Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91/2200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část 1 Všeobecná ustanovení. Část 2 Základní údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, 100 00 Praha 10, Ruská 91/2200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část 1 Všeobecná ustanovení. Část 2 Základní údaje"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91/2200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Část 1 Všeobecná ustanovení Tento Organizační řád je základním předpisem organizace Střední zdravotnické školy, Ruská 91, Praha 10, je vydán pro stanovení dělby pravomocí a odpovědnosti mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky, podrobněji specifikoval základní úkoly, které jsou stanoveny ve zřizovací listině školy, definoval systém řízení a prostřednictvím organizačního schématu znázornil vzájemné vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi řídícími a výkonnými složkami obsah organizačního řádu respektuje platné právní předpisy, zejména Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), znění zřizovací listiny (viz příloha č.1), platný výpis z rejstříku (příloha č. 2). Část 2 Základní údaje Název organizace : Střední zdravotnická škola Sídlo organizace : Praha 10, Ruská 91/2200 IČO : Zřizovatel : Hlavní město Praha. Zřizovací listina ze dne : viz příloha č. 1 Střední zdravotnická škola, Praha 10, Ruská 91/2200 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Střední zdravotnická škola může vykonávat doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou. Rovněž může pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce. Část 3 Předmět činnosti Předmětem činnosti školy je výchova a vzdělávání žáků v souladu s platnými právními předpisy v příslušných oborech v oblasti zdravotnictví, sociální péče i mimo ně. Část výuky probíhá ve zdravotnických a sociálních zařízeních za spoluúčasti erudovaných zdravotnických pracovníků na základě písemně uzavřených smluv. 1

2 Část 4 Řízení školy kompetence Statutárním orgánem školy je ředitelka, kterou jmenuje a odvolává Rada Hlavního města Prahy. Zodpovídá za právní úkony školy, plní povinnosti řídícího pracovníka organizace. Ředitelka školy při výkonu funkce odpovídá za: kompletní rozvoj školy koncepci výuky plnění učebních plánů a učebních osnov odbornou pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků odpovídá za zpracování aktualizací 0rganizačního řádu školy a Školního řádu zodpovídá za kontrolu dodržování pracovního řádu pedagogickými pracovníky školy schvaluje organizační strukturu školy a plán pracovníků jednotlivých úseků rozhoduje - o záležitostech školy, které si vyhradila v rámci své pravomoci - o svěřeném majetku - o zásadních otázkách hospodaření a mzdové politiky jmenuje vedoucí pracovníky úseků a další pracovníky v souladu s organizačním řádem školy a koordinuje jejich činnost je oprávněna písemně pověřit pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy zodpovídá - za dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně - vedení podepsané dokumentace - splnění úkolů BOZP, PO a civilní ochrany - vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce zodpovídá za pedagogickou úroveň nově přijímaných pracovníků školy kontroluje práci pedagogických pracovníků a studijní výsledky žáků je příkazcem hospodářských operací Statutární zástupce ředitelky školy Ředitelka školy jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce, a to jednoho ze svých zástupců. zastupuje ředitelku školy v případě její krátkodobé nepřítomnosti v oblasti řízení a kontaktu s nadřízeným orgány a veřejností v případě dlouhodobé nepřítomnosti (více jak 10 dnů) též v oblasti ekonomické sestavuje plán dovolených všech zaměstnanců školy.. 2

3 Ředitelce školy jsou přímo podřízeni: zástupce ředitelky pro všeobecně vzdělávací předměty zástupce ředitelky pro teoretické a praktické odborné předměty všichni vedoucí oborů a praxe pracovník pro styk s veřejností a vztahy se zahraničím výchovná poradkyně školní metodik prevence sociálně patologických jevů finanční referent projektový manažer administrativně organizační pracovník - sekretářka školy obchodně provozní pracovník školní jídelny administrativně organizační pracovník pro studijní záležitosti knihovnice pracovníci na funkcích (např. bezpečnostní referent, personalista, pracovnice hospodářského úseku, asistentka ředitelky atd.) pokud jsou zřízeny. Zástupce ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, při výkonu funkce odpovídá za: organizaci a výchovně vzdělávací úroveň studijních oborů činnost předmětových komisí všeobecně vzdělávacích předmětů zpracování statistických výkazů pro OŠMS KU, MŠMT, ÚP a další státní organizace. sestavuje úvazky pro vyučující teoretické části výuky hospitační činnost, zejména učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů plnění pracovních povinností podřízených zaměstnanců přiděluje dozory a pracovní pohotovosti; zajišťuje náhradní vyučování za nepřítomné vyučující spolupracuje na sestavení rozvrhů vyučování, v této souvislosti řídí proces suplování prostřednictvím předmětových komisí spravuje odborné pomůcky ve své kompetenci činnost třídních učitelů organizaci maturit a závěrečných zkoušek vede evidenci pracovní doby, studijního volna a zpracování sumářů přesčasové práce a nenárokových složek platu podřízených pracovníků odpovídá za agendu dalšího vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků školy zodpovídá za kontrolu dodržování pracovního řádu pedagogickými pracovníky školy sleduje Věstník MŠMT a další právní normy týkající se pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy; v případě potřeby navrhuje jejich aplikaci odpovídá za sestavení výroční zprávy školy v součinnosti s dalšími vedoucími pracovníky školy plní další úkoly zadané ředitelkou školy 3

4 Zástupkyni ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty jsou přímo podřízeni: vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů, včetně externích předsedové předmětových komisí pro všeobecně vzdělávací předměty správce počítačové sítě, který odpovídá za funkci počítačové a telefonní sítě školy včetně internetu; operativně zjišťuje a řeší příčiny poruch; je v kontaktu s poskytovatelem připojení školy na internet a telefon Zástupkyně ředitelky pro teoretické a praktické odborné předměty, při výkonu funkce: spolupracuje na sestavení rozvrhů vyučování zodpovídá za vyučující teoretických i praktických odborných předmětů(dále odborných předmětů) odpovídá za odborné a metodické vedení teoretických a praktických odborných předmětů sestavuje úvazky pro učitelky praktického vyučování ve spolupráci s vedoucími oborů a praxe odpovídá za činnosti předmětových komisí odborných předmětů koordinuje organizaci maturit v praktické části závěrečných zkoušek, a to ve spolupráci s vedoucími oborů a praxe provádí hospitační činnost v hodinách odborných předmětů s důrazem na realizaci kompetencí zdravotnických pracovníků podle platných právních předpisů se zaměřením na dodržování standardů v rámci akreditace zdravotnických zařízení, kde probíhá odborná výuka prostřednictvím předmětových komisí spravuje odborné pomůcky ve své kompetenci připravuje a realizuje přijímací řízení zodpovídá za kontrolu dodržování pracovního řádu pedagogickými pracovníky školy podílí se na sestavení výroční zprávy školy v součinnosti s dalšími vedoucími pracovníky školy vede metodicky začínající učitele všech odborných předmětů odpovídá za agendu dalšího vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků školy sleduje Věstník MŠMT a další právní normy týkající se pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy; v případě potřeby navrhuje jejich aplikaci plní další úkoly zadané ředitelkou školy Zástupkyni ředitelky školy pro teoretické a praktické odborné předměty jsou přímo podřízeni: vyučující všech odborných předmětů předsedové předmětových komisí pro odborné předměty Administrativně organizační pracovník pro studijní záležitosti vyřizuje některé správní případy ve správním řízení s velkým počtem účastníků a posuzuje podklady ve správním řízení. Zajišťuje vybranou ucelenou odbornou agendu. Pracuje s databázovým systémem a tabulkovým procesorem, vytváří a doplňuje datovou a textovou databanku; zajišťuje matriku školy. Plní další úkoly zadané ředitelkou školy. 4

5 Knihovnice zajišťuje agendu půjčování knih a časopisů, dohlíží na provoz a chování žáků v počítačové studovně a v knihovně. V případě její nepřítomnosti zástupce ředitelky pro praktické vyučování určí osobu právně odpovědnou za dohled v knihovně a studovně. Vedoucí oborů a praxe při výkonu funkce : zajišťují školní pracoviště ve zdravotnických a sociálních zařízeních v působnosti svého oboru zodpovídají za sestavování úvazku pro vyučující svého oboru navrhují plány praktického vyučování a odpovídají za jejich průběh sledují činnosti předmětových komisí svého oboru vedou metodicky začínající učitele provádějí hospitační činnost v hodinách svého oboru odpovídají za odborné a metodické vedení odborných učitelů/ek v příslušném oboru ve škole podílí se na organizaci státních maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek zajišťují exkurze na odborná pracoviště v rámci vybraných předmětů svého oboru zodpovídají za vyučující (včetně externích) pro praktické vyučování svého oboru vedou přípravu rekvalifikačních kurzů a kurzů v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prostřednictvím ředitelky školy je předkládá k akreditaci Akreditačním komisím MŠMT vedou přípravu kvalifikačních a certifikovaných kurzů a prostřednictvím ředitelky školy je předkládá k akreditaci Akreditační komisi pro kvalifikační a certifikované kurzy Ministerstva zdravotnictví evidují a zajišťují preventivní péči žáků, kteří přišli do styku s nakažlivou nemocí, nebo u nichž došlo k poranění odpovídají za provoz a vybavení kabinetů ve své působnosti, za provoz knihovny a studovny sledují zákony a další právní normy týkající se výuky; v případě potřeby navrhují jejich aplikaci a uvedení do praxe organizují tým spolupracovníků z řad pedagogů školy pro přípravu rekvalifikačních kurzů a kurzů DVPP v gesci MŠMT a pro přípravu zdravotnických kvalifikačních a certifikovaných kurzů v gesci MZ podílí se na sestavení výroční zprávy školy v součinnosti s dalšími vedoucími pracovníky školy účastní se porad širšího vedení školy plní další úkoly zadané ředitelkou školy 5

6 Finanční referent je jmenován ředitelkou školy odpovídá ředitelce školy za plnění úkolů, které hospodářský úsek zabezpečuje v souladu s plánem a rozpočtem pro plynulý provoz školy, včetně ekonomiky stravování je příkazcem hospodářských operací společně s ředitelkou školy ve své činnosti se řídí platnými právními předpisy zabezpečuje veškerou hospodářskou činnost školy s nejvyšší hospodárností a řádně chrání majetek školy komplexně řídí a zabezpečuje práce a agendu v oblasti plánu, rozpočtu a financování, účetnictví, operativní evidence, práce, mezd a investic. zabezpečuje po dohodě s ředitelkou školy nákup hmotných prostředků připravuje ekonomické podklady pro smluvní firmy a technickou správu školy Finančnímu referentovi jsou přímo podřízeni: pracovnice recepce školy technický pracovník a domovník obchodně provozní pracovník školní výdejny jídel řídí činnost skladnice (viz dále) Pracovnice recepce školy se starají o návštěvníky školy poskytováním informací o škole, zprostředkováním kontaktů s pedagogy i ostatními pracovníky, se studujícími. Zajišťují evidenci návštěv. Technický pracovník a domovník zajišťuje technickou provozuschopnost, způsobilost, opravy, údržbu a řádný technický stav technických zařízení a budovy. Zajišťuje údržbu, běžné opravy a sjednává revizní prohlídky a prověrky technické způsobilosti. Napomáhá hladkému provozu školy a provádí domovnické práce včetně odborných prací při opravách a údržbě. Zodpovídá za elektronické zabezpečení školní budovy a za kvalitu úklidových prací. Plní další úkoly zadané ředitelkou školy. Technickému pracovníkovi a domovníkovi jsou přímo podřízeni pracovnice pro úklid Obchodně provozní pracovník školní výdejny jídel odpovídá za její provoz, kontrolu pracovníků, kvalitu a kvantitu expedované stravy a úpravu prostor pro vydávání stravy. Plní další úkoly zadané ředitelkou školy. Obchodně provoznímu pracovníku školní výdejny jídel jsou přímo podřízeni pracovnice školní výdejny jídel Skladnice zabezpečuje samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží a materiálu ve skladu SZŠ. Připravuje materiál k expedici zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovídá za jejich úplnost. Vede předepsanou evidenci a účastní se provádění inventur. 6

7 Pracovník pro styk s veřejností a vztahy se zahraničím je jmenován ředitelkou školy vytváří a realizuje aktivity a zpracovává tiskové materiály pro prezentaci organizace ve vztahu k veřejnosti a dále: komunikuje s veřejností navazuje a udržuje kontakty se zahraničím vede přehled o zahraničních pobytech školy a o jejich propagaci, vyhodnocování a evidenci zodpovídá za spolupráci s patrony školy spolupracuje s žákovským parlamentem zajišťuje komunikaci se sponzory participuje na grantových projektech po dohodě s vedením školy komunikuje s vedoucími pracovníky institucí zodpovídá za vnitřní informační systém školy koordinuje vydavatelskou, propagační a redaktorskou práci včetně samostatné publicistické činnosti; v této souvislosti sleduje webové stránky příslušných institucí připravuje v elektronické podobě podklady pro webové stránky školy plní další úkoly zadané ředitelkou školy Výchovný poradce je jmenován a ředitelkou školy spolupracuje zejména s třídními učiteli, metodikem prevence sociálně patologických jevů a dalšími pedagogickými pracovníky při řešení výchovných a prospěchových problémů žáků, včetně poruch učení poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a prospěchových problémů i v otázkách týkajících se dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách. zprostředkovává kontakt s pedagogicko-psychologickou poradnou plní další úkoly zadané ředitelkou školy. Školní metodik prevence sociálně patologických jevů je jmenován ředitelkou školy. koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje ho spolu s ostatními pracovníky školy odhaduje rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a řeší vzniklé problémy plní další úkoly zadané ředitelkou školy. Projektový manažer je jmenován ředitelkou školy a zodpovídá za: sledování veřejných soutěží na granty z institucí MHMP a MPSV zodpovídá za přípravu a správnost podkladů jím podávaných grantů ke své práci si vytváří pracovní skupinu ze zástupců pedagogického sboru a externistů plní další úkoly zadané ředitelkou školy 7

8 Administrativně organizační pracovník - sekretářka školy zabezpečuje zejména agendu a korespondenci ředitelky školy a plní další úkoly zadané ředitelkou školy nebo jejími zástupci. Výjimečná opatření: Ředitelka školy může pro jednotlivé činnosti nebo případy písemně zmocnit pracovníky školy k jednání jménem školy. Takové zmocnění opravňuje zmocněnce k provádění úkonů jen v rozsahu zmocnění. Ředitelka školy může zmocnění kdykoliv odejmout. Zmocněnec je zodpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil. Vedoucí některých útvarů a vyjmenovaní pracovníci mohou (a jsou za určitých podmínek povinni) porušit zásadu jediného odpovědného pracovníka a zásadu služebního postupu, a to v zájmu ochrany života a zdraví žáků, pracovníků školy a ochrany majetku. Poradní orgány ředitelky školy jsou: Pedagogická rada je složena ze všech pedagogických pracovníků školy. Ředitelka školy projednává s pedagogickou radou všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitelka školy k názorům pedagogické rady přihlíží, to znamená, že názory pedagogické rady nejsou pro ředitelku školy obligatorní, jelikož ředitelská pravomoc je nedělitelná. Výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů mohou informovat pedagogickou radu o příslušné problematice a návrzích řešení. Poradní sbor je složen z ředitelky školy, jejích zástupců, vedoucích oborů, předsedů předmětových komisí, pracovníka pro styk s veřejností a předsedkyně výboru ZOOS. Podílí se na tvorbě plánů práce školy a podkladů pro závěrečnou zprávu o činnosti školy. Projednává koncepční záležitosti pedagogického procesu, organizaci chodu školy a pracovně právní otázky týkající se zaměstnanců školy. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je jmenována zřizovatelem na základě výsledků voleb (viz příloha č. 3). Žákovský parlament je složen ze zástupců tříd. Přednáší náměty a požadavky studentů ředitelce školy. Schází se zpravidla jednou za měsíc nebo podle potřeby. Sdružení rodičů a přátel (SRP) spolupracuje se školou v oblasti hospodářské a v oblasti mimoškolních aktivit žáků. 8

9 Část 5 Funkční členění a strategie řízení Základním prostředkem řízení školy jsou klíčové kompetence pracovníků školy. Střední zdravotnická škola se člení na úsek pedagogický a hospodářský. Kompetence pracovníků v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních jednotlivých pracovníků. V oblasti personálního řízení se postupuje v souladu se zákoníkem práce v platném znění, kolektivní smlouvou a dalšími platnými právními předpisy. Součástí personálního řízení je zejména i vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (kompletní znění směrnice tvoří přílohu tohoto organizačního řádu). Personální změny jsou projednávány vedením školy, s výborem základní odborové organizace. Mzdová politika se provádí v souladu s příslušnými mzdovými předpisy. Pracovníci pedagogického úseku školy jsou povinni dodržovat povinnosti pedagogů, vychovávat a vzdělávat, jakož i vést osobním příkladem a vhodným slovem: poskytovat vzdělání a výchovu žákům podle platných právních předpisů a norem v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru udržovat a dodržovat kázeň dodržovat předpisy BOZP, PO a Směrnice školy soustavně se vzdělávat ve svém oboru chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy a chovat se ekonomicky dodržovat čistotu a pořádek ve veřejných prostorách školy, kabinetech, sborovnách a v učebnách jim přidělených seznamovat se s platnými právními předpisy a dodržovat je (např. pracovní řád, organizační řád atd.) chovat se podle etických norem pro pedagogické a zdravotnické pracovníky v souladu s dobrými mravy a tradicí školy plnit další úkoly zadané ředitelkou školy Pracovníci hospodářského úseku školy dodržují kázeň, školní řád, předpisy BOZP a PO, pracovní a organizační řád školy, udržují čistotu a pořádek a jsou povinni se chovat vzorně a takto svým dílem budovat vysokou morální i technickou úroveň školy. Financování školy zabezpečuje ředitelka školy ve spolupráci s finančním referentem (dříve hospodářka školy). Úkoly spojené s finančním řízením (např. zpracováním mezd) jsou zajišťovány smluvně s externí firmou. 9

10 Část 6 Komunikační a informační systém Zaměstnanci mají přístup k vedoucím pracovníkům v přesně stanovenou dobu a lze v ní vyřizovat běžné operativní záležitosti. Záležitosti, které nesnesou odklad a vyžadují zásah vedoucího pracovníka, nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení, se vyřizují okamžitě bez ohledu na stanovenou dobu pro styk s vedoucím pracovníkem. Pro naléhavé případy lze využít pro běžný styk pracovníků školy s vedením školy i intranet. Informace vstupující do školy přichází k ředitelce školy, která rozhodne, komu bude informace poskytnuta, popřípadě, kdo záležitost nebo její část zpracuje. Informace, která opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být projednána a podepsána ředitelkou školy. Podrobnosti jsou stanoveny ve spisovém řádu. Informace, které jsou potřebné pro větší počet zaměstnanců školy se zveřejňují na nástěnce ve sborovně nebo nástěnkách v jednotlivých patrech budovy školy, popřípadě při pedagogické, či provozní poradě, eventuelně prostřednictvím intranetu. Pracovníci školy nepodávají ani o škole, jejich záměrech, ani o zaměstnancích školy - bez vědomí školy - žádné informace. V této souvislosti : 1. Pracovníci školy informují vedení o jakékoliv připravované aktivitě ležící mimo schválený a veřejně dostupný plán činnosti školy, a to v dostatečném časovém předstihu. Povinnost včasné informace se týká dále všech žádostí o uvolnění z výuky, o studijní volno, či o účast na akci vně školy v době vyučování. 2. Po schválení aktivity ji vedení školy zařazuje do plánu akcí školy tak, aby informace o této schválené aktivitě byla veřejně dostupná všem pracovníkům školy. 3. V souvislosti s body 1 a 2 je nepřípustné, a) aby akce byly připravovány neveřejně s tím, že by byl informován pouze úzký okruh pracovníků školy; b) aby byl informován pouze jediný člen vedení; c) aby byla informace o akci, či žádost, podávána tzv. na poslední chvíli; d) aby členové vedení byli stavěni až před tzv. hotovou věc, aniž by mohli akci ovlivnit. 4. Porušení zásad výše uvedených 3 bodů bude ode dne účinnosti organizačního řádu dále posuzováno obdobně, jako hrubé porušení pracovní kázně. 10

11 Základními informačními zdroji jsou : pokyny ředitelky školy pokyny dalších vedoucích pracovníků po dohodě s ředitelkou školy jednání pedagogické rady jednání poradního sboru předmětové komise operativní porady pracovníků svolaných vedením školy jednání ředitelky školy se SRP pedagogické rady vyučujících jednotlivých studijních obor intranet internetové stránky školy Část 7 Závěrečná ustanovení Platnost organizačního řádu : 1. Na tento organizační řád navazují další vnitřní směrnice školy, které budou k dispozici rovněž prostřednictvím intranetu. 2. Tento Organizační řád nahrazuje organizační řád ze dne Tento Organizační řád vstupuje v platnost dnem podpisu ředitelky školy. 4. Tento Organizační řád se vydává na dobu neurčitou. 5. S tímto Organizačním řádem jsou povinni se seznámit a dodržovat jej všichni pracovníci školy. 6. Případná neznalost obsahu tohoto dokumentu nezbavuje pracovníka odpovědnosti za porušování ustanovení tohoto Organizačního řádu. 7. Změny Organizačního řádu je možné řešit změnou Organizačního řádu, doplňkem nebo jeho přílohou. 8. Organizační řád byl projednán s Výborem ZOOS. 9. Organizační řád se vydává ve třech vyhotoveních a bude zveřejněn na intranetu školy. Datum: 21. prosince 2011 Počet stran: 11 PhDr. Ivanka Kohoutová, PhD ředitelka školy, v. r. Přílohy: č.1 - Zřizovací listina č.2 - Výpis z rejstříku právnických osob č.3 - Školská rada č.4 - Směrnice BOZP č.5 - Schéma školy 11

12 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků ve škole má výkon dozoru 1 nad činností žáků mimořádný význam. Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad žáky školy stanoví obecně závazné právní předpisy. Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Tato směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole. Čl. 2 Předcházení rizikům (1) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále jen vzdělávání ), činnostech s ním přímo souvisejících. 2 K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. 3 Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. (2) Škola podle vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného rámcového vzdělávacího programu, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu - očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví čl o- věka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za m i- mořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp. (3) Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý v ý- 1 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním řádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 2 ) 29 z ákon a č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon). 3 ) 132 a 132a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 12

13 voj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 4 Rámcové vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 5 (4) Ředitel školy vydá školní řád. 6 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskrimin a- ce, nepřátelství nebo násilí. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, pr o- kazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. Čl. 3 Povinnosti žáků Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 7 b) plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. Čl. 4 Omezení pro činnost žáků (1) Škola při vzdělávání žáků organizuje praktické vyučování, případně jiné práce, při nichž mohou mladistvé žáky zaměstnávat pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich f y- zickému a rozumovému rozvoji a poskytují jim při práci zvýšenou péči. 8 (2) Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce 9, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (3) Škola dodržuje zákazy prací a pracovišť platné pro ženy a zákazy prací mladistvým 10 a podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce výjimečně konat z důvodu přípravy na povolání ) Blíže k prevenci sociálně patologických jevů vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 5 ) 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 6 ) 30 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 7 ) 22 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 8 ) 165 zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce), 65 z ákon a č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 9 ) 65 z ákon a č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 10 ) 149, 150, 153 a 167 zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce), nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. 11 ) Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní, 66 odst. 6 a 97 odst. 7 z ákon a č. 561/2004 Sb (školský zá-., kon). 13

14 Čl. 5 Zdravotní předpoklady (1) Škola se řídí ustanoveními zvláštních předpisů, jež se týkají zjišťování zdravotního stavu žáků a jejich zdravotní způsobilosti pro příslušný obor vzdělání. (2) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, například na sportovních a tělovýchovných akcích, lyžařském výcviku, se vyžaduje zdravotní způsobilost, 12 kterou posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným prav i- delným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (3) Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu 13 o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích podle odstavce 2. (4) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi. Čl. 6 Uvolňování žáků z vyučování (1) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Konkrétní podmínky za nichž lze uvolnit z vyučování žáka, stanoví školní řád. (2) Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Ve výjimečném případě může ředitel při rozhodování o uvolnění žáka, vrcholového sportovce, z vyučování v předmětu tělesná výchova přihlédnout k písemnému zdůvodnění trenéra žáka. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. (3) Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mate ř- ství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo spočívá v pracích zakáz a- ných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních právních předpisů, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně ) 9 a 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13 ) 22 z ákon a č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 14 ) 66 odst. 6 a 97 odst. 7 z ákon a č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 14

15 Čl. 7 Osobní ochranné pracovní prostředky Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen ochranné prostředky ) se žákům p o- skytují při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví. 15 Škola je žákům poskytuje podle vlastního seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. Škola dbá, aby ochranné prostředky byly v použitelném stavu, a kontroluje jejich užívání. Čl. 8 První pomoc a ošetření (1) Škola a osoba, na jejímž pracovišti se uskutečňuje praktické vyučování zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci 16 a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. 17 Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí sezna m telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících d o- pravu raněných, nemocných a rodiček. O provedených opatřeních informuje kromě ped a- gogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i žáky. (2) Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů, popřípadě do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo školského z a- řízení pro preventivně výchovnou péči. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. (3) Nezbytná opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu. (4) Rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci st a- novuje zvláštní právní předpis. 18 Čl. 9 Poučení žáků (1) Škola zajistí, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpeč- 15 ) 132 odst. 1, 2 a 133a zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce), nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 16 ) 133 odst. 1 písm. h) zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 17 ) 134 písm. f) zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 18 ) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. 15

16 nosti a ochrany zdraví žáků 19 a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, 20 nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pr a- covišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam. (2) Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize), přílohou je osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdr a- ví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků ověřeny. (3) Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit. Ve složitějších případech, zejména při seznámení se s obsahem důležitých předpisů, pokynů a norem o bezpečnosti technických zařízení, se pořídí zápis podepsaný žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedeného poučení. Čl. 10 Dozor nad žáky (1) Škola je povinna vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý dohled. 21 Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky také výchovné působení (dále jen dozor ), 22 a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitel školy. 23 Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy pověří dozorem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor koná. (2) Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu žáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny apod. Při zajišťování dozoru nad žáky se postupuje podle rozvrhu dozoru. Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich dozor. Dozor ve škole začíná nejméně 15 minut před začátkem dopoledního a ) Přiměřeně se užije 273 zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 20 ) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j.: / ) 415, 422 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 22 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný občanským zákoníkem a zákonem č. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním řádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v těchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 23 ) 164 odst. 1 písm. h) z ákon a č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 16

17 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončeném vyučování. (3) Zajištění dozoru nad žáky strávníky v zařízení školního stravování přísluší vždy té právnické osobě, která vykonává činnost zařízení školního stravování. Způsob, jakým tento dohled bude zajištěn, je na rozhodnutí ředitele tohoto zařízení školního stravování. (4) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně jeden den před konáním akce, buď zákonným zástupcům žáků, nebo přímo zletilým žákům. (5) Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovn í- ků i jiné osoby, které jsou zletilé, plně způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovněprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být řádně poučeny o povinnostech dozoru a ředitel školy o tomto poučení provede písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše. (6) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele dozor i mimo školu, např. při praktickém vyučování, při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů, při účasti na soutěžích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou. (7) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí a k- ce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu. (8) Kromě ustanovení uvedených v této směrnici, jež mohou souviset s výkonem dozoru, existují ještě další zvláštní ustanovení v právních předpisech nebo ve vzdělávacích programech: například ustanovení o dělení tříd na skupiny, nebo jiná ustanovení o poměru mezi počtem žáků a počtem dozírajících osob, případně ustanovení podrobněji určující způsob výkonu dozoru. 24 Čl. 11 Zvláštní pravidla při některých činnostech (1) Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce některých odborných předmětů se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, při praktickém vyučování, při výuce tělesné výchovy, koupání, lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech takových případech klade škola zvýšený důraz na dodržování pokynů, právních a ostatních 24 ) Například vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 43/2006Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 17

18 předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokynů a zásad úrazové prevence ped a- gogickými pracovníky i žáky. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii. (2) Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ust a- noveními o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost, danou věkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutěžních řádů daných sportů. (3) Při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto předměty odkládají na místa, která určí vyučující. (4) Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu. Čl. 12 Praktické vyučování (1) Při praktickém vyučování musí být pracoviště a jeho vybavení, včetně výrobních a pracovních prostředků a zařízení, v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 25 Musí být dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 26, hygienické předpisy 27 a jiné právní předpisy (např. upravující dělení tříd na skupiny). 28 Žákům jsou na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek činnosti podle potřeby přidělovány ochranné prostředky. (2) Pokud se praktické vyučování uskutečňuje u jiné právnické nebo fyzické osoby, musí být ve smlouvě, 29 kterou o tom škola s touto osobou písemně uzavírá, obsažena mimo jiné i ustanovení o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, poskytování ochranných prostředků, ochranných nápojů, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků apod. Právnická nebo fyzická osoba je povinna zajistit žákům bezpečnost a ochranu zdraví při pracovní činnosti ve ste j- ném rozsahu, jako tomu je u vlastních zaměstnanců, s přihlédnutím k jejich věku, fyzickému a rozumovému rozvoji. 25 ) 133a, 134 a 134a zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 26 ) 134 zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce), nařízení vlády 178/2001 Sb. a nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 27 ) 273 zákona č. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 28 ) 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. 29 ) 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. 18

19 Čl. 13 Tělesná výchova Při výuce tělesné výchovy dodržuje škola platné vzdělávací programy a didaktické z á- sady. Bezpečnost žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický pracovník po celou dobu vyučování. Ve výjimečných případech pedagogický pracovník výuku dočasně přeruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, přesné a žákům srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpečnost a funkčnost tělocvičného nářadí a náčiní před zahájením výuky. Přihlíží zejména k fyzické vyspělosti žáků, k jejich věku a předchozím zkušenostem. Při pohybových činnostech v přírodních podmínkách je třeba volit terén a překážky úměrné věku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s přihlédnutím ke kvalitě výzbroje a výstroje žáků. K zařazení sportovních odvětví, která nejsou podrobně rozvedeny ve školských vzdělávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení ředitele školy a dodržovat bezpečnostní pravidla i metodické postupy pro danou věkovou kategorii platné v oblasti školního nebo svazového sportu. Čl. 14 Lyžařský výcvik (1) Lyžařský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteří odpovídají za činnost instruktorů. Jejich kvalifikaci si ověří ředitel školy. Práci instruktorů řídí vedoucí kurzu určený ředitelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Vedoucí kurzu před odjezdem na lyžařský výcvik upozorní na nutnost seřízení bezpečnostního vázání lyží. Žáci prokáží seřízení bezpečnostního vázání lyží potvrzením servisu, popř. čestným prohlášením z á- konných zástupců nebo svým v případě zletilých žáků. (2) Za řádnou organizační přípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišťuje vhodný o b- jekt, dopravu, poučení žáků o předpisech a pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Při realizaci kurzu řídí činnost jednotlivých pracovníků, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické části kurzu. (3) Doporučuje se, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci předložili před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžařský v ý- cvik. (4) Před odjezdem na kurz se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání.) (5) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně pravidel bezpečného pohybu na sjezdových a běže c- kých tratích. U žáků se při lyžařském výcviku na základě zhodnocení rizik doporučuje p o- užívání lyžařských ochranných přileb. (6) Žáci jsou rozděleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Při rozřazení do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zařadí se přímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v průběhu výcviku, při výběru místa výcviku, zvláště též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na zledovatělém povrchu, za snížené viditelnosti a podobně. Družstvo má 19

20 nejvýše 15 členů, u žáků se zdravotním postižením se počet snižuje vzhledem k charakteru postižení žáků a dalším okolnostem. 30 (7) Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady, znalosti a případně i kvalifikaci. Účastní-li se kurzu více než 30 žáků do 15 let, je potřebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní předpis. 31 (8) Zpravidla třetí den lyžařského kurzu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit odpočinkový půlden 32 s aktivním programem a bez lyžařského nebo snowboardového výcviku. (9) Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po řádném poučení o všech pravidlech a bezpečnostních předpisech o jízdě na vlecích a lanovkách. Během p o- bytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12 o C apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě nekonají. (10) Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžařské vyspělosti členů družstva. Zvýšená pozornost se věnuje výběru terénu pro začínající lyžaře, zvláště s bezpečným dojezdem. (11) Při výletu jedou žáci ve skupině v pravidelných odstupech, které se při snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se řídí pokyny vedoucího přesunu (určuje vedoucí kurzu), který jede v čele. V závěru jede vždy zkušený lyžař. V průběhu akce se pravidelně provádí překontrolování počtu účastníků. Totéž se provádí při jejím zakončení. O trase a časovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovědný zástupce ubytov a- cího zařízení. (12) Uvedené zásady se dodržují přiměřeně i při lyžařském výcviku konaném v hodinách tělesné výchovy v místě nebo blízkosti školy. (13) Do programu lyžařského kurzu je možno zařadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zároveň dodržována pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při jízdě na snowboardu. Při organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi účastníky obou výcviků. Čl. 15 Sportovně turistické kurzy (1) Před zahájením kurzu jsou účastníci poučeni školou o vhodné výstroji. Při nástupu na kurz je provedena určeným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Bez potřebného vybavení nemohou být žáci do kurzu přijati. Zákonní zástupci žáka a zletilý žák předloží před odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. Rovněž se doporučuje před zahájením kurzu sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou. (Jednorázové úrazové připojištění žáků, 30 ) 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb. 31 ) 11 zákona č. 258/2000 Sb. 32 ) 8 odst. 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb. 20

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy V Praze 22.12.2005 čj. 37014/2005-25

Více

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Označení:

Více

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ Povinnosti studentů Studenti jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny

Více

Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole

Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání ţáků ve škole má výkon dozoru 1 nad činností ţáků

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 04/2007-2008- směrnice Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a žáků na ZŠ Palackého 1531, Moravská Třebová Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Tato směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 31. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Úvodní ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ 1. Předmět a rozsah úpravy Tento pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole a školském zařízení.

Více

Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ. Změny:

Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ. Změny: Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ Č.j.: Spisový znak: Změny: Účinnost od: Skartační znak: Obsah Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Čl. 2 Předcházení rizikům Čl. 3 Povinnosti ţáků

Více

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Vnitřní předpis DDM Rokycany č. 18 / 2012 Č.j.:18/ 2012 DOZOR a DOHLED nad účastníky pravidelných zájmových útvarů DDM, příležitostných akcí, odborných

Více

3.1. Ţáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména

3.1. Ţáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIO PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO ŘÁDU 1. Předmět a rozsah

Více

Ročník LVII Sešit 12 Prosinec 2001 O B S A H

Ročník LVII Sešit 12 Prosinec 2001 O B S A H Příloha č. 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 12 Prosinec 2001 O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a

Školní řád mateřské školy Praskačka a Škola. Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od:1.9.2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice I.

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v LŠ Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 2 Počet stran: 21 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 2 Počet stran: 21 Strana: 2 SCHVALOVACÍ

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v LŠ Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 1 Počet stran: 20 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 1 Počet stran: 20 Strana: 2 SCHVALOVACÍ

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č. j.: 011/2015 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 08. 2015 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Organizační směrnice pro uskutečňování výletů a školních akcí pořádaných mimo školu. Č.j. 28/4 2014

Organizační směrnice pro uskutečňování výletů a školních akcí pořádaných mimo školu. Č.j. 28/4 2014 Organizační směrnice pro uskutečňování výletů a školních akcí pořádaných mimo školu Č.j. 28/4 2014 Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace zastoupena Mgr. Jaroslavou Šimkovou

Více

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1.

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28 www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28 162 00 Praha 6, tel. 220 610 640, Fax. 235 365 398, IČO 68407289, zřizovatel: Hl. m. Praha www.zuspetriny.cz, mail. zuspetriny@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více