet problémům s návykovými látkami na ZŠ a SŠ, Sportpropag 1996 Nešpor, K. a kol.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Presl, J.: Drogová závislost, Maxdorf 1994 Illes, T.: Děti a drogy, ISU Praha 1999 Pokorný a kol.: Prevence sociálně patologických jevů, Brno 2001 Konflikt, koření života, Partners for Democratic Change 1996

9 Patersonová, K.: Připravit, pozor, učíme se!, Portál 1996 O nás - pro vás aneb Deník školáka Říhová, M.: IDEA, SZÚ Praha 1999 Kazety: Oči hadů - 3 díly Řekni drogám ne Konflikt - koření života Časopisy: Prevence Závislosti a my 8) Seznam organizací: PPP Mělník Linka bezpečí Policie ČR (mjr. Plaskur) AT Poradna - Nemocnice Podolí, Mělník Poradna pro oběti domácího násilí, šikany, trestných činů Centrum Kontakt, Kosmonautů 3018 Mělník Anabell Praha 9) Program proti šikanování ZŠ Jungmannovy sady Mělník Za šikanu není považováno tzv.škádlení a situace,kdy nedochází k cílenému ubližování a dlouhodobému ponižování,zastrašování osoby,která se tomu nedokáže bránit a trpí tím. Projevy šikany dělíme na : Fyzickou bití, vydírání, loupeže,poškozování věcí, sexuální násilí Psychickou nadávky, pomluvy, vyhrožování, zesměšňování Náš cíl v souladu s Minimálním preventivním programem a dalšími školními dokumenty je dlouhodobá snaha vytvořit klidné, důvěryhodné a bezpečné klima ve škole, omezit výskyt šikany a dalších nebezpečných projevů žákovského chování. Odhalování počínající šikany

10 dříve než se dostane do rozvinutých stadií, zabránění jejímu fungování a individuální přístup ke každému případu jsou důležité postupy při práci s třídnímu kolektivy a jednotlivci. Prevence šikany Za bezpečné klima třídy zodpovídá především třídní učitel a každý pedagog. Podporujeme sebevědomí dětí a současně je vedeme k dodržování pravidel chování a k plnění povinností. Připravujeme zajímavé programy ve vyučování i mimo něj,abychom omezili nudu a příležitosti k projevům agresorů. Nejsme tolerantní k projevům agresorů a jasně vyjádříme nesouhlas s takovým chováním. Včas informujeme děti, kam se mají obrátit, když se vyskytne problém. Mohou využít schránku důvěry, navštívit speciálního pedagoga pracujícího ve škole 2 dny v týdnu, svěřit se výchovnému poradci, třídnímu učiteli, metodiku prevence apod. Učitelé se snaží mapovat situaci ve třídě, vytvářet si obraz vztahů mezi žáky, znát jejich záliby a nabídnout jim individuální rozhovor,budou-li mít zájem Informujeme rodiče a nabídneme možnosti poradenství. Krizový scénář pro situace, které škola zvládá řešit sama Podle Dr. Koláře, specialisty na problematiku školního násilí a šikanování, je šikana dělena do 5 stádií. 1. Zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. 2. Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chozeními do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

11 3. Vytvoření jádra Vytvoří se skupina agresorů, úderné jádro, Tito šiřitelé viru začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti slabí. 4. Většina přijímá normu Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem.. 5. Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Příklady přímých znaků šikany Posměšné poznámky, pokořující přezdívka,nadávky, hrubé žerty, ponižování žáka. Zde je důležité, jak to vnímá žák a jak tímto trpí. Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary, ať už pod pohrůžkou fyzického násilí nebo hrozbou odpírání kamarádství. Plnění příkazů jiného spolužáka, uplatnění rolí otroka, vykonávání různých prací za druhého Opakované rvačky, v nichž se projevuje výrazný nepoměr sil / početní převaha nebo fyzické parametry/ Často opakované pošťuchování, strkání, údery, poškozování věcí, které žák neoplácí. Někdy je doháněn až k projevům zoufalství, je nejistý, ustrašený Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich. / nutné řešit/ Nepřímé znaky šikany / jsou varovné, nepodceňujeme je/ Žák je o přestávkách často sám, nemá kamarády O přestávkách vyhledává blízkost učitelů, je mimo třídu, vymýšlí záminky, aby nemusel být ve třídě. Jeho věci jsou poškozené nebo rozházené, znečištěné. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Má-li mluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.

12 Podezření na šikanu vyšetřuje obvykle třídní učitel. Upozornění pochází od žáků, rodičů nebo učitelů školy. Jak postupovat při podezření na šikanu - Konfrontovat svá pozorování s dalšími učiteli - Informovat vedení školy, výchovného poradce, metodika prevence, promyslet další postup - Vyslechnout svědky, nejbližší spolužáky, zapsat jejich výpovědi - Spojit se s rodiči - Diskrétně vyslechnout oběť,zaručit jí bezpečí,opět vše zaznamenat - Vyslechnout agresory zásadně mimo obětˇ, nedovolit, aby se agresoři mohli domluvit na výpovědi. - Svolat výchovnou komisi, posoudit stupeň závažnosti šikany, navrhnout další postup vůči agresorům, oběti a třídnímu kolektivu - Individuálně jednat s rodiči agresorů, seznámit je s tím, co se stalo, sdělit jim návrh dalších opatření a zdůraznit možnost nápravy. - Jednat s rodiči obětí, seznámit je se situací a navrhnout další opatření / organizační opatření, spolupráce se speciálním pedagogem na škole, dalšími odborníky / - Pracovat s třídou,vysvětlit nebezpečnost jednání některých žáků, oznámit, jak budou viníci potrestáni Práce se třídou Po vyšetření šikany a potrestání viníků pracujeme s celou třídou. Máme možnost využít různé formy pedagogické práce včetně her, pobytů mimo školu, speciálních programů, abychom situaci zklidnili a zamezili novým projevům tohoto nebezpečného jevu. Můžeme navázat spolupráci s PPP Mělník, využít spolupráce s akreditovanými organizacemi zabývajícími se programy pro školy ( OS Společenství proti šikaně) apod. Je důležité nabídnout pomoc i agresorovi a v případě potřeby zprostředkovat péči PPP, střediska výchovné péče, specialistů.. Postup při řešení případů pokročilé šikany Sem zahrnujeme šikanu s neobvyklou formou výbuchem skupinového násilí, tzv. třídního lynčování

13 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 4. Pokračující pomoc a podpora oběti 5. Nahlášení policii 6. Vlastní vyšetřování Škola naváže spolupráci s PPP Mělník, Orgánem sociálně právní ochrany dítěte.oběti je nutné zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny,klinického psychologa nebo dalších organizací a odborníků. V mimořádných případech může ředitel školy doporučit rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP a dále může postupovat dle Čl.7 Výchovná opatření, Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Použité zdroje Metodický pokyn ministra školství,mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Kolář,M. Bolest šikanování, Praha, Portál 2OO1 Vnitřní metodický materiál pro pedagogy ZŠ Klánovice otištěný v čas. Prevence Zpracovala: Mgr. Jana Stritzková

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy: Mgr. Jana Večeřová Školní metodička prevence: Mgr. Miluše Šicnerová Úvod

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35. VNITŘNÍ POKYN K ŘEŠENÍ ŠIKANY Vypracoval: Schválil: (Školní program proti šikanování)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Eva Plachá (577 213 405*22) Školní metodik prevence: Mgr. Dana Uhrová (577 213 405*27) Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE 1 PROGRAM PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLE Jako součást Minimálního preventivního programu Základní školy a mateřské školy v Chomuticích, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MSMT 22294/2013 1 Vypracovala: Mgr.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ JANKOV

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ JANKOV PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ JANKOV ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 zpracovala: Jitka Peroutková OBSAH: 1 Úvod 2 Popis současného stavu problematiky 2.1 Charakteristika školy 2.2 Analýza současného stavu ve škole

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská 2115, 272 01 Kladno Č.j. 1951/2014/ZŠa MŠ Minimální preventivní program 2014/2015 Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, ZVLÁŠTĚ PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2014/2015

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, ZVLÁŠTĚ PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz č. j.: viz Organizační řád školy spisový/skartační

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více

Minima lnı preventivnı program

Minima lnı preventivnı program Základní škola škola Ilji Hurníka Opava, Minima lnı preventivnı program Ředitel školy: Mgr. Manfred Hubálek Zpracovala: Mgr. Kateřina Kupčíková Školní rok: 2014/2015 1 Obsah 1 Úvod k MPP... 4 2 Hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Vranovice KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Vranovice KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Jana Masaříková 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program školní rok 2014-2015 Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Minimální preventivní program školní rok 2014-2015 Výchozí stav: Masarykova základní škola je malá škola rodinného tipu, leží v klidné čtvrti městské části

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Damníkov Program proti šikanování na školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov Program proti šikanování Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 24 246/2008-6

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ A) ÚVOD 1. Vnější charakteristika šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou PREVENCE ŠIKANY Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne: 1. 5. 2015 Číslo

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování je součástí minimálního preventivního programu. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ:

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: 1. Dokumenty k prevenci šikanování - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/2013-1 - Metodické doporučení

Více

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Schopnost odpouštět neznamená přijímat nebo schvalovat ubližování. J. Gray Tento Krizový program proti šikanování č. 420/PR/2013

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.: 1454/2000-51 čj.: 20 006/2007-51 Vypracovala:

Více

Program proti šikanování školní rok 2014/15

Program proti šikanování školní rok 2014/15 Základní škola Němčice nad Hanou, Tyršova 360, 798 27 Program proti šikanování školní rok 2014/15 Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Králová Telefon na

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Školní preventivní strategie Vypracoval: Mgr. Miroslava Štibingerová, metodik

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více