Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330 V n i t ř n í ř á d 2014

2 Obsah I. Charakteristika a struktura zařízení... 5 Název právnické osoby,sídlo a telefonní číslo 5 Organizační struktura DDŠ 7 Charakteristika jednotlivých součástí zařízení 8 a jejich úkolů 8 Dětský domov 8 Základní škola 8 Personální zabezpečení 9 Řízení 9 Odpovědnost pracovníků pracovní náplně 10 Spolupráce pedagogických pracovníků 12 Vymezení odpovědnosti pracovníků 12 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 13 Organizace pobytů dětí mimo zařízení 13 Platby příspěvku na úhradu péče 13 II. Postup při přijímání, přemístění a propouštění dětí Vymezení náplně činnosti pracovníků zařízení 14 Organizace příjmu 14 Osobní spisy dětí 15 Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími institucemi 15 Příjem 16 Propouštění 16 Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení 17 Přemísťování 17 III. Organizace výchovně vzdělávací činnosti v zařízení Organizace výchovných činností 18 Organizace vzdělávání dětí 18 Organizace základní školy 19 Přestávky 19 Hygienické zásady 19 Chování žáků ve škole a při činnostech pořádaných školou 20 Organizace zájmových činností 20 Soukromý čas dětí 21 Systém prevence sociálně patologických jevů 21 Úřední hodiny sociální pracovnice v DDŠ 21 2

3 IV.Organizace péče o děti v zařízení Zařazení dětí do rodinných nebo výchovných skupin 22 Kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky 22 Ubytování dětí 22 Materiální zabezpečení 23 Finanční prostředky dětí 23 Systém stravování 24 Pravidla pro přebírání stravy v době víkendu a rozvoz večeří 25 Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v zařízení 26 Postup v případě útěku dítěte ze zařízení 27 Nedovolené opuštění DDŠ (útěk) 27 Postup při zadržení dítěte na útěku 28 V. Práva a povinnosti dětí Práva dětí 29 Povinnosti dětí 29 Chování dítěte v DDŠ 30 Systém hodnocení a opatření ve výchově 31 Odměny a omezení vyplývající z týdenního hodnocení chování 31 Kapesné, osobní dary a věcná pomoc 33 Věcná pomoc zletilému při odchodu ze zařízení 33 Osobní dary 34 Kapesné 35 Organizace dne 37 Zvláštní režim studentů 38 Režim dne rodinná skupina 40 Režim dne víkendy 41 Pobyt dětí mimo zařízení (vycházky, pobyt u rodičů či jiných osob, přechodné ubytování mimo zařízení) 42 Pravidla pro pobyt dětí mimo objekt 42 Volné vycházky 45 Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami 46 Telefonní hovory dětí 46 Používání mobilních telefonů v osobním vlastnictví dětí 46 Korespondence dětí 47 Návštěvní řád 47 Pravidla pro návštěvníky DDŠ 47 Spoluspráva dětí v DDŠ Sedlec 48 Organizace společného setkání 49 3

4 Podmínky zacházení dětí s majetkem právnické osoby, která vykonává činnost zařízení 50 Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení 50 Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům 51 VI. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu VII. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení Vydání rozhodnutí a způsob odvolání 55 VIII. Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví Zdravotní péče a zdravotní prevence 60 Hygienická a zdravotní péče 61 Pracovní podmínky žen 62 Osobní ochranné pracovní prostředky 62 Organizace činnosti při vzniku požáru 62 Prevence rizik při pracovních činnostech 63 Postup při úrazech dětí 63 Traumatologický plán 63 Postup při onemocnění dětí 64 Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při sebepoškození dítěte nebo sebevražedném pokusu, postup při agresivitě dítěte, kterou ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní 64 Pokyny pro řešení mimořádných krizových situací 64 Doporučení jak postupovat v krizových situacích 65 4

5 I. Charakteristika a struktura zařízení Název právnické osoby, sídlo a telefonní číslo Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Adresa: Luční 330, Sedlec-Prčice Telefon/ fax: IČO : Bankovní spojení: / 0800 Dětský domov se školou je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže. Zařízení bylo přestěhováno ze soukromé budovy zámku, kde skončila nájemní smlouva DDŠ je nyní umístěn v novém areálu, který byl vystavěn v roce Provoz zde byl zahájen k Areál se skládá ze základní školy a dětského domova. Základní škola V budově školy jsou zřízeny kmenové třídy a odborné učebny včetně kabinetů, sborovny a hygienického zázemí pro děti i pedagogy. V téže budově je školní jídelna s kuchyní, která zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců DDŠ. Tělocvična je součástí budovy školy a mimo plochy tělocvičny lze využít i posilovnu. Tělocvična disponuje hygienickým zázemím, které odpovídá předpisům. V přízemí budovy jsou umístěny garáže pro služební vozidla DDŠ. V budově školy je též sídlo vedení školy. Dětský domov je umístěn ve čtyřech samostatně stojících dvojdomcích, každou půlku dvojdomku obývá jedna rodinná skupina. Zařízení má vždy k dispozici dostatečný počet ložnic, hygienického zázemí, kuchyně, oddělenou místnost, která slouží ke stabilizaci agresivního dítěte staršího 12 let. Režim oddělené místnosti se řídí Novelou Zákona Č. 109/2002 Sb. Zákon č. 383/2005 ze dne 19. srpna 2005

6 Vybavení domků odpovídá současným předpisům a normám, které odpovídají výkonu ústavní nebo ochranné výchovy. Na pozemku DDŠ je dále zřízeno hřiště na kopanou, víceúčelové hřiště. Je zde vytyčen prostor pro školní pozemky, další venkovní sportoviště a od roku 2014 zahradní altán. Do Dětského domova se školou v Sedlci se umísťují děti a mládež obojího pohlaví zpravidla ve věku od 6 do 15 let, popřípadě do ukončení povinné školní docházky, u níž soud nařídil ústavní případně ochrannou výchovu nebo vydal předběžné opatření. DDŠ zabezpečuje základy vzdělání dle příslušných vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR. Cílem a úkolem DDŠ Sedlec je zabezpečit komplexní péči dětí s nařízenou ústavní nebo ochranou výchovou a dále připravit děti a mládež pro samostatný život mimo institucionální péči. Vychovatelé i učitelé a všichni zaměstnanci DDŠ Sedlec nahrazují dětem zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči, a proto přistupují ke každému dítěti citlivě. V zařízení je celoroční provoz, který může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů a za předpokladu, že péče o děti a mládež je řádně zabezpečena a to vždy jen se souhlasem zřizovatele. Veškeré návrhy na změnu kapacity, typu školy, rozšíření nabídky poskytovaných služeb, omezení nebo přerušení provozu předkládá zařízení příslušnému zřizovateli. 6

7 7

8 Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Dětský domov se školou tvoří: a) Dětský domov b) Základní škola Dětský domov Do dětského domova se školou se umísťují děti a mládež obojího pohlaví, u nichž soud nařídil ústavní či ochrannou výchovu, nebo vydal předběžné opatření. Dětský domov zabezpečuje a organizuje mimoškolní aktivity zaměřené na úkoly a cíle stanovené charakteristikou celého zařízení. Mimoškolní činnost obsahuje všechny složky výchovy s důrazem na komplexní rozvoj osobnosti dítěte a přípravu pro život, část nenásilného opakování učiva, část individuálního volna. Organizace mimoškolní činnosti vychází plánovitě z ročního-měsíčníhotýdenního plánu výchovné činnosti. Základní organizační jednotkou ve výchově je rodinná skupina. Výchovnou péči zajišťují komplexně vychovatelé a asistenti pedagoga ve spolupráci s ostatními zaměstnanci zařízení. Základní škola Od je výuka realizována dle Školního vzdělávacího programu Škola pro život dle RVPZV a dle předlohy pro LMP pro 1 9 ročník ZŠ Při výuce se střídá forma skupinového vyučování doplněná určitým podílem řízené samostatné práce podle věku žáků, s formou vyučování individuálního. Ve třídách učitelé zabezpečují výuku a základní vzdělávací jednotkou je učební hodina. Třídy jsou naplňovány dle momentálního složení žáků. Na škole je ustanovena dle 167 a 168 Zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada. 8

9 Personální zabezpečení V čele zařízení stojí ředitel Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Sedlec Prčice. Chod zařízení zabezpečují pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s provozními zaměstnanci. Řízení V době nepřítomnosti ředitele je pověřen řízením jeho statutární zástupce. V době nepřítomnosti obou výše uvedených řídí výchovně vzdělávací proces zástupce ředitele pro výuku. Provozní úsek je v nepřítomnosti ředitele a jeho zástupce řízen vedoucími úseků DDŠ. Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada, jejími členy jsou pedagogičtí pracovníci a sociální pracovnice. Schůzi pedagogické rady svolává 6x do roka ředitel, který také jednání pedagogické rady řídí. V pedagogické radě se projednávají závažné otázky výchovně-vzdělávací činnosti zařízení, otázky hygienické a zdravotní péče o mládež, též systém péče o mládež umístěné mimo zařízení. O jednání pedagogické rady se pořizuje zápis, s jehož závěry se seznámí všichni členové pedagogické rady. Na jednání pedagogické rady případně přizve ředitel podle povahy projednávané věci též zástupce jiných orgánů a organizací. Ředitel může podle potřeby v době mezi konáním pedagogických rad svolat mimořádnou poradu pedagogické rady k projednání operativních otázek výchovně vzdělávací práce a péče o mládež. V průběhu roku svolá zástupce ředitele pro školu nejméně 5x poradu učitelů Základní školy (klasifikační). Porady se též účastní sociální pracovnice. Ředitel svolává 12x do roka provozní poradu a poradu vedení DDŠ. Zástupce ředitele pro výchovu svolává nejméně 10x za rok poradu vychovatelů. Porady se účastní též ředitel a sociální pracovnice. 9

10 Odpovědnost pracovníků pracovní náplně A. Pedagogičtí pracovníci 1. Pro pedagogické i ostatní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, vnitřním řádem, předpisy a zákony pro oblast školství. 2. Pracovní doba je 40 hodin týdně. U pedagogických pracovníků (učitelů a vychovatelů) zahrnuje přímou a práci související. Dle novely zákoníku práce, platné od , má zaměstnanec nejvýše po 6 h práce právo na 1/2 hodiny přestávku na jídlo a oddech. V souvislosti s touto úpravou nedochází ke zkrácení mzdy. Přesná evidence pracovní doby je evidována v docházkové knize uložené u zástupce ředitele, v souladu s 94, novely zákoníku práce. Vychovatel čerpá pracovní přestávku na jídlo a oddech tehdy, jestliže je výchovná situace stabilizována, při noční službě, když žáci spí, a při denní službě v době jídla oběd, večeře. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin. Dodržování pracovní doby se řídí aktuální novelizací zákoníku práce. 3. Přítomnost pedagoga v DDŠ je dána rozvrhem hodin, pohotovostí, suplováním, poradami, konzultací s rodiči, popř., dalšími akcemi školy. 4. Pedagogové jsou povinni se řádně připravovat na vyučování i výchovný proces, mít opravené písemné i grafické práce, připraveny pomůcky a názorný materiál. Pokud vedení školy zjistí závažné nedostatky ve výuce nebo ve výchově, může nařídit písemnou přípravu. 5. Pedagogičtí pracovníci věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv z PPP a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnostmi o žácích problémy v chování, prospěch, zdravotní a rodinné problémy. Důležité podklady zakládají do osobních spisů žáka. Všichni vyučující a vychovatelé zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. 10

11 6. Pedagogové pověření dozorem kontrolují chování dětí v souladu s Vnitřním řádem DDŠ. O vážných přestupcích informují třídního učitele, popř. kmenového vychovatele a při závažných výchovných problémech i vedení školy. B. Ředitel Práva a povinnosti ředitele jsou uvedeny v pracovním řádu pedagogických pracovníků, etickém kodexu zaměstnance a dále v pracovní náplni. C. Zástupce ředitele Práva a povinnosti zástupce ředitele jsou uvedeny v pracovním řádu pedagogických pracovníků, etickém kodexu zaměstnance a dále v pracovní náplni. D. Učitel Práva a povinnosti učitele jsou uvedeny v pracovním řádu pedagogických pracovníků, etickém kodexu zaměstnance a dále v pracovní náplni. E. Vychovatel Práva a povinnosti odborného vychovatele jsou uvedeny v pracovním řádu pedagogických pracovníků, etickém kodexu zaměstnance a dále v pracovní náplni. F. Asistent pedagoga Práva a povinnosti asistenta pedagoga jsou uvedeny v pracovním řádu pedagogických pracovníků, etickém kodexu zaměstnance a dále v pracovní náplni. G. Provozní pracovníci Pracovní povinnosti jsou dány pracovním řádem, etickým kodexem a pracovní náplní pro jednotlivé kategorie pracovníků: a) referent majetkové správy b) účetní c) školník, údržbář d) sociální pracovník e) provozář f) uklízečka g) krejčí 11

12 h) kuchařka i) administrativní pracovnice j) asistent ve správě organizace Spolupráce pedagogických pracovníků Učitelé a vychovatelé vzájemně spolupracují: a) při posuzování dítěte si vzájemně vyměňují zkušenosti a doplňují osobní záznamy dítěte b) společně se radí o nejvhodnějších metodách i způsobu přístupu při individuální pomoci jednotlivým dětem c) vychovatelé i učitelé pomáhají v logopedických cvičeních při nápravě řeči svěřeným dětem d) vzájemně hospitují, radí se při zadávání domácích úkolů, opakovacích a doučovacích hodinách i při zadávání individuálních prací zaostávajícím dětem e) učitelé vypomáhají vychovatelům při sestavování doučovacího plánu tím, že vychovatelům poskytují přehled osnov jednotlivých ročníků i předmětů. Vymezení odpovědnosti pracovníků je vymezena v pracovní náplni a Ročním plánu výchovně vzdělávací činnosti. 12

13 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu - DDŠ poskytuje osobám odpovědným za výchovu informace o dítěti, a to na základě jejich žádosti. - DDŠ jim dále umožňuje kontakt s dítětem, nebrání li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě. - DDŠ jim dále nabízí poradenskou činnost ve věcech výchovné péče o dítě. - DDŠ je bezodkladně seznamuje s podstatnými okolnostmi týkající se zejména zdraví a výchovy dítěte. Organizace pobytů dětí mimo zařízení - Na základě písemné žádosti osob odpovědných za výchovu povoluje DDŠ dětem po předchozím souhlasu příslušného OSPOD pobyt u rodičů, popřípadě u jiných fyzických osob. - Děti mladší 15 let si vyzvedávají zákonní zástupci, nepožádají li v této věci písemně o jiný postup, zpravidla v kanceláři sociální pracovnice, kde písemně potvrdí jejich převzetí. Dostanou potvrzení o převzetí dítěte (dětí), kde jsou seznámeni s datem návratu dítěte (dětí) a s pokyny upravujícími pobyt v domácí péči. - Návraty dětí zajišťují osoby odpovědné za výchovu v předem dohodnutém termínu. - Dětem starším 15 let může ředitel DDŠ povolit cestovat do místa pobytu samostatně. Děti jsou před odjezdem seznámeny s pravidly pro pobyt mimo zařízení a s termínem jejich návratu. Platby příspěvku na úhradu péče Po přijetí dětí do DDŠ jsou zákonní zástupci, kteří jsou povinni dle zákona platit PnÚP, písemně informováni na základě Zahájení správního řízení ve věci stanovení příspěvku na úhradu péče poskytované dítěti umístěnému v zařízení o povinnosti přispívat zákonem stanovenou částkou na náklady pobytu dítěte v zařízení. Toto zahájení správního řízení z moci úřední se řídí dle 46, odst. 1 a 3, zákona č. 500/2004 Sb., správním řádem. Dále ředitel zařízení vydává Rozhodnutí dle 24, odst. 3 písm. g) zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších platných zákonů a předpisů, nařízením vlády a dle 9 zákona č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve kterém stanovuje výši příspěvku za kalendářní měsíc rodičům, kteří jsou povinni platit. Zákonní zástupci jsou v řízení informováni o 13

14 kontaktech na zařízení, bankovním spojení DDŠ a variabilním symbolu jejich dětí. II. Postup při přijímání, přemístění a propouštění dětí Přijímání, přemísťování a propouštění mládeže se řídí zákonem 109/2002 Sb. 13 a jeho novelizacemi v pozdějším platném znění. Vymezení náplně činnosti pracovníků zařízení Organizaci příjmu, přemísťování a propuštění zabezpečuje zpravidla sociální pracovnice ve spolupráci s ostatními pracovníky DDŠ a s dalšími institucemi, zejména (kurátoři, sociální pracovníci v místě bydliště, diagnostické ústavy, rodina, úřad práce atd.). Organizace příjmu a) administrativně vyřizuje zpravidla sociální pracovnice, přebírá svěřené dítě a dokumentaci b) dále dítě přebírá zpravidla zástupce ředitele, který vykoná úvodní pohovor, seznámí dítě s právy a povinnostmi, provede zařízením a předá příslušnému kmenovému vychovateli, který zabezpečí jeho ubytování, oblečení, seznámení s Vnitřní řádem a uvedení do rodinné skupiny 14

15 Osobní spisy dětí Osobní spisy jsou uloženy u sociální pracovnice. Do osobních spisů mládeže smí nahlížet ředitel, vychovatel, sociální pracovnice, odborní pracovníci diagnostických ústavů a sociální pracovníci orgánu péče o děti příslušného podle bydliště mládeže a kontrolní orgány, státní zástupce, který vykonává dozor, soudce nebo okresní tajemník soudu, orgány Policie ČR při zahájení trestního stíhání. Sociální pracovníci orgánu péče o děti příslušného podle bydliště mládeže a orgány Policie ČR mohou provádět v zařízeních potřebná šetření za přítomnosti ředitele, sociální pracovnice nebo pověřeného pedagogického pracovníka. S účelem a závěry šetření seznámí ředitele zařízení. Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími institucemi Při přijímání, přemísťování a propouštění spolupracuje DDŠ se soudy, diagnostickým ústavem, městskými úřady podle trvalého bydliště dětí, pedagogicko-psychologickou poradnou, kmenovou školou, úřadem práce a dalšími orgány státní správy nebo neziskovými organizacemi. Bez souhlasu ředitele nelze provádět prohlídky zařízení ani šetření neúřední povahy. 15

16 Příjem Do zařízení se přijímá mládež s uloženou ochranou výchovou prostřednictvím diagnostických ústavů. Do zařízení se přijímá mládež, u níž soud nařídil předběžné opatření nebo ústavní výchovu. Předběžné opatření má pouze dočasnou platnost. Do zařízení se nepřijímá mládež s nemocemi v akutním stádiu, bacilonosiči a mládež, již bylo uloženo karanténní opatření a děti při aktuální intoxikaci. Přijetí dítěte, popřípadě nástup trestu odnětí svobody, oznámí zařízení soudu, který nařídil ústavní nebo ochrannou výchovu, orgánu péče o děti příslušnému podle trvalého bydliště dítěte a zákonným zástupců, stejně se postupuje při přemístění nebo podmíněnému ubytování dítěte mimo zařízení nebo při skončení pobytu dítěte. Zažádat o přemístění dítěte do jiného výchovného zařízení, jsou-li pro to závažné důvody, a to po projednání v pedagogické radě. Zdůvodněný požadavek na přemístění dítěte postoupí DDŠ příslušnému OSPOD nebo DDÚ, o přemístění rozhodne příslušný soud a u dítěte s uloženou ochrannou výchovou DDÚ. Propouštění Administrativní náležitosti zpracovává sociální pracovnice. Vychovatel provede vyúčtování, vyplní šatní lístek-evidence osobního oblečení. Předá dítěti jeho osobní věci a po rozloučení předá sociální pracovnici, která zabezpečí veškeré náležitosti související s propouštěním. Evidenci (výchovné záznamy) vloží sociální pracovnice do osobního spisu, který archivuje. Evidenci kapesného archivuje referentka majetkové správy DDŠ. 16

17 V případě propouštění zletilého předá referentka majetkové správy DDŠ věcnou pomoc. Při propuštění ze zařízení předá ředitel nezletilé dítě zákonným zástupcům nebo osobám, označeným v příslušném rozhodnutí, na jeho základě dochází k propuštění: Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení Zařízení ve spolupráci s městskými úřady příslušnými podle místa bydliště dítěte, které skončilo pobyt v zařízení, sledují jeho další vývoj po dobu nejméně dvou let a pomáhají při řešení obtíží vzniklých přechodem do občanského života. (viz zákon 109/2002 Sb.) Přemísťování O přemísťování dětí s ochranou výchovou rozhoduje příslušný diagnostický ústav. Bez jeho souhlasu nelze dítě přemístit. Veškeré náležitosti zpracovává zpravidla sociální pracovnice, která v případě přemístění odváží dítě do příslušného zařízení. V případě přemístění s nařízenou ústavní výchovou lze přemístit dítě jen na základě rozhodnutí soudu. Dítě je předem včas informováno o svém přemístění s přesným udáním místa, času a důvodu. 17

18 III. Organizace výchovně vzdělávací činnosti v zařízení Organizace výchovných činností Výchovně vzdělávací činnost probíhá v rodinných skupinách pod vedením vychovatelů. Rodinná skupina má tři vychovatele, kteří se střídají podle rozvrhu a zabezpečují činnost dětí v době, kdy neprobíhá výuka. Noční službu zajišťuje jeden asistent pedagoga dle rozvrhu. Konkrétní výchovná činnost vychází plánovitě z ročního, měsíčního, týdenního plánu, kde jsou rovnoměrně zastoupeny všechny složky výchovy a je respektována duševní hygiena. Organizace vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá dle rozvrhu v jednotlivých třídách pod vedením učitelů. 18

19 Organizace základní školy Vyučování probíhá dle rozvrhu, který je vyvěšen v každé třídě. Rozvrh výuky: 1. vyuč. hodina 8:00 8:45 2. vyuč. hodina 8:55 9:40 3. vyuč. hodina 10:00 10:45 4. vyuč. hodina 10:55 11:40 5. vyuč. hodina 11:50 12:35 6. vyuč. hodina 12:45 13:30 Ředitel může vzhledem k podmínkám školy upravit učební plán až do výše 30 % bez překročení týdenní dotace hodin. Přestávky O všech přestávkách je umožněn žákům pohyb mimo třídu. Hlavní přestávka je určena k občerstvení dětí a k relaxačním aktivitám. Za tímto účelem jsou využívány v prostorách školy ping-pongové stoly. Hygienické zásady Žáci chodí do školy čistí a upravení. Ve škole i mimo ní se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob (ustanovení školského zákona). Na Pv a Tv se žáci i vyučující převlékají do oděvu k této činnosti určenému. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. 19

20 Chování žáků ve škole a při činnostech pořádaných školou Každé svévolné poškození majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob je hodnoceno jako hrubý kázeňský přestupek. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí vůbec. Hodinky, náušnice apod. mají u sebe. Pokud je musí odložit, svěří je do úschovy třídnímu učiteli. Žáci se v době mimo vyučování nezdržují v areálu školy bez dozoru učitele nebo vychovatele. Na plavání či další sportovní aktivity nenosí hodinky, řetízky, náušnice, prstýnky, apod. z důvodů bezpečnosti a možné ztráty. Na oběd odcházejí žáci pouze s dozorem. Na dozor v klidu počkají. V jídelně se chovají slušně, dbají pokynů pedagogického dozoru. Po vyučování si vychovatelé převezmou děti na odpolední výchovnou činnost u bočního vchodu základní školy, kde si je osobně převezmou od učitele, který u svěřených dětí konal dozor při obědě. Žákovské služby třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti, zavedení podle zvyklostí třídy a třídního učitele. Organizace zájmových činností Děti se rozvíjejí při individuální zájmové činnosti (kroužky při ZŠ, sportovním klubu, základní umělecké škole atd). Pod vedením pracovníků DDŠ se děti rozvíjejí v dramatickém oboru, výpočetní technice, tělesné výchově, keramice atp. Tato zájmová činnost je evidována a vychovatel, který v této době vykonává službu, zodpovídá, že je dítě včas a řádně připraveno k návštěvě vybrané zájmové činnosti. Jestliže dítě navštěvuje kroužek mimo DDŠ, vypíše mu vychovatel vycházku. Rozpis zájmové činnosti je evidován u jednotlivých dětí zápisem v třídní knize. 20

21 Soukromý čas dětí Neomezeně dle požádání dítěte v pracovní dny i o sobotách a nedělích po dohodě s vychovatelem. Rozvrhem dne je tento čas plánován po skončení vyučování. Systém prevence sociálně patologických jevů DDŠ Sedlec spolupracuje v rámci prevence sociálně patologických jevů se Střediskem náhradní rodinné péče. Dále na škole působí protidrogový koordinátor, který zpracovává Minimální preventivní program. Děti mají kdykoliv možnost konzultace s ředitelem, zástupcem ředitele, sociální pracovnicí. Dále mohou anonymně využít schránku důvěry, kam mohou slušnou formou napsat své vzkazy. Tato schránka je umístěna ve vstupní hale školy. Příspěvky dětí zpracovává zástupce ředitele pro výchovu. Také pravidelná setkání dětí a dospělých jedenkrát měsíčně vedou k včasnému rozpoznání nežádoucích projevů dětí. Funkce spolusprávy je velmi významná, neboť mluvčí skupiny mají větší možnost rozpoznat nálady v dětském kolektivu a ve spolupráci s dospělými pak předejít nežádoucím jevům. Veškeré problémy dětí se posuzují přísně individuálně s přihlédnutím k věku a schopnostem dítěte. od na rozkrývání sociálně patologických jevů se podílí speciální pedagog etoped zařízení, který sleduje při pravidelných konzultacích problémy, které by mohly tomuto předcházet a cíleně se zaměřuje na děti, které v závěrečných zprávách diagnostických ústavů mají záznamy tohoto charakteru. Dále se zaměřuje i na projevy rasismu a xenofobie dle zákona bod c). Konzultační hodiny etopeda pondělí až čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod., pátek od 8:00 do 14:00 hod. Dojíždějící studenti mají konzultace dle dohody. Úřední hodiny sociální pracovnice v DDŠ Problémy dětí spojených se sociální problematikou jsou řešeny na rodinných skupinách s vychovateli. Pokud řešení vzniklého problému vyžaduje spoluúčast sociální pracovnice, mohou se děti a vychovatelé na sociální pracovnici DDŠ obracet v tyto konzultační hodiny: 21

22 - konzultační hodiny pro děti: pondělí, středa, pátek 13:45 15:00 - konzultační hodiny pro ped. pracovníky: pondělí-pátek 7:30-8:30 Dojíždějící studenti mají konzultace dle dohody. V případě závažných rodinných a osobních problémů mohou děti kdykoliv vyhledat pomoc sociální pracovnice a ostatních vedoucích pracovníků DDŠ. IV.Organizace péče o děti v zařízení Zařazení dětí do rodinných nebo výchovných skupin Děti jsou vřazovány do rodinných skupin s ohledem na sourozenecké vazby, individuální potřeby. Při přijímání a vřazování do skupin se vychází zejména s přihlédnutím ke závěrečným zprávám OSPOD a zprávám odborných pracovníků (etoped, psycholog,...) Přihlíží se též k přání dítěte a vychází se z úvodního pohovoru při příjmu nezletilého. Kritéria a podmínky umísťování dětí do bytové jednotky DDŠ nedisponuje samostatnou bytovou jednotkou ani detašovaným pracovištěm pro děti a mládež. Ubytování dětí 22

23 Podle vřazení do skupiny je dítě ubytováno na příslušnou ložnici. Změnu v zalehacím pořádku může provést z výchovných důvodů s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem zpravidla vychovatel, popřípadě asistent pedagoga. Materiální zabezpečení Každá rodinná skupina má k dispozici pokoje podle počtu dětí. Dále kuchyňku se studijním koutem, hygienické zázemí a oddělenou místnost. Zařízení poskytuje mládeži ubytování, stravování a zabezpečuje využití volného času. Rozsah materiálního zabečení poskytovaného dětem upravuje 2 zákon č. 109/2002 Sb. a jeho novelizace. Úhradu na péči o děti v zařízení upravuje 27 až 30 zákon č. 109/2002 Sb a jeho novelizace. Finanční prostředky dětí Pravidla pro výplatu kapesného, osobní dary a věcnou pomoc stanoví 31 až 33 zákon č. 109/2002 Sb. a jeho novelizace. Zacházení správního řízení s příjmy dětí (výživné, sirotčí důchody atd.) upravuje 29, dále se postupuje dle zákona č. 109/2002 Sb. a jeho novelizace. Po měsíční uzávěrce PnÚP se bezhotovostně převedou finanční prostředky na vkladní knížky dětí. Vkladní knížky dětí eviduje a spravuje do doby jejich odchodu ze zařízení sociální pracovnice DDŠ. Osobní finanční prostředky dětí, které získaly od zákonných zástupců, si může dítě uložit u vychovatele v trezoru na rodinné skupině. Toto je pro dítě dobrovolné, vždy na požádání může finanční částku čerpat dle své úvahy (finanční prostředky nesmí být použity pro nákup věcí, které by ohrožovaly zdraví a bezpečnost dítěte a ostatních osob v zařízení). 23

24 Systém stravování Při DDŠ je jídelna, kde se děti celodenně stravují. Pracovní dny Výdej jídla Snídaně: děti 7:00 7:30 hod Svačina: děti 9:40-10:00 hod Oběd: zaměstnanci 11:45 hod děti 12:35 a 13:35 hod Svačina: děti 15:00-15:30 hod Večeře: I. VIII. skupina 17:30-18:00 hod 2. večeře I. VIII. skupina 19:00-21:00 hod Víkendy Snídaně: I. VIII. skupina 8:30-9:00 hod Oběd: I. VIII. skupina 12:00-12:30 hod Svačina: I. VIII. skupina 15:00-15:30 hod Večeře: I. VIII. skupina 17:30-18:00 hod 2. večeře I. VIII. skupina 19:00-21:00 hod Provoz kuchyně a jídelny se řídí aktuálními hygienickými předpisy. 24

25 V době výdeje jídla zajišťují pedagogický dozor příslušní pedagogové dle rozpisu. V rámci nácviku sebeobsluhy zajišťují děti pomoc při servírování jídel (příprava příborů, úklid talířů ze stolů,...). Pravidla pro přebírání stravy v době víkendu a rozvoz večeří Rozvoz stravy na jednotlivé rodinné skupiny zabezpečují pracovníci kuchyně. Stravu si přebírá vychovatel, který má službu u rodinné skupiny a zodpovídá za rovnoměrné rozdělení stravy dětem a též za úroveň stolování. Zajišťuje mytí nádob na stravu (v horké vodě a saponátu) ve spolupráci s dětmi. Umyté nádoby předává osobně ráno při rozvozu kuchaři. Zbytky jídel přináší určená služba dětí (z každé skupiny jedno dítě) do 18:30h kuchaři ke kuchyni. V kritických výchovných situacích, kdy vychovatel nemůže osobně převzít stravu, odváží kuchař jídlo na vedlejší domek, kde si ho vyzvedává jiný vychovatel, který zabezpečí, aby jídlo bylo vydáno dětem. - od dodávka stravy na jednotlivé rodinné skupiny zabezpečují pedagogičtí pracovníci. - od Organizace samostatného vaření na RS vychovatel, který slouží na rodinné skupině v době, kdy dle plánu výchovné činnosti připadá na vaření, vypracuje jídelníček, který musí obsahovat snídaně, svačinu, oběd, svačinu a večeři/ II. Veřeči a to včetně pitného režimu. Podmínkou je dodržení finančních limitů na jednotlivá jídla, toto se řídí věkem dítěte a tabulka dle vyhlášky 463/ 2011 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb.. Skladba jídelníčku by měla být koncipována tak, aby byly dodrženy základní parametry zdravé výživy (ovoce, pitný režim, minimum instančních a konzervovaných potravin). Dalším kritériem pro sestavování jídelníčku je schopnost vychovatele zapojit do přípravy všechny svěřené děti a to s ohledem na bezpečnost. Samostatné vaření je součást výchovně - vzdělávacího procesu, s cílem podpořit schopnosti dítěte v základní sebeobsluze a zlepšit vstup po ukonční ÚV do samostatného života. 25

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Úvod 3 1 Charakteristika a struktura zařízení 3 1.1 Název, sídlo, telefonní číslo,číslo faxu, elektronická adresa

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD 1 Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Dětský

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec V N I T Ř N Í Ř Á D upraven k 1. 10. 2014 Zpracovali : Mgr. Josef Peiker ředitel Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny Žíchovec Tereza Mojdlová,

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Vnitřní řád 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Telefon: +420 416594219, +420 41659492

Více

Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy

Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 910/2013 Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy účinnost od 1.1.2014 V Olomouci 27.12.2013

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 2/2014/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Jan Pavlas ředitel O B S A H 1. Charakteristika

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Mgr. Jan Vojta Ředitel VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň Plzeňský kraj V Hostouni

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD 1 OBSAH strana 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO

V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 V N I T Ř N Í Ř Á D STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE BRNO web : www.svpbrno.cz email: svpbrno@svpbrno.cz telefony : ambulantní oddělení 543 216 685, 722 952 499

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Čl. 1. Charakteristika a struktura školského zařízení Čl. 2. Postup při příjímání, přemísťování a propouštění dětí a další

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb, 30, odstavce 1,2, a 3 vydávám školní řád Základní školy Svitavy, Sokolovská 1 s účinností od 1.

Více

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14. Školní řád

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14. Školní řád Č. j: 1/09/05/Ja Spisový znak: A1.3 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14 Účinnost: 1. 9. 2005 Skartační znak:

Více

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Ječná 27, Praha 2. Školní řád

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Ječná 27, Praha 2. Školní řád Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Ječná 27, Praha 2 Školní řád Všichni lidé na této škole musí spolu jednat tak, aby byla za všech okolností uznána

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více