Program rozvoje venkova. v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí"

Transkript

1 Program rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Programové období nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova Strategie Evropa 2020 Společný strategický rámec (SSR) zahrnuje EZFRV, EFRR, ESF, KF a EMRF a odráží EU2020 prostřednictvím společných tematických cílů, které mají být řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů Partnerská smlouva národní dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění tematických cílů definovaných ve společném nařízení Rozvoj venkova EZFRV Ostatní SSR fondy EFRR, ESF, KF a EMRF

3 Nové nařízení pro rozvoj venkova z EZFRV oficiálně publikováno EK dne současně publikovány i ostatní návrhy nařízení, které se týkají SZP texty nařízení i v CZ naleznete na: aktuálně jsou návrhy nařízení projednávány na pracovních skupinách Rady

4 Nové prvky oproti společné nařízení nařízení, stanovující společné podmínky pro všechny EU fondy v SSR nařízení pro rozvoj venkova doplňuje toto společné nařízení specifickými podmínkami pro rozvoj venkova kondicionality - vyplacení peněžních prostředků bude podmíněno zavedením vyhovujícího strategického, regulačního a institucionálního rámce, který bude garantovat efektivní využití finančních zdrojů EU výkonnostní rezerva vyhrazení 5 % z rozpočtu EZFRV, výplata podmíněna dosažením stanovených cílů ( milníků ) v polovině programového období

5 Financování rozvoje venkova dle stávajícího návrhu víceletého finančního rámce je rozpočet na období pro rozvoj venkova 101,157 mld. EUR (v běžných cenách) národní alokace nejsou dosud stanoveny, rozdělení celkového rozpočtu by mělo být podle: objektivních kritérií výše rozpočtu pro stávající období spolufinancování EU zdrojů z rozpočtu ČR: méně rozvinuté oblasti EU : ČR 85 % : 15 % vybraná opatření ( vzdělávání, seskupení producentů, spolupráce, mladí zemědělci) 90 % : 10 % inovativní projekty 100 % : 0 %

6 Priority pro rozvoj venkova Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských oblastech Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti zemědělských hospodářství Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství Obnova, zachování a posílení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření v zemědělství, potravinářském odvětví a v lesnictví Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí

7 Opatření pro rozvoj venkova stávající systém os a k nim náležících opatření je nahrazen prioritami každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat k cílům několika priorit inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová témata prolínající všemi prioritami minimálně 25 % rozpočtu z EZRFV bude určeno pro zmírnění klimatických změn a obhospodařování půdy (Agro-environmentální-klimatické opatření, Ekologické zemědělství, Platby ve znevýhodněných oblastech) minimálně 5 % rozpočtu z EZFRV bude určeno pro metodu LEADER

8 Přenos znalostí a informační akce obsah opatření: odborné vzdělávání, informační akce, exkurze, výměnné pobyty, workshopy příjemce: vzdělávací subjekt konečný uživatel: osoba pracující v zemědělství, potravinářství, lesnictví, jiné ekonomické subjekty na venkově (SME) při projednávání nařízení uplatněna výhrada vůči omezení na SME, stanovisko Komise je negativní k podpoře velkých podniků

9 Poradenské služby, řídící a pomocné služby obsah opatření: a) poskytování poradenských služeb pro zemědělce, lesníky a podnikatele na venkově (SME) b) nastavení činnosti poradenských služeb včetně zemědělského poradenského systému definovaného v horizontálním nařízení o financování SZP c) podpora vzdělávání poradců příjemce: a) a c) poradenský subjekt, b) subjekt vybraný ke zřízení poradenské služby výběr příjemců prostřednictvím výběrových řízení výše podpory: EUR na poradenskou službu, EUR na tři roky pro podporu vzdělávání poradců podmínky týkající se kvalifikace pro poskytování poradenství budou stanoveny v prováděcím nařízení EK požadavek ČR při diskusích s EK na zachování stávajícího poradenského systému

10 Programy jakosti pro zemědělské produkty a potraviny obsah opatření: a) podpora účasti zemědělců v programech jakosti zemědělských produktů, bavlny nebo potravin stanovených právními předpisy EU nebo b) programech jakosti uznaných členskými státy, c) dobrovolných systémech certifikace pro zemědělské produkty podpora se poskytuje jako roční pobídková platba, úroveň se určuje podle fixních nákladů vyplývajících z účasti v podporovaných programech, nejdéle na dobu 5 let maximální míra podpory je EUR na podnik/ rok v PRV dosud neimplementováno dle vyjádření Komise vstupujícím subjektům je podpora umožněna jen nově

11 Investice do hmotného majetku obsah opatření: hmotné i nehmotné investice vedoucí a) ke zvýšení výkonnosti zemědělských podniků b) ke zpracování zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy (výstupní produkt může být i mimo přílohu I Smlouvy) c) k rozvoji infrastruktury (přístup k lesní a zemědělské půdě, pozemkové úpravy) d) k neproduktivním investicím k dosažení agroenvi a leso-envi závazků

12 Investice do hmotného majetku výše podpory: 50 % způsobilých výdajů (možnost navýšení o 20% pro mladé zemědělce, kolektivní investice a integrované projekty, investice ve znevýhodněných oblastech a inovativní projekty) diskutováno je s EK riziko nežádoucího omezení velikosti podniků při investicích pro zvýšení konkurenceschopnosti a restrukturalizaci podniků dále je požadováno navýšení míry dotace na 100 % v případě investic do infrastruktury

13 Obnova zemědělského produkčního potenciálu poškozeného přírodními katastrofami a zavedení vhodných preventivních opatření obsah opatření: a) investice do preventivních akcí zaměřených na omezení následků pravděpodobných přírodních kalamit a katastrofických událostí, b) investice do obnovy zemědělské půdy a produkčního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a katastrofickými událostmi. příjemce: zemědělec, seskupení zemědělců výše podpory: 80 % způsobilých výdajů podmínky týkající se definice způsobilých výdajů budou stanoveny v prováděcím nařízení EK v PRV dosud neimplementováno

14 Rozvoj zemědělských hospodářství a podniků obsah opatření: a) podpora na zahájení podnikatelské činnosti i. mladým zemědělcům zahajujícím činnost v zemědělském podniku poprvé (dotace na plnění podnikatelského plánu až 70 tis. EUR v pětiletém období, podpora jen pro mikropodniky a malé podniky) ii. iii. pro nezemědělské aktivity ve venkovských oblastech (dotace na plnění podnikatelského plánu až 70 tis. EUR v pětiletém období, mikropodniky a malé podniky) pro rozvoj malých zemědělských hospodářství (dotace EUR na plnění podnikatelského plánu) podmínky týkající se podnikatelských plánů a kritérií pro stanovení velikosti malých zemědělských hospodářství budou stanoveny v prováděcím nařízení EK v rámci diskusí s EK požadována podpora pro zahájení činnosti mladých zemědělců i ve větších podnicích

15 Rozvoj zemědělských hospodářství a podniků obsah opatření: b) investice do nezemědělských činností c) podpora malých farem (schéma malých farem v rámci PP) - při převodu hospodářství roční platba ve výši 120 % plateb, které příjemce dostal v rámci PP

16 Základní služby a obnova obcí ve venkovských oblastech obsah opatření: studie a plány rozvoje obcí ve venkovských oblastech investice do infrastruktury včetně OZE a internetu, základních služeb pro obyvatele venkova, včetně volného času a kultury, rekreační infrastruktury studie a investice spojené s kulturním a přírodním dědictvím obcí Definice venkovských oblastí je v kompetenci členského státu

17 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšení životaschopnosti lesů obsah opatření: a) zalesnění a tvorba lesa (náklady na založení porostu a 10 let péče včetně prořezávek,není náhrada za ukončení zem. činnosti, není určeno pro RRD) b) zavádění zemědělsko-lesnických systémů (v PRV neaplikováno) c) preventivní opatření a obnova lesů poničených lesními požáry a přírodními kalamitami (nově lze hradit zařízení pro monitoring požárů, škůdců a chorob a komunikační vybavení, poškození po kalamitě musí dosáhnout minimálně 30 %) d) investice zlepšující odolnost a environmentální hodnotu a mitigační potenciál lesních ekosystémů (nově zařazené opatření) e) investice do nových lesnických technologií a zpracování a uvádění na trh lesnických produktů (investice jsou podmíněny LHP, dotace ve výši 50 % způsobilých výdajů)

18 Seskupení producentů obsah opatření: podpora zahájení činnosti seskupení producentů za účelem: a) přizpůsobit produkci požadavkům trhu, b) společně uvádět zboží na trh, c) stanovit společná pravidla pro informace o produkci d) a ostatních aktivit, např. rozvoj obchodních a marketingových dovedností příjemce: nové seskupení producentů uznané na základě pětiletého podnikatelského plánu, splňující definice SME. výše podpory: roční paušální částka (podíl z obchodovatelné produkce) po dobu 5 let

19 Agro-environmentální-klimatické opatření Ekologické zemědělství obsah opatření: kompenzační platby zemědělcům, kteří se zaváží k víceletému závazku obhospodařování půdy, který jde nad povinné standardy - stanoven nový základ pro výpočet platby greening, GAEC, SMR, POR, hnojiva - povinné poskytování poradenských služeb k AEO - nově zaměřeno i na adaptační a mitigační opatření v souvislosti s klimatickými změnami výše podpory: sazba na ha dle typu závazku ( EUR) další podmínky opatření budou stanoveny v prováděcím nařízení EK Ekologické zemědělství vyčleněno z AEO jako samostatné opatření výše podpory: sazba na ha dle typu závazku ( EUR)

20 Natura 2000 a Vodní rámcová směrnice obsah opatření: kompenzační platby vyplývající ze znevýhodnění kvůli implementaci směrnice 92/43/EEC, 2009/147/EC a 2000/60/EC - stanoven nový základ pro výpočet platby greening, GAEC, SMR (Natura 2000 na z.p. pouze GAEC) výše podpory: sazba na ha EUR, resp. 500 EUR (max. pro počáteční období 5 let)

21 Platby v oblastech, které čelí přírodním nebo jiným specifickým omezením obsah opatření: kompenzační platby vyplývající z přírodního znevýhodnění (zůstává zachována stávající struktura LFA - H,O,S) - nově stanoven postup výpočtu plateb - odstraněna podmínka 5 let hospodaření (navržen je roční obnovovatelný závazek) - nová biofyzikální kritéria pro vymezení O-LFA - přechodné období pro oblasti vyřazené z LFA - degresivita plateb dle velikosti podniku výše podpory: sazba na ha dle typu oblasti minimálně 25 EUR, max EUR

22 Environmentální služby lesů a ochrana lesa obsah opatření: kompenzační platby lesníkům, kteří se zaváží k 5-7letému závazku hospodaření, který jde nad povinné standardy, podpora lze poskytnout i na zachování a podpoření lesních genetických zdrojů, nově zaměřeno i na adaptační a mitigační opatření v souvislosti s klimatickými změnami výše podpory: sazba na ha max. 200 EUR

23 Dobré životní podmínky zvířat obsah opatření: kompenzační platba zemědělcům, kteří se zaváží k ročnímu obnovovatelnému závazku poskytovat dobré životní podmínky pro zvířata jdoucí nad rámec povinných standardů výše podpory: sazba na dobytčí jednotku 500 EUR další podmínky týkající se oblastí, ve kterých jdou dobré životní podmínky zvířat nad rámec povinných standardů, budou stanoveny v prováděcím nařízení EK v PRV dosud neimplementováno

24 Spolupráce obsah opatření: podpora spolupráce zahrnující nejméně dva subjekty, zvláště pak: a) přístupy spolupráce mezi různými subjekty v zemědělskopotravinářském řetězci, lesním hospodářství a mezi ostatními subjekty, které přispívají k dosažení cílů a priorit rozvoj venkova b) tvorbu klastrů a sítí, c) ustavení a činnost operačních skupin Evropského invovativního partnerství (EIP) širší rozsah pojmu spolupráce než ve stávajícím období (vývoj nových produktů a procesů, pilotní projekty, kolektivní projekty, společné aktivity pro zlepšení životního prostředí, rozvojové strategie PPP, lesní hospodářské plány (LHP)) způsobilé náklady: studie příslušné oblasti, studie proveditelnosti, náklady na zpracování podnikatelského plánu (PP) nebo LHP, provozní náklady, náklady na propagaci, přímé náklady na projekty

25 Řízení rizik obsah opatření: a) finanční příspěvek, vyplacený přímo zemědělci, k úhradě pojistného plodin, zvířat či rostlin vůči ekonomickým ztrátám způsobeným nepříznivými klimatickými událostmi a chorobami zvířat nebo rostlin nebo napadení škůdci, b) finanční náhrada vyplacená zemědělci v podobě finančního příspěvku do podílových fondů, za ekonomické ztráty způsobené vypuknutím choroby u zvířat nebo rostlin nebo ekologickou nehodou, c) nástroj pro stabilizaci příjmu ve formě příspěvku do podílového fondu, poskytujícího kompenzaci zemědělcům, u kterých došlo k závažnému snížení jejich příjmů. výše podpory: 65 % výdajů na pojistné resp. způsobilých výdajů Nově zařazení opatření do II. pilíře SZP

26 LEADER využití metody LEADER bude možné i pro ostatní fondy SSR obecné podmínky pro provádění místních strategií jsou proto zohledněny ve společném nařízení strategické plány LEADER budou obsahovat integrovanou strategii pro využití finančních prostředků i z jiných EU fondů startovací sada - opatření na budování kapacity pro skupiny, které neimplementovaly LEADER v období a na podporu malých pilotních projektů rozšíření možností spolupráce s ostatními partnerstvími veřejného a soukromého sektoru navýšení režijních výdajů na 25% (z 20%)

27 Další kroky v roce 2011 pro přípravu programového období diskuse potřeb s nevládními organizacemi v rámci kulatých stolů i pracovních skupin zpracování základních podkladových analýz základní struktura nového programu výběr podprogramů/ opatření koordinace s ostatními resorty (zejména MMR) příprava podkladů pro část Partnerské smlouvy za MZe projednávání v rámci institucí EU

28 Děkuji za pozornost

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více