Hudební historiografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hudební historiografie"

Transkript

1 Hudební historiografie Pozdní antika a evropský středověk bádání o hudbě mělo převážně spekulativní charakter a spadalo pod pojem musica (musica theorica, součást quadrivia; srv. jinde) o tom, že hudba může mít nějakou minulost a může podléhat nějakému historickému vývoji, se neuvažovalo dobové teoretické traktáty obsahovaly nanejvýše zmínky o původu hudby podle bible: hudba = výtvor a dar Boží mínila se přitom hlavně hudba vokální, hudba instrumentální byla v dobovém chápání druhořadá a méněcenná výchozí spis, podávající informace o hudbě antiky (= antického Řecka): BOETHIUS, Anicius Manlius Severinus Torquatus ( ): De institutione musica, 5 knih (viz též jinde) Počátky evropského hudebního dějepisectví 16. až 17. století a) pozdně renesanční a humanistické snažení s akcentovaným zájmem o řeckou antiku; větší roli hrály přitom výroky filozofů (PLATÓN, ARISTOTELES) než téměř neexistující nezapsané a tudíž prakticky neoživitelné antické hudební památky GALILEI, Vincenzo ( ): Dialogo della musica antica e della moderna, 1581, , nově 1934 b) úvahy více či méně zatížené pozůstatky středověkého (spekulativního) myšlení CALVISIUS, Seth ( , kantor u sv. Tomáše v Lipsku): De origine et progressu musices (= 2. díl spisu Exercitationes duae), Leipzig 1600; pokus o chronologický výklad; mnoho místa věnováno spekulacím o (božském) původu hudby, o vynálezcích hudby a jejích jednotlivých druhů apod. PRAETORIUS, Michael ( ): Syntagma musicum, 3 svazky, Leipzig , nově 1959 v 1. svazku též historická problematika; mj. zájem o světskou hudbu včetně hudby instrumentální, o různé společenské funkce a účely hudby, o hudební nástroje apod. PRINTZ, Wolfgang Caspar ( ): Historische Beschreibung der edelen Sing- und Klingkunst, Dresden 1690 soubor biografií vynálezců hudby v chronologickém sledu obsahuje též kapitolu Der Musik Endzweck und mancherley Gebrauch 18. století větší zájem o hudební minulost související s racionalistickými (osvícenskými) myšlenkovými proudy: 1

2 a) Francie BOURDELOT, Pierre ( ); BONNET-BOURDELOT, Pierre ( , synovec předešlého); BONNET-BOURDELOT, Jacques ( 1724, bratr předešlého, dokončil a vydal celou práci): Histoire de la musique et de ses effects, 1725, nově 1966 pojednává hlavně o počátcích hudby, o hudbě hebrejské, řecké, čínské atd., i o hudbě (románské) Evropy de BLAINVILLE, Charles Henri ( , violoncellista, skladatel, učitel hudby): Histoire génerale, critique et philologique de la musique, 1767 nové hledisko: hudba má svou historii, která je hodna pozornosti kritického rozumu čili vyzvednutí hudby mezi lidskými, ne již božskými výtvory b) Německo MARPURG, Friedrich Wilhelm ( ), hudební teoretik, kritik a skladatel, ve 40. letech 18. století pobýval v Paříži (kontakty s Voltairem, d Alembertem, Rameauem), od r v Berlíně, později ředitel pruské loterie a pruský dvorní rada: Historisch-kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik, , 5 svazků: soubor autorových novinových a čsp. článků, neboli pojednává o tehdejší soudobé hudbě; uvádí mj. též údaje o dobové hudbě v Čechách a o hudebnících českého původu c) Itálie MARTINI, Giambattista ( ), hudební teoretik, skladatel a pedagog v Bologni; psal latinsky a italsky: Storia della musica, , 3 svazky, nedokončeno, nově 1967 konzervativní učené pojetí: celý 1. svazek pojednává o hudební historii podle bible, 2. a 3. svazek o antice d) Anglie HAWKINS, John ( ): A General History of the Science and Practice of Music, 5 svazků, 1776, další vydání 1853,1875, 1963 BURNEY, Charles ( ): A General History of Music, 4 svazky, , nově 1935, Hawkins je původnější a badatelsky svědomitější; jako prvý opouští biblické legendy o původu hudby a začíná Řeckem; ve vývoji hudby rozeznává stádia vzestupu a úpadku: vrcholy hudebního vývoje jsou italský a anglický madrigal 17. století a G. F. Händel; soudobá instrumentální hudba 2. pol. 18. století znamená úpadek ( hluk bez harmonie ) Burney: vývoj (evropské) hudby přináší stálý vzestup a zdokonalování starší hudba je nedokonalá, vrchol dokonalosti a měřítko vší hudby představuje italská opera jeho doby 2

3 Začátek 19. století FORKEL, Johann Nikolaus ( ), varhaník a Musikdirektor na univerzitě v Göttingen Allgemeine Geschichte der Musik, 2 svazky, Leipzig , nově 1967 Forkel si jako prvý uvědomil některé zásadní potíže oboru, tj. na jedné straně postulát historické objektivity ( nestrannosti ) a proti němu sympatie estetického cítění, jež dává přednost hudbě jednoho stylového období před jinou pozastavuje se nad tím, jak cizí a vzdálená je současnému vkusu hudba řecká a středověká; hudba těchto minulých epoch je pro něj mrtvým jazykem oproti mínění jiných (nejmenovaných) autorů, že je mnoho druhů dokonalosti a že podle naší soudobé hudby nelze posuzovat cenu hudby jiných dob a jiných národů, usuzuje Forkel, že jedině novodobé uspořádání tónových veličin odpovídá všeobecným zásadám krásy a řádu: pro malířství, sochařství a poezii byly tyto klasické, věčně platné normy vytvořeny již v řecké antice, hudba se však ve svém vývoji opozdila [ ] spis je nedokončen; 2. svazek pojednávající o hudbě období středověku končí u roku 1550 FÉTIS, François-Joseph ( ), skladatel, interpret, teoretik, pedagog, organizátor, kritik, historik, od r ředitel Královské konzervatoře v Bruselu Biographie universelle des musiciens, 8 svazků, Brusel , 2 Paříž svazky dodatků , nově 1963 k tomuto spisu (= biografickému hudebnímu slovníku) patří rovněž Résumé philosophique à l histoire de la musique: Histoire génerale de la musique, , 8 svazků, z toho dokončeno pět výklad sahá do 15. století; snaží se o vskutku univerzální pohled na dějiny hudby; členění dle kontinentů a ras; až ve 4. svazku pojednána evropská křesťanská éra Fétisova koncepce dějin hudby: nikoliv pokrok, směřování vpřed k určitému vrcholu, ale stálé proměny; proto také může dle Fétise hudba minulých epoch přinášet i po staletích estetické uspokojení AMBROS, August Wilhelm ( ), nar. v Mýtě u Rokycan, synovec R. G. Kiesewettera (viz jinde), původně právník, studoval však i na malířské akademii v Praze a hudbu soukromě u ředitele pražské konzervatoře Fr. D. Webera; přednášel dějiny hudby na univerzitě v Praze (od r. 1869) a na konzervatoři ve Vídni (od r. 1872) Geschichte der Musik, 3 svazky, psány v Praze, vydány Breslau ; 4. svazek vydal z pozůstalosti G. Nottebohm, 5. svazek (= notové přílohy) též posmrtně základní koncepce Ambrosova výkladu je kulturně historická: byla formulována patrně pod dojmem dobových velkých prací kunsthistorických a kulturně historických; srv. zvláště BURCKHARDT, Jacob ( ) a jeho Kultur der Renaissance in Italien,

4 Ambros vychází z přesvědčení o příbuznosti jednotlivých uměleckých druhů a z představy o jednotném duchu doby, prostupujícím všechny umělecké druhy resp. kulturní výtvory příslušného období četné odkazy zvláště na paralely z výtvarných umění 1. svazek: počátky hudby + Čína, Indie, arabský svět (kompilace ze starší literatury) 2. svazek: středověký vícehlas do počátku 15. století 3. svazek: hudba období renesance v 2. a především ve 3. svazku se Ambros opírá o vlastní pramenné výzkumy z Prahy, Vídně, Mnichova a Itálie; francouzskou a anglickou problematiku pojednává převážně podle starší literatury Poslední třetina 19. století je ve znamení pozitivismu viz jinde hlavní zásady pozitivistické vědy: od spekulací (velkých filozofických koncepcí) k faktům; metodičnost a systematičnost výzkumu rozvoj institucionální základny bádání ustavení národních vědeckých institucí v historických disciplínách důraz na heuristiku, ediční činnost, bibliografii od souborných pojednání ke specializovaným úkolům, k detailnímu monografickému studiu důsledky pro hudební historiografii: pozvednutí její prestiže, uznání její vědeckosti, pozvednutí do centra hudebněvědného bádání osobnosti a díla: a) významné ediční počiny (viz též jinde) Publications of the Musical Antiquarian Society, London Trésor musical, Brusel Lira sacro-hispana, Madrid 1869nn. Publikationen älterer praktischer und theoretischer Musikwerke (= stol.), Berlin Leipzig Monumenta musicae sacrae in Polonia, Posen/Poznaň The Old English Edition, London Denkmäler deutscher Tonkunst (DDT), Leipzig , Denkmäler der Tonkunst in Österreich (DDT), Wien , Denkmäler der Tonkunst in Bayern (DdTB), Leipzig Augsburg Les Maîtres musiciens de la renaissance française, Paris L arte musicale in Italia, Milano národní edice nizozemská, dánská aj. souborná vydání děl J. S. Bacha a G. F. Händela, atd. 4

5 b) bibliografie a heuristika (viz též jinde) EITNER, Robert ( ) založil Gesellschaft für Musikforschung (1869); její časopis Monatshefte für Musikgeschichte vycházel v letech (nově 1962) jako první specializovaný hudebně historický časopis hlavní dílo: Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 10 sv předtím ještě: Verzeichnis neuer Ausgaben alter Musikwerke... bis zum Jahre 1800, 1871 další významné bibliografie z této doby: soupisy hudebních pramenů Britského muzea (A. Hughes-Hughes: Catalogue of Manuscript Music in the British Museum, 3 sv., London , ) Pařížské národní knihovny (J. Ecorcheville: Catalogue du fonds de musique ancienne de la Bibliothèque nationale, 8 sv., Paris, ; Washingtonské Kongresové knihovny (O. G. Th. Sonneck: Library of Congress. Music Division, Washington D.C. 1914, reprint 1969) ad. E. Vogel: Bibliographie der gedruckten weltlichen Vocalmusik Italiens aus den Jahren , Berlin 1892, [ ] c) syntetická pojednání o dějinách hudby největší badatelé tohoto období ( zakladatelé oboru ) sice těží z nejlepších stránek a vymožeností pozitivistické vědy, zároveň však překračují pozitivistické hranice a směřují opět k velkým syntézám RIEMANN, Hugo ( ) hudební historiografie je pro něj součástí systému hudební vědy (celá hudební věda je postavena na nový, moderní, vědecký základ; viz jinde) ústřední problém celé hudební historiografie = problém hodnocení hudebně historických zjevů, neboli vztah historického poznání a estetického hodnocení (viz též jinde) Riemann řeší tento problém příklonem k určitému souboru hodnotících měřítek a předpokladů, které jsou odvozeny z určité (prostorově i časově omezené) etapy vývoje hudby, které však jsou absolutizovány a prohlášeny (resp. považovány vskrytu) za nadčasově platné zatímco ve starším stádiu vývoje hudební historiografie (= v 18. století, viz výše) to byly většinou estetické a vkusové normy současnosti, jde nyní, na konci 19. století, o absolutizování norem (nedávné) minulosti, tj. hudby klasického období: norem, které platí pro melodiku, rytmiku, metrum (metrickou výstavbu), harmonii i hudební formu tato normativnost přitom zajišťuje vnitřní logiku Riemannova systému: 5

6 v oblasti hudební teorie dovršuje Riemann funkční harmonii a vytváří systém rytmiky a metriky zákonitosti hudebního utváření klasické hudby považuje za přirozené k tomu přistupuje akcentovaný nacionalismus éry čerstvě sjednoceného vilémovského Německa, který vede k nadřazování německé hudby: dějiny hudby 19. století jsou pro Riemanna dějinami hudby německé s přihlédnutím k hudbě některých jiných národů (...) stěžejní hudebně historická díla: Über das musikalische Hören, Leipzig 1873 Geschichte der Musiktheorie im IX. XIX. Jahrhundert, Leipzig 1918, (dnes již překonané, ale dosud jediné zpracování tématu z pera jediného autora) Geschichte der Musik seit Beethoven, Leipzig 1901 (obsahuje ony výše zmíněné negativní rysy; srv. též Dahlhaus, Grundlagen der Musikgeschichte, 1977) Handbuch der Musikgeschichte, 5 svazků, Leipzig , znovu základní znaky Riemannova hudebně historického výkladu: evropocentrismus přepis starší hudby (např. chorálu) v novodobém taktu a metru metrická interpretace/frázování podle vlastních zásad rytmiky a metriky funkční harmonie představa o historicky konstantní/neměnné povaze hudebního slyšení filologické studium pramenů poznávání staré hudby ve znějící podobě (Collegium musicum) vyzvednutí mannheimské školy (atd.) ADLER, Guido ( ) klade hudebně historický výzkum na spolehlivé metodologické základy ve svém výkladu dějin hudby/chápání hudební historiografie se snaží zredukovat podíl subjektivního faktoru: odstranit zmatek hodnotících soudů (subjektivní faktor v hudbě je v Adlerově pojetí předmětem hudební psychologie) hudební historiografie nezkoumá hudební krásno v hudebním umění, ale poznává vývojový proces hudby v dílech a tvůrcích; vycházejíc od jednotlivého díla má objasnit vazby, jimiž je spjato s minulostí i budoucností a které umožňují určit je jakožto produkt své doby, místa vzniku, určitého autora a příslušné školy; má vykázat vlivy, které se prosazují zvnitřku navenek, a má postihnout svébytnost každého uměleckého díla (= Methode der Musikgeschichte, 1919) ústřední kategorií hudební historiografie je pojem styl: otázky stylu jsou sublimátem všech teoretických a historických zkoumání a poznatků; styl je měřítkem, jímž má být vše v uměleckém díle měřeno a posuzováno (= Der Stil in der Musik, 1911) základní rysy Adlerova konceptu: zprostředkování mezi estetikou a historií, tj. zkoumáním jednotlivých izolovaných děl x zkoumáním vývojových souvislostí (= souvislostí vývoje stylu) 6

7 zkoumání různých vrstev hudební kultury: od vrcholných děl až po ústní tradici lidu (nebo naopak) styl epochy Handbuch der Musikgeschichte, Berlin 1924, , : psán v intencích Methode der Musikgeschichte, kolektivní dílo 47 spoluautorů z různých zemí oproti stejnojmennému spisu Riemannovu (viz výše) je výklad stručnější, ale má širší záběr: těžiště sice zůstává v evropské problematice, ale pole historiografického zkoumání se rozšiřuje o hudbu přírodních a orientálních kulturních národů (R. Lach) o židovský chrámový zpěv (Z. Idelssohn) o byzantskou chrámovou hudbu (E. Wellesz) o ruskou hudbu (O. Riesemann) (atd.) evropský vývoj je členěn do tří velkých kapitol, odpovídajících Adlerově stylové periodizaci dějin evropské hudby, a pojednán je po hudebních druzích závěrečná kapitola o moderní hudbě je pak rozdělena podle národních celků G. Adler byl mj. vynikající organizátor a editor posunul hudebně historické bádání zvláště ve smyslu celistvé koncepce na úroveň, po níž následovala opět jistá stagnace: soustředění úsilí na monografický výzkum, zatímco celková zpracování dějin hudby jsou víceméně eklektická a kompilativní KRETZSCHMAR, Hermann ( ) nar. v Olbernhau (Krušné hory), pocházel ze staré kantorské a varhanické rodiny, studoval na univerzitě v Lipsku hudební vědu, historii a klasickou filologii, vedle toho též na konzervatoři r promoval a stal se profesorem na lipské konzervatoři, 1877 Musikdirektor na univerzitě a pak ve městě Rostocku opět v Lipsku jako Musikdirektor a profesor dějin hudby, pak v Berlíně jako ordinarius na nově zřízené stolici hudby a ředitel Musikhochschule (kromě jiných funkcí a oficiálních vyznamenání) příznačný rys jeho činnosti: v kontextu novější německé hudební vědy nezvykle těsné spojení teorie a praxe ( popularizace ) Führer durch den Konzertsaal I. Sinfonie und Suite, 1887 II. Vokalmusik 1. Kirchliche Werke 2. Oratorien und weltliche Chorwerke, 1890 III. Kammermusik (= Hans Mersmann) Einführung in die Musikgeschichte, 1920 hlavní myšlenka = dějiny hudby pracují pro estetiku, tzn. hudebně historický výzkum slouží potřebám soudobé hudební praxe [...] 7

8 další kolektivní projekty: Handbuch der Musikwissenschaft, red. Ernst BÜCKEN, léta 20. století přináší volné řazení pojednání o jednotlivých hudebně historických epochách, hudebních druzích, skladatelích; jednotlivé svazky mají nestejnou úroveň; převládá přitom duchovědné pojetí: srv. k tomu Bückenovu stať Grundfragen der Musikgeschichte als Geisteswissenschaft z roku 1927 Zeitgeist styl epochy, který se manifestuje souhlasně (analogicky) ve všech uměleckých druzích; srv. i názvy jednotlivých svazků, jejich obrazový doprovod atd. nicméně jednotlivé svazky nemají stejnou úroveň a vykazují metodický eklekticismus; duchovědný přístup se v nich mísí s kulturně historickým pojetím, adlerovská stylová metoda s psychologismem atp. Mittelalter und Renaissance: Heinrich BESSELER Barock: Robert HAAS Rokoko und Klassik: Ernst BÜCKEN 19. Jh. bis zur Moderne: Ernst BÜCKEN Moderne Musik: Hans MERSMANN Instrumentenkunde: Wilhelm HEINITZ Außereuropäische Musik: Robert LACHMANN Antike Musik: Curt SACHS Altslawische Musik: Peter PANOFF Aufführungspraxis: Robert HAAS Katholische Kirchenmusik: Otto URSPRUNG Evangelische Kirchenmusik: Friedrich BLUME k tomu monografie o skladatelích: J. S. Bach a G. F. Händel Haydn, Mozart a Beethoven Schubert a Weber Bruckner, Wagner, Verdi R. Strauss, M. Reger ad. The Oxford History of Music: rovněž kolektivní pojednání 1. vydání , 6 sv., red. Sir Henry HADOW sv. 1 2, tj. středověk a renesance (až do r. 1600) napsal 1 autor (H. E. Wooldridge) sv. 3 6 napsali čtyři autoři (= každý jeden) 2. vydání , 7 sv., větší počet autorů 3. vydání = The New Oxford History of Music, 1954nn.: I Ancient & Oriental Music, 1957, 1960, 1975, přeprac II Early Medieval Music up to 1300, 1954, 1955, 1961, nově 1990 III Ars Nova and the Renaissance , 1960 IV The Age of Humanism ,

9 V Opera and Church Music , 1975 VI Concert Music , 1986 VII The Age of Enlightement , 1973 VIII The Age of Beethoven , poprvé 1982 IX Romanticism , poprvé 1990 X The Modern Age , série Nortonova nakladatelství (Norton Music History Series stará), 1940nn.: plánováno 7 svazků o jednotlivých hudebně historických epochách, svazek 5 o období klasicismu nevyšel (nebyl napsán) Curt SACHS: The Rise of Music in the Ancient World, 1943 Gustav REESE: Music in the Middle Ages, 1941 TÝŽ: Music in the Renaissance, 1954 Manfred BUKOFZER: Music in the Baroque Era, 1947, slovenský překlad 1986 Alfred EINSTEIN: Music in the Romantic Era, 1947; svazek přeložen do němčiny, francouzštiny, polštiny, slovenštiny William W. AUSTIN: Music in the 20th Century, 1966 Neues Handbuch der Musikwissenschaft, red. Carl DAHLHAUS, 1980nn.: neomezuje se pouze na dějiny evropské hudby, ale zahrnuje i svazky věnované mimoevropské hudbě, lidové hudbě, systematické hudební vědě ad. k tomu srv. Carl DAHLHAUS: Grundlagen der Musikgeschichte, Köln ) Altertum: Albrecht RIETHMÜLLER, Frieder ZAMINER 2) Mittelalter: Hartmut MÖLLER, Rudolf STEPHAN 3) Jh., 2 sv.: Ludwig FINSCHER 4) 17. Jh.: Werner BRAUN 5) 18. Jh.: Carl DAHLHAUS a kol. 6) 19. Jh.: Carl DAHLHAUS, 1980, , angl ) 20. Jh.: Hermann DANUSER 8) 9) Außereuropäische Musik: Hans OESCH 10) Systematische Musikwissenschaft: C. DAHLHAUS, Helga de la MOTTE-HABER 11) Musikalische Interpretation: H. DANUSER, C. DAHLHAUS (ed.) 12) Volks- und Popularmusik in Europa: Doris STOCKMANN 13) Register série Große Komponisten und ihre Zeit doplněk k NHMW: Johann Sebastian Bach Arno FORCHERT Ludwig van Beethoven Carl DAHLHAUS Hector Berlioz Wolfgang DÖMLING Johannes Brahms Christian Martin SCHMIDT Claude Debussy Theo HIRSBRUNNER Georg Friedrich Händel Silke LEOPOLD Joseph Haydn Ludwig FINSCHER Franz Liszt Wolfgang DÖMLING Gustav Mahler Hermann DANUSER 9

10 Felix Mendelssohn Wulf KONOLD Claudio Monteverdi Silke LEOPOLD Wolfgang Amadeus Mozart Wolfgang RUF Giacomo Puccini Jürgen MAEHDER Max Reger Rainer CADENBACH Arnold Schönberg A. L. RINGER Franz Schubert Peter GÜLKE Robert Schumann Arnfried EDLER Richard Strauss Reinhold GERLACH Igor Stravinskij (Paris) Theo HIRSBRUNNER Igor Stravinskij (obecně) Volker SCHERLIESS Giuseppe Verdi Karl Leo GERHARTZ Richard Wagner Wulf KONOLD Anton Webern Reinhold GERLACH Heinrich BESSELER Max SCHNEIDER (ed.): Musikgeschichte in Bildern, Leipzig 1965nn. I. Musikethnologie II. Musik des Altertums III. Musik des Mittelalters und der Renaissance, zde mj. Bruno STÄBLEIN: Schriftbild der einstimmigen Musik 1 2; Heinrich BESSELER Peter GÜLKE: Schriftbild der mehrstimmigen Musik IV. Musik der Neuzeit práce jednoho autora: Jacques COMBARIEU: Histoire de la musique : des origins au début du XXe siècle, 3 sv. Paris Gracian ČERNUŠÁK: Dějepis hudby, sv. 1 2, Brno , Paul Henry LÁNG: Music in Western Civilization, 1941, něm. 1947; podtitul: kronika účasti hudby na vytváření západní civilizace ; pracuje opět s původně hegelovským pojmem ducha doby Jacques HANDSCHIN: Musikgeschichte im Überblick, 1948 drží se striktně hudební problematiky; odmítá představu pokroku, zlepšování hudby v průběhu jejího hudebně historického vývoje; období středověku věnuje větší prostor než 19. století Karl Heinrich WÖRNER: Geschichte der Musik, 1955 a četná další vydání příručka pro studující hudební vědy Donald J. GROUT: A History of Western Music, 1960, ; dtto Claude PALISCA (ed.): Norton Anthology of Western Music, 2 sv., 1980: notová antologie ke knize D. J. Grouta 10

11 Ulrich MICHELS: dtv-atlas zur Musik, 2 sv. München-Kassel 1977, četná další vydání a četné překlady česká verze: Encyklopedický atlas hudby, Praha 2000 Gerald ABRAHAM: The Concise Oxford History of Music, Oxford University Press 1985 slovenský překlad: Stručné dejiny hudby, Bratislava 2003 Hans Heinrich EGGEBRECHT: Musik im Abendland. Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München-Zürich 1991 d) monografické studium tj. výklad určitého hudebně historického problému, hudebně historického období, vývoje jednotlivých hudebních druhů apod. vzniká z potřeby dělby práce (neboli specializace) na poli hudebně historického bádání prvé práce tohoto typu se objevují ojediněle již v 18. století GERBERT, Martin ( ) opat benediktinského kláštera sv. Blažeje (St. Blasien) edice Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, 3 svazky, St. Blasien 1784 (srv. dále) pojednání De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus, 1779, nově 1968 polemika proti dobové chrámové praxi, plné světských prvků de ARTEAGA, Esteban ( ) původem Španěl, z podnětu Padre Martiniho (viz) zpracoval Rivoluzioni del teatro musicale italiano, dalla sua origine fino al presente, 2 svazky, Bologna , 2 Venezia 1785, německý překlad J. N. Forkel, 1789 pojednává hlavně o vztahu poezie a hudby v opeře a o dobových francouzskoitalských žurnalistických a estetických polemikách práce zaměřena na současnost, o 17. století píše jen málo v 19. století se monografické studium týkalo hlavně staré hudby (středověk, chrámová hudba, chorál) ne bez souvislosti s vlnou historismu a snah o obrodu chrámové hudby Německo a Rakousko: THIBAUT, Anton Friedrich Justus ( ) Über die Reinheit der Tonkunst, Heidelberg 1825, , , anglicky 1877 ideál chrámové hudby spatřuje v hudbě G. P. da Palestiny 11

12 KIESEWETTER, Rafael Georg ( ) nar. v Holešově na Moravě, strýc A. W. Ambrose (viz); psal zejména studie o notaci a o interpretační praxi staré hudby stěžejní pojednání: Die Verdienste der Niederländer um die Tonkunst, Amsterodam 1828 vítězná práce v soutěži, vypsané Královským nizozemským institutem věd; pro evropskou muzikologii objevila tzv. nizozemské skladatelské školy Francie a Belgie: de COUSSEMAKER, Edmond ( ) v kompozici žák A. Rejchy edice Scriptorum de musica medii aevi nova series, Paris ; pokračování edice Gerbertovy (viz výše) Drames liturgiques du moyen age, Paris 1860 Œuvres complètes du trouvère Adam de la Halle (poésie et musique), Paris 1872 Histoire de l harmonie au moyen âge, Paris 1852 prvé monografické pojednání o středověké hudbě kromě chorálu GEVAERT, François August ( ) Belgičan, Fétisův nástupce ve funkci ředitele bruselské konzervatoře; jeho učebnice instrumentace byla přeložena do němčiny, angličtiny, ruštiny aj. Histoire et théorie de la musique de l antiquité, 2 svazky, Ghent ; dějiny hudby v kontextu kulturní historie Les origins du chant liturgique de l église latine, Ghent 1890, něm. překlad Hugo Riemann 1891 La Mélopée antique dans le chant de l Eglise latine, Ghent ; proti předchozím názorům prokazuje tradici latinského chorálu již před papežem Gregorem I. Velikým výzkum (gregoriánského) chorálu: poprvé institucionálně zakotven na církevní (klášterní) půdě benediktini ze Solesmes: v letech realizoval opat Dom P. GUÉRANGER ideu obnovy klášterního života podle středověkých vzorů (NB: historismus, restaurace; viz výše) včetně pokusu o obnovu autentické chorální tradice, nezkreslené mladšími reformami Dom Joseph POTHIER ( ) Les mélodies grégoriennes, d après la tradition, Solesmes 1881, 3 Tournai 1890, německy 1881, italsky 1890 edice pramenů (Dom Joseph Pothier, Dom André Mocquereau ad.): Liber Gradualis...juxta antiquorum codicum...fidem restitutus in usum congregationis Benedictinae Galliarum, Solesmes 1895 po delších diskusích a kontroverzích kdy se mj. objevila konkurenční verze vydaná v Regensburgu dle zcela odlišných zásad i pramenů se stal podle instrukce papeže Pia X. Motu proprio z roku 1903 základem pro tzv. Editio Vaticana Liber antiphonarius pro vesperis et completorio, Solesmes 1891 Liber usualis missae et officii, Solesmes

13 PALÉOGRAPHIE MUSICALE Solesmes-Tournai 1889nn., 19 svazků ve dvou řadách faksimilované přetisky hlavních chorálních rukopisů dle liturgie gregoriánské, ambrosiánské, mozarabské a galikánské biografie: téměř ve stejné době resp. o málo později se potkáváme s jiným výrazným odvětvím monografického studia hudební minulosti (dějin hudby), s biografistikou (neboli s biografiemi slavných představitelů hudebního umění), patřící potom nadlouho k velmi rozšířeným oblastem bádání i k velmi populárnímu typu hudebně historického pojednání tak jako hudebně historický výzkum (resp. odborný zájem o hudební minulost) je ve svém celku podnícen a podmíněn historismem jenž je určitým typem společenského vědomí či ideologie, tak v případě biografistiky hraje roli kult originálního génia, uctívání velkých osobností, výklad dějin jakožto Heroengeschichte, nastupující již v 18. století a typický pro století devatenácté v hudbě pak přistupuje představa tvorby jakožto bezprostředního výrazu či odrazu skladatelovy (privátní) existence: hudební díla jsou chápána jakožto úryvky znějící biografie, jejich pochopení není možné bez poznání individuálních osudů tvůrce; v žádném jiném druhu umění se toto pojetí tak silně neprosadilo průkopnické dílo: FORKEL, Johann Nikolaus (viz výše) Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Leipzig 1802 J. S. Bach představoval pro Forkela jak známo vrchol veškerého hudebního vývoje též R.G. KIESEWETTER (srv. výše) člení svoji práci Geschichte der europäischabendländischen oder unserer heutigen Musik. Darstellung ihres Ursprunges, ihres Wachsthumes und ihrer stufenweiser Entwicklung, Leipzig 1834, , angl podle významných osobností, které v daném historickém období (století) působily další významné biografie z tohoto období: BAINI, Giuseppe ( ) římský duchovní, skladatel a hudební spisovatel, synovec skladatele Lorenzo Bainiho Memorie storio-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Roma 1828, něm. zkráceně Breslau 1832 čerpá z jinak nepřístupných vatikánských archivních fondů von WINTERFELD, Karl ( Berlin) J. P. von Palestrina, seine Werke und deren Bedeutung für die Tonkunst, Breslau 1828 Johannes Gabrieli und sein Zeitalter, 2 svazky + 1 svazek hudebních příkladů, Breslau 1834 JAHN, Otto ( ) Wolfgang Amadeus Mozart, 4 sv. Leipzig , a další vydání 13

14 4 přeprac. Hermann Abert, Leipzig , znovu standardní biografie typu život a dílo : vylíčení životních osudů skladatele a rysů jeho osobnosti, výčet děl a jejich charakteristika, zařazení do dobového vývoje, historický a sociální kontext CHRYSANDER, Friedrich ( ) Georg Friedrich Händel, 3 sv. Leipzig , znovu 1919, 1966; nedokonč., sahá k roku 1740 podmínkou pro napsání umělecké biografie je znalost díla příslušného skladatele, proto dal Chrysander nakonec přednost přípravě a uskutečnění souborného vydání díla G. F. Händela (viz jinde) SPITTA, Philipp ( ) Johann Sebastian Bach, 2 sv., Leipzig 1872, 1880, vedle životopisu podrobná analýza tvorby i rozsáhlá dokumentace J. S. Bach jako vrchol německého hudebního vývoje (jeho jediným důstojným předchůdcem je Heinrich Schütz kterého pro dějiny německé hudby objevil Winterfeld v rámci své práce o G. Gabrielim viz), jako ztělesněný hudební génius německého národa a nejmocnější hrdina německé reformace a jako jednoznačně náboženský skladatel POHL, Carl Ferdinand ( ) Joseph Haydn, 1. díl (= 2 sv.), Leipzig 1878, 1882 THAYER, Alexander W. ( ) Ludwig van Beethoven, v původní anglické verzi pouze životopis německý překlad a revize Hermann Deiters, (sv. 1 3), a Hugo Riemann, (sv. 4 5) KALBECK, Max ( ) Johannes Brahms, 4 sv., Berlin , , nově 1976 monumentální biografie z pera současníka, založená zčásti na autorových vzpomínkách a na ústních sděleních skladatele [ ] v současnosti patří biografie skladatelů spíše do sféry popularizace a beletrie vědecký nárok splňuje typ tzv. dokumentární biografie: DEUTSCH, Otto Erich ( ) Franz Schubert. Die Dokumente seines Lebens und Schaffens II/1: Die Dokumente seines Lebens, München 1914, 2 rozš II/2: Die Erinnerungen seiner Freunde, Leipzig 1957, , angl III: Sein Leben in Bildern, München 1913 anglické rozšířené vydání: Schubert. A Documentary Biography, New York London 1947, reprint 1977 Mozart. Die Dokumente seines Lebens (= doplněk k Neue Mozart-Ausgabe viz jinde), Kassel , angl. 1965, , dodatky

15 [ ] dějiny hudebních druhů, žánrů, forem Hermann KRETZSCHMAR (ed.): Kleine Handbücher der Musikgeschichte nach Gattungen, 14 sv., Leipzig Arnold SCHERING: Geschichte des Instrumentalkonzerts, 1905, , Geschichte des Oratoriums, 1911 Hugo Leichtentritt: Geschichte der Motette, 1908 Hermann KRETZSCHMAR: Geschichte des neuen deutschen Liedes (1. Von Albert bis Zelter), 1911, Geschichte der Oper, 1919 (rusky 1925) Einführung in die Musikgeschichte, 1920 (srv. výše) Eugen SCHMITZ: Geschichte der Kantate und des geistlichen Konzertes (1. Geschichte der weltlichen Solokantate), 1914, Johannes WOLF: Handbuch der Notationskunde, , Hugo BOTSTIBER: Geschichte der Ouverture und der freien Orchesterformen, 1913 Georg SCHÜNEMANN: Geschichte des Dirigierens, 1913, Peter WAGNER: Geschichte der Messe (1. bis 1600), 1913, Curt SACHS: Handbuch der Musikinstrumentenkunde, 1920, Karl NEF: Geschichte der Symphonie und der Suite für Orchester, 1921 Adolf ABER: Handbuch der Musikliteratur, 1922 neboli: v tomto projektu nešlo jenom o příručky k dějinám hudebních druhů, ale i o další problémové okruhy úroveň svazků byla nevyrovnaná; některé z titulů byly vědecky přínosné a objevné, o čemž svědčí reedice problémy vyvstaly tam, kde šlo o dějiny instrumentálních druhů, střižené podle školské Formenlehre, spatřující vrchol dokonalosti v klasické sonátové formě NB: srv. dobové modely dějin hudby také s vrcholem v klasicismu další problém: pod vlivem tradiční nauky o formách (která je teorií instrumentální hudby) zůstávala u vokálních žánrů silně zanedbána problematika textu (resp. vztahu textu a hudby) další práce podobného typu: Otto KLAUWELL: Geschichte der Programmusik, Leipzig 1910 Walter GEORGII: Klaviermusik, 3 přeprac. Zürich 1956 Donald J. GROUT: A Short History of Opera, New York 1947, Ernst Hermann MEYER: English Chamber Music, London 1946, , něm. Leipzig 1958 (= marxistická práce) Alfred EINSTEIN: The Italian Madrigal, 3 sv. Princeton 1949, William S. NEWMAN: A History of the Sonata Idea, 3 sv. Chapel Hill The Sonata in the Baroque Era The Sonata in the Classic Era The Sonata since Beethoven Barry S. BROOK: La symphonie française dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 3 sv. Paris

16 Warren KIRKENDALE: Fuge und Fugato in der Kammermusik des Rokoko und der Klassik, Tutzing 1966, angl Sieghardt DÖHRING: Formgeschichte der Opernarie vom Ausgang des 18. bis zur Mitte des 19. Jhs., Marburg 1969 Hans ENGEL: Das Instrumentalkonzert, 2 sv., Wiesbaden Willy APEL: The History of Keyboard Music to 1700, Bloomington London 1972 Ludwig FINSCHER: Studien zur Geschichte des Streichquartetts I, Kassel 1974 Andreas BALLSTAEDT Tobias WIDMAIER: Salonmusik, Wiesbaden Stuttgart 1989 Anselm GERHARD: Die Verstädterung der Oper. Paris und das Musiktheater des 19. Jahrhunderts, Stuttgart Weimar 1992 národní hudební dějiny, dějiny podle epoch (srv. též výše) Gustav SCHILLING (1803 Hannover 1881 USA) Geschichte der heutigen oder modernen Musik, Karlsruhe 1841 Adolf Bernhard MARX (srv. výše) Die Musik des 19. Jahrhunderts und ihre Pflege, Leipzig 1855 Franz BRENDEL ( ) Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich, Leipzig 1852 (a četná další vydání) Hugo RIEMANN: Geschichte der Musik seit Beethoven, Leipzig 1901 Georg KNEPLER: Musikgeschichte des XIX. Jahrhunderts, 2 sv., Berlin 1961 Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Regensburg 1965nn. Rudolf FLOTZINGER Gernot GRUBER (ed.): Musikgeschichte Österreichs, 2 sv., Graz Wien Köln Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku: Richard RYBARIČ: I. Stredovek, renesancia, barok, Bratislava 1984 Darina MÚDRA: II. Klasicizmus, Bratislava 1993 dějiny hudebních stylů, institucí apod. Thrasybulos GEORGIADES: Musik und Sprache. Das Werden der abendländischen Musik dargestellt an der Vertonung der Messe, Berlin 1954 Walter WIORA: Europäische Volksmusik und abendländische Tonkunst, Kassel 1957 Walter SALMEN: Der fahrende Musiker im europäischen Mittelalter, Kassel 1960 Stefania ŁOBACZEWSKA: Style muzyczne, 2 sv., Kraków Richard L. CROCKER: A History of Musical Style, New York 1966, Hans Heinrich EGGEBRECHT (ed.): Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, Wiesbaden 1965nn. Peter GÜLKE: Mönche, Bürger, Minnesänger. Musik in der Gesellschaft des europäischen Mittelalters, Leipzig 1975 Freia HOFFMANN: Instrument und Körper. Die musizierende Frau in der bürgerlichen Kultur, Frankfurt a.m. Leipzig

17 česká hudba a) souborná pojednání: Johann RITTERSBERG: Die Tonkunst in Böhmen von den ältesten bis auf die gegenwärtigen Zeiten, in: Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, 1824/1825 Josef Leopold ZVONAŘ [Zř]: Dějiny české hudby, in: Riegrův slovník naučný, 2. díl, Praha 1862, s Christian d ELVERT: Geschichte der Musik in Mähren un Österreichischen Schlesien mit Rücksicht auf die allgemeine böhmische und österreichische Geschichte, Brünn 1873 Josef SRB-DEBRNOV: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě, Praha 1891 Otakar HOSTINSKÝ: Hudba v Čechách. Nástin dějepisný, Praha 1900 Zdeněk NEJEDLÝ: Dějiny české hudby, Praha 1903 Richard BATKA: Musik in Böhmen, Berlin 1906 Jaromír BORECKÝ: Stručný přehled dějin české hudby. Dodatek k Riemannovu Katechismu dějin hudby, Praha 1906, 2 opraveno a rozšířeno 1928 Jan BRANBERGER: Stručné dějiny československé hudby od nejstarších do nejnovějších dob, Praha 1933 Hudba v Československu, in: Československá vlastivěda, sv. 8, Umění, Praha 1935, s Jan RACEK: Česká hudba od nejstarších dob do počátku 19. století, Praha Brno 1949, Richard QUOIKA: Die Musik der Deutschen in Böhmen und Mähren, Berlin 1956 Igor BELZA: Istorija češskoj muzykalnoj kultury, Moskva 1959 Karl Michael KOMMA: Das böhmische Musikantentum, Kassel 1960 Robert SMETANA (ed.): Československá vlastivěda, díl IX, Umění, sv. 3, Hudba, Praha 1971 Tomislav VOLEK Stanislav JAREŠ: Dějiny české hudby v obrazech. Od nejstarších památek do vybudování Národního divadla, Praha 1977 Vladimír LÉBL a kol.: Hudba v českých dějinách, Praha 1983, b) jednotlivé epochy a hudební druhy: Christian d ELVERT: Geschichte des Theaters in Mähren und Österr.-Schlesien, Brünn 1873 Oscar TEUBER: Geschichte des Prager Theaters: von den Anfängen bis auf die neueste Zeit, 3 sv. Praha Karel KONRÁD: Dějiny posvátného zpěvu staročeského od 15. věku do zrušení literátských bratrstev, Praha 1893 Zdeněk NEJEDLÝ: Dějiny zpěvu předhusitského, Praha 1904 (= Dějiny husitského zpěvu I, Praha 1954) Počátky husitského zpěvu, Praha 1907 (= Dějiny husitského zpěvu II III, Praha ) Dějiny husitského zpěvu za válek husitských, Praha 1913 (= Dějiny husitského zpěvu IV VI), Praha Česká moderní zpěvohra po Smetanovi, Praha 1911 Opera Národního divadla do roku 1900, Praha 1935 Opera Národního divadla od roku 1900 do převratu, Praha 1936 Rudolf Freiherr von PROCHÁZKA: Das romantische Musik-Prag. Charakterbilder, Saaz (= Žatec) 1914 Der Kammermusikverein in Prag, Praha

18 Vladimír BALTHASAR: Hudba v Československé republice, Praha 1919 Vladimír HELFERT: Hudební barok na českých zámcích, Praha 1916 Hudba na jaroměřickém zámku, Praha 1924 Česká moderní hudba. Studie o české hudební tvořivosti, Olomouc 1936, 2 Praha 1970 Emil AXMAN: Morava v české hudbě 19. století, Praha 1920 Richard VESELÝ: Dějiny české filharmonie v letech , Praha 1935 Otakar KAMPER: Hudební Praha 18. věku, Praha 1936 Dobroslav OREL: Hudební prvky svatováclavské, in: Svatováclavský sborník II 3, Praha 1937 Josef BARTOŠ: Prozatímní divadlo a jeho opera, Praha 1938 Jan RACEK: Italská monodie z doby raného baroku v Čechách, Olomouc 1945 Bedřich VÁCLAVEK Robert SMETANA: O české písni lidové a zlidovělé, Praha 1950 Václav HOLZKNECHT: Hudební skupina Mánesa, Praha 1968 Jaroslav SMOLKA: Česká kantáta a oratorium, Praha 1970 Kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury, I , II , Praha 1972 a1981 Jan KAPUSTA: Dechové kapely, pochod a František Kmoch, Praha 1974 Josef BEK: Avantgarda. Ke genezi socialistického realismu v české hudbě, Praha 1984 John TYRRELL: Czech Opera, Cambridge 1988, česky Brno Jaromír HAVLÍK: Česká symfonie , Praha 1989 František ČERNÝ (ed.): Divadlo v Kotcích, Praha 1992 c) monografie o skladatelích (viz též: tematické katalogy) Jan RACEK: Kryštof Harant z Polžic a jeho doba, 3 sv., Brno Otakar KAMPER: F. X. Brixy. K dějinám českého baroka hudebního, Praha 1926 Vladimír HELFERT: Jiří Benda I II, Brno Rudolf PEČMAN: Josef Mysliveček, Praha 1981 Jiří BERKOVEC: Jakub Jan Ryba, Jinočany 1995 Rudolf MÜLLER: Josef Proksch. Biographisches Denkmal aus dessen Nachlasspapieren errichtet, Reichenberg (= Liberec) 1874 Ernst RYCHNOVSKY: Johann Friedrich Kittl. Ein Beitrag zur Musikgeschichte Prags, 2 sv. Praha 1904 Josef PLAVEC: František Škroup, Praha 1941 Vladimír HORÁK: František Pivoda, Brno b.r. [1970] Bedřich Smetana: Bronislav WELLEK: Friedrich Smetana, Praha 1895, František V. KREJČÍ: Bedřich Smetana, Praha 1900 Otakar HOSTINSKÝ: Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu, Praha 1901 (= soubor statí) W[illiam] RITTER: Smetana (= Les maîtres de la musique), Paris 1905 Arnošt KRAUS: Bedřich Smetana v Göteborgu (=Věstník České královské akademie nauk XV), Praha 1905, Zdeněk NEJEDLÝ: Zpěvohry Smetanovy, Praha 1908 Smetaniana, Praha 1922 (= soubor statí) Bedřich Smetana (= Zlatoroh), Praha 1924 Bedřich Smetana, 4 sv., Praha , 2 7 sv., Praha (nedokonč.) 18

19 Karel HOFFMEISTER: Bedřich Smetana (= Sbírka illustrovaných monografií), Praha 1915 Vladimír HELFERT: Smetanovské kapitoly, Praha 1917, Tvůrčí rozvoj Bedřicha Smetany, Praha 1924, Ernst RYCHNOVSKY: Smetana, Stuttgart Berlin 1924 Otakar ZICH: Symfonické básně Smetanovy, Praha 1924 Mirko OČADLÍK: Libuše. Vznik Smetanovy zpěvohry, Praha 1939 Helmut BOESE: Zwei Urmusikanten. Smetana-Dvořák, Stuttgart 1955 Brian LARGE: Smetana, London 1970 John CLAPHAM: Smetana, London 1972 Dílo a život Bedřicha Smetany, kolektivní monografie : 1) Karel JANEČEK: Smetanova komorní hudba. Kompoziční výklad, Praha ) Jaroslav SMOLKA: Smetanova vokální tvorba, Praha ) Jaroslav JIRÁNEK: Smetanova operní tvorba I (Od Braniborů v Čechách k Libuši), Praha ) Jaroslav JIRÁNEK: Smetanova operní tvorba II (Od dvou vdov k Viole), Praha ) Jaroslav SMOLKA: Smetanova symfonická tvorba, Praha 1984 Hana SÉQUARDTOVÁ: Konstanty a proměny ve Smetanově tvorbě, Praha 1978 Bedřich Smetana (= Hudební profily), Praha 1988, něm Milan KUNA (ed.): Sto let odkazu Bedřicha Smetany. Příspěvky a studie z konference hudebně vědecké oblasti Svazu českých skladatelů a koncertních umělců v Praze, Praha 1985 Olga MOJŽÍŠOVÁ Marta OTTLOVÁ (ed.): Bedřich Smetana Report on the International Musicological Conference Praha 24th-26th May 1994, Praha 1995 Antonín Dvořák: Antonín Dvořák. Sborník statí o jeho díle a životě, Praha 1912 Josef BARTOŠ: Antonín Dvořák. Kritická studie, Praha 1913 (= produkt bojů o Dvořáka, psáno z protidvořákovského stanoviska) Otakar ŠOUREK: Život a dílo Antonína Dvořáka, sv. 1 2, Praha , , , sv. 3 4, Praha , Jan Miroslav KVĚT: Mládí Antonína Dvořáka, Praha 1941, Viktor FISCHL (ed.): Antonín Dvořák. His Achievement, London 1943, reprint 1970 Hans KULL: Dvořáks Kammermusik, Bern 1948 Helmut BOESE: Zwei Urmusikanten (viz výše) Antonín SYCHRA: Estetika Dvořákovy symfonické tvorby, Praha 1959, něm. Leipzig 1973 Jarmil BURGHAUSER: Antonín Dvořák, Praha 1966 Rudolf PEČMAN (ed.): Dvořák, Janáček and Their Time. Colloquium Brno 1984, Brno 1985 John CLAPHAM: Antonín Dvořák. Musician and Craftsman, London 1966 Dvořák, London 1979 Valerija JEGOROVA: Simfonii Dvoržaka, Moskva

20 Markéta HALLOVÁ Zuzana PETRÁŠKOVÁ Jarmila TAUEROVÁ (ed.): Musical Dramatic Works by Antonín Dvořák. Papers from an International Musicological Conference Prague May 1983, Praha 1989 Jarmila GABRIELOVÁ: Rané tvůrčí období Antonína Dvořáka, Praha 1991 Hartmut SCHICK: Studien zu Dvořáks Streichquartetten, Laaber 1990 Klaus DÖGE: Dvořák. Leben-Werke-Dokumente, Mainz-München 1991 Michael BECKERMAN (ed.): Dvořák and His World, Princeton 1993 John C. TIBBETS (ed.): Dvořák in America , Portland 1993 Daniela PHILIPPI: Antonín Dvořák: Die Geisterbraut / Svatební košile op. 69 Die heilige Ludmilla / Svatá Ludmila op. 71. Studien zur großen Vokalform im 19 Jahrhundert, Tutzing 1993 Jitka BRABCOVÁ Jarmil BURGHAUSER (ed.): Antonín Dvořák dramatik / Antonín Dvořák the Dramatist, Praha Pelhřimov 1994 Klaus DÖGE Peter JOST (ed.): Dvořák-Studien, Mainz 1994 Marta OTTLOVÁ Milan POSPÍŠIL (ed.): Antonín Dvořák Report of the International Musicological Congress Dobříš 17th 20th September 1991, Praha 1994 David BEVERIDGE (ed.): Rethinking Dvořák. Views from Five Countries, Oxford New York 1996 Zdeněk Fibich: C. L. RICHTER (= Anežka Schulzová): Zdenko Fibich, Praha 1900 Zdeněk NEJEDLÝ: Zdeněk Fibich, zakladatel scénického melodramu, Praha 1901 Zdeňka Fibicha milostný deník, Praha 1925 Vladimír KNITTL: Zdeněk Fibich, Praha 1910, Josef BARTOŠ: Zdeněk Fibich (= Zlatoroh), Praha 1914 Mirko OČADLÍK: Život a dílo Zdeňka Fibicha, Praha 1950 Artuš REKTORYS (ed.): Zdeněk Fibich. Sborník dokumentů a studií, 2 sv. Praha Jaroslav JIRÁNEK: Zdeněk Fibich, Praha 1963 Vladimír HUDEC: Fibichovo skladatelské mládí, Praha 1966 Zdeněk Fibich, Praha 1971 Leoš Janáček: Max BROD: Leoš Janáček. Život a dílo (přel. Alfred Fuchs), Praha 1924, něm. Wien 1925 Adolf VESELÝ: Leoš Janáček. Pohled do života i díla, Praha 1924 Vladimír HELFERT: Leoš Janáček. Obraz životního a uměleckého boje I. V poutech tradice, Brno 1939 Janáčkův sborník. K stému výročí narození L. Janáčka 1854 až 1954 (= Musikologie sv. 3), Praha 1955 Jaroslav VOGEL: Leoš Janáček. Leben und Werk, Praha-Kassel 1958, česky Praha 1963 Jaroslav ŠEDA: Leoš Janáček, Praha 1961 Leoš Janáček a soudobá hudba. Mezinárodní hudebně vědecký kongres Brno 1958, Praha 1963 Jan RACEK: Leoš Janáček. Člověk a umělec, Brno

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 2.1. Přehled dějin evropské hudby

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 2.1. Přehled dějin evropské hudby KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 1. Obecná charakteristika První studijní blok je uzavřen komisionální komplexní zkouškou (KZk), jejímž cílem je ověřit předpoklady studenta pro další studium muzikologie.

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

Friedrich Kuhlau (1786-1832).

Friedrich Kuhlau (1786-1832). R e š e r š e (Bibliografická jednorázová rešerše) Friedrich Kuhlau (1786-1832). Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

R e š e r š e. W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur

R e š e r š e. W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) W. A. Mozart : houslové koncerty, komplexní rozbor koncertu Adur Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Organologie VHK_22 JS 2007

Organologie VHK_22 JS 2007 Organologie VHK_22 JS 2007 Syllabus odpovídá okruhům otázek státní bakalářské zkoušky (viz níže). V rámci čtyř konzultací v jarním semestru 2007 bude prezentována základní literatura a vybraná témata.

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Personální bibliografie

Personální bibliografie ZDENĚK FIBICH Personální bibliografie Z DÍLA ZDEŇKA FIBICHA Libreta ke skladbám Zdeňka Fibicha HOSTINSKÝ, Otakar: Nevěsta messinská. Opera o 3 dějstvích (5 obrazech) na text Otakara Hostinského. Hudbu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Stav bádání - Jakub Jan (Šimon) Ryba

Stav bádání - Jakub Jan (Šimon) Ryba Kolářová Lucie, 142316 Stav bádání - Jakub Jan (Šimon) Ryba Jakub Jan Ryba se narodil 26. října 1765 v Přešticích a zemřel 8. dubna roku 1815 v Rožmitále pod Třemšínem. Byl učitelem, ředitelem kůru (1788-1815),

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy ANTONÍN REJCHA Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI Knihy ŠOTOLOVÁ, Olga: Antonín Rejcha. 1. vyd. P., Supraphon 1977. 254 s. Noty v textu. Souborná díla CODR, Milan: Přemožitelé času.

Více

Evidence pramenů pramenné soupisy:

Evidence pramenů pramenné soupisy: Evidence pramenů pramenné soupisy: ROBERT EITNER (1832 1905): Bibliographie der Musiksammelwerke des 16. und des 17. Jahrhunderts, Leipzig 1877, nově 1954, 1963 Biographisch-bibliographisches Quellenlexikon

Více

Okruhy a otázky pro SZZk bakalářského studia a pro Specializační soubornou zkoušku. obor Uměnovědná studia, ak. rok 2011/2012

Okruhy a otázky pro SZZk bakalářského studia a pro Specializační soubornou zkoušku. obor Uměnovědná studia, ak. rok 2011/2012 Okruhy a otázky pro SZZk bakalářského studia a pro Specializační soubornou zkoušku obor Uměnovědná studia, ak. rok 2011/2012 1. Bakalářská státní závěrečná zkouška A. Přehled dějin umění Dějiny hudby 1.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Cesta od myšlenky k finální úpravě knihy Sylabus k přednášce Redakční zpracování

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Nové souborné vydání díla Antonína Dvořáka: Interní soupis děl (Návrh Klaus Döge)

Nové souborné vydání díla Antonína Dvořáka: Interní soupis děl (Návrh Klaus Döge) Nové souborné vydání díla Antonína Dvořáka: Interní soupis děl (Návrh Klaus Döge) Tato osnova pro záznamy do interního soupisu děl rozlišuje zásadně mezi díly bez textu a díly s textem. Do první skupiny

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání Vyučovací předmět Hudební výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové

Více

Dodalová Irena (1900 1989)

Dodalová Irena (1900 1989) Dodalová Irena (1900 1989) 1919 1989 (1999) Inventář NFA 004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Dodalová Irena (1900 1989) Časový rozsah pomůcky: 1919 1989 (1999) Druh

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_54 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ALOIS HÁBA. Personální bibliografie

ALOIS HÁBA. Personální bibliografie ALOIS HÁBA Personální bibliografie Z DÍLA ALOISE HÁBY Knihy Národ v písni. Tisíc národních písní vybral, upravil a zharmonisoval J. Seidel. Předml. Naps. V. Novák. Studii Skladebné hodnoty lidové písně

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za srpen 2014

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za srpen 2014 Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za srpen 2014 U n i v e r s i t i k a : Gajda, Josef Klinika číslo 1 : neurochirurgická klinika 1. lékařské fakulty UK a IPVZ, Ústřední vojenské nemocnice Praha / [napsal a

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Pavel Kosek Týden vědy Ústav českého jazyka (18.11. 2009 10.00 13.00 hod.) Výzkum dějin českého pravopisu Jeden z

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2 Zitierhinweis Sommer, Vítězslav: Rezension über: Jakub Jareš / Matěj Spurný / Katka Volná (Hg.), S minulostí zúčtujeme. Sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let

Více

First published: Český časopis historický, 2014, 1

First published: Český časopis historický, 2014, 1 Zitierhinweis Baštová, Petra: Rezension über: Jir í Pesěk / Lucie Filipová, Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010), Praha: Karlova Univ. Nakl. Karolinum, 2013, in: Český

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

5.6 Literární a hudební muzea a památníky

5.6 Literární a hudební muzea a památníky 5.6 Literární a hudební muzea a památníky Pavel ŠOPÁK Krásná literatura[1] a hudba[2] tvoří vyhraněné umělecké oblasti, které jsou tématem muzealizačních procesů prostředků a forem muzealizace a odtud

Více

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina Středa 24. 4. 2013 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Program 09:00 10:30 Příjezd a registrace účastníků 10:30 10:50 Přivítání

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Hudební výchova - 6. ročník Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě,

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více