Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta Katedra evanjelikálnej teológie a misie Banská Bystrica. Smrt seminární práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta Katedra evanjelikálnej teológie a misie Banská Bystrica. Smrt seminární práce"

Transkript

1 Univerzita Mateja Bela Pedagogická fakulta Katedra evanjelikálnej teológie a misie Banská Bystrica Smrt seminární práce Student: Ctirad Hrubý Vyučující: PhDr. Slavomír Krůpa, PhD. Předmět: Etika 2 Ročník: III., dálkové studium Školní rok: 2002/2003 Datum zpracování: 6. března 2003

2 Obsah Úvod 3 1 Smrt vymezení pojmu 4 2 Život Ježíše Krista 5 3 Smrt Ježíše Krista Očekávání smrti, přemýšlení o smrti Obavy a strach ze smrti Očekávání záchrany Okamžik smrti Vzkříšení Závěr aplikace do našeho života 9 Doslov 11

3 Úvod V této seminární práci se zamýšlím nad smrtí. Důraz je kladen na etickou stránku věci. Za zdroj další úvahy používám Bibli, o které by se mohlo zdát, že se smrtí příliš nezabývá, vždyť Bůh je Bohem živých a jeho myšlení je o životě, ne o smrti, ale o smrti hovoří více než jasně a srozumitelně. Nic nezamlčuje ani nelakuje na růžovo. Také díky tomu považuji tento zdroj pro toto téma za dokonalý. Abychom zdroj více vymezili a ohraničili, poohlédneme se po nějaké postavě jak dotyčný člověk prožíval svůj život, jak přemýšlel o smrti a jak ji nakonec prožil. Smrt jednotlivých lidí Božích služebníků není kupodivu v Bibli většinou příliš rozepisována. Nebo dokonce vůbec. A to i u postav, jejichž životě a dílu je v Bibli dán velký prostor třeba král David, nebo apoštol Pavel. Zvolil jsem život a smrt Ježíše Krista. Je sice dokonalým Bohem, což by nás mohlo vést k závěru, že prožíval něco jiného než my, byl ale také dokonalým člověkem. Když chodil po zemi v těle, zakusil kromě hříchu to samé co my. Součástí práce je krátké zamyšlení nad pojmem smrti obecně. Zmiňuji také současné ožehavé téma euthanasii. Zpracování tohoto pojmu ale výrazně překračuje rámec této práce, proto neuvádím ani východiska, ani jasné závěry. Osobní postoj k této věci samozřejmě mám. Závěrem této práce je aplikace poznaných skutečností do našeho života. Jde o soubor jednotlivých myšlenek a návrhů pro naše jednání, které by bylo možné mnohem hlouběji promyslet a zpracovat.

4 1 SMRT VYMEZENÍ POJMU 4 1 Smrt vymezení pojmu Chceme-li se zabývat pojmem smrti, musím si nejprve tento pojem vymezit. Není to příliš jednoduché a máme-li podat přesnou definici, dostáváme se do úzkých. U duchovní smrti je to jasné smrt je důsledkem hříchu: žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt (Jk 1, 15) a z mnoha míst lze definovat i to, že člověk je ve svém přirozeném stavu duchovně mrtvý a musí se znova narodit do života: např. my víme, že jsme přešli ze smrti do života (1 J 3, 14). Z pohledu sekulární vědy se hovoří pouze o tělesné smrti a v některých případech (např. člověk v bezvědomí, připojený na přístroje udržující základní životní funkce) není jednoznačný názor na to, jak definovat její okamžik. V těchto specifických případech jde o problém nejenom lékařský, ale také etický a právní. Tomu se nelze divit, vzhledem k všeobecnému relativizování Božích absolutních hodnot (ani na okamžik vzniku života není sekulární věda schopna pohlížet jednotně), ale na druhou stranu to nelze zjednodušovat a tvrdit, že Boží slovo dává na okamžik smrti jednoznačný návod. Extrémy jsou patrné také v křesťanských kruzích a občas je ve snaze hájit nedotknutelnost života (zvláště potom z vlastní vůle člověka euthanasie) zjednodušována celá problematika, když se jako problematické nehodnotí umělé udržování životních funkcí léky a přístroji, ale pouze snaha tento stav ukončit. Obecně se za konec života považuje nečinnost mozku (nulová odezva na vzruchy) během určitého časového intervalu. To bychom mohli přijmout i pro naši úvahu vždyť mrtví nevědí zhola nic (Kaz 9, 5) a tělesnou smrt definovat jako stav (ne okamžik), kdy člověk nemůže nic činit, ani přemýšlet o svém stavu, kdy byly ukončeny základní biologické procesy sloužící k zachování jeho těla. Je to stav, kdy nelze překročit zpět do života (J 16, 26).

5 2 ŽIVOT JEŽÍŠE KRISTA 5 2 Život Ježíše Krista Z lidského pohledu nebylo na Ježíšově životě nic mimořádného: narodil se jako nemanželské dítě, brzo po narození se s celou rodinou stěhovali, jeho pěstoun brzo zemřel, musel se do svých třiceti let starat o rodinu a pomáhat matce s péčí o mladší nevlastní sourozence. Vyučil se řemeslu, živil se prací svých rukou. Prošel náboženskou výchovou své rodiny a země. Žil ve společnosti, která neměla politickou svobodu. Po splnění závazku vůči rodině veřejně vystupuje, získává skupinu učedníků a žije jako cestující zákoník. Takových lidí žilo v Ježíšově době mnoho. Jeho veřejné vystupování trvá jenom několik let, potom je obviněn z rouhání, odsouzen a ukřižován. Během svého veřejného vystupování káže Boží slovo, vyzývá lidi k pokání a víře, koná zázraky, uzdravuje, křísí mrtvé, odpouští hříchy, dává naději a obecně zachraňuje mnohé. Mnozí lidé ho ale nenávidí a hledají záminku, jak ho obvinit a zbavit se ho. 3 Smrt Ježíše Krista 3.1 Očekávání smrti, přemýšlení o smrti Ježíš o své smrti mluvil relativně často. Nelze si nevšimnout toho, že Bible obecně smrt nezamlčuje a nesnaží se jí obestřít aureolou tajemnosti a neznáma. Naopak. Ježíš své učedníky připravoval na svoji smrt. Snažil se jim vysvětlit co se stane, proč se to stane a co bude následovat. Způsob podání vypovídá o věcném přístupu Ježíše k této záležitosti. Zřejmě to učedníkům podával tak, jako ostatní věci a pojímal to jako jeden z bodů, který má učedníkům povědět, jeden z bodů, které má učedníky vyučovat. Myšlení lidí (nejenom

6 3 SMRT JEŽÍŠE KRISTA 6 židovstva) se ale myšlenkám o smrti spíše vyhýbá. To je jasně patrné z výroků Petra poté, co je Ježíš učil o tom, že musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát, si ho Petr vzal stranou a začal ho kárat (Mk 8, 31 32). 3.2 Obavy a strach ze smrti Tak, jak se blížilo ukřižování, lze v Ježíšově projevu nalézt více okamžiků, kdy dává projev svým emocím, nebo hovoří o zcela zásadních a vážných událostech, které se mají stát např. očištění chrámu (rozhorlení); podobenství o zlých vinařích; varování před zákoníky; předpověď zkázy chrámu, počátku běd a velkého soužení; pláč nad Jeruzalémem; události v Getsemane. Na druhou stranu jsou zde i zcela na pohled maličká témata, jako dar vdovy. Psycholog by asi za příčinu označil Ježíšovo prožívání ovlivněné blížícím se a očekávaným koncem. Myslím ale, že to je zjednodušující pohled a výše uvedená témata lze spíše přičíst tomu, že jako poslední jsou zdůrazňovány nejzávažnější body celého učení. Jistě se projevil i způsob podání pisateli textů evangelií, pro které tato doba (i ve vzpomínkách) byla významnější a vypjatější, než doba předtím. Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. I řekl jim: Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte! Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl: Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš. (Mk 14, 33 36). Události v Getsemanské zahradě jsou úžasným svědectvím o prožívání člověka v očekávání smrti. Bůh nám nezamlčuje nic, co nás čeká. Nezamlčuje svoji úzkost a hrůzu z očekávání smrti. Nezamlčuje to, že v těžkém okamžiku toužil po blízkosti nejbližších učedníků. Neztupuje osten smrti. Otec se nesnaží heroizovat smrt svého vyvoleného, ale přiznává, že na Ježíše padla hrůza a úzkost. Jistě úzkost za druhé, za učedníky, za vznikající církev, ale slova: Otče odejmi ode mne tento kalich, je-li to možné nelze připsat

7 3 SMRT JEŽÍŠE KRISTA 7 ničemu jinému, než soukromé, osobní obavě samotného Ježíše. Neměl obavu jenom za druhé, ale i za sebe. To se nám lidem v naší přirozenosti nelíbí. Rádi bychom viděli vůdce, který nikdy nezakolísá a hrdě kráčí vstříc smrti. To lze vidět v heroizaci hrdinství různých diktátorů. Některé režimy (v podstatě jde o náboženská společenství) potřebují své hrdiny (svaté), aby budovaly velikost a nedotknutelnost svých vůdců a drželi lid v poddanosti. 3.3 Očekávání záchrany Ježíš věděl, že třetího dne vstane. Když dlouho předtím hovořil o své smrti, hovořil i o svém vzkříšení. Přesto prožíval to, co je popisováno v předchozím oddílu. 3.4 Okamžik smrti Celý den (židovský tedy už od noci v Getsemane) byl pro Ježíše nesmírně vypjatý a bolestivý. Zradil ho jeden z učedníků; Petr, Jakub a Jan, se kterými chtěl sdílet svoji úzkost nepochopili vážnost situace; Petr jednal nerozvážně a bránil Ježíše s mečem v ruce; potom všichni utekli; lidé se mu vysmívali; vojáci ho týrali; Petr ho třikrát zapřel;... Od Getsemane až po smrt se jednalo o sled fyzicky a psychicky velmi bolestivých událostí. Na kříži přišlo to nejhorší, když od něj kvůli hříchu celého světa nás všech odvrátil svou tvář i Nebeský Otec (Mt 27, 46). To byl poslední impuls k tomu, aby Ježíš zemřel. Ačkoliv samotné ukřižování bylo hrozné a velmi bolestivé, a neodvratně vedlo k smrti, přesto běžně trvalo déle, než ukřižování zemřeli. Dva odsouzení, kteří byli ukřižováni s Ježíšem ještě žili, když on už byl mrtvý (J 19, 31 33). Smrt není ovlivněna pouze somaticky (fyzickou slabostí), ale i stavem mysli. Psychické vypětí může člověka oslabit stejně, jako fyzické. Ježíš neztratil svoji důvěru k Otci. To je jasně vidět v jeho rozhodnutí

8 3 SMRT JEŽÍŠE KRISTA 8 v Getsemane: ale ne jak já chci, ale jak ty chceš a potvrzeno na kříži: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Samotný okamžik smrti byl náhlý a ze strany Ježíše bez jakýchkoliv okázalých slov či gest. To, že se otřásla země, pukaly skály, roztrhla se chrámová opona a vstávali mrtví lze připsat Otci a tomu, že v duchovním (neviditelném) světě se stala událost nesmírného dosahu. 3.5 Vzkříšení Ježíš mluvil o vzkříšení a věčném životě. Mluvil o příbytcích, které jsou v domě Otce a on nám tam připravuje místo,... Nepochyboval o tom a pevně věřil ve své vzkříšení. Tak se také stalo. Bůh je věrný.

9 4 ZÁVĚR APLIKACE DO NAŠEHO ŽIVOTA 9 4 Závěr aplikace do našeho života Otázka smrti přestává být tabuizovaným tématem, jak to bylo v nedávné době. Předchozí režim oddělil rození a umíraní člověka do neosobního, sterilního prostředí nemocnice. Přesto se tomuto tématu raději vyhýbáme. Zvláště jedná-li se o blízkou osobu, nebo dokonce nás samotné. Někdy bychom rádi pomohli, byli na blízku, nebo alespoň projevili účast ale nevíme jak. Nemáme zkušenost. Nevíme co říci, jak se tvářit, co podniknout. Víra v živého Krista může být velikou pomocí. Právě pro otevřenost, s jakou Bůh o těchto věcech hovoří a pro naději kterou máme očekávání věčného života a toho, že ani smrt není pro nás ztráta. Není správné ani ve vztahu k sobě, ani k druhým potlačovat toto téma. Když Ježíš hovořil k zástupům, mluvil o smrti proto, že je mzdou hříchu a důsledkem pádu člověka. Je také stavem, ve kterém se nachází každý člověk, dokud se neobrátí ke Kristu. Smrt nelze zbavovat její vážnosti jak se o to snaží někteří sekulární myslitelé či vědci ale dát jí místo, které ji náleží. Dokud nepřijde Ježíš v slávě, patří smrt k životu stejně, jako rození. Důležité je, co bude po smrti. Kde budeme trávit věčnost. Smrt nepřemluvíme ani neoblafneme, o naší věčnosti se ale můžeme svobodně rozhodnout. Věřící člověk, který buduje vztah důvěry s Bohem, může na smrt pohlížet z jiné perspektivy než člověk, který žádnou naději nemá. Je-li kříž symbolem smrti, potom věřící člověk vidí v tomto symbolu vzkříšeného Krista. Vždyť kříž je prázdný. Pro každého člověka je ale jednodušší představit si smrt jako konec (s tím se už asi setkal), než jako počátek něčeho nového vzkříšení (s tím se v praxi nesetkal téměř nikdo). Člověk, jehož konec se blíží, potřebuje podporu. Doléhají na něj různé strachy a bolesti. Je dobré být s ním i když se zdá, že nevnímá. Neopouštět ho ani ho nenechat v neosobním prostředí, je-li to možné. Nemusíme se bát tělesné smrti, nemusíme mít obavy z toho, co budeme prožívat, ale je dobré počítat s tím, že mohou přijít úzkosti, pocit samoty,

10 4 ZÁVĚR APLIKACE DO NAŠEHO ŽIVOTA 10 bolest... Nemusíme se potom považovat za ty, kdo zklamali Boží důvěru. Nejde o nic, co by se vymykalo biblické zvěsti a zkušenosti. Nejde o důkaz toho, že jsme mimo Boží blízkost. O Ježíši nepochybujeme, právem, a přesto on takové pocity zakusil. Dokázal ale, že je možné veškerou důvěru složit u Hospodina. Stejně tak je dobré přijímat druhého člověka, který obavy, bolest, pochybnosti či strach projeví a raději ho povzbudit Božím slovem, než kárat. Dokud je člověk mladý a zdravý, má na věci jiný pohled. Potřebujeme pokoru před Bohem i druhými.

11 4 ZÁVĚR APLIKACE DO NAŠEHO ŽIVOTA 11 Doslov Dovolte mi malé zamyšlení, které jsem z osobní zkušenosti v únoru 2003 napsal pro nástěnku Domova důchodců ve Ždírci, kde z Boží milosti každých čtrnáct dnů, spolu s dalšími spoluslužebníky vedu Bohoslužby. Nástěnku čtou senioři, návštěvy a personál. Poslední věci? Zemřela mi babička. Bylo jí 89 let. Dostala chřipku a konec byl velmi rychlý. Viděli jsme, jak ji den za dnem opouští síla. Nakonec už jsme ji akorát drželi za ruku, hladili a ona spala. Dnes už nevrátíme jediný okamžik. Ani my, ani babička nespravíme to, co se nepovedlo. V tom je smrt neúprosná. Mám ale naději. Před několika lety babička vyznala Ježíše jako Pána, a ve svém srdci uvěřila, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Silně omezena předchozím náboženským myšlením, ale Bůh je mocný a dobrý. Mám naději a víru, že vytrvám na cestě za Ježíšem do posledního okamžiku. Z tohoto pohledu se jeví smrt úplně jinak. V jedné písni se zpívá: Až zazní hlas polnic andělských, Bůh tělo Tvé promění. Pak zavoláš: Kde je osten tvůj? Smrti zlá, smrti zlá...

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA LEKCE 3 KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA "Je to celý táta." Užjsi někdy slyšel, jak to někdo prohlásilo malém chlapci? Někdy se tážeme sami sebe: "V čem jsou si ti dva vlastně podobni?"

Více

SALVIFICI DOLORIS Apoštolský list Jana Pavla II. O KŘESŤA SKÉM SMYSLU LIDSKÉHO UTRPE Í z 11. února 1984 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1995 Církevní schválení České biskupské konference č. j.

Více

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny.

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny. Duchovní zamyšlení Texty k adoracím Základní obsah křesťanské nauky Mše svatá Svátost pokání O církvi Poslední věci člověka Bůh je Trojjediný Panna Maria jako služebnice Páně Za církev, zvláště za kněze

Více

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak

Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak 17. SLOVO KŘEST Systematicky studujeme šest velkých základních doktrín křesťanské víry, jak byly ustanoveny v Židům 6,1-2. 1. Pokání z mrtvých skutků 2. Víra v Boha 3. Učení o křtech 4. Vkládání rukou

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská 630 739 11 Frýdlant n. Ostr. IČ: 87221284

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 VELIKONOCE Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 4. Velikonoce Kdo je Ježíš Kristus?...12 5. Velikonoce Zázrak

Více

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II.

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. FRANTIŠKÁNSKÉ POSLÁNÍ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF Praha 2015 Mgr. Jana Pospíšilová

Více

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH ŠTĚSTÍ NA DOSAH aneb úvodem ke třetímu dílu POVOLÁNÍ K LÁSCE aneb nejkrásnější úkol ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou

trvalé kněžství trvalého kněžství provždy provždy provždy na vašem těle věčnou Dříve, než se podíváme na téma zaslíbené země, podívejme se na slovo věčný či trvalý, navěky či provždy. Je naprosto zřejmé, že kenaanská země je Abrahamovi a jeho potomstvu slíbena do věčného vlastnictví.

Více

Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus? Týden od 12. do 18. dubna 3 Texty na tento týden L 1,30 35; 7,18 22; 9,18 20.25.26.28 35; 22,69.70 Základní verš Řekl jim: A za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: Za Božího Mesiáše. (L 9,20) Odpověď

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem milosrdenství. /Deníček 49/ 2 2. ROČNÍK 2007 2 Svatá Gertruda, mystička,

Více

nový život Bible 1. studie Blok B Proč Bibli věřit? PřečTi si: 1.Petrovu 1,22-25 klíčový verš (jan 17,17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda.

nový život Bible 1. studie Blok B Proč Bibli věřit? PřečTi si: 1.Petrovu 1,22-25 klíčový verš (jan 17,17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. BiBlický studijní kurz Bible Blok B Tato studie patří: 1. studie Proč Bibli věřit? PřečTi si: 1.Petrovu 1,- klíčový verš (jan 17,17) Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. dříve nebo později křesťan

Více

Hlasy ze záhrobí. Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer

Hlasy ze záhrobí. Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer Hlasy ze záhrobí Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Radim Passer 15 15. Radim Passer Hlasy ze záhrobí Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Milé dámy a milí pánové, přeji vám všem dobrý večer. Věřím,

Více

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129

IMMACULATA. Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! / 2013. č. 129 Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny, skrze požehnaný plod života Tvého jsme zbaveni staré kletby! IMMACULATA 5 / 2013 č. 129 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Říjen Aby nám Pán rozmnožil naši víru

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum Téma čísla: MISIE A UZDRAVOVÁNÍ (B. Baštecká, P. Pokorný, P. Hynek, A. Eglin, J. Tomčániová,

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Co bychom určitě měli vědět

Co bychom určitě měli vědět Co bychom určitě měli vědět 1 Existuje Bůh? Haló, je tam někdo? Proč až ve chvíli, kdy je ohrožen život náš nebo život někoho blízkého, voláme k Bohu i přesto, že nevěříme? Už jste někdy slyšeli větu:

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM

VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM Zmocnění VEDEME DĚTI KE KŘTU DUCHEM SVATÝM O autorech Rev. Philip a Robin Malcolm stojí ve službě dětem na plný úvazek již od roku 1991. V roce 1998 byli pověřeni organizací The Assemblies of God World

Více