Program rozvoje venkova na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje venkova na období 2014-2020"

Transkript

1 Program rozvoje venkova na období

2 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období Strategický rámec pro období Legislativní rámec PRV pro období Finanční rámec PRV pro období Harmonogram přípravy PRV Priority a výběr dotačních opatření na základě potřeb ČR Vazba PRV na ostatní OP PRV a brownfields Opatření ve vazbě na využití brownfields CLLD komunitně vedený místní rozvoj

3 Účel a cíl PRV Program rozvoje venkova na období představuje nástroj pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Aplikace cílů a priorit SZP na potřeby ČR: Konkurenceschopnost zemědělství Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu Vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí

4 Strategický rámec pro období Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná zemědělská politika Společný strategický rámec (SSR) Dohoda o partnerství Přímé platby Program rozvoje venkova (EZFRV) Operační programy (EFRR, ESF, KF a ENRF) Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader

5 Legislativní rámec PRV Začleněním do společného strategického rámce je programování rozvoje venkova podřízeno nařízením Evropského parlamentu a Rady: Nařízení č. 1303/2013 o společných ustanoveních pro fondy společného strategického rámce (ESIF) Nařízení č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova Nařízení č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování SZP

6 Finanční rámec pro období Schválený rozpočet pro PRV (EU) 2,17 mld. EUR Celkový rozpočet PRV (85 % EU + 15 % ČR) 2,55 mld. EUR Reálný rozpočet PRV tak bude o více než 1 mld. EUR nižší oproti stávajícímu období (3,6 mld. EUR) Možnost navýšení z I. pilíře až o 786 mil. EUR celkový rozpočet by byl mil. EUR Povinné vyhrazení 7 % z rozpočtu EZFRV na tzv. výkonnostní rezervu výplata podmíněna dosažením stanovených cílů ( milníků ) v polovině programového období

7 Harmonogram přípravy PRV Dokončení PRV dokumentu SEA, ex-ante, VPŘ, MPŘ Předložení PRV vládě Předložení PRV EK Schválení PRV ze strany EK Příprava Pravidel, První příjem žádostí

8 Priority a výběr dotačních opatření na základě potřeb ČR 6 priorit Každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova (vybrané pro PRV) může přispívat k cílům několika priorit. Inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová témata prolínající se všemi prioritami. Min. 25 % rozpočtu z EZFRV musí být určeno pro zmírnění klimatických změn a obhospodařování půdy (Agroenvironmentální-klimatické opatření, EZ, Platby ve znevýhodněných oblastech). Min. 5 % rozpočtu EZFRV musí být určeno pro metodu LEADER.

9 Priority a výběr dotačních opatření na základě potřeb ČR Priorita 1 Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví Opatření: Odborné vzdělávání a informační činnost (čl. 14) Poradenské služby (čl. 15) Spolupráce (čl. 35) Opatření horizontálně přispívají ke všem prioritám

10 Priority a výběr dotačních opatření na základě potřeb ČR Priorita 2 Zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti zemědělství Opatření: Investice do hmotného majetku (čl. 17 a)) Pozemkové úpravy (čl. 17 c)) Zahájení činnosti mladých zemědělců (čl a) i)) Lesnická infrastruktura (čl. 17 c)) Investice do lesních technologií a zpracování lesnických produktů a jejich uvádění na trh (čl. 26)

11 Priority a výběr dotačních opatření na základě potřeb ČR Priorita 3 Podpora organizace potravinového řetězce Opatření: Investice do hmotného majetku (čl. 17 b)) Animal welfare (k rozhodnutí, zda zařadit do PRV)

12 Priority a výběr dotačních opatření na základě potřeb ČR Priorita 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů vztažených k zemědělství a lesnictví Opatření: Agroenvironmentální-klimatické operace (čl. 28) Ekologické zemědělství (čl. 29) Platby v rámci sítě Natura 2000 na zemědělské půdě (čl. 30) Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (čl. 31, 32) Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lehů (čl. 24) Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystému (čl. 25) Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (čl. 34)

13 Priority a výběr dotačních opatření na základě potřeb ČR Priorita 5 Podpora účinného využívání zdrojů Opatření: Zalesňování a zakládání lesů (čl. 22) Priorita 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje Opatření: Investice do nezemědělských činností (19 1. b)) LEADER (čl )

14 Vazba PRV na ostatní OP Program - resort Oblast OP PIK - MPO Energetické úspory Potravináři Dřevozpracující průmysl Vazba OP PIK úspory v rámci podnikatelských nemovitostí a provozů. PRV podpora výrobního procesu. OP PIK non annex. PRV annex. OP PIK podpora podniků všeobecně. PRV podpora pilařských provozoven, pelet, apod. Inovace, transfer znalostí OP PIK rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací. PRV podpora inovací v rámci spolupráce výzkumných institucí a praxe (vazba na inovace a technologie výrobních procesů).

15 Vazba PRV na ostatní OP Program - resort Oblast OP PIK - MPO OZE Vazba OP PIK využití tepla z bioplynových stanic v rámci tepla z OZE (modernizace, efektivita), spalování biomasy jako výroby tepla z OZE (podnikatelé). PRV výstavba peletáren (pro zemědělské podnikatele) Nezemědělské podnikání OP PIK podpora podniků všeobecně. PRV pouze cestovní ruch a diverzifikace, pro zemědělce.

16 Vazba PRV na ostatní OP Program - resort Oblast Vazba OP VVV - MŠMT OP Z - MPSV IROP - MMR Inovace, transfer znalostí Další vzdělávání Cestovní ruch OP VVV- posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum, rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody, podpora celoživotního učení. PRV podpora inovací v rámci spolupráce výzkumných institucí a praxe. OP Z další vzdělávání ve vztahu k trhu práce a zaměstnanosti (přímá vazba), účastníci mohou být i zemědělci (na nezemědělské vzdělání). PRV Podpora rezortního dalšího vzdělávání zemědělství, potravinářství, lesnictví. IROP - podpora cestovního ruchu (příjemci nezemědělské subjekty). PRV podpora diverzifikace zemědělské činnosti směrem k agroturistice (příjemci - zemědělské subjekty).

17 Vazba PRV na ostatní OP Program - resort Oblast Vazba OP ŽP - MŽP Návštěvnická infrastruktura v lesích Krajinné prvky OP ŽP budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a oblastech Natura PRV budování a údržba návštěvnické infrastruktury v lesích mimo ZCHÚ a oblastí Natura OP ŽP tvorba a regenerace krajinných prvků, vč. břehových porostů a historických krajinných struktur, realizace a posílení funkčnosti částí vymezeného ÚSES (žadatelem není SPÚ). PRV pouze v rámci pozemkových úprav (žadatel SPÚ).

18 Vazba PRV na ostatní OP Program - resort Oblast Vazba OP ŽP - MŽP Protipovodňová ochrana v lesích OP ŽP zajištění povodňové ochrany v intravilánu a volné krajině aktivity Výstavba poldrů a retenčních nádrží, Obnova a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl, sloužící povodňové ochraně pro vodní díla určených kategorií. PRV Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů (např. výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin; preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích).

19 Vazba PRV na ostatní OP Program - resort Oblast Vazba OP ŽP - MŽP Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů Péče o cenné biotopy OP ŽP Výsadba a dosadba lesních porostů včetně oplocení porostů (v rámci daného projektu). PRV péče o porosty let věku (plošná opatření). Výsadba porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A a B. Oplocení lesních porostů (ochrana MZD). OP ŽP jednorázová investiční projektová intervence spojená s managementem, může být víceletá v rámci projektu ochrany biotopu (plochy mimo zem. půdu, případně půda vedená v LPIS nevhodná pro podporu z PRV). PRV podpora víceletého obhospodařování dané lokality, zem. půda vedená v LPIS.

20 Vazba PRV na ostatní OP Program - resort Oblast Vazba OP ŽP - MŽP ČOV včetně čištění vod z podnikatelských provozů Pozemkové úpravy OP ŽP - výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (v návrhu OP ŽP není uvedeno žádné omezení podle typu projektu nebo velikosti obce příjemce) PRV nebude ČOV v obcích ani u podnikatelských provozů podporovat OP ŽP zpracování projektů přirozené protierozní ochrany a realizace z nich vyplývajících protierozních opatření žadatelem nebude SPÚ. PRV společná zařízení (cesty, prvky ÚSES, větrolamy, krajinné prvky) žadatelem je SPÚ.

21 Vazba PRV na ostatní OP - memorandum podepsáno memorandum o spolupráci mezi MZe, MŽP a MMR. Investice do občanské vybavenosti, sociálních služeb a podniků, vzdělávací infrastruktury a územních plánů ve venkovském prostoru budou financované IROP v gesci MMR. Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu, hrazené z Programu rozvoje venkova , budou v letech financovány prostřednictvím OP ŽP. Memorandum iniciováno ze strany MZe po obdržení informace o snížení rozpočtu PRV o 300 mil. EUR a převodu do strukturálních fondů. Garance, že prostředky ve výši 300 mil. EUR zůstanou nadále jasně a účelově vymezeny na podporu venkova.

22 PRV a brownfields Dotační opatření PRV nejsou primárně zacílena na revitalizaci brownfields. Využití brownfield = bodové zvýhodnění u investičních projektů. Vazba na zemědělskou výrobu a diverzifikaci do nezemědělských činností, zejména do agroturistiky. Potenciál v PRV nejvíce lokalit typu brownfield bylo dříve využíváno v zemědělství (34,9 %). Realizace projektů na celém území ČR (kromě hl. města Prahy) = maximální využití Národní databáze brownfieldů.

23 Opatření ve vazbě na využití brownfields Opatření: Investice do hmotného majetku (čl. 17 a) a b)) Podopatření : Investice do zemědělských podniků Podopatření: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Cíl: zlepšit konkurenceschopnost zemědělství a potravinářství. Způsobilé výdaje: investice do staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu (stáje, dojírny, jímky, manipulační plochy, skleníky ), speciálních mobilních strojů a investice do zpracování zemědělských produktů. Příjemce dotace: zemědělský podnikatel (čl. 17 a) i b)), výrobce potravin, krmiv, splňující definici mikro, malý nebo střední podnik (čl. 17 b)). Max. míra dotace: 60 % způsobilých výdajů.

24 Opatření ve vazbě na využití brownfields Opatření: Zahájení činnosti mladých zemědělců (čl a) i)) Cíl: generační obnova v zemědělství Způsobilé výdaje: investice do staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu (stáje, dojírny, jímky, manipulační plochy, skleníky ), speciálních mobilních strojů Příjemce dotace: zemědělský podnikatel (PO, FO mladší 40 let) mikro nebo malý podnik. Dotace: jako příspěvek na realizaci podnikatelského plánu max.do výše 40 tis. EUR.

25 Opatření ve vazbě na využití brownfields Opatření: Investice do nezemědělských činností (čl b)) Podopatření: Investice do nezemědělských činností Podopatření: Podpora cestovního ruchu Podopatření: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie (k rozhodnutí, zda zařadit do PRV) Cíl: podpořit vytváření pracovních míst, usnadnit diverzifikaci Způsobilé výdaje: investice do staveb provozovny pro nezemědělskou činnost (dle CZ-NACE), rekreačních, stravovacích a sportovních zařízení. Příjemce dotace: zemědělský podnikatel Max. míra dotace dotace: 45 % způsobilých výdajů

26 CLLD komunitně vedený místní rozvoj Právní úprava Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 o společných ustanoveních čl Podpora CLLD z ESIF dle čl. 35: náklady na přípravné podpůrné činnosti provádění operací v rámci CLLD příprava a provádění kooperačních činností MAS provozní náklady související s prováděním CLLD oživení CLLD Podpora provozních nákladů a nákladů na oživení CLLD do 25 % celkových veřejných výdajů vzniklých v rámci CLLD Povinnost využít metodu LEADER, resp. CLLD v rámci Programu rozvoje venkova;

27 CLLD komunitně vedený místní rozvoj Koordinace s ostatními fondy Realizace CLLD za podpory: Integrovaný regionální operační program (MMR) OP Zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO) OP Životní prostředí (MŽP) Stanovení tzv. hlavního fondu pro podporu všech provozních nákladů a nákladů na oživení strategie CLLD (SCLLD) Institut přípravné podpory pro všechny připravující se MAS

28 CLLD komunitně vedený místní rozvoj Proces standardizace Pro MAS povinné Ministerstvo zemědělství odpovědné za nastavení standardů Metodika pro standardizaci MAS 5 okruhů: Územní působnost: celistvost území nejsou izolované územní celky 10 tis. 100 tis. obyv., bez měst nad 25 tis. obyvatel schválení zařazení do územní působnosti MAS - podmínky pro partnery MAS: vyvážené zastoupení partnerů trvalé bydliště, sídlo, provozovna či místní působnost oočet partnerů min. 21

29 CLLD komunitně vedený místní rozvoj Proces standardizace Orgány MAS: nejvyšší orgán rozhodovací, výběrový a kontrolní orgán Kancelář MAS: vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD internetové stránky MAS Institucionalizace MAS: povinná forma MAS účetnictví a účetní audit vnitřní předpisy MAS

30 CLLD komunitně vedený místní rozvoj Proces standardizace Žádost o standardizaci MAS včetně povinných příloh Registrace na CP SZIF ve dvou kolech: 1. kolo - 5/ / kolo - 5/ /2015 Obdržení/neobdržení Certifikátu MAS možnost přezkumu Průběžné zveřejnění seznamu standardizovaných MAS Po splnění standardů mohou MAS předkládat žádosti o podporu implementace svých SCLLD na MMR.

31 CLLD komunitně vedený místní rozvoj Realizace SCLLD Na činnosti, které jsou financovatelné z PRV Realizace projektů spolupráce: spolupráce mezi územními celky nadnárodní spolupráce Činnost místních akčních skupin možnost hrazení z hlavního fondu Možnost záloh maximálně 50 % podpory na provozní náklady a oživení (po dohodě s MMR)

32 Děkuji za pozornost! Program rozvoje venkova ČR na období https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/ Ing. Barbora Fousová Řídící orgán PRV

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více