Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné"

Transkript

1 HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/ Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí

2 Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné připravenosti a profesní způsobilosti řídících pracovníků veřejného sektoru. Skutečnost, že veřejná správa a celý veřejný sektor dlouhodobě prochází přestavbou, mění se úlohy a vztahy, kdy musí být prosazována všeobecná hospodárnost při výkonu všech jeho funkcí. Je nezbytné zdokonalovat vzdělávání pro vedoucí pracovníky, a to v oblastech: znalostí základů managementu a strategického managementu a logického myšlení, managementu znalostí, kvality a projektového řízení.

3 S tím souvisí proces harmonizacečs. práva s právem EU, který klade nové nároky nejen na legislativní činnost veřejné správy, ale dalším krokem musí být vytvoření organizačních, hmotných a zejména personálních předpokladů pro profesionální výkon konkrétních činností. To také znamená konkrétně: zavedení cílené odborné přípravy pracovníků. Cílem odborné přípravy je přispět ke zvýšení výkonnosti správy státu a to účinnějším výkonem veřejné správy. Modernizace a inovace ve způsobu výkonu veřejné správy v sobě musí zahrnovat:

4 o nové a účinnější využívání výstupů informatizace, o znalost forem občanské kontroly pro dostupnost a kvalitu veřejných služeb, to vše s cílem - zkvalitnění řízení veřejného sektoru). Neoddělitelnou součástí modernizace je oblast vzdělávání úředníků zejména s ohledem na legislativu, zejména legislativu EU, pro tvorbu dostatečných, ale úsporných správních kapacit, což vyžaduje vyšší pozornost věnovat jak vstupnímu, tak průběžnému vzdělávání. Pro vedoucí pracovníky je nutné mít hlubší znalosti z manažerského řízení, komunikace i vyjednávání, protože se s těmito oblastmi denně potýkají. Z toho pak je vhodné se dále zaměřit na:

5 využívání základů teorie organizace a aplikace metod strategického řízení a managementu znalostí, řízení času, procesy delegování pravomoci a odpovědnosti, upřesnění kompetencí, prezentace osobnosti i problému, projektového řízení, ale i vedení útvaru, zásad pro vedení porad, komunikace s pracovníky či útvary, do popředí je zvláště v současné době potřebné zahrnout nutné znalosti z oblastí: týmové práce, otázky rozhodování a řešení problémů, zvyšování výkonnosti pracovníků, vyjednávání, řízení konfliktů, řízení změny, tvorbu a zlepšování kultury uvnitř i vně organizace, atp.

6 Proč je to nutné? a. Veřejná správa je nástrojem státu v procesu realizace veřejných statků, nepůsobí izolovaně a vůči všem subjektům uplatňuje hospodářsko-organizátorskou roli (zejména při tvorbě a rozdělování zdrojů). b. Její provádění obecně tenduje k neefektivnosti, není provázeno tržními mechanismy, má zabudovány byrokratické mechanismy. Proto je důležité vědět, co je to efektivnost, jak ji lze vyjádřit a jak ji ovlivňovat zejména v současném turbulentním prostředí změn. c. A Tomu musí odpovídat systém CV pracovníků, pracujících v podstatě v netržním prostředí, kdy jde primárně o hodnoty v morálním, všeobecně lidském smyslu toho slova, výsledkem jsou služby a spokojenost obyvatel.

7 Jak má vypadat vedoucí pracovník? To vše se musí projevit v kvalitězákladu Kompetencí

8 Kvalita Pojem kvality dalšího vzdělávání nelze jednoznačně definovat, důvodem je velmi rozmanitá oblast dalšího vzdělávání, jak ve smyslu poskytovatelů dalšího vzdělávání, účastníků dalšího vzdělávání případně cílových skupin různých vzdělávacích politik. Samotné vzdělávací programy se liší jak svým zaměřením, tak například i možnostmi soukromého a veřejného financování. Proto se zaměříme spíše na jednotlivé oblasti dalšího vzdělávání a kritéria či prvky kvality, které je možné v těchto oblastech rozvíjet nebo nově vytvářet. Vycházíme ze dvou základních aktérů v oblasti vzdělávání pracovníků veřejné správy, což ovlivňují jeho kvalitu.

9 KDO A PROČ? Jedná se o: 1. Stát; v oblastech dalšího vzdělávání, které je třeba řešit nějakou formou státní regulace či politiky, je nutné zajistit nastavené procesy kvalitativními kritérii. 2. Zákazníka, resp. účastníka dalšího vzdělávání, který poptává služby, nejčastěji kurzy dalšího vzdělávání. Zákazníkem je jak zaměstnanec, který se chce účastnit kurzu dalšího vzdělávání, zaměstnavatel, který na trhu vybírá vhodnou vzdělávací instituci a vzdělávací kurz nebo např. veřejnoprávní instituce poptávající služby dalšího vzdělávání. Výběr musí být do značné míry ovlivněn kvalitou a zaměřením nabízených služeb. V České republice je zřejmá snaha státu řešit kvalitu v následujících oblastech:

10 SYSTÉM KVALITY Vytvoření systému kvality v oblasti kvalifikací získávaných dalším vzděláváním (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání), - Zvýšení efektivity vynakládání finančních prostředků do dalšího vzdělávání (provázání rekvalifikací se zákonem č. 179/2006 Sb.), -Zkoušky a kurzy dalšího vzdělávání vymezené jinými právními předpisy než zákonem č. 179/2006 Sb., například za účelem nastavení záruk bezpečnosti práce v rizikových činnostech nebo upravující kvalifikační předpoklady pro některá povolání Nástrojem pro objektivní ověření získaných odborných

11 NSK způsobilostí je Národní soustava kvalifikací (dále NSK). Tato soustava také přehledně třídí všechny úplné a dílčí kvalifikace rozlišované na území České republiky a je klíčovým nástrojem pro zavádění systému kvality v oblasti kvalifikací. Každá dílčí kvalifikace má v NSK svůj tzv. kvalifikační standard a tzv. hodnotící standard. Kvalifikační standard určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět, čili jedná se soubor požadovaných kompetencí. Hodnotící standard určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda uchazeč skutečně disponuje kompetencemi stanovenými v kvalifikačním standardu. Ověřování kompetencí občanů podle dílčích kvalifikací provádějí tzv. autorizované osoby, čili

12 KRITÉRIA fyzické nebo právnické osoby, které získají pro konkrétní dílčí kvalifikaci autorizaci, což je oprávnění vydané příslušným ministerstvem, tzv. autorizujícím orgánem. Ověřování probíhá podle hodnotících standardů příslušných dílčích kvalifikací a kdo uspěje, získá celostátně platné osvědčení. Požadavky na autorizované osoby jsou rovněž součástí hodnotících standardů příslušných dílčích kvalifikací. Kritéria kvality při ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání je nutno respektovat dle zákona č. 179/2006 Sb. Výstupy: kritéria kvality výstupů

13 STUPNĚ A. Dílčí kvalifikace. Vytvořená dílčí kvalifikace je poptávána jak občany, tak zaměstnavateli. B. Kvalifikační standardy. Požadavky stanovené v kvalifikačním standardu odpovídají aktuálním zobecněným požadavkům trhu práce (požadavkům zaměstnavatelů). C. Standardy. Kritéria, postupy a další údaje stanovené v hodnotícím standardu umožňují provést objektivní hodnocení odborných způsobilostí (kompetencí) stanovených v kvalifikačním standardu a to v požadovaném rozsahu a odpovídajícími metodami. Požadavky na odbornou způsobilost a materiálně technické vybavení autorizované osoby stanovené v hodnotícím standardu umožňují objektivně posoudit vhodnost žadatele o autorizaci. D. Udělená autorizace. Autorizovaná osoba má veškeré potřebné odborné i materiálně technické předpoklady pro objektivní provádění zkoušky podle hodnotícího standardu příslušné dílčí kvalifikace. E. Ověřené odborné způsobilosti. (kompetence). Autorizovaná osoba provede objektivní posouzení odborných způsobilostí účastníka zkoušky. Ověří všechny odborné způsobilosti uvedené v hodnotícím standardu za použití odpovídajících metod při zajištění materiálních a technických

14 PŘÍKLAD Příklad vypracování směrnice pro zabezpečení systému kvalitního vzdělávání 1. Účel Účelem této instrukce je vytvořit jednotný systém zabezpečení vzdělávání, potřebné kvalifikace pracovníků ve veřejné správě v souladu s příslušnými zákony a odpovídající potřebám a zájmům města či obce. 2. Platnost - Platí pro všechny zaměstnance statutárního města X, zařazené např. do Magistrátu města 3. Definice a zkratky 3.1. Definice Název Školení Vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků, průběžné vzdělávání, zvláštní odborná způsobilost. Vedoucí zaměstnanec Úředník Popis činnosti, funkce Proces osvojování určitých konkrétních poznatků s určitým zaměřením. Požadavek na kvalifikaci zaměstnanců vykonávajících státní správu - zákon č. 312/2002 Sb. Každý, kdo má ve své pravomoci řídit alespoň jednoho dalšího zaměstnance. Zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností.

15 DŮLEŽITÉ PRAVIDLO! 2. Odpovědnosti a pravomoci musí být v souladu Odborné funkce Činnosti a úkoly Podepsání smlouvy o zajištění pobytu úředníka u IMS a přihlášky Tajemník Vedoucí odboru Personalista Bezpečnostní technik Úředník V O S Zpracování plánu vzdělávání nového úředníka V, O S Přihlášení nového úředníka ke zkoušce ZOZ O V S Podepsání přihlášek ke vzdělávání V, O Provedení výběru úředníků k přihlášení ke vstupnímu vzdělávání V, O S Provedení úhrady za vzdělávání V, O Předložení dokladů o absolvování vzdělávání O V Provedení jednotlivých proškolení zaměstnanců MMFM (BOZP, PO, řidičů referentských vozidel, požárních hlídek a požárních preventistů) Zapsání absolvování vzdělávání do plánu vzdělávání S V, O O V O odpovídá, S spolupracuje, V vykonává

16 ZÁVĚR: Pak následuje: stanovení pracovního postupu, vč. výčtu pracovníků, jejich funkce, popisu vykonávané činnosti a záznamu o vzdělávání. - Tvorba nového vzdělávacího plánu, vč. průběžného hodnocení plnění a kvality vzdělávání Při posuzování kterékoli veřejné služby a její kvality můžeme výsledky vždy hodnotit podle platných kritérií: - kvality pro zákazníka této služby (zahrnuje dostupnost včetněčasové,četnost, spolehlivost..) - výkonnost veřejné služby - náklady vynaložené na tuto službu. Čtvrtým a základním kritériem je spokojenost zákazníků a spokojenost zaměstnanců.

Metodika implementace NSK ve firmách. Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách

Metodika implementace NSK ve firmách. Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách 1 Název: Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách Vydání: první vydání Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více