Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost"

Transkript

1

2 Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Mgr. Gabriela Poláková, 2012

3 Obsah PŘEDMLUVA... 3 ÚVOD... 4 Odborné praktické vzdělávání v oboru sociální činnost Organizace vzdělávání oboru sociální činnost Délka a forma vzdělávání Dosažený stupeň vzdělání Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Uplatnění absolventa oboru Organizace odborné praxe oboru Charakteristika učiva Cíle odborné praxe Výchovné a vzdělávací strategie Časové rozvržení odborné praxe oboru Hodnocení výsledků žáka Metodika vedení odborné praxe Pojetí odborné praxe Legislativa ovlivňující výkon Spolupráce subjektů v odborném praktickém vzdělávání Škola Organizace spolupracující na výkonu odborné praxe Žák Organizace odborné praxe Etapy odborné praxe Etapa 1. přípravná Etapa 2. počáteční Etapa 3. průběžná Etapa 4. závěrečná ZÁVĚR...34 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM SYMBOLŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

4 PŘEDMLUVA Text, který se Vám dostává do rukou, vznikl v rámci vypracovávání Školního vzdělávacího programu pro obor Sociální péče pečovatelská činnost. Pro výuku předmětů Odborná a Učební praxe na Gymnáziu a Střední odborné škole v Hostinném, Horská 309. V novém pojetí odborného praktického vzdělávání jsem vycházela z následujících zdrojů: 1. z dosavadních zkušeností v oblasti výuky odborné praxe na škole; 2. z kurikulárního dokumentu Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Sociální činnost M/01; 3. z Školního vzdělávacího programu; 4. ze závěru předmětové komise; 5. z odborné literatury a dostupných internetových zdrojů. Za klíčovou považuji také spolupráci se sociálními partnery. Spolupráce přinesla identifikaci problémových míst při realizování odborných praxí, návrhy na jejich řešení a shodu na koncepci praktického vzdělávání. Výsledkem zpracování uvedených zdrojů je koncepční rámec odborného praktického vzdělávání v oboru Sociální činnost na střední odborné škole. Cílem praktického vzdělávání je plnění daných cílů odborné praxe stanovených Školním vzdělávacím programem. Od zavedení nového koncepčního rámce odborného praktického vzdělávání očekávám větší systematičnost a strukturovanost práce pro žáky, vyučující předmětů Odborná a Učební praxe i vedoucí odborné praxe v partnerských organizacích. Zároveň vnímám tuto metodiku jako živý organismus, který bude dále rozvíjen a přeměňován dle potřeb vzdělavatelů a partnerů odborné praxe. 3

5 ÚVOD Metodika odborného praktického vzdělávání pro obor Sociální činnost je určen žákům, vyučujícím i mentorům předmětu odborná praxe. Metodika je souborem doporučených postupů pro vedení předmětu odborná praxe. Doufám, že poskytne užitečné informace pro realizaci a rozvoj odborné praxe. Předkládaný materiál je pokus o komplexní zpracování dané oblasti, pro všechny zúčastněné strany odborné praxe a bude dále zkvalitňován. Případné náměty a připomínky 4 uvítám na ové adrese

6 ODBORNÉ PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST Metodiku pro odborné praktické vzdělávání v oboru Sociální činnost M/01 jsem zpracovala pro potřeby žáků, vyučujících předmětů odborná a učební praxe a vedoucích odborné praxe v partnerských organizacích. Metodiku jsem koncipovala jako soubor doporučených postupů pro vedení předmětu odborná a učební praxe na škole. Byla bych ráda, kdyby poskytla užitečné informace pro realizaci a rozvoj odborné praxe. Předkládaný materiál si klade za cíl snahu o komplexní zpracování dané oblasti pro všechny zúčastněné strany odborné praxe. Odborné praktické vzdělávání je jednou ze součástí profesní přípravy, jelikož zprostředkovává potřebné praktické dovednosti, znalosti a nové zkušenosti pro profesionální rozvoj budoucích pracovníků v sociálních službách. Systém odborného praktického vzdělávání v oboru 7541-M/01 je dán Rámcovým vzdělávacím programem (dále jen RVP ) a Školním vzdělávacím programem (dále jen ŠVP ). Součástmi odborného vzdělávání je odborná a učební praxe. Rámcové vzdělávací programy (podle školského zákona) stanoví zejména konkrétní cíle, formy a délku a povinný obsah vzdělávání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.1 ŠVP je učební dokument, který si každá základní a střední škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky RVP pro daný obor vzdělávání. Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb. Díky ŠVP mohou učitelé profilovat svoji školu, a0tím ji odlišit od jiných škol, formulovat vlastní představy o podobě vzdělávání na své škole, odbourat zbytečné duplicity v obsahu učiva, lépe spolupracovat při mezioborovém vzdělávání, posílit týmovou soudržnost pedagogického sboru, učit kreativně. Díky veřejně přístupnému dokumentu ŠVP si mohou žáci vybrat školu, která nejlépe vyhovuje jejich požadavkům, a tím bude jejich vzdělávání efektivnější. 1 PRŮCHA, Jan. Kompetence ve vzdělávání dospělých, Praha: JAK, 2010, s. 78. ISBN

7 1. Organizace vzdělávání oboru sociální činnost Organizace vzdělávání v oboru M/01 se řídí zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných jsou dále upraveny vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. RVP vymezují kurikulární rámce výukové cíle a obsah vzdělávání, resp. učivo všeobecného a odborného vzdělávání. Je v nich také dán závazný obsah všeobecného a odborného vzdělávání a požadované výsledky vzdělávání. Obsah vzdělávání se člení na vzdělávací oblasti: jazykové vzdělávání a komunikace společenskovědní vzdělávání přírodovědné vzdělávání matematické vzdělávání estetické vzdělávání vzdělávání pro zdraví vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích ekonomické vzdělávání odborné vzdělávání 2 2 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání M/01 Sociální činnost. Národní ústav odborného vzdělávání [online] 6. května 2009 [ ]. Dostupné na 6

8 1.1 Délka a forma vzdělávání Tento obor vzdělání lze realizovat v těchto formách vzdělávání: 4 roky v denní formě vzdělávání; 1 2 roky v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou; večerní, dálkové nebo kombinované vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než vzdělávání v denní formě Dosažený stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. - 59, 60, 83, 85(2), dále 63, 16, 20, 70, splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Podle RVP je dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. Absolvent je připraven se ucházet o studium v navazujících studijních vzdělávacích programech na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Absolvent je připraven prohlubovat si své znalosti v rámci celoživotního učení formou samostudia, kurzů a účasti na školeních a seminářích. V profilové části maturitní zkoušky ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky.6 3 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. ref MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. ref. 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. ref. 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. ref.2. 7

9 1.5 Uplatnění absolventa oboru Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získal odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 7 7 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. ref. 2. 8

10 2 Organizace odborné praxe oboru M/01 Odborná praxe je integrálním prvkem vzdělávání v oboru pracovník v sociálních službách, je povinným předmětem studijního oboru. Je realizována ve spolupráci s organizacemi sociálních služeb. Praxe je systematicky plánována, reflektována a hodnocena na základě plnění úkolů, kterými žáci prokazují dosažení cílů učení. Klíčovou osobou je pro žáka vedoucí odborné praxe. 2.1 Charakteristika učiva Obsah učiva tvoří činnosti, techniky a postupy při přímé péči o klienta, a to jak v zařízení sociálních služeb, tak v domácím prostředí. Žáci se naučí komunikovat s klienty, organizovat si práci, užívat různé kompenzační pomůcky a dodržovat pracovní postupy při jejich užívání. Seznámí se s pracovně právními předpisy a se zásadami ochrany zdraví při práci. Předmět postupně vychází z teoretických znalostí pečovatelství, somatologie, psychologie, sociální péče a práva. Vyučovací předmět aplikuje také teoretické znalosti do praktických činností. Výuka má praktických charakter. 2.2 Cíle odborné praxe Předmět odborná praxe si klade za cíl zprostředkovat žákům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce v organizacích poskytujících sociální služby, osobní asistenci a volnočasové pedagogické činnosti. Zároveň umožňuje žákům, aby získali praktické dovednosti a konfrontovali teoretické představy o práci pracovníka v sociálních službách s jejich praktickou realizací 2.3 Výchovné a vzdělávací strategie Výuka odborné a učební praxe rozvíjejí klíčové a odborné kompetence žáka. Samostatné působení v praktické výuce vede k osvojení těchto klíčových a odborných kompetencí. KLÍČOVÉ KOMPETENCE Kompetence k učení: žák je schopen aplikovat teoretické znalosti do praktické péče žák umí efektivně vyhledávat nové informace z oboru žák k učení využívá různé zdroje informací, včetně zkušenosti odborníků z praxe 9

11 Kompetence k řešení problémů: žák se během praxe dostává do různých společenských situací a je nucen se samostatně rozhodovat, zaujímat stanoviska a reagovat na vzniklou situaci žák má možnost vyzkoušet si teoretické znalosti v praxi Komunikativní kompetence: žák si osvojuje jednání s klientem, spolupracovníky i osobami, s nimiž se během odborné praxe dostává do kontaktu Personální a sociální kompetence: žák má možnost projevit při práci s klientem empatii, toleranci a vztah k vykonávané práci Občanské kompetence a kulturní povědomí: žák dodržuje zákony a normy vztahující se k péči o klienta žák se při péči řídí zásadami společenského chování, ke klientům přistupuje tolerantně, bez předsudků a stereotypů ODBORNÉ KOMPETENCE žák má přehled o systému sociálních služeb, zná podmínky pro jejich poskytování, je schopen nabídnout klientovi službu odpovídající jeho potřebám; sleduje průběžně vývoj sociálního systému a nové trendy v péči o klienta žák je schopen pomáhat mobilním i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb; zajišťuje klientům pomoc při chodu domácnosti; je schopen pomoci rodinám v péči o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením; při ošetřování používá vhodné pomůcky, přístroje a zařízení, je schopen obsluhovat tato zařízení; sleduje změny u klienta, rozpozná varovné příznaky nebezpečných stavů, popř. poskytne první pomoc žák při péči o klienta respektuje jeho osobnost a práva, jedná s ním taktně, s přiměřenou empatií žák chápe důležitost bezpečnost práce, dodržuje základní právní předpisy týkající se ochrany zdraví při práci a požární prevence žák při práci nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí v souladu se strategií udržitelného rozvoje 10

12 2.4 Časové rozvržení odborné praxe oboru V oboru pečovatelská činnost by měla být praxe směřována především do různých zařízení pro děti, dospělé a staré občany, na provádění dílčí i komplexní péče o klienty pod odborným vedením, pro práci s jedincem i se skupinou. Důraz se klade především na komunikaci, přiměřenou empatii a toleranci při práci s klienty. Studenti mohou vykonávat pečovatelské úkony a aktivizační činnosti. Cílem předmětu je získání praktických dovedností a schopností pro přímou péči o klienta. Připravuje žáky na práci s různými typy klientů, kteří vyžadují pomoc druhé osoby, a to jak s klienty v zařízení sociálních služeb, tak v domácím prostředí. Forma praxe je průběžná, souvislá nebo učební i odborná. Situovány jsou dle ŠVP do jednotlivých ročníků. U všech forem praxe platí stejný charakter práce (příprava, začátek, průběh, závěr), avšak jsou zde rozdíly v plánování učebních cílů, zadávání úkolů, rozložení aktivit v průběhu praxe. Časové a organizační vymezení předmětu Tabulka č Organizační vymezení předmětu Přehled rozvržení týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování dle rozpisu učiva Sportovní kurzy Odborné praxe Maturita 2 2 Časová rezerva Celkem Tabulka č. 2. Časové vymezení předmětu Ročník časové rozvržení předmětu 2. ročník souvislá odborná praxe 14 dní 3. ročník učební praxe 2 hodiny týdně (ve dvou blocích I. pololetí 32 hodin, II. pololetí 32 hodin), souvislá odborná praxe 14 dní 4. ročník učební praxe 2 hodiny týdně, souvislá odborná praxe 14 dní 11

13 2.5 Hodnocení výsledků žáka Je hodnocena aktivní účast, dovednost pracovat samostatně i v týmu, schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi. Výstupem z odborné praxe jsou Deník z odborné praxe a hodnocení z praxe. Hodnocení odborné praxe je započítáváno ve druhém ročníku do předmětu sociální péče, ve třetím a čtvrtém ročníku samostatně do předmětu odborná praxe. Postupy přímé péče o klienta se hodnotí na základě kritérií: 1. dodržení správného postupu při provedení výkonu, organizace práce 2. teoretické zdůvodnění provedeného výkonu 3. vedení příslušné dokumentace 4. dodržení profesní etiky při komunikaci s klientem 5. dodržení zásad BOZP 12

14 3 Metodika vedení odborné praxe Metodiku vedení odborné praxe jsem vytvořila pro potřeby vyučujících odborné praxe na Gymnáziu a Střední odborné škole Hostinné, Horská 309 (dále jen škola ), pro potřeby studentů a potřeby vedoucích praxe na smluvních pracovištích sociálních partnerů. Metodika slouží jako nástroj, který poskytuje užitečné informace pro realizaci, rozvoj odborné praxe a udržení systematičnosti a standardu praktického vzdělávání. Při vypracovávání metodiky jsem vycházela z odborné literatury, dosavadních zkušeností v oblasti praktického vzdělávání na škole a ze spolupráce s sociálními partnery školy. 3.1 Pojetí odborné praxe Vyučovací předmět odborná praxe je jednou z klíčových a nedílných součástí profesní přípravy na škole. Zprostředkovává žákům potřebné praktické dovednosti, znalosti a nové zkušenosti. Na škole je realizován ve 2., 3. a 4. ročníku, navazuje na odborné předměty, kde studenti získávají teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Praxe je systematicky plánována za účasti jednotlivých subjektů (škola, žák, partnerská organizace). Cílem realizace odborné praxe je zprostředkovat žákům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce v jednotlivých organizacích poskytujících sociální služby a umožnit jim konfrontovat teoretické znalosti s praktickou realizací. Klíčovou roli zde hraje vedoucí praxe, který zprostředkovává profesionalitu při dodržování didaktických zásad Legislativa ovlivňující výkon odborné praxe Odborná praxe žáků je ovlivňována zákony a vyhláškou v platném znění: ústavní zákon č. 23/1991 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů vyhláška č. 358/ 2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 8 BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER PRAXISĂMTER, Berufliche Qualifizierung in Studium und Praxis. BundesArbeitsGemeinschaft der Praxisämter [online] 2012 [ ]. Dostupné na 13

15 3.3 Spolupráce subjektů v odborném praktickém vzdělávání Pro úspěšnou realizaci odborného praktického vzdělávání je potřeba spolupráce tří subjektů (tabulka č.3.) Tabulka č. 3. Spolupracující subjekty Subjekt zástupci / hlavní úkol škola ředitel/ka školy, učitel/ka odborné a učební praxe (garant), členové příslušné předmětové komise; škola zejména spoluorganizuje realizaci předmětu odborná a učební praxe, spolupracuje s organizacemi umožňující odborné praxe, rozvíjí kvalitu odborného praktického vzdělávání pracoviště odborné praxe vedoucí/ředitel/ka, vedoucí odborné praxe; organizace poskytují žákům prostor pro výkon odborné praxe, pro naplňování cílů učení a poznávání organizace. žák realizuje odbornou praxi podle předepsaných osnov a pravidel daných školou a organizací; je jim umožněn částečný výběr dle svých zájmů a učebních potřeb ŠKOLA Připravuje žáky pro kvalifikovaný výkon pracovníka v sociálních službách. Klade důraz na pravidelné a systematické propojování teoretické a praktické výuky. Realizace odborné praxe je možná pouze za předpokladu úzké spolupráce s organizacemi, které mají zájem se účastnit na odborném praktickém vzdělávání žáků školy. Ředitel/ka Jako statutární orgán školy zodpovídá za personální zajištění výuky učební a odborné praxe, podepisuje smluvní ujednání mezi školou a organizacemi poskytujícími prostor pro výkon odborné praxe, pověřuje vyučující zajištěním odborného praktického vzdělávání, zajišťuje školení BOZP pro vyučující. Učitel odborné a učební praxe - garant Zodpovídá za vytváření, rozvoj a hodnocení spolupráce s organizacemi poskytujícími 14

16 prostor pro výkon odborné a učební praxe, připravuje písemné dohody s organizacemi, organizuje a koordinuje průběh odborného praktického vzdělávání žáků školy, poskytuje konzultace pro vedoucí praxe na jednotlivých pracovištích, zajišťuje zpětnou vazbu o průběhu a kvalitě odborné a učební praxe, uděluje výjimky, chce-li žák realizovat praxi nestandardním způsobem, je zodpovědný za archivaci smluv se zařízeními, organizuje školení BOZP pro žáky. Učitel odborné a učební praxe Poskytuje konzultace při řešení náročných situací v souvislosti s realizací odborné praxe, pomáhá žákům při výběru vhodného místa praxe, poskytuje počáteční informace žákům ORGANIZACE SPOLUPRACUJÍCÍ NA VÝKONU ODBORNÉ PRAXE Pro úspěšnou realizaci odborné praxe je potřeba zajistit kvalitní a efektivní spolupráci s organizacemi poskytujícími sociální služby. Cílem školy je vytvoření sítě stálých výcvikových pracovišť, která podle svých možností poskytnou žákům oporu a vedení v průběhu odborné praxe. Škola se snaží při výběru organizací o určitou pestrost cílové skupiny uživatelů, typu služeb, zřizovatele. Ve všech organizacích máme svého stálého spolupracovníka (vedoucího praxe), který je v kontaktu se školou a v kontaktu s žáky. Organizace pro výkon odborné praxe jsou žákům přidělovány nebo si je žáci vyhledávají sami, případně si je mohou vyhledat v databázi smluvních pracovišť. Organizace ve vztahu k škole Zajišťují odbornou praxi kvalifikovanými pracovníky, vedou odborné praxe jako integrální součást činnosti pracoviště, zajišťují předávání informací o průběhu odborné praxe a hodnocení žáků. Organizace ve vztahu k žákům Poskytují prostor pro naplnění plánu učení, umožňují žákům vykonávat odbornou činnost samostatně či pod dohledem, dle možností organizace nabízí žákům účast na vnitřním chodu organizace (předávání směn, účast na poradách pracovníků v sociálních službách.), zabezpečují nezbytné materiální a technické podmínky pro výkon odborné praxe, dle možností poskytují potřebné interní materiály organizace (řád organizace, etický kodex, dokumentaci individuálního plánování..), vyhotovují potvrzení o absolvování praxe. 15

17 Vedoucí/ředitel/ka Podepisuje dohody o výkonu praxe, zajišťuje personální vedení praxe. Vedoucí praxe Spolupracuje s garantkou odborné praxe školy, žákům poskytuje informace o organizaci a klientech, koordinuje umístění žáků v organizaci na jednotlivých pracovištích, poskytuje žákům zpětnou vazbu, usnadňuje žákům komunikaci s ostatním personálem organizace, vypracovává závěrečné hodnocení žáka ŽÁK Žák se v průběhu studia připravuje na výkon práce pracovníka v sociálních službách. Nedílnou součástí studia je výkon učební a odborné praxe. Žáci se zdravotními omezeními mají právo na podporu a individuální přístup. Žák ve vztahu k škole Reprezentuje školu v organizacích výkonu odborné praxe, aktivně se podílí na výběru pracoviště, zodpovídá za vyřízení potřebné administrativy spojené s výkonem odborné praxe, zodpovídá za naplňování učebních cílů a plnění zadaných úkolů, zodpovídá za informování vedoucího praxe a garantky odborné praxe o skutečnostech, které mohou bránit v dokončení odborné praxe. Žák ve vztahu k organizaci Dodržuje zásady BOZP, dodržuje pracovní postupy pracoviště, je aktivní, projevuje zájem o práci a je si vědom své zodpovědnosti. Práva a povinnosti žáků Žáci si ve spolupráci se školu a organizací volí místo své praxe (v případě, že tak neučiní ve garantem stanovené lhůtě, je mu místo výkonu praxe přiděleno garantem praxe). Žák má právo na bezpečné prostředí pro výkon odborné praxe. Dále má žák právo na konzultace a podporu garanta praxe při řešení obtíží, které vzniknou v souvislosti s konáním odborné praxe a na poskytnutí zpětné vazby k realizaci odborné praxe. Povinností žáka je vypracovat úkoly zadané učitelem odborné praxe a snaha o sebereflexi v rámci výkonu odborné praxe. 16

18 3.4 Organizace odborné praxe Vedení učební praxe žáků oboru sociální činnost je realizováno několika způsoby. První z nich je forma skupinové výuky a druhou formou je bilaterální smlouva mezi školou a organizací poskytující sociální, asistenční či volnočasové služby. Skupinová výuka Vyučující odborné praxe dochází na pracoviště a odborně i metodicky vede skupinu studentů. Demonstruje nově osvojované činnosti a provádí praktické aktivity spolu se studenty. Touto formou je uskutečňována průběžná praxe ve 3. ročníku. Praxe na základě bilaterální smlouvy Smlouva je mezi organizací a školou sepsána buď dlouhodobě nebo před výkonem každé praxe individuálně. Potvrzení o splnění praxe vydává vedoucí praxe, ten je zároveň odpovědný za kvalitu vedení výuky odborné praxe. Tento způsob praxe má přínos v systematičtějším vedení praxe, ve vyšší kontinuitě zapracování žáků, ve vyšším zájmu pracoviště o žáka, v lepším přijetí studenta do kolektivu daného pracoviště, ve vyšší návaznosti a ucelenosti předávaných informací a v získávání nejnovějších poznatků aplikovaných v praxi. Praxe na základě bilaterální smlouvy probíhá v 2., 3. a 4. ročníku ve formě souvislé odborné praxe a ve 4. ročníku také ve formě průběžné praxe. 17

19 3.5 Etapy odborné praxe Jednotlivé etapy odborné i učební praxe představují cíleně strukturované, plánované a řízené učební procesy. V odborné a učební praxi rozlišujeme čtyři etapy přípravnou, počáteční, průběžnou a závěrečnou ETAPA 1. přípravná V přípravné etapě se uskutečňuje komunikace zapojených subjektů (škola, organizace, žák), probíhá zde příprava a kontrola písemných dokumentů, tvorba časového plánu a vytyčení cílů učení. Očkování Dne 1. ledna 2007 nabyla platnosti vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Očkování proti infekčním nemocem se dělí na: pravidelné očkování zvláštní očkování mimořádné očkování očkování při úrazech očkování provedené na žádost9 U žáků středních škol a fyzických osob připravovaných pro činnosti v zařízení sociálních služeb, které patří podle 16 odst 1. mezi pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B, se podle 9 provede zvláštní očkování proti virové hepatitidě B. Průkaz pracovníka v potravinářství Podle 19 odst. 2. a 20 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů účinného od , 9 ČESKO. Vyhláška č. 537 ze dne 25. listopadu 2006, o očkování proti infekčním nemocem In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 174, s Dostupná také z: page=0&fulltext=&nr=537~2f2006&part=&name=&rpp=15 18

20 Zdravotní průkaz (Průkaz pracovníka v potravinářství) a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví jsou povinni mít fyzické osoby přicházející: při pracovních činnostech ve stravovacích službách, při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu; do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy; při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku s vodou; při pracovních činnostech v ostatních činnostech podle odstavce 1 do přímého styku s kosmetickými prostředky, jejich ingrediencemi nebo tělem spotřebitele Zdravotní průkaz před zahájením činnosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovně lékařských služeb. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.10 Poučení žáka o základních povinnostech a pravidlech chování při vykonávání odborné praxe: 1. Odborná praxe je součástí vyučování a součástí přípravy na povolání. Je třeba se řídit školním řádem, etickým kodexem pracovníka v sociálních službách, principy ochrany bezpečnosti při práci a směrnicemi příslušné organizace. V organizaci pracuje žák na příslušném pracovišti pod vedením vedoucího praxe. 2. Žák je povinen: a) pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených, předem tyto pracovníky informovat o všech plánovaných a vykonávaných činnostech souvisejících s péčí o klienty, plnit kvalitně a hospodárně pracovní úkoly; b) plně využívat a dodržovat pracovní dobu, pracoviště opustit jen se souhlasem nadřízených; v případě, že se žák nemůže ze závažných důvodů dostavit na praxi, je povinen tuto okolnost telefonicky sdělit vedoucímu praxe a garantovi odborné praxe; c) dodržovat předpisy vztahující se k výkonu práce; d) změnu pracovní doby musí předem odsouhlasit vedoucí praxe a garant odborné praxe. 10 ČESKO. Zákon č. 258 ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 74, s Dostupný také z: 19

21 3. V rámci pravidel chování a jednání: a) klade důraz na kultivovanost projevu, chování a vystupování při jednání s klienty, rodinnými příslušníky a všemi pracovníky; b)klade důraz na etické aspekty, profesionální hodnoty, chrání práva klientů (etický kodex dané organizace); c) na pracovištích žák zejména nesmí: používat mobilní telefon k soukromým účelům, konzumovat stravu určenou klientům, přijímat od klientů peníze či dárky, podávat informace o klientech nepovolaným osobám, zneužívat jakýmkoli způsobem léky, tiskopisy, razítka či jiný materiál. 4. Žák při konání odborné praxe respektuje veškeré zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP ) a požární ochrany (dále jen PO ), zejména je povinen: a) účastnit se školení BOZP a PO zajišťující vzdělávací institucí; b) oznámit garantovi odborné praxe každou podstatnou změnu zdravotního stavu, která by mohla být příčinou vzniku úrazu nebo poškození zdraví (jako například astma, epilepsie, gravidita, náhlá nevolnost ap.); podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy; c) dodržovat všechny zásady a pravidla BOZP a PO, stanovené pracovní postupy, zákazy manipulace se zařízeními, které jí/jemu nebyly v rámci odborné praxe přiděleny, s jejichž obsluhou nebyl/a prokazatelně seznámen/a a na které je třeba zvláštní odborná způsobilost; d) dbát o své zdraví a vlastní bezpečnost včetně používání předepsaných osobních ochranných prostředků, jakož i zásad bezpečného chování v objektech a prostorách, ve kterých odborná praxe probíhá, a to i při všech dalších činnostech s praxí souvisejících; e) seznámit se s požárními poplachovými směrnicemi, požárními řády, umístěním ohlašoven požáru, únikovými cestami, s rozmístěním přenosných hasicích přístrojů včetně jejich použití a případně s dalšími hasebními prostředky daného zařízeních; f) dodržovat zákazy vstupu, kouření, používání otevřeného plamene, výstražná upozornění, popř. další bezpečnostní a požární značení, provozní a požární řády pracovišť, požární poplachové směrnice atd.; g) okamžitě ohlásit vedoucímu praxe všechny zjištěné nedostatky a závady, které by mohly být příčinou vzniku úrazu, poškození zdraví nebo požáru a další zjištěné nedostatky a závady v oblasti BOZP a PO, ohlásit/hasit vzniklý požár; h) v případě úrazu postupovat předepsaným způsobem (viz kap. školní úraz); i) dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek před zahájením a v době konání odborné praxe a při dalších činnostech s praxí souvisejících; pod vlivem 20

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Pravidla pro odbornou a prázdninovou praxi žáků

Pravidla pro odbornou a prázdninovou praxi žáků Pravidla pro odbornou a prázdninovou praxi žáků Školní rok 2014/2015 První soukromá hotelová škola, s.r.o. Pravidla pro odbornou praxi a prázdninovou praxi žáků Č.j.: Účinnost od: 1. září 2014 Spisový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více