ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA"

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ LISTY 1 ROČNÍK XIX. Tyršova rozhledna foto: Pavel Morávek ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.2

2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY Zprávy z radnice PRODEJ BYTŮ v sobotu 26. ledna 2008 proběhlo v zasedací místnosti MÚ v Žamberku jednání s obyvateli bytových domů, které byly zařazeny do první vlny prodeje bytů z majetku města. Jednání proběhlo za účasti realizační firmy JUDr. Karla Mošny a byli na něj písemně pozváni všichni nájemníci z předmětných domů. Z důvodu lepší komunikace byli občané rozděleni do jednotlivých skupin. V rámci celého dne pak bylo provedeno 5 seminářů. Ing.Jiří Šmok, vedoucí odboru REÚP TERMÍNY ZASEDÁNÍ Zastupitelstva města v roce , 24.6., 16.9., Kamila Borovičková, asistentka starosty města Odbor právní informuje... Postup při nálezu Kdo nalezne ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám a k nálezu došlo na území města Žamberka, je nálezce povinen věc odevzdat městu Žamberku. Toto platí přiměřeně i na věci skryté, jejichž vlastník není znám, a na věci opuštěné (dále jen věc ). Věci se odevzdávají na Městském úřadu Žamberk, odboru finančním, č. dveří 48, v provozní době městského úřadu (dále jen finanční odbor ). Tyto věci lze též předat strážníkům Městské policie Žamberk, která věci následně předá finančnímu odboru. Finanční odbor vede evidenci ztracených a nalezených věcí. Evidence je přístupná v písemné podobě na odboru finančním a dále na webových stránkách města Žamberka,. Věci jsou uloženy na Městském úřadu Žamberk, odboru finančním, v případě věcí objemnějších (kola, kočárky atd.) jsou uloženy ve skladu ve sklepních prostorách Městského úřadu Žamberk, Nádražní 833. Pokud jsou finančnímu odboru předány osobní doklady, tyto jsou podle možností předány finančním odborem přímo občanovi nebo příslušným úřadům. V případě, že finanční odbor zjistí vlastníka věci, informuje ho telefonicky nebo písemně o nálezu. Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána městu před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání městu, je vlastník povinen nahradit městu případné náklady, které mu v souvislosti s opatrováním věci vznikly. V případě, že se vlastník věci nepřihlásí do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví města Žamberka. PRODEJ VĚCÍ Finanční odbor po uplynutí lhůty 6 měsíců od odevzdání předloží radě města Žamberka návrh, jak bude s věcmi dále naloženo. V případě věcí vhodných k prodeji (např. kola) finanční odbor navrhne radě města prodej za cenu stanovenou inventarizační komisí, ostatní drobné věci (klíče, peněženky, rukavice, brýle atd.) jsou navrženy k likvidaci. V případě finanční hotovosti je hotovost vložena do pokladny města. Věci schválené radou města k prodeji se prodají v dražbě. Dražba se obvykle koná v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk (radnice). Finanční odbor oznámí dražbu na úřední desce a na webových stránkách města, případně v Žamberských listech. Dražbu provádí osoba pověřená radou města, která o dražbě sepíše protokol. Nejnižší podání činí cena schválená radou města. Výše ceny vydražené věci není omezena ustanoveními cenových předpisů. Věc nabývá do vlastnictví občan, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; pokud tak neučiní, draží se věc znovu, bez jeho účasti. Výtěžek dražby je příjmem města Žamberka. Neprodejné a neprodané věci předá finanční odbor do sběrného dvora TS Žamberk s.r.o. k likvidaci. JUDr.Jitka Kubová, vedoucí právního odd.měú Žamberk POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Od je možno platit výše uvedený poplatek. Poplatek pro rok 2008 činí 492,- Kč na 1 os./ rok. Poplatek se může platit: - v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masarykovo nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru v kanceláři poplatků č.dv. 201, a to v úřední dny: Pondělí hod. Středa hod. Čtvrtek hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. Pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č V případě, že jste si v tiskopise Prohlášení poplatníka zaškrtli složenku budou rozesílány během ledna. Splatnost poplatku: - 1/2 poplatku /2 poplatku Iveta Dytrtová, referent finančního odboru Parkovací karty 2008 Parkovací karty na kalendářní rok 2008 určené k parkování na Masarykově nám. v Žamberku JSOU V PRODEJI. Zakoupit je můžete na Městském úřadu v Žamberku (budova radnice) u pí Hany Matějíčkové, č.dveří 201. Karta je přenosná, cena 500,- Kč/ks. Město Žamberk VYHLAŠUJE PRONÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Adresa bytu: Žamberk, ul. ČSA 457 číslo bytu: 1 Velikost bytu: 0+1 Nadzemní podlaží: 1 Podlahová plocha vč. dřevníku: 37,13 m 2 Základní měsíční nájemné: cca 1 300,- Kč Podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce ve výši 5 000,- Kč před převzetím bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou dvou let. PROHLÍDKA BYTU je možná v pondělí od do hod. POSLEDNÍ MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTI: středa do hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, sekretariát starosty (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy žádosti, které dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) nebo v sekretariátu starosty. (podrobné informace:, úřední deska města) Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem FIDIKEM, DDM ANIMO Žamberk, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další příznivce na přehlídku úspěšného mládí Slavnostní akt předávání ocenění dětem a mládeži za mimořádné výsledky dosažené v loňském roce v oblasti kultury, sportu a školních výsledků se uskuteční v pondělí od hod. v Divišově divadle v Žamberku V PROGRAMU VEČERA VYSTOUPÍ: Žáci ZUŠ Petra Ebena Žamberk Žáci Speciální základní školy Žamberk Karate DDM Animo Taneční skupina NEON foto: archiv Pozor! Vstupenky jsou zdarma a je možno si je zajistit od 1. února 2008 v předprodeji Divišova divadla. Před začátkem akce budou v pokladně DD k dispozici pouze zbylé vstupenky! L. Charfreitagová, referent pro kulturu, vzdělávání a sport

3 ŽAMBERSKÉ LISTY 3 Významná výročí v roce 2008 Významné osobnosti výročí v roce Litická polovina Žamberka ve vlastnictví Jindřicha knížete Misterberského 525 let ROK NAROZENÍ/ÚMRTÍ OSOBNOST A ČÍM SE PROSLAVILA VÝROČÍ VÝROČÍ NAROZENÍ ÚMRTÍ 1558 uzavření Sboru jednoty bratrské 450 let 1633 Morová epidemie zemřelo několik set lidí 375 let * Václav Prokop Diviš: Narozen v Žamberku.Teolog, filozof, badatel a přírodovědec let 1643-srpen Velký požár Žamberka během vpádu Švédů 365 let 1668 výstavba fary proti kostelu 340 let * Mikuláš Vonwiller: Spoluzakladatel textilní továrny Vonwiller v Žamberku. 225 let 1668 Cechu krejčovskému potvrdil privilegia Jindřich Jan z Bubna 340 let Julius Netolický: Vrchnostenský a městský lékař, na jeho doporučení dal John 1693 Sloup P.Marie,,Pod Skalami 315 let * červenec Byla dokončena stavba kostela sv.václava 270 let Parish postavit,,kateřinský špitál dnešní 140 let muzeum Císařovna Marie Terezie uděluje Žamberku městská privilegia 260 let * Antonín Chramosta: Knihkupec a knihovník, první fotograf v Žamberku Žambersko postihl silný dobytčí mor 235 let let 1778-listopad Stržen pranýř a šibenice 230 let * František Chaloupka: První kaplan v Žamberku. Varhaník, houslista a zpěvák 1808 Dokončeno nové číslování usedlostí 200 let 125 let 1833 John Parish vypisuje soutěž na výstavbu továrny Vonwiller na vlněné zboží 175 let Woldemar Richard Mazura: Narozen v 1838-prosinec Zahájení výstavby státní,,císařské silnice z Hradce Králové do Šumperka * Žamberku. Kupec, okresní starosta a ředitel záložny města Žamberka, spoluzakla- 170 let 170 let datel Sokola a majitel vinárny U Mazurů září Ukončena činnost soukromé hvězdárny v Zámeckém parku Výborný fotograf. 150 let PhDr.František Šembera: Narozen v Helvíkovicích. Byl gymnaziálním profesorem v 1858 Od roku 1858 započala Mozartovská tradice v Žamberku 150 let * r oboru historie, dodavatelem historických 110 let 1868-listopad Ustanoven první Spolek divadelních ochotníků 140 let článků do Ottova slovníku naučného Postaven kříž na novém hřbitově dnešních Vojáčkových sadů 140 let * Václav F. Kumpošt: Kandidát lékařství, nakladatel časopisu Vesmír. Narozen v Žam prosinec První jízda vlakem 135 let berku. 165 let 1873 Založen Sbor dobrovolných hasičů 135 let 1878 Otevřen obchod se smíšeným zbožím Bedřicha * Karel Klostermann: Spisovatel, při příchodu do Žamberka přijímá místo soukromé- 160 let 85 let Hanische 130 let ho vychovatele květen Na náměstí podél chodníku byla vysázena hlohová stromořadí 100 let František Charfreitag: Vyučil se cukrářem 1908 Vystavěna nová budova okresního hejtmanství a a perníkářem, aktivně se zajímal o spolkový život, byl velitelem hasičů, byl zvolen okresního soudu 100 let * župním starostou, člen spolku vojenských 160 let 1908 Jindřich Žid zřídil tkalcovnu 100 let vysloužilců, člen městské rady a městské 1908 Založeno první cukrářství Rudolfa Hartiga 100 let spořitelny srpen Odhalena Pamětní deska E.Alberta 100 let MUDR.František Albert: Narozen v Žamberku. Výborný lékař, bratr profesora Edu únor Vyjel poslední poštovní vůz tažený koňmi 90 let * říjen Samostatný Československý stát 90 let arda Alberta.Psal povídky, črty, fejetony a překládal Konec I. světové války 90 let 85 let 1923-únor Ustanovena Církev československá husitská 85 let * Tereza Svatová: Narozena v Žamberku říjen Pomník obětem I.světové války 85 let Spisovatelka, pohotová autorka fejetonů, 150 let vzpomínek, sestra prof.alberta červen Živnostenská škola 80 let 1928 Vývoz hlemýžďů 80 let * Jan Vilímek: Narozen v Žamberku. Malíř a 1928 Ministerstvem financí povolena stavba kasáren v duben1938 ilustrátor, věnoval se portrétní tvorbě, maloval podobizny slavných Čechů. 70 let Žamberku 80 let 1928 Zřízení gravitačního vodovodu z pramene nad Dr. Jan Hejčl: Narozen v Žamberku. Biblista, vlastenecký kněz, děkan Teologické Kunvaldem 80 let 1933-červen Slavnostní otevření fotbalového stadionu Pod * fakulty v Olomouci, badatel, spisovatel a Černým lesem 75 let posléze i cestovatel.popularizoval biblické vědy, zabýval se liturgikou, estetikou a orientalistikou červenec Zahájení stavby údolní Pastvinské přehrady 75 let 140 let 1948 Konec činnosti muzejního spolku 60 let * Alois Rous: Narozen v Žamberku. Architekt a stavitel květen Odchod Parishů ze Žamberka 60 let let 1958 Zahájení výstavby polikliniky 50 let 1963 Výstavba nové hasičské zbrojnice u příležitosti 90.výročí založení hasičského spolku 45 let * ? Gustav Rous: Narozen v Žamberku.Bratr Františka Rouse ml.monumentální sochař. 50 let 1968-březen Obnovení činnosti Junáka 40 let * MUDr.Božena Kuklová Štúrová: Česká 1968-říjen Na Bublově náměstí zasadili žamberští skauti Lípu svobody 40 let lékařka, univerzitní profesorka.narodila se v Žamberku září Otevření střediska pro volný čas dětí Dům pionýrů a mládeže 25 let * JUDr.Richard A.Kirsch: Narodil se v Žamberku, syn majitele textilní továrny v Žam ZUŠ nese jméno hud.skladatele prof.petra Ebena berku březen ten den jmenovaného čestným občanem města 15 let Žamberka František Šašek: Učitel, malíř, karikaturista, autor,,žamberských písniček, pro Zahájena přestavba koupaliště 15 let * pagátor sportu, obchodník a sbormistr, 1993 Plynofikace Nádražní a Hluboké ulice 15 let významně se podílel na kulturním životě Zahájen provoz nově zřízeného Informačního města. 115 let 110 let 105 let 1998-červen střediska města Žamberka a sdružení obcí a měst 10 let Jiří Faltus: Narozen v Klášterci nad Orlicí. Orlice * Umělecký knihař. Pracoval jako zlatič a zabýval se výrobou bronzového písma pro Otevření koupaliště s nově vystavěným druhým 1998-červen toboganem 10 let zlacení. 15 let 1998-červenec Slavnost posvěcení kaple Pod Suticí 10 let Ing.Pavel Kohn Kubín: Narozen v Žamberku, prodělal bitvu o Francii, v Anglii se 1998-září Otevřena nová čistička odpadních vod naproti Orlaně 10 let * přihlásil k letectvu. Zúčastnil se operačního letu nad Biskajským zálivem, z něhož se 2003-leden V souvislosti s reformou veřejné správy zanikly okresní úřady 5 let již nevrátil srpen Podepsání smlouvy o užívání a údržbě Zámeckého parku s pány Janem a Davidem Parishovými 5 let Zdeněk Strnad: Narozen v Žamberku. Zasloužil se o pořízení nových zvonů pro 2003-září Rekonstrukce LDN v Albertinu 5 let * kostel sv. Václava. Obohatil muzeum o zámecký orchestr, který se nalezl v kostele při 2003 Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy radnice na Masarykově nám. 5 let opravě varhan. 95 let 80 let Informace byly čerpány z brožury Kalendárium významných událostí Žamberka. Lucie Charfreitagová, ref.pro kulturu,školství a sport

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Usnesení RM č. 35/ RADA ze dne Usnesení č. 1210/07 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č /07, 1195/07, 1202/07, 1204/07, 1205/07, 1208/07, 1209/07, 1160/07, 1136/07, 1138/07, 1144/07, 1146/07, 1153/07, 1154/07, 1157/07, 1159/07, 1109/07, 1111/07, 1112/07, 1113/07, /07, 1084/07, 1086/07, 1090/07, 1094/07, 1096/07, 1102/07, 1103/07, 1021/07, 1022/07, 1025/07, 1026/07, 1027/07, 1028/07, 1032/07, 1037/07, 1048/07, 1053/07, 1054/07, 975/- 977/07, 979/07, 980/07, 985/07, 1011/07, 923/07, 924/07, 943/07, 965/07, 966/07, 895/07, 897/07, 899/07, 858/07, 868/07, 821/07, 822/07, 767/07, 674/07, 529/07, 4478/06 a vyřazuje je ze sledování. Z redakční pošty Vážení spoluobčané, každoroční Tříkrálová sbírka se všeobecně stává tradicí. I letos chodilo po Žamberku sedm skupinek koledníků a vybíralo na pomoc chudým a trpícím. Přispěli jste částkou ,50 Kč a přidala se celá nedělní sbírka v kostele sv.václava v Žamberku, která činila 1 962,-Kč. Celkem se tedy na konto TS 2008 odeslalo ze Žamberka ,50 Kč. Všem dárcům, dětem i doprovázejícím dospělým srdečně děkuji nejen za sebe, Usnesení č. 1211/07 RM schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2007 přidělené městu Žamberku rozhodnutím Pardubického kraje. Usnesení č. 1212/07 RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2007 číslo 134/ /2007 uvedená v tabulce číslo 2. Usnesení č. 1213/07 RM schvaluje zvýšení mzdového limitu pro rok 2007 Městskému kulturnímu podniku FIDIKO Žamberk. Mzdový limit po úpravě bude činit ,- Kč. RM schvaluje snížení OON pro rok 2007 Městskému kulturnímu podniku FIDIKO Žamberk. OON po úpravě budou činit ,- Kč. Usnesení č. 1214/07 RM bere na vědomí zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příjemců příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Usnesení č. 1215/07 RM schvaluje organizační směrnice ZŘ2101 Kontrolní řád a OS 3208 Ztráty a nálezy s účinností od Usnesení č. 1216/07 RM schvaluje smlouvu u poskytnutí účelové dotace mezi Státním fondem České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a Městem Žamberkem s těmito změnami: - mění se bankovní spojení města Žamberka - v čl. IV odst. 2 písm. b) se mění slova do na slova do v čl. VII se za odst. 7 doplňuje nový odst. 8, který zní takto Žadatel je osobou, na níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Fond bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s případným zveřejněním údajů z této smlouvy v rozsahu informační povinnosti žadatele dle uvedeného zákona. - dosavadní odst.8,9,10,11 čl. VII se označují jako odst. 9, 10, 11,12 - za odst. 12 se vkládá nový odst. 13 doložka schválení smlouvy radou města. RM zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení č. 1217/07 RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Žamberkem a firmou PRO MUSIC, s.r.o., Trutnov a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 1218/07 RM schvaluje mimořádnou splátku úvěru ve výši ,- Kč panu Janu Kulhánkovi. Usnesení č. 1219/07 RM jmenuje od ředitelkou příspěvkové organizace Školní jídelna paní Martu Kacálkovou. RM schvaluje platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna viz příloha. Mgr.Tomáš Kalous, starosta města Charitu ČR,ale hlavně za ty, kterým Vaše darované peníze pomohou. A ještě pár čísel o využití loňské sbírky v oblastní Charitě v Ústí nad Orlicí (kam regionálně spadáme). Z loňské Tříkrálové sbírky obdržela Charita Ústí n.o ,-Kč. Z této částky byly podpořeny projekty: - Pečovatelské služby - Občanská poradna - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Centra denních služeb v Letohradě a ve Sloupnici - Dům pokojného stáří sv.kryštofa v Ústí n.orlicí Přispělo se i konkrétním rodinám s postiženými dětmi nebo těm, které se bez vlastního zavinění dostaly do finanční tísně.i částka, kterou naše oblastní charita dostane letos, bude využita na podporu stávajících zařízení a projektů i na přímou pomoc ohroženým rodinám. Rozloučím se s Vámi veršíkem,se kterým se s Vámi loučili naši koledníci: Dobro radost přináší a ke ště stí povznáší, za Váš dárek děkujeme, za rok přijdem, slibujeme. Asitentka TS 2008 v Žamberku Zdislava Králová Cítíte se sami, chcete smysluplně trávit volný čas? NAVŠTIVTE KLUB CEDR v budově Městského úřadu v Žamberku v 1. patře (Nádražní 833, boční vchod, nad kontaktním místem ÚP) Provozní doba: hod. Nabízíme klubové, volnočasové aktivity a sociálně právní poradenství lidem, kteří se léčí pro psychické onemocnění a hledají přátelství, aktivní náplň dne. Co Vám KLUB může nabídnout - sociální pracovník s Vámi může individuálně pracovat na Vašich potřebách - klub provozuje volnočasové aktivity ( výtvarný kurz, keramika,.) - sociální pracovník Vám poradí v problematice práva, sociálního zabezpečení nebo pracovně právních vztahů tak,abyste věděli, kam se s jakým problémem obrátit. Program klubu: Sociálně právní poradna Individuální konsultace Rukodělné činnosti Knihovna Společenské hry Nácvik praktických dovedností Sportování Výlety Přednášky Jazykové kurzy Máte zájem o některé z nabízených aktivit? Kontaktujte pracovníky klubu, kteří Vám poskytnou bližší informace: Klub CEDR, Nádražní 833, Žamberk, tel , mobil: Linda Bizzarriová, vedoucí psychosociální rehabilitace SKP-CEDR, J. Palacha 324, Pardubice KURZ DOMÁCÍHO OŠETŘOVÁNÍ Pro velký zájem o pokračování tohoto kurzu uspořádala oblastní charita Červený Kostelec neformální setkání pro ty, kteří tento týdenní kurz již absolvovali.dozvěděli jsme se další poznatky z ošetřování, byla přítomna psycholožka, ale hlavně byl dán prostor našim zkušenostem a poznatkům z péče o staré a nemocné lidi. Navštívili jsme domov sv.josefa v Žirči u Dvora Králové, kde se v nádherném prostředí učí žít lidé s roztroušenou sklerózou. Doporučovali bychom všem, kteří pečují o své blízké, aby tento kurz absolvovali. Je to velká zkušenost. Letos budou kurzy probíhat od do od do Podrobnější informace a přihlášky Vám poskytne Mgr.Marcela Frýbová, mobil Absolventky kurzu Tomanová, Kalousková, Lotová

5 ŽAMBERSKÉ LISTY Nové služby pro Vás... 5 SVITR s.r.o. - Rokytnice v O. h. NOVĚ OTEVŘELA V ŽAMBERKU, v Kostelní ul. čp.65 (vedle fary) svou vzorkovou prodejnu PRODEJ SVÍCÍ a SVÍČEK ZA MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ CENY. Otevřeno: Pondělí Úterý pátek Sobota hod hod hod. Informace na tel Těšíme se na Vaši návštěvu. VŠE NEJ PRO VAŠE RUCE A NOŽKY MANIKÚRA a PEDIKÚRA nehtová modeláž masáže rukou a nohou parafínové zábaly IVA HUBÁLKOVÁ, Fučíkova 844, Žamberk tel MÁTE VY NEBO VAŠE DĚTI BEZLEPKOVOU DIETU a marně se snažíte najíst se v restauraci? Neváhejte, udělejte si výlet a navštivte restauraci - bar U PODKOVY na náměstí v Brandýse nad Orlicí. NABÍZÍME: Pizzy, pohankové palačinky, mořské speciality, smažená a ostatní jídla. Používáme pohankové, kukuřičné, rýžové suroviny. Na Vaši návštěvu se těší manželé Čerychovi, tel Nově otevřená advokátní kancelář Mgr. Martina Suchodolová, advokát Žamberk, Sadová 1424 tel , čistění automobilů OZNAMUJE ZMĚNU SÍDLA PROVOZOVNY Najdete nás nově v Havlenově ul. Pivovarský dvůr (bývalé ČSAD) v Žamberku PROVÁDÍME: kompletní vyčištění interiéru a odborné ošetření karoserie Vašeho automobilu NABÍZÍME: možnost vyčištění koberců i sedací soupravy ve Vašem bytě. Informace na tel V pondělí 14. ledna 2008 odpoledne bylo v Žamberku otevřeno nově obchodní místo GE Money Bank. Slavnosti se zúčastnila řada hostů ze Žamberka, GE Money Bank a přišli i představitelé dodavatelské firmy Level, s.r.o. Hlinsko, která kompletně celou rekonstrukci zajišťovala. Prostory pobočky GE Money Bank jsou moderně řešeny jako jeden společný prostor bez přepážek, ve kterém mají pracovníci banky dostatek prostoru pro to, aby se věnovali klientům jednotlivě a beze spěchu vyřídili veškeré finanční záležitosti. Také nové barevné řešení prostor odpovídá stylu banky, prostory jsou zabezpečeny moderní elektronikou. Na úvod slavnosti promluvila paní Helena Bečičková, manažerka žamberské pobočky GE Money Bank, dále také p.marek Rosa, regionální manažer retailového bankovnictví GE Money Bank, který poděkoval všem, kteří při rekonstrukci žamberské pobočky GE Money Bank pomohli. Marek Rosa mj.uvedl, že žamberská pobočka dostala úpravu v hodnotě 2,2 miliony korun. Paní Helena Bečičková pak předala řediteli Domovu pod hradem Žampachem p.paedr.luďku Grätzovi pro vybavení zařízení obyvatel Domova šek ve výši 20 tisíc Kč. Slavnostního přestřižení pásky se ujali společně starosta města Mgr.Tomáš Kalous a regionální manažer Marek Rosa (viz foto). Pobočka GE Money Bank na Masarykově nám.146 je opět v plném provozu, připravena plnit veškeré požadavky svých klientů a nabízet finanční produkty z nabídky této banky. Michal Šotola POHOTOVOST - LÉKÁRNY pracovní dny hod nepracovní dny 8-12 hod. termín lékárna adresa Na Kociánce Ústí nad Orlicí, M.J.Kociana Anna Česká Třebová, Nové náměstí Nemocniční Ústí nad Orlicí,Čs.Armády U nádraží Česká Třebová, Bezručovo náměstí Na Štěpnici Ústí nad Orlicí, Polská Mellisa Česká Třebová, Litomyšlská Na příkopech Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka Arnika Česká Třebová, Masarykova Na Kociánce Ústí nad Orlicí, M.J.Kociana Anna Česká Třebová, Nové náměstí Nemocniční Ústí nad Orlicí,Čs.Armády U nádraží Česká Třebová, Bezručovo náměstí Na Štěpnici Ústí nad Orlicí, Polská Mellisa Česká Třebová, Litomyšlská Na příkopech Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka Arnika Česká Třebová, Masarykova Na Kociánce Ústí nad Orlicí, M.J.Kociana Anna Česká Třebová, Nové náměstí Nemocniční Ústí nad Orlicí,Čs.Armády U nádraží Česká Třebová, Bezručovo náměstí Na Štěpnici Ústí nad Orlicí, Polská Mellisa Česká Třebová, Litomyšlská Na příkopech Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 125

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY Rozpis LSPP - somatologie na rok 2008 termín LSPP jméno adresa ZZ telefon MUDr.Milota Karel Lanškroun, Svobody MUDr.Nováková Gabriela Lanškroun, Svobody MUDr.Strnadová Marie Jablonné n.o.,na Dílech MUDr.Špička Jan Králíky MUDr.Špičková Marie Králíky MUDr.Šrámek Petr Letohrad, U Dvora MUDr.Ulman Jaroslav Tatenice MUDr.Vacková Jana Lanškroun, Hradební /24/2008 MUDr.Valentová Hana Lanškroun, Strážní MUDr.Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova MUDr.Vítková Eva Červena Voda 333 (MOVIOM) MUDr.Vojtová Eliška Žamberk, nám.g.knopa MUDr.Applová Hedvika Dolní Čermná MUDr.Beranová Renata Jablonné n.o.,u koupaliště /1/2008 MUDr.Bílý Aleš Lanškroun, Opletalova MUDr.Dunglová Stanislava Letohrad, Tyršova (budova ČD) /8/2008 MUDr.Filipová Jitka Lanškroun, Strážní MUDr.Jáňová Radmila Mladkov MUDr.Jaslovská Marie Žamberk, nám.g.knopa MUDr.Jedličková Zuzana Bystřec MUDr.Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora MUDr.Johnová Marie Letohrad, Šedivská MUDr.Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora MUDr.Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5.května MUDr.Krčálová Helena Žamberk, nám.g.knopa MUDr.Mareš Miroslav Žamberk, nám.g.knopa MUDr.Milota Karel Lanškroun, Svobody MUDr.Nováková Gabriela Lanškroun, Svobody MUDr.Strnadová Marie Jablonné n.o.,na Dílech MUDr.Špička Jan Králíky MUDr.Špičková Marie Králíky MUDr.Šrámek Petr Letohrad, U Dvora MUDr.Ulman Jaroslav Tatenice MUDr.Vacková Jana Lanškroun, Hradební MUDr.Valentová Hana Lanškroun, Strážní MUDr.Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova MUDr.Vítková Eva Červena Voda 333 (MOVIOM) MUDr.Vojtová Eliška Žamberk, nám.g.knopa MUDr.Applová Hedvika Dolní Čermná MUDr.Beranová Renata Jablonné n.o.,u koupaliště MUDr.Bílý Aleš Lanškroun, Opletalova MUDr.Dunglová Stanislava Letohrad, Tyršova (budova ČD) /28/2008 MUDr.Filipová Jitka Lanškroun, Strážní MUDr.Jáňová Radmila Mladkov MUDr.Jaslovská Marie Žamberk, nám.g.knopa MUDr.Jedličková Zuzana Bystřec /17/2008 MUDr.Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora MUDr.Johnová Marie Letohrad, Šedivská MUDr.Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora MUDr.Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5.května MUDr.Krčálová Helena Žamberk, nám.g.knopa MUDr.Milota Karel Lanškroun, Svobody MUDr.Mareš Miroslav Žamberk, nám.g.knopa MUDr.Nováková Gabriela Lanškroun, Svobody MUDr.Strnadová Marie Jablonné n.o.,na Dílech MUDr.Špička Jan Králíky MUDr.Špičková Marie Králíky MUDr.Šrámek Petr Letohrad, U Dvora MUDr.Ulman Jaroslav Tatenice MUDr.Vacková Jana Lanškroun, Hradební MUDr.Valentová Hana Lanškroun, Strážní MUDr.Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova Změna v Rozpisu vyhrazena REHABILITACE V PENZIONU OZNAMUJE ZMĚNU PROVOZNÍ DOBY Oznamujeme rozšíření provozní doby Rehabilitace v Albertově ulici 357- Penzionu PONDĚLÍ PÁTEK hod. reflexní masáže mobilizace kloubů a techniky měkkých tkání magnetoterapie elektroléčba ultrazvuk lavatherm, solux, vířivka CVIČEBNÍ PROGRAMY pro: děti s vadným držením těla a skoliózou (indiv. a skupin. cvičení) dospělé s bolestmi zad těhotné a ženy po porodu stavy po úrazech a operacích Smluvní pojišťovny: 111, 201, 207, 211, 222. PLACENÉ SLUŽBY relaxační balíček: klasické masáže manuální lymfatické masáže rašelinové obklady kondiční rehabilitační cvičení skupinové INFORMACE na č.tel , NOVĚ OTEVŘENÁ SOUKROMÁ PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE VE VAMBERKU A ROKYTNICI V ORL. HORÁCH Zdravotní středisko Vamberk, náměstí Dr. Lützowa 253 Zdravotní středisko Rokytnice v Orl.horách, Sídliště 1.máje 457 POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Ambulantní léčebná a preventivní péče Psychoterapeutická péče, pohovory Krizová intervence Poradenství v oblasti závislostí (alkohol, drogy, nikotin ) ORDINAČNÍ HODINY: Vamberk pondělí až čtvrtek Rokytnice v Orl. horách pátek KONTAKT: MUDr. ZITA HUCKOVÁ, tel Provoz zahájen FINANČNÍ A REALITNÍ KANCELÁŘ PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI: Ing. Světlana Neknězová - hypoték tel přeúvěrování hypoték - soukromých úvěrů - stavebního spoření Ing. Petr Novotný tel realitní činnosti - podnikatelských úvěrů - životního pojištění - penzijního připojištění - ekonomických analýz BYDLÍTE V MĚSTSKÉM BYTU? Poradíme Vám s optimálním řešením jeho nákupu!

7 ŽAMBERSKÉ LISTY 7 POLICIE ČR INFORMUJE Ne vždy platí přísloví:,,jak na Nový rok, tak po celý rok. Kolegové sloužící na Nový rok se těšili klidné atmosféře nově nastoupeného roku Očekávání, že letošní rok bude trestné a přestupkové činnosti ubývat, se nesplnilo. Opak se stává pravdou. Jen za období do došlo ve služebním obvodě OOP Žamberk ke spáchání 11 trestných činů a k 7 přestupkům. Ze 7 přestupků se jedná o 2 přestupky v silničním provozu, kdy věc byla na místě vyřešena blokovou pokutou, dále se nejčastěji jedná o přestupky v občanském soužití a o krádeže. Z 11 spáchaných trestných činů jsou ve větší míře krádeže. Během měsíce ledna policisté zdejšího oddělení ve spolupráci se Skupinou kriminální Policie Ústí nad Orlicí dopadli pachatele, který se dopouštěl krádeží železného šrotu v Žamberku a okolních obcích. Dne došlo ke krádeži vloupáním do bytů na sídlišti, kdy se pachatel zaměřil na byty ve stejném podlaží a stejným způsobem vypáčením, vnikl do bytů, kde odcizil finanční hotovost a šperky. Touto cestou bych chtěla požádat všechny spoluobčany, kteří si všimnou podezřelých nebo cizích osob nebo vozidel v blízkosti vysokých panelových domů v denní dobu, aby ihned kontaktovali zdejší obvodní oddělení na tel , nebo popřípadě volali na linku 158. Netrvalo dlouho a došlo na Žambersku ke krádeži vloupáním do trezoru. Pachatel se vloupal do objektu a tam z trezoru odcizil finanční hotovost. Dopustil se krádeže vloupáním a způsobil nemalou škodu na majetku i na odcizenýcch věcech. Po pachateli Policie pátrá. Neubývá ani krádeží věcí z motorových vozidel. Apeluji na občany, kteří nechtějí přijít o své věci. Dbejte zvýšené opatrnosti, nenechávejte volně a viditelně odložené osobní věci, doklady, peněženky a jiné věci, o které byste neradi přišli. Pachatelům stačí pouhý okamžik Vaší nepozornosti. Stále více se množí případy podvodů, kdy prodávající sepíše s kupujícím určitou smlouvu, ale dochází k tomu, že buď jedna, nebo druhá strana neplní své sepsané povinnosti. Za uplynulých 21 dní z měsíce ledna došlo na Žambersku k 9 dopravním nehodám a haváriím, kdy jedna havárie se neobešla bez zranění. Důvodem většiny nehod nebo havárií je příliš velká rychlost řidičů a tím i následné nepřizpůsobení jízdy povrchu vozovky. V novém roce 2008 Vám přeji mnoho pracovních úspěchů, zdraví, spokojenosti a co nejméně nepříjemných situací spojených s trestnou nebo přestupkovou činností. Za OOP Žamberk pprap. Bc.Iveta Lehká BARIUM 16. ledna 2008 po 16. hodině si připomněla dvacítka lidí, mezi pozůstalými, představitelé Žamberka (starosta Tomáš Kalous), městského muzea (ředitelka Marie Otavová), ústředního výboru Svazu bojovníků za svobodu (Vasil Chymčák) a amatérští historikové Baria (Vladislav Severin a Libor Pařízek), položením květin u pamětní desky na domku Žabkových v osadě Polsko, místní části Žamberka, 63. výročí tragického konce československé paradezantní skupiny Barium. Skupina Barium, již tvořili velitel nadporučík Josef Šandera (krycím jménem Velký Josef, původem z Náměště nad Oslavou), radista četař aspirant Josef Žižka (Malý Josef, rodák z Vejprnic u Plzně) a šifrant četař Tomáš Býček (krycím jménem Tomáš, pocházející z Holkovic, místní části obce Chanovice na Strakonicku), byla vysazena v noci ze 3. na 4. dubna 1944 u Vysoké nad Labem, okres Hradec Králové, z britského letadla Handley Halifax s polskou posádkou, které startovalo z italské základny Bari a letělo přes Jaderské moře, Maďarsko a jižní Moravu. Úkolem Baria bylo navázat spolupráci s domácím odbojem, udržovat rádiové spojení s londýnskou centrálou a organizovat tajnou odbojovou armádu, která by zahájila otevřený boj proti okupantům při předpokládaném povstání. Plnila úkoly zpravodajské, koordinační, sabotážní a organizační v prostoru Hradec Králové, Nechanice, Turnov, Semily, Dvůr Králové nad Labem, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Žamberk, Vysoké Mýto, Chrudim, Kolín, Nový Bydžov, Milovice a Mimoň. Byla ve spojení s vojenskou organizací vedenou generálem Bláhou, generálem Slunéčkem a Radou tří. Do Baria byly zapojeno přímo 380 spolupracovníků, z nichž 38 bylo popraveno, 5 než by se vydalo do rukou gestapa - raději dobrovolně ukončilo svůj život a jiní se dostali do koncentráků, jako např. manželé Žabkovi z Polska u Žamberka. První vlna zatýkání proběhla v říjnu 1944 nejprve na Královéhradecku, odkud se rozšířila na další oblasti (jen do konce roku 1944 bylo zatčeno a uvězněno 180 lidí). Svoji roli tu sehrála zrada Gustava Žida a dříve zatčených parašutistů a konfidentů gestapa Vítězslava Lepaříka a Adolfa Horáka. Proto pak došlo 16. ledna 1945 k tragédii u Žabkových v osadě Polsko u Žamberka, kde se gestapu podařilo zajistit obě kompletní vysílačky a zpravodajský materiál. O likvidaci Baria a vysílačky Marta se Londýn dozvěděl z telegramu vysílačky Milada až 14. března Londýnem byla připravena další tříčlenná skupina Kavka, která měla v dubnu 1945 seskočit u Žamberka a navázat na přerušenou činnost Baria. Rychlý spád válečných událostí už nedovolil záměr realizovat. Zatčení tehdy unikl jen Tomáš Býček, protože byl v kritickou dobu na Semilsku a Turnovsku, kde vytvořil odbojovou skupinu; v okolí Tanvaldu se v březnu 1945 připojil k partyzánům, přešel k sovětskému výsadku Chan a podílel se na jeho sabotážní i zpravodajské činnosti. Tomáš Býček byl v roce 1947 na odhalení pomníku na popravišti nad Vysokou nad Labem, v květnu 1948 ilegálně odešel do emigrace a zemřel v Londýně 29. listopadu Na domku Žabkových jsou nyní dvě pamětní desky - v říjnu 2004 byla znovu odhalena zrenovovaná pamětní deska na paměť těchto událostí spolu s druhou deskou, jež připomněla další osud pana Žabky toho komunisté ve zinscenovaném procesu odsoudili k dlouholetému žaláři. Výročí vysazení Baria si také pravidelně připomínají v dubnu ve Vysoké nad Labem u Hradce Králové vzpomínkovou akcí u pamětní desky na místním hřbitově a položením květů na popravišti nad obcí. O Bariu píše nejnověji Jaroslav Čvančara v právě vydané knize Někomu život, někomu smrt (s podtitulem Československý odboj a nacistická okupační moc ). PhDr. Josef Krám Pro mládežnickou dechovku, která má za sebou stovky vystoupení u nás i v cizině, hledáme sponzora, který by na základě svých příspěvků získal výhradní právo propagace na vestách, poutačích a při všech vystoupeních orchestru. Najde se? Tel , , PhDr.Hana Chvátilová, ředitelka Úspěch žákyně výtvarného oboru Gratulujeme Petře Kalouskové k vynikajícímu výsledku v talentových přijímacích zkouškách na Střední umělecké škole v Ústí nad Orlicí. Umístila se na skvělém 3. místě. Pilná příprava ve výtvarném oboru se vyplatila a můžeme Petře jen popřát, ať ji studium propagačního výtvarnictví baví a sklízí studijní i osobní úspěchy. Za VO ZUŠ Petra Ebena Tomáš Čečetka, učitel Zveme Vás do Jablonného n. Orlicí VALENTÝNSKÝ DISKOPLES Sobota ve 20 hodin v sále hotelu U Dubu Pořádá Občanské sdružení Kamarádi MAŠKARNÍ PLES Pátek ve 20 hodin v sále hotelu U Dubu Pořádá Volejbalový oddíl PROLHANÁ KETTY Divadelní představení v podání Divadelní společnosti Háta Hrají: Mahulena Bočanová / Martina Menšíková, Ivana Andrlová / Magdaléna Reifová, Martin Zouhar / Lumír Olšovský, Marcel Vašinka / Pavel Šrom, Dana Syslová / Jana Šulcová, Dalimil Klapka / Čestmír Gebouský, Veronika Jeníková / Lucie Svobodová a Olga Želenská. V neděli v 19 hodin v sále kina Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru Po-Pá 8 17, So 9-12 Tel.: VÝSTAVA NAŠE KRAJINA - JOSEF NYKLÍČEK V Kulturním a informačním centru čp. 30 Otevřeno: Po Pá So 9 12 Výstava potrvá do Milena Černíková, vedoucí IS

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY PROGRAM KINA 2. února sobota ve 20 hod. 3. února neděle v 17 hod. CHYŤTE DOKTORA ČR komedie Poněkud bizarní příběh nadějného gynekologa. Žije se svou ženou, má malé dítě a těhotnou milenku Herecké obsazení: Michal Malátný, Tatiana Vilhelmová (dvojrole), Iva Janžurová, Kryštof Hádek a další. česky 95 min. přístupný 60,- Kč 9. února sobota ve 20 hod. 10. února- neděle v 17 hod. VÁCLAV ČR tragikomedie Na polní cestě kdosi výstřelem z pušky srazí z kola místního pošťáka. Další rána zasáhne zrcátko u traktoru na poli. Střelcem je retardovaný čtyřicátníkváclav ukrytý na půdě osamělého statku, v němž žije s matkou. Hrají Ivan Trojan, Emília Vašáryová, Jan Budař, Jiří Lábus a další. česky 97 min. přístupný 65,- Kč 12. února úterý ve hod. RATATOUILLE USA rodinný, animovaný Krysák Remy si chce splnit svůj sen a stát se kuchařem. Spojí své síly s kamarádem Luigim a převrátí město vzhůru nohama na neuvěřitelné cestě plné humorných zápletek a těch nejnepravděpodobnějších úspěchů, kterých by jeden bez druhého nikdy nedosáhl. širokoúhlý česky 100 min. 35,- Kč 13. února středa ve 20 hod. 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY, 2 DNY Rumunsko psychologický První titul z projektu Vzpomínky a Zlatý věk, v němž má být zachycen život v socialistickém Rumunsku. Mladá žena během několika hodin poznává odvrácenou tvář života, ztrácí svou vitalitu i vlastní morální kredit. Film získal Zlatou palmu na MFF v Cannes 07. širokoúhlý titulky 113 min. od 15 let 60,- Kč 14. února čtvrtek ve hod. CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ USA - dobrodružný Báječná dobrodružství, veselé příhody a neuvěřitelné nebezpečí čekají na tři hrdiny, kteří se pokusí vyhrát krutou sázku. širokoúhlý česky 120 min. přístupný 35,- Kč 16. února sobota v 17 hod. 17. února neděle v 17 hod. PAN VČELKA USA animovaná komedie Čerstvý absolvent včelí univerzity nehodlá nastoupit do továrny na výrobu medu jako všichni ostatní. Chtěl by se stát součástí týmu Pylových machrů, který má jako jediný možnost vyletět ven z úlu. Lidský svět předčí i jeho nejbujnější představy česky 86 min. přístupný 65,- Kč Přednáška 6. února středa v hod. Victoria na plavbě kolem světa. CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA s videoprojekcí Vladimíra Šimka. V létě roku 1999 vyplula ze Štětína replika korábu ze 16. století - plachetnice Victoria, aby se spolu s devítičlennou posádkou vydala po stopách slavného objevitele Fernana Magalhaese. Po více než pěti letech, kdy obeplula svět, připlula ke stejnému molu. Vstupné: 25,-Kč. Divadelní pohádka 24. února neděle v hod. Divadelní kroužek při Domu dětí a mládeže Animo Žamberk Okurka nebo jahoda pohádkový příběh o lásce. Autor Pavel Osuský, režie Mgr.Miloslav Bělohlávek Vstupné. 35,- Kč Junák Svaz skautů a skautek, středisko Žamberk si Vás dovoluje pozvat na Vernisáž výstavy fotografií, pořízených na XXI. světovém jamboree v Anglii. Součástí vernisáže, která začíná 4. února 2008 v hod. v sále Divišova divadla v Žamberku, budou postřehy a promítání osobních fotografií Jana Adamce - Tarzana, účastníka jamboree. prostřednictvím snímků fotografů Milana Jaroše a Jana Šibíka budete mít možnost poznat atmosféru největšího skautského setkání, umocněného kulatým výročím - výstava je zároveň připomínkou 100. výročí založení skautingu, které celý skautský svět loni oslavil. Výstava potrvá do a k prohlédnutí bude vždy před začátkem představení ve foyer Divišova divadla. Příjemné zážitky nad fotkami Vám přejí skauti a skautky Žamberk Český zahrádkářský svaz v Žamberku Vás srdečně zve na jubilejní který se koná v restauraci Na Kopečku v Žamberku od hod. 16. února K tanci a poslechu hraje STUDIO MIX -Libchavy Pro účastníky plesu je připravena bohatá květinová výzdoba, předtančení, tombola. Předprodej vstupenek s místenkou je od 1.února v holičství u kostela sv.václava. Informace podá Josef Martinec, předseda ZO ČZS na tel TJ Sokol Česká Rybná Vás zve na 5. SPORTOVNÍ PLES Česká Rybná v pátek 29.února 2008 od hod.na sále OÚ Hudba:FANTASY MUSIC, taneční vystoupení, bohatá tombola, vstupné:60,-kč FILMOVÝ KLUB: 7. února čtvrtek v hod. NEZNÁMÁ Itálie, Francie psychologický, kriminální Drama se zabývá důsledky obchodu s bílým masem a se zneužíváním žen z východní Evropy. širokoúhlý titulky 117 min. od 15 let pro členy FK 45,- Kč, ostatní 55,-Kč FILMOVÝ KLUB UHELNA 14. února čtvrtek v hod. BULLITŮV PŘÍPAD USA - kriminální Steve McQueen svérázným policejním detektivem. Takovou honičku aut v San Francisku jste ještě neviděli titulky 109 min 60,- Kč

9 ŽAMBERSKÉ LISTY 9 Společenská rubrika BLAHOPŘEJEME Marie Kubešová 91 let Dvořákova Ludmila Grohmanová 88 let Albertova Zdenka Kučerová 87 let 28. října Ludmila Skalická 85 let Tyršova Josef Vanický 84 let Albertova Marie Solničková 84 let Tylova Vlasta Bubnová 83 let Lukavská Vlasta Kulhavá 83 let Lukavská Alena Javůrková 82 let Nádražní Miluška Seibertová 82 let Nádražní Marie Vychytilová 81 let Masarykovo nám Marta Dostálková 80 let 17. listopadu Jarmila Janišová 80 let nám. Gen. Knopa 830 VZPOMÍNÁME Václav Fikera 60 let Na Rozálce Anna Hausmanová 89 let U Lukavice Marie Bohunková 74 let Albertova 357 BLAHOPŘEJEME 24.ledna 2008 přijala Rada města Žamberka na svém zasedání Jakuba Mrákavu, člena reprezentačního nohejbalového družstva ČR, MISTRA EVROPY, aby mu vyjádřila své uznání a poděkování za vynikající reprezentaci města Žamberka na mistrovství Evropy v nohejbale. pavvl- PODĚKOVÁNÍ foto V.Fabián Děkujeme panu starostovi města Žamberka Mgr. Tomáši Kalousovi a předsedkyni SPOZ Žamberk paní Anně Stejskalové za jejich návštěvu u naší dcery Majky, kterou před vánočními svátky v DD v Ústí nad Orlicí navštívili. Mile ji i nás jejich návštěva potěšila. Děkují rodiče Vlčkovi ze Žamberka Dámský klub Na začátku roku si přejeme navzájem ště stí, zdraví, úspěch a dáváme si různá předsevzetí. Paní Dvořáková nám na přednášce nastínila, zda také našim představám a přáním budou nakloněny v roce 2008 hvězdy. Uklidnila nás, že od března nás čeká nové období, které nastolí v našich životech řád a pořádek. Hlavním tématem byla astrologická prognóza Dámského klubu. Pro příznivce a členky našeho klubu máme dobré zprávy, naše kroky jdou správným směrem. Těšíme se v roce 2008 na tak hojnou vaši účast na pořádaných akcích dámského klubu jako na té první, astrologické. Pozvánka na únor Japonský večer odborná přednáška a ochutnávka japonské kuchyně a čajů, přednáší a vaří specialista na japonskou kuchyni Jan Dlabal a odborník na čajovou kulturu Hubert Hátle, od 18 hodin v rodinném centru Pohoda v Žamberku, vstupné 400,-Kč (sleva na vstupném, když přijdete ve stylovém japonském kostýmu), počet míst omezen, hlaste se do v infocentru u pí Kroulíkové (vybíráme zálohu 200,-Kč) Reflexní masáž chodidla s praktickými ukázkami. Přednáší pí Vaňousová od 18 hodin v Rodinném centru Pohoda v Žamberku, vstupné 60,-Kč, doneste s sebou ručník. Za Dámský klub Rosalie Zdenka Kroulíková Čest jejich památce! Edita Pálková, evidence obyvatel Vzpomínáme V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo tě měl rád. 1. února 2008 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho drahého syna Pavla Festy ze Žamberka. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Děkují zarmoucení rodiče a bratr s rodinou BESEDA SOARING MINDEN Dne se od 16 hodin v prostorách Žambersé městské knihovny uskutečnila přednáška Ing. Miroslava Sklenáře o jeho leteckých zážitcích z cest do USA a Austrálie, které podnikl loňský rok. Přednášky se zúčastnilo celkem 22 posluchačů z řad veřejnosti, kteří pozorně vyslechli poutavé vyprávění spojené s projekcí fotografií a filmů z obou cest. Přednáška byla zakončena pozvánkou k náboru do letecké školy Aeroklubu Žamberk, která na jaře zahajuje výcvik nových pilotů. Členové Aeroklubu Žamberk by zároveň rádi touto cestou poděkovali ředitelce knihovny paní Haně Absolonové za ochotu a vstřícnost, se kterou poskytla zázemí v městské knihovně pro uskutečnění této přednášky vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana Jiřího Urlycha ze Žamberka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně s námi. Děkujeme. Manželka Kateřina a děti Jiří a Stanislav s rodinami BLAHOPŘEJEME V měsíci lednu 2008 oslavily své narozeniny členky výboru Svazu diabetiků v Žamberku paní Marie Hovádková, Marie Plívová a Miluška Severinová. V únoru t.r. slaví své narozeniny paní Marie Luxová. Přejeme jim hodně zdraví a osobní pohody do dalších let a děkujeme za jejich vykonanou práci pro všechny diabetiky. Miroslav Vondřich, předseda organizace Ing. Jan Václavík, předseda aeroklubu

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY DDM ŽAMBERK PROGRAM NA JARNÍ PRÁZDNINY Pondělí Den plný her a nápadů Dopolední program: - výtvarné dílny, deskové hry Odpolední program - filmania, turnaj v deskových hrách o ceny Úterý Den s hip hopem Dopolední program - to nejlepší z hip hopu /Fit studio Šárka/ Středa Den s příběhy Astrid Lingrenové Odpolední program - návštěva knihovny, povídání o autorce a jejích knihách, výtvarná činnost na motivy příběhů, poslech CD, dobrodružné hry Podvečerní program - hra pro odvážné i neodvážné Čtvrtek Den Sv. Valentýna Dopolední program - pečení valentýnských perníkových srdcí, Filmania kreslený romantický příběh Odpolední program - zdobení srdcí, oslava Dne sv. Valentýna, valentýnské hry Pátek Den techniky Dopolední program - letecké modelářství PO PÁ otevřen PC klub od 9.00 do hodin. Podrobné informace najdete na plakátech a ve Zpravodajském občasníku DDM ANIMO (distribuce ve školách) Za DDM ANIMO Lucie Kluková RC POHODA RC Pohoda pořádá v rámci akce Sítě MC v masopustním týdnu Souboj půstu a masopustu aneb zdravá výživa MAŠKARNÍ KARNEVAL pro děti a rodiče. Konat se bude v úterý 5. února od 9.30 hodin v rámci dopoledního zpívání. Budeme se veselit a soutěžit se bude nejen o nejlepší masku, ale i o dáreček pro děti z tomboly (přineste podle počtu dětí něco malého s sebou). Zdravé občerstvení zajištěno. Pro masky dítě i rodič, vstup zdarma. V druhé půlce února (v příštích ŽL upřesníme) zveme rodiče na besedu s logopedkou paní Fritzovou. Besedovat se bude na téma správného řečového vývoje dítěte a vhodné době na zahájení logopedické péče. Program KLUBU BEZ KLÍČE V týdnu od: 1. února pololetní prázdniny, v Klubu otevřeno od 9.00 do hod. od 4. února do 8. února Valentýnské tvoření, od 11. února do 15. února jarní prázdniny v Klubu otevřeno od 9.00 do hod. Za RC Pohoda Eva Chládková ČERVENÁ STUŽKA Každý z nás by si měl vzpomenout 1. prosince na nejzákeřnější epidemii na světě infekci HIV/AIDS. Aby se epidemie zpomalila nebo v nejlepším případě zastavila, musí být kladen důraz na řádné, spolehlivé a praktické informace týkající se HIV/AIDS. K tomu se snaží přispět i celorepubliková kampaň Červená stužka pořádaná Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc. Součástí akce je sbírka, jejíž výtěžek je použit k zajištění provozu a preventivní činnosti České společnosti AIDS pomoc (včetně Domu světla) a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. V tomto školním roce se do kampaně zapojilo i 16 žáků 9. ročníku Základní školy Žamberk (Nádražní 743). Jejich ochotný a vstřícný přístup udělal radost všem, kteří je o Červené stužce s předstihem informovali. 1. prosince (tedy v sobotu ve svém volném čase) se dobrovolníci vydali do ulic a se svými náročnými úkoly se vypořádali více než úspěšně. Vždyť akce není pouhou sbírkou, ale velký důraz je také kladen na informování občanů o problematice HIV/AIDS přímo ve městě. Proto se každý z účastníků musel na tento den opravdu dobře připravit, aby mohl občanům zodpovědět i případné dotazy. Výtěžek sbírky nás potěšil: prodejem odznaků jsme získali 5 283,50 Kč. Tímto článkem bychom také chtěli poděkovat všem obyvatelům Žamberka, kteří nezavírají oči před závažnými problémy současného světa a přispěli menší či větší částkou na boj s touto hroznou epidemií. Doufejme, že se vstřícností, se kterou jsme se setkali, se setkáme i v letech následujících, protože kampaň Červená stužka si to rozhodně zaslouží. Ivan Belobrad a Ivana Vokálová, učitelé na ZŠ Žamberk (Nádražní 743) Anna Kluková mistrem republiky Po úspěšném vystoupení na Krajském přeboru v Chrudimi (5 x 1.místo, 1 x 2.místo) odjela Anička na Pohár 10 letého žactva do Vsetína, který se konal 1. a Svůj vstup do závodu začala v sobotu 2.místem na 50 m prsa. Další dva starty, 50 m volný způsob a 100 m polohový závod, nedopadly podle našich představ, obsadila vždy 6.místo. Na nedělní závod byla proto velice nažhavená, protože plavala své nejsilnější disciplíny. I když její soupeřky, zejména z Komety Brno a Jihlavy, měly zaplavané lepší časy, tak zde Anička ukázala, jaká je bojovnice a v disciplínách 100 m prsa a 200 m polohový závod vyplavala zlaté medaile ve velice kvalitních osobních rekordech. Velkým uznáním pro ni byla gratulace trenéra jejích soupeřek z Komety Brno a pochvala za její vynikající úspěch. Lída Tmějová, trenérka, Lokomotiva Česká Třebová AEROKLUB ŽAMBERK Stejně jako v předchozích letech pořádá i v r Aeroklub Žamberk VÝCVIK PILOTŮ KLUZÁKŮ. Chcete-li i Vy poznat krásu tichého letu, svobodu pohybu, kterou létání přináší, a stát se pilotem kluzáku, máte nyní jedinečnou příležitost! První informační schůzka pro všechny zájemce o výcvik pilota kluzáků proběhne na letišti v Žamberku v sobotu 2. února 2008 od 10 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu. Další informace: telefon: Ing. Jan Václavík, předseda AK Žamberk

11 ŽAMBERSKÉ LISTY 11 Milé děti, maminky a tatínkové Chcete vědět, jak to vypadá v mateřské škole? Chcete si pohrát s novými kamarády? Chcete si vyzkoušet, jaké to je chodit do školky? Zveme Vás proto na již osvědčené ODPOLEDNÍ HRANÍ VE ŠKOLCE na které můžete přijít s maminkou nebo tatínkem. Pohrajete si, najdete nové kamarády, seznámíte s paní učitelkou a až půjdete do školky doopravdy, budete se těšit, protože už nepůjdete do neznáma. Odpolední hraní bude každé pondělí od do hod. (únor- červen). POPRVÉ SE SEJDEME VE hod. VE TŘÍDĚ MOTÝLKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO, ŽAMBERK NÁMĚSTÍ GENERÁLA KNOPA ŠKOLY SOUTĚŽÍ VE SBĚRU papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení Město Žamberk vyhlásilo vloni v září pro všechny místní školy 1.ročník soutěže ve sběru druhotných surovin. Od září 2007 do června 2008 mohou žáci a studenti odevzdávat ve škole, kterou navštěvují, starý papír, prázdné krabice od nápojů a nepotřebné drobné elektrospotřebiče. Celkové množství, respektive hmotnost sebraného papíru, nápojových kartonů a dosloužilých elektrozařízení, rozhodne o konečném pořadí jednotlivých škol. Na vítěze čekají zajímavé ceny, a to celkem ve čtyřech kategoriích. A jak prozatím vypadá pořadí na konci prvního pololetí školního roku? Jak si vede vaše škola? Výsledky můžete průběžně sledovat také na webových stránkách města: v sekci Aktuality Soutěž ve sběru. PAPÍR NÁPOJOVÉ KARTONY ELEKTRO- ZAŘÍZENÍ NÁŠ ŽIVOT V RICE LAKE Ø hmotnost v kg na 1 žáka 1. Základní škola 28.října ,87 2. Speciální škola, Nádražní ,31 3. Základní škola, Nádražní ,58 1. Základní škola 28.října 581 0, Odborné učiliště a Praktická škola, Tyršova 214 0, Speciální škola, Nádražní 468 0, Odborné učiliště a Praktická škola, Tyršova 214 2, Speciální škola, Nádražní 468 1, Základní škola 28.října 581 1,059 Za odbor ŽPZE Bc.Alena Hovádková Vím, že Vánoce jsou už docela dlouho za námi, ale myslím, že každý si na ně rád zavzpomíná. Já na ty moje určitě dlouho nezapomenu. I když vánoční výzdoba byla na domech k vidění už skoro od Díkuvzdání a sněhu tady byla také spousta, dlouho mi ani nepřišlo, že Vánoce jsou opravdu tady. Možná je to tím, že na okolo 900 televizních programech, které naše televize nabízí, bylo docela těžké najít jakoukoliv vánoční pohádku nebo možná tím, že nikde na ulicích nejsou k vidění kádě s kapry. Jen ozdobený stromek, který jsme měli už od konce listopadu, ukazoval, Moc se na Vás těší děti z oddělení Motýlků, Berušek, Žížalek, Koťátek a jejich paní učitelky. Za MŠ Sluníčko P.Sedloňová, učitelka Viola a vánoční zpívání Vánoce 2007 začaly pro pěvecký sbor Viola již 8.prosince, kdy měl své první vánoční vystoupení v žamberském muzeu. Byla to jakási generálka na další den, kdy jsme jeli zpívat do Prahy. O naší účasti na Adventních zpěvech na Staroměstském náměstí jste se mohli dočíst v minulém vydání Žamberských listů. Po návratu z Prahy už jsme se soustředili na přípravu našeho tradičního vánočního koncertu v kostele sv. Václava v Žamberku, který se konal ve čtvrtek 20.prosince. Dopoledne jsme zpívali pro své spolužáky ze ZŠ 28.října (byli pěkně zmrzlí) a večer pak pro veřejnost. Ani o vánočních prázdninách neměla Viola klid. V sobotu jsme vyrazili na adventní koncert do magického poutního kostela v Neratově a na Štěpána jsme si zazpívali v komorní sestavě v kapli v Helvíkovicích. Aby toho nebylo málo, předvedli jsme svůj vánoční repertoár ještě 6.ledna v Kunvaldě a potom ještě společně s Podorlickým dětským pěveckým sborem v kostele sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí. I když jsme díky koncertům měli letošní Vánoce opravdu dlouhé, stejně to uteklo jako vše a z celého toho našeho vánočního muzicírování zbyla už jen spousta milých vzpomínek a krásných fotek. Za to první bych chtěl poděkovat všem obětavým zpěváčkům z Violy a za to druhé panu Zdeňku Šiffelovi a paní Haně Sklenkové. Jaromír Žejdlík, sbormistr že se něco chystá. 24. prosince dopoledne ještě spousta lidí vyrazila dokupovat vánoční dárky. Odpoledne jsme jeli do kostela a poté měli slavnostní večeři. Ale kdo by si myslel, že vánočním jídlem je krůta, tak by se pěkně spletl. V Americe žádnou opravdovou tradici nemají. Večer jsme všichni seděli u vánočního stromku a povídali. Hlavní část přišla ráno 25. kdy jsme několik hodin rozbalovali dárky. Vánoce také znamenají čas pro rodinu. Lidé většinou žijí daleko od sebe nebo dokonce v jiných státech, a tak tento čas je jednou z pár událostí, kdy se mohou navštívit. Všichni také posílají vánoční přání, která neobsahují jenom pár řádků jako u nás, ale skoro vždy rodinnou fotografii, a také dopis s přehledem všeho, co se v jejich rodinném životě za celý rok událo. Cukroví se tady také moc nepeče. Připravují pouze několik druhů, podle toho, kdo co má rád. Práci si také ulehčují tím, že vykrajují velké tvary a zdobí je pouze jednou (velmi sladkou) polevou. Náboženství je velmi významnou součástí amerického života nejen na Vánoce. V Rice Lake je okolo 36 kostelů, ale vypadají velmi rozdílně. Moje rodina chodí do katolického kostela, který je považován za velmi starý okolo 50 let :). Většinou, pokud si nevšimnu znaku před kostelem, ani netuším, že se o kostel jedná. Jsou poměrně malé, se zvláštní architekturou a obvykle malými, nebo téměř žádnými okny. A dle mého názoru poměrně nehezky vypadající. Jednu z výjimek tvoří katolický kostel St. Joes, který se alespoň zčásti podobá našemu stylu. Nachází se tam také katolická základní škola. V kostelech mají v lavicích speciální knížky se všemi písněmi a programem na celý rok, kde si můžete, kromě farářova kázání, přečíst slovo od slova celou mši. Každá středa je poté vyhrazena náboženství, na které dbají sporty i jiné kluby ohledem v plánování rozvrhů. Z Rice Lake zdraví Dáša a Vendula Ukázková hodina francouzštiny na SŠ obchodu, řemesel a služeb Zámek Žamberk Organizace Alliance française se sídlem v Pardubicích má ve své nabídce i ukázkové hodiny francouzského jazyka pro studenty SŠ. Spolupracuji s touto organizací dlouhodobě, a proto jsem se rozhodla této nabídky pro naše studenty využít. Na konci listopadu 2007 nás navštívili 2 pracovníci AF, paní Corinne Veisy a pan Souhael Bouallagui a provedli ukázkovou hodinu francouzštiny u maturitního ročníku obor obchodník. Tito studenti mají FJ jako druhý jazyk (hlavní AJ) a studují ji teprve druhým rokem. Přesto, po počátečním ostychu, se zapojovali do práce v hodině docela dobře. Hodina byla zaměřena na jazykovou interferenci francouzštiny a angličtiny, na frankofonní oblasti ve světě a hlavně na procvičování slovní zásoby a základních konverzačních témat zábavnou formou. Myslím si, že hodina splnila svůj účel, a jistě budeme ve spolupráci s Alliance française pokračovat. Mgr. Ilona Martincová, učitelka francouzštiny

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY Prosinec je měsíc plný očekávání, překvapení a zářících očí dětí. Vyzdobená MŠ, hlas trubky, zpěv koled, slavnostní rozsvícení stromu, tak začal adventní čas v mateřské škole Čtyřlístek. Ani tentokrát nezapomněl Mikuláš s anděly a čerty na naši MŠ. Bohatá nadílka byla důkazem, že se děti opravdu snaží. Jejich úsilí potvrdil Ježíšek, který dětem ve všech třídách nadělil mnoho krásných dárečků. Svým vystoupením plným koled, písní, básní, tanečků, her a roztomilou bezprostředností, která patří jenom dětem, vykouzlily nejen úsměv, ale i slzy dojetí rodičů i prarodičů. Jejich zásluhou byly Vánoce v MŠ bohaté, štědré a plné radosti. Dalším milým dárkem bylo vystoupení děvčat z OU a praktické školy pod vedením pí uč.radany Kholové. Jejich písničky z pohádek rozezpívaly celou školku. Moc děkujeme! Vysokou úroveň, precizně připravené převle- třída plná čertíků - vánoční sezení Mikuláš s anděly a nejhodnějšími čertíky, přišli k nám a přinesli bohatou nadílku (žákyně ZŠ 743 s paní učitelkou Vokálovou) BK ŽAMBERK NÁBOR! BASKETBALOVÝ KLUB PŘI GYMNÁZIU HLEDÁ CHLAPCE R.NAR PRO NOVĚ TVOŘÍCÍ SE MUŽSTVO ŽÁKŮ, KTERÉ BY V PŘÍŠTÍ SEZONĚ HRÁLO KRAJSKOU SOUTĚŽ. PŘIJĎ MEZI NÁS!!! TRÉNINKY: ST PÁ (vždy v tělocvičně gymnázia) KONTAKT: , písničky z pohádek - vystoupení žákyň z Odborného učiliště a praktické školy zahájení adventního času - MŠ se rozsvítila stovkami svíček 5. radost z prvního sněhu, radovánky dětí na školní zahradě ky, dárečky (perníky, bonbony) vše vyrobené vlastními silami - to je několikaletá vizitka žákyň ZŠ 743 (pí uč. Vokálová). I těm patří velký dík! Co dodat závěrem? Díky všem, kteří se podíleli na krásných Vánocích 2007 v Mateřské škole Čtyřlístek - všem zaměstnancům MŠ, rodičům a našim příznivcům patří velká pochvala s přáním mnoha osobních a pracovních úspěchů v roce Za kolektiv MŠ Čtyřlístek Marcela Pešková a Iva Pražáková, učitelky Vánoční volejbalový míč pro Kooh-I-Noor Dne se uskutečnil Vánoční volejbalový turnaj smíšených mužstev v tělocvičně U Žirafy v Žamberku. Účelem tohoto turnaje je, aby se lidé sešli a mezi vánočními svátky protáhli svá těla, vyhnali ze sebe nashromážděné zásoby tuku a zahráli si pro radost volejbal. Hlavní výhrou je symbolická prestiž a nový volejbalový míč i drobnosti. Zájem je poměrně veliký, a tak jsme využili kapacitní možnosti žirafové tělocviny. 16 týmů přináší radost i starost, proto jsem vděčný, že nejlepším výsledkem bylo zahrát si. V pohledné lavině zápasů si vybojovalo první místo mužstvo s označením Kooh-I-Noor, které porazilo Zelené, Pro Elišku, Pípy a vlastně všechny ostatní. Vzhledem k úžasnému systému patří veliké poděkování Bobrům, kteří mohli nejvíce zápasů řídit jako rozhodčí. Poděkování patří všem, kteří pomohli uskutečnit tento program: Městskému úřadu Žamberk, SOU Žamberk, správci objektu, Pohřební službě Janata (každému účastníku věnoval sladkou rakvičku a šlehačkový věneček), Cukrárně Letohrad, Romanu Bejčekovi-Husqvarna, Pivovaru Žamberk, Ovoce a zelenina Adamcovi a také Hančí, Elišce i těm, kteří se aktivně podíleli na organizaci. Za ŘKF- děkanství Žamberk Olda Kučera SPORT VÁNOČNÍ TURNAJE STOLNÍCH TENISTŮ Oddíl stolního tenisu pořádal o vánočních svátcích dva turnaje : žákovský vánoční turnaj neregistrovaných a Memoriál Jiřího Kubíčka neregistrovaných dospělých hráčů. Výsledky obou turnajů: Žákovský turnaj 1.Tomáš Kotyza, 2.Lucie Burešová, 3.Šárka Kladivová, 4.Jakub Havlíček, 5.Jakub Huška a 6.Michal Richtr. Memoriál Jiřího Kubíčka neregistrovaných hráčů 1.Josef Vencl, 2.Petr Serbousek, 3.Vojtěch Šulcek, 4.Milan Sobotka, 5.Jakub Komůrka, 6.Tomáš Maivald. Registrovaným hráčům začala odvetná část regionálních přeborů. Regionální přebor 1 Hnátnice - Žamberk A 10:3 Body: Sourada 2,5, Toman 0,5 Pořadí: 1.Sedlec 2.Řetová, 3.Lanškroun B, 4. Ústí n.o.d, 5.KST Vysoké Mýto, 6. Sokol Č.Třebová C, 7.Žamberk A, 8.Start Č.Třebová, 9.Sudslava, 10.Choceň D, 11.Lanškroun C, 12.Hnátnice. Úspěšnost zápasů v soutěži : 2.Milan Sourada 84%, 13.Vít Vávra 70%, 39.Radim Toman 18%, 40.Josef Duben 13%. Regionální přebor 3 Žamberk B-Sudslava C 10:8, body : Týče 3,5, Havel 2,5, Krulikovský a V.Hofman 2 Žamberk B-Mostek A 9:9, body : Týče 3,5, Havel 2,5, Krulikovský 2 a V.Hofman 1 Žamberk B-Lukavice 10:6, body : Krulikovský 3,5, Havel 3, Týče 2, V.Hofman 1,5. Pořadí: 1.Sedlec B, 2.Hylváty, 3.Žamberk B,4.Tatenice, 5.Mostek 6.Mistrovice, 7.Lukavice, 8.Orlice D, 9.Králíky C,10.Lanškroun D, 11. Sudslava C, 12.Líšnice B Úspěšnost zápasů v soutěži : 11.Jan Týče 71%,15.Pavel Krulikovský 60%, 20.Břetislav Havel 55%, 32.Václav Hofman 39%. Regionální přebor 4 Plchovice B-Žamberk C 10:3, body : Kladivo 2, Kán a Faltejsek 0,5 Mostek B-Žamberk C 10:4, body : Kán, Faltejsek Žák a Kladivo 1 Dolní Dobrouč-Žamberk C 15:3, body : Žák 3 Žamberk C-Králíky D 10:8, body : Kladivo a Žák 4,5, Bříza 1 Žamberk C-Líšnice C 3:10, body : Žák 2,5 a Kladivo 0,5 Pořadí: 1.D.Dobrouč,2.Mostek B, 3.Sedlec C, 4.Plchovice B, 5.Líšnice, C6.Žamberk C,7.Tatenice B, 8.Králíky D, 9.Zálší B, 10.H.Heřmanice. Úspěšnost zápasů v soutěži : 9.Jakub Žák 69%, 19.Josef Kladivo 51%, 32.Bohumír Faltejsek 18%. Ing.Břetislav Havel,oddíl stolního tenisu TJ Sokol ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku zvou své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se uskuteční v termínech: 2. 2.,16. 2., 1. 3., , Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), býv.jídelny Gastro Royal, nádraží ČD a v Dlouhoňovicích. Návrat kolem hod. Všichni jste srdečně zváni. Marek Rybár, místopředseda organizace SPCCH v Žamberku

13 ŽAMBERSKÉ LISTY FUTSAL 13 FC RIO Žamberk si výtečnými výkony v průběhu druhé poloviny soutěže ve futsalové divizi D východních Čech zajistil dostatečný bodový zisk pro klidné dohrání letošního ročníku. Nejvíce ceněná je výše vítězství nad mužstvem Peliny Choceň, kterým jsme tak vrátili i s úroky prohru z prvního vzájemného utkání. Také si samozřejmě vážíme důležitého vítězství nad Litomyšlí v její domácí hale, kde bývají motýlci málokdy k poražení. A jako třešnička na dortu zisk všech bodů z domácí haly. Především těší vítězství nad silnou Chotěboří. Prostě jedna velká pochvala hráčům za jejich vzorný kolektivní výkon, předvedenou bojovnost a enormní nasazení v zápasech. Nejkvalitnější turnaj v Žamberku O víkendu ledna 2008 se v tenisové hale TOSK hrál dosud nejkvalitnější turnaj v historii žamberských tenisových turnajů. Soutěž mladších žáků měla kategorii 9, bodová hodnota prvních dvou nasazených byla 35. Zúčastnilo se 22 hráčů z celé republiky a jeden byl ze Slovenska. Vítězství zůstalo v Žamberku, singla i debla vyhrál Tomáš Neugebauer z konkurenčního OTK. Z hráčů TOSKu postoupil P.Opletal do osmifinále, D.Nešťák a D.Rabas vypadli v I.kole. Výsledky: dvouhra ml.žáků čtvrtfinále: T.Neugebauer (OTK) J.Balun (LTC Hodonín) 6:0,6:1 R.Čížek (LTC Zbraslav) P.Brabec (TK Šlapanice) 6:1,6:1 D.Ruprecht (Per.Pard.) - J.Krahulík (Agro Prost.) 6:2,6:1 P.Nováček (TC MJ Tenis) J.Pobořil (Val.Mez.) 6:3,6:2 semifinále: T.Neugebauer R.Čížek 6:2,6:2 P. Nováček D.Ruprecht 7:6,6:3 finále: Tomáš Neugebauer P.Nováček 6:0,6:2 čtyřhra finále: T.Neugebauer,D. Ruprecht P.Nováček,P.Janoušek (Letovice) 6:3,7:5. mcva- KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN ČESKÁ TŘEBOVÁ Provozní doba pro veřejnost v měsíci únoru 2008 Po hod. Út a hod. St hod. Čt , a hod. Pá hod. So hod. Ne hod. Jizerská 50 ZAHÁJENÍ SPORTOVNÍHO ROKU Po jednoleté přestávce se běžel již 41. ročník Jizerské padesátky. Závodu na klasické trati, v horách u nás s nejlepšími podmínkami pro běžecké lyžování, se zúčastnilo i 7 běžkařů ze Žamberka. Za slunečného počasí, skvělé atmosféry a účasti téměř 4 tisíc závodníků téměř z celého světa (včetně světové lyžařské špičky v dálkových bězích) odstartoval závod z Bedřichova president republiky V. Klaus. Průběžně byl závod startován v 5 minutových vlnách po 500 závodnících. Sněhové podmínky byly vzhledem k různé nadmořské výšce rozdílné v místě startu a na hřebenech hor, i proto jsme trochu promazali, což se projevilo při jízdě z kopce nebo soupaž, přesto jsme v závodě nepropadli. A jak jsme dopadli? Jméno celkové pořadí výsledný čas A. Dytrt 131 2:25 T. Strnad 174 2:55 L. Novotný 396 3:12 V. Fikejs 572 3:23 J. Suchodol 591 3:24 J. Skalický 723 3:42 V. Jedlička 952 3:44 Vítězem se stal Nor Aukland v čase 2:12. - vfi- Hromadné zájezdy objednejte v provozní době na tel.: Pozor na změny provozní doby! 4.2. bazén UZAVŘEN 6.2. OTEVŘENO hod. 11, 13. a OTEVŘENO hod. 12. a OTEVŘENO hod. Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek od do hod Litomyšl RIO AC Smršť Česká Třebová 5 : 4 Branky: Procházka Petr 2, Pavlík Radek 2, Pecka Martin RIO FC Butterfly Litomyšl 5 : 1 Branky: Bartoš Jan 2, Šedivý Luděk, Čada Michal, Pecka Martin Sestava: Hruša Jiří Šedivý Luděk, Procházka Petr, Pavlík Radek, Pavelka Michal, Bartoš Jan, Kail Ondřej, Čada Michal, Pecka Martin Choceň RIO FC Gillotina Choceň 1 : 3 Branky: Pavlík Radek RIO FK Peliny Choceň 8 : 0 Branky: Huška Vladimír 3, Ulvr Martin 2, Procházka Petr 2, Pavelka Michal Sestava: Hruša Jiří Šedivý Luděk, Ulvr Martin, Kail Ondřej, Huška Vladimír, Pavlík Radek, Pavelka Michal, Procházka Petr Rokytnice v O.h. RIO REAL Hlinsko 4 : 2 Branky: Huška Vladimír, Pavelka Michal, Pavlík Radek, Pecka Martin RIO FK BOCA Chotěboř 5 : 4 Branky: Ulvr Martin 2, Bartoš Jan 2, Pecka Martin RIO AC Zeppelin Hradec Králové 5 : 3 Branky: Huška Vladimír 3, Pavelka Michal, Pavlík Radek Sestava: Hruša Jiří Šedivý Luděk, Ulvr Martin, Štěpánek Richard, Procházka Petr, Pecka Martin, Huška Vladimír, Pavlík Radek, Pavelka Michal, Bartoš Jan. Vlastimil Knop vedoucí mužstva

14 14 ŽAMBERSKÉ LISTY Zveme Vás do Letohradu LET: Výstava: Významné osobnosti města Městské muzeum Sobota v hod. CHARITNÍ PLES Orlovna Středa v hod. KINO: CRASH ROAD Dům kultury Pátek v hod. BREAK DANCE PROJEKCE NZDM Street Sobota LET: Českomoravský pohár v běhu na lyžích Biatlonový areál Neděle LET: Mitas Cup MČR v motoskijöringu Areál u koupaliště(za příznivého počasí) Úterý v hod. Beseda s PhDr. Tempírovou: Manželství dnes MC Mozaika Čtvrtek v hod. VALENTÝNSKÁ PARTY NZDM Street Pátek v hod. BUBENICKÁ SEŠLOST NZDM Street od hod. ZVĚŘINOVÉ HODY Restaurace Na koupališti Sobota v hod. PŘEDNÁŠKA JERONÝMA KLIMEŠE: Partneři a rozchody aneb Nejčastější chyby v partnerských vztazích Orlovna, Letohrad-Orlice LET: II. ČESKÝ POHÁR V BIATLONU Biatlonový areál (za nepříznivého počasí na Suchém vrchu) STEAKOVÝ TÝDEN Hotel Na zámku Čtvrtek v hod. POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH Zámecká rotunda Čtvrtek v hod. PROJEKCE FILMU DĚTSKÝ SVĚT DROG NZDM Street Zpracoval: Mgr.Petr Cink PLAVECKÝ BAZÉN ÚSTÍ NAD ORLICÍ den ranní plavání t hotné ženy ve ejnost vodní aerobic Pá So Ne Po Út St t Pá So Ne Po Út St t Pá So Ne Po Út St t Pá So sanitární den Ne Po Út St t Pá Upozor ujeme ve ejnost na skute nost, že plavecký bazén má právo na zm nu provozních hodin pro ve ejnost. Proto se rad ji v as informujte na tel nebo na internetových stránkách ZVEME VÁS VŠECHNY DO NAŠEHO BAZÉNU - PLAVTE PRO ZDRAVÍ! Komer ní banka, a.s. pobo ka Žamberk, oznamuje, že v návaznosti na p ipravovaný prodej m stských byt do osobního vlastnictví p ipravila mimo ádnou nabídku zvýhodn ných hypoté ních úv r. P ij te se k nám v as poradit o financování nákupu bytu a zajistit si výhodné podmínky v p edstihu. Bližší podrobnosti sd lí pracovníci pobo ky v ŽAMBERKU: Zuzana Havlí ková, editelka pobo ky, tel Marie Lipenská, bankovní poradce, tel

15 ŽAMBERSKÉ LISTY 15 LIMITOVANÁ SÉRIE PŘEDVÁDĚCÍCH, VÝSTAVNÍCH, SKLADOVÝCH AUTOCENTRUM Matrix a.s. A REFERENTSKÝCH VOZŮ ŠKODA ZA ZAJÍMAVÉ CENY! Lipovka 95 KE VŠEM VOZŮM NABÍZÍME VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ OD ŠKOFINU Rychnov nad Kněžnou SE SADOU ZIMNÍCH KOL ZDARMA! Tel , NENECHTE SI UJÍT TUTO SKVĚLOU NABÍDKU, KTERÁ PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! TĚŠÍME SE NA VÁS. Přijmeme Pracovníky na pozice mechanika, klempíře a autolakýrníka. Dále přijímajícího technika a pracovnici s ŽL do kantýny Nabízíme perspektivní zaměstnání se zaměstnaneckými výhodami. Životopisy zasílejte na adresu PRODÁM družstevní byt 1+1 s kompletním moderním vybavením v lokalitě Pod Jatkami v Žamberku. Stáří bytu -5 let. Cena ,-Kč pro nejvyšší nabídku. Volný v září Zařídím i s úvěrem. Tel Hledáme pomocnou sílu do kuchyně a na úklid, ubytování, strava + nápoje - zdarma, plat dohodou. Info. tel.: , (Jiří Borovička) Orlická chata, Bartošovice v Orl. horách PRONAJMU PROSTOR v centru Žamberka, vhodné pro obchod - 50m 2. (naproti Lékárně Laura) Kontakt: AGENTURA OK PLUS SEMINÁ E, KURZY, P EDNÁŠKY - ESKÁ T EBOVÁ Kalendá seminá a kurz 1. pololetí února Da z p idané hodnoty v návaznosti na ú etnictví a dan z p íjm Ing. Ji í Klíma da ový poradce, len p edstavenstva Sdružení ú etních a da ových poradc v Brn 26. února Da ové p iznání fyzických osob za rok aplikace poznatk z praxe a zm ny pro rok 2008 Ing. Jind ich Klaška metodik DPFO na F Brno února Zákoník práce a jeho novela v roce 2008 JUDr. Ladislav Jouza MPSV Praha, spoluautor zákoníku práce 3. b ezna P iznání k dani z p íjm právnických osob za rok 2007 Kv toslava Novotná ú etní a da ová poradkyn Brno 5. b ezna Poskytování náhrad cestovních výdaj u zam stnanc a ostatních osob ve sv tle nej ast jších problém v roce 2008 JUDr. Marie Sala ová odbornice v oblasti náhrad cestovních výdaj 19. b ezna Úv ry a p j ky, pohledávky, opravné položky, rezervy Ing. Ji í Klíma da ový poradce, len p edstavenstva Sdružení ú etních a da ových poradc v Brn dubna Da z p idané hodnoty v roce 2008 diskusní seminá Ing. Ivana Langerová da ová poradkyn, vedoucí sekce DPH KDP 17. dubna Nemocenské pojišt ní 2008 uplat ování v praxi Ji ina Frá ová vedoucí odboru sociálního pojišt ní MSSZ Brno 22. dubna Ú etnictví v p íkladech v roce 2008 s vazbou na dan z p íjm Kv toslava Novotná ú etní a da ová poradkyn Brno VS 8003 VS 8004 VS 8005 VS 8006 VS 8007 VS 8008 VS 8009 VS 8010 VS 8011 Adresa: Agentura OK plus, Staré nám stí 47, eská T ebová Informace: Tel., fax: , tel.: , Seminá e se konají od 9:00 hod. v hotelu KORADO, Staré nám stí, eská T ebová nebo v malém sále Kulturního centra, Nádražní ul., eská T ebová, dle rozpisu v pozvánkách.

16 16 ŽAMBERSKÉ LISTY Z Vašich fotografii LMBTJDLn GPUP EJHJUgMOr GPUP $&/536. 3&,-".: " 5*4,6 Felix Hubert Karel Miriam Liběna Saskie 4Υ úӂ,ǒ Oǣ 3BȜ Mǣ %JǑOǣ %Ǒ 5Ķ SǒMΝWȻ /Νөâ ͽ #ͽieǒoǣ 1SǑWΕҙMǑө &Ȝ Uǣ 7MBEǑ " DȺ $ҿ SBȠ %SǑIΕҙMǑө 7MBȜ ҙmǒө %ΝӅȐSǑӥLǣ 4MǑW S ;EȪOȤ. MȪOǣ. MΕÝ ;ΝSǣ #ȤMǣ 0Uâ JȺ ;Ȝ ҙmǒөǣ 3ͽȐ.Ǒ Lǣ 3BEΝөǑ /Ⱥ 4ӂ #Ķʚ ҙmǒө 7 Nǣ i Û Û ViÊ Î]ÊxÈ{Êä Ê=> LiÀ Ìi \Ê{ÈxÊÈ ÓÊÇÇ{]ÊXXX TFUTFSWJT D[ 1Ǥ Áӂ úɚ ҿ S *MΝOǣ *OH JȠ )0%*/:,Ř WŘ %1) QżJ LT Cecíie Památka zesnulých 1Υ Bohumír Bohdan Klement Emílie Kateřina Artur " TUSBO,Ř WŘ %1) QżJ LT Xenie René Zina Ondřej Evžen Martin Benedikt <URTÊ VXGIU\TÎ SÎYZU MXGLOQ UVKXÂZUX *:6 ]KH Tibor Sáva Leopold Otmar ELoo - ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika 8[ÉYNIQF Otevírací doba: pondělí - pátek sobota Divišova 450, Žamberk tel./fax: ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , , Přijmu zaměstance se vzděláním silnoproud pro prodejnu a drobné montáže. Praxe vítána. Info: >À Ã >Û ē««*," > 6: 1* *"1= / " < "= "6 ē\?lþìi i i ÌÀ >«` Ûi ß ÛßLĉÀ ãđ â>û À>V ] `ß Þ >«` Ê *,"ē6ēù 1 ē ùê-/ ù : *,ē "6 26ē< ē LiÀÌ Û? Î ä >«À Ì Õ ÌÀÞ ÕLÕ => LiÀ ] Ìi ÇÇÇ Èx{ Èää Žamberk, Masarykovo nám. 171 tel.: UZÁVĚRKA ŽL č. 3/ do hod. vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel.: Tiskárna Kerschbaum, tel

Vojáčkovy sady ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Vojáčkovy sady ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 2 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 1. ÚNORA 2006 Vojáčkovy sady Na sklonku podzimu byl veřejnosti dán do užívání rekonstruovaný park Vojáčkových sadů. Když se v únoru loňského roku do něj

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.2.2009 č.3 Město Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i

Více

č.3 DNES V LISTECH: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Zprávy z radnice Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka Anketa města Žamberka ROČNÍK XIX.

č.3 DNES V LISTECH: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Zprávy z radnice Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka Anketa města Žamberka ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. DNES V LISTECH: Zprávy z radnice Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka Anketa města Žamberka foto: Pavel Morávek ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.3 2 www.zamberk.cz

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku

č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.3 Město Žamberk ve spolupráci se SVČ ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další

Více

č.14 Dnes v Listech: www.zamberk.cz čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA

č.14 Dnes v Listech: www.zamberk.cz čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA 1 ročník XIX. se koná ve dnech 6. a 7. září 2008 na Masarykově náměstí v Žamberku. 6. září v 16.30 hod. se v kapli sv. Rozálie uskuteční mše svatá. 7. září v 9.15 hod. se v kostele sv. Václava uskuteční

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.6

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.6 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.6 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. dubna 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19.

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 17 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 14. ŘÍJNA 2005 Působení této významné jednotky v Žamberku nemělo dlouhého trvání. Již k 1.7. 1997

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 2.11.2009 č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy

Více

č.10 Dnes v listech: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA www.zamberk.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! ROČNÍK XIX.

č.10 Dnes v listech: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA www.zamberk.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Dnes v listech: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VIOLA slaví 20 let Festival JAM ROCK ÓČKO se blíží! foto: Josef Kvičera ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.10 30. května 2008 2

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: výměna řidičských průkazů zasedání zastupitelů soutěž ve sběru druhotných surovin Oslavy 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem,

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.1.2009 č.1 ROČNÍK XX. LISTY foto: archiv ZUŠ Dne 22. ledna 2009 si připomeneme nedožité 80. narozeniny hudebního skladatele, žamberského

Více

2. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2

2. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2 www.zamberk.cz 1 2. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2 ZVEME VÁS NA ŽAMBERSKÝ MASOPUST v sobotu 7. února 2015 (program na str. 6) archivní foto: Radoslav Cibulka 2 Zprávy z radnice a Městského úřadu

Více

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ŽAMBERSKÉ LISTY.zamberk.cz 1 1 ROČNÍK XIX. Město Žamberk, Městský kulturní podnik Fidiko a SŠ OŘS Zámek Vás srdečně zvou na tradiční ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU spojené s VÁNOČNÍM JARMARKEM (keramika,

Více

č.7 dnes v listech: změna územního plánu č t r n ác t i d e n í k m ě s ta Ž a m b e r k a r o č n í k X V I I I. Lidové zvyky a pranostiky v dubnu

č.7 dnes v listech: změna územního plánu č t r n ác t i d e n í k m ě s ta Ž a m b e r k a r o č n í k X V I I I. Lidové zvyky a pranostiky v dubnu č t r n ác t i d e n í k m ě s ta Ž a m b e r k a r o č n í k X V I I I. Lidové zvyky a pranostiky v dubnu Co duben našetří, to květen spálí. Ať si duben sebelepší bývá, přec ovčákovi hůl zasněžívá. Mokrý

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.10. 2014 www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ČÍSLO 17 Město Žamberk Vás zve na SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI 96. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 30. října 2014 v Žamberku

Více

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1.

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. č.10 1. června 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. 2 Zprávy z radnice PODPIS DOHODY Divišovo divadlo sedačky

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 DNES V LISTECH: Elektronická komunikace Předvánoční akce Pozvánka na Divadelní ples TECHNOhrátky v Žamberku Informace

Více

.zamberk.cz ROČNÍK XIX.

.zamberk.cz ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz.zamberk.cz 11 ROČNÍK XIX. Dnes v listech: Pozvánka na zastupitelstvo Běh naděje Největší kniha na světě v Žamberku JUNÁK a sbírka KAPKA ve dnech 20.-22.6. 2008 Letecký den

Více

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč Žamberské LISTY www.zamberk.cz w. 1 č.5 Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk amberské JARNÍ slavnosti 2011 20. března neděle v 16:00 hod. Divadelní kroužek při SVČ ANIMO Žamberk Princezna Rozmařilka

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více