Schválila: Mgr.Jana Skácelová, PP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválila: Mgr.Jana Skácelová, PP 1.12.2013"

Transkript

1 Školní řád mateřské školy Č.j. Účinnost od: Vypracovala: Axmannová Ludmila Schválila: Mgr.Jana Skácelová, PP Spisový znak: Skartační znak: Ředitelka Základní školy a mateřské školy Bošovice, okres Vyškov v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. Obsah strana Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy 2 Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 2 Podmínky přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole 3 Provoz a vnitřní režim mš 4 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 6 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 7 Zacházení s majetkem mateřské školy 7 Závěrečná ustanovení 8

2 Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen Vyhláška o MŠ ) v platném znění. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání ) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte, podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Školní vzdělávací program Pozoruji a poznávám svět upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatňovaných v mateřské škole. Jeho cílem je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby v rámci svých možností a schopností zvládalo nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a také ty, které ho v budoucnu očekávají. Výchovně vzdělávací proces je obohacen o doplňkové a nadstandardní aktivity viz ŠVP Pozoruji a poznávám svět. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. Každé přijaté dítě (dále jen dítě ) má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí) být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život pobývat ve fyzicky i psychicky bezpečném prostředí využívat kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, mít možnost užívat činnosti a služby poskytované školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně. Povinností dítěte je respektovat práva druhých dětí dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití zacházet šetrně s pomůckami a hračkami Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci ZZ ) mají právo: 2

3 na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání účastnit se školních akcí být přítomni po dohodě s učitelkou ve třídě vyjadřovat své připomínky a podněty ústně či písemně do schránky na dveřích budovy ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí jsou povinni podle 22 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon): zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, omluvit nepřítomnost dítěte, popřípadě dokládat důvody jeho nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, poskytnout mateřské škole údaje podle 28 odst. 2 a), 3 a) zákona 561/2004 Sb. (jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a veškeré změny v těchto údajích ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné, na vyzvání vedoucí učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí a pracovnic mš při vzájemném styku dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim mateřské školy, řídí se školním řádem mš, dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mš, s jinými dětmi docházejícími do mš a s ostatními ZZ dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Podmínky přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole Přijímací řízení je zpracováno vnitřní směrnicí Podmínky příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která obsahuje i kritéria přijetí a při zápise jsou s ní ZZ seznámeni Vedoucí učitelka stanoví místo, termín i dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok zpravidla v květnu - a o tomto informuje veřejnost plakáty, místním rozhlasem. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže pro trvalou kontraindikaci očkování podrobit ( 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku ( 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Na základě žádosti ZZ vydává ředitelka školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a stanoví délku zkušebního pobytu (adaptační období 3 měsíců) dítěte ( 1a odst. 5 vyhlášky 43/2006 Sb.) Rozhodnutí o přijetí je rodičům předáno osobně v mateřské škole, zároveň si rodiče dohodnou délku pobytu dítěte i nejvhodnější způsob adaptace ( 1a odst. 5 vyhlášky 43/2006 Sb.). Rodiče dítěte, které nastupuje do mateřské školy, vyplní Evidenční list dítěte a odevzdají jej třídní učitelce. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy ( 50 zákona č. 258/2000 Sb.). 3

4 Pokud budou požadovat změnu sjednaných podmínek, je nutno toto opět projednat s vedoucí učitelkou mateřské školy. Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte pokud v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení doporučí nezatěžovat dítě, které nezvládlo adaptaci, dalším vzděláváním se dítě nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno ZZ ZZ dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená školním řádem ZZ dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného - 35, odst. 1 d) zákon 561/2004 Sb.,(školský zákon). ZZ může ukončit docházku svého dítěte písemným odhlášením. Předškolní vzdělávání dítěte se považuje za ukončené jeho nástupem k povinné školní docházce. Provoz a vnitřní režim mš Mateřská škola je zřízena jako dvoutřídní, s celodenním provozem. V době školních prázdnin ředitelka MŠ a ZŠ po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezí nebo přeruší a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu přihlášených dětí apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů - organizačních či technických - a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu se ihned zveřejní. Scházení a rozcházení dětí do 7.30 hodin ve třídě Motýlků, dále v obou třídách do 8, 30 hod. Poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby ZZ, dítě ale musí být nahlášené na stravování. Při příchodu do MŠ po 8,30 hodině zvoňte. Rozcházení dětí od 14,45 hod (pokud rodiče potřebují vyzvednout dítě v jiný čas, dohodnou se předem s učitelkou). Od 15,30 hod jsou děti soustředěny ve třídě Motýlků. Provoz MŠ končí v 16,00 hod - to znamená, že od 16 hod se v budově nenachází rodiče ani děti. ZZ předává dítě osobně učitelce. Ta odpovídá za dítě od doby převzetí až do doby, kdy dítě předává ZZ nebo jím pověřené osobě. Rodiče mohou vyzvedáváním dítěte písemně pověřit jinou osobu (viz evidenční list nebo formulář Zmocnění). Bez tohoto pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému. Do MŠ patří dítě zdravé. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a v rámci zachování zdraví ostatních dětí v MŠ zajistit domácí péči o své dítě, pokud se u něho projevily známky onemocnění. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Postup ohledně nepřítomnosti dítěte: ZZ oznámí nepřítomnost dítěte ústně učitelce, nebo telefonicky na č Stravu je nutné odhlásit nejpozději den předem do 16,00 hodin ústně vedoucí stravování, mailem písemně do sešitu odhlašování stravy v hale, nebo telefonicky na č V den náhlého onemocnění dítěte si rodič může vyzvednout oběd v MŠ od 11,30 hod. do 12,00 hod. Orientační organizace dne: Časové údaje i sled činností jsou orientační, vycházíme z aktuální situace ve třídě a potřeb dětí 6,30 10,00 scházení dětí do 7hod ve třídě Motýlků dále do 8,30 hod ve svých třídách 9,00 9,20 průběžná svačina pohybové aktivity a hry podle volby dětí individuální vzdělávací činnosti 4

5 řízené činnosti skupinové i individuální příprava na pobyt venku 10,00 12,00 pobyt venku 12,00-12,45 oběd 12,45 16,00 jazyková chvilka, písnička, pohádka odpočinek dětí dle jejich individuálních potřeb klidné činnosti nespících dětí zaměřené na rozvoj jemné motoriky činnosti dle volby dětí od 14,30 hod svačina průběžná Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem omezení pobytu venku jsou silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod 10 C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. Mateřská škola může pořádat bez přerušení vzdělávání divadelní a filmová představení, výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O tomto informuje v dostatečném předstihu ZZ ústně při předávání dítěte a písemně - upozornění jsou umístěna v šatně. Pro dítě v mš je vhodné pohodlné hrací oblečení do třídy s kapsou na kapesník, sportovní oblečení na zahradu, přezůvky (pevná pata), pyžamo, kartáček, kelímek a pastu na zuby, kapesníky, tričko na výtvarné činnosti, náhradní prádlo. Všechny věci řádně označené a podepsané. Oblečení, ve kterém dítě přijde, ukládá do skříňky v šatně, věci na pobyt venku do textilní tašky, přezůvky a boty do botníku. Ložní povlečení se mění 1x za 21 dní a perou je rodiče. Pyžama se mění podle potřeby, nejpozději však zároveň s ložním prádlem. V rámci "pitného režimu" mají děti k dispozici nápoje, které pijí ze svého hrnku v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Úplata viz vnitřní směrnice Úplata za předškolní vzdělávání je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. ZZ hradí úplatu za předškolní vzdělávání svého dítěte. Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (podle 6 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.) stanovuje ředitelka školy na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte ( 6 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. ZZ dítěte, které dovrší v probíhajícím školním roce 6 a více let úplatu nehradí odst.2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). Osvobozen od úplaty bude podle 6 odst. 5 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb. zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Zákonný zástupce, kterého se osvobození týká, podá ředitelce školy žádost o osvobození na příslušném formuláři a tuto skutečnost doloží potvrzením o přiznání sociálního příplatku nebo dávky pěstounské péče. Ředitelka školy o osvobození v konkrétních případech rozhoduje podle 164, odst. a) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). V případě zániku nároku na sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost písemně opět na ředitelství školy. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz po dobu delší než 5 vyučovacích dnů stanoví ředitelka školy výši úplaty podle 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty( 6 odst. 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.). 5

6 Osvobozen od úplaty bude ZZ dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Nárok na osvobození od úplaty se uplatňuje na ředitelství ZŠ a MŠ Bošovice, a to podáním žádosti (formulář k vyzvednutí v MŠ) a potvrzením o přiznání sociálního příplatku nebo dávky pěstounské péče. V případě zániku nároku na sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost písemně opět na ředitelství školy. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na částku 170,00 Kč na příslušný kalendářní měsíc, hradí se zároveň se stravným. Stravování Děti jsou podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. rozdělovány do jednotlivých finančních kategorií podle dosaženého věku v průběhu školního roku, tj. od 1.9. do Při celodenní stravě platí - věk. skupina 3 6 let svačina + oběd + svačina = = 31Kč - věk. skupina 7 10 let svačina + oběd + svačina = = 33Kč Pokud jde dítě mimořádně po obědě domů, odpolední svačina se mu nevydává. Platby stravného se vybírají hotovostně, vždy začátkem měsíce od do hod v MŠ a v 9.30 hod v ZŠ, formou záloh na další měsíc, nebo převodem z účtu na účet školy /potřebné údaje obdržíte u vedoucí stravování/. Při platbě na účet je nutné uvést jako variabilní symbol rodné číslo dítěte. Děti obdrží lísteček s požadovanou částkou v textilní kapsičce. Datum výběru bývá upřesněno na nástěnce v hale MŠ (v tento den jsou povinni částku uhradit i ti rodiče, jejichž dítě není momentálně v MŠ přítomno). Nárok na stravu mají děti pouze v dny, kdy jsou přítomny v MŠ a první den nemoci. Obědy v době nepřítomnosti nutno odhlásit na tel , nebo písemně do sešitu v hale, nebo na ové adrese Obědy lze odhlašovat pouze do hod předchozího dne, jen v pondělí do 7.00 hod. Neodhlášené propadají podle zákona 561/2005 Sb.. Děti závazně přihlášené na prázdninový provoz jsou omluveny pouze v případě nemoci potvrzené ošetřujícím lékařem. Předávání informací Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na stolku před ředitelnou v hale mateřské školy a na internetové stránce Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit individuální pohovor s třídní či vedoucí učitelkou mateřské školy, na kterém projednají své podstatné připomínky ke vzdělávání dítěte. Uskuteční se mimo dobu přímé práce učitelky s dětmi. Informační tabule s jídelníčkem se nachází u vchodových dveří, v šatně na dveřích bývají konkrétní informace o činnostech a aktivitách. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví vedoucí učitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí. Při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí vedoucí učitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany 6

7 zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady: Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Při pobytu dětí v přírodě využívají pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství, zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.) Pro sportovní činnosti a pohybové aktivity kontrolují učitelky, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí. Pracovní a výtvarné činnosti rozvíjející zručnost a výtvarné cítění dětí vyžadují použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., proto děti s nimi pracují za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.). Při úrazu dítěte jsou všechny pracovnice mš povinny poskytnout první pomoc, popř. přivolat lékaře a zajistit převoz zraněného s doprovodem. Zároveň jsou bezodkladně informováni ZZ dítěte a vedoucí učitelka mš. Všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při činnostech uvedených v 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. se evidují v knize úrazů, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se školské zařízení o úrazu dozví. Děti jsou řádně pojištěny proti úrazu. Odškodnit lze úraz, který se stal v době pobytu v MŠ, nebo na jiné akci pořádané MŠ, a byl ihned = v den, kdy k úrazu došlo, nahlášen učitelce, která byla s dětmi. V případě, že rodič nahlásí úraz až další den, nemůže být již odškodněn. Dítě musí být ošetřeno lékařem, který posoudí závažnost jeho zranění. Tiskopis Záznam o úrazu obdrží rodiče u ředitelky, tento, lékařem vyplněný, musí být doručen zpět do školy. Pokud se jedná o drobný úraz a dítě nemusí být ošetřeno u lékaře, nelze žádat odškodnění. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro příchody a odchody dětí. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí. 7

8 Zacházení s majetkem mateřské školy Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mš. Zákonní zástupci jsou povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně přítomné učitelce. Závěrečná ustanovení Účinnost a platnost Školního řádu Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od Změny a dodatky Školního řádu Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem S obsahem Školního řádu jsou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů ve školním roce, při aktualizaci prostřednictvím webu a upozornění učitelek ve třídách. Rovněž pracovnice MŠ s ním jsou seznámeny. Jeden výtisk je k dispozici hale mateřské školy. V Bošovicích Základní závazné legislativy Mgr.Skácelová Jana ředitelka školy Úmluva o právech dítěte, Základní listina práv a svobod Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) Vyhláška MŠMT ČR 14/2004 a 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška MŠMT ČR 73/2005 a novela 62/2007 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška MZ 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a 137/2004 a novela 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby Vyhláška MŠMT 107/2005 Sb., o školním stravování Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8

9 Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vyhláška MŠMT 364/2005 a novela 389/2006 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení 9

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Touto směrnicí se zrušuje směrnice ZŠ S 66/2012 Č.j.: ZŠ S - 75/ 2013 Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracovala: Bc. Martina Polláková, vedoucí učitelka mateřské školy Schválil: Mgr. Radomír Habermann,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: / 2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Rohle 145, 78974 Rohle tel.: 583254019, 731657888, e-mail: zsrohle@seznam.cz, web: www.zsrohle.cz ředitelka: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERVENÝ KOSTELEC, NÁCHODSKÁ 270 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠN 121/2011 - HAN Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2011 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 21. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. 67/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Beránková, ředitelka školy Mgr. Hana

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:zsmsml_0273/2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila: Mgr. Jaroslava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 49/2011 korekce srpen 2013 Vypracoval: Schválil: Marcela Trličíková PaedDr. Zdeněk Kotas Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2011, aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:174/08 Účinnost Od 1.9.2008 Spisový znak: Počet příloh: 0 Vypracovala: Jana Polcarová Změny: Ředitelka Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2 v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dagmar Kuncová, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy

Dagmar Kuncová, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, DIČ: CZ43378684 Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 17.5.2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014/2015

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300 tel: 519430207, e-mail: reditelna@zsmjos.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014/2015 Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Josef Špaček,ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Josef Špaček,ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD část: 34. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 37/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY RŮŽENKA Č.j.: 828/20014 Číslo směrnice: 09/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Procházková Mgr. Soňa

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 45/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2012 Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: s 437 / 2012-Kře Vypracovala: Schválil: Ing. Marta Špalková Ing. Marta Špalková Pedagogická rada projednala dne:

Více

Školní řád. Část II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Část II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Mateřská škola: Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt Nálepky 7 Břeclav 6 IČO: 63 43 45 04 E-mail: simkova.hana@centrum.cz Telefonní číslo: 519 333 283 Vydal: Šimková Hana - vedoucí učitelka

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice)

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, Kanice 135, 664 01 Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2012 Obsah 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: ZSH/142/2012 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A10 Účinnost od: 1.9.2012 Vypracoval: Mgr. Lenka Pchálková 1. Obecná ustanovení Ředitelka Základní školy a Mateřské školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 225/14 Spisový znak: 3.1.1. Skartační znak:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola Č.j.: Účinnost od: 1.9. 2011 Pedagogická rada projednala: 23.8.2011 Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tovačov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 357/2012 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9.2012 Marie Polčáková,

Více

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy Název školy Stružinec část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 47/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 29.8.2012 PaedDr.zdeňka Kozáková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Bc. Dagmar Martinková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62

Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62 Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62 Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace IČ: 75024403 E-mail: brnomsi@seznam.cz Telefonní číslo: 543212405 Vydal: ředitelka Mgr. Zdeňka

Více