NĚMECKO-ČESKÝ ČESKO-NĚMECKÝ malý SLOVNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.tz-one.cz NĚMECKO-ČESKÝ ČESKO-NĚMECKÝ malý SLOVNÍK"

Transkript

1 NĚMECKO-ČESKÝ ČESKO-NĚMECKÝ malý SLOVNÍK

2 NĚMECKO-ČESKÝ ČESKO-NĚMECKÝ malý SLOVNÍK TZ- 2013

3

4 NĚMECKO-ČESKÝ ČESKO-NĚMECKÝ malý SLOVNÍK TZ- 2013

5 Informace pro uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy, konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování, darování, umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno! první vydání 2013 Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (elektronická verze) ISBN

6 VYSVĚTLIVKY 1. Hesla hlavním rozlišovacím znakem české části od německé je tučnost písma. 2. Rod podstatných jmen německých slov je značen kurzívou a to zkratkami r = der pro rod mužský, e = die pro rod ženský a s = das pro rod střední. 3. Skloňování je udáno koncovkou 2. pádu č. j. a koncovkou 1. pádu č. mn. 4. Nemá-li podstatné jméno množné číslo, uvádíme Nemá-li podstatné jméno jednotné číslo, uvádíme jen množné. 6. Podstatná jména se v němčině píší s velkým počátečním písmenem. 7. Přízvuk je označen u německých slov podtržením pod příslušnou samohláskou. 8. Přepis výslovnosti německých slov je uvedena v hranatých závorkách. 6. Překlady různých významů hesel jsou odděleny středníkem. Synonymní překlady jednoho významu hesla jsou odděleny čárkou. 7. Doplňující informace jsou uvá děny příslušným slovem nebo odkazem v závorce.

7

8 NĚMECKO-ČESKÁ ČÁST

9

10 A abändern [ apɛndərn] vt pozměnit, upravit abbauen [ apbauən] vt dobývat, těžit; demontovat; snížit; upadat abberufen [ apbəruːfən] * vt odvolat Abbildung [ apbɪlduŋ] e (-, -en) zobrazení; ilustrace abbrechen [ apbrɛçən] * vt ulomit; zbořit; přerušit abdanken [ apdaŋkən] vi abdikovat, vzdát se Abdruck [ apdruk] r (-(e)s, -e) otisknutí; otisk Abend [ aːbənt] r (-s, -e) večer Abendbrot [ aːbəntbroːt] s (-(e)s) večeře abends [ aːbənts] adv večer, každý večer abenteuerlich [ aːbəntɔyərlɪç] adj dobrodružný aber [ aːbər] conj ale, avšak, však; opět, znova abfahren [ apfaːrən] * vi s odjet; sjet; projet Abfahrt [ apfaːrt] e (-, -en) odjezd; sjezd Abfall [ apfal] r (-(e)s, Abfälle) odpad; sklon; úbytek abfassen [ apfasən] vt sepsat abfeuern [ apfɔyərn] vt vystřelit Abfindung [ apfɪnduŋ] e (-, 9 -en) vyrovnání, vypořádání; odstupné abführen [ apfyːrən] vt odvádět; oddělovat se; odvážet; projímat Abführmittel [ apfyːrmɪtəl] s (-s, -) projímadlo Abgabe [ apgaːbə] e (-, -n) odevzdání; poplatek Abgang [ apgaŋ] r (-(e)s, Abgänge) odchod; odjezd; odlet; seskok; úbytek abgeben [ apgeːbən] * vt odevzdat; říci; vydávat (teplo) abgehärtet [ apgəhɛrtət] adj otužilý abgelegen [ apgəleːgən] adj vzdálený, odlehlý Abglanz [ apglants] r (-es) odlesk Abgrund [ apgrunt] r (-(e)s, Abgründe) strž, propast abhalten [ aphaltən] * vt držet; zdržovat; pořádat Abhang [ aphaŋ] r (-(e)s, Abhänge) svah, úbočí abhängig [ aphɛʤɪç] * adj závislý abheben [ apheːbən] * vt sejmout; vyzvednout abholen [ aphoːlən] vt vyzvednout; dojet, dojít abkühlen [ apkyːlən] vt zchladit abkürzen [ apkyrtsən] vt zkrátit Abkürzung [ apkyrtsuŋ] e (-, -en) zkrácení; zkratka

11 10 abladen [ aplaːdən] * vt vyložit; naložit; sdělovat ablassen [ aplasən] * vt vypustit; přenechat; slevit Ablauf [ aplauf] r (-(e)s, Abläufe) vytékání; odtok; průběh ablaufen [ aplaufən] * vi s vytéci; vypršet; odstartovat; zastavit se ablegen [ apleːgən] vt odložit; založit; vykonat, složit; odrazit ablehnen [ apleːnən] vt odmítnout; zamítnout ablesen [ apleːzən] * vt zjistit; sebrat abliefern [ apliːfərn] vt dodat ablösen [ aplɔːzən] vt oddělit; nahradit; splatit abmachen [ apmaxən] vt odstranit; dojednávat Abmachung [ apmaxuŋ] e (-, -en) dohoda, ujednání abnehmen [ apneːmən] * vt sundat; převzít; zkontrolovat Abnehmer [ apneːmər] r (-s, -) odběratel abnutzen [ apnutsən] vt opotřebovat; obnosit abonnieren [abɔ niːrən] vt předplatit si abraten [ apraːtən] * vi zrazovat, odrazovat abrechnen [ aprɛçnən] vt odečíst; vyúčtovat; vypořádat se; srazit Abrechnung [ aprɛçnuŋ] e (-, -en) odpočet; srážka (z platu); vyúčtování Abreise [ apraɪzə] e (-) odjezd abreisen [ apraɪzən] vi s odcestovat abreißen [ apraɪsən] * vt roztrhnout, utrhnout; zbořit abrichten [ aprɪçtən] vt cvičit, drezírovat Abrüstung [ aprystuŋ] e (-) odzbrojení Absage [ apzaːgə] e (-, -n) odřeknutí, odvolání absagen [ apzaːgən] vt odvolat; odřeknout; zříci se absägen [ apzɛːgən] vt uříznout, odříznout Absatz [ apzats] r (-es, Absätze) odstavec; odbyt; podpatek abschaffen [ apʃafən] vt zrušit; odstranit abschätzen [ apʃɛtsən] vt odhadnout abschicken [ apʃɪkən] vt odeslat Abschlag [ apʃlaːk] r (-(e)s, Abschläge) srážka; splátka abschlagen [ apʃlaːgən] * vt urazit; odmítnout, nevyhovět abschließen [ apʃliːsən] * vt uzavřít, ukončit abschneiden [ apʃnaɪdən] * vt uříznout; ustřihnout; odříznout Abschnitt [ apʃnɪt] r (-(e)s, -e)

12 ČESKO-NĚMECKÁ ČÁST

13

14 A a und abdikovat abdizieren abeceda s Alphabet (-(e)s, -e) absence e Abwesenheit (-, -en) absolutní absolut absolvovat absolvieren abstinent r Antialkoholiker (-s, -) aby dass; damit administrativa e Administration (-, -en) adoptovat adoptieren adresa e Adresse (-, -n), e Anschrift (-, -en) adresát r Empfänger (-s, -), r Adressat (-en, -en) (zast.) adresovat adressieren advokát r Anwalt (-(e) s, Anwälte), r Rechtsanwalt (-(e) s, -anwälte) aféra e Affäre (-, -n) agentura e Agentur (-, -en) akademie e Akademie (-, -n) akce e Aktion (-, -en) akcie e Aktie (-, -n) aktivní aktiv akutní akut ale aber, doch; (avšak) jedoch; (nýbrž) sondern alespoň wenigstens, mindestens alkohol r Alkohol (-s, -e) alkoholický alkoholisch amatér r Amateur (-s, -e) 145 ambulance e Ambulanz (-, -en) analýza e Analyse (-, -n) ananas e Ananas (-, -/-se) anděl r Engel (-s, -) anekdota e Anekdote (-, -n) angažovat engagieren, einstellen angína (med.) e Angina (-, -nen) angrešt e Stachelbeere (-, -n) ani selbst...nicht, nicht einmal ano ja antibiotikum s Antibiotikum (-s, -ka) antika e Antike (-, 0) antikoncepce e Empfängnisverhütung (-, 0) anulovat annullieren aparát r Apparat (-(e) s, -e) apoštol r Apostel (-s, -) architektura e Architektur (-, 0) árie (hud.) e Arie (-, -n) armáda e Armee (-, -n) arogance e Arroganz (-, 0) aroma s Aroma (-s, -s/-men) asi etwa, ungefähr, zirka, wohl asistent r Assistent (-en, -en) aspoň immerhin ateliér s Atelier (-s, -s) atlas r Atlas (-ses, Atlanten/ Atlasse) atmosféra (ovzduší) e Atmosphäre (-, 0), e Luft (-, 0) atomový Atom-, atomar atraktivní attraktiv autobus r Bus (-ses, -se), r Autobus (-ses, -se)

15 146 automechanik r Kraftfahrzeugmechaniker (-s, -), r Automechaniker (-s, -) auto(mobil) s Auto (-s, -s), r Wagen (-s, -), s Automobil (-s, -e) autor r Autor (-s, -en) avšak aber, (je)doch až 1 bis; (až za) erst až 2 (ve větách) wenn; (dokud) bis B babička e Großmutter (-, mütter), e Oma (-, -s) bacil r Bazillus (-, -zillen) bádat forschen bahno r Schlamm (-s, -e/schlämme), r Morast (-s, -e/-räste) báječný fabelhaft, wundervoll bajka e Fabel (-, -n) balet s Ballett (-s, -e) balíček s Päckchen (-s, -); (poštovní) s Paket (-s, -e) balit packen; (zboží) einpacken, verpacken banální banal banán e Banane (-, -n) banka e Bank (-, Bänke) bankovka e Banknote (-, -n) bankrot r Bankrott (-s, 0) baroko r/s Barock (s/-, 0) barva e Farbe (-, -n) báseň s Gedicht (-s, -e) basketbal r Basketball (-(e)s, 0) básník r/e Dichter (-s/-in, -/ innen) bát se sich fürchten baterie e Batterie (-, -n) baterka (svítilna) e Taschenlampe (-, -n) batoh r Rucksack (-s, -säcke) bavit se (povídat) plaudern; (na oslavě apod.) sich unterhalten bavlna e Baumwolle (-, 0) bazén s Schwimmbad (-(e) s, bäder) bažant r Fasan (-s, -e) bažina s Moor (-s, -e), r Morast (-s, -e/-räste) bdělý wach, wachsam bdít wach sein, wachen bedna e Kiste (-, Kisten), r Kasten (-s, Kästen) bědovat jammern běh (běhání) r Lauf (-(e) s, Läufe) během während, im Laufe, bei beran r Schafbock (-(e) s, böcke), astrol. r Widder (-s, -) berla e Krücke (-, -n); (biskupská) r Stab (-s, Stäbe) beton r Beton (-s, -s/-e) bez 1 ohne bez 2 r Flieder (-s, -) bezbranný wehrlos bezcitný herzlos bezdětný kinderlos bezcharakterní charakterlos bezkonkurenční konkurrenzlos

ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK

ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK TZ- 2013 ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK TZ- 2013 Informace pro uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy

Více

RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ

RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK 20 000 hesel...pro každého RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK TZ- 2013 RUSKO-ČESKÝ ČESKO-RUSKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK TZ- 2013 Informace pro uživatele této knihy

Více

Jak pracovat se slovníkem

Jak pracovat se slovníkem Heslo je psáno tučně, překlad obyčejným řezem písma. Milch podst. die (-, 0) mléko Tečka pod samohláskou označuje krátký přízvuk, čárka dlouhý přízvuk. Přepis výslovnosti cizích slov je uveden v hranatých

Více

NĚMECKY ČESKY SLOVENSKY NĚMECKY ČESKY SLOVENSKY

NĚMECKY ČESKY SLOVENSKY NĚMECKY ČESKY SLOVENSKY Vokabelverzeichnis Slovník obsahuje všechna slova, která se vyskytují v knize (jak v části učebnice, tak v části cvičebnice) a zohledňují aktuální změny pravopisu ke dni 1. srpna 2006. V kulatých závorkách

Více

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Edika Brno 2012 Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Odborná korektura: Helmut Wanka Obálka:

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Vokabelverzeichnis Slovníček (alles klar 1b)

Vokabelverzeichnis Slovníček (alles klar 1b) Vokabelverzeichnis Slovníček (alles klar 1b) Slovníček obsahuje všechna slova, která se vyskytují v knize (jak v části Učebnice, tak v části Cvičebnice) a zohledňují aktuální změny pravidel pravopisu ke

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové

Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové A) Organizační pokyny Volba tématu Každý student v průběhu septimy zpracovává

Více

GRAMMATIK: ZAHLWÖRTER - Arbeitsblatt THEORIE

GRAMMATIK: ZAHLWÖRTER - Arbeitsblatt THEORIE Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat001

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. více než 53 000 hesel. dělení anglických hesel. aktuální lékařské termíny. vydání v elektronické podobě

LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK. více než 53 000 hesel. dělení anglických hesel. aktuální lékařské termíny. vydání v elektronické podobě LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK více než 53 000 hesel dělení anglických hesel aktuální lékařské termíny vydání v elektronické podobě ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK TZ- 2013 ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Recenzovala: Mgr. Hana Menclová. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství.

Recenzovala: Mgr. Hana Menclová. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Recenzovala: Mgr. Hana Menclová Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou formou, elektronickým, optickým,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vydání a používání karet společnosti MOL Retail Česká

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

OBSAH ÚVOD... 2 Celkový pohled... 2 Zdroj napájení... 3 Inicializace... 4 Klávesnice... 5 Displej... 6 Hlavní menu... 6 SLOVNÍK...

OBSAH ÚVOD... 2 Celkový pohled... 2 Zdroj napájení... 3 Inicializace... 4 Klávesnice... 5 Displej... 6 Hlavní menu... 6 SLOVNÍK... 1 OBSAH ÚVOD... 2 Celkový pohled... 2 Zdroj napájení... 3 Inicializace... 4 Klávesnice... 5 Displej... 6 Hlavní menu... 6 SLOVNÍK... 7 UŽIVATELSKÝ SLOVNÍK... 11 GRAMATIKA... 12 KNIHA FRÁZÍ... 13 NEPRAVIDELNÁ

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

přejít na obah Uživatelská příručka Verze 7.3.x Duben 2015 SpeechTech, s.r.o. Morseova 5 301 00 Plzeň E-mail: info@speechtech.cz

přejít na obah Uživatelská příručka Verze 7.3.x Duben 2015 SpeechTech, s.r.o. Morseova 5 301 00 Plzeň E-mail: info@speechtech.cz přejít na obah Uživatelská příručka Verze 7.3.x Duben 2015 SpeechTech, s.r.o. Morseova 5 301 00 Plzeň E-mail: info@speechtech.cz O této příručce Tato příručka poskytuje informace o způsobu ovládání aplikace

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

P e t r B ř e z i n a. C i z o j a z y č n á s a z b a

P e t r B ř e z i n a. C i z o j a z y č n á s a z b a P e t r B ř e z i n a C i z o j a z y č n á s a z b a Pl z e ň 2 0 0 5 c Petr Březina, 2005 Tento dokument je volně šířen výhradně v elektronické podobě ve formátu PDF. Můžete si jej vytisknout pro vlastní

Více

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1.

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2- NJ I - 1-7r. Aussprache Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. http://pitevna.cz/jazykolamy/nemecke/ http://vladhrouda.posterous.com/nemeckejazykolamy-pro-deti

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce

rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Uvádění údajů v Seznamu literatury na konci závěrečné práce Příloha č. II. rkázky seznamu citací a způsob uvádění pramenů a literatury Modifikace platné normy sice upřednostňuje určité změny ve způsobu citování, ale v evropském pojetí se připouští přesto několik

Více

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ Pravidla pro tvorbu ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ AHOL Vyšší odborná škola Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. Ostrava, 2013 Obsah Zadání a téma absolventské práce... 4 Struktura absolventské práce... 4 Přední deska

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více