Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330 V n i t ř n í ř á d 2014

2 Obsah I. Charakteristika a struktura zařízení... 5 Název právnické osoby,sídlo a telefonní číslo 5 Organizační struktura DDŠ 7 Charakteristika jednotlivých součástí zařízení 8 a jejich úkolů 8 Dětský domov 8 Základní škola 8 Personální zabezpečení 9 Řízení 9 Odpovědnost pracovníků pracovní náplně 10 Spolupráce pedagogických pracovníků 12 Vymezení odpovědnosti pracovníků 12 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 13 Organizace pobytů dětí mimo zařízení 13 Platby příspěvku na úhradu péče 13 II. Postup při přijímání, přemístění a propouštění dětí Vymezení náplně činnosti pracovníků zařízení 14 Organizace příjmu 14 Osobní spisy dětí 15 Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími institucemi 15 Příjem 16 Propouštění 16 Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení 17 Přemísťování 17 III. Organizace výchovně vzdělávací činnosti v zařízení Organizace výchovných činností 18 Organizace vzdělávání dětí 18 Organizace základní školy 19 Přestávky 19 Hygienické zásady 19 Chování žáků ve škole a při činnostech pořádaných školou 20 Organizace zájmových činností 20 Soukromý čas dětí 21 Systém prevence sociálně patologických jevů 21 Úřední hodiny sociální pracovnice v DDŠ 21 2

3 IV.Organizace péče o děti v zařízení Zařazení dětí do rodinných nebo výchovných skupin 22 Kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky 22 Ubytování dětí 22 Materiální zabezpečení 23 Finanční prostředky dětí 23 Systém stravování 24 Pravidla pro přebírání stravy v době víkendu a rozvoz večeří 25 Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení 26 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení 27 Nedovolené opuštění DDŠ (útěk) 27 Postup při zadržení dítěte na útěku 28 V. Práva a povinnosti dětí Práva dětí 29 Povinnosti dětí 29 Chování dítěte v DDŠ 30 Systém hodnocení a opatření ve výchově 31 Odměny a omezení vyplývající z týdenního hodnocení chování 31 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc 33 Věcná pomoc zletilému při odchodu ze zařízení 33 Osobní dary 34 Kapesné 35 Organizace dne 37 Zvláštní režim studentů 38 Režim dne rodinná skupina 40 Režim dne víkendy 41 Pobyt dětí mimo zařízení (vycházky, pobyt u rodičů či jiných osob, přechodné ubytování mimo zařízení) 42 Pravidla pro pobyt dětí mimo objekt 42 Volné vycházky 45 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami 46 Telefonní hovory dětí 46 Používání mobilních telefonů v osobním vlastnictví dětí 46 Korespondence dětí 47 Návštěvní řád 47 Pravidla pro návštěvníky DDŠ 47 Spoluspráva dětí v DDŠ Sedlec 48 Organizace společného setkání 49 3

4 Podmínky zacházení dětí s majetkem právnické osoby, která vykonává činnost zařízení 50 Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení 50 Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům 51 VI. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu VII. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení Vydání rozhodnutí a způsob odvolání 55 VIII. Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví Zdravotní péče a zdravotní prevence 60 Hygienická a zdravotní péče 61 Pracovní podmínky žen 62 Osobní ochranné pracovní prostředky 62 Organizace činnosti při vzniku požáru 62 Prevence rizik při pracovních činnostech 63 Postup při úrazech dětí 63 Traumatologický plán 63 Postup při onemocnění dětí 64 Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní 64 Pokyny pro řešení mimořádných krizových situací 64 Doporučení jak postupovat v krizových situacích 65 4

5 I. Charakteristika a struktura zařízení Název právnické osoby, sídlo a telefonní číslo Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Adresa: Luční 330, Sedlec-Prčice Telefon/ fax: IČO : Bankovní spojení: / 0800 Dětský domov se školou je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže. Zařízení bylo přestěhováno ze soukromé budovy zámku, kde skončila nájemní smlouva DDŠ je nyní umístěn v novém areálu, který byl vystavěn v roce Provoz zde byl zahájen k Areál se skládá ze základní školy a dětského domova. Základní škola V budově školy jsou zřízeny kmenové třídy a odborné učebny včetně kabinetů, sborovny a hygienického zázemí pro děti i pedagogy. V téže budově je školní jídelna s kuchyní, která zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců DDŠ. Tělocvična je součástí budovy školy a mimo plochy tělocvičny lze využít i posilovnu. Tělocvična disponuje hygienickým zázemím, které odpovídá předpisům. V přízemí budovy jsou umístěny garáže pro služební vozidla DDŠ. V budově školy je též sídlo vedení školy. Dětský domov je umístěn ve čtyřech samostatně stojících dvojdomcích, každou půlku dvojdomku obývá jedna rodinná skupina. Zařízení má vždy k dispozici dostatečný počet ložnic, hygienického zázemí, kuchyně, oddělenou místnost, která slouží ke stabilizaci agresivního dítěte staršího 12 let. Režim oddělené místnosti se řídí Novelou Zákona Č. 109/2002 Sb. Zákon č. 383/2005 ze dne 19. srpna 2005

6 Vybavení domků odpovídá současným předpisům a normám, které odpovídají výkonu ústavní nebo ochranné výchovy. Na pozemku DDŠ je dále zřízeno hřiště na kopanou, víceúčelové hřiště. Je zde vytyčen prostor pro školní pozemky, další venkovní sportoviště a od roku 2014 zahradní altán. Do Dětského domova se školou v Sedlci se umísťují děti a mládež obojího pohlaví zpravidla ve věku od 6 do 15 let, popřípadě do ukončení povinné školní docházky, u níž soud nařídil ústavní případně ochrannou výchovu nebo vydal předběžné opatření. DDŠ zabezpečuje základy vzdělání dle příslušných vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR. Cílem a úkolem DDŠ Sedlec je zabezpečit komplexní péči dětí s nařízenou ústavní nebo ochranou výchovou a dále připravit děti a mládež pro samostatný život mimo institucionální péči. Vychovatelé i učitelé a všichni zaměstnanci DDŠ Sedlec nahrazují dětem zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči, a proto přistupují ke každému dítěti citlivě. V zařízení je celoroční provoz, který může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů a za předpokladu, že péče o děti a mládež je řádně zabezpečena a to vždy jen se souhlasem zřizovatele. Veškeré návrhy na změnu kapacity, typu školy, rozšíření nabídky poskytovaných služeb, omezení nebo přerušení provozu předkládá zařízení příslušnému zřizovateli. 6

7 7

8 Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Dětský domov se školou tvoří: a) Dětský domov b) Základní škola Dětský domov Do dětského domova se školou se umísťují děti a mládež obojího pohlaví, u nichž soud nařídil ústavní či ochrannou výchovu, nebo vydal předběžné opatření. Dětský domov zabezpečuje a organizuje mimoškolní aktivity zaměřené na úkoly a cíle stanovené charakteristikou celého zařízení. Mimoškolní činnost obsahuje všechny složky výchovy s důrazem na komplexní rozvoj osobnosti dítěte a přípravu pro život, část nenásilného opakování učiva, část individuálního volna. Organizace mimoškolní činnosti vychází plánovitě z ročního-měsíčníhotýdenního plánu výchovné činnosti. Základní organizační jednotkou ve výchově je rodinná skupina. Výchovnou péči zajišťují komplexně vychovatelé a asistenti pedagoga ve spolupráci s ostatními zaměstnanci zařízení. Základní škola Od je výuka realizována dle Školního vzdělávacího programu Škola pro život dle RVPZV a dle předlohy pro LMP pro 1 9 ročník ZŠ Při výuce se střídá forma skupinového vyučování doplněná určitým podílem řízené samostatné práce podle věku žáků, s formou vyučování individuálního. Ve třídách učitelé zabezpečují výuku a základní vzdělávací jednotkou je učební hodina. Třídy jsou naplňovány dle momentálního složení žáků. Na škole je ustanovena dle 167 a 168 Zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada. 8

9 Personální zabezpečení V čele zařízení stojí ředitel Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Sedlec Prčice. Chod zařízení zabezpečují pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s provozními zaměstnanci. Řízení V době nepřítomnosti ředitele je pověřen řízením jeho statutární zástupce. V době nepřítomnosti obou výše uvedených řídí výchovně vzdělávací proces zástupce ředitele pro výuku. Provozní úsek je v nepřítomnosti ředitele a jeho zástupce řízen vedoucími úseků DDŠ. Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada, jejími členy jsou pedagogičtí pracovníci a sociální pracovnice. Schůzi pedagogické rady svolává 6x do roka ředitel, který také jednání pedagogické rady řídí. V pedagogické radě se projednávají závažné otázky výchovně-vzdělávací činnosti zařízení, otázky hygienické a zdravotní péče o mládež, též systém péče o mládež umístěné mimo zařízení. O jednání pedagogické rady se pořizuje zápis, s jehož závěry se seznámí všichni členové pedagogické rady. Na jednání pedagogické rady případně přizve ředitel podle povahy projednávané věci též zástupce jiných orgánů a organizací. Ředitel může podle potřeby v době mezi konáním pedagogických rad svolat mimořádnou poradu pedagogické rady k projednání operativních otázek výchovně vzdělávací práce a péče o mládež. V průběhu roku svolá zástupce ředitele pro školu nejméně 5x poradu učitelů Základní školy (klasifikační). Porady se též účastní sociální pracovnice. Ředitel svolává 12x do roka provozní poradu a poradu vedení DDŠ. Zástupce ředitele pro výchovu svolává nejméně 10x za rok poradu vychovatelů. Porady se účastní též ředitel a sociální pracovnice. 9

10 Odpovědnost pracovníků pracovní náplně A. Pedagogičtí pracovníci 1. Pro pedagogické i ostatní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, vnitřním řádem, předpisy a zákony pro oblast školství. 2. Pracovní doba je 40 hodin týdně. U pedagogických pracovníků (učitelů a vychovatelů) zahrnuje přímou a práci související. Dle novely zákoníku práce, platné od , má zaměstnanec nejvýše po 6 h práce právo na 1/2 hodiny přestávku na jídlo a oddech. V souvislosti s touto úpravou nedochází ke zkrácení mzdy. Přesná evidence pracovní doby je evidována v docházkové knize uložené u zástupce ředitele, v souladu s 94, novely zákoníku práce. Vychovatel čerpá pracovní přestávku na jídlo a oddech tehdy, jestliže je výchovná situace stabilizována, při noční službě, když žáci spí, a při denní službě v době jídla oběd, večeře. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin. Dodržování pracovní doby se řídí aktuální novelizací zákoníku práce. 3. Přítomnost pedagoga v DDŠ je dána rozvrhem hodin, pohotovostí, suplováním, poradami, konzultací s rodiči, popř., dalšími akcemi školy. 4. Pedagogové jsou povinni se řádně připravovat na vyučování i výchovný proces, mít opravené písemné i grafické práce, připraveny pomůcky a názorný materiál. Pokud vedení školy zjistí závažné nedostatky ve výuce nebo ve výchově, může nařídit písemnou přípravu. 5. Pedagogičtí pracovníci věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv z PPP a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnostmi o žácích problémy v chování, prospěch, zdravotní a rodinné problémy. Důležité podklady zakládají do osobních spisů žáka. Všichni vyučující a vychovatelé zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. 10

11 6. Pedagogové pověření dozorem kontrolují chování dětí v souladu s Vnitřním řádem DDŠ. O vážných přestupcích informují třídního učitele, popř. kmenového vychovatele a při závažných výchovných problémech i vedení školy. B. Ředitel Práva a povinnosti ředitele jsou uvedeny v pracovním řádu pedagogických pracovníků, etickém kodexu zaměstnance a dále v pracovní náplni. C. Zástupce ředitele Práva a povinnosti zástupce ředitele jsou uvedeny v pracovním řádu pedagogických pracovníků, etickém kodexu zaměstnance a dále v pracovní náplni. D. Učitel Práva a povinnosti učitele jsou uvedeny v pracovním řádu pedagogických pracovníků, etickém kodexu zaměstnance a dále v pracovní náplni. E. Vychovatel Práva a povinnosti odborného vychovatele jsou uvedeny v pracovním řádu pedagogických pracovníků, etickém kodexu zaměstnance a dále v pracovní náplni. F. Asistent pedagoga Práva a povinnosti asistenta pedagoga jsou uvedeny v pracovním řádu pedagogických pracovníků, etickém kodexu zaměstnance a dále v pracovní náplni. G. Provozní pracovníci Pracovní povinnosti jsou dány pracovním řádem, etickým kodexem a pracovní náplní pro jednotlivé kategorie pracovníků: a) referent majetkové správy b) účetní c) školník, údržbář d) sociální pracovník e) provozář f) uklízečka g) krejčí 11

12 h) kuchařka i) administrativní pracovnice j) asistent ve správě organizace Spolupráce pedagogických pracovníků Učitelé a vychovatelé vzájemně spolupracují: a) při posuzování dítěte si vzájemně vyměňují zkušenosti a doplňují osobní záznamy dítěte b) společně se radí o nejvhodnějších metodách i způsobu přístupu při individuální pomoci jednotlivým dětem c) vychovatelé i učitelé pomáhají v logopedických cvičeních při nápravě řeči svěřeným dětem d) vzájemně hospitují, radí se při zadávání domácích úkolů, opakovacích a doučovacích hodinách i při zadávání individuálních prací zaostávajícím dětem e) učitelé vypomáhají vychovatelům při sestavování doučovacího plánu tím, že vychovatelům poskytují přehled osnov jednotlivých ročníků i předmětů. Vymezení odpovědnosti pracovníků je vymezena v pracovní náplni a Ročním plánu výchovně vzdělávací činnosti. 12

13 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu - DDŠ poskytuje osobám odpovědným za výchovu informace o dítěti, a to na základě jejich žádosti. - DDŠ jim dále umožňuje kontakt s dítětem, nebrání li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě. - DDŠ jim dále nabízí poradenskou činnost ve věcech výchovné péče o dítě. - DDŠ je bezodkladně seznamuje s podstatnými okolnostmi týkající se zejména zdraví a výchovy dítěte. Organizace pobytů dětí mimo zařízení - Na základě písemné žádosti osob odpovědných za výchovu povoluje DDŠ dětem po předchozím souhlasu příslušného OSPOD pobyt u rodičů, popřípadě u jiných fyzických osob. - Děti mladší 15 let si vyzvedávají zákonní zástupci, nepožádají li v této věci písemně o jiný postup, zpravidla v kanceláři sociální pracovnice, kde písemně potvrdí jejich převzetí. Dostanou potvrzení o převzetí dítěte (dětí), kde jsou seznámeni s datem návratu dítěte (dětí) a s pokyny upravujícími pobyt v domácí péči. - Návraty dětí zajišťují osoby odpovědné za výchovu v předem dohodnutém termínu. - Dětem starším 15 let může ředitel DDŠ povolit cestovat do místa pobytu samostatně. Děti jsou před odjezdem seznámeny s pravidly pro pobyt mimo zařízení a s termínem jejich návratu. Platby příspěvku na úhradu péče Po přijetí dětí do DDŠ jsou zákonní zástupci, kteří jsou povinni dle zákona platit PnÚP, písemně informováni na základě Zahájení správního řízení ve věci stanovení příspěvku na úhradu péče poskytované dítěti umístěnému v zařízení o povinnosti přispívat zákonem stanovenou částkou na náklady pobytu dítěte v zařízení. Toto zahájení správního řízení z moci úřední se řídí dle 46, odst. 1 a 3, zákona č. 500/2004 Sb., správním řádem. Dále ředitel zařízení vydává Rozhodnutí dle 24, odst. 3 písm. g) zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších platných zákonů a předpisů, nařízením vlády a dle 9 zákona č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve kterém stanovuje výši příspěvku za kalendářní měsíc rodičům, kteří jsou povinni platit. Zákonní zástupci jsou v řízení informováni o 13

14 kontaktech na zařízení, bankovním spojení DDŠ a variabilním symbolu jejich dětí. II. Postup při přijímání, přemístění a propouštění dětí Přijímání, přemísťování a propouštění mládeže se řídí zákonem 109/2002 Sb. 13 a jeho novelizacemi v pozdějším platném znění. Vymezení náplně činnosti pracovníků zařízení Organizaci příjmu, přemísťování a propuštění zabezpečuje zpravidla sociální pracovnice ve spolupráci s ostatními pracovníky DDŠ a s dalšími institucemi, zejména (kurátoři, sociální pracovníci v místě bydliště, diagnostické ústavy, rodina, úřad práce atd.). Organizace příjmu a) administrativně vyřizuje zpravidla sociální pracovnice, přebírá svěřené dítě a dokumentaci b) dále dítě přebírá zpravidla zástupce ředitele, který vykoná úvodní pohovor, seznámí dítě s právy a povinnostmi, provede zařízením a předá příslušnému kmenovému vychovateli, který zabezpečí jeho ubytování, oblečení, seznámení s Vnitřní řádem a uvedení do rodinné skupiny 14

15 Osobní spisy dětí Osobní spisy jsou uloženy u sociální pracovnice. Do osobních spisů mládeže smí nahlížet ředitel, vychovatel, sociální pracovnice, odborní pracovníci diagnostických ústavů a sociální pracovníci orgánu péče o děti příslušného podle bydliště mládeže a kontrolní orgány, státní zástupce, který vykonává dozor, soudce nebo okresní tajemník soudu, orgány Policie ČR při zahájení trestního stíhání. Sociální pracovníci orgánu péče o děti příslušného podle bydliště mládeže a orgány Policie ČR mohou provádět v zařízeních potřebná šetření za přítomnosti ředitele, sociální pracovnice nebo pověřeného pedagogického pracovníka. S účelem a závěry šetření seznámí ředitele zařízení. Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími institucemi Při přijímání, přemísťování a propouštění spolupracuje DDŠ se soudy, diagnostickým ústavem, městskými úřady podle trvalého bydliště dětí, pedagogicko-psychologickou poradnou, kmenovou školou, úřadem práce a dalšími orgány státní správy nebo neziskovými organizacemi. Bez souhlasu ředitele nelze provádět prohlídky zařízení ani šetření neúřední povahy. 15

16 Příjem Do zařízení se přijímá mládež s uloženou ochranou výchovou prostřednictvím diagnostických ústavů. Do zařízení se přijímá mládež, u níž soud nařídil předběžné opatření nebo ústavní výchovu. Předběžné opatření má pouze dočasnou platnost. Do zařízení se nepřijímá mládež s nemocemi v akutním stádiu, bacilonosiči a mládež, již bylo uloženo karanténní opatření a děti při aktuální intoxikaci. Přijetí dítěte, popřípadě nástup trestu odnětí svobody, oznámí zařízení soudu, který nařídil ústavní nebo ochrannou výchovu, orgánu péče o děti příslušnému podle trvalého bydliště dítěte a zákonným zástupců, stejně se postupuje při přemístění nebo podmíněnému ubytování dítěte mimo zařízení nebo při skončení pobytu dítěte. Zažádat o přemístění dítěte do jiného výchovného zařízení, jsou-li pro to závažné důvody, a to po projednání v pedagogické radě. Zdůvodněný požadavek na přemístění dítěte postoupí DDŠ příslušnému OSPOD nebo DDÚ, o přemístění rozhodne příslušný soud a u dítěte s uloženou ochrannou výchovou DDÚ. Propouštění Administrativní náležitosti zpracovává sociální pracovnice. Vychovatel provede vyúčtování, vyplní šatní lístek-evidence osobního oblečení. Předá dítěti jeho osobní věci a po rozloučení předá sociální pracovnici, která zabezpečí veškeré náležitosti související s propouštěním. Evidenci (výchovné záznamy) vloží sociální pracovnice do osobního spisu, který archivuje. Evidenci kapesného archivuje referentka majetkové správy DDŠ. 16

17 V případě propouštění zletilého předá referentka majetkové správy DDŠ věcnou pomoc. Při propuštění ze zařízení předá ředitel nezletilé dítě zákonným zástupcům nebo osobám, označeným v příslušném rozhodnutí, na jeho základě dochází k propuštění: Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení Zařízení ve spolupráci s městskými úřady příslušnými podle místa bydliště dítěte, které skončilo pobyt v zařízení, sledují jeho další vývoj po dobu nejméně dvou let a pomáhají při řešení obtíží vzniklých přechodem do občanského života. (viz zákon 109/2002 Sb.) Přemísťování O přemísťování dětí s ochranou výchovou rozhoduje příslušný diagnostický ústav. Bez jeho souhlasu nelze dítě přemístit. Veškeré náležitosti zpracovává zpravidla sociální pracovnice, která v případě přemístění odváží dítě do příslušného zařízení. V případě přemístění s nařízenou ústavní výchovou lze přemístit dítě jen na základě rozhodnutí soudu. Dítě je předem včas informováno o svém přemístění s přesným udáním místa, času a důvodu. 17

18 III. Organizace výchovně vzdělávací činnosti v zařízení Organizace výchovných činností Výchovně vzdělávací činnost probíhá v rodinných skupinách pod vedením vychovatelů. Rodinná skupina má tři vychovatele, kteří se střídají podle rozvrhu a zabezpečují činnost dětí v době, kdy neprobíhá výuka. Noční službu zajišťuje jeden asistent pedagoga dle rozvrhu. Konkrétní výchovná činnost vychází plánovitě z ročního, měsíčního, týdenního plánu, kde jsou rovnoměrně zastoupeny všechny složky výchovy a je respektována duševní hygiena. Organizace vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá dle rozvrhu v jednotlivých třídách pod vedením učitelů. 18

19 Organizace základní školy Vyučování probíhá dle rozvrhu, který je vyvěšen v každé třídě. Rozvrh výuky: 1. vyuč. hodina 8:00 8:45 2. vyuč. hodina 8:55 9:40 3. vyuč. hodina 10:00 10:45 4. vyuč. hodina 10:55 11:40 5. vyuč. hodina 11:50 12:35 6. vyuč. hodina 12:45 13:30 Ředitel může vzhledem k podmínkám školy upravit učební plán až do výše 30 % bez překročení týdenní dotace hodin. Přestávky O všech přestávkách je umožněn žákům pohyb mimo třídu. Hlavní přestávka je určena k občerstvení dětí a k relaxačním aktivitám. Za tímto účelem jsou využívány v prostorách školy ping-pongové stoly. Hygienické zásady Žáci chodí do školy čistí a upravení. Ve škole i mimo ní se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob (ustanovení školského zákona). Na Pv a Tv se žáci i vyučující převlékají do oděvu k této činnosti určenému. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. 19

20 Chování žáků ve škole a při činnostech pořádaných školou Každé svévolné poškození majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob je hodnoceno jako hrubý kázeňský přestupek. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí vůbec. Hodinky, náušnice apod. mají u sebe. Pokud je musí odložit, svěří je do úschovy třídnímu učiteli. Žáci se v době mimo vyučování nezdržují v areálu školy bez dozoru učitele nebo vychovatele. Na plavání či další sportovní aktivity nenosí hodinky, řetízky, náušnice, prstýnky, apod. z důvodů bezpečnosti a možné ztráty. Na oběd odcházejí žáci pouze s dozorem. Na dozor v klidu počkají. V jídelně se chovají slušně, dbají pokynů pedagogického dozoru. Po vyučování si vychovatelé převezmou děti na odpolední výchovnou činnost u bočního vchodu základní školy, kde si je osobně převezmou od učitele, který u svěřených dětí konal dozor při obědě. Žákovské služby třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti, zavedení podle zvyklostí třídy a třídního učitele. Organizace zájmových činností Děti se rozvíjejí při individuální zájmové činnosti (kroužky při ZŠ, sportovním klubu, základní umělecké škole atd). Pod vedením pracovníků DDŠ se děti rozvíjejí v dramatickém oboru, výpočetní technice, tělesné výchově, keramice atp. Tato zájmová činnost je evidována a vychovatel, který v této době vykonává službu, zodpovídá, že je dítě včas a řádně připraveno k návštěvě vybrané zájmové činnosti. Jestliže dítě navštěvuje kroužek mimo DDŠ, vypíše mu vychovatel vycházku. Rozpis zájmové činnosti je evidován u jednotlivých dětí zápisem v třídní knize. 20

21 Soukromý čas dětí Neomezeně dle požádání dítěte v pracovní dny i o sobotách a nedělích po dohodě s vychovatelem. Rozvrhem dne je tento čas plánován po skončení vyučování. Systém prevence sociálně patologických jevů DDŠ Sedlec spolupracuje v rámci prevence sociálně patologických jevů se Střediskem náhradní rodinné péče. Dále na škole působí protidrogový koordinátor, který zpracovává Minimální preventivní program. Děti mají kdykoliv možnost konzultace s ředitelem, zástupcem ředitele, sociální pracovnicí. Dále mohou anonymně využít schránku důvěry, kam mohou slušnou formou napsat své vzkazy. Tato schránka je umístěna ve vstupní hale školy. Příspěvky dětí zpracovává zástupce ředitele pro výchovu. Také pravidelná setkání dětí a dospělých jedenkrát měsíčně vedou k včasnému rozpoznání nežádoucích projevů dětí. Funkce spolusprávy je velmi významná, neboť mluvčí skupiny mají větší možnost rozpoznat nálady v dětském kolektivu a ve spolupráci s dospělými pak předejít nežádoucím jevům. Veškeré problémy dětí se posuzují přísně individuálně s přihlédnutím k věku a schopnostem dítěte. od na rozkrývání sociálně patologických jevů se podílí speciální pedagog etoped zařízení, který sleduje při pravidelných konzultacích problémy, které by mohly tomuto předcházet a cíleně se zaměřuje na děti, které v závěrečných zprávách diagnostických ústavů mají záznamy tohoto charakteru. Dále se zaměřuje i na projevy rasismu a xenofobie dle zákona bod c). Konzultační hodiny etopeda pondělí až čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod., pátek od 8:00 do 14:00 hod. Dojíždějící studenti mají konzultace dle dohody. Úřední hodiny sociální pracovnice v DDŠ Problémy dětí spojených se sociální problematikou jsou řešeny na rodinných skupinách s vychovateli. Pokud řešení vzniklého problému vyžaduje spoluúčast sociální pracovnice, mohou se děti a vychovatelé na sociální pracovnici DDŠ obracet v tyto konzultační hodiny: 21

22 - konzultační hodiny pro děti: pondělí, středa, pátek 13:45 15:00 - konzultační hodiny pro ped. pracovníky: pondělí-pátek 7:30-8:30 Dojíždějící studenti mají konzultace dle dohody. V případě závažných rodinných a osobních problémů mohou děti kdykoliv vyhledat pomoc sociální pracovnice a ostatních vedoucích pracovníků DDŠ. IV.Organizace péče o děti v zařízení Zařazení dětí do rodinných nebo výchovných skupin Děti jsou vřazovány do rodinných skupin s ohledem na sourozenecké vazby, individuální potřeby. Při přijímání a vřazování do skupin se vychází zejména s přihlédnutím ke závěrečným zprávám OSPOD a zprávám odborných pracovníků (etoped, psycholog,...) Přihlíží se též k přání dítěte a vychází se z úvodního pohovoru při příjmu nezletilého. Kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky DDŠ nedisponuje samostatnou bytovou jednotkou ani detašovaným pracovištěm pro děti a mládež. Ubytování dětí 22

23 Podle vřazení do skupiny je dítě ubytováno na příslušnou ložnici. Změnu v zalehacím pořádku může provést z výchovných důvodů s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem zpravidla vychovatel, popřípadě asistent pedagoga. Materiální zabezpečení Každá rodinná skupina má k dispozici pokoje podle počtu dětí. Dále kuchyňku se studijním koutem, hygienické zázemí a oddělenou místnost. Zařízení poskytuje mládeži ubytování, stravování a zabezpečuje využití volného času. Rozsah materiálního zabečení poskytovaného dětem upravuje 2 zákon č. 109/2002 Sb. a jeho novelizace. Úhradu na péči o děti v zařízení upravuje 27 až 30 zákon č. 109/2002 Sb a jeho novelizace. Finanční prostředky dětí Pravidla pro výplatu kapesného, osobní dary a věcnou pomoc stanoví 31 až 33 zákon č. 109/2002 Sb. a jeho novelizace. Zacházení správního řízení s příjmy dětí (výživné, sirotčí důchody atd.) upravuje 29, dále se postupuje dle zákona č. 109/2002 Sb. a jeho novelizace. Po měsíční uzávěrce PnÚP se bezhotovostně převedou finanční prostředky na vkladní knížky dětí. Vkladní knížky dětí eviduje a spravuje do doby jejich odchodu ze zařízení sociální pracovnice DDŠ. Osobní finanční prostředky dětí, které získaly od zákonných zástupců, si může dítě uložit u vychovatele v trezoru na rodinné skupině. Toto je pro dítě dobrovolné, vždy na požádání může finanční částku čerpat dle své úvahy (finanční prostředky nesmí být použity pro nákup věcí, které by ohrožovaly zdraví a bezpečnost dítěte a ostatních osob v zařízení). 23

24 Systém stravování Při DDŠ je jídelna, kde se děti celodenně stravují. Pracovní dny Výdej jídla Snídaně: děti 7:00 7:30 hod Svačina: děti 9:40-10:00 hod Oběd: zaměstnanci 11:45 hod děti 12:35 a 13:35 hod Svačina: děti 15:00-15:30 hod Večeře: I. VIII. skupina 17:30-18:00 hod 2. večeře I. VIII. skupina 19:00-21:00 hod Víkendy Snídaně: I. VIII. skupina 8:30-9:00 hod Oběd: I. VIII. skupina 12:00-12:30 hod Svačina: I. VIII. skupina 15:00-15:30 hod Večeře: I. VIII. skupina 17:30-18:00 hod 2. večeře I. VIII. skupina 19:00-21:00 hod Provoz kuchyně a jídelny se řídí aktuálními hygienickými předpisy. 24

25 V době výdeje jídla zajišťují pedagogický dozor příslušní pedagogové dle rozpisu. V rámci nácviku sebeobsluhy zajišťují děti pomoc při servírování jídel (příprava příborů, úklid talířů ze stolů,...). Pravidla pro přebírání stravy v době víkendu a rozvoz večeří Rozvoz stravy na jednotlivé rodinné skupiny zabezpečují pracovníci kuchyně. Stravu si přebírá vychovatel, který má službu u rodinné skupiny a zodpovídá za rovnoměrné rozdělení stravy dětem a též za úroveň stolování. Zajišťuje mytí nádob na stravu (v horké vodě a saponátu) ve spolupráci s dětmi. Umyté nádoby předává osobně ráno při rozvozu kuchaři. Zbytky jídel přináší určená služba dětí (z každé skupiny jedno dítě) do 18:30h kuchaři ke kuchyni. V kritických výchovných situacích, kdy vychovatel nemůže osobně převzít stravu, odváží kuchař jídlo na vedlejší domek, kde si ho vyzvedává jiný vychovatel, který zabezpečí, aby jídlo bylo vydáno dětem. - od dodávka stravy na jednotlivé rodinné skupiny zabezpečují pedagogičtí pracovníci. - od Organizace samostatného vaření na RS vychovatel, který slouží na rodinné skupině v době, kdy dle plánu výchovné činnosti připadá na vaření, vypracuje jídelníček, který musí obsahovat snídaně, svačinu, oběd, svačinu a večeři/ II. Veřeči a to včetně pitného režimu. Podmínkou je dodržení finančních limitů na jednotlivá jídla, toto se řídí věkem dítěte a tabulka dle vyhlášky 463/ 2011 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb.. Skladba jídelníčku by měla být koncipována tak, aby byly dodrženy základní parametry zdravé výživy (ovoce, pitný režim, minimum instančních a konzervovaných potravin). Dalším kritériem pro sestavování jídelníčku je schopnost vychovatele zapojit do přípravy všechny svěřené děti a to s ohledem na bezpečnost. Samostatné vaření je součást výchovně - vzdělávacího procesu, s cílem podpořit schopnosti dítěte v základní sebeobsluze a zlepšit vstup po ukonční ÚV do samostatného života. 25

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný pro součást zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Obsah: 1) Úvodní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň 10. základní škola, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň IČO: 70879320 Zpracovala: Z. Krausová, M. Kinkorová Platnost: od 1. 9. 2009 Datum vydání:

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013

Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Organizační řád školy Školní řád 2012-2013 Obsah 1. Organizační řád... 3 2. Provozní řád... 4 2.1. Provoz školy... 4 2.2. Organizace vyučování... 4 2.3. Stravování... 4 2.4. Hygienický režim školní družina...

Více

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Poslání školní družiny

Poslání školní družiny Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více